Ledningsskyddssystem för stamnätet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsskyddssystem för stamnätet"

Transkript

1 SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet 1/15

2 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum C Ny dokumentmall och ändring från KATS till TR D Olika fabrikat i sub 1 och sub 2. (sida 5) Störningsskrivarfunktion i sub 1 och sub 2. (sida 6) Längsdifferentialskydd i sub 2 för ledningar kortare än 25 km.(sida 8) Omarbetad. 2/15

3 Innehåll 1 Allmänt Felbortkopplingsfilosofi Funktioner Allmänt Reläskyddskommunikation, RSK Skydd för brytarfel Automatisk återinkoppling Störningsskrivarfunktion och fellokalisator Övrigt Speciella krav för parallellgående ledningar Speciella krav vid risk för pendlingar Skyddskoncept för 400 kv stamnät Skydd för enkelledningar, LS Skydd för kort enkelledning, LS Skydd för kablar, LS Skydd för seriekompenserad ledning, LS Skydd för flerpunktsledningar Skydd för radiella ledningar Skyddskoncept för 220 kv stamnät Skydd för enkelledning, LS Skydd för kort enkelledning, LS Skydd för kablar, LS Skydd för ledning med påstick, LS21P Skydd för radiella ledningar Tekniska krav Utformning Utlösningsavställare Utlösningsfunktioner Indikeringar Larm och signaler /15

4 4.1.5 Provning Bilagor Bilaga 1. Felbortkopplingstider Bilaga 2. Skydd för 400 kv enkelledningar, LS Bilaga 3. Skydd för 400 kv kort ledning, LS Bilaga 4. Skydd för 400 kv kablar, LS Bilaga 5. Skydd för 400 kv seriekompenserade ledningar, LS Bilaga 6. Skydd för 220 kv enkelledningar, LS Bilaga 7. Skydd för 220 kv kort ledning, LS Bilaga 8. Skydd för 220 kv kablar, LS Bilaga 9. Skydd för 220 kv ledning med påstick, LS21P /15

5 1 Allmänt 1.1 Felbortkopplingsfilosofi De övergripande kraven på skyddssystem för transmissionsnät kan formuleras kortfattat enligt följande: Skyddssystemet ska vara så utformat att felbortkoppling ska ske även om en godtycklig komponent i felbortkopplingssystemet inte fungerar. Detta innebär att i den händelse att ett reläskydd inte löser vid fel på nätet ska det finnas andra reläskydd som övertar huvudskyddets uppgift I den händelse att en strömbrytare inte fungerar vid felbortkopplingen ska andra strömbrytare kunna överta den felande strömbrytarens uppgift och på kortaste möjliga tid koppla bort felet. Skyddssystemet ska alltså innehålla brytarfelsskydd. Skyddssystemet ska vara så utfört att ett av subsystemen kortvarigt kan vara ur drift. Det i drift kvarvarande subsystemet ska vara så utfört att godtagbar felbortkopplingsmöjlighet erhålls. Ledningen får inte drivas helt utan skydd. I detta dokument avhandlas enbart ledningsskydd för växelström. 2 Funktioner 2.1 Allmänt I detta avsnitt beskrivs vissa funktioner som inte är skyddsfunktioner men som påverkar eller påverkas av skyddssystemet. Denna text ska ses som en övergripande beskrivning av i vilka situationer och hur funktionerna ska påverka varandra. Specifika krav på varje enskild funktion beskrivs i respektive TR. Ledningsskyddssystemet ska ge momentan bortkoppling av alla kortslutningar och jordfel längs hela ledningssträckan varför kommunikation krävs mellan stationerna i ledningsändarna. Momentan utlösning innebär att felströmmen ska vara borta inom en viss maximal total felbortkopplingstid som utgörs av summan av flera olika funktionstider i t.ex. skydd, kommunikation, utlösningsreläer, brytare. En sammanställning av krav på maximala funktionstider finns i bilaga 1. Jordfel som ger nollföljdsströmmar större än eller lika med 120 A ska selektivt kunna kopplas bort. 5/15

6 Ledningsskydden i ena ledningsändan ska vara reservskydd för samlingsskeneskyddet i motstående station och koppla bort fel på samlingsskenan inom 0,5 s. De ska även utgöra reservskydd för de övriga till motstående station anslutna ledningarna. Ledningsskydd består normalt av distansskydd, ZS och 4-stegs jordfelsskydd, JS med reläskyddssamverkan, RSK mellan ledningsändarna. I applikationer för korta, parallellgående, seriekompenserade eller flerpunktsanslutna ledningar kan ZS och JS inte alltid uppfylla felbortkopplingskravet. I dessa fall ska längsdifferentialskydd, LDS användas tillsammans med ZS och JS och då krävs normalt inte reläskyddskommunikation, RSK Reläskyddskommunikation, RSK Ledningsskydd använder RSK för att få snabb och selektiv bortkoppling. RSK för 400 kv ska använda redundanta kanaler, som ska ha olika kommunikationsvägar. För 220 kv avgörs från fall till fall om redundanta kanaler ska användas eller om gemensam kanal för både sub 1 och sub 2 kan användas. RSK ska finnas för både distansskydd och jordfelsskydd och ska kunna ställas överräckande eller underräckande oberoende av varandra Skydd för brytarfel Brytarfelsskydd, BFS, ska finnas för varje brytare, och aktiveras från alla ledningsskyddsfunktioner, inte från nollspänningsautomatik, U0. I ställverk där kärnkraft finns ansluten, eller i vissa fall i stationer i närheten av kärnkraftverk, ska utlöst BFS för ledningsbrytare även skicka reläskyddsacceleration till motstående ledningsände. På motsvarande sätt ska även utlöst BFS (för tvåbrytarställverk) alternativ utlöst samlingsskeneskydd, SS (för enkelbrytarställverk) i motstående station skicka reläskyddsacceleration till ledningsbrytaren i ställverket med kärnkraft ansluten. Om ledningsbrytaren samtidigt är transformatorbrytare, i exempelvis påsticksstationer, ska BFS skicka fjärrutlösning, FUT till övriga ledningsändar. Brytarfelsskydd kan i dessa fall tillhöra transformatorskyddet, därför ska FUT sändaren inte vara beroende av ledningsskyddet och placeras då i fackskåpsdelen Automatisk återinkoppling Vid fel på ledningar finns automatisk återinkoppling i form av snabbåterinkoppling, SÅI, och fördröjd återinkoppling, FÅI. Förutsättning för SÅI är att funktionen genomförs mellan stationer som är synkroniserade mot varandra dvs. det måste alltså finnas andra kopplingar mellan stationerna än den egna ledningen. 6/15

7 SÅI ska endast finnas på ledning med egen ledningsbrytare, inte då ledningsbrytaren samtidigt är transformatorbrytare I en korrekt SÅI-sekvens ska ledningen vara spänningslös under en inställd tid. Denna tid är normalt 700 ms. Det förutsätter att ledningsskydden har momentan funktion i båda ledningsändarna vilket kräver fungerande reläskydds kommunikation mellan skydden. SÅI funktion aktiveras från momentana steg på distansskydd och jordfelsskydd alternativt endast från längsdifferentialskydd då sådant finns, dock inte från mottagen FUT eller vid utlösning efter tillslag mot fel. SÅI kan förekomma på ledningar som innehåller påstick där FUT löser dessa. I dessa fall ska man kontrollera att ledningen är spänningslös innan SÅI kan tillåtas. Om risken finns för att kringliggande stationer kan bli asynkrona mot varandra, så måste SÅI kompletteras med utrustning för synkroniseringskontroll. FÅI funktion aktiveras från samtliga ledningsskyddsfunktioner förutom nollspänningsautomatik, U Störningsskrivarfunktion och fellokalisator Störningsskrivarfunktion ska finnas i samtliga skydd där registrering av analoga mätstorheter och digitala signaler från eget objekt ska sparas vid en störning. Fellokalisator ska installeras i respektive ledningsskydd Övrigt Om FUT används på ledningen så ska denna ha redundanta kanaler på 400 kv. För 220 kv ledningar kan det i vissa fall accepteras att FUT för både sub 1 och sub 2 använder en gemensam kommunikationskanal. FUT ska inte använda kanaler i LDS kommunikation. För att undvika att långa tomgående ledningar söderut matar in alltför hög reaktiv effekt mot norra Sverige ska de seriekompenserade långa ledningarna i sin norra ända förses med bakeffektsskydd som ger utlösning av lokala brytare efter viss inställd fördröjning om både reaktiv effekt och spänning överstiger inställda värden. Funktionen benämns QS och funktionen ska kunna kopplas ur Speciella krav för parallellgående ledningar Med parallellgående ledning avses en transmissionsledning mellan två stationer som helt eller delvis går parallellt med annan ledning. 7/15

8 Skydd på parallellgående ledningar kan vid störningar påverkas av räckviddsförändringar och vändande felströmmar. Det innebär att man i vissa fall ska installera strömreverseringslogiker för ledningsskydden i vardera ledningsänden Speciella krav vid risk för pendlingar Vid pendlingar i nätet kan det finnas risk för att distansskydd får obefogad funktion. I normala fall anses risken vara liten för sådana pendlingar i stamnätet men i vissa fall, exempelvis på utlandsförbindelser kan risken vara högre och då kan det bli aktuellt att aktivera pendlingsspärr som ska finnas i distansskyddet. 2.2 Skyddskoncept för 400 kv stamnät Skydd för enkelledningar, LS41 Med enkelledning avses en transmissionsledning vanligtvis längre än 25 km mellan två stationer med starka inmatningar. Sub 1 bestyckas med: > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Reläskyddskommunikation, RSK > Brytarfelsskydd, BFS > Snabbåterinkoppling, SÅI. Sub 2 bestyckas med: > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Reläskyddskommunikation, RSK > Brytarfelsskydd, BFS > Snabbåterinkoppling, SÅI. Utöver detta ska någon sub bestyckas med U0 automatik Skydd för kort enkelledning, LS42. Med kort ledning avses vanligtvis ledning kortare än 25 km. I skydd för korta ledningar enligt LS42 är steg 1 i ZS normalt blockerat då LDS är ok. SÅI startas endast vid utlösning från LDS samt ZS och JS saknar reläskyddskommunikation. Sub 1 bestyckas med: 8/15

9 > Längsdifferentialskydd, LDS > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Snabbåterinkoppling, SÅI > Brytarfelsskydd, BFS. Sub 2 bestyckas med: > Längsdifferentialskydd, LDS > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Snabbåterinkoppling, SÅI > Brytarfelsskydd, BFS. Utöver detta ska någon sub bestyckas med U0 automatik Skydd för kablar, LS43 Skydd för ledningar som utgörs av kabel utförs lika som LS42, men utan återinkoppling. Utlöst LDS ska ge tillmanöverblockering. Om det finns flera kablar i varje fas ska man vid fel kunna detektera vilket kabelförband som är felbehäftat. Detta görs med längsdifferentialskydd utan utlösningsfunktion för varje kabelförband. Detta gäller även då ledningen består av både friledning och kabel. I vissa fall kan återinkoppling finnas, men den ska blockeras vid fel på kabeldelen. Återinkoppling ska ske med synchro-check Skydd för seriekompenserad ledning, LS44 LDS är primärskyddet som löser momentant för fel på hela ledningen och som startar SÅI. Distansskyddet ska vara anpassat så att det inte felfungerar för de impedansförändringar och den spänningsreversering som seriekondensatorerna kan ge upphov till. Kraven gäller även för angränsande ledningar där seriekondensatorns kapacitans påverkar inställning av distansskydden. Någon zon ska kunna vara bakåtriktad i förhållande till övriga zoner. På grund av kravet att ledningsskydd ska koppla bort fel i motstående station inom 0,5 s så ska någon zon kunna vara riktat bakåt, mot ställverket, och efter utlösning, dvs 0,4 s, sända RSK SS till andra ändan, som då löser på överräckande zon. Reläskyddskommunikationen kan för denna funktion använda kommunikationen i LDS. 9/15

10 Det ska även vara möjligt att välja överräckande kommunikation med steg 3. Sub 1 bestyckas med: > Längsdifferentialskydd, LDS > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Reläskyddskommunikation, RSK > Snabbåterinkoppling, SÅI > Brytarfelsskydd, BFS. Sub 2 bestyckas med: > Längsdifferentialskydd, LDS > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Reläskyddskommunikation, RSK > Snabbåterinkoppling, SÅI > Brytarfelsskydd, BFS. Utöver detta ska någon sub bestyckas med U0 automatik och bakeffektskydd, QS Skydd för flerpunktsledningar Med detta menas linjer med tre eller fler starka inmatningar och som inte har karaktären av påstick. Skyddsutformning för denna typ av ledning kräver särskild förstudie. Eventuellt kan speciella lösningar behöva användas Skydd för radiella ledningar Om den radiella ledningen ansluter till ett starkt underliggande maskat nät kan den betraktas som en normal ledning med skyddsutformning enligt LS41 eller LS42. Om den radiella ledningen ansluter till ett ställverk med svag eller ingen annan koppling till stamnätet används skyddsutformning enligt LS41 utan SÅI och RSK men kompletterat med redundant FUT. Vid höga krav på selektivitet används skyddsutformning enligt LS42 utan SÅI. 2.3 Skyddskoncept för 220 kv stamnät Av olika skäl kan även 220 kv-ledningar bestyckas enligt skyddskoncept för 400 kv. Dessa skäl kan vara ledningens betydelse för nätet, ledning i områden med höga felströmmar eller i tättbebyggt område. 10/15

11 2.3.1 Skydd för enkelledning, LS21 Skydd för LS21 utförs lika som LS41 med skillnaden att skydd i sub1 och sub2 använder samma kanal för RSK. För skydd i sub2 sker RSK via överdragsreläer till sub Skydd för kort enkelledning, LS22 Med kort ledning avses vanligtvis ledning kortare än 25 km Skydd för LS22 utförs lika som LS42 med skillnaden att skydd i sub1 och sub2 använder samma kommunikationsväg för LDS Skydd för kablar, LS23 Skydd för LS23 utförs lika som LS Skydd för ledning med påstick, LS21P Med en ledning med påstick menas att till en huvudledning mellan två stationer finns en eller flera ledningar anslutna utan ett riktigt ställverk i anslutningspunkten. En på detta sätt ansluten ledning benämns påsticksledning. Skyddsutformningen för en ledning med påstick ska vara en kombination av ledningsskydd och fjärrutlösningskanaler. Se även bilaga 9. Ledningsskydd i huvudledningens ändpunkter, ska var utformad enligt LS21 och kompletteras med en FUT-sändare och FUT-mottagare. Då all kommunikation till påsticksstationerna sker via en av ledningens huvudändar så kommer omfattningen av FUT-sändare, FUT-mottagare och TPE-utrustning att skilja mellan huvudändarna. När ledningsskydden i huvudändarna ger utlösningssignal ska de förutom att lösa sin lokala brytare dessutom sända fjärrutlösningssignal till varje påsticks ledningsbrytare från FUT-sändare i sub 1. SÅI kan finnas i huvudledningens ändpunkter och ska då kompletteras med spänningslöshetskontroll Om det i påsticksstationerna inte finns någon renodlad ledningsbrytare, utan funktionen finns i en transformatorbrytare så ska BFS för dessa brytare skicka FUT till alla ledningsändar. Mottagen FUT ska förutom utlösning, också blockera SÅI och FÅI. FUT-systemet ska vara möjligt att prova med ledningen i drift på ett säkert sätt. En utlösningsavställare med mätuttag i respektive sub ska finnas i den ledningsände där vidaresignalering sker. Vid provning kan man då ställa av FUT-systemet i respektive sub och därefter bygla den kanal man vill prova. På det sättet behöver man inte bemanna samtliga påsticksstationer vid provning. Skydd för ledningens huvudändar Sub 1 bestyckas med: 11/15

12 > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Reläskyddskommunikation, RSK mot ledningens andra huvudände > Brytarfelsskydd, BFS > Snabbåterinkoppling, SÅI med synkrocheckfunktion > Fjärrutlösningssändare till andra änden samt till respektive påstick > Fjärrutlösningsmottagare. Sub 2 bestyckas med: > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Reläskyddskommunikation, RSK mot ledningens andra huvudände via överdrag till sub1 > Brytarfelsskydd, BFS > Snabbåterinkoppling, SÅI med synkrocheckfunktion > Fjärrutlösningsmottagare från respektive påstick (hör inte till ledningsskydd utan placeras i fackskåp). Utöver detta ska någon sub bestyckas med U0 automatik. Skydd för ledningens påsticksändar Sub 1 bestyckas med: > Distansskydd, ZS > 4-stegs jordfelsskydd, JS > Brytarfelsskydd, BFS > Fjärrutlösningsmottagare. Sub 2 bestyckas med: > Fjärrutlösningssändare för BFS-utlösning > Fjärrutlösningsmottagare. Utöver detta ska någon sub bestyckas med U0 automatik Skydd för radiella ledningar Om den radiella ledningen ansluter till ett starkt underliggande maskat nät kan den betraktas som en normal ledning med skyddsutformning enligt LS21 eller LS22. 12/15

13 Om den radiella ledningen ansluter till ett ställverk med svag eller ingen annan koppling till stamnätet används skyddsutformning enligt LS21 utan SÅI och RSK men kompletterat med FUT i sub1. 3 Tekniska krav Tekniska krav redovisas i TR02 för respektive skyddsfunktion. 4 Utformning Skyddssystemet ska vara uppbyggt av två system benämnda Sub 1 och Sub 2 vilka ska vara helt oberoende av varandra och vara av olika fabrikat. Varje längsdifferentialskydd ska tillhöra samma sub i alla ledningsändar. Varje IED ska utföras med utlösningskombinationer med snabb och övertagande funktion. Kontakter i utlösningskombinationen används för utlösning av brytare, BFS start samt eventuell FUT och nätvärn. BFS start ska enbart ske via utlösningskombinationen och från samma utlösningsrelä som ger utlösning av brytaren Utlösningsavställare Det ska finnas en avställningsenhet på framsidan av respektive reläskåp i sub 1 och i sub 2, och via denna ska alla digitala signaler som påverkar primärprocessen anslutas. Utlösningsavställaren markerar gränsen mellan reläskåpsfunktioner och fackskåpsfunktioner. Följande funktioner ska kunna ställas av: > Utlösning av brytare > BFS utlösning och start > TM (från SÅI) > FÅI start > FUT sändning och nätvärn. > TM-block (för kablar) 13/15

14 FUT mottagare ska placeras i fackskåpsdelen av reläskåpet och får inte vara beroende av reläskyddet och inte heller av R-spänning. FUT sändare placeras i reläskåpet om det endast är ledningsskyddet som sänder. Om skydd från andra objekts också sänder, ska FUT-sändaren placeras i fackskåpsdelen i reläskåpet Utlösningsfunktioner Ledningsskyddet löser brytare, startar BFS och FÅI och sänder eventuell FUT eller nätvärnsaktivering Indikeringar Indikeringar för starter och utlösningar ska finnas på respektive IED. Kvittering av indikeringar ska enkelt kunna ske från fronten på respektive IED Larm och signaler Signaler som genereras i ett skydd ska beroende på vilken signal det gäller grupperas till stort eller litet larm som ska indikeras med signalföljande indikering på IED:n. Larmkontakter för motsvarande reservlarm ska finnas på IED:erna Provning Alla skydd ska kunna provas på ett säkert sätt via ABB provdon. Via provdonet ska man kunna komma åt alla mätstorheter, utlösningar, tillmanövrar, brytarlägen och reläskyddkommunikation. Händelser från skyddsfunktioner samt start av externa störningsskrivare ska blockeras vid provning. 14/15

15 5 Bilagor 5.1 Bilaga 1. Felbortkopplingstider 5.2 Bilaga 2. Skydd för 400 kv enkelledningar, LS Bilaga 3. Skydd för 400 kv kort ledning, LS Bilaga 4. Skydd för 400 kv kablar, LS Bilaga 5. Skydd för 400 kv seriekompenserade ledningar, LS Bilaga 6. Skydd för 220 kv enkelledningar, LS Bilaga 7. Skydd för 220 kv kort ledning, LS Bilaga 8. Skydd för 220 kv kablar, LS Bilaga 9. Skydd för 220 kv ledning med påstick, LS21P 15/15

16 [Skriv text] Felbortkopplingstider text] [Skriv Feltyp Funktionstid (ms) Utlösningsrelätid (ms) Extra relätid vid BFS utl. (ms) Fördröjning steg2 BFS tid Komm. tid (ms) Brytartid Närbelägna ledningsfel <30 <10 Brytartid Fel i bortre änden av ledningen <40 <10 <20 Brytartid Fel på samlingsskenan i angränsande station (Fjärreserv) <40 <10 ZS2-tid eller JS2-tid Brytartid Fel på ledning samt brytarfel <30 <10+10 <10 BFS-tid Brytartid Felbortkoppling vid BFS utlösning i angränsande station i närheten av kärnkraftverk <30 <10+10 <10 BFS-tid <20 Brytartid TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 Bilaga 1 Sida 1 av 1

17

18

19

20

21

22

23

24

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8 SVENSKA _ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-2 DATUM SAMRAD 2013-12-10 AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE ffzéi>,?%>> UTGÅVA FASTSTÄLLD ÄA, istansskydd 1/8 Uppdateringar

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

Overvakningsutrustningar

Overvakningsutrustningar SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, KontroHanläggning VÅR BETECKNING TR02-09-4 DATUM 2014-08-14 SAMRÅD AFS W TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 5 FASTSTÄLLD TD Overvakningsutrustningar Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer 1(7) 06-04-13 D TR2-08-2 FELSIGNALSYSTEM Bilagor 1 Felsignallista Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Felsignalsystem installeras i stamnätets stationer för att driftledaren

Läs mer

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-1 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN 1/15 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Smart Ring 12kV kompaktställverk

Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV Enfasisolerat kompaktställverk Allmänt Smart Ring är ett nyutvecklat kompaktställverk från HM Power avsett för distributionsnät. Ställverket kan erbjudas

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-3 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NS VÅR BETECKNING TR02-05-4 DATUM SAMRÅD 2010-02-19 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD 1/17 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (12) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-04-24

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

ClamatorVoiceSystem II

ClamatorVoiceSystem II 1 (10) MANUAL ClamatorVoiceSystem II 1 INTRODUKTION... 2 1.1 Systemkrav... 2 2 INSTALLATION... 2 3 FUNKTION... 3 3.1 ARKITEKTUR... 3 3.1.1 Larmövervakning... 5 3.1.2 Urval av larm... 5 3.1.3 Blockeringslogik...

Läs mer

Manual för EQE PLC enhet

Manual för EQE PLC enhet Manual för EQE PLC enhet EQE PLC enheten är enkelt programmerbar via byglingar. Detta gör att inga förkunskaper inom programmering behövs. De olika funktionerna realiseras helt enkelt genom att flytta

Läs mer

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning =T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT ENHET, VERKS AMHETSOMRÅDE AFS, Anläggningsförvaltning Stationer VAR BETE CKNING TR 12-22 : J DATUM 2015-05-26 SAMRÅD AS, DP, NB TEKNISK RIKTLINJE Bärbar utrustning för arbetsjordning

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Fördelningsteknik, Lsp

Fördelningsteknik, Lsp Fördelningsteknik, Lsp Optimala jordfelsskydd för olika applikationer Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke Produktchef Jaana Petherbielke Produktchef Olika typer av jordfelsskydd Traditionella jordfelsbrytare

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

1 Principiell utformning av likströmssystem 2 Formulär för framtagande av belastningsprofil 3 Likströmsfördelning

1 Principiell utformning av likströmssystem 2 Formulär för framtagande av belastningsprofil 3 Likströmsfördelning 1(14) 06-02-02 D TR2-09-1 LIKSTRÖMSSYSTEM UBilagorU 1 Principiell utformning av likströmssystem 2 Formulär för framtagande av belastningsprofil 3 Likströmsfördelning UInnehållU 1 Allmänt 2 Funktionskrav

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

ARCUS i praktiken lär genom att använda ARCUS. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled.

ARCUS i praktiken lär genom att använda ARCUS. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled. Det finns två fall där en kondensatormätbrygga (så kallad RCL-brygga) inte gärna kan användas vid mätning på industriutrustning.

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning 630b till NS1600 Lågspänningsutrustning Användarmanual E45151A Användarmanual för effektbrytare 630b till NS1600 Lär känna 2 Manuellt manövrerad Compact med vippa 4 Komponenter 4 Tillslag, frånslag, återställning

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Respond Kallelsesignalsystem

Respond Kallelsesignalsystem www.tjeders.se Respond Kallelsesignalsystem Larm- och kommunikationssystem för framtidens sjukhus och vårdinrättningar. Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

För elinstallatörer Öresundskraft

För elinstallatörer Öresundskraft För elinstallatörer Öresundskraft Installationsregler lågspänning Innehållsförteckning Vårt samarbete förenklar för kunden... 3 Anslutning till elnätet... 4 Hur ska installationen utföras?... 5 När ska

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster I den här användarhandboken visas knapparna på Business Series Terminals. I följande tabell visas vilka knappar du ska använda för olika

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (13) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-03-24

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP. Jordfelsbrytare. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Fördelningsteknik, LSP. Jordfelsbrytare. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Fördelningsteknik, LSP Jordfelsbrytare Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Fördelningsteknik, LSP Magnus Engström Leif Lundberg Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda Jordfelsbrytarens

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB.

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB. Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D16-0013808 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26 Dokumentansvarig

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95.

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95. Exempel 1 Val av area med hänsyn till belastningsström då överlastskydd kan utelämnas En 3-fas elpatron med märkeffekten 15 kw ska matas med en kabel som dels är förlagd ensam under tak, dels ensam på

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

4:4 Mätinstrument. Inledning

4:4 Mätinstrument. Inledning 4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar. Ö : Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar B L Spänningskällan ger spänningen V Brytaren är öppen som i figuren a) Beräkna strömmen

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt... 3 Översikt... 4 Huvudfunktioner och speciella egenskaper... 5 Tekniska specifikationer... 5 Gränssnitt och knappsats... 7 Funktioner och metoder... 8 Kabelsökarfunktionen...

Läs mer

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1 IEA Lab 1:1 - ETG 1 Grundläggande ellära Motivering för laborationen: Labmomenten ger träning i att koppla elektriska kretsar och att mäta med oscilloskop och multimetrar. Den ger också en koppling till

Läs mer

Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2009-11-23 NUT-091123-022 1. Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Anläggning

Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2009-11-23 NUT-091123-022 1. Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Anläggning Dokumentslag Sida TB Elkvalitetsmätning Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2009-11-23 NUT-091123-022 1 Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Anläggning Skapat av Sekretessklass

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

Låt ipad bli fjärrkontroll för din Mac

Låt ipad bli fjärrkontroll för din Mac Låt ipad bli fjärrkontroll för din Mac 7 Använd ipad som fjärrkontroll 7 Perfekt för en Mac kopplad till tv:n 7 Fjärrstyr Macens program. ipad som fjärrkontroll låter dig styra både OS X-funktioner och

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-6 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-29 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60. Uppgifterna är inte ordnade

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Jordfelsbrytare, välj rätt modell och se till att skydda den Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke Leif Lundberg Jordfelsbrytare Vilka olika typer av jordfelsbrytare finns det Lite om

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer