ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION."

Transkript

1 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA 07

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A Allmän orientering 3-4 B Upphandlingsföreskrifter 5-8 D Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 9-20 H Allmänna hjälpmedel 21 J Allmänna arbeten 22

3 3 A A.1 A.11 A.12 A.121 A.122 A.13 A.15 A.151 A.155 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Företagets namn: Ånge Kommun Adress: Torggatan Ånge E-post: Telefon: Telefax: Beställare Ånge Kommun, humanistiska nämnden. Torggatan Ånge Telefon: Beställarens ombud under anbudstiden Namn: Eje Fröberg, tf. fritidschef Adress: Ånge Kommun, Torggatan 10, Ånge Telefon: , E-postadr: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Namn: Eje Fröberg Adress: adr. som ovan , Projektörer Ånge Kommun, fritidskontoret Handläggare: Jan Håkan Hedlund Nätägare Nätägare - va Namn: Ånge Kommun Adress: Ånge Telefon: Handläggare: Kent Andersson Nätägare - el Namn: Härjeåns Adress: Lagergatan Ånge

4 4 Telefon: A.156 Nätägare - tele Namn: Telia Sonera AB (Telia) Telefon: Bredband Ånge kommun Magnus Åstrand, tel: A.2 A.21 A.22 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser tillbyggnad av befintligt pumphus samt ombyggnad av tak och väggar på befintligt pumphus för anslutning till ny tillbyggnad. Objektets läge Objektet är beläget intill tillfartsväg vid..

5 5 B UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER B.1 B.11 B.12 B.13 B.15 B 151 B.2 B.21 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Direktupphandling skall tillämpas. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen För eventuell beställning gäller att kommunala beslut och tillstånd samt erforderliga medel erhållits till projektet. Skulle någon av dessa förutsättningar brista är beställningen annullerad utan ersättningsrätt för någondera part. Skatte- och registreringskontroll Beställaren kommer endast att anta sådan entreprenör som innehar registreringsbevis, F-skatt och uppfyller de krav som kan ställas på en leverantör enligt LOU (2007:1091) kap Beställaren kan förkasta ett anbud om anbudsgivaren inte fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter, källskatt och arbetsgivaravgifter. Entreprenören skall tillse att av honom anlitade underentreprenörer i hela entreprenaden innehar registreringsbevis, F-skatt samt att de fullgör sina åligganden avseende skatter, källskatter och arbetsgivaravgifter. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget,se A.121, alternativt hämtas på kommunens hemsida,

6 6 B.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, D Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej). 06 Förfrågningsunderlag: - Dessa administrativa föreskrifter för entreprenaden daterade. - Rambeskrivning med kravspecifikationer och bilagda ritningar,. - Situationsplan skala 1:500 daterad - Formulär till A -prislista, daterat - Formulär till anbud. B.23 B.24 B.3 B.31 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall härav föranledd förfrågan ställas till beställarens ombud under anbudstiden enligt A.121. Endast skriftligt kompletterande uppgifter i form av PM under anbudstiden är bindande för båda parter. Sista dag för att ställa frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är en vecka före anbudstidens utgång. Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall inte återställas. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligt i tillslutet kuvert eller omslag och vara undertecknat av behörig firmatecknare. Förbehåll och reservationer, skall vara prissatta, då anbudet i annat fall kan komma att förkastas. Anbud skall avges i enlighet med förfrågningsunderlaget givna förutsättningar. I anbudet skall följande uppgifter anges: Anbudssumma exkl. moms Prissatt à-prislista Projektorganisation och utsedd arbetsledare, ställföreträdare Namn och referenser på tilltänkta UE Projektets kvalitetsansvarige Grov resursbaserad tidplan Leverantörsinformation Referenslista med beskrivning av liknande arbeten med telefonlista till kontaktpersoner Kopia på försäkringsbevis Entreprenörens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.

7 7 Beskrivningar eller ritningsskisser över ingående byggnadsdelar, materialval och tekniska lösningar. B.312 B.32 B.33 B.34 Sidoanbud Avvikelser från huvudanbud ska tydligt anges. Kostnadspåverkande avvikelser ska vara prissatta. Sidoanbud som avser annan konstruktion eller arbetsmetod än beställarens, ska åtföljas av erforderliga ritningar och beskrivningar. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i två månader efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud inlämnas skriftligen i tillslutet kuvert enligt nedanstående. Anbud skall märkas Anbud DU 2012/33 Tillbyggnad Pumpstation Getberget. Adress: Ånge Kommun Humanistiska nämnden Ånge B.4 B.5 B.51 B.52 Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske snarast efter anbudstidens utgång vid internt möte. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare I samband med anbudsprövningen kan beställaren komma att kontrollera anbudsgivarna enligt LOU kap Beställaren kan utesluta anbudsgivare från att delta som inte uppfyller dessa krav. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Antagande kommer att ske av det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till utvärderingskriterier med följande rangordning % Pris, á-priser % Teknisk kvalitet Parametrar a. materialval, ur slitage miljö och underhållssynpunkt b. teknisk lösning, isolering, energiförbrukning val av installationer % Referenser Referenser från likartade arbeten

8 8 Kommentarer till kriteriet Pris: Den anbudsgivare som erbjuder lägsta pris efter nollställning erhåller 100% av 70 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts efter procentuell avvikelse från lägsta bud. Dvs. ett anbud som t ex ligger 15% över lägsta anbud poängsätts med =85% av 70 poäng osv. Maxpoäng: 70 poäng. Kommentarer till kriteriet Teknisk kvalité byggnaden kommer att jämföras med andra anbudsgivares lösningar och den eller de som bedöms bäst utifrån angivna krav kan erhålla 15 poäng. Övriga lösningar poängsätts i förhållande därtill i en skala där högsta möjliga poäng är 15 och lägsta poäng kan vara ett. Lika poäng kan ges till flera anbud. Maxpoäng: 15. Kommentarer till kriteriet Referenser,. Uppgifter om lämnade referenser kommer att inhämtas. Referenser kommer att bedömas utifrån en 4 gradig skala 15 p mycket goda referenser 10 p goda 5 p normala 1 p mindre goda Maxpoäng: 15. Om det vid värderingen visar sig att fler än en anbudsgivare erhåller lika slutliga poäng kommer den anbudsgivare som redovisar det lägsta priset att antagas. B.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud När beslut om leverantör och anbud fattats sänds information om detta till samtliga anbudsgivare. Upphandlingen avslutas genom beställsningsskrivelse se D. 11

9 9 D D.1 D.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser ABT 06 Omfattning Entreprenaden omfattar samtliga entreprenadarbeten med omfattning som framgår av handlingar angivna under Förteckning över förfrågningsunderlag i B 22. Kontraktshandlingar Särskilt kontrakt kommer inte att upprättas. Avtal slutes genom upprättande av beställningsskrivelse till entreprenören samt bekräftelse från denne. Beställningsskrivelse ersätter kontrakt i ABT 06 kap1 3 D.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändringar, avvikelser eller tillägg av fasta bestämmelser i ABT 06 finns i följande stycke Kap 1 14 enligt D 2423 Nyttjanderätt till handlingar Kap 2 10 enligt D 27 Underrättelser om avvikelser o d Kap 6 6 enligt D.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Kap 6 12 enligt D.622 Betalningsplan Kap enligt D.63 Säkerhet Kap 8 1 enligt D 343 Anställda D.12 D. 121 D.122 D.13 D.131 D.132 D.133 Arbetsområdet Arbetsområdets gränser. Arbetsområdets definitiva gränser beslutas i samråd med beställarens projektledare senast vid startmöte enligt D.321 Beställaren skall godkänna arbetsområdets gränser. Syn före påbörjande av arbete. Innan etablering av arbetsplatsen påbörjas skall syn inom och i anslutning till arbetsområdet förrättas. Beställaren kallar till syn och upprättar protokoll. Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Arbetstider Arbetena ska utföras mellan Arbeten vid annan tidpunkt skall godkännas av Beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbeten för skötsel av skidanläggningen och användning av densamma kommer att ske under hela entreprenadtiden.

10 10 D.135 D.139 D.14 D.16 D.161 D.17 D.172 D.2 D.21 D.22 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Entreprenören och hans folk skall ovillkorligen följa inom Ånge kommun särskilda lokala och tillfälliga trafikföreskrifter samt Vägverkets anvisningar för korsning av allmän väg. Entreprenören svarar för och bekostar alla tillfälliga och provisoriska vägar inom och i anslutning till arbetsplatsen. Återställande av dessa provisoriska trafikanordningar till ursprungligt skick ingår i entreprenaden. Entreprenören svarar för all trafikskyltning samt för alla erforderliga avstängningar och trafikanordningar. Övriga förutsättningar Överblivna massor (material) tillfaller Entreprenören och omhändertages av denne. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Ombesörjes och bekostas av Entreprenören. Bygglov söks av Beställaren. Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall till Beställaren meddela om Entreprenören avser använda sig av underentreprenör. Utförande Om Entreprenören under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder e d än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutföranden, arbetsmetoder och material får tillämpas. Kvalitetsangivelser Kvalitet på arbetsutförande skall anges enligt norm, standard eller funktionskrav. Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget eller likvärdigt innebär rätt för Entreprenören att istället för den föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet, funktion och prestanda. Önskar Entreprenören begagna denna rätt skall minst 5 arbetsdagar i förväg i varje enskilt fall underrätta så att frågan om likvärdighet hinner prövas. Vid varje förändring krävs Beställarens godkännande. Beställaren avgör om likvärdighet beträffande material och utförande föreligger eller ej. Varudeklaration som medföljer skall lämnas till Beställaren. Kvalitets- och miljöarbete

11 11 D.221 Kvalitetsledning Entreprenören skall tillämpa företagets kvalitetssystem D.2211 D.2212 D.222 Beställarens kvalitetsansvarige Eje Fröberg, se A.121 Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige skall meddelas till beställaren Miljöledning Entreprenören ska tillämpa företagets miljöledningssystem D Beställarens miljöansvarige Eje Fröberg, se A.121 D.2222 D.223 D.2231 D.2232 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige skall meddelas till beställaren Kvalitet - och miljöplan Beställarens kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören ska upprätta en objektanpassad kvalitetsplan som lämnas till Beställaren innan entreprenaden påbörjas. Denna ska godkännas av Beställaren innan entreprenaden får starta I kvalitetsplan ska minst följande punkter ingå o Organisation o Tidplan o Mötesrutiner o Rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA arbeten o Rutiner för avvikelser o Objektanpassad egenkontrollplan o Provningsresultat Kvalitetsplanen ska även gälla för eventuella UE Den objektanpassade egenkontrollplanen skall visa vilka delar av entreprenaden som skall bli föremål för Entreprenören:s arbetsberedning och egenkontroll samt hur dokumentationen beträffande detta kommer att presenteras. För varje punkt i kontrollprogrammet skall detaljerade kontrollinstruktioner med checklistor redovisas. Den objektanpassad kontrollplan skall fyllas i fortlöpande och alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Kvalitetsplanen ska vara fullständig innan slutbesiktning.

12 12 D.2233 D.224 D.2241 D.2242 D.23 Entreprenörens miljöplan Entreprenören ska överlämna en miljöplan som lämnas till Beställaren innan arbetena påbörjas. Denna ska godkännas av Beställaren innan entreprenaden får starta Denna ska vara objektspecifik för entreprenaden. I miljöplanen ska det framgå de för projektet miljökritiska arbetsmomenten samt hur dessa miljösäkras. Miljöplanen kan redovisas tillsammans med kvalitetsplanen och bör följa dess upplägg enligt D.2232 Miljöplanen ska även gälla för eventuella UE och leverantörer. Kvalitets- och miljörevision Kvalitetsrevision Kommer att utföras löpande Miljörevision Kommer att utföras löpande ÄTA-arbeten Ändrade förutsättningar som medför ändrings- eller tilläggsarbeten skall anmälas omgående till Beställaren, så att lösningar som ej medför tilläggskostnader kan diskuteras mellan parterna. Ändrings- eller tilläggsarbeten skall anses beordrade först efter det att de skriftligen blivit beställda och pris överenskommits. Arbeten som utföres utan beordran eller anmälan enligt ovan, skall anses ingå i kontraktsarbetena och berättigar ej Entreprenören till extra ersättning. Beställarens godkännande av tekniska lösningar innebär inte beställning av tilläggsarbete om inte detta klart påtalas och framförs skriftligen. D.24 D.241 D.242 Tillhandhållande av handlingar Tillhandahållanden av handlingar och uppgifter från Beställaren under entreprenadtiden Under entreprenaden tillhandahåller Beställaren erforderliga kopior, dock högst 2 omgångar av under Förteckning över förfrågningsunderlag angivna handlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från Entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall senast två veckor efter beställning tillhandahålla följande handlingar: 1. Beställningsbekräftelse D Objektanpassad kvalitetsplan, inkl checklista för egenprovning D Objektanpassad miljöplan D Tidplan D Försäkringsbevis D.54

13 13 6. Säkerhet D.631 Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan i enlighet med S 1993:3 och kompl. S 2000:24. Denna skall minst innehålla de uppgifter som framgår av Exempel på arbetsmiljöplan som tillhandahålls av entreprenadföreningen. Planen skall vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. Dessa handlingar skall godkännas av Beställaren Entreprenören tillhandahåller drift- o skötselinstruktioner, omfattning se respektive rambeskrivning. Instruktionerna skall vara avfattade på lättbegriplig svenska och skall levereras i tre (3) exemplar, insatta i pärm med flikar och en omgång i digitalt format. Relationshandlingar skall lämnas till Beställaren senast i samband med slutbesiktning. Omfattning relationshandlingar: Relationsritningar på byggnad och installationer. Relationshandlingar skall lämnas i 1 digital omgång (CD-skiva) samt 2 omgångar pappersritningar. D.2423 D.26 D. 261 Nyttjanderätt till handlingar m m Med ändring av ABT 06 kap 1 14 skall Beställaren ha fullständig ägande- och nyttjanderätt till samtliga anläggningsbunden dokumentation som ingår i entreprenaden. Beställaren skall ha rätten att i eget intresse använda all dokumentation. Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall Entreprenören tillhandahålla byggvarudeklaration. Denna skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. D.27 Underrättelser om avvikelser o d Se ABT 06 kap 2 10 Underrättelse skall ske skriftligt D.28 D.3 Underentreprenörer Underentreprenör skall uppfylla de krav som får ställas på Entreprenören enligt Lagen om offentlig upphandling kap I anbudet skall namnges vilka underentreprenörer som kommer att använda Om underentreprenör anlitas för utförande av vissa arbetsdetaljer, skall sådan entreprenör vara godkänd av Beställaren. Dylikt godkännande fritar dock inte huvudentreprenören från honom åvilande ansvar och garanti för arbetet i sin helhet. Underentreprenör skall vara underordnad kvalitetsprogramment Organisation Entreprenören skall innan entreprenaden påbörjas överlämna definitiv organisationsplan för genomförandet av entreprenaden.

14 14 D.31 D.311 D.312 D.313 D.321 D.321 D.33 D.331 D.34 D.342 D.343 Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Tf Fritidschef Eje Fröberg Beställarens kontrollant Jan-Håkan Hedlund Entreprenörens ombud Entreprenören lämnar uppgift om valt ombud i anbud. Startmöte Startmöte skall hållas snarast efter beställning av entreprenaden Entreprenören skall närvara med berörd personal. Beställaren kallar till startmöte, kallelse utgår förutom till Entreprenören till berörda projektörer samt övriga berörda. Beställaren svarar för protokollföring Byggmöten Erforderligt antal byggmöten bestäms vid första byggmötet. Beställaren kallar, leder och protokollför dessa möten. Tillsyn och kontroll enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL Jan-Håkan Hedlund Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Arbetsledning Entreprenören ska under entreprenadtiden hålla arbetsledning med dokumenterad erfarenhet från liknande arbeten. Utbyte får inte ske utan Beställarens godkännande. Anställda Med ändring av ABT 06 kap.8 1 gäller som ett tillägg följande: Entreprenör är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag åsidosätts. För entreprenörens anställda gäller att den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av beställaren skall entreprenören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att, utan anspråk på skadestånd från entreprenören, häva avtalet. Arbetsförmedlingens föreskrifter och krav på beställaren kommer att överföras på entreprenören

15 15 D.344 D.35 D.351 Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenören skall upprätthålla och vidmakthålla en förteckning över egen och underentreprenörers personal som har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen och utföra arbeten Förteckningen skall alltid finnas tillgänglig hos entreprenören på arbetsplatsen för kontroll av skatteverket. Förteckningen skall upprättas i enlighet med Personsuppgiftslagen, PUL, och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer Kontroll och provning Kontroll TE skall ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. B skall ges möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen och resultaten från denna TE bistår med handräckning och uppmätning utan särskild kostnad för B. D.352 D.36 D.361 D.3641 D.3642 Provning All provning och mätning utförs och bekostas av TE. Omfattning enligt rambeskrivning. Samordning Samordning av arbeten TE skall svara för att hans egna arbeten samordnas med blivande UE:s, SE:s och B:s arbeten Samordning av arbetarskydd Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter S 2008:16 till föreskrifterna i S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering BAS-P Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggherren ska enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p2 utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person som har tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i ändringsföreskrift, S 2008:16 till

16 16 föreskrifterna i S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, 11-12b. D.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande BAS-U Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p 3 ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i ändringsföreskrift S 2008:16 till S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Anbudsgivaren ska ange vem denne utser som BAS-U. Personen ska ha mångårig erfarenhet av arbetsmiljöplanläggning och erforderlig utbildning. D.37 D.38 D.41 D.41 D.42 D.44 D.46 D.461 D.51 D.511 Dagbok Uppmätning Se ABT 06 kap 3 14 Tider Tidplan Entreprenören skall lämna en detaljerad samordnad produktionstidplan till beställaren senast tre veckor innan entreprenadens påbörjande. Entreprenören reviderar vid behov tidplanen. Igångsättning Igångsättning kan tidigast påbörjas Färdigställandetider Arbetena skall i sin helhet vara klara för slutbesiktning senast Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitiden, för i entreprenaden ingående arbeten, skall vara 5 år. Vite Vite vid försening Vid försening enligt ABT 06 är beställaren berättigad att av TE erhålla vite med ett

17 17 belopp av 2% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbeten i dess helhet blivit fördröjda. D.53 D.531 D.54 Ansvar mot tredje man Entreprenören skall bedriva arbetet så att inte olägenheter eller skador uppstår för tredje man. Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. Syn inom närliggande område Försäkring Entreprenören skall ha teckna försäkringar, omfattning och värden framgår enligt ABT 06 kap Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar. Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag, skall överlämnas till beställaren innan arbetena på byggarbetsplatsen påbörjas. Beviset skall innehålla en försäkran som klart uttrycker att försäkringar är tecknade enligt beställarens krav i dessa Administrativa föreskrifter. D.6 D.61 D.611 Ekonomi Ersättning Ersättning ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 gäller: Tillägs- och ändringsarbeten får ej påbörjas förrän beställaren skriftligen beställt arbetet. Kostnadsreglering för ändrings- och tilläggsarbete skall ske enligt något av följande alternativ: I 1:a hand Enligt a-priser, inkl samtliga omkostnader och påslag, på ingående yrkeskategorier och på material för i kontrakthandlingarnas mening färdigt arbete. I 2:a hand Överenskommet fast pris. I sista hand och endast om något av ovanstående ej kan tillämpas: Enligt självkostnadsprincipen ( löpande räkning ) enligt ABT 06 kap 6 9 och 10, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Material och varor verifierad självkostnad med 10 % pålägg. Arbetare verifierad självkostnad med 8 % pålägg. Större hjälpmedel verifierad självkostnad med 8 % pålägg. Underentreprenörer avtalat a- pris kr /tim. Ersättning enligt punkt 1-3 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive

18 18 entreprenadarvode ( ABT 06 kap 6 9mom 1-8 ).Beräkningar utförs på kostnader exklusive mervärdesskatt. Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner,vältar, traktorer, lastbilar, kranar, tryckluftsanordningar och särskilt uppförda ställningar. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning, semesterersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning, och traktamenten, samt entreprenörarvode. Underentreprenör får inte debitera högre timpris än vad som gäller entreprenören. D.613 D.614 D.62 D.622 D.623 D.624 Reglering av rese- och traktamentskostnader Eventuellt erforderliga restids rese - och traktamentsersättningar samt övriga kostnader för personal från annan ort skall ingå i anbud och a- priser. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras Ändrings och tilläggsarbeten skall ej indexregleras. Betalning Betalningsplan Med ändring av ABT 06 kap6 12 gäller Betalningstiden 30 dagar räknas från det att B har mottagit fakturan. Hela kontraktssumman erläggs då vid slutbesiktning konstaterade fel och brister är till fullo avhjälpta. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Vid fakturering gäller: Faktura skall endast avse arbete utfört innan fakturan ställs ut Separata fakturor för ändrings- tilläggsarbeten. Faktura skall innehålla uppgift om: projektbenämning, DU 2012/33 Tillbyggnad av pumphus. lyft nr kontraktssumma tidigare fakturerat belopp fakturabelopp innestående belopp Fakturareferens: EFROBERG Fakturan utställs på: Ånge kommun Box 4

19 Ånge Saknas något av ovanstående uppgifter har beställaren rätt att returnera fakturan D.63 D.631 D.7 D.712 D.713 Säkerhet Med ändring av ABT 06 kap gäller Säkerheten skall utställas att gälla för ett belopp om 10 % av värdet av de kontraktsarbeten som TE utför fram till 5 år efter godkänd slutbesiktning. Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti i Svensk bank. Säkerheten får inte vara tidsbunden. Godkänd säkerhet skall överlämnas innan fakturering får ske. Besiktning Entreprenörens egenkontroller och avsyningar som utförts tillsammans med beställarens kontrollorganisation förutsätts utgöra underlag till besiktningarna. Entreprenören skall redovisa dokumenterad slutkontroll före besiktningen Förbesiktning Fortlöpande besiktning utförs i samråd med B. TE skall närvara vid dessa besiktningar. Protokoll upprättas av B. Slutbesiktning Entreprenören skall i god tid göra anmälan om när entreprenaden i sin helhet kan vara klar för slutbesiktning Vid slutbesiktning skall följande överlämnas till beställare: Protokoll från egenkontroll Provningsprotokoll, leverantörsregister med produktblad Skötselanvisningar, skötseljournal & instruktion enligt rambeskrivning Relationshandlingar: enligt rambeskrivning. D.715 D.717 D.72 D.8 D.9 Garantibesiktning Beställaren påkallar garantibesiktning inom 5 år efter godkänd slutbesiktning. Efterbesiktning. Vid efterbesiktning av anmärkning antecknade vid slutbesiktning som E- fel, skall entreprenören bekosta besiktningsmannens omkostnader. Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman. Hävning Tvist Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte

20 20 överenskommer om annat.

21 21 H ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL H.1 H.3 H.4 H.5 H.51 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel på arbetsstället får ske först efter samråd med beställaren samt i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF:s) rekommendationer 2:4 1994, Byggplatser Tillfällig väg o plan Omfattande fritidsaktiviteter sker i omedelbar närhet till arbetsområde och transportvägar. Särskilda skyddsanordningar, avspärrningar och bevakning av trafiken skall förutsättas under entreprenadtiden för oskyddade trafikanters säkerhet. Det åligger TE att ombesörja att erforderliga åtgärder vidtas. Tillfällig el- och va - försörjning Befintliga installationer får användas utan kostnad. Erforderliga kompletteringar och återställningar utföres av entreprenören och på dennes bekostnad. Beställaren svarar för förbrukningskostnaderna Skydd av arbete och egendom. Skydd av arbete Entreprenören skall tillse att av honom vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordningar, brandpost, brandskåp, brunn, el-central, mätpunkt od. H.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m. Entreprenör skall skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt, o d mot skada till följd av eget arbete. Entreprenören skall av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärder. Om ledning e d som inte angetts påträffas, skall entreprenören rådgöra med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om erforderlig åtgärd. H.55 H.81 Skydd av egendom TE ansvarar för att skada ej uppkommer på befintlig byggnad, byggnadsdel eller egendom och inventarier tillhörande beställaren, hyresgäster eller någon annan. Erforderliga skyddsanordningar skall ingå i anbudet. Mätutrustning Mätdon skall före arbetens påbörjade vara kalibrerade, kontrollerade och avstämda mot de noggrannhetskrav som föreskrivna toleranskrav föranleder.

22 22 J J.43 J.72 J.752 J. 76 ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Arbetena skall bedrivas i enlighet med lokala ordningsstadgar, om arbeten är av speciell karaktär som kräver utförande i tid som avviker ifrån lokala ordningsstadgar, skall entreprenören söka erforderliga tillstånd. Renhållning Entreprenören skall hålla området rent från av honom orsakad nedskräpning, spill o d Entreprenören skall källsortera rivningsmassor och restprodukter(avfall). Slutrengöring Entreprenören svarar för att arbetsstället är ordentligt slutstädat efter utfört arbete. Återställande av mark Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort. Entreprenören skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan..

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Kv Kåkenhus, Hus 6-7. Campus Norrköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Kv Kåkenhus, Hus 6-7. Campus Norrköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Kv Kåkenhus, Hus 6-7 Campus Norrköping 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS 05 och

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer