ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION."

Transkript

1 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA 07

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A Allmän orientering 3-4 B Upphandlingsföreskrifter 5-8 D Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 9-20 H Allmänna hjälpmedel 21 J Allmänna arbeten 22

3 3 A A.1 A.11 A.12 A.121 A.122 A.13 A.15 A.151 A.155 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Företagets namn: Ånge Kommun Adress: Torggatan Ånge E-post: Telefon: Telefax: Beställare Ånge Kommun, humanistiska nämnden. Torggatan Ånge Telefon: Beställarens ombud under anbudstiden Namn: Eje Fröberg, tf. fritidschef Adress: Ånge Kommun, Torggatan 10, Ånge Telefon: , E-postadr: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Namn: Eje Fröberg Adress: adr. som ovan , Projektörer Ånge Kommun, fritidskontoret Handläggare: Jan Håkan Hedlund Nätägare Nätägare - va Namn: Ånge Kommun Adress: Ånge Telefon: Handläggare: Kent Andersson Nätägare - el Namn: Härjeåns Adress: Lagergatan Ånge

4 4 Telefon: A.156 Nätägare - tele Namn: Telia Sonera AB (Telia) Telefon: Bredband Ånge kommun Magnus Åstrand, tel: A.2 A.21 A.22 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser tillbyggnad av befintligt pumphus samt ombyggnad av tak och väggar på befintligt pumphus för anslutning till ny tillbyggnad. Objektets läge Objektet är beläget intill tillfartsväg vid..

5 5 B UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER B.1 B.11 B.12 B.13 B.15 B 151 B.2 B.21 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Direktupphandling skall tillämpas. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen För eventuell beställning gäller att kommunala beslut och tillstånd samt erforderliga medel erhållits till projektet. Skulle någon av dessa förutsättningar brista är beställningen annullerad utan ersättningsrätt för någondera part. Skatte- och registreringskontroll Beställaren kommer endast att anta sådan entreprenör som innehar registreringsbevis, F-skatt och uppfyller de krav som kan ställas på en leverantör enligt LOU (2007:1091) kap Beställaren kan förkasta ett anbud om anbudsgivaren inte fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter, källskatt och arbetsgivaravgifter. Entreprenören skall tillse att av honom anlitade underentreprenörer i hela entreprenaden innehar registreringsbevis, F-skatt samt att de fullgör sina åligganden avseende skatter, källskatter och arbetsgivaravgifter. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget,se A.121, alternativt hämtas på kommunens hemsida,

6 6 B.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, D Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej). 06 Förfrågningsunderlag: - Dessa administrativa föreskrifter för entreprenaden daterade. - Rambeskrivning med kravspecifikationer och bilagda ritningar,. - Situationsplan skala 1:500 daterad - Formulär till A -prislista, daterat - Formulär till anbud. B.23 B.24 B.3 B.31 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall härav föranledd förfrågan ställas till beställarens ombud under anbudstiden enligt A.121. Endast skriftligt kompletterande uppgifter i form av PM under anbudstiden är bindande för båda parter. Sista dag för att ställa frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är en vecka före anbudstidens utgång. Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall inte återställas. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligt i tillslutet kuvert eller omslag och vara undertecknat av behörig firmatecknare. Förbehåll och reservationer, skall vara prissatta, då anbudet i annat fall kan komma att förkastas. Anbud skall avges i enlighet med förfrågningsunderlaget givna förutsättningar. I anbudet skall följande uppgifter anges: Anbudssumma exkl. moms Prissatt à-prislista Projektorganisation och utsedd arbetsledare, ställföreträdare Namn och referenser på tilltänkta UE Projektets kvalitetsansvarige Grov resursbaserad tidplan Leverantörsinformation Referenslista med beskrivning av liknande arbeten med telefonlista till kontaktpersoner Kopia på försäkringsbevis Entreprenörens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.

7 7 Beskrivningar eller ritningsskisser över ingående byggnadsdelar, materialval och tekniska lösningar. B.312 B.32 B.33 B.34 Sidoanbud Avvikelser från huvudanbud ska tydligt anges. Kostnadspåverkande avvikelser ska vara prissatta. Sidoanbud som avser annan konstruktion eller arbetsmetod än beställarens, ska åtföljas av erforderliga ritningar och beskrivningar. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i två månader efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud inlämnas skriftligen i tillslutet kuvert enligt nedanstående. Anbud skall märkas Anbud DU 2012/33 Tillbyggnad Pumpstation Getberget. Adress: Ånge Kommun Humanistiska nämnden Ånge B.4 B.5 B.51 B.52 Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske snarast efter anbudstidens utgång vid internt möte. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare I samband med anbudsprövningen kan beställaren komma att kontrollera anbudsgivarna enligt LOU kap Beställaren kan utesluta anbudsgivare från att delta som inte uppfyller dessa krav. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Antagande kommer att ske av det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till utvärderingskriterier med följande rangordning % Pris, á-priser % Teknisk kvalitet Parametrar a. materialval, ur slitage miljö och underhållssynpunkt b. teknisk lösning, isolering, energiförbrukning val av installationer % Referenser Referenser från likartade arbeten

8 8 Kommentarer till kriteriet Pris: Den anbudsgivare som erbjuder lägsta pris efter nollställning erhåller 100% av 70 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts efter procentuell avvikelse från lägsta bud. Dvs. ett anbud som t ex ligger 15% över lägsta anbud poängsätts med =85% av 70 poäng osv. Maxpoäng: 70 poäng. Kommentarer till kriteriet Teknisk kvalité byggnaden kommer att jämföras med andra anbudsgivares lösningar och den eller de som bedöms bäst utifrån angivna krav kan erhålla 15 poäng. Övriga lösningar poängsätts i förhållande därtill i en skala där högsta möjliga poäng är 15 och lägsta poäng kan vara ett. Lika poäng kan ges till flera anbud. Maxpoäng: 15. Kommentarer till kriteriet Referenser,. Uppgifter om lämnade referenser kommer att inhämtas. Referenser kommer att bedömas utifrån en 4 gradig skala 15 p mycket goda referenser 10 p goda 5 p normala 1 p mindre goda Maxpoäng: 15. Om det vid värderingen visar sig att fler än en anbudsgivare erhåller lika slutliga poäng kommer den anbudsgivare som redovisar det lägsta priset att antagas. B.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud När beslut om leverantör och anbud fattats sänds information om detta till samtliga anbudsgivare. Upphandlingen avslutas genom beställsningsskrivelse se D. 11

9 9 D D.1 D.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser ABT 06 Omfattning Entreprenaden omfattar samtliga entreprenadarbeten med omfattning som framgår av handlingar angivna under Förteckning över förfrågningsunderlag i B 22. Kontraktshandlingar Särskilt kontrakt kommer inte att upprättas. Avtal slutes genom upprättande av beställningsskrivelse till entreprenören samt bekräftelse från denne. Beställningsskrivelse ersätter kontrakt i ABT 06 kap1 3 D.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändringar, avvikelser eller tillägg av fasta bestämmelser i ABT 06 finns i följande stycke Kap 1 14 enligt D 2423 Nyttjanderätt till handlingar Kap 2 10 enligt D 27 Underrättelser om avvikelser o d Kap 6 6 enligt D.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Kap 6 12 enligt D.622 Betalningsplan Kap enligt D.63 Säkerhet Kap 8 1 enligt D 343 Anställda D.12 D. 121 D.122 D.13 D.131 D.132 D.133 Arbetsområdet Arbetsområdets gränser. Arbetsområdets definitiva gränser beslutas i samråd med beställarens projektledare senast vid startmöte enligt D.321 Beställaren skall godkänna arbetsområdets gränser. Syn före påbörjande av arbete. Innan etablering av arbetsplatsen påbörjas skall syn inom och i anslutning till arbetsområdet förrättas. Beställaren kallar till syn och upprättar protokoll. Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Arbetstider Arbetena ska utföras mellan Arbeten vid annan tidpunkt skall godkännas av Beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbeten för skötsel av skidanläggningen och användning av densamma kommer att ske under hela entreprenadtiden.

10 10 D.135 D.139 D.14 D.16 D.161 D.17 D.172 D.2 D.21 D.22 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Entreprenören och hans folk skall ovillkorligen följa inom Ånge kommun särskilda lokala och tillfälliga trafikföreskrifter samt Vägverkets anvisningar för korsning av allmän väg. Entreprenören svarar för och bekostar alla tillfälliga och provisoriska vägar inom och i anslutning till arbetsplatsen. Återställande av dessa provisoriska trafikanordningar till ursprungligt skick ingår i entreprenaden. Entreprenören svarar för all trafikskyltning samt för alla erforderliga avstängningar och trafikanordningar. Övriga förutsättningar Överblivna massor (material) tillfaller Entreprenören och omhändertages av denne. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Ombesörjes och bekostas av Entreprenören. Bygglov söks av Beställaren. Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall till Beställaren meddela om Entreprenören avser använda sig av underentreprenör. Utförande Om Entreprenören under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder e d än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutföranden, arbetsmetoder och material får tillämpas. Kvalitetsangivelser Kvalitet på arbetsutförande skall anges enligt norm, standard eller funktionskrav. Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget eller likvärdigt innebär rätt för Entreprenören att istället för den föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet, funktion och prestanda. Önskar Entreprenören begagna denna rätt skall minst 5 arbetsdagar i förväg i varje enskilt fall underrätta så att frågan om likvärdighet hinner prövas. Vid varje förändring krävs Beställarens godkännande. Beställaren avgör om likvärdighet beträffande material och utförande föreligger eller ej. Varudeklaration som medföljer skall lämnas till Beställaren. Kvalitets- och miljöarbete

11 11 D.221 Kvalitetsledning Entreprenören skall tillämpa företagets kvalitetssystem D.2211 D.2212 D.222 Beställarens kvalitetsansvarige Eje Fröberg, se A.121 Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige skall meddelas till beställaren Miljöledning Entreprenören ska tillämpa företagets miljöledningssystem D Beställarens miljöansvarige Eje Fröberg, se A.121 D.2222 D.223 D.2231 D.2232 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige skall meddelas till beställaren Kvalitet - och miljöplan Beställarens kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören ska upprätta en objektanpassad kvalitetsplan som lämnas till Beställaren innan entreprenaden påbörjas. Denna ska godkännas av Beställaren innan entreprenaden får starta I kvalitetsplan ska minst följande punkter ingå o Organisation o Tidplan o Mötesrutiner o Rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA arbeten o Rutiner för avvikelser o Objektanpassad egenkontrollplan o Provningsresultat Kvalitetsplanen ska även gälla för eventuella UE Den objektanpassade egenkontrollplanen skall visa vilka delar av entreprenaden som skall bli föremål för Entreprenören:s arbetsberedning och egenkontroll samt hur dokumentationen beträffande detta kommer att presenteras. För varje punkt i kontrollprogrammet skall detaljerade kontrollinstruktioner med checklistor redovisas. Den objektanpassad kontrollplan skall fyllas i fortlöpande och alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Kvalitetsplanen ska vara fullständig innan slutbesiktning.

12 12 D.2233 D.224 D.2241 D.2242 D.23 Entreprenörens miljöplan Entreprenören ska överlämna en miljöplan som lämnas till Beställaren innan arbetena påbörjas. Denna ska godkännas av Beställaren innan entreprenaden får starta Denna ska vara objektspecifik för entreprenaden. I miljöplanen ska det framgå de för projektet miljökritiska arbetsmomenten samt hur dessa miljösäkras. Miljöplanen kan redovisas tillsammans med kvalitetsplanen och bör följa dess upplägg enligt D.2232 Miljöplanen ska även gälla för eventuella UE och leverantörer. Kvalitets- och miljörevision Kvalitetsrevision Kommer att utföras löpande Miljörevision Kommer att utföras löpande ÄTA-arbeten Ändrade förutsättningar som medför ändrings- eller tilläggsarbeten skall anmälas omgående till Beställaren, så att lösningar som ej medför tilläggskostnader kan diskuteras mellan parterna. Ändrings- eller tilläggsarbeten skall anses beordrade först efter det att de skriftligen blivit beställda och pris överenskommits. Arbeten som utföres utan beordran eller anmälan enligt ovan, skall anses ingå i kontraktsarbetena och berättigar ej Entreprenören till extra ersättning. Beställarens godkännande av tekniska lösningar innebär inte beställning av tilläggsarbete om inte detta klart påtalas och framförs skriftligen. D.24 D.241 D.242 Tillhandhållande av handlingar Tillhandahållanden av handlingar och uppgifter från Beställaren under entreprenadtiden Under entreprenaden tillhandahåller Beställaren erforderliga kopior, dock högst 2 omgångar av under Förteckning över förfrågningsunderlag angivna handlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från Entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall senast två veckor efter beställning tillhandahålla följande handlingar: 1. Beställningsbekräftelse D Objektanpassad kvalitetsplan, inkl checklista för egenprovning D Objektanpassad miljöplan D Tidplan D Försäkringsbevis D.54

13 13 6. Säkerhet D.631 Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan i enlighet med S 1993:3 och kompl. S 2000:24. Denna skall minst innehålla de uppgifter som framgår av Exempel på arbetsmiljöplan som tillhandahålls av entreprenadföreningen. Planen skall vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. Dessa handlingar skall godkännas av Beställaren Entreprenören tillhandahåller drift- o skötselinstruktioner, omfattning se respektive rambeskrivning. Instruktionerna skall vara avfattade på lättbegriplig svenska och skall levereras i tre (3) exemplar, insatta i pärm med flikar och en omgång i digitalt format. Relationshandlingar skall lämnas till Beställaren senast i samband med slutbesiktning. Omfattning relationshandlingar: Relationsritningar på byggnad och installationer. Relationshandlingar skall lämnas i 1 digital omgång (CD-skiva) samt 2 omgångar pappersritningar. D.2423 D.26 D. 261 Nyttjanderätt till handlingar m m Med ändring av ABT 06 kap 1 14 skall Beställaren ha fullständig ägande- och nyttjanderätt till samtliga anläggningsbunden dokumentation som ingår i entreprenaden. Beställaren skall ha rätten att i eget intresse använda all dokumentation. Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall Entreprenören tillhandahålla byggvarudeklaration. Denna skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. D.27 Underrättelser om avvikelser o d Se ABT 06 kap 2 10 Underrättelse skall ske skriftligt D.28 D.3 Underentreprenörer Underentreprenör skall uppfylla de krav som får ställas på Entreprenören enligt Lagen om offentlig upphandling kap I anbudet skall namnges vilka underentreprenörer som kommer att använda Om underentreprenör anlitas för utförande av vissa arbetsdetaljer, skall sådan entreprenör vara godkänd av Beställaren. Dylikt godkännande fritar dock inte huvudentreprenören från honom åvilande ansvar och garanti för arbetet i sin helhet. Underentreprenör skall vara underordnad kvalitetsprogramment Organisation Entreprenören skall innan entreprenaden påbörjas överlämna definitiv organisationsplan för genomförandet av entreprenaden.

14 14 D.31 D.311 D.312 D.313 D.321 D.321 D.33 D.331 D.34 D.342 D.343 Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Tf Fritidschef Eje Fröberg Beställarens kontrollant Jan-Håkan Hedlund Entreprenörens ombud Entreprenören lämnar uppgift om valt ombud i anbud. Startmöte Startmöte skall hållas snarast efter beställning av entreprenaden Entreprenören skall närvara med berörd personal. Beställaren kallar till startmöte, kallelse utgår förutom till Entreprenören till berörda projektörer samt övriga berörda. Beställaren svarar för protokollföring Byggmöten Erforderligt antal byggmöten bestäms vid första byggmötet. Beställaren kallar, leder och protokollför dessa möten. Tillsyn och kontroll enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL Jan-Håkan Hedlund Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Arbetsledning Entreprenören ska under entreprenadtiden hålla arbetsledning med dokumenterad erfarenhet från liknande arbeten. Utbyte får inte ske utan Beställarens godkännande. Anställda Med ändring av ABT 06 kap.8 1 gäller som ett tillägg följande: Entreprenör är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag åsidosätts. För entreprenörens anställda gäller att den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av beställaren skall entreprenören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att, utan anspråk på skadestånd från entreprenören, häva avtalet. Arbetsförmedlingens föreskrifter och krav på beställaren kommer att överföras på entreprenören

15 15 D.344 D.35 D.351 Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenören skall upprätthålla och vidmakthålla en förteckning över egen och underentreprenörers personal som har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen och utföra arbeten Förteckningen skall alltid finnas tillgänglig hos entreprenören på arbetsplatsen för kontroll av skatteverket. Förteckningen skall upprättas i enlighet med Personsuppgiftslagen, PUL, och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer Kontroll och provning Kontroll TE skall ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. B skall ges möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen och resultaten från denna TE bistår med handräckning och uppmätning utan särskild kostnad för B. D.352 D.36 D.361 D.3641 D.3642 Provning All provning och mätning utförs och bekostas av TE. Omfattning enligt rambeskrivning. Samordning Samordning av arbeten TE skall svara för att hans egna arbeten samordnas med blivande UE:s, SE:s och B:s arbeten Samordning av arbetarskydd Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter S 2008:16 till föreskrifterna i S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering BAS-P Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggherren ska enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p2 utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person som har tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i ändringsföreskrift, S 2008:16 till

16 16 föreskrifterna i S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, 11-12b. D.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande BAS-U Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p 3 ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i ändringsföreskrift S 2008:16 till S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Anbudsgivaren ska ange vem denne utser som BAS-U. Personen ska ha mångårig erfarenhet av arbetsmiljöplanläggning och erforderlig utbildning. D.37 D.38 D.41 D.41 D.42 D.44 D.46 D.461 D.51 D.511 Dagbok Uppmätning Se ABT 06 kap 3 14 Tider Tidplan Entreprenören skall lämna en detaljerad samordnad produktionstidplan till beställaren senast tre veckor innan entreprenadens påbörjande. Entreprenören reviderar vid behov tidplanen. Igångsättning Igångsättning kan tidigast påbörjas Färdigställandetider Arbetena skall i sin helhet vara klara för slutbesiktning senast Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitiden, för i entreprenaden ingående arbeten, skall vara 5 år. Vite Vite vid försening Vid försening enligt ABT 06 är beställaren berättigad att av TE erhålla vite med ett

17 17 belopp av 2% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbeten i dess helhet blivit fördröjda. D.53 D.531 D.54 Ansvar mot tredje man Entreprenören skall bedriva arbetet så att inte olägenheter eller skador uppstår för tredje man. Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. Syn inom närliggande område Försäkring Entreprenören skall ha teckna försäkringar, omfattning och värden framgår enligt ABT 06 kap Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar. Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag, skall överlämnas till beställaren innan arbetena på byggarbetsplatsen påbörjas. Beviset skall innehålla en försäkran som klart uttrycker att försäkringar är tecknade enligt beställarens krav i dessa Administrativa föreskrifter. D.6 D.61 D.611 Ekonomi Ersättning Ersättning ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 gäller: Tillägs- och ändringsarbeten får ej påbörjas förrän beställaren skriftligen beställt arbetet. Kostnadsreglering för ändrings- och tilläggsarbete skall ske enligt något av följande alternativ: I 1:a hand Enligt a-priser, inkl samtliga omkostnader och påslag, på ingående yrkeskategorier och på material för i kontrakthandlingarnas mening färdigt arbete. I 2:a hand Överenskommet fast pris. I sista hand och endast om något av ovanstående ej kan tillämpas: Enligt självkostnadsprincipen ( löpande räkning ) enligt ABT 06 kap 6 9 och 10, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Material och varor verifierad självkostnad med 10 % pålägg. Arbetare verifierad självkostnad med 8 % pålägg. Större hjälpmedel verifierad självkostnad med 8 % pålägg. Underentreprenörer avtalat a- pris kr /tim. Ersättning enligt punkt 1-3 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive

18 18 entreprenadarvode ( ABT 06 kap 6 9mom 1-8 ).Beräkningar utförs på kostnader exklusive mervärdesskatt. Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner,vältar, traktorer, lastbilar, kranar, tryckluftsanordningar och särskilt uppförda ställningar. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning, semesterersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning, och traktamenten, samt entreprenörarvode. Underentreprenör får inte debitera högre timpris än vad som gäller entreprenören. D.613 D.614 D.62 D.622 D.623 D.624 Reglering av rese- och traktamentskostnader Eventuellt erforderliga restids rese - och traktamentsersättningar samt övriga kostnader för personal från annan ort skall ingå i anbud och a- priser. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras Ändrings och tilläggsarbeten skall ej indexregleras. Betalning Betalningsplan Med ändring av ABT 06 kap6 12 gäller Betalningstiden 30 dagar räknas från det att B har mottagit fakturan. Hela kontraktssumman erläggs då vid slutbesiktning konstaterade fel och brister är till fullo avhjälpta. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Vid fakturering gäller: Faktura skall endast avse arbete utfört innan fakturan ställs ut Separata fakturor för ändrings- tilläggsarbeten. Faktura skall innehålla uppgift om: projektbenämning, DU 2012/33 Tillbyggnad av pumphus. lyft nr kontraktssumma tidigare fakturerat belopp fakturabelopp innestående belopp Fakturareferens: EFROBERG Fakturan utställs på: Ånge kommun Box 4

19 Ånge Saknas något av ovanstående uppgifter har beställaren rätt att returnera fakturan D.63 D.631 D.7 D.712 D.713 Säkerhet Med ändring av ABT 06 kap gäller Säkerheten skall utställas att gälla för ett belopp om 10 % av värdet av de kontraktsarbeten som TE utför fram till 5 år efter godkänd slutbesiktning. Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti i Svensk bank. Säkerheten får inte vara tidsbunden. Godkänd säkerhet skall överlämnas innan fakturering får ske. Besiktning Entreprenörens egenkontroller och avsyningar som utförts tillsammans med beställarens kontrollorganisation förutsätts utgöra underlag till besiktningarna. Entreprenören skall redovisa dokumenterad slutkontroll före besiktningen Förbesiktning Fortlöpande besiktning utförs i samråd med B. TE skall närvara vid dessa besiktningar. Protokoll upprättas av B. Slutbesiktning Entreprenören skall i god tid göra anmälan om när entreprenaden i sin helhet kan vara klar för slutbesiktning Vid slutbesiktning skall följande överlämnas till beställare: Protokoll från egenkontroll Provningsprotokoll, leverantörsregister med produktblad Skötselanvisningar, skötseljournal & instruktion enligt rambeskrivning Relationshandlingar: enligt rambeskrivning. D.715 D.717 D.72 D.8 D.9 Garantibesiktning Beställaren påkallar garantibesiktning inom 5 år efter godkänd slutbesiktning. Efterbesiktning. Vid efterbesiktning av anmärkning antecknade vid slutbesiktning som E- fel, skall entreprenören bekosta besiktningsmannens omkostnader. Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman. Hävning Tvist Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte

20 20 överenskommer om annat.

21 21 H ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL H.1 H.3 H.4 H.5 H.51 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel på arbetsstället får ske först efter samråd med beställaren samt i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF:s) rekommendationer 2:4 1994, Byggplatser Tillfällig väg o plan Omfattande fritidsaktiviteter sker i omedelbar närhet till arbetsområde och transportvägar. Särskilda skyddsanordningar, avspärrningar och bevakning av trafiken skall förutsättas under entreprenadtiden för oskyddade trafikanters säkerhet. Det åligger TE att ombesörja att erforderliga åtgärder vidtas. Tillfällig el- och va - försörjning Befintliga installationer får användas utan kostnad. Erforderliga kompletteringar och återställningar utföres av entreprenören och på dennes bekostnad. Beställaren svarar för förbrukningskostnaderna Skydd av arbete och egendom. Skydd av arbete Entreprenören skall tillse att av honom vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordningar, brandpost, brandskåp, brunn, el-central, mätpunkt od. H.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m. Entreprenör skall skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt, o d mot skada till följd av eget arbete. Entreprenören skall av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärder. Om ledning e d som inte angetts påträffas, skall entreprenören rådgöra med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om erforderlig åtgärd. H.55 H.81 Skydd av egendom TE ansvarar för att skada ej uppkommer på befintlig byggnad, byggnadsdel eller egendom och inventarier tillhörande beställaren, hyresgäster eller någon annan. Erforderliga skyddsanordningar skall ingå i anbudet. Mätutrustning Mätdon skall före arbetens påbörjade vara kalibrerade, kontrollerade och avstämda mot de noggrannhetskrav som föreskrivna toleranskrav föranleder.

22 22 J J.43 J.72 J.752 J. 76 ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Arbetena skall bedrivas i enlighet med lokala ordningsstadgar, om arbeten är av speciell karaktär som kräver utförande i tid som avviker ifrån lokala ordningsstadgar, skall entreprenören söka erforderliga tillstånd. Renhållning Entreprenören skall hålla området rent från av honom orsakad nedskräpning, spill o d Entreprenören skall källsortera rivningsmassor och restprodukter(avfall). Slutrengöring Entreprenören svarar för att arbetsstället är ordentligt slutstädat efter utfört arbete. Återställande av mark Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort. Entreprenören skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan..

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer