KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)"

Transkript

1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

2 Innehållsförteckning 2 (26) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 12 AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 19 AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 19 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 24 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 26

3 AF 3 (26) AF AFA AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Tekniska förfrågningar under anbudstiden ska sändas till: Postadress: Box 3095, S Lidingö Tel.: AFA.122 AFA.13 Ombud: Torsten Palmgren E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Visning av arbetsområdet sker under följande tider: , måndag - torsdag För visning av arbetsområdet kontaktas Bo Larsson: Tel.: E-post: Projektörer Vägprojektör Sweco Infrastructure AB Box 34044; Stockholm; Gjörwellsgatan 22 Handläggare: Wanja Strid Tel.: E-post Landskapsarkitekt Sweco Architects AB Box 17920, Stockholm Handläggare: Anna Åkerberg Tel.: E-post:

4 AFA 4 (26) AFA.14 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.16 AFA.2 AFA.21 K-projektör Sweco Sructures AB Box 34044; Stockholm; Gjörwellsgatan 22 Handläggare: Roland Marschall Tel.: E-post Utsedda entreprenörer Nätägare Nätägare va Inom Käppalaverkets område: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Tel: Fax: Nätägare el Inom Käppalaverkets område: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Tel: Fax: Myndigheter Bygglovmyndighet: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Lidingö Tel: 08- Tel: E-post: Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Nya parkeringsplatser för tjänstebilar och besökare på verkets ytterområde mot spårvägen.

5 AFA 5 (26) AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Gåshaga på Lidingö öster om Stockholm. AFA.3 Förkortningar AFS - Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling SBF - Svenska brandskyddsföreningen SFS - Svensk författningssamling

6 AFB 6 (26) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen (SFS nr: 2007:1091) om Offentlig Upphandling Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingsform: Förenklad upphandling enligt LOU kap. 6 Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Generalentreprenad Ersättningsform Fast pris i SEK utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Ev. avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget annonseras på och kan hämtas för kostnadsfri nedladdning från s hemsida: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande delar: 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter (se kod AFC.111) 03 AB 04 (bifogas ej). 06 Mätnings- och ersättningsregler MER Anläggning 07 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa föreskrifter och förfrågningsunderlaget i övrigt (Bifogas ej) 07 Aprislista finns i mängdbeskrivningen daterad Kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande 09 Administrativa föreskrifter, daterad

7 AFB 7 (26)

8 AFB 8 (26) 11 Beskrivningar (inår i mängdbeskrivning 11.1 Markbeskrivning daterad Byggbeskrivning daterad Ritningar 12.1 K-ritningar, ritningsförteckning daterad Markritningar, ritningsförteckning daterad AFB.23 AFB.3 AFB Övriga handlingar 13.1 DRI-103 Instruktion för entreprenadsarbete i s anläggningar Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget enligt handlingsförteckning ovan utgör förfrågningsunderlaget och ska bifogas, hålls tillgängliga på (se AFB.21). Anbudsgivaren ansvarar vidare för att dessa handlingar inhämtats, som grund för anbudsgivningen. Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas skriftligen snarast till beställarens ombud under anbudstiden, se AFA.121, senast 8 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Föranleder sådan förfrågan ändring eller väsentligt förtydligande av förfrågningsunderlaget, kommer svar att lämnas skriftligt och läggas ut på förbundets hemsida senast 3 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Kompletteringar kan även komma att ske på beställarens initiativ. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbudet skall vara skriftligt och lämnas i sluten, neutral, försändelse. Anbud via e-post eller fax godtas ej. Ersättning för anbudsräkning lämnas ej. lämnas i ett originalexemplar och ett i digitalt format, pdf, på cd eller USB-minne vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. vara skrivet på svenska. vara prissatt i SEK exklusive moms. Anbudet skall innehålla: Anbudssumma exklusive mervärdesskatt. Timprislista för ÄTA Entreprenörsarvode för ändringar och tilläggsarbeten inkl. %-satser enligt AFC.611 Organisation inkl. ombud, arbetschef, platsledning, kvalitetsansvarig, miljöansvarig och underentreprenörer.

9 AFB 9 (26) AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.5 Anbudsgivaren skall redovisa erfarenheter av liknande uppdrag och ange minst tre referenser på liknande objekt. Uppgifter till referensperson skall anges och denne skall ha informerats. En produktionstidplan, som innehåller alla väsentliga aktiviteter för utförande av entreprenaden samt visar aktiviteternas inbördes samband. Försäkring enligt AFC.54. Kopia av försäkringsbevis med försäkringsvillkor skall bifogas i anbudet. Typ av säkerhet enligt AFC.631. Anbudsgivaren skall inneha ett kvalitets- och miljösystem. Kopia på gällande F-skattebevis och registreringsbevis från Bolagsverket. Redovisning av system och rutiner för egenkontroll som säkerställer rätt utförande. Huvudanbud Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Sidoanbud är ej tillåtna. Kompletteringar till anbud Möjligheterna för beställaren att efter anbudstidens utgång tillåta kompletteringar, är starkt begränsad. Anbudsgivare uppmanas därför att nogsamt kontrollera att alla begärda uppgifter och intyg bifogats anbudet. Anbudstidens utgång Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast kl 15:00. Anbud inkomna efter anbudstidens utgång kommer att förkastas. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i tre månader räknat från den dag anbud senast skall vara inlämnat. Adressering Anbud i tillslutet omslag märkt ANBUD NYPA skall ha den uppställning och det innehåll som framgår av AFB.31 och sändas under adress: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Besökstider är kl 08:00 16:00. Fax eller e-post godtages således ej, på grund av att sekretessen inte kan säkerställas. Anbudsprövning Anbud som inte uppfyller kraven under AFB.31 kan komma att förkastas.

10 AFB 10 (26) AFB.51 AFB.511 AFB.52 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 17 samt för övrigt vara lämpliga. Upphandling sker under förutsättning att: Anbudsgivare skall inneha F-skattsedel. Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret. Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Anbudsgivare är fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. Anbudsgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och finansiell styrka för att genomföra uppdraget. Detta innebär att anbudsgivaren ska ha minst kreditvärdighet (rating) 3 enligt Upplysningscentralens (UC) Utländsk anbudsgivare skall uppfylla motsvarande krav i sitt hemland. Anbudsgivare utesluts om denne är dömd för brott (LoU, 10 kap 1 ) eller om någon av punkterna enligt LoU, 10 kap 2, är tillämplig. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter Utvärderingskriterier Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till understående utvärderingskriterier kommer att antas. Pris - VIKTNING 70% Referenser - VIKTNING 20% Timprislista för ändrings och tilläggsarbeten - VIKTNING 4% Påslag i % enl. AB 04, kap. 6 9 punkt 8a (varor mm.) baserat på kr inköp. - VIKTNING 3% Påslag i % enl. AB 04, kap. 6 9 punkt 8a (varor tillh. av beställaren) baserat på kr inköp. VIKTNING 3% Maximal anbudspoäng 10 Anbudsutvärdering kommer att ske enligt kvotmetoden där respektive poäng viktas med procentsats angiven för respektive kriterium. Anbudspoäng kommer att räknas ut enl. nedan med en maximal poängsumma av 10 poäng. Exempel: LP Lägsta pris AP Aktuell pris Antal poäng beräknas enligt följande: å ä ä Anbudspris viktning 70%

11 AFB 11 (26) AFB.53 å ä % Meddelande om beslut vid prövning av anbud Resultatet av utvärderingen meddelas anbudsgivare innan avtal tecknas genom ett tilldelningsbeslut. Observera att tilldelningsbeslut inte är att betrakta som avtal eller kontrakt, se AFC.11.

12 AFC 12 (26) AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för Utförandeentreprenader avseende byggnads, -anläggnings- och installationsarbeten. Omfattning Entreprenaden avser nybyggnad av parkeringsplatser och omfattar - hårdgjorda ytor - planteringsytor - motordriven grind - platsgjuten utvändig trapp och handikappramp Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Avtal mellan och den entreprenör som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal eller beställningsskrivelse som undertecknas av båda parter kopplat till förfrågningsunderlaget samt eventuellt protokoll från anbudsmöte. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 AFC.12 AFC.121 AFC.122 AFC.23 AFC.241 AFC.361 AFC.38 AFC.62 AFC.8 AFC.9 ÄTA-arbeten Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Samordning av arbeten Uppmätning Betalning Hävande Tvist Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av ritning AY Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdet skall utföras, före påbörjande och vid övertagande. Entreprenören kallar till syn. Syn förrättas gemensamt av representant för beställaren och entreprenörer, beställaren för protokoll och eventuell fotografering utförs vid behov.

13 AFC 13 (26) AFC.13 AFC.132 AFC.133 AFC.134 AFC.14 AFC.15 AFC.151 AFC.152 AFC.16 Varje part svarar för sina kostnader i samband med syn. Förutsättningar Arbetstider Arbetet skall bedrivas på vardagar mellan klockan och Eventuella avsteg från angivna ovan arbetstider kan justeras på upphandlingsmöte. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hänsyn skall tas till reningsverkets dagliga drift, skötsel och underhållsarbete. Innan arbete med parkeringsplatser påbörjas, rådgörs med beställaren om lämpliga åtgärder och förfaringssätt. Befintliga anläggningsdelar som under entreprenadtiden skall vara i drift måste säkerställas med avseende på tillgänglighet. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Anläggningar inom arbetsområdet är s egendom. Skador på denna egendom, orsakade av entreprenören, skall ersättas av entreprenören. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Lokala skydds- och säkerhetsföreskrifter för specifika arbeten vid Käppalaverket finns. Information om dessa kommer att meddelas antagen anbudsgivare vid möte, se AFC.32. Dessa säkerhetsföreskrifter skall ovillkorligen följas av entreprenör och av honom underställd personal. Detsamma gäller för den underentreprenör som entreprenören kommer att anlita. Ordningsföreskrifterna inarbetas i entreprenörens arbetsmiljöplan. Information Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är Johan Krüger, tfn Beställarens informationsverksamhet Entreprenören äger icke rätt att i annons eller eljest i reklamsyfte publicera det med entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Entreprenören skall tillse att regeln iakttages även av hans underentreprenörer, materialleverantör och andra med anknytning till entreprenören. Tillstånd m m

14 AFC 14 (26) AFC.161 AFC.163 AFC.17 AFC.171 AFC.172 AFC.185 AFC.2 AFC.21 AFC.22 AFC.221 Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd. Entreprenören skall upprätta protokoll (som översänds till beställaren) från ev. sammanträden med myndigheter, leverantör av teknisk försörjning m fl. Beställaren skall informeras om sådana sammanträden och även beredas tillfälle att deltaga i dessa. Tillstånd från myndigheter Bygglov finns för projektet. Överenskommelser m m Anmälningar Anmälningar till myndigheter Beställarens ombesörjer bygganmälan. Beställaren ombesörjer anmälan om kontrollansvarig enligt PBL. Beställaren har gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Anmälningar till beställaren Vid inträffad skada, varhelst den inträffar, skall beställaren omgående meddelas. CE-märkning m m av maskinanläggning Beställaren svarar för och bekostar CE-märkning av anläggningen som helhet. Entreprenören svarar för CE-märkning av levererade enskilda produkter och system av produkter enligt AFC.186. Utförande Kvalitetsangivelser Material skall uppfylla kraven i svensk Standard och i de regler som anges i handlingarna i övrigt. I de fall handlingarna åberopad standard utgått, skall den nya standarden gälla. Där kvalitetsangivelse inte finns angivet i handlingarna skall före inköp eller arbetes utförande överenskommelse träffas med. Om i beskrivning eller på ritning föreskriven namngiven vara, får endast efter s skriftliga medgivande utbyta denna mot annan fullt likvärdig vara. förbehåller sig rätten att dels ensam bedöma alternativets likvärdighet, dels att få kontraktsumman reglerad. Om utbyte av föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdigt föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar, svarar entreprenören för de eventuella kostnader som uppkommer därvid. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning

15 AFC 15 (26) Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem. AFC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige Beställaren kvalitetsansvarige för projektet är: Lotta Hammarlund Box Lidingö Tel: E-post: AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige AFC.222 Skall anges i anbudet. Miljöledning Entreprenören upprättar ett miljöledningssystem för projektet. Miljöledningssystemet skall följa avsnitten miljöpolicy och planering i SS-EN ISO AFC.2221 Beställarens miljöansvarige Beställaren miljöansvarige för projektet är: Lotta Hammarlund Box Lidingö Tel: E-post: AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige Skall anges i anbudet. AFC.223 Kvalitets- och miljöplan AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan En objektsanpassad kvalitetsplan skall upprättas. Denna plan skall minst omfatta: - Organisationsplan för entreprenaden - Tidplan - Rutiner för upphandling och inköp - Checklistor för egenkontroll - Kontrollplan - Rutiner vid fel på material och utförande AFC.2233 Entreprenörens miljöplan En objektsanpassad, detaljerad miljöplan skall upprättas. Denna plan skall minst omfatta: - Organisation - Namnuppgift på miljöansvarig

16 AFC 16 (26) - Hur miljöaspekter vägs in i upphandling av material. - Hur miljörelaterade olyckor undviks. - Hur avfall hanteras på arbetsplatsen - Hur transporter hanteras i syfte att minska påverkan på miljön. AFC.224 Kvalitets- och miljörevision AFC.2241 Kvalitetsrevision Entreprenören skall utföra internrevision minst en gång under entreprenadtiden. Beställaren skall beredas möjlighet att utföra revision av entreprenörens kvalitetsplan. AFC.2242 Miljörevision AFC.23 AFC.24 AFC.241 AFC.242 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. ÄTA-arbeten ÄTA-arbeten som enligt entreprenörens åsikt medför reglering av kontraktssumman ska omedelbart anmälas skriftligt till beställaren och dokumenteras. Har så ej skett anses arbetet ej medföra kostnadsökning och ingår således i kontraktssumman. Om uppmätning erfordras ska beställaren eller dennes byggledare erbjudas möjlighet att delta. Med ändring av AB 04 kap 2 7 gäller att alla ÄTA-arbeten ska anses vara föreskrivna av beställaren först sedan de skriftligt beställts. Skriftlighetskravet gäller dock inte för arbeten som, exempelvis för förekommande av olycka, måste utföras med skyndsamhet. Med ändring av AB 04 kap 2 6 gäller att enbart överlämnande av nya eller ändrade ritningar eller andra handlingar ej ska betraktas som skriftlig beställning på ÄTA-arbete om detta inte också skriftligen beställts t ex i byggmötesprotokoll. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren tre (3) omgångar kopior av under AFB.22 angivna handlingar. Beställning av material och arbete får endast ske efter handlingar som är märkta "BYGGHANDLING" för beskrivningar, specifikationer. Begäran om komplettering av ritningar och uppgifter från beställaren ska ske minst 10 arbetsdagar innan ritning eller uppgift erfordras för entreprenadarbetenas bedrivande. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Anbudsgivare skall 2 veckor efter beställning till beställaren överlämna följande handlingar:

17 AFC 17 (26) AFC.26 AFC.261 AFC.267 AFC.27 AFC.3 AFC.31 AFC Projektanpassad arbetsmiljöplan - Detaljerad tidsplan enligt AFC Betalningsplan enligt AFC Försäkringsbevis enligt AFC Säkerhet enligt AFC Projektanpassad kvalitets- och miljöplan. - Placerings-/dispositionsritning (upplag, bodar mm). - Entreprenören skall innan entreprenadtiden påbörjas, överlämna definitiv organisationsplan för genomförande av entreprenaden. Organisationsplanen skall godkännas av beställaren och därefter ingå som del i entreprenörens kvalitetsplan. Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration vilken skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Entreprenören skall utan ersättning ta hand om vid entreprenaden överblivet material, emballage eller överblivna massor. Borttransport sker på entreprenörens bekostnad, varvid även tippavgift skall ingå. Utbildning och support Entreprenören skall utbilda beställarens personal ansvarig för den motordrivna grindens skötsel och underhåll. Underrättelser om avvikelser Om entreprenören under byggnadsarbetenas utförande finner att uppgift i förfrågningsunderlaget avviker från verkliga förhållanden skall beställaren omedelbart underrättas. Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Torsten Palmgren: Postadress: Box 3095, S Lidingö Tel.: Fax: E-post: AFC.312 Beställarens kontrollant

18 AFC 18 (26) AFC.313 AFC.32 AFC.321 AFC.323 AFC.33 AFC.331 AFC.34 AFC.342 AFC.343 Beställaren utser kontrollant och svarar för kostnader. Kostnader för handräckning till kontrollant skall inräknas i anbudssumman. Kontrollant är ej bemyndigad att göra beställningar som har ekonomiska konsekvenser. Kontrollantens namn kommer att anges i samband med upphandlingen. Entreprenörens ombud Entreprenörens ombud skall namnges i anbudet. Möten Startmöte Enligt AB 04 kap. 3 2 Byggmöte Byggmöten skall hållas minst en gång före byggstart, därefter ca 2 gånger per månad. Entreprenören skall närvara vid byggmöte genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Beställaren ansvarar för protokollföring. Entreprenören är skyldig att fortlöpande med minst en veckas framförhållning delge och samråda med Beställaren om planerade arbeten. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenören ska utföra egenkontroll och vid behov delta i byggsamråd med byggnadsnämnden samt tillhandahålla intyg i enlighet med kontrollplan PBL. Entreprenören ska delta i kvalitetsmöten med kvalitetsansvarig enligt PBL. Entreprenören ska upprätta planer för egenkontroll som ska innehålla kvalitets och miljöpåverkande aktiviteter och kontroller. Entreprenören ska kunna verifiera att egenkontroll enligt kontrollplan utförs. Kvalitetsansvarig enligt PBL Till kontrollansvarig enligt PBL är utsedd. SWECO Structures AB Nina Hagdahl Box Stockholm Tel.: E-post: Arbetsledning och anställda Arbetsledning Arbetsledare ska vara anträffbar per telefon på dagtid. Anställda

19 AFC 19 (26) AFC.35 AFC.351 AFC.352 AFC.36 AFC.361 AFC.364 Entreprenören ska förbinda sig att endast använda sig av nykter och drogfri person. Om beställaren upptäcker att någon entreprenörsanställd är påverkad på arbetsplatsen ska denna, av sin arbetsgivare tas ur tjänst och ersättas av annan personal. Avvikelse från detta är att betraktas som kontraktsbrott och kan föranleda hävande av kontraktet. Kontroll och provning Kontroll Entreprenören utövar den egenkontroll över byggande med installationer som erfordras för att säkerställa avtalad kvalitet. Beställarens kontroll enligt AB 04 kapitel 3 5. Provning Beträffande provning se Markbeskrivning handling Samordning Samordning av arbeten Med ändring av AB 04 kap. 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFC.131. Samordning av arbetarskydd Text och kod under denna rubrik i AMA AF 07 utgår. AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören ska utse en fysisk person att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Den person som ska svara för samordningsarbete ska ha föreskrivna kvalifikationer. Kvalifikationerna ska kunna styrkas. AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare AFC.37 AFC.38 Arbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) är Sweco Structures AB, handläggare: Inger Westling. Dagbok s kontrollant skall ges möjlighet att kontinuerligt signera dagbok. Kopia av dagboksbladen skall tillställas kontrollanten. Den omständigheten att s kontrollant undertecknat av entreprenören förd dagbok innebär icke att godkänt att betalningsskyldighet föreligger för angivna ändringar och tilläggsarbeten. Uppmätning

20 AFC 20 (26) AFC.4 AFC.41 AFC.42 AFC.44 AFC.45 AFC.46 AFC.462 AFC.5 AFC.51 AFC.511 AFC.53 AFC.531 AFC.54 Med ändring av AB 04 kap 3 14, gäller att entreprenören skall senast 2 dagar i förväg till beställarens kontrollant anmäla arbete färdigt för gemensam uppmätning enligt AB 04 kap Vardera parten svarar för sina kostnader. Tider Tidplan Entreprenören skall överlämna förslag till detaljtidplan till beställaren en Senast två veckor efter beställning. Förslaget bearbetas tillsammans med beställaren och fastställs inom tre (3) veckor efter beställningsdatum. Igångsättningstid Entreprenören kan påbörja arbetena Färdigställandetider Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Garantitid Särskild varugaranti Entreprenören skall senast i samband med slutbesiktningen överlåta samtliga erhållna bevis om särskilda varugarantier på inbyggda varor på beställaren. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är berättigad att av generalentreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1,0 % av kontraktsumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjs. Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Syn av närliggande område hålls i samband med syn av arbetsområdet, se AFC.122. Försäkring Entreprenören skall inneha försäkringar gällande under entreprenad och garantitid enligt AB 04 kap 5 22.

21 AFC 21 (26) AFC.6 AFC.61 AFC.611 AFC.613 AFC.614 AFC.62 Av försäkringsbevis skall framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 07: "Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". I anbudet skall anges var försäkringen tecknas och storleken på försäkringsbeloppet. Försäkringsbeviset skall innehålla försäkringsbelopp för såväl egendomsförsäkringar som ansvarförsäkringar. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom 2 veckor från beställning. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ekonomi Ersättning Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Skriftligt avtal om ÄTA-arbeten skall vara träffat innan arbete påbörjas. Ersättning utgår inte för arbete föranlett av sådana förhållanden som entreprenören under anbudstiden genom besök på platsen borde gjort sig kunnig om. Ersättning sker i första hand enligt: 1) Fast pris för tillägg och ändringar (ska beställas skriftligt innan arbetet påbörjas). 2) I anbudet lämnade a-prislista och timkostnadslista. A-priser ska omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet. 3) Löpande räkning För ändrings- och tilläggsarbeten som inte regleras enligt a-prislistan eller träffad överenskommelse ska kostnaderna beräknas enligt AB 04:s självkostnadsprincip där entreprenörsarvoden enligt kap 6 9 moment 8a och 8b. Alternativen skall prövas i nämnd ordning. Kostnader för avdragsarbeten beräknas på motsvarande sätt och på lämnade a-priser. Timpriser anges i anbud för olika enheter enlig komletterande á-prislista. Timpriserna skall vara fasta utan indexreglering. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Samtliga rese- och traktamentskostnader ska vara inkalkylerade i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenaden skall ej indexregleras. Betalning

22 AFC 22 (26) AFC.622 AFC.623 AFC.624 AFC.631 AFC.7 AFC.71 AFC.713 Med ändring av AB 04, kap 6 12 och 15 gäller att innehållet belopp kvarstår intill dess att samtliga fel som konstateras vid slutbesiktning är avhjälpta och godkända, samt att överlämnad dokumentation är fullständig och godkänd av beställaren. Betalningsplan Prestationsbunden betalningsplan baserad på tidplanen (värderingsplan), som ska uppta belopp för fördelning av ersättning för hela entreprenaden, ska upprättas av entreprenören i enlighet med beställarens anvisning. Planen ska uppta särskilt belopp för innehållna medel enligt AB 04 kap Innehållna medel faktureras på slutfaktura. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av betalningsplan. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturan märkt med beställningsnummer lämnas i original och kopia till: Box Lidingö Fakturor skall märkas NYPA Nya Parkeringsplatser. Fakturerings- eller andra avgifter skall ej utgå. Bedömning av utfört arbete skall godkännas av beställaren före fakturering. Vid fakturering av ändringar och tilläggsarbeten gäller: - att kostnader uträknade enligt à-priser, tilläggsanbud eller efter självkostnader skall upptas i särskilda specificerade fakturor - att i faktura får ej upptas kostnader för levererat material som ännu ej inbyggts i anläggningen. Faktura sänds en gång per månad till beställaren och betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomst. Byggsemester inräknas inte i betalningstiden. Fakturatexten skall utformas så att tidigare lyft och innestående medel framgår. Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller koncerngaranti om betalning i förskott Besiktning Entreprenadbesiktningar Slutbesiktning Entreprenör skall vid anmälan till slutbesiktning, dvs. senast 3 veckor före slutbesiktning till beställaren överlämna följande handlingar: - Relationsritningar avseende handlingar som entreprenören upprättar.

23 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 23 (26) AFC.714 AFC.8 AFC.9 - Underlag för relationsritningar. - Underlag för drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckning. - Dokumentation för CE-märkning enligt AFC.185 och AFC Protokoll från funktionsprovning och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. - varugarantier Handlingarna överlämnas i två pappersomgångar och på CD. Garantibesiktning Garantibesiktning verkställs i enlighet med AB 04 kap 7 3. Hävande Med tillägg till AB 04 kapitel 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören bedriver sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av lag. Tvist Med ändring av AB 04 kap 9 1 skall tvist på grund av kontraktet avgöras av domstol, om inte annat är överenskommet.

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer