KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)"

Transkript

1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

2 Innehållsförteckning 2 (26) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 12 AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 19 AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 19 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 24 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 26

3 AF 3 (26) AF AFA AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Tekniska förfrågningar under anbudstiden ska sändas till: Postadress: Box 3095, S Lidingö Tel.: AFA.122 AFA.13 Ombud: Torsten Palmgren E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Visning av arbetsområdet sker under följande tider: , måndag - torsdag För visning av arbetsområdet kontaktas Bo Larsson: Tel.: E-post: Projektörer Vägprojektör Sweco Infrastructure AB Box 34044; Stockholm; Gjörwellsgatan 22 Handläggare: Wanja Strid Tel.: E-post Landskapsarkitekt Sweco Architects AB Box 17920, Stockholm Handläggare: Anna Åkerberg Tel.: E-post:

4 AFA 4 (26) AFA.14 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.16 AFA.2 AFA.21 K-projektör Sweco Sructures AB Box 34044; Stockholm; Gjörwellsgatan 22 Handläggare: Roland Marschall Tel.: E-post Utsedda entreprenörer Nätägare Nätägare va Inom Käppalaverkets område: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Tel: Fax: Nätägare el Inom Käppalaverkets område: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Tel: Fax: Myndigheter Bygglovmyndighet: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Lidingö Tel: 08- Tel: E-post: Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Nya parkeringsplatser för tjänstebilar och besökare på verkets ytterområde mot spårvägen.

5 AFA 5 (26) AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Gåshaga på Lidingö öster om Stockholm. AFA.3 Förkortningar AFS - Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling SBF - Svenska brandskyddsföreningen SFS - Svensk författningssamling

6 AFB 6 (26) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen (SFS nr: 2007:1091) om Offentlig Upphandling Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingsform: Förenklad upphandling enligt LOU kap. 6 Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Generalentreprenad Ersättningsform Fast pris i SEK utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Ev. avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget annonseras på och kan hämtas för kostnadsfri nedladdning från s hemsida: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande delar: 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter (se kod AFC.111) 03 AB 04 (bifogas ej). 06 Mätnings- och ersättningsregler MER Anläggning 07 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa föreskrifter och förfrågningsunderlaget i övrigt (Bifogas ej) 07 Aprislista finns i mängdbeskrivningen daterad Kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande 09 Administrativa föreskrifter, daterad

7 AFB 7 (26)

8 AFB 8 (26) 11 Beskrivningar (inår i mängdbeskrivning 11.1 Markbeskrivning daterad Byggbeskrivning daterad Ritningar 12.1 K-ritningar, ritningsförteckning daterad Markritningar, ritningsförteckning daterad AFB.23 AFB.3 AFB Övriga handlingar 13.1 DRI-103 Instruktion för entreprenadsarbete i s anläggningar Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget enligt handlingsförteckning ovan utgör förfrågningsunderlaget och ska bifogas, hålls tillgängliga på (se AFB.21). Anbudsgivaren ansvarar vidare för att dessa handlingar inhämtats, som grund för anbudsgivningen. Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas skriftligen snarast till beställarens ombud under anbudstiden, se AFA.121, senast 8 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Föranleder sådan förfrågan ändring eller väsentligt förtydligande av förfrågningsunderlaget, kommer svar att lämnas skriftligt och läggas ut på förbundets hemsida senast 3 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Kompletteringar kan även komma att ske på beställarens initiativ. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbudet skall vara skriftligt och lämnas i sluten, neutral, försändelse. Anbud via e-post eller fax godtas ej. Ersättning för anbudsräkning lämnas ej. lämnas i ett originalexemplar och ett i digitalt format, pdf, på cd eller USB-minne vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. vara skrivet på svenska. vara prissatt i SEK exklusive moms. Anbudet skall innehålla: Anbudssumma exklusive mervärdesskatt. Timprislista för ÄTA Entreprenörsarvode för ändringar och tilläggsarbeten inkl. %-satser enligt AFC.611 Organisation inkl. ombud, arbetschef, platsledning, kvalitetsansvarig, miljöansvarig och underentreprenörer.

9 AFB 9 (26) AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.5 Anbudsgivaren skall redovisa erfarenheter av liknande uppdrag och ange minst tre referenser på liknande objekt. Uppgifter till referensperson skall anges och denne skall ha informerats. En produktionstidplan, som innehåller alla väsentliga aktiviteter för utförande av entreprenaden samt visar aktiviteternas inbördes samband. Försäkring enligt AFC.54. Kopia av försäkringsbevis med försäkringsvillkor skall bifogas i anbudet. Typ av säkerhet enligt AFC.631. Anbudsgivaren skall inneha ett kvalitets- och miljösystem. Kopia på gällande F-skattebevis och registreringsbevis från Bolagsverket. Redovisning av system och rutiner för egenkontroll som säkerställer rätt utförande. Huvudanbud Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Sidoanbud är ej tillåtna. Kompletteringar till anbud Möjligheterna för beställaren att efter anbudstidens utgång tillåta kompletteringar, är starkt begränsad. Anbudsgivare uppmanas därför att nogsamt kontrollera att alla begärda uppgifter och intyg bifogats anbudet. Anbudstidens utgång Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast kl 15:00. Anbud inkomna efter anbudstidens utgång kommer att förkastas. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i tre månader räknat från den dag anbud senast skall vara inlämnat. Adressering Anbud i tillslutet omslag märkt ANBUD NYPA skall ha den uppställning och det innehåll som framgår av AFB.31 och sändas under adress: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Besökstider är kl 08:00 16:00. Fax eller e-post godtages således ej, på grund av att sekretessen inte kan säkerställas. Anbudsprövning Anbud som inte uppfyller kraven under AFB.31 kan komma att förkastas.

10 AFB 10 (26) AFB.51 AFB.511 AFB.52 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 17 samt för övrigt vara lämpliga. Upphandling sker under förutsättning att: Anbudsgivare skall inneha F-skattsedel. Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret. Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Anbudsgivare är fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. Anbudsgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och finansiell styrka för att genomföra uppdraget. Detta innebär att anbudsgivaren ska ha minst kreditvärdighet (rating) 3 enligt Upplysningscentralens (UC) Utländsk anbudsgivare skall uppfylla motsvarande krav i sitt hemland. Anbudsgivare utesluts om denne är dömd för brott (LoU, 10 kap 1 ) eller om någon av punkterna enligt LoU, 10 kap 2, är tillämplig. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter Utvärderingskriterier Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till understående utvärderingskriterier kommer att antas. Pris - VIKTNING 70% Referenser - VIKTNING 20% Timprislista för ändrings och tilläggsarbeten - VIKTNING 4% Påslag i % enl. AB 04, kap. 6 9 punkt 8a (varor mm.) baserat på kr inköp. - VIKTNING 3% Påslag i % enl. AB 04, kap. 6 9 punkt 8a (varor tillh. av beställaren) baserat på kr inköp. VIKTNING 3% Maximal anbudspoäng 10 Anbudsutvärdering kommer att ske enligt kvotmetoden där respektive poäng viktas med procentsats angiven för respektive kriterium. Anbudspoäng kommer att räknas ut enl. nedan med en maximal poängsumma av 10 poäng. Exempel: LP Lägsta pris AP Aktuell pris Antal poäng beräknas enligt följande: å ä ä Anbudspris viktning 70%

11 AFB 11 (26) AFB.53 å ä % Meddelande om beslut vid prövning av anbud Resultatet av utvärderingen meddelas anbudsgivare innan avtal tecknas genom ett tilldelningsbeslut. Observera att tilldelningsbeslut inte är att betrakta som avtal eller kontrakt, se AFC.11.

12 AFC 12 (26) AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för Utförandeentreprenader avseende byggnads, -anläggnings- och installationsarbeten. Omfattning Entreprenaden avser nybyggnad av parkeringsplatser och omfattar - hårdgjorda ytor - planteringsytor - motordriven grind - platsgjuten utvändig trapp och handikappramp Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Avtal mellan och den entreprenör som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal eller beställningsskrivelse som undertecknas av båda parter kopplat till förfrågningsunderlaget samt eventuellt protokoll från anbudsmöte. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 AFC.12 AFC.121 AFC.122 AFC.23 AFC.241 AFC.361 AFC.38 AFC.62 AFC.8 AFC.9 ÄTA-arbeten Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Samordning av arbeten Uppmätning Betalning Hävande Tvist Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av ritning AY Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdet skall utföras, före påbörjande och vid övertagande. Entreprenören kallar till syn. Syn förrättas gemensamt av representant för beställaren och entreprenörer, beställaren för protokoll och eventuell fotografering utförs vid behov.

13 AFC 13 (26) AFC.13 AFC.132 AFC.133 AFC.134 AFC.14 AFC.15 AFC.151 AFC.152 AFC.16 Varje part svarar för sina kostnader i samband med syn. Förutsättningar Arbetstider Arbetet skall bedrivas på vardagar mellan klockan och Eventuella avsteg från angivna ovan arbetstider kan justeras på upphandlingsmöte. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hänsyn skall tas till reningsverkets dagliga drift, skötsel och underhållsarbete. Innan arbete med parkeringsplatser påbörjas, rådgörs med beställaren om lämpliga åtgärder och förfaringssätt. Befintliga anläggningsdelar som under entreprenadtiden skall vara i drift måste säkerställas med avseende på tillgänglighet. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Anläggningar inom arbetsområdet är s egendom. Skador på denna egendom, orsakade av entreprenören, skall ersättas av entreprenören. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Lokala skydds- och säkerhetsföreskrifter för specifika arbeten vid Käppalaverket finns. Information om dessa kommer att meddelas antagen anbudsgivare vid möte, se AFC.32. Dessa säkerhetsföreskrifter skall ovillkorligen följas av entreprenör och av honom underställd personal. Detsamma gäller för den underentreprenör som entreprenören kommer att anlita. Ordningsföreskrifterna inarbetas i entreprenörens arbetsmiljöplan. Information Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är Johan Krüger, tfn Beställarens informationsverksamhet Entreprenören äger icke rätt att i annons eller eljest i reklamsyfte publicera det med entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Entreprenören skall tillse att regeln iakttages även av hans underentreprenörer, materialleverantör och andra med anknytning till entreprenören. Tillstånd m m

14 AFC 14 (26) AFC.161 AFC.163 AFC.17 AFC.171 AFC.172 AFC.185 AFC.2 AFC.21 AFC.22 AFC.221 Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd. Entreprenören skall upprätta protokoll (som översänds till beställaren) från ev. sammanträden med myndigheter, leverantör av teknisk försörjning m fl. Beställaren skall informeras om sådana sammanträden och även beredas tillfälle att deltaga i dessa. Tillstånd från myndigheter Bygglov finns för projektet. Överenskommelser m m Anmälningar Anmälningar till myndigheter Beställarens ombesörjer bygganmälan. Beställaren ombesörjer anmälan om kontrollansvarig enligt PBL. Beställaren har gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Anmälningar till beställaren Vid inträffad skada, varhelst den inträffar, skall beställaren omgående meddelas. CE-märkning m m av maskinanläggning Beställaren svarar för och bekostar CE-märkning av anläggningen som helhet. Entreprenören svarar för CE-märkning av levererade enskilda produkter och system av produkter enligt AFC.186. Utförande Kvalitetsangivelser Material skall uppfylla kraven i svensk Standard och i de regler som anges i handlingarna i övrigt. I de fall handlingarna åberopad standard utgått, skall den nya standarden gälla. Där kvalitetsangivelse inte finns angivet i handlingarna skall före inköp eller arbetes utförande överenskommelse träffas med. Om i beskrivning eller på ritning föreskriven namngiven vara, får endast efter s skriftliga medgivande utbyta denna mot annan fullt likvärdig vara. förbehåller sig rätten att dels ensam bedöma alternativets likvärdighet, dels att få kontraktsumman reglerad. Om utbyte av föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdigt föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar, svarar entreprenören för de eventuella kostnader som uppkommer därvid. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning

15 AFC 15 (26) Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem. AFC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige Beställaren kvalitetsansvarige för projektet är: Lotta Hammarlund Box Lidingö Tel: E-post: AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige AFC.222 Skall anges i anbudet. Miljöledning Entreprenören upprättar ett miljöledningssystem för projektet. Miljöledningssystemet skall följa avsnitten miljöpolicy och planering i SS-EN ISO AFC.2221 Beställarens miljöansvarige Beställaren miljöansvarige för projektet är: Lotta Hammarlund Box Lidingö Tel: E-post: AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige Skall anges i anbudet. AFC.223 Kvalitets- och miljöplan AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan En objektsanpassad kvalitetsplan skall upprättas. Denna plan skall minst omfatta: - Organisationsplan för entreprenaden - Tidplan - Rutiner för upphandling och inköp - Checklistor för egenkontroll - Kontrollplan - Rutiner vid fel på material och utförande AFC.2233 Entreprenörens miljöplan En objektsanpassad, detaljerad miljöplan skall upprättas. Denna plan skall minst omfatta: - Organisation - Namnuppgift på miljöansvarig

16 AFC 16 (26) - Hur miljöaspekter vägs in i upphandling av material. - Hur miljörelaterade olyckor undviks. - Hur avfall hanteras på arbetsplatsen - Hur transporter hanteras i syfte att minska påverkan på miljön. AFC.224 Kvalitets- och miljörevision AFC.2241 Kvalitetsrevision Entreprenören skall utföra internrevision minst en gång under entreprenadtiden. Beställaren skall beredas möjlighet att utföra revision av entreprenörens kvalitetsplan. AFC.2242 Miljörevision AFC.23 AFC.24 AFC.241 AFC.242 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. ÄTA-arbeten ÄTA-arbeten som enligt entreprenörens åsikt medför reglering av kontraktssumman ska omedelbart anmälas skriftligt till beställaren och dokumenteras. Har så ej skett anses arbetet ej medföra kostnadsökning och ingår således i kontraktssumman. Om uppmätning erfordras ska beställaren eller dennes byggledare erbjudas möjlighet att delta. Med ändring av AB 04 kap 2 7 gäller att alla ÄTA-arbeten ska anses vara föreskrivna av beställaren först sedan de skriftligt beställts. Skriftlighetskravet gäller dock inte för arbeten som, exempelvis för förekommande av olycka, måste utföras med skyndsamhet. Med ändring av AB 04 kap 2 6 gäller att enbart överlämnande av nya eller ändrade ritningar eller andra handlingar ej ska betraktas som skriftlig beställning på ÄTA-arbete om detta inte också skriftligen beställts t ex i byggmötesprotokoll. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren tre (3) omgångar kopior av under AFB.22 angivna handlingar. Beställning av material och arbete får endast ske efter handlingar som är märkta "BYGGHANDLING" för beskrivningar, specifikationer. Begäran om komplettering av ritningar och uppgifter från beställaren ska ske minst 10 arbetsdagar innan ritning eller uppgift erfordras för entreprenadarbetenas bedrivande. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Anbudsgivare skall 2 veckor efter beställning till beställaren överlämna följande handlingar:

17 AFC 17 (26) AFC.26 AFC.261 AFC.267 AFC.27 AFC.3 AFC.31 AFC Projektanpassad arbetsmiljöplan - Detaljerad tidsplan enligt AFC Betalningsplan enligt AFC Försäkringsbevis enligt AFC Säkerhet enligt AFC Projektanpassad kvalitets- och miljöplan. - Placerings-/dispositionsritning (upplag, bodar mm). - Entreprenören skall innan entreprenadtiden påbörjas, överlämna definitiv organisationsplan för genomförande av entreprenaden. Organisationsplanen skall godkännas av beställaren och därefter ingå som del i entreprenörens kvalitetsplan. Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration vilken skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Entreprenören skall utan ersättning ta hand om vid entreprenaden överblivet material, emballage eller överblivna massor. Borttransport sker på entreprenörens bekostnad, varvid även tippavgift skall ingå. Utbildning och support Entreprenören skall utbilda beställarens personal ansvarig för den motordrivna grindens skötsel och underhåll. Underrättelser om avvikelser Om entreprenören under byggnadsarbetenas utförande finner att uppgift i förfrågningsunderlaget avviker från verkliga förhållanden skall beställaren omedelbart underrättas. Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Torsten Palmgren: Postadress: Box 3095, S Lidingö Tel.: Fax: E-post: AFC.312 Beställarens kontrollant

18 AFC 18 (26) AFC.313 AFC.32 AFC.321 AFC.323 AFC.33 AFC.331 AFC.34 AFC.342 AFC.343 Beställaren utser kontrollant och svarar för kostnader. Kostnader för handräckning till kontrollant skall inräknas i anbudssumman. Kontrollant är ej bemyndigad att göra beställningar som har ekonomiska konsekvenser. Kontrollantens namn kommer att anges i samband med upphandlingen. Entreprenörens ombud Entreprenörens ombud skall namnges i anbudet. Möten Startmöte Enligt AB 04 kap. 3 2 Byggmöte Byggmöten skall hållas minst en gång före byggstart, därefter ca 2 gånger per månad. Entreprenören skall närvara vid byggmöte genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Beställaren ansvarar för protokollföring. Entreprenören är skyldig att fortlöpande med minst en veckas framförhållning delge och samråda med Beställaren om planerade arbeten. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenören ska utföra egenkontroll och vid behov delta i byggsamråd med byggnadsnämnden samt tillhandahålla intyg i enlighet med kontrollplan PBL. Entreprenören ska delta i kvalitetsmöten med kvalitetsansvarig enligt PBL. Entreprenören ska upprätta planer för egenkontroll som ska innehålla kvalitets och miljöpåverkande aktiviteter och kontroller. Entreprenören ska kunna verifiera att egenkontroll enligt kontrollplan utförs. Kvalitetsansvarig enligt PBL Till kontrollansvarig enligt PBL är utsedd. SWECO Structures AB Nina Hagdahl Box Stockholm Tel.: E-post: Arbetsledning och anställda Arbetsledning Arbetsledare ska vara anträffbar per telefon på dagtid. Anställda

19 AFC 19 (26) AFC.35 AFC.351 AFC.352 AFC.36 AFC.361 AFC.364 Entreprenören ska förbinda sig att endast använda sig av nykter och drogfri person. Om beställaren upptäcker att någon entreprenörsanställd är påverkad på arbetsplatsen ska denna, av sin arbetsgivare tas ur tjänst och ersättas av annan personal. Avvikelse från detta är att betraktas som kontraktsbrott och kan föranleda hävande av kontraktet. Kontroll och provning Kontroll Entreprenören utövar den egenkontroll över byggande med installationer som erfordras för att säkerställa avtalad kvalitet. Beställarens kontroll enligt AB 04 kapitel 3 5. Provning Beträffande provning se Markbeskrivning handling Samordning Samordning av arbeten Med ändring av AB 04 kap. 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFC.131. Samordning av arbetarskydd Text och kod under denna rubrik i AMA AF 07 utgår. AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören ska utse en fysisk person att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Den person som ska svara för samordningsarbete ska ha föreskrivna kvalifikationer. Kvalifikationerna ska kunna styrkas. AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare AFC.37 AFC.38 Arbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) är Sweco Structures AB, handläggare: Inger Westling. Dagbok s kontrollant skall ges möjlighet att kontinuerligt signera dagbok. Kopia av dagboksbladen skall tillställas kontrollanten. Den omständigheten att s kontrollant undertecknat av entreprenören förd dagbok innebär icke att godkänt att betalningsskyldighet föreligger för angivna ändringar och tilläggsarbeten. Uppmätning

20 AFC 20 (26) AFC.4 AFC.41 AFC.42 AFC.44 AFC.45 AFC.46 AFC.462 AFC.5 AFC.51 AFC.511 AFC.53 AFC.531 AFC.54 Med ändring av AB 04 kap 3 14, gäller att entreprenören skall senast 2 dagar i förväg till beställarens kontrollant anmäla arbete färdigt för gemensam uppmätning enligt AB 04 kap Vardera parten svarar för sina kostnader. Tider Tidplan Entreprenören skall överlämna förslag till detaljtidplan till beställaren en Senast två veckor efter beställning. Förslaget bearbetas tillsammans med beställaren och fastställs inom tre (3) veckor efter beställningsdatum. Igångsättningstid Entreprenören kan påbörja arbetena Färdigställandetider Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Garantitid Särskild varugaranti Entreprenören skall senast i samband med slutbesiktningen överlåta samtliga erhållna bevis om särskilda varugarantier på inbyggda varor på beställaren. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är berättigad att av generalentreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1,0 % av kontraktsumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjs. Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Syn av närliggande område hålls i samband med syn av arbetsområdet, se AFC.122. Försäkring Entreprenören skall inneha försäkringar gällande under entreprenad och garantitid enligt AB 04 kap 5 22.

21 AFC 21 (26) AFC.6 AFC.61 AFC.611 AFC.613 AFC.614 AFC.62 Av försäkringsbevis skall framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 07: "Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". I anbudet skall anges var försäkringen tecknas och storleken på försäkringsbeloppet. Försäkringsbeviset skall innehålla försäkringsbelopp för såväl egendomsförsäkringar som ansvarförsäkringar. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom 2 veckor från beställning. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ekonomi Ersättning Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Skriftligt avtal om ÄTA-arbeten skall vara träffat innan arbete påbörjas. Ersättning utgår inte för arbete föranlett av sådana förhållanden som entreprenören under anbudstiden genom besök på platsen borde gjort sig kunnig om. Ersättning sker i första hand enligt: 1) Fast pris för tillägg och ändringar (ska beställas skriftligt innan arbetet påbörjas). 2) I anbudet lämnade a-prislista och timkostnadslista. A-priser ska omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet. 3) Löpande räkning För ändrings- och tilläggsarbeten som inte regleras enligt a-prislistan eller träffad överenskommelse ska kostnaderna beräknas enligt AB 04:s självkostnadsprincip där entreprenörsarvoden enligt kap 6 9 moment 8a och 8b. Alternativen skall prövas i nämnd ordning. Kostnader för avdragsarbeten beräknas på motsvarande sätt och på lämnade a-priser. Timpriser anges i anbud för olika enheter enlig komletterande á-prislista. Timpriserna skall vara fasta utan indexreglering. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Samtliga rese- och traktamentskostnader ska vara inkalkylerade i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenaden skall ej indexregleras. Betalning

22 AFC 22 (26) AFC.622 AFC.623 AFC.624 AFC.631 AFC.7 AFC.71 AFC.713 Med ändring av AB 04, kap 6 12 och 15 gäller att innehållet belopp kvarstår intill dess att samtliga fel som konstateras vid slutbesiktning är avhjälpta och godkända, samt att överlämnad dokumentation är fullständig och godkänd av beställaren. Betalningsplan Prestationsbunden betalningsplan baserad på tidplanen (värderingsplan), som ska uppta belopp för fördelning av ersättning för hela entreprenaden, ska upprättas av entreprenören i enlighet med beställarens anvisning. Planen ska uppta särskilt belopp för innehållna medel enligt AB 04 kap Innehållna medel faktureras på slutfaktura. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av betalningsplan. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturan märkt med beställningsnummer lämnas i original och kopia till: Box Lidingö Fakturor skall märkas NYPA Nya Parkeringsplatser. Fakturerings- eller andra avgifter skall ej utgå. Bedömning av utfört arbete skall godkännas av beställaren före fakturering. Vid fakturering av ändringar och tilläggsarbeten gäller: - att kostnader uträknade enligt à-priser, tilläggsanbud eller efter självkostnader skall upptas i särskilda specificerade fakturor - att i faktura får ej upptas kostnader för levererat material som ännu ej inbyggts i anläggningen. Faktura sänds en gång per månad till beställaren och betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomst. Byggsemester inräknas inte i betalningstiden. Fakturatexten skall utformas så att tidigare lyft och innestående medel framgår. Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller koncerngaranti om betalning i förskott Besiktning Entreprenadbesiktningar Slutbesiktning Entreprenör skall vid anmälan till slutbesiktning, dvs. senast 3 veckor före slutbesiktning till beställaren överlämna följande handlingar: - Relationsritningar avseende handlingar som entreprenören upprättar.

23 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 23 (26) AFC.714 AFC.8 AFC.9 - Underlag för relationsritningar. - Underlag för drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckning. - Dokumentation för CE-märkning enligt AFC.185 och AFC Protokoll från funktionsprovning och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. - varugarantier Handlingarna överlämnas i två pappersomgångar och på CD. Garantibesiktning Garantibesiktning verkställs i enlighet med AB 04 kap 7 3. Hävande Med tillägg till AB 04 kapitel 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören bedriver sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av lag. Tvist Med ändring av AB 04 kap 9 1 skall tvist på grund av kontraktet avgöras av domstol, om inte annat är överenskommet.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Administrativa föreskrifter, AF

Administrativa föreskrifter, AF 2013-03-04 512-6019-12 1(18) Naturvård Jenny Sander 054-197155 Administrativa föreskrifter, AF Utförandeentreprenad parkering, rullstolsled, rastplatser, vindskydd m.m. i naturreservatet Bergs klätt, inom

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Handling 5.1 Sidantal 26 Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Upprättad 2012-02-14 av Reviderad av

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UTFÖRANDEENTREPRENAD Upphöjd korsning Lundavägen-Alnarpsvägen Dnr: 2010:14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad efter AF AMA 07 Handling 10 Malmö 2010-09-15 Administrativa Föreskrifter,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Handling 00, UF (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Sida 1 (13) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om objektet... 4 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 UFB.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 Administrativa Föreskrifter 2013-02-15

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer