JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning"

Transkript

1 Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

2 Innehållsförteckning Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län 2 Utgångspunkter... 3 Gymnasial yrkesutbildning på JB Kompetens... 4 Organisation och personal... 4 Utvärderingsperiod... 4 Intervjupersoner... 4 Lektionsbesök... 5 Elever och utbud... 5 Utfall... 6 Avbrott... 7 Kunskaper, utveckling och lärande... 8 Styrkor... 8 Utvecklingsområden Bedömning och betygsättning Styrkor Utvecklingsområden Styrning, ledning och kvalitetsarbete Styrkor Utvecklingsområden Sammanfattande intryck JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 1(24)

3 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Till överenskommelsen togs en handlingsplan fram där målsättningarna i överenskommelsen konkretiserades och ett antal delmål presenterades. Bakgrunden till överenskommelsen är den konstanta föränderligheten i villkoren och förutsättningarna för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens roll som överskridande olika politikområden gör samverkan mellan kommuner och aktörer inom och mellan kommuner viktig. Genom samverkan kan kvalitet och effektivitet i vuxenutbildningen förbättras vilket i sin tur kan stärka regionens konkurrenskraft. Utgångspunkter och syfte är den enskilde individens behov och förutsättningar som tillsammans med arbetsmarknadens efterfrågan, kompetenskrav och det livslånga och flexibla lärandet ska styra utbud och planering. Med utgångspunkt i överenskommelsen om en vuxenutbildningsregion har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) slutits mellan Botkyrka kommun och övriga 25 kommuner i länet. Tanken är att samordna utvärderingen av vuxenutbildningen så att varje kommun inte ska behöva arbeta isolerat. Att en extern part genomför utvärderingarna kompletterar anordnarnas eget kvalitetsarbete, stödjer huvudmannens uppföljning och ger studerande ett bättre underlag för att välja utbildningsanordnare. Syftet är att uppnå en högre kvalitet och måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Därför läggs stor vikt vid kvalitetsutvecklingsaspekten jämte den granskande aspekten i den gemensamma utvärderingen. Samarbetet leds av en styrgrupp, genomförs av arbetsgrupper och beslutas politiskt inom KSL, Kommunförbundet Stockholms län, samt i respektive kommun. För samarbetskommunernas räkning är en samordnare för utvärderingarna anställd vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Samordnaren har huvudansvaret för planering, genomförande och uppföljning av utvärderingarna men har till sin hjälp medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Samtliga anordnare av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under avtalsperioden JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 2(24)

4 Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. För vuxenutbildningens vidkommande gäller skolagen (SFS 2010:800) och andra lagar, förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) och läroplan för vuxenutbildningen Lvux 12 (SKOLFS 2012:101). Utvärderingen görs också utifrån de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd och riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen enligt Avtal om gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning: Kunskaper, utveckling och lärande Bedömning och betygssättning Styrning, ledning och kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer och värden Elevernas inflytande och delaktighet Syftet med utvärderingen är kortfattat att främja vuxnas lärande och öka måluppfyllelsen. Verksamheterna utvärderas och stöds genom att vi: granskar måluppfyllelsen utifrån nationella styrdokument kontrollerar att nationella riktlinjer följs granskar hur anordnarna utvärderar sin egen verksamhet ger förslag på utvecklingsområden JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 3(24)

5 Gymnasial yrkesutbildning på JB Kompetens Organisation och personal JB Kompetens har på nationell nivå en affärsområdeschef, en konceptchef och en försäljningschef, samt sex regionchefer. JB Kompetens olika geografiska områden har en lokal ledningsgrupp med en regionchef ytterst ansvarig. Region Stockholm består av enheterna Aspudden, Sundbyberg, Spånga och Vällingby. Spånga ingår inte i denna utvärdering då endast uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar bedrivs där. Region Öst består av Linköping, Mjölby, Norrköping och Södertälje. Endast sistnämnda ort har varit föremål för denna utvärdering. Det dagliga operativa arbetet leds av utbildningsansvariga/projektledare. De fungerar som arbetsledare och pedagogiska ledare med stöd av regionchefen. I Stockholm finns tre projektledare för hotell- och restaurangutbildningar, ekonomi- och försäljnings utbildningar samt industritekniska utbildningar. I Södertälje är rollen som utbildningsansvarig/projektledare vakant. På JB Kompetens region Stockholm (Aspudden, Sundbyberg och Vällingby) och region Öst (Södertälje) är 25 lärare verksamma. Det blir omräknat cirka 22 heltidstjänster totalt. 41 procent av lärarna som undervisar på komvux har pedagogisk examen. 22 lärare har en tillsvidareanställning och 3 lärare är visstidsanställda. Inom de utvärderade enheterna arbetar också en studie- och yrkesvägledare samt tre administratörer och tre praktiksamordnare. Utvärderingsperiod Den gymnasiala yrkesutbildningen på JB Kompetens utvärderades under perioden oktober Intervjupersoner Vid besöket intervjuades: - regionschef, region Öst (Södertälje) - regionschef, region Stockholm (Aspudden, Sundbyberg, Vällingby, Spånga) - två projektledare för ekonomi- respektive svetsutbildningar - projektledare för hotell och restaurang/bageri och konditori JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 4(24)

6 - studie-och yrkesvägledare (Sundbyberg) - en grupp om fem lärare som undervisar i olika yrkeskurser (Sundbyberg) - två lärare som undervisar i olika kurser på CNC-utbildningen (Södertälje) - två lärare som undervisar i olika kurser på svetsutbildningen (Vällingby) - en grupp om nio elever som läser olika yrkesutbildningar (Sundbyberg) - en grupp om fyra elever som läser till CNC-operatörer (Södertälje) - en grupp om tre elever som läser svetsutbildningen (Vällingby) - en grupp om tre elever som läser bageri- och konditoriutbildningen (Aspudden, Sundbyberg) Lektionsbesök Utöver intervjuer gjordes ett antal lektionsbesök på CNC-utbildningen (Södertälje), svetsutbildningen (Vällingby), en kurs för olika utbildningar inom ekonomi och försäljning (Vällingby) samt på två olika kurser på bageri- och konditoriutbildningen (Sundbyberg och Aspudden). Under lektionsbesöken samtalade vi med undervisande lärare och elever som ett komplement till de mer formaliserade intervjuerna som redovisats ovan. Elever och utbud Det totala antalet elever på de olika yrkesutbildningarna uppgick under period 5, år 2013 till cirka 520. Eleverna fördelade sig på de olika utbildningarna enligt följande: Antal elever Antal veckor Hotell, restaurang och turism: -Hotell och konferens Bageri och konditori Bar och servering Kök och café Café och barista Kock och kallskänka Barista och konditori 6 40 Totalt 245 Ekonomi och försäljning: -Kvalificerad administratör (klassrum) Kvalificerad administratör (distans) Ekonomi- och redovisningsassistent (klassrum) Ekonomi-och redovisningsassistent (distans) Marknadsassistent JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 5(24)

7 -Nätverkstekniker Reception och kundservice (distans) Starta eget Fristående kurser, hotell och ekonomi Totalt 242 Industriteknik och fordon: -CNC-operatör metall Svetsutbildning Verktygsmakare 0 0 -Yrkesförare- taxi 2 2 Totalt 33 Utöver yrkesutbildningar på komvux erbjuds lärlingsutbildningar inom följande: Utfall Antal elever Antal veckor Hotell, restaurang och turism: -Bageri och konditori Bar, barista, servering (servering 30+2) Hotell och konferens Restaurangkock Turism och evenemang Chark och deli Färskvaror och delikatesser 1 31 Totalt 108 Ekonomi och försäljning: -Butik och handel Lager och logistik Totalt 36 Hur stor andel elever som når kunskapskraven varierar från kurs till kurs. Under verksamhetsåret 2012/13 utfärdade JB Kompetens totalt 4058 betyg. Andelen godkända betyg var 94 procent. Högst andel elever som nådde kunskapskraven fanns på kurserna hygien och administration 1 med 95 respektive 92 procent godkända elever. Kurserna med lägst andel elever som fick minst ett E i betyg var programhantering och företagsekonomi 1. På dessa kurser var andelen godkända elever 82 procent respektive 90 procent. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 6(24)

8 Avbrott Studieavbrotten under pågående utbildning (när en elev varit inaktiv i mer än 21 dagar) uppgick under perioden 1 juli 2012 till 24 maj 2013 till 9 procent på samtliga kurser/utbildningar. Högst andel elever som avbryter sina studier studerar på distansutbildningen till ekonomi- och redovisningsassistent. På kursen information och kommunikation gjorde 19 procent av eleverna studieavbrott. Färre elever gör studieavbrott på utbildningen inom bageri och konditori. På kursen hygien avbröt 4 procent av eleverna sina studier. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 7(24)

9 Kunskaper, utveckling och lärande Under detta område ser vi till hur verksamheten förmår att leva upp till skollagens skrivningar om att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För vuxenutbildningen gäller också att eleverna ska ges sådana kunskaper att de kan delta i samhälls-, vardags- och arbetsliv och utbildningen ska också möjliggöra fortsatta studier. Har den pedagogiska personalen höga förväntningar på eleverna och möts de som individer och utifrån de behov och förutsättningar de har? Arbetar skolan med olika kunskapsformer och får eleverna möjlighet att tillämpa sina kunskaper? Tas elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter tillvara? Upprättas individuella utvecklingsplaner därefter och får eleverna möjlighet till tillfredsställande studie- och yrkesvägledning? Görs utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande? Det är exempel på frågor vi ställer under detta utvärderingsområde. Styrkor Utvärderingen har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Eleverna är positivt inställda till de flesta av sina lärare. Eleverna på CNC-utbildningen (Södertälje) och på svetsutbildningen (Vällingby) är nöjda med sina lärare. De upplevs vara hjälpsamma och bra på att förklara. Bland eleverna som läser andra yrkesprogram varierar nöjdheten mellan olika kurser som ingår i utbildningarna. Introduktionsmöten genomförs för nya elever innan de påbörjar sin utbildning. På CNC-utbildningen hålls inga formella introduktionsmöten, men elever och lärare berättar att de inledningsvis går igenom kursupplägg och ämnesplaner. För andra utbildningar varierar innehåll i, och form för introduktionsmötena (se Utvecklingsområden nedan). Från och med period 1, år 2014, ska mer strukturerade introduktionsmöten hållas för eleverna på ekonomiutbildningar. På mötena ska studie- och yrkesvägledare, projektledare och lärare delta. Elever på bageri- och konditoriutbildningen erbjuds vid kursstart en lektion i studieteknik. Passet som hålls av studie- och yrkesvägledaren ska från år 2014 schemaläggas. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 8(24)

10 De flesta elever får individuella studieplaner upprättade. För eleverna som läser en ekonomi- och försäljningsutbildning upprättar studie- och yrkesvägledaren studieplanen för de elever som inte redan har en sådan upprättad från sin hemkommun. För övriga utbildningar skapar lärarna tillsammans med eleverna studieplanen. Lärarna på bageri- och konditoriutbildningen har inledande kartläggningssamtal med eleverna. Den individuella studieplanen ger tillsammans med det kartläggande samtalet lärarna en bra bild av elevernas förutsättningar att bedriva studier, menar lärarna på bageri- och konditoriutbildningen. Elevärenden tas upp på enhetsmöten/apt varannan vecka. För att tidigt upptäcka eventuella stödbehov utarbetar projektledaren en elevstödstrappa som förmedlas till lärarna. Insatser pågår för att höja lärarkompetensen och den formella behörigheten. Lärarna har möjlighet till tre dagars kompetensutveckling per termin där kostnader för eventuella resor och litteratur ersätts av arbetsgivaren. Några lärare som undervisar på ekonomiutbildningarna ska genomgå VALprojektet (Vidareutbildning av lärare) under år En lärare inom bageri ska läsa yrkeslärarutbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) utgår från individens behov och önskemål. Praktiktiden under APL varierar därför mellan olika elever och den är i regel förlagd i slutet av utbildningen. Ibland utgörs halva utbildningen av praktiktid, vilket innebär att eleven läser vissa kurser ute på en arbetsplats. Det gäller t.ex. kurserna bageri 2 och konditori 2 för eleverna som studerar på bageri- och konditoriutbildningen. På utbildningarna inom området hotell och restaurang samt bageri och konditori fungerar APL relativt väl. Lärarna och praktiksamordnaren har ett brett kontaktnät, besöker arbetsplatserna och genomför trepartssamtal utifrån en handledarmanual och bedömningsmatriser. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 9(24)

11 De flesta utbildningar har en praktiksamordnare. Praktiksamordnarna stödjer eleverna med att hitta lämpliga praktikplatser, ofta utifrån individuella önskemål. Samordnarna ska kvalitetssäkra utbildningen under det arbetsplatsförlagda lärandet bl.a. genom att besöka arbetsplatserna. Utvecklingsområden Utvärderingen har visat att enheten har ett antal utvecklingsområden, bland annat dessa: Innehåll i och upplägg av introduktionsmöten för elever varierar. De flesta elever har fått en allmän introduktion till vad det innebär att studera på JB Kompetens, men några elever träffade då endast sina lärare. Ingen studie- och yrkesvägledare var närvarande, inte heller representant för skolledningen (chef/projektledare). Eleverna som vi träffar på bageriutbildningen känner inte till att det finns en projektledare/utbildningsansvarig för deras utbildning. Det ger sammantaget en bild av skiftande kvalitet på introduktionsmötena. Eleverna saknar ibland individuell studieplan. Exempelvis uppger eleverna på CNC-utbildningen att de inte har någon studieplan. De flesta lärare saknar lärarutbildning. Ingen av lärarna som undervisar på svetsutbildningen och CNCutbildningen har lärarutbildning (ämnesutbildning eller pedagogisk utbildning). På övriga utbildningar är fler av de undervisande lärarna behöriga. De flesta lärare som saknar lärarutbildning har dock gedigen erfarenhet från respektive branscher. Några har varit utbildare i det privata näringslivet eller inom komvux under flera års tid. Regionchefer och projektledare menar att det är väldigt svårt att rekrytera behöriga lärare. Studiemiljön på vissa enheter behöver utvecklas. Det finns ett behov av att utrusta vissa lokaler så att eleverna får tillgång till datorer och ordentliga utrymmen att byta om till arbetskläder. Några lokaler upplevs också vara små och trånga för den praktiska verksamhet som bedrivs. I samband med att ekonomi- och nätverksutbildningarna efter JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 10(24)

12 årsskiftet 2013/14 flyttar in i nya lokaler kommer stationära datorer finnas tillgängliga för eleverna. Undervisningen på CNC-utbildningen blir splittrad då elever som gått utbildningen olika länge samundervisas. Det innebär att elever med olika kunskapsnivåer sitter i samma klassrum och att läraren undervisar i ett moment eller behandlar ett centralt innehåll som endast berör en del av eleverna. Många elever arbetar självständigt med något av de många arbetshäften som utbildningen använder som utbildningsmaterial. Vissa av eleverna i klassrummet studerar på komvux och andra elever går utbildningen på arbetsförmedlingens uppdrag. Lärarna upplever att det är svårt att planera upplägg och innehåll i undervisningen eftersom nya elever påbörjar utbildningen kontinuerligt under året. Det är framförallt lärarna på CNC-utbildningen som uttrycker att det finns ett sådant problem. Inget särskilt stöd ges till elever som har svårt att nå kunskapskraven. Lärarna är inte utbildade för att ge t.ex. elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter stöd och tillgång till speciallärare saknas. Lärarna försöker dock individuellt efter bästa förmåga hjälpa eleverna genom individuell undervisning. Ibland, berättar lärare på hotell- och restaurangutbildningarna, förlängs provtid och skriftliga prov kan bytas ut mot muntliga dito. På bageri- och konditoriutbildningarna har projektledaren tagit fram en lista med exempel på anpassningsmöjligheter som lärarna kommer att ha tillgång till. Tilldelningen av praktikplatser för elevernas APL fungerar inte optimalt. Det finns exempel från utbildningarna till CNC-operatör och ekonomi- och redovisningsassistent där eleverna mot slutet av sin utbildning ännu inte har kännedom om de ska få möjlighet att praktisera. Regionchefen och vissa lärare menar att det är svårt att få fram praktikplatser inom vissa områden såsom exempelvis ekonomi och redovisning eftersom det är en konjunkturkänslig bransch. Praktikanskaffningen inom detta område har dock strukturerats genom att en praktiksamordnare informerar varje klass JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 11(24)

13 där det är aktuellt med APL. Praktiksamordnaren står därefter till elevernas förfogande för frågor. Det arbetsplatsförlagda lärandet är inte alltid kvalitetssäkrat. På vissa utbildningar har man kommit relativt långt i att utbilda handledarna i vad praktiken ska innehålla och vilka utgångspunkterna ska vara. Handledarna utgår då från bedömningsmatriser. På andra utbildningar, t.ex. svets och CNC finns inte samma kvalitetsaspekter. På CNC får handledarna emellertid med sig checklistor och handledarna för CNC-eleverna rapporterar till skolan. Från period 1, år 2014 kommer bedömningsmatriser finnas tillgängliga för ekonomiutbildningarnas arbetsplatsförlagda lärande. Vissa elever på bageri- och konditoriutbildningen gör sin praktik i skolans kök/bageri under ledning av en handledare. Den skolförlagda praktiken kan ses som en form av individanpassat stöd när APL av olika anledningar inte fungerat väl på arbetsplatserna. Problemet för de elever som gör sin praktik på skolan är dock att de behöver ägna mycket tid att parallellt studera ikapp de kurser de inte fick utbilning i under den misslyckade praktiken. Många lärare är inte ute på praktikplatserna under elevernas APL. Även om det förekommer att lärare besöker arbetsplatserna (hotell och restaurang och delvis bageri och konditori) är det istället ofta praktiksamordnaren som är ute på platsbesök (t.ex. CNC). Praktiksamordnarna har i alla fall ingen erfarenhet från den aktuella branschen. Det innebär också att den betygssättande läraren tvingas förlita sig på andrahandsinformation från praktiksamordnaren. Inom bageri- och konditoriutbildningarna är ambitionen att införa ett slutprov efter APL för att ge lärarna ett bättre underlag för bedömning, något som redan finns inom restaurangutbildningarna. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 12(24)

14 Bedömning och betygsättning Vad gäller området Bedömning och betygsättning granskar vi om anordnaren sätter betyg enligt vad författningarna anger, om eleverna får möjlighet att genomgå prövning i olika kurser samt om elevernas kunskaper och kompetens i aktuella fall blir validerade. Det är viktigt att eleverna har blivit informerade om och känner till vilka mål och kunskapskrav som gäller för ett ämne, en kurs och för ett visst arbetsområde och på vilka grunder bedömningen och betygsättningen sker. Eleverna måste kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. För det krävs en kontinuerlig feedback från läraren i undervisningssituationen, en formativ bedömningspraktik. Läraren ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs och utifrån dessa krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper. Bedömningarna ska alltså vara av skilda slag och eleverna ska ges möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt. Att lärarna på olika sätt dokumenterar eleverna kunskapsutveckling blir därför centralt. För att effektiva och ändamålsenliga rutiner för bedömningen ska uppkomma är det viktigt att läraren planerar sin undervisning och att det finns utrymme för samplanering. Skolverket skriver i sina allmänna råd om bedömning och betygssättning att läraren bör tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. Styrkor Utvärderingen har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Lärarna har i regel mentorssamtal eller utvecklingssamtal med eleverna. På Stockholmsenheterna ska sådana samtal hållas minst en gång per kurs, enligt regionchefen. Bedömningsmatriser används för det arbetsplatsförlagda lärandet för vissa utbildningar. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 13(24)

15 Det underlättar för handledarna att känna till vilka kunskaper och färdigheter de ska bedöma hos eleverna. Betygskonferenser hålls inom vissa utbildningar. På utbildningar inom hotell, restaurang och bageri genomförs sådana konferenser regelbundet. Då diskuteras frågor som rör enskilda elever samt bedömning och betygssättning av eleverna. Varierande bedömningsunderlag används vid betygsättning. Vid betygssättning av eleverna används både teoretiska (prov, inlämningsuppgifter etc.) och praktiska moment (i förekommande fall) som underlag. Utvecklingsområden Utvärderingen har visat att enheten har ett antal utvecklingsområden, bland annat dessa: Kunskaperna om grunderna för betygsättning kan fördjupas. Vissa betygssättande lärare saknar kunskaper om den nya betygsskalan. De säger sig inte ha fått någon utbildning eller fortbildning om styrdokumenten för vuxenutbildningen. På en utbildning hävdar en lärare att en elev inte kan uppnå betyg A om eleven ställer frågor till läraren eftersom det skulle visa på dålig självständighet. En annan lärare, inom ett annat utbildningsområde, menar att det högsta betyget nästan aldrig kan nås eftersom det kräver att eleven presterar på en högre nivå än läraren. Läroplan och ämnesplaner används för att planera och genomföra undervisningen, men kunskapen om innehållet är hos vissa lärare begränsad. Den på sina håll grunda kunskapen om ämnesplanerna gör att undervisningen utgörs av en blandning av innehåll från styrdokumenten, lärarnas egen syn på vad yrket kräver och branschens standarder. På CNC-utbildningen får eleverna betygssamtal först i slutet av kursen. Det innebär att eleverna inte får någon formell avstämning om hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven under kursens gång. Däremot får de JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 14(24)

16 formativ återkoppling i lärsituation genom att den individuella utvecklingen i de olika moment eleverna ska klara av diskuteras fortlöpande. Lärarnas kunskaper om grunderna för betygssättning är emellertid outvecklade och tiden för gemensam planering av och reflektion kring bedömning och betygssättning av elever är väldigt begränsad. I vad mån dessa avstämningar relateras till kunskapskraven är därför svårt att veta. Eleverna känner ibland inte till vad de betygsätts på. På utbildningen till CNC-operatör är eleverna oklara över vilket underlag lärarna har vid betygsättning. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 15(24)

17 Styrning, ledning och kvalitetsarbete Inom detta utvärderingsområde tittar vi på hur anordnaren arbetar med att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen som skollagen och läroplanen för vuxenutbildningen anger. Finns rutiner för hur arbetet ska bedrivas och följs rutinerna upp och analyseras? Hur dokumenteras, sammanställs och anlyseras resultaten? Skapas en bild för hur förutsättningarna och genomförandet av utbildningen påverkat måluppfyllelsen och mynnar analysen ut i att utvecklingsområden identifieras och beslut om insatser tas? I vilken utsträckning medverkar lärare, övrig personal och elever det systematiska kvalitetsarbetet? Har personalen förutsättningar och kompetens för detta arbete och finns arenor där lärare och pedagogisk ledning kan diskutera och arbeta med kvalitetsutvecklingsfrågor? Det är några av de frågor vi ställer under området Styrning, ledning och kvalitetsarbete. För att verksamheten ska utvecklas kvalitativt förutsätts pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas professionella ansvarstagande. Detta kräver förutom att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas dessutom att nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas (Lvux12). Styrkor Utvärderingen har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: En kvalitetshandbok har precis tagits fram. JB Kompetens har på nationell nivå arbetat fram en beskrivning för kvalitetsarbetet som ska underlätta för enheterna att skapa rutiner kring t.ex. systematiskt kvalitetsarbete, arbete mot diskriminering och kränkande behandling, betyg och bedömning, elevinflytande, individualisering och validering. Handboken har ännu inte implementerats och börjat användas på enheterna. Ambitionen är att handboken ska användas konkret i arbetslagen och det är också där uppföljningen ska ske. De flesta lärare gör kursutvärderingar. Det finns en mall för detta ändamål. Lärarna gör utvärderingarna primärt för egen del. Ett studeranderåd finns i Sundbyberg och Vällingby. Det finns också planer på att upprätta detsamma i Södertälje. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 16(24)

18 Avbrotten följs i regel upp av lärare. Hur uppföljningen sker varierar mellan olika enheter. Enligt regionschefen skickar skolan ett brev till elever som varit frånvarande i två veckor och ber dem kontakta skolan. Lärare rapporterar också frånvaro till studie- och yrkesvägledaren och till projektledare/utbildningsansvarig. Inom ekonomiutbildningarna ska läraren framgent ta kontakt med eleven vid hög frånvaro och kontakta studie- och yrkesvägledaren i händelse en elev är behov av det. Likabehandlingsplaner finns för enheterna i region Stockholm. Enheterna i Stockholm ska framöver arbeta mer aktivt med likabehandlingsarbetet. Det finns en studiedag inplanerad för detta ändamål. En likabehandlingsgrupp bestående av lärare, elever och annan personal ska tillsättas för att arbeta med att följa upp och revidera innehållet i likabehandlingsplanen. Gruppen ska träffas två gånger per termin. Arbetsplatsträffar (APT) hålls på några utbildningar varannan vecka. Under dessa möten arbetar man enligt ansvarig projektledare på hotell- och restaurangutbildningen bl.a. med utgångspunkt i kvalitetshandboken. Lärarna upplever att det finns ett gott samarbete i arbetslagen inom hotelloch restaurangutbildningarna. Handledarna för elevernas arbetsplatsförlagda lärande utbildas i viss mån. Material (ämnesplaner, kunskapskrav, bedömningsmatriser) finns framtaget för handledarna att ta del av. Inom bageri och konditori samt hotell och restaurang ombeds handledarna dessutom genomföra ett test för att godkännas som handledare. Testet är dock inget krav för att få bli handledare, även om man från utbildningens sida försöker få alla handledare att ta testet för att erhålla ett intyg. Webbverktyget Elits ska inom kort börja användas. Elits, som ska börja användas på Stockholmsenhetena och i Södertälje bedöms kunna skapa större samsyn och underlätta samarbetet kring t.ex. kursplanering, bedömning och betygssättning. JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 17(24)

19 Utvecklingsområden Utvärderingen har visat att enheten har ett antal utvecklingsområden, bland annat dessa: Enheterna i region Stockholm har behov av att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. En handbok för kvalitetsarbetet har tagits fram, men har ännu inte på allvar börjat tillämpas i verksamheten. Det saknas ett gemensamt förhållningssätt i hur elever som avbryter sina studier ska hanteras och följas upp. Kursutvärderingar genomförs inom vissa utbildningar/för vissa kurser, men resultaten efterfrågas inte från skolledningens sida, menar flera lärare. En enhetsövergripande samsyn saknas kring hur elever ska få feedback och bedömas, hur betygsutfall ska analyseras och kan relateras till verksamhetens organisation och praktik. Regionen behöver också tydligare identifiera personalens kompetens och behov av kompetensutveckling, t.ex. vad gäller de nationella styrdokumenten. Det finns således ett behov av att gemensamt identifiera de faktorer som kan påverka enheternas resultat, hitta sätt att sytematiskt samla in underlag samt på skolnivå analysera vad de olika utfallsmåtten står för. Först då är det möjligt att veta vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna utveckla verksamheten mot ökad kvalitet. Ett hinder för ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete där personal och elever är delaktiga tycks vara de få tillfällen till gemensamma möten (se nedan). Många lärare menar att det saknas tid till gemensamt utvecklingsarbete och att detta hamnat på undantag sedan konkursen av JB Education. Region Öst (Södertälje) genomför ingen resultatuppföljning. Eleverna får inte besvara kursutvärderingar, ingen analys av betygsresultat görs och studieavbrott följs inte upp. En trivselenkät har dock under hösten genomförts av den nytillträdde regionchefen. Bortsett från resultatet från denna finns inga mått på kvaliteten i verksamheten och regionchefen saknar därför delvis en tydlig bild av enhetens resultat och utvecklingsbehov. De olika enheterna i regionen samarbetar endast i liten utsträckning. Mellan de olika enheterna i region Stockholm och enheten i Södertälje finns ytterst lite av samarbete. Vissa enheter/utbildningar har under relativt lång tid utvecklat fungerande rutiner (framförallt inom hotell och restaurang samt bageri och konditori) och skulle kunna delge sina erfarenheter till JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning 18(24)

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens)

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) 2015-02-23 Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Rapport 2013 Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Lind Fredrik, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektorför vuxenutbildningen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Eva-Lotta Arenander, rektor för vuxenutbildningen i Lidingö stad 2014-02-06

Läs mer

Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen

Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen Rapport 2014 Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Anna Sundin, rektor för vuxenutbildningen i Stockholms Stad 2015-01-28

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Rapport 2014 NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Erik Hamner, rektor för C3L, Tyresö kommun 2014-11-01 Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Michaela Blume, bitr.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

Kvalitetsanalys för JB Kompetens läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för JB Kompetens läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för JB Kompetens läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen 2015-01-29 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Helen Tronje, t.f. rektor för vuxenutbildningen i Värmdö

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer