Hargs Hamn AB. Asfaltering ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17"

Transkript

1 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering om objektet 3 AFA.3 Förkortningar 4 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 AFB.1 Former m m för upphandling 4 AFB.2 5 AFB.3 Anbudsgivning 6 AFB.4 Anbudsöppning 7 AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 7 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFC.1 Omfattning 11 AFC.2 Utförande 12 AFC.3 Organisation 14 AFC.4 Tider 15 AFC.5 Ansvar och avhjälpande 15 AFC.6 Ekonomi 16 AFC.8 Hävande 17 AFC.9 Tvistelösning 17 AFG ALMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1 Etablering av arbetsplats 17 AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring mm 18

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (18) Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.121 AFA.15 AFA.151 AFA.152 AFA.155 AFA.2 AFA.21 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Curt Nilsson Hargs Hamn AB Banvägen Hargshamn Tfn: Beställarens kontaktperson under anbudstiden Hargs Hamn AB Banvägen Hargsham Tfn: e-post: Nätägare Nätägare va Hargs Hamn AB Nätägare värme Hargs Hamn AB Nätägare el Vattenfall AB Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser ramavtal för utförande av underhålls- och ny beläggning på Hargs Hamn. Avtalsperioden löper över två år med möjlighet till en förlängning av ett år.

4 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 (18) Status Entreprenaden omfattar beläggningsarbeten för löpande avrop under avtalsperioden. Under perioden har fördelningen underhållsbeläggning och ny beläggning varit: Underhållsbeläggning Ny beläggning kvm 4900 kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm 1000 kvm Planerade arbeten som troligen utförs 2015 eller 2016: ca kvm ny beläggning. Omfattning förutsätter att beslut fattas av Hargs Hamns styrelse. AFA.22 AFA.3 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.151 Objektets läge Objektets läge framgår av till förfrågningsunderlaget bifogad översiktskarta. Förkortningar UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Former m m för upphandling Upphandlingsform Generalentreprenad Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Förenklad upphandling Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering under avtalsperiodens första två år, därefter indexreglering (vid förlängning av avtalet). Skatte- och registreringskontroll

5 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 5 (18) Hargs Hamn AB har tecknat samarbetsavtal med Skattemyndigheten som fortlöpande under kontraktstiden kontrollerar att entreprenören och underentreprenörer fullgör sina plikter enligt denna handling. AFB.17 Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: Upphandling kommer att ske under förutsättning att: - Projektet ryms inom ramen för anvisade medel. AFB.2 AFB.21 AFB.22 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Via Visma Opic. Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar. Vid motstridiga uppgifter i handligarna gäller de i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: et gäller följande dokument: 02 AB 04 (Bifogas ej) med de ändringar som framgår av AFC.111 i denna AFdel. 06 Mät- och ersättningsregler för investerings-, drift- och underhållsobjekt (bif ej), MER Anläggning 13 med ändringar och tillägg 09 Administrativa föreskrifter daterad 10 Ej prissatt mängdförteckning 11 AMA Anläggning 13 (Bif ej) 13 Övriga handlingar 1. Hargs Hamns Skyddsföreskrifter dat Formulär till anbud 3. Referensformulär platschef 4. Referensformulär arbetsledare 5. Situationsplan Hargs Hamn 6. Ritning arbetsområde

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (18) Status AFB.23 AFB.25 AFB.3 AFB.31 AFB.311 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor under anbudstiden Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska härav föranledd förfrågan framställas till beställarens kontaktman under anbudstiden, se AFA.121. Frågorna skall vara beställare tillhanda senast 5 arbetsdagar innan anbudstidens utgång. Svar lämnas via Visma Opic. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Huvudanbud ska avges på svenska i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar och innehålla nedanstående uppgifter. a) Prissatt och summerad mängdförteckning. Summering skall göras av angivna mängder x á-priser. b) Beskrivning av miljöledningssystem c) Beskrivning av kvalitetssystem. d) Anbudsgivare med erforderliga uppgifter om företaget, BAS-U namnges och intyg bifogas anbudet. e) Referenser för företaget f) Referenser på platschef (2 st.) och arbetsledare (2 st.) som kommer ansvara för uppdrag inom detta ramavtal. (Redovisas i bifogad mall) g) Inställesetid gällande akuta ärenden. Huvudanbud Ska omfatta samtliga delar upptagna i förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Sidoanbud/alternativa anbud är inte tillåtna. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast kl 15:00 i Hargs Hamn. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bundna av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Giltighetstiden förlängs automatiskt vid händelse av överprövning, dock längst i ytterligare 90 dagar. Adressering

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (18) Status Anbud ska i förseglat kuvert skick insändas till Curt Nilsson Hargs Hamn AB Banvägen Hargshamn Kuvertet ska märkas Ramavtal asfalt AFB.4 AFB.5 AFB.511 Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare och anbud Utvärdering av anbud sker efter anbudsöppning. Icke prissatta reservationer vid anbudsprövning kommer att prissättas av beställaren. Uteslutning av anbudsgivare Uteslutning enligt 10 kap. 1 LUF Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om Hargs Hamn får kännedom om att någon av förutsättningarna i 10:1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föreligger. Detta innebär bland annat att anbudsgivare kommer uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne begått något av de i nämnda paragraf angivna brott. Uteslutning enligt 10 kap. 2 LUF Anbudsgivare kan komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av förutsättningarna i 10:2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föreligger. Detta gäller även för eventuella underentreprenörer i alla led. Kontrollen omfattar bland annat kontroll av skattsedel, momsregistrering, arbetsgivarregistrering, redovisade arbetsgivaravgifter och skatteskulder på skattekonto eller hos kronofogden. Anbudsgivare ska vara momsregistrerade och ska ha f- eller fa-skattsedel. Utländska anbudsgivare ska till anbudet bifoga handlingar som styrker motsvarande uppgifter. Anbudsgivaren får inte under de två senaste åren (räknat från sista anbudsdag) ha ådragit sig skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp vid enstaka tillfälle. Anbudsgivarens ekonomiska ställning Anbudsgivaren kommer att uteslutas om anbudsgivarens ekonomiska förmåga ej bedöms tillräcklig för att genomföra uppdraget. Anbudsgivaren ska ha en sådan stabil ekonomisk bas och finansiell ställning att denne klarar att fullgöra uppdraget under hela avtalstiden med förlängning. Detta innebär att

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (18) anbudsgivaren vid tidpunkten för sista anbudsdag antingen ska ha en kreditrating om lägst "riskklass 3" enligt kreditvärderingsföretaget Upplysningscentralens ratingskala, minst inneha rating "kreditvärdig" hos CreditSafe AB eller motsvarande i annan källa. Upplysning kommer att tas av Hargs Hamn i samband med anbudsöppning. Anbudsgivare uppmanas att själv undersöka sin kreditrating inför anbudsgivningen. För det fall en anbudsgivare saknar rating eller har lägre rating än ovan kommer en individuell bedömning för eventuellt godkännande ske. För att möjliggöra en sådan bedömning, ska till anbudet bifogas en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivare har motsvarande ekonomisk stabilitet, samt någon av nedanstående handlingar: 1) garanti från moderbolag eller annan garant gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet. Sådant intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av garanten. 2) nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, bankgaranti eller revisorsintyg. Eventuell bankgaranti ska uppgå till minst 50 % av upphandlingens värde. Med nystartat företag avses ett företag som är i uppstartsfasen, det vill säga högst två år efter registrering av företag hos Bolagsverket, eller för utländskt företag motsvarande myndighet i hemlandet. 3) för det fall kreditvärdering inte utfärdats för anbudsgivaren ska senaste verksamhetsberättelse och bokslut bifogas. Detta kan vara fallet för till exempel enskild firma, handelsbolag, förening, stiftelse eller dylikt. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet Teknisk- och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren kommer att uteslutas om särskilda krav på anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet ställts i förfrågningsunderlaget och anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet ej bedöms tillräcklig för att genomföra uppdraget. Enligt 11 kap. 13 LUF fäster Hargs Hamn särskild vikt vid entreprenörens yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. Anbudsgivare ska ange en platschef och en arbetsledare som kommer att användas för uppdraget (obs! 2 st olika personer). Anbudsgivare ska till anbudet bifoga CV på offererad platschef och en tydlig referenslista över utförda arbeten de senaste fem åren för offererad platschef. Anbudsgivare ska även till anbudet bifoga CV på

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (18) offererad arbetsledare och en tydlig referenslista över utförda arbeten de senaste fem åren för offererad arbetsledare. Platschef ska uppfylla följande krav: Minst tre års erfarenhet som platschef inom underhållsbeläggningar Mycket goda färdigheter inom sitt yrkesområde Mycket god kommunikativ förmåga Mycket god administrativ förmåga Hög tillförlitlighet i platschefens bedömningar rörande uppdraget Arbetsledare ska uppfylla följande krav Minst två års erfarenhet som arbetsledare inom underhållsbeläggningar Mycket goda färdigheter inom sitt yrkesområde Mycket god kommunikativ förmåga Mycket god administrativ förmåga Hög tillförlitlighet i arbetsledarens bedömningar rörande uppdraget För att styrka detta kommer referenser att inhämtas. Det är offererad platschef och offererad arbetsledare som ska användas för uppdrag inom detta Ramavtal. Om offererad platschef/arbetsledare är indisponibel ska ersättare ha samma minst samma kompetensnivå som offererad platschef/arbetsledare samt godkännas som ersättare av Hargs Hamn. Referenser Anbudsgivare ska lämna referenslista för företaget. Anbudsgivare ska lämna minst 2 referenser för offererad platschef och minst 2 referenser för offererad arbetsledare. Referenserna ska avse liknande uppdrag som upphandlingen avser och genomförts under de senaste tre åren (räknat från sista anbudsdag). Namn på kontaktperson för respektive referensuppdrag samt dennes telefonnummer och e-post adress ska anges i anbudet För det fall fler än 2 referenser lämnas kan samtliga referenser komma att kontaktas (dock minst 2). Kan 2 referenssvar ej erhållas inom skälig tid från det att referenterna kontaktats kommer anbudsgivaren diskvalificeras från upphandlingen. Angivna referenter bör sålunda vara vidtalade om att de angivits som referenter och vikten av att inlämna referentformulären i tid. Skriftliga omdömen från referenter ska anges på svenska språket. Referenser betygssätts med poäng från 1(lägst) till 5 (högst) Kravgränsen för kvalificering vid kontroll av referenser är en medelpoäng om minst tre (3) eller högre. Anbudsgivare med en total medelpoäng under tre (3) och/eller erhåller lägsta poäng (1) poäng) på en eller fler frågor klarar inte kravgränsen för referenser och Prövas därmed inte vidare.

10 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 10 (18) Om anbudsgivaren har utfört arbeten åt Hargs Hamn skall detta anges i anbudet. I de fall som anbudsgivare angivit både referenser vid Hargs Hamn och externa referenser kommer referenserna vid Hargs Hamn i första hand att beaktas. Krav på registrering Anbudsgivaren kommer att uteslutas om skyldighet föreligger att vara registrerad i yrkes- och handelsregister och sådan registrering saknas. Hargs Hamn tillämpar begränsad kontroll enligt 11 kap. 13 LUF, vilket innebär att det anbud med lägst anbudssumma först prövas i sin helhet. Om brister föreligger så prövas nästa anbud i rang i sin helhet osv tills det att ett anbud godkänns. Krav på inställelsetid Vid akuta ärenden (potthål) ska E efter avrop avhjälpa felet inom 5 arbetsdagar. AFB.53 Prövning av anbud Anbudsutvärderingen sker i tre steg: 1) Prövning av anbudsgivaren (enligt AFB. 511) 2) Prövning av anbudet, där det kontrolleras att alla obligatoriska krav (så kallade "ska-krav") uppfyllts. 3) Utvärdering, där anbuden utvärderas enligt utvärderingskriterierna enligt principen om lägsta pris. Den anbudsgivare som inte klarat ett steg går inte vidare till nästa steg. Reservationer i anbud godtas ej. Det anbud som innehåller det lägsta priset kommer tilldelas kontraktet. AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras om eller att rättelse skall vidtas är accepten inte bindande.

11 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 11 (18) Tilldelningsbeslut kommer att skickas via e-post till alla anbudsgivare, i anbud ska därför e-postadress anges som mottagare av tilldelningsbeslut. 10 dagars överklagningsperiod från tidpunkt när tilldelningsbeslut är skickat med e-post. AFC AFC.1 AFC.11 AFC.111 AFC.12 AFC.121 AFC.122 AFC.13 AFC.131 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser, AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Omfattning De mängder som är upptagna i bilaga, Mängdförteckning, är baserade på planerade arbeten som troligen utförs 2015 aller I åtagande ingår fräsning, ev avjämning, vägmarkeringar samt eventuell handläggning. Vidare skall rensopning av yta innan beläggning ingå i á-priset. Kontraktshandlingar Med ändring av AB 04 kap 1 1 kommer kontrakt ej att upprättas utan ersättas av beställningsskrivelse. Sammanställning över ändringar i AB04 För entreprenaden gäller följande ändringar och avsteg från AB 04. AFC.11 AFC.23 AFC.612 AFC.62 AFC.8 Kontraktshandlingar ÄTA-arbeten Ersättning för reglerbara mängder Betalning Hävande Arbetsområde Arbetsområdets gränser Se levererad situationsplan. Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbetsområden ska förrättas före påbörjande av entreprenaden. Förutsättningar För entreprenaden gäller avtalsvillkor för underentreprenader i anslutning till medbestämmandelagen (MBL) UE 95 för byggnads-, anläggnings- och vägavtalens område. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

12 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 12 (18) Arbeten i beställarens regi liksom av annan entreprenör, kan komma att pågå under entreprenadtiden. Extra ersättning med anledning av sådana störningar utgår inte. AFC.14 AFC.16 AFC.161 AFC.164 AFC.17 AFC.171 AFC.2 AFC.22 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Gällande på arbetsområde: Hargs Hamns Skyddsföreskrifter Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Bygglov för egen etablering samt eventuella byggskyltar ombesörjs och bekostas av entreprenören. Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen Entreprenören får ej vidtaga sådan åtgärd som kan medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbetet eller på annat sätt strida mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörernas kollektivavtalsområde. Entreprenören är skyldig att avkräva samma utfästelse av den som han eventuellt ämnar anlita på grund av de i anbudet angivna uppgifterna. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av dessa åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenören svarar för de åtgärder som myndigheter kräver. Utförande Entreprenadarbetena ska uppfylla gällande lagar, förordningar samt lokala myndigheters föreskrifter och anvisningar. Kvalitets- och miljöarbete AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenören ska i anbud ange den person som dels har det övergripande ansvaret för företagets kvalitetssystem och dels den person som kommer att ansvara för kvalitetsarbetet inom entreprenaden. AFC.222 Miljöledningssystem Entreprenören skall redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet AFC.2221 Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige för projektet är: Peter Zone Tfn:

13 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 13 (18) e-post: AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenören ska i anbud ange den person som dels har det övergripande ansvaret för företagets miljösystem och dels den person som kommer att ansvara för miljöarbetet inom entreprenaden. AFC.223 Kvalitets-och miljöplan AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Av anbudet ska framgå entreprenörens kvalitetssystem som bör vara upprättat i enlighet med SS-EN ISO Entreprenörens kvalitetsplan ska vara projektanpassad och utgör kontraktshandling. Till kvalitetsplan ska kontrollplan gällande projektet bifogas. AFC.2233 Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall efter anfordran till beställaren överlämna förslag till miljöplan för entreprenaden. AFC.2242 Miljörevision Beställaren äger rätt att utföra miljörevisioner inom entreprenaden. Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. AFC.23 ÄTA-arbeten Ändrings- och tilläggsarbeten skall vara godkända och skriftligt beställda, av person med dokumenterad befogenhet att beställa arbeten, innan de utförs. Ändrings- och tilläggsarbeten skall normalt ej medföra tidsförlängning om ej annat överenskommits och noterats. Utöver det som anges i AB4 04 kap 2 4 gäller att ändrings- eller tilläggsarbeten som enligt entreprenörens åsikt medför reglering av entreprenadsumman omedelbart skall anmälas till beställaren och dokumenteras. Har så ej skett anses arbetet ej medföra kostnadsökningar och arbetet ingår således i kontraktssumman. Om uppmätning erfordras skall den utföras gemensamt Ändrings- och tilläggsarbete skall anses föreskrivet av beställaren först sedan det skriftligt beställts. Skriftlighetskravet gäller dock inte för arbeten som, exempelvis för förekommande av olycka, måste utföras med skyndsamhet. AFC 24 Tillhandahållande av handlingar

14 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 14 (18) AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Beställaren tillhandahåller uppgifter om var beläggningsarbeten skall utföras. AFC.242 AFC.26 AFC.262 AFD.28 AFC.3 AFC.31 AFC.311 AFC.313 AFC.32 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Information Beställarens informationsverksamhet Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: Curt Nilsson Hargs Hamn AB Tel: Underentreprenörer Val av underentreprenör ska ske i samråd med beställaren. Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. För underentreprenörer gäller samma krav som för utförandeentreprenören. Underentreprenörer som brister i sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal ska utbytas mot annan utan merkostnad för beställaren. Organisation Entreprenören ska, innan entreprenaden påbörjas, överlämna definitiv organisationsplan för genomförandet av entreprenaden. Organisationsplanen ska godkännas av beställaren och därefter ingå som del i kvalitetsplanen. Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Curt Nilsson Hargs Hamn AB Banvägen Hargshamn Entreprenörens ombud Möten

15 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 15 (18) AFC.321 AFC.342 AFC.343 AFC.364 AFC.37 AFC.38 AFC.4 AFC.46 AFC.461 AFC.5 Startmöte Vid startmötet enligt AB 04 kap 3 2 skall bl a kontraktshandlingarna gås igenom samt klargöras vilka sidoentreprenader som kommer att pågå under entreprenadtiden samt gällande á-priser för de olika objekten. Entreprenören skall utföra och dokumentera sin egenkontroll. Arbetsledning Entreprenör skall för uppdragets genomförande hålla med arbetsledning vilken har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Entreprenören ansvarar för att de som arbetar i uppdraget har erforderlig kompetens och skall kunna styrka detta. Anställda Samordning av arbetarskydd Beställaren överför det byggarbetsmiljösamordningsansvar BAS-U som åvilar denne under byggskedet enligt AFS 2008:16 på entreprenören för dennes samordning av skyddsåtgärder. Samtliga skall ha utfört en godkänd utbildning i Hargs Hamns skyddsföreskrifter, innan arbete får påbörjas Dagbok Dagbok ska föras av entreprenören i härför avsedd dagbok med förtryckta uppgifter. Uppmätning Vid uppmätning av tillkommande och avgående arbeten ska följande mätregler gälla. MER Anläggning/Mätregler 13 - Anläggningsarbeten/Markarbeten Tider Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitiden ska vara 5 (fem) år räknat från sista slutbesiktningsdagen Vid avhjälpande av fel under garantitiden ska arbetena bedrivas på så sätt att brukarens verksamhet ej hindras. Fel ska åtgärdas utan onödigt dröjsmål. Entreprenören är skyldig att senast en månad före garantitidens utgång till beställaren anmäla garantibesiktning, vid äventyr att garantitiden elljest förlängs intill den tidpunkt då garantibesiktning verkställs. Ansvar och avhjälpande

16 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 16 (18) AFC.53 AFC.531 AFC.54 Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Syn kommer att förrättas inom område angivet på arbetsområdesritning. Försäkring Enligt AB 04 kap 5 22 AFC.6 AFC.61 Ekonomi Ersättning Ersättning utgår endast för verkligt utförda prestationer som rapporterats och godkänts av beställaren. Ersättning utgår efter uppmätning av utförda mängder och enligt priser angivna i mängdförteckningen. Mätregler enligt MER Anläggning 13 gäller. AFC.611 AFC.612 AFC.613 AFC.614 AFC.615 AFC.62 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Arbete för vilket pris saknas i mängdförteckningen får ej påbörjas förrän skriftlig överenskommelse om pris föreligger. Detta gäller ej akuta skyddsarbeten. Dessa skall dock omgående anmälas till beställaren. För ersättning enligt AB 04 kap 6 9 punkt 8a och 8b skall procentarvodet anges i anbudet. Ersättning för reglerbara mängder Med ändring av AB 04 kap 6 6 gäller angivna á-priser oavsett om omfattningen av kontraktsarbetena ökas eller minskas mer eller mindre än 25 %. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Ska ingå i såväl anbudssumman som à-priser. Ersättning för kostnadsändring Fasta priser under tiden Därefter omräknas á- priserna enligt entreprenadindex (E84) med februari 2015 som basmånad. De sålunda omräknade á-priserna gäller för de arbeten som utförs fr o m maj månad respektive år t o m april månad nästföljande år. Slutavräkning Betalning Med avsteg från AB 04 kap 6 12 gäller att betalning ej utgår förrän säkerhet, försäkringsbevis, miljöplan och kvalitetsplan har kommit beställaren tillhanda.

17 AFG ALMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 17 (18) Status AFC.623 AFC.624 Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Faktura i 1 exemplar skall utställas på beställaren och sändas till beställaren med adress: Hargs Hamn AB Banvägen Hargshamn Faktura skall vara märkt med Asfalt Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. AFC.63 AFC.8 AFC.9 AFG AFG.1 AFG.11 AFG.12 Säkerhet Säkerhet skall utgöras av svensk bankgaranti. Beställaren har rätt att häva avtalet om säkerhet inte ställs till förfogande inom två veckor efter beställning. Hävande Med tillägg till AB 04., kap 8 1, äger beställaren rätt att häva kontraktet såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, då entreprenören brister i fullgörandet enligt AFC.13. För eventuell skada som kan komma att drabba entreprenören i anledning härav utgår ingen särskild ersättning till honom, hans underentreprenörer eller andra engagerade av entreprenören. Tvistelösning Enligt AB 04 kap ALMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Etablering av arbetsplats Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren och Hargshamn AB. Området återställs till motsvarande skick som vid arbetenas påbörjande. Bodar Bodar får placeras i anslutning till entreprenadområdet med godkännande av Hargs Hamn AB. Harg Hamn AB kan inte erbjuda omklädningsrum, dusch, utrymme för fika och mat. Entreprenören bekostar egen bodetablering.

18 AFG ALMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 18 (18) Status AFG.8 AFG.83 AFG.832 Länshållning, renhållning, rengöring mm Städning och slutrengöring Slutrengöring

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Kv Kåkenhus, Hus 6-7. Campus Norrköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Kv Kåkenhus, Hus 6-7. Campus Norrköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Kv Kåkenhus, Hus 6-7 Campus Norrköping 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS 05 och

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer