ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Allmän orientering Beställare Hargs Hamn AB ( ) Banvägen Hargshamn Tel Fax E-post : Curt Nilsson, VD Hargs Hamn AB : Beställarens ombud under anbudstiden. Beställarens ombud under anbudstiden är Håkan Ålind eller eller e-post Orientering om tjänsten Hargs Hamn AB infordrar anbud på mindre installations-, reparations- och löpande underhållsarbeten samt eljour i samband med lastning av malmfartyg enligt nedanstående förfrågningsunderlag avseende ramavtal. Uppskattad arbetstid är 500 tim/år och antalet malmlastningstillfällen 50. Angivna värden är ej bindande för Hamnen. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid denna upphandling tillämpas lagen om offentlig upphandling för försörjningssektorn, LUF. Anbudet kan komma att antas utan föregående förhandling samt att Hamnen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud om priserna är för höga eller på annat sätt oförmånliga samt om förutsättningarna ändras.

2 2 Ramavtal kommer att tecknas med flera entreprenörer. Vid avrop kommer alltid den entreprenör som har lägst anbudspris att tillfrågas först. Entreprenör som lämnat näst lägst pris kan endast komma ifråga då entreprenör med lägst pris avböjer att utföra avropat arbete. Om entreprenör nr 1 med lägst pris med godkänt skäl ej kan utföra avropat arbete avropas nr 2. Vid nästa avropstillfälle tillfrågas åter entreprenör nr 1. Vid mottagande av uppdrag skall entreprenören garantera att beställt arbete utföres inom avtalad tid. Om entreprenören inte utför uppdraget inom rätt tid så anses detta som avtalsbrott. Vid upprepad misskötsel av avtalet så kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan utan att skadeanspråk kan göras på beställaren. Slutligen förbehåller sig beställaren att vid större sammanhängande arbeten göra särskilda upphandlingar eller förnyad konkurrensutsättning enligt LUF. Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande. Skatte- och registreringskontroll Hargs Hamn har tecknat ett samarbetsavtal med Skatteverket som fortlöpande under kontraktstiden kontrollerar att Entreprenören och underentreprenörer fullgör sina plikter enligt denna handling. Förfrågningsunderlag Anbudshandlingar distribueras elektroniskt av VISMA OPIC, via den länk som också framgår av vår upphandlingsannons, i första hand ska även ev frågor om upphandlingen ställas via samma länk. En sådan begäran skall vara skriftlig och göras i god tid så att samtliga anbudsgivare skall kunna delges motsvarande upplysningar/handlingar före anbudstidens utgång. Svar och andra uppgifter om upphandlingen, under anbudstiden, delges registrerade anbudsgivare via samma länk. Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit. Övriga frågor gällande förfrågningsunderlaget kontakta Hamnen, Håkan Ålind. Anbudsgivare som inte tidigare arbetat i Hamnen skall informera sig om lokala förhållanden genom obligatoriskt besök i Hamnen.

3 3 Förteckning över förfrågningsunderlaget 1 Dessa administrativa föreskrifter av Anbudsformulär, bilaga Rutiner vid beställning, bilaga Grundnettoprislista EIO (bifogas ej) 5 Utvärderingsmall, bilaga Exempel på ifylld utvärderingsmall, bilaga 4 7 AB 04 (bifogas ej) 8 Senaste utgåva av Svensk Byggnorm (bifogas ej) 9 Senaste utgåva av tillämpbar AMA (bifogas ej) 10 Informationsblad Skatteverket/Hargs Hamn, bilaga 5 11 Säker Hamn med karta över hamnanläggningen, bilaga 6 Anbudsgivning Anbudsgivaren svarar själv för alla kostnader i samband med anbudsgivningen. Anbuds form och innehåll Anbudet skall lämnas på svenska i tillslutet omslag. På omslaget skall anges anbudsbeteckning och anbudsmottagarens adress. Valutan skall anges i svenska kronor (SEK) exkl mervärdesskatt. Anbudet skall innehålla nedanstående uppgifter: - Timpris enligt anbudsformulär - Rabattsats enligt anbudsformulär - Uppgift om företagets försäkringar - Företagets organisation som skall utföra uppdraget inkl ombud, kvalitetsansvarig och vem hos anbudsgivaren som är mottagare av beställning av arbete skall redovisas. - Referenser, minst tre stycken, från liknande arbeten skall anges (företagsnamn, kontaktperson samt telefonnummer) - Företagets organisationsnummer skall anges - Uppgift om kvalitetslednings- och miljöledningssystem (se anbudsformulär) Vi vill uppmärksamma anbudsgivarna på att risken för särbehandling eller konkurrensbegränsning vid rättelser av fel, förtydligande och komplettering av anbud är juridiskt svårbedömbar. Därför kommer inga sådana kompletterande frågor att ställas, och följdaktligen är risken stor att oklara anbud kan komma att förkastas av ovanstående skäl. Huvudanbud Anbud får icke innehålla komplettering och förtydligande av förutsättningar eller reservationer som kan inverka på anbudssumman. Kompletteringar och förutsättningar skall i så fall vara prissatta.

4 4 Sidoanbud Sidoanbud kommer ej att beaktas. Anbudstidens utgång Anbud skall vara Hamnen tillhanda senast Anbuds giltighet Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. Giltighetstiden förlängs automatiskt vid händelse av överprövning, dock längst i ytterligare 90 dagar. Adressering Anbud skall vara skriftligt, egenhändigt undertecknat och lämnas i slutet kuvert märkt Anbud el-arbeten" till Hargs Hamn AB Banvägen Hargshamn Besöksadress är Hamnkontoret Banvägen 1. Anbud via fax eller e-post godkännes inte. Anbudsöppning Sluten anbudsöppning kommer att ske tidigast Anbudsprövning Prövningen kommer att ske i två steg. Steg 1, kvalificeringsfasen, kommer prövning av anbudsgivare att ske och i steg 2 utvärdering av anbud. Utvärdering av anbud i steg 2 kommer att ske av de anbudsgivare som uppfyller kraven i steg 1. Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare kommer att ske enlig följande kravlista (steg 1): att att anbudsgivaren kan visa att den har ekonomisk, organisatorisk, teknisk förmåga och kapacitet att utföra efterfrågade arbeten anbudsgivaren kan visa att den utfört liknande arbeten med gott resultat

5 5 att att anbudsgivaren har godtagbara försäkringar anbudsgivare betalat skatter och avgifter Anbudsgivare som uppfyller samtliga krav i steg 1 är kvalificerad att deltaga i steg 2. För att kunna utföra prövningen enl. kravlistan kommer Hamnen att ta erforderliga kontakter med berörda myndigheter, referenspersoner och andra intressenter. Lägsta riskklass enl UC som kommer att upphandlas av Hamnen är riskklass 3. Om anbudslämnaren inte uppfyller dessa krav så måste anbudslämnaren kunna säkerställa sin ekonomiska förmåga för fullgörande av uppdraget. Detta bestyrks genom revisorintyg eller likvärdig redovisning. Uppfylls detta så kan Hamnen ev göra ett avsteg från detta skall krav. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Värdering av anbud kommer att ske enligt LUF. Hamnen kommer att anta det/de anbud som uppfyller kraven i steg 1 och har lägst vägt anbudspris enl. anbudsformulär. Meddelande om beslut vid prövning av anbud När Hamnen fattat beslut om vilket/vilka anbud som skall antagas kommer alla anbudsgivare att delges beslutet och skälen för det enligt LUF. Tilldelningsmeddelandet skickas via e-post till alla anbudsgivare. I Ert anbud bör Ni därför ange till vilken e-postadress och kontaktperson som meddelandet skall skickas. En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha inkommit till förvaltningsrätten innan tio kalenderdagar har gått från det Hamnen med e-post har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta. Bindande avtal (upphandlingskontrakt) kommer att upprättas när tidsfristen enligt LUF löpt ut. Avtalet kommer att upprättas i form av beställningsskrivelse som undertecknas av båda parter för att bli gällande. FÖRESKRIFTER FÖR UPPDRAGET Omfattning För Hargs Hamn ABs räkning infordras anbud på installations-, reparations- och underhållsarbeten på hamnens samtliga elanläggningar samt eljour vid lastning av malmfartyg.

6 6 Insatstid Tid från avrop till inställelse indelas i tre prioriteringsnivåer dvs 1, 2 och 3 1. Arbetet skall påbörjas inom 1 timme, 2. Arbetet skall påbörjas inom 24 timmar 3. Arbetet skall påbörjas inom 4 dygn, eller enl överenskommelse Vi vill härmed förtydliga att arbeten som är beställda dag före helgdag skall åtgärdas tidigast nästföljande vardag (gäller punkt 2 & 3) Entreprenören är tvingad att påbörja sitt arbete enl denna tidsangivelse men även att från startdatum fullfölja sitt uppdrag utan avbrott. När entreprenören fullgjort sitt uppdrag skall han inom två arbetsdagar avrapportera beställningar som är åtgärdade. Hamnen är inte betjänt av att avropad entreprenör först tackar ja och sedan inte utför avropat arbete inom överenskommen tid. Det är klassat som avtalsbrott. Kontraktshandlingar Med ändring av AB 04 kommer av båda parter undertecknad beställningsskrivelse att utgöra kontraktet och intar kontraktets plats i rangordning. Sammanställning över ändringar i AB 04 För entreprenaden gäller följande ändringar och tillägg från AB 04: Kontraktshandlingar (AB 04 1:3) Underrättelse om ÄTA-arbeten (AB 04 2:7) Gränsbelopp utgår Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen (AB 04 kap 3) Hävande (AB 04 8:1) Tvist (AB 04 9:1 och 10:1) Anställda För att identifiera anbudsgivarens anställda, skall man på arbetsplatsen bära namnbricka samt giltig legitimation. Namnbrickan skall bäras synlig för alla på arbetsplatsen och vara av plast samt utformad med följande uppgifter: Företagslogga Foto Namn Personnummer Företagets orgnr

7 7 Arbetarskydd Arbetsmiljöverkets föreskrifter och anvisningar skall följas. Lokala föreskrifter publicerade i Säker Hamn skall följas. Brott emot Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller Hamnens säkerhetsföreskrifter, Säker Hamn, utgör grund för uppsägning av avtalet. Minimiålder för personal är 18 år vid arbete inom hamnområdet. Personal som skall utföra arbete inom hamnområdet skall på arbetsgivarens bekostnad delta i en introduktionsutbildning som Hamnen arrangerar. Föreskrifter rörande kollektivavtal och medbestämmandelagen Entreprenören får ej vidtaga sådan åtgärd som kan medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbetet eller på annat sätt strida mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde. Entreprenören är skyldig att avkräva samma utfästelser av eventuellt anlitad underentreprenör. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av dessa åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet (Komplettering av AB 04). Ansvar Hamnen och entreprenören skall iaktta de föreskrifter som utfärdas av tillsynsmyndighet och fortlöpande hålla varandra informerade om branschens utveckling. För skada som avsiktligt eller oavsiktligt vållats av Hamnen respektive entreprenören svarar envar ensam gentemot myndigheter och skadelidande part. Beställarens ombud Beställarens ombud är Curt Nilsson, tel , eller e-post Entreprenörens ombud Entreprenören skall ange vilken som är ombud i detta avtal. Avtalstid med möjlighet till 2 x 1 års förlängning. Försäkring Blivande entreprenör skall omgående efter erhållen beställning tillställa beställaren bevis om försäkringsskydd. Skall vara enligt AB 04.

8 8 Ersättning och debiteringsnormer Arbete ersättes med timpris enligt anbud. Timpriset skall omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i arbetet färdig enhet och således innehålla timersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning och traktamenten, allmänna arbeten, allmänna hjälpmedel (t ex servicebil, handverktyg m m) arbetsledning, övriga kostnader, räntor, administration, risk samt vinst. OB-tillägg för tiden kl redovisas särskilt. Timpriser skall vara fasta utan indexreglering under hela avtalstiden. Materiel och varor ersättes enligt nedan. Materielpriser utgår från Grund nettoprislista EIO. Detta är en kvalitet- och prisindikation på elmateriel och varor och får ej överstigas, man får använda sig av likvärdigt materiel när det gäller kvalitet det är upp till entreprenören att påvisa att materiel och varor uppfyller dessa kvalitetskrav. Entreprenören lämnar i sitt anbud en generell rabattsats som gäller emot den grundnettoprislista som ligger till grund för materielkostnaden för avtalet. Hamnen har även ett eget reservdelslager som i första hand skall användas. Vi vill särskilt uppmärksamma det som stadgas i föreskriften AB 04 kap 6 10 om tillämpning av självkostnadsprincipen där det bland annat kan läsas att entreprenören skall fullgöra sin uppgift, så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Beställningsrutiner Se bilaga 2: Rutiner vid beställning. Hur tiden räknas Arbetstiden skall räknas från den tidpunkt man infinner sig i Hamnen på arbetstället för att utföra arbetet till den tidpunkt man lämnar den. Övrig tid skall ingå i timpriset enl. debiteringsnormen. Avrapportering för slutfört arbete När arbetet är slutfört så skall arbetet avrapporteras så att beställaren får informationen att uppdraget är slutfört, detta avrapporteras till den person som Hamnen bestämmer. Underrättelse om tillkommande arbeten Med ändring av AB 04 kap 2 7 gäller att gränsbeloppet är noll, vilket betyder att alla avvikelser skall aviseras och beställas.

9 9 Betalningsvillkor Fakturor utställs på: Hargs Hamn AB Banvägen Hargshamn Märkes: Beställarens namn Faktura över utfört arbete tillställs beställare att betalas 30 dagar från ankomstdagen. Fakturerings- eller expeditionsavgift får inte debiteras. Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt gällande räntelag. Fakturan skall specificeras vad avser materiel och arbete. Till fakturan skall entreprenören bifoga AO samt även på fakturan redogöra i text för ev. avvikelser och hinder. Dessutom skall det framgå vilka montörer som deltagit i arbetet (enligt dagbok) och antal mantimmar. Alla underlag avseende materiel skall bifogas fakturan. Faktura skall märkas med beställarens namn. Underentreprenör Entreprenören får inte anlita underentreprenör utan Hamnens skriftliga godkännande. Överlåtelse av avtal Ingånget avtal får inte av någondera parten överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga godkännande. Hävande Med komplettering av AB 04 kap 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet om entreprenören bedriver sin verksamhet så att tillämpbara lagar och bestämmelser åsidosätts. De i LUF angivna skälen för uteslutning av anbudsgivare gäller även antagen entreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av honom anlitad underentreprenör. Tvist Tvist enligt detta avtal skall avgöras i svensk domstol (Ändring av AB 04).

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer