ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION."

Transkript

1 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA 07

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A Allmän orientering 3-4 B Upphandlingsföreskrifter 5-8 D Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 9-20 H Allmänna hjälpmedel 21 J Allmänna arbeten 22

3 3 A A.1 A.11 A.12 A.121 A.122 A.13 A.15 A.151 A.155 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Företagets namn: Ånge Kommun Adress: Torggatan Ånge E-post: Telefon: Telefax: Beställare Ånge Kommun, humanistiska nämnden. Torggatan Ånge Telefon: Beställarens ombud under anbudstiden Namn: Eje Fröberg, tf. fritidschef Adress: Ånge Kommun, Torggatan 10, Ånge Telefon: , E-postadr: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Namn: Eje Fröberg Adress: adr. som ovan , Projektörer Ånge Kommun, fritidskontoret Handläggare: Jan Håkan Hedlund Nätägare Nätägare - va Namn: Ånge Kommun Adress: Ånge Telefon: Handläggare: Kent Andersson Nätägare - el Namn: Härjeåns Adress: Lagergatan Ånge

4 4 Telefon: A.156 Nätägare - tele Namn: Telia Sonera AB (Telia) Telefon: Bredband Ånge kommun Magnus Åstrand, tel: A.2 A.21 A.22 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser tillbyggnad av befintligt pumphus samt ombyggnad av tak och väggar på befintligt pumphus för anslutning till ny tillbyggnad. Objektets läge Objektet är beläget intill tillfartsväg vid..

5 5 B UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER B.1 B.11 B.12 B.13 B.15 B 151 B.2 B.21 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Direktupphandling skall tillämpas. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen För eventuell beställning gäller att kommunala beslut och tillstånd samt erforderliga medel erhållits till projektet. Skulle någon av dessa förutsättningar brista är beställningen annullerad utan ersättningsrätt för någondera part. Skatte- och registreringskontroll Beställaren kommer endast att anta sådan entreprenör som innehar registreringsbevis, F-skatt och uppfyller de krav som kan ställas på en leverantör enligt LOU (2007:1091) kap Beställaren kan förkasta ett anbud om anbudsgivaren inte fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter, källskatt och arbetsgivaravgifter. Entreprenören skall tillse att av honom anlitade underentreprenörer i hela entreprenaden innehar registreringsbevis, F-skatt samt att de fullgör sina åligganden avseende skatter, källskatter och arbetsgivaravgifter. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget,se A.121, alternativt hämtas på kommunens hemsida,

6 6 B.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, D Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej). 06 Förfrågningsunderlag: - Dessa administrativa föreskrifter för entreprenaden daterade. - Rambeskrivning med kravspecifikationer och bilagda ritningar,. - Situationsplan skala 1:500 daterad - Formulär till A -prislista, daterat - Formulär till anbud. B.23 B.24 B.3 B.31 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall härav föranledd förfrågan ställas till beställarens ombud under anbudstiden enligt A.121. Endast skriftligt kompletterande uppgifter i form av PM under anbudstiden är bindande för båda parter. Sista dag för att ställa frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är en vecka före anbudstidens utgång. Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall inte återställas. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligt i tillslutet kuvert eller omslag och vara undertecknat av behörig firmatecknare. Förbehåll och reservationer, skall vara prissatta, då anbudet i annat fall kan komma att förkastas. Anbud skall avges i enlighet med förfrågningsunderlaget givna förutsättningar. I anbudet skall följande uppgifter anges: Anbudssumma exkl. moms Prissatt à-prislista Projektorganisation och utsedd arbetsledare, ställföreträdare Namn och referenser på tilltänkta UE Projektets kvalitetsansvarige Grov resursbaserad tidplan Leverantörsinformation Referenslista med beskrivning av liknande arbeten med telefonlista till kontaktpersoner Kopia på försäkringsbevis Entreprenörens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.

7 7 Beskrivningar eller ritningsskisser över ingående byggnadsdelar, materialval och tekniska lösningar. B.312 B.32 B.33 B.34 Sidoanbud Avvikelser från huvudanbud ska tydligt anges. Kostnadspåverkande avvikelser ska vara prissatta. Sidoanbud som avser annan konstruktion eller arbetsmetod än beställarens, ska åtföljas av erforderliga ritningar och beskrivningar. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i två månader efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud inlämnas skriftligen i tillslutet kuvert enligt nedanstående. Anbud skall märkas Anbud DU 2012/33 Tillbyggnad Pumpstation Getberget. Adress: Ånge Kommun Humanistiska nämnden Ånge B.4 B.5 B.51 B.52 Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske snarast efter anbudstidens utgång vid internt möte. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare I samband med anbudsprövningen kan beställaren komma att kontrollera anbudsgivarna enligt LOU kap Beställaren kan utesluta anbudsgivare från att delta som inte uppfyller dessa krav. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Antagande kommer att ske av det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till utvärderingskriterier med följande rangordning % Pris, á-priser % Teknisk kvalitet Parametrar a. materialval, ur slitage miljö och underhållssynpunkt b. teknisk lösning, isolering, energiförbrukning val av installationer % Referenser Referenser från likartade arbeten

8 8 Kommentarer till kriteriet Pris: Den anbudsgivare som erbjuder lägsta pris efter nollställning erhåller 100% av 70 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts efter procentuell avvikelse från lägsta bud. Dvs. ett anbud som t ex ligger 15% över lägsta anbud poängsätts med =85% av 70 poäng osv. Maxpoäng: 70 poäng. Kommentarer till kriteriet Teknisk kvalité byggnaden kommer att jämföras med andra anbudsgivares lösningar och den eller de som bedöms bäst utifrån angivna krav kan erhålla 15 poäng. Övriga lösningar poängsätts i förhållande därtill i en skala där högsta möjliga poäng är 15 och lägsta poäng kan vara ett. Lika poäng kan ges till flera anbud. Maxpoäng: 15. Kommentarer till kriteriet Referenser,. Uppgifter om lämnade referenser kommer att inhämtas. Referenser kommer att bedömas utifrån en 4 gradig skala 15 p mycket goda referenser 10 p goda 5 p normala 1 p mindre goda Maxpoäng: 15. Om det vid värderingen visar sig att fler än en anbudsgivare erhåller lika slutliga poäng kommer den anbudsgivare som redovisar det lägsta priset att antagas. B.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud När beslut om leverantör och anbud fattats sänds information om detta till samtliga anbudsgivare. Upphandlingen avslutas genom beställsningsskrivelse se D. 11

9 9 D D.1 D.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser ABT 06 Omfattning Entreprenaden omfattar samtliga entreprenadarbeten med omfattning som framgår av handlingar angivna under Förteckning över förfrågningsunderlag i B 22. Kontraktshandlingar Särskilt kontrakt kommer inte att upprättas. Avtal slutes genom upprättande av beställningsskrivelse till entreprenören samt bekräftelse från denne. Beställningsskrivelse ersätter kontrakt i ABT 06 kap1 3 D.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändringar, avvikelser eller tillägg av fasta bestämmelser i ABT 06 finns i följande stycke Kap 1 14 enligt D 2423 Nyttjanderätt till handlingar Kap 2 10 enligt D 27 Underrättelser om avvikelser o d Kap 6 6 enligt D.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Kap 6 12 enligt D.622 Betalningsplan Kap enligt D.63 Säkerhet Kap 8 1 enligt D 343 Anställda D.12 D. 121 D.122 D.13 D.131 D.132 D.133 Arbetsområdet Arbetsområdets gränser. Arbetsområdets definitiva gränser beslutas i samråd med beställarens projektledare senast vid startmöte enligt D.321 Beställaren skall godkänna arbetsområdets gränser. Syn före påbörjande av arbete. Innan etablering av arbetsplatsen påbörjas skall syn inom och i anslutning till arbetsområdet förrättas. Beställaren kallar till syn och upprättar protokoll. Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Arbetstider Arbetena ska utföras mellan Arbeten vid annan tidpunkt skall godkännas av Beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbeten för skötsel av skidanläggningen och användning av densamma kommer att ske under hela entreprenadtiden.

10 10 D.135 D.139 D.14 D.16 D.161 D.17 D.172 D.2 D.21 D.22 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Entreprenören och hans folk skall ovillkorligen följa inom Ånge kommun särskilda lokala och tillfälliga trafikföreskrifter samt Vägverkets anvisningar för korsning av allmän väg. Entreprenören svarar för och bekostar alla tillfälliga och provisoriska vägar inom och i anslutning till arbetsplatsen. Återställande av dessa provisoriska trafikanordningar till ursprungligt skick ingår i entreprenaden. Entreprenören svarar för all trafikskyltning samt för alla erforderliga avstängningar och trafikanordningar. Övriga förutsättningar Överblivna massor (material) tillfaller Entreprenören och omhändertages av denne. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Ombesörjes och bekostas av Entreprenören. Bygglov söks av Beställaren. Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall till Beställaren meddela om Entreprenören avser använda sig av underentreprenör. Utförande Om Entreprenören under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder e d än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutföranden, arbetsmetoder och material får tillämpas. Kvalitetsangivelser Kvalitet på arbetsutförande skall anges enligt norm, standard eller funktionskrav. Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget eller likvärdigt innebär rätt för Entreprenören att istället för den föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet, funktion och prestanda. Önskar Entreprenören begagna denna rätt skall minst 5 arbetsdagar i förväg i varje enskilt fall underrätta så att frågan om likvärdighet hinner prövas. Vid varje förändring krävs Beställarens godkännande. Beställaren avgör om likvärdighet beträffande material och utförande föreligger eller ej. Varudeklaration som medföljer skall lämnas till Beställaren. Kvalitets- och miljöarbete

11 11 D.221 Kvalitetsledning Entreprenören skall tillämpa företagets kvalitetssystem D.2211 D.2212 D.222 Beställarens kvalitetsansvarige Eje Fröberg, se A.121 Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige skall meddelas till beställaren Miljöledning Entreprenören ska tillämpa företagets miljöledningssystem D Beställarens miljöansvarige Eje Fröberg, se A.121 D.2222 D.223 D.2231 D.2232 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige skall meddelas till beställaren Kvalitet - och miljöplan Beställarens kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören ska upprätta en objektanpassad kvalitetsplan som lämnas till Beställaren innan entreprenaden påbörjas. Denna ska godkännas av Beställaren innan entreprenaden får starta I kvalitetsplan ska minst följande punkter ingå o Organisation o Tidplan o Mötesrutiner o Rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA arbeten o Rutiner för avvikelser o Objektanpassad egenkontrollplan o Provningsresultat Kvalitetsplanen ska även gälla för eventuella UE Den objektanpassade egenkontrollplanen skall visa vilka delar av entreprenaden som skall bli föremål för Entreprenören:s arbetsberedning och egenkontroll samt hur dokumentationen beträffande detta kommer att presenteras. För varje punkt i kontrollprogrammet skall detaljerade kontrollinstruktioner med checklistor redovisas. Den objektanpassad kontrollplan skall fyllas i fortlöpande och alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Kvalitetsplanen ska vara fullständig innan slutbesiktning.

12 12 D.2233 D.224 D.2241 D.2242 D.23 Entreprenörens miljöplan Entreprenören ska överlämna en miljöplan som lämnas till Beställaren innan arbetena påbörjas. Denna ska godkännas av Beställaren innan entreprenaden får starta Denna ska vara objektspecifik för entreprenaden. I miljöplanen ska det framgå de för projektet miljökritiska arbetsmomenten samt hur dessa miljösäkras. Miljöplanen kan redovisas tillsammans med kvalitetsplanen och bör följa dess upplägg enligt D.2232 Miljöplanen ska även gälla för eventuella UE och leverantörer. Kvalitets- och miljörevision Kvalitetsrevision Kommer att utföras löpande Miljörevision Kommer att utföras löpande ÄTA-arbeten Ändrade förutsättningar som medför ändrings- eller tilläggsarbeten skall anmälas omgående till Beställaren, så att lösningar som ej medför tilläggskostnader kan diskuteras mellan parterna. Ändrings- eller tilläggsarbeten skall anses beordrade först efter det att de skriftligen blivit beställda och pris överenskommits. Arbeten som utföres utan beordran eller anmälan enligt ovan, skall anses ingå i kontraktsarbetena och berättigar ej Entreprenören till extra ersättning. Beställarens godkännande av tekniska lösningar innebär inte beställning av tilläggsarbete om inte detta klart påtalas och framförs skriftligen. D.24 D.241 D.242 Tillhandhållande av handlingar Tillhandahållanden av handlingar och uppgifter från Beställaren under entreprenadtiden Under entreprenaden tillhandahåller Beställaren erforderliga kopior, dock högst 2 omgångar av under Förteckning över förfrågningsunderlag angivna handlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från Entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall senast två veckor efter beställning tillhandahålla följande handlingar: 1. Beställningsbekräftelse D Objektanpassad kvalitetsplan, inkl checklista för egenprovning D Objektanpassad miljöplan D Tidplan D Försäkringsbevis D.54

13 13 6. Säkerhet D.631 Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan i enlighet med S 1993:3 och kompl. S 2000:24. Denna skall minst innehålla de uppgifter som framgår av Exempel på arbetsmiljöplan som tillhandahålls av entreprenadföreningen. Planen skall vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. Dessa handlingar skall godkännas av Beställaren Entreprenören tillhandahåller drift- o skötselinstruktioner, omfattning se respektive rambeskrivning. Instruktionerna skall vara avfattade på lättbegriplig svenska och skall levereras i tre (3) exemplar, insatta i pärm med flikar och en omgång i digitalt format. Relationshandlingar skall lämnas till Beställaren senast i samband med slutbesiktning. Omfattning relationshandlingar: Relationsritningar på byggnad och installationer. Relationshandlingar skall lämnas i 1 digital omgång (CD-skiva) samt 2 omgångar pappersritningar. D.2423 D.26 D. 261 Nyttjanderätt till handlingar m m Med ändring av ABT 06 kap 1 14 skall Beställaren ha fullständig ägande- och nyttjanderätt till samtliga anläggningsbunden dokumentation som ingår i entreprenaden. Beställaren skall ha rätten att i eget intresse använda all dokumentation. Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall Entreprenören tillhandahålla byggvarudeklaration. Denna skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. D.27 Underrättelser om avvikelser o d Se ABT 06 kap 2 10 Underrättelse skall ske skriftligt D.28 D.3 Underentreprenörer Underentreprenör skall uppfylla de krav som får ställas på Entreprenören enligt Lagen om offentlig upphandling kap I anbudet skall namnges vilka underentreprenörer som kommer att använda Om underentreprenör anlitas för utförande av vissa arbetsdetaljer, skall sådan entreprenör vara godkänd av Beställaren. Dylikt godkännande fritar dock inte huvudentreprenören från honom åvilande ansvar och garanti för arbetet i sin helhet. Underentreprenör skall vara underordnad kvalitetsprogramment Organisation Entreprenören skall innan entreprenaden påbörjas överlämna definitiv organisationsplan för genomförandet av entreprenaden.

14 14 D.31 D.311 D.312 D.313 D.321 D.321 D.33 D.331 D.34 D.342 D.343 Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Tf Fritidschef Eje Fröberg Beställarens kontrollant Jan-Håkan Hedlund Entreprenörens ombud Entreprenören lämnar uppgift om valt ombud i anbud. Startmöte Startmöte skall hållas snarast efter beställning av entreprenaden Entreprenören skall närvara med berörd personal. Beställaren kallar till startmöte, kallelse utgår förutom till Entreprenören till berörda projektörer samt övriga berörda. Beställaren svarar för protokollföring Byggmöten Erforderligt antal byggmöten bestäms vid första byggmötet. Beställaren kallar, leder och protokollför dessa möten. Tillsyn och kontroll enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL Jan-Håkan Hedlund Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Arbetsledning Entreprenören ska under entreprenadtiden hålla arbetsledning med dokumenterad erfarenhet från liknande arbeten. Utbyte får inte ske utan Beställarens godkännande. Anställda Med ändring av ABT 06 kap.8 1 gäller som ett tillägg följande: Entreprenör är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag åsidosätts. För entreprenörens anställda gäller att den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av beställaren skall entreprenören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att, utan anspråk på skadestånd från entreprenören, häva avtalet. Arbetsförmedlingens föreskrifter och krav på beställaren kommer att överföras på entreprenören

15 15 D.344 D.35 D.351 Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenören skall upprätthålla och vidmakthålla en förteckning över egen och underentreprenörers personal som har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen och utföra arbeten Förteckningen skall alltid finnas tillgänglig hos entreprenören på arbetsplatsen för kontroll av skatteverket. Förteckningen skall upprättas i enlighet med Personsuppgiftslagen, PUL, och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer Kontroll och provning Kontroll TE skall ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. B skall ges möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen och resultaten från denna TE bistår med handräckning och uppmätning utan särskild kostnad för B. D.352 D.36 D.361 D.3641 D.3642 Provning All provning och mätning utförs och bekostas av TE. Omfattning enligt rambeskrivning. Samordning Samordning av arbeten TE skall svara för att hans egna arbeten samordnas med blivande UE:s, SE:s och B:s arbeten Samordning av arbetarskydd Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter S 2008:16 till föreskrifterna i S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering BAS-P Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggherren ska enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p2 utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person som har tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i ändringsföreskrift, S 2008:16 till

16 16 föreskrifterna i S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, 11-12b. D.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande BAS-U Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p 3 ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i ändringsföreskrift S 2008:16 till S 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Anbudsgivaren ska ange vem denne utser som BAS-U. Personen ska ha mångårig erfarenhet av arbetsmiljöplanläggning och erforderlig utbildning. D.37 D.38 D.41 D.41 D.42 D.44 D.46 D.461 D.51 D.511 Dagbok Uppmätning Se ABT 06 kap 3 14 Tider Tidplan Entreprenören skall lämna en detaljerad samordnad produktionstidplan till beställaren senast tre veckor innan entreprenadens påbörjande. Entreprenören reviderar vid behov tidplanen. Igångsättning Igångsättning kan tidigast påbörjas Färdigställandetider Arbetena skall i sin helhet vara klara för slutbesiktning senast Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitiden, för i entreprenaden ingående arbeten, skall vara 5 år. Vite Vite vid försening Vid försening enligt ABT 06 är beställaren berättigad att av TE erhålla vite med ett

17 17 belopp av 2% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbeten i dess helhet blivit fördröjda. D.53 D.531 D.54 Ansvar mot tredje man Entreprenören skall bedriva arbetet så att inte olägenheter eller skador uppstår för tredje man. Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. Syn inom närliggande område Försäkring Entreprenören skall ha teckna försäkringar, omfattning och värden framgår enligt ABT 06 kap Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar. Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag, skall överlämnas till beställaren innan arbetena på byggarbetsplatsen påbörjas. Beviset skall innehålla en försäkran som klart uttrycker att försäkringar är tecknade enligt beställarens krav i dessa Administrativa föreskrifter. D.6 D.61 D.611 Ekonomi Ersättning Ersättning ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 gäller: Tillägs- och ändringsarbeten får ej påbörjas förrän beställaren skriftligen beställt arbetet. Kostnadsreglering för ändrings- och tilläggsarbete skall ske enligt något av följande alternativ: I 1:a hand Enligt a-priser, inkl samtliga omkostnader och påslag, på ingående yrkeskategorier och på material för i kontrakthandlingarnas mening färdigt arbete. I 2:a hand Överenskommet fast pris. I sista hand och endast om något av ovanstående ej kan tillämpas: Enligt självkostnadsprincipen ( löpande räkning ) enligt ABT 06 kap 6 9 och 10, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Material och varor verifierad självkostnad med 10 % pålägg. Arbetare verifierad självkostnad med 8 % pålägg. Större hjälpmedel verifierad självkostnad med 8 % pålägg. Underentreprenörer avtalat a- pris kr /tim. Ersättning enligt punkt 1-3 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive

18 18 entreprenadarvode ( ABT 06 kap 6 9mom 1-8 ).Beräkningar utförs på kostnader exklusive mervärdesskatt. Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner,vältar, traktorer, lastbilar, kranar, tryckluftsanordningar och särskilt uppförda ställningar. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning, semesterersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning, och traktamenten, samt entreprenörarvode. Underentreprenör får inte debitera högre timpris än vad som gäller entreprenören. D.613 D.614 D.62 D.622 D.623 D.624 Reglering av rese- och traktamentskostnader Eventuellt erforderliga restids rese - och traktamentsersättningar samt övriga kostnader för personal från annan ort skall ingå i anbud och a- priser. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras Ändrings och tilläggsarbeten skall ej indexregleras. Betalning Betalningsplan Med ändring av ABT 06 kap6 12 gäller Betalningstiden 30 dagar räknas från det att B har mottagit fakturan. Hela kontraktssumman erläggs då vid slutbesiktning konstaterade fel och brister är till fullo avhjälpta. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Vid fakturering gäller: Faktura skall endast avse arbete utfört innan fakturan ställs ut Separata fakturor för ändrings- tilläggsarbeten. Faktura skall innehålla uppgift om: projektbenämning, DU 2012/33 Tillbyggnad av pumphus. lyft nr kontraktssumma tidigare fakturerat belopp fakturabelopp innestående belopp Fakturareferens: EFROBERG Fakturan utställs på: Ånge kommun Box 4

19 Ånge Saknas något av ovanstående uppgifter har beställaren rätt att returnera fakturan D.63 D.631 D.7 D.712 D.713 Säkerhet Med ändring av ABT 06 kap gäller Säkerheten skall utställas att gälla för ett belopp om 10 % av värdet av de kontraktsarbeten som TE utför fram till 5 år efter godkänd slutbesiktning. Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti i Svensk bank. Säkerheten får inte vara tidsbunden. Godkänd säkerhet skall överlämnas innan fakturering får ske. Besiktning Entreprenörens egenkontroller och avsyningar som utförts tillsammans med beställarens kontrollorganisation förutsätts utgöra underlag till besiktningarna. Entreprenören skall redovisa dokumenterad slutkontroll före besiktningen Förbesiktning Fortlöpande besiktning utförs i samråd med B. TE skall närvara vid dessa besiktningar. Protokoll upprättas av B. Slutbesiktning Entreprenören skall i god tid göra anmälan om när entreprenaden i sin helhet kan vara klar för slutbesiktning Vid slutbesiktning skall följande överlämnas till beställare: Protokoll från egenkontroll Provningsprotokoll, leverantörsregister med produktblad Skötselanvisningar, skötseljournal & instruktion enligt rambeskrivning Relationshandlingar: enligt rambeskrivning. D.715 D.717 D.72 D.8 D.9 Garantibesiktning Beställaren påkallar garantibesiktning inom 5 år efter godkänd slutbesiktning. Efterbesiktning. Vid efterbesiktning av anmärkning antecknade vid slutbesiktning som E- fel, skall entreprenören bekosta besiktningsmannens omkostnader. Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman. Hävning Tvist Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte

20 20 överenskommer om annat.

21 21 H ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL H.1 H.3 H.4 H.5 H.51 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel på arbetsstället får ske först efter samråd med beställaren samt i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF:s) rekommendationer 2:4 1994, Byggplatser Tillfällig väg o plan Omfattande fritidsaktiviteter sker i omedelbar närhet till arbetsområde och transportvägar. Särskilda skyddsanordningar, avspärrningar och bevakning av trafiken skall förutsättas under entreprenadtiden för oskyddade trafikanters säkerhet. Det åligger TE att ombesörja att erforderliga åtgärder vidtas. Tillfällig el- och va - försörjning Befintliga installationer får användas utan kostnad. Erforderliga kompletteringar och återställningar utföres av entreprenören och på dennes bekostnad. Beställaren svarar för förbrukningskostnaderna Skydd av arbete och egendom. Skydd av arbete Entreprenören skall tillse att av honom vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordningar, brandpost, brandskåp, brunn, el-central, mätpunkt od. H.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m. Entreprenör skall skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt, o d mot skada till följd av eget arbete. Entreprenören skall av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärder. Om ledning e d som inte angetts påträffas, skall entreprenören rådgöra med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om erforderlig åtgärd. H.55 H.81 Skydd av egendom TE ansvarar för att skada ej uppkommer på befintlig byggnad, byggnadsdel eller egendom och inventarier tillhörande beställaren, hyresgäster eller någon annan. Erforderliga skyddsanordningar skall ingå i anbudet. Mätutrustning Mätdon skall före arbetens påbörjade vara kalibrerade, kontrollerade och avstämda mot de noggrannhetskrav som föreskrivna toleranskrav föranleder.

22 22 J J.43 J.72 J.752 J. 76 ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Arbetena skall bedrivas i enlighet med lokala ordningsstadgar, om arbeten är av speciell karaktär som kräver utförande i tid som avviker ifrån lokala ordningsstadgar, skall entreprenören söka erforderliga tillstånd. Renhållning Entreprenören skall hålla området rent från av honom orsakad nedskräpning, spill o d Entreprenören skall källsortera rivningsmassor och restprodukter(avfall). Slutrengöring Entreprenören svarar för att arbetsstället är ordentligt slutstädat efter utfört arbete. Återställande av mark Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort. Entreprenören skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan..

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Mariehamns kultur och fritid

Mariehamns kultur och fritid - Mariehamns kultur och fritid Anbudsförfrågan avseende ny LED-belysning till Islandia 2015 ENTREPRENADPROGRAM FÖR ANBUDSGIVARE 0 KONTAKTUPPGIFTER 0.1 Byggherre Mariehamns stad Kultur och fritid FO-nummer

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS VILHELMINA KOMMUN TREAN-PROJEKTET UNDERLAG ANBUD FÖRLÄGGNING AV OPTORÖR / OPTOFIBER OSN TREANPROJEKTET SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS TREANPROJEKTET I VILHELMINA PROJEKTÄGARE VILHELMINA KOMMUN REFERENSNUMMER:

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer