KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)"

Transkript

1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

2 Innehållsförteckning 2 (26) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 12 AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 19 AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 19 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 24 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 26

3 AF 3 (26) AF AFA AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Tekniska förfrågningar under anbudstiden ska sändas till: Postadress: Box 3095, S Lidingö Tel.: AFA.122 AFA.13 Ombud: Torsten Palmgren E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Visning av arbetsområdet sker under följande tider: , måndag - torsdag För visning av arbetsområdet kontaktas Bo Larsson: Tel.: E-post: Projektörer Vägprojektör Sweco Infrastructure AB Box 34044; Stockholm; Gjörwellsgatan 22 Handläggare: Wanja Strid Tel.: E-post Landskapsarkitekt Sweco Architects AB Box 17920, Stockholm Handläggare: Anna Åkerberg Tel.: E-post:

4 AFA 4 (26) AFA.14 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.16 AFA.2 AFA.21 K-projektör Sweco Sructures AB Box 34044; Stockholm; Gjörwellsgatan 22 Handläggare: Roland Marschall Tel.: E-post Utsedda entreprenörer Nätägare Nätägare va Inom Käppalaverkets område: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Tel: Fax: Nätägare el Inom Käppalaverkets område: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Tel: Fax: Myndigheter Bygglovmyndighet: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Lidingö Tel: 08- Tel: E-post: Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Nya parkeringsplatser för tjänstebilar och besökare på verkets ytterområde mot spårvägen.

5 AFA 5 (26) AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Gåshaga på Lidingö öster om Stockholm. AFA.3 Förkortningar AFS - Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling SBF - Svenska brandskyddsföreningen SFS - Svensk författningssamling

6 AFB 6 (26) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen (SFS nr: 2007:1091) om Offentlig Upphandling Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingsform: Förenklad upphandling enligt LOU kap. 6 Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Generalentreprenad Ersättningsform Fast pris i SEK utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Ev. avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget annonseras på och kan hämtas för kostnadsfri nedladdning från s hemsida: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande delar: 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter (se kod AFC.111) 03 AB 04 (bifogas ej). 06 Mätnings- och ersättningsregler MER Anläggning 07 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa föreskrifter och förfrågningsunderlaget i övrigt (Bifogas ej) 07 Aprislista finns i mängdbeskrivningen daterad Kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande 09 Administrativa föreskrifter, daterad

7 AFB 7 (26)

8 AFB 8 (26) 11 Beskrivningar (inår i mängdbeskrivning 11.1 Markbeskrivning daterad Byggbeskrivning daterad Ritningar 12.1 K-ritningar, ritningsförteckning daterad Markritningar, ritningsförteckning daterad AFB.23 AFB.3 AFB Övriga handlingar 13.1 DRI-103 Instruktion för entreprenadsarbete i s anläggningar Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget enligt handlingsförteckning ovan utgör förfrågningsunderlaget och ska bifogas, hålls tillgängliga på (se AFB.21). Anbudsgivaren ansvarar vidare för att dessa handlingar inhämtats, som grund för anbudsgivningen. Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas skriftligen snarast till beställarens ombud under anbudstiden, se AFA.121, senast 8 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Föranleder sådan förfrågan ändring eller väsentligt förtydligande av förfrågningsunderlaget, kommer svar att lämnas skriftligt och läggas ut på förbundets hemsida senast 3 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Kompletteringar kan även komma att ske på beställarens initiativ. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbudet skall vara skriftligt och lämnas i sluten, neutral, försändelse. Anbud via e-post eller fax godtas ej. Ersättning för anbudsräkning lämnas ej. lämnas i ett originalexemplar och ett i digitalt format, pdf, på cd eller USB-minne vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. vara skrivet på svenska. vara prissatt i SEK exklusive moms. Anbudet skall innehålla: Anbudssumma exklusive mervärdesskatt. Timprislista för ÄTA Entreprenörsarvode för ändringar och tilläggsarbeten inkl. %-satser enligt AFC.611 Organisation inkl. ombud, arbetschef, platsledning, kvalitetsansvarig, miljöansvarig och underentreprenörer.

9 AFB 9 (26) AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.5 Anbudsgivaren skall redovisa erfarenheter av liknande uppdrag och ange minst tre referenser på liknande objekt. Uppgifter till referensperson skall anges och denne skall ha informerats. En produktionstidplan, som innehåller alla väsentliga aktiviteter för utförande av entreprenaden samt visar aktiviteternas inbördes samband. Försäkring enligt AFC.54. Kopia av försäkringsbevis med försäkringsvillkor skall bifogas i anbudet. Typ av säkerhet enligt AFC.631. Anbudsgivaren skall inneha ett kvalitets- och miljösystem. Kopia på gällande F-skattebevis och registreringsbevis från Bolagsverket. Redovisning av system och rutiner för egenkontroll som säkerställer rätt utförande. Huvudanbud Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Sidoanbud är ej tillåtna. Kompletteringar till anbud Möjligheterna för beställaren att efter anbudstidens utgång tillåta kompletteringar, är starkt begränsad. Anbudsgivare uppmanas därför att nogsamt kontrollera att alla begärda uppgifter och intyg bifogats anbudet. Anbudstidens utgång Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast kl 15:00. Anbud inkomna efter anbudstidens utgång kommer att förkastas. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i tre månader räknat från den dag anbud senast skall vara inlämnat. Adressering Anbud i tillslutet omslag märkt ANBUD NYPA skall ha den uppställning och det innehåll som framgår av AFB.31 och sändas under adress: Box Lidingö Besöksadress: Södra Kungsvägen 315 Besökstider är kl 08:00 16:00. Fax eller e-post godtages således ej, på grund av att sekretessen inte kan säkerställas. Anbudsprövning Anbud som inte uppfyller kraven under AFB.31 kan komma att förkastas.

10 AFB 10 (26) AFB.51 AFB.511 AFB.52 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall uppfylla kraven enligt LOU kap 1 17 samt för övrigt vara lämpliga. Upphandling sker under förutsättning att: Anbudsgivare skall inneha F-skattsedel. Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret. Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Anbudsgivare är fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. Anbudsgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och finansiell styrka för att genomföra uppdraget. Detta innebär att anbudsgivaren ska ha minst kreditvärdighet (rating) 3 enligt Upplysningscentralens (UC) Utländsk anbudsgivare skall uppfylla motsvarande krav i sitt hemland. Anbudsgivare utesluts om denne är dömd för brott (LoU, 10 kap 1 ) eller om någon av punkterna enligt LoU, 10 kap 2, är tillämplig. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter Utvärderingskriterier Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till understående utvärderingskriterier kommer att antas. Pris - VIKTNING 70% Referenser - VIKTNING 20% Timprislista för ändrings och tilläggsarbeten - VIKTNING 4% Påslag i % enl. AB 04, kap. 6 9 punkt 8a (varor mm.) baserat på kr inköp. - VIKTNING 3% Påslag i % enl. AB 04, kap. 6 9 punkt 8a (varor tillh. av beställaren) baserat på kr inköp. VIKTNING 3% Maximal anbudspoäng 10 Anbudsutvärdering kommer att ske enligt kvotmetoden där respektive poäng viktas med procentsats angiven för respektive kriterium. Anbudspoäng kommer att räknas ut enl. nedan med en maximal poängsumma av 10 poäng. Exempel: LP Lägsta pris AP Aktuell pris Antal poäng beräknas enligt följande: å ä ä Anbudspris viktning 70%

11 AFB 11 (26) AFB.53 å ä % Meddelande om beslut vid prövning av anbud Resultatet av utvärderingen meddelas anbudsgivare innan avtal tecknas genom ett tilldelningsbeslut. Observera att tilldelningsbeslut inte är att betrakta som avtal eller kontrakt, se AFC.11.

12 AFC 12 (26) AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för Utförandeentreprenader avseende byggnads, -anläggnings- och installationsarbeten. Omfattning Entreprenaden avser nybyggnad av parkeringsplatser och omfattar - hårdgjorda ytor - planteringsytor - motordriven grind - platsgjuten utvändig trapp och handikappramp Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Avtal mellan och den entreprenör som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal eller beställningsskrivelse som undertecknas av båda parter kopplat till förfrågningsunderlaget samt eventuellt protokoll från anbudsmöte. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 AFC.12 AFC.121 AFC.122 AFC.23 AFC.241 AFC.361 AFC.38 AFC.62 AFC.8 AFC.9 ÄTA-arbeten Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Samordning av arbeten Uppmätning Betalning Hävande Tvist Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av ritning AY Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdet skall utföras, före påbörjande och vid övertagande. Entreprenören kallar till syn. Syn förrättas gemensamt av representant för beställaren och entreprenörer, beställaren för protokoll och eventuell fotografering utförs vid behov.

13 AFC 13 (26) AFC.13 AFC.132 AFC.133 AFC.134 AFC.14 AFC.15 AFC.151 AFC.152 AFC.16 Varje part svarar för sina kostnader i samband med syn. Förutsättningar Arbetstider Arbetet skall bedrivas på vardagar mellan klockan och Eventuella avsteg från angivna ovan arbetstider kan justeras på upphandlingsmöte. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hänsyn skall tas till reningsverkets dagliga drift, skötsel och underhållsarbete. Innan arbete med parkeringsplatser påbörjas, rådgörs med beställaren om lämpliga åtgärder och förfaringssätt. Befintliga anläggningsdelar som under entreprenadtiden skall vara i drift måste säkerställas med avseende på tillgänglighet. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Anläggningar inom arbetsområdet är s egendom. Skador på denna egendom, orsakade av entreprenören, skall ersättas av entreprenören. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Lokala skydds- och säkerhetsföreskrifter för specifika arbeten vid Käppalaverket finns. Information om dessa kommer att meddelas antagen anbudsgivare vid möte, se AFC.32. Dessa säkerhetsföreskrifter skall ovillkorligen följas av entreprenör och av honom underställd personal. Detsamma gäller för den underentreprenör som entreprenören kommer att anlita. Ordningsföreskrifterna inarbetas i entreprenörens arbetsmiljöplan. Information Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är Johan Krüger, tfn Beställarens informationsverksamhet Entreprenören äger icke rätt att i annons eller eljest i reklamsyfte publicera det med entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Entreprenören skall tillse att regeln iakttages även av hans underentreprenörer, materialleverantör och andra med anknytning till entreprenören. Tillstånd m m

14 AFC 14 (26) AFC.161 AFC.163 AFC.17 AFC.171 AFC.172 AFC.185 AFC.2 AFC.21 AFC.22 AFC.221 Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd. Entreprenören skall upprätta protokoll (som översänds till beställaren) från ev. sammanträden med myndigheter, leverantör av teknisk försörjning m fl. Beställaren skall informeras om sådana sammanträden och även beredas tillfälle att deltaga i dessa. Tillstånd från myndigheter Bygglov finns för projektet. Överenskommelser m m Anmälningar Anmälningar till myndigheter Beställarens ombesörjer bygganmälan. Beställaren ombesörjer anmälan om kontrollansvarig enligt PBL. Beställaren har gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Anmälningar till beställaren Vid inträffad skada, varhelst den inträffar, skall beställaren omgående meddelas. CE-märkning m m av maskinanläggning Beställaren svarar för och bekostar CE-märkning av anläggningen som helhet. Entreprenören svarar för CE-märkning av levererade enskilda produkter och system av produkter enligt AFC.186. Utförande Kvalitetsangivelser Material skall uppfylla kraven i svensk Standard och i de regler som anges i handlingarna i övrigt. I de fall handlingarna åberopad standard utgått, skall den nya standarden gälla. Där kvalitetsangivelse inte finns angivet i handlingarna skall före inköp eller arbetes utförande överenskommelse träffas med. Om i beskrivning eller på ritning föreskriven namngiven vara, får endast efter s skriftliga medgivande utbyta denna mot annan fullt likvärdig vara. förbehåller sig rätten att dels ensam bedöma alternativets likvärdighet, dels att få kontraktsumman reglerad. Om utbyte av föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdigt föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar, svarar entreprenören för de eventuella kostnader som uppkommer därvid. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning

15 AFC 15 (26) Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem. AFC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige Beställaren kvalitetsansvarige för projektet är: Lotta Hammarlund Box Lidingö Tel: E-post: AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige AFC.222 Skall anges i anbudet. Miljöledning Entreprenören upprättar ett miljöledningssystem för projektet. Miljöledningssystemet skall följa avsnitten miljöpolicy och planering i SS-EN ISO AFC.2221 Beställarens miljöansvarige Beställaren miljöansvarige för projektet är: Lotta Hammarlund Box Lidingö Tel: E-post: AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige Skall anges i anbudet. AFC.223 Kvalitets- och miljöplan AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan En objektsanpassad kvalitetsplan skall upprättas. Denna plan skall minst omfatta: - Organisationsplan för entreprenaden - Tidplan - Rutiner för upphandling och inköp - Checklistor för egenkontroll - Kontrollplan - Rutiner vid fel på material och utförande AFC.2233 Entreprenörens miljöplan En objektsanpassad, detaljerad miljöplan skall upprättas. Denna plan skall minst omfatta: - Organisation - Namnuppgift på miljöansvarig

16 AFC 16 (26) - Hur miljöaspekter vägs in i upphandling av material. - Hur miljörelaterade olyckor undviks. - Hur avfall hanteras på arbetsplatsen - Hur transporter hanteras i syfte att minska påverkan på miljön. AFC.224 Kvalitets- och miljörevision AFC.2241 Kvalitetsrevision Entreprenören skall utföra internrevision minst en gång under entreprenadtiden. Beställaren skall beredas möjlighet att utföra revision av entreprenörens kvalitetsplan. AFC.2242 Miljörevision AFC.23 AFC.24 AFC.241 AFC.242 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. ÄTA-arbeten ÄTA-arbeten som enligt entreprenörens åsikt medför reglering av kontraktssumman ska omedelbart anmälas skriftligt till beställaren och dokumenteras. Har så ej skett anses arbetet ej medföra kostnadsökning och ingår således i kontraktssumman. Om uppmätning erfordras ska beställaren eller dennes byggledare erbjudas möjlighet att delta. Med ändring av AB 04 kap 2 7 gäller att alla ÄTA-arbeten ska anses vara föreskrivna av beställaren först sedan de skriftligt beställts. Skriftlighetskravet gäller dock inte för arbeten som, exempelvis för förekommande av olycka, måste utföras med skyndsamhet. Med ändring av AB 04 kap 2 6 gäller att enbart överlämnande av nya eller ändrade ritningar eller andra handlingar ej ska betraktas som skriftlig beställning på ÄTA-arbete om detta inte också skriftligen beställts t ex i byggmötesprotokoll. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren tre (3) omgångar kopior av under AFB.22 angivna handlingar. Beställning av material och arbete får endast ske efter handlingar som är märkta "BYGGHANDLING" för beskrivningar, specifikationer. Begäran om komplettering av ritningar och uppgifter från beställaren ska ske minst 10 arbetsdagar innan ritning eller uppgift erfordras för entreprenadarbetenas bedrivande. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Anbudsgivare skall 2 veckor efter beställning till beställaren överlämna följande handlingar:

17 AFC 17 (26) AFC.26 AFC.261 AFC.267 AFC.27 AFC.3 AFC.31 AFC Projektanpassad arbetsmiljöplan - Detaljerad tidsplan enligt AFC Betalningsplan enligt AFC Försäkringsbevis enligt AFC Säkerhet enligt AFC Projektanpassad kvalitets- och miljöplan. - Placerings-/dispositionsritning (upplag, bodar mm). - Entreprenören skall innan entreprenadtiden påbörjas, överlämna definitiv organisationsplan för genomförande av entreprenaden. Organisationsplanen skall godkännas av beställaren och därefter ingå som del i entreprenörens kvalitetsplan. Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration vilken skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Entreprenören skall utan ersättning ta hand om vid entreprenaden överblivet material, emballage eller överblivna massor. Borttransport sker på entreprenörens bekostnad, varvid även tippavgift skall ingå. Utbildning och support Entreprenören skall utbilda beställarens personal ansvarig för den motordrivna grindens skötsel och underhåll. Underrättelser om avvikelser Om entreprenören under byggnadsarbetenas utförande finner att uppgift i förfrågningsunderlaget avviker från verkliga förhållanden skall beställaren omedelbart underrättas. Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Torsten Palmgren: Postadress: Box 3095, S Lidingö Tel.: Fax: E-post: AFC.312 Beställarens kontrollant

18 AFC 18 (26) AFC.313 AFC.32 AFC.321 AFC.323 AFC.33 AFC.331 AFC.34 AFC.342 AFC.343 Beställaren utser kontrollant och svarar för kostnader. Kostnader för handräckning till kontrollant skall inräknas i anbudssumman. Kontrollant är ej bemyndigad att göra beställningar som har ekonomiska konsekvenser. Kontrollantens namn kommer att anges i samband med upphandlingen. Entreprenörens ombud Entreprenörens ombud skall namnges i anbudet. Möten Startmöte Enligt AB 04 kap. 3 2 Byggmöte Byggmöten skall hållas minst en gång före byggstart, därefter ca 2 gånger per månad. Entreprenören skall närvara vid byggmöte genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Beställaren ansvarar för protokollföring. Entreprenören är skyldig att fortlöpande med minst en veckas framförhållning delge och samråda med Beställaren om planerade arbeten. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenören ska utföra egenkontroll och vid behov delta i byggsamråd med byggnadsnämnden samt tillhandahålla intyg i enlighet med kontrollplan PBL. Entreprenören ska delta i kvalitetsmöten med kvalitetsansvarig enligt PBL. Entreprenören ska upprätta planer för egenkontroll som ska innehålla kvalitets och miljöpåverkande aktiviteter och kontroller. Entreprenören ska kunna verifiera att egenkontroll enligt kontrollplan utförs. Kvalitetsansvarig enligt PBL Till kontrollansvarig enligt PBL är utsedd. SWECO Structures AB Nina Hagdahl Box Stockholm Tel.: E-post: Arbetsledning och anställda Arbetsledning Arbetsledare ska vara anträffbar per telefon på dagtid. Anställda

19 AFC 19 (26) AFC.35 AFC.351 AFC.352 AFC.36 AFC.361 AFC.364 Entreprenören ska förbinda sig att endast använda sig av nykter och drogfri person. Om beställaren upptäcker att någon entreprenörsanställd är påverkad på arbetsplatsen ska denna, av sin arbetsgivare tas ur tjänst och ersättas av annan personal. Avvikelse från detta är att betraktas som kontraktsbrott och kan föranleda hävande av kontraktet. Kontroll och provning Kontroll Entreprenören utövar den egenkontroll över byggande med installationer som erfordras för att säkerställa avtalad kvalitet. Beställarens kontroll enligt AB 04 kapitel 3 5. Provning Beträffande provning se Markbeskrivning handling Samordning Samordning av arbeten Med ändring av AB 04 kap. 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFC.131. Samordning av arbetarskydd Text och kod under denna rubrik i AMA AF 07 utgår. AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören ska utse en fysisk person att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Den person som ska svara för samordningsarbete ska ha föreskrivna kvalifikationer. Kvalifikationerna ska kunna styrkas. AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare AFC.37 AFC.38 Arbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) är Sweco Structures AB, handläggare: Inger Westling. Dagbok s kontrollant skall ges möjlighet att kontinuerligt signera dagbok. Kopia av dagboksbladen skall tillställas kontrollanten. Den omständigheten att s kontrollant undertecknat av entreprenören förd dagbok innebär icke att godkänt att betalningsskyldighet föreligger för angivna ändringar och tilläggsarbeten. Uppmätning

20 AFC 20 (26) AFC.4 AFC.41 AFC.42 AFC.44 AFC.45 AFC.46 AFC.462 AFC.5 AFC.51 AFC.511 AFC.53 AFC.531 AFC.54 Med ändring av AB 04 kap 3 14, gäller att entreprenören skall senast 2 dagar i förväg till beställarens kontrollant anmäla arbete färdigt för gemensam uppmätning enligt AB 04 kap Vardera parten svarar för sina kostnader. Tider Tidplan Entreprenören skall överlämna förslag till detaljtidplan till beställaren en Senast två veckor efter beställning. Förslaget bearbetas tillsammans med beställaren och fastställs inom tre (3) veckor efter beställningsdatum. Igångsättningstid Entreprenören kan påbörja arbetena Färdigställandetider Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Garantitid Särskild varugaranti Entreprenören skall senast i samband med slutbesiktningen överlåta samtliga erhållna bevis om särskilda varugarantier på inbyggda varor på beställaren. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är berättigad att av generalentreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1,0 % av kontraktsumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av entreprenaden i dess helhet fördröjs. Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Syn av närliggande område hålls i samband med syn av arbetsområdet, se AFC.122. Försäkring Entreprenören skall inneha försäkringar gällande under entreprenad och garantitid enligt AB 04 kap 5 22.

21 AFC 21 (26) AFC.6 AFC.61 AFC.611 AFC.613 AFC.614 AFC.62 Av försäkringsbevis skall framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 07: "Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". I anbudet skall anges var försäkringen tecknas och storleken på försäkringsbeloppet. Försäkringsbeviset skall innehålla försäkringsbelopp för såväl egendomsförsäkringar som ansvarförsäkringar. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom 2 veckor från beställning. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ekonomi Ersättning Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Skriftligt avtal om ÄTA-arbeten skall vara träffat innan arbete påbörjas. Ersättning utgår inte för arbete föranlett av sådana förhållanden som entreprenören under anbudstiden genom besök på platsen borde gjort sig kunnig om. Ersättning sker i första hand enligt: 1) Fast pris för tillägg och ändringar (ska beställas skriftligt innan arbetet påbörjas). 2) I anbudet lämnade a-prislista och timkostnadslista. A-priser ska omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet. 3) Löpande räkning För ändrings- och tilläggsarbeten som inte regleras enligt a-prislistan eller träffad överenskommelse ska kostnaderna beräknas enligt AB 04:s självkostnadsprincip där entreprenörsarvoden enligt kap 6 9 moment 8a och 8b. Alternativen skall prövas i nämnd ordning. Kostnader för avdragsarbeten beräknas på motsvarande sätt och på lämnade a-priser. Timpriser anges i anbud för olika enheter enlig komletterande á-prislista. Timpriserna skall vara fasta utan indexreglering. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Samtliga rese- och traktamentskostnader ska vara inkalkylerade i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenaden skall ej indexregleras. Betalning

22 AFC 22 (26) AFC.622 AFC.623 AFC.624 AFC.631 AFC.7 AFC.71 AFC.713 Med ändring av AB 04, kap 6 12 och 15 gäller att innehållet belopp kvarstår intill dess att samtliga fel som konstateras vid slutbesiktning är avhjälpta och godkända, samt att överlämnad dokumentation är fullständig och godkänd av beställaren. Betalningsplan Prestationsbunden betalningsplan baserad på tidplanen (värderingsplan), som ska uppta belopp för fördelning av ersättning för hela entreprenaden, ska upprättas av entreprenören i enlighet med beställarens anvisning. Planen ska uppta särskilt belopp för innehållna medel enligt AB 04 kap Innehållna medel faktureras på slutfaktura. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av betalningsplan. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturan märkt med beställningsnummer lämnas i original och kopia till: Box Lidingö Fakturor skall märkas NYPA Nya Parkeringsplatser. Fakturerings- eller andra avgifter skall ej utgå. Bedömning av utfört arbete skall godkännas av beställaren före fakturering. Vid fakturering av ändringar och tilläggsarbeten gäller: - att kostnader uträknade enligt à-priser, tilläggsanbud eller efter självkostnader skall upptas i särskilda specificerade fakturor - att i faktura får ej upptas kostnader för levererat material som ännu ej inbyggts i anläggningen. Faktura sänds en gång per månad till beställaren och betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomst. Byggsemester inräknas inte i betalningstiden. Fakturatexten skall utformas så att tidigare lyft och innestående medel framgår. Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller koncerngaranti om betalning i förskott Besiktning Entreprenadbesiktningar Slutbesiktning Entreprenör skall vid anmälan till slutbesiktning, dvs. senast 3 veckor före slutbesiktning till beställaren överlämna följande handlingar: - Relationsritningar avseende handlingar som entreprenören upprättar.

23 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 23 (26) AFC.714 AFC.8 AFC.9 - Underlag för relationsritningar. - Underlag för drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckning. - Dokumentation för CE-märkning enligt AFC.185 och AFC Protokoll från funktionsprovning och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. - varugarantier Handlingarna överlämnas i två pappersomgångar och på CD. Garantibesiktning Garantibesiktning verkställs i enlighet med AB 04 kap 7 3. Hävande Med tillägg till AB 04 kapitel 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören bedriver sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av lag. Tvist Med ändring av AB 04 kap 9 1 skall tvist på grund av kontraktet avgöras av domstol, om inte annat är överenskommet.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Administrativa föreskrifter AMA AF 07

Administrativa föreskrifter AMA AF 07 Sidantal 26 Länsstyrelsen Värmland Byggnadsvårdsåtgärder Administrativa föreskrifter AMA AF 07 : BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Handling 6.1 Sidantal Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad 2013-08-06 av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalt antal sidor inkl. denna sida: 27 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355

Läs mer

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin Sidantal 20 Administrativa Föreskrifter slottsruin Upprättad Länsstyrelsen i Jönköpings län Handläggare: Tomas Areslätt Innehållsförteckning AF Administrativa Föreskrifter 3 AFA Allmän Orientering 3 AFB

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer