Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Paragrafer Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Andreas Arvidsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift/anslaget av

2 2 (23) ande Ann-Katrin Sämfors (S) ordförande Anders Nyström (S) vice ordförande Annica Lundgren (S) tj ledamot Robin Nilsson (S) tj ledamot Dennis Karlsson (S) tj ledamot Bo Olovzon (S) tj ledamot Monica Wande (S) tj ersättare Tomas Olovsson (S) tj ersättare Elin Johansson (V) tj ledamot Karl-Johan Nordensten (MP) tj ledamot Inger Björkman (M) tj ledamot Andreas Arvidsson (C) tj ledamot Ulla Persson (Fp) tj ersättare Övriga deltagare Per Lenndin, avd chef park/anläggningar Tomas Bergdahl, adjungerad ersättare Riitta Hovinen, enhetschef fritid Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare Elisabeth Forsell, ungdomskonsulent 10 Thomas Johansson, Ph.D, utredare Kalix kommun 10 Ove Marklund, Piteå Hockey 11 Håkan Linneruth, Piteå IF 11 Micael Jonsson, enhetschef kultur Karl-Erik Björkén, Rosvik snöskoterklubb 23 Eje Eriksson, Sjulsmark skoter- och fiskevårdsförening 23 Tord Söderberg, Piteå snöskoterklubb 23 Hans Hansson, representant för fotbollsföreningar 24 Anders Lundkvist, representant för fotbollsföreningar 24 Inger Westerlund, sekreterare

3 3 (23) Innehållsförteckning... Sid 10 Information ang forskningsorienterad studie av Fria pengar PÅPP Information ang investeringsförslag för LF Arena Biblioteksplan för Piteå kommun Remiss - Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför Placering av konstverk i konstparken Verksamhetsplan Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Fördelning av ospecificerat investeringsanslag Ansökan om årsbidrag, gällande kulturföreningar med offentliga kulturarrangemang Fyllandsval av ledamot i Kommunala Handikapprådet Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Fyllnadsval av ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor Ansökan om tilläggsbidrag för installation av bergvärme, Rosvik Medborgarhusförening Information om aktuella skoterfrågor Information ang Airdome Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN... 22

4 4 (23) 10 Information ang forskningsorienterad studie av fria pengar PÅPP Diarienr 12KFN44 I mars 2010 tog Piteå kommun och Kommunförbundet Norrbotten initiativ till en forskningsorienterad granskning av systemet fria snabba pengar och som för Piteås del benämns PÅPP. Förutom Piteå kommun deltar även Jokkmokk, Kalix, Luleå och Kiruna kommun. Systemet fria snabba pengar har fått en mycket stor regional spridning i Norrbotten under senaste 10 åren. Det ligger därför ett värde i att belysa orsakerna till systemets framväxt i regionen samt systemets egenskaper och effekter. Thomas Johansson Ph.D, utredare Kalix kommun lämnar en delrapport om studien av fria snabba pengar PÅPP. En slutrapport kommer att presenteras för nämnden under hösten 2012.

5 5 (23) 11 Information ang investeringsförslag för LF Arena Diarienr 12KFN42 Representanter från Piteå Hockey och Piteå IF redovisade föreningarnas investeringsförslag för LF Arena I utredningen har flera intressenter varit delaktiga förutom fotboll och hockey. Från 2014 har Svenska fotbollsförbundet ställt krav på LF Arena utifrån att Piteå IF spelar i damallsvenskan. Under hösten 2011 har kultur och fritid tillsammans med Piteå IF och Piteå hockey utrett olika förslag för LF Arenas framtid. Följande nyckelfrågor diskuterades Generellt upprustningsbehov. Arena krav från fotbollsförbundet Säkerhetsfrågor såväl aktiva som besökare. Fotboll och ishockey i Piteå bedrivs numera på hög nivå av båda könen. LF Arena behöver anpassas till dagens behov av omklädningsrum för både manliga och kvinnliga spelare/domare. Föreningarnas sponsorer kräver kund nytta för ekonomisk stöttning av föreningarna, att arrangemang före och under matchen kan genomföras i lämplig lokal på matcharenan. kvinnliga spel

6 6 (23) 12 Biblioteksplan för Piteå kommun Diarienr 11KFN56 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till Biblioteksplan för Piteå kommun Biblioteksplanen skickas till kommunfullmäktige för att fastställas. Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Enligt Bibliotekslagen ska Sveriges kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utarbeta en plan för biblioteksverksamheten i kommunen. Planen skall vara ett politiskt styrdokument som ska antas av kultur- och fritidsnämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att förslaget till biblioteksplan skulle skickas på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt tillallmänheten. Utifrån de synpunkter som inkommit har planen reviderats och nulägesbeskrivningen är lagd som en bilaga. sunderlag Biblioteksplan Nulägesbeskrivning

7 7 (23) 13 Remiss - Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför 2013 Diarienr 12KFN13 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det förslag till avgifter som utarbetats av folkbiblioteken i Norrbotten inför samgåendet till Ett bibliotek Kommunfullmäktige har på remiss översänt ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Inför samgåendet till ett Bibliotek 2013 har ett gemensamt avgiftsförslag utarbetats. Representanter från samtliga 14 kommuner har varit delaktiga i arbetet och i förslaget finns en utförlig beskrivning om vad som ingår och vilka avgifter som ska tas ut. För de delar av biblioteksverksamheten som inte inkluderas i samarbetet finns möjlighet för den enskilda kommunen att själv bestämma regelverk och avgiftsstorlek I december biföll kommunförbundets styrelse förslaget och rekommenderar alla berörda kommuner att godkänna de föreslagna reglerna och avgifterna sunderlag Avgifter Biblioteken i Norrbotten Protokoll från Kommunförbundet

8 8 (23) 14 Placering av konstverk i konstparken Diarienr 12KFN19 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa strukturen för konstverkens placering i Konstparken. För att lyfta fram konsten i Konstparken och möjliggöra en utveckling av parkens estetik behöver placeringen av konstverken i Konstparken styras upp. I Konstparken finns det klippta häckar som bildar enskilda rum där konstverk kan betraktas var för sig. Det är viktigt att dessa rum fylls i första hand. Genom detta förfarande kan konsten göras tillgänglig för synskadade, det blir lättare att belysa verken och skötseln av gräsytorna förenklas. sunderlag Konstverkens placering i Konstparken

9 9 (23) 15 Verksamhetsplan 2012 Diarienr 12KFN20 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan Den kommunala styrningen utgår från vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och följer upp genom verksamhetsplan och övriga styrande dokument samt delårsrapporter och årsredovisning. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För att få ett gemensamt dokument som styr Kultur och fritids verksamhet har en verksamhetsplan för 2012 tagits fram. sunderlag Verkamhetsplan 2012

10 10 (23) 16 Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden 2011 Diarienr 12KFN14 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med beaktande av revisionens synpunkter lägga rapporten till handlingarna. Piteå kommuns revisorer hade kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning den 13 december Vid sammanträdet diskuterade frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande, d v s nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är tillfredsställande. sunderlag Revisionsskrivelse

11 11 (23) 17 Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2012 Diarienr 12KFN17 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag avseende fördelning av ospecificerat investeringsanslag för Kultur- och fritidsnämndens anslag till ospecificerade investeringar för 2012 ska fördelas. Den totala summan är 1,5 miljoner. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande fördelning tkr Vidareutveckling skärgården 200 Förbättringsåtgärder Norra ringen 106 Bibliotekssystem 250 Renovering filter varmbadet Öjebyn 150 Skoter Lindbäcksstadion 80 Stor klippare parken elmopeder, alt 1 elmoped och 1 vikplog 140 Teknik ljud och ljus restaurangscen Acusticum 70 Summa 1 481

12 12 (23) 18 Ansökan om årsbidrag, gällande kulturföreningar med offentliga kulturarrangemang 2012 Diarienr 12KFN18 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Föreningen Jazz Föreningen Karlberg Kulturföreningen Ordmån Piteå nya FöreläsningsFörening (PNFF) kronor kronor kronor kronor Bidragen är tänkta att verka för att för att bidra till pitebornas livskvalitet och folkhälsa och berör följande strategiska områden. Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Föreningen Jazz i Piteå Beviljat bidrag för 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Föreningen är en ideell sammanslutning av jazzintresserade i Piteå med omnejd. Under året 2011 genomförde föreningen 24 offentliga arrangemang, en ökning med två från året före. Föreningens evenemang har en genomgående hög kvalitet med professionella band. Konsertsamarbetet mellan föreningen Jazz i Piteå (JiP) och Norrbottensmusiken gällande konserter med Norrbotten Big Band (NBB) har övergått till traditionellt producentkonsertarrangörsförhållande. Det innebär att från 2011 bokar JiP och betalar för alla konserter de önskar arrangera oavsett var de är producerade. Under året genomfördes tre konserter med NBB. JiP fortsätter sin medvetna satsning på att öka ungdomars jazzintresse. Föreningen utmärker sig i jämförelse med andra föreningar både genom att ha en ungdomlig publik och att den har en särskild ungdomssektion som utgörs främst av musikstuderande från Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan. Studerande från de båda skolorna har spelat som förband vid många konserter, under 2011 har 12 förband framträtt och det är en ökning från året innan då 7 band spelade. Forts.

13 13 (23) Forts. Under det gångna året har föreningen genomfört sina konserter i Studio Acusticums lokaler, Kårhuset och Krokodil. Kårhuset är föreningens stamställe och en stor fördel är närheten till Musikhögskolans studenter. Lördagsjazzen lockar en äldre publik och då håller man till på Krokodil. Sommarens konserter i samarbete med Festspelen och i Badhusparken betecknas som en succé och föreningen planerar för liknande konserter kommande sommar. Möjligen tvingar en ansträngd ekonomi föreningen att sänka ambitionerna vad gäller antalet arrangemang, eftersom professionella band medför höga kostnader för gager, logi och resor. JiP hade under det gångna året 198 medlemmar varav 110 var under 25 år, att notera en ökning med 10 medlemmar under 25. Genomsnittlig publiksiffra/arrangemang var 69 personer. Föreningen Karlberg Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Föreningen Karlberg driver en utomhusteater med stor scen som används till konserter, barnteater och sommarlustspel. I anslutning till teatern finns ett friluftsområde med strövstigar. Bidraget föreningen ansöker om är avsett att användas till täckande av kostnader för sommarteater Vilken teater som ska spelas är inte fastställt ännu, men föreningen har knutit kontakt med regissören Thomas Krantz. Föreningens beräknade budget för teaterverksamheten uppgår till 2011 års nivå. Förutom kostnader som är förenade med teaterföreställningarna har föreningen underhållskostnader på anläggningen vid Karlbergsområdet, som teaterbyggnaden, stigar samt grillplatser. Folklustspelet kommer att spelas mellan den 26 till 29 juni och 2 till 6 juli, sammantaget 9 föreställningar. En stor del av föreningens budget består av relativt stora entréintäkter och det räknar man med även för kommande sommar. Föreningen har 40 medlemmar och hade ca 300 besökare/föreställning under Kulturföreningen Ordmån Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Kulturföreningen Ordmån erbjuder huvudsakligen författarkvällar i kafémiljö. Föreningen vill genom att erbjuda ett program med skiftande innehåll och genomgående hög kvalitet spegla det mångkulturella samhälle vi lever i. Forts.

14 14 (23) Forts. Föreningen har en ansträngd ekonomi på grund av ökade kostnader för arrangemangen. Inför 2011 höjdes såväl medlemsavgift som entré till programkvällarna. I år är 12 arrangemang inplanerade, fördelade med 6 på våren och 6 på hösten. Under våren kommer inte mindre än 3 Augustprisvinnare att framträda och det innebär att alla tre klasserna är representerade, även årets barn- och ungdomsbok. Samtliga arrangemang genomförs på Krokodil som tidigare. Föreningen förlorade 10 medlemmar under 2010 och ytterligare 10 under 2011 vilket innebär att antalet medlemmar under fjolåret var 67. Det minskade antalet kan bero på höjda medlemsavgifter. Föreningen har inte uppgivit någon siffra för medlemmar under 20 år eftersom man inte har något särskilt ungdomsmedlemskap. Arrangemangen besöks av yngre personer och de flesta av dem är gymnasieelever. Föreningen har en överenskommelse med Strömbackaskolan som ger eleverna fri entré till programkvällarna. Genomsnittlig publiksiffra/arrangemang uppgick till 57 personer, varav en tredjedel av publiken var ickemedlemmar. Sannolikt fortsätter många som avslutat medlemskap i föreningen att besöka arrangemangen och betalar entré istället. Piteå Nya FöreläsningsFörening (PNFF) Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2011 Sökt bidrag Förslag till bidrag för kronor kronor kronor kronor Beskrivning Piteå Nya Föreläsnings Förening (PNFF) arrangerar föreläsningskvällar i Krokodils lokaler. Föreningens publik är företrädesvis män och det har sannolikt att göra med föreläsningarnas innehåll. Under året som gått har PNFF erbjudit 11 föreläsningar varav en fick ställas in. Föreningen har fokus på samhällsaktuella teman. Under åren har man trots lågt bidrag lyckats bedriva verksamhet, bland annat genom samarbeten och sponsring. Medlemsantalet minskade från 23 till 13 medlemmar 2010, men har under 2011 nära fördubblats till 25 medlemmar. Även publiken har ökat och den genomsnittliga publiksiffran var 58 personer. Föreningen har sökt i bidrag för 2012 som avser täcka ökade kostnader, för såväl lokal som ökade föreläsaravgifter och annonskostnader.

15 15 (23) 19 Fyllandsval av ledamot i Kommunala Handikapprådet Diarienr 12KFN36 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ordförande Ann-Katrin Sämfors (S) som ledamot i Kommunala Handikapprådet för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot i Kommunala Handikapprådet för perioden Ida Snellman (S) som varit ledamot har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Ersättare från nämnden är Elin Johansson (V).

16 16 (23) 20 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Diarienr 12KFN37 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ledamot Bo Olovzon (S) som ersättare i kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden Harriet Leppäniemi (S) som varit ersättare har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden.

17 17 (23) 21 Fyllnadsval av ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor Diarienr 12KFN38 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ersättare Monica Wande (S) att bevaka jämställdhetsfrågor i kultur- och fritidsnämnden för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor för perioden Harriet Leppäniemi (S) som varit ledamot har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, en man och en kvinna. Ledamöternas uppgift är att bevaka jämställdhetsfrågor i nämnden. Vice ordförande Anders Nyström (S) är vald som ledamot för mandatperioden.

18 18 (23) 22 Ansökan om tilläggsbidrag för installation av bergvärme, Rosvik Medborgarhusförening Diarienr 12KFN39 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Rosvik Medborgarhusförening ett tilläggsbidrag på kr för installation av bergvärme. Bidraget tas från konto bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden som minskas med motsvarande belopp vid nästa års beslut. Kultur- och fritidsnämnden har beviljat, , Rosvik Medborgarhusförening kr för installation av bergvärme alt indragning av fjärrvärme. Fjärrvärme är inte aktuellt enligt Pite Energi, vilket innebär att bergvärme är enda alternativet för energieffektivisering. Föreningen har ansökt hos Boverket och enligt föreningens representant finns möjlighet att erhålla bidrag från Boverket under förutsättning att Piteå Kommun beviljar totalt 30 % av sökta beloppet. Kultur- och fritidsnämndens andel blir kr. ( kr x 30 %). Föreningen har tidigare beviljats kr och kr kvarstår. Boverket vill ha kommunens beslut senast den 15 mars. Rosvik Medborgarhusföreningens driftunderskottsbidrag som kultur- och fritidsnämnden beviljar ( kr år 2011) täcker inte hela underskottet. För föreningens överlevnad är det ytterst angeläget att minska kostnaderna för uppvärmningen som är den största kostnaden. Om föreningen minskar sina energikostnader, kommer behovet av underskottsbidrag att minska. I samband med beslut om bidrag har kultur- och fritidsnämnden prioriterat åtgärder för energieffektivisering vad avser föreningsägda anläggningar. Skulle Rosvik beviljas tilläggsanslag, får det beslutet positiva effekter för föreningen och på sikt även kultur- och fritidsnämnden.

19 19 (23) 23 Information om aktuella skoterfrågor Diarienr 11KFN118 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningens kontaktperson för skoterfrågor enhetschef fritid Riitta Hovinen att tillsammans med skoterföreningarna bilda en arbetsgrupp för skoterfrågor. Representanter för skoterklubbar informerar om aktuella skoterfrågor. Nationella snöskoterrådet har på remiss till skoterföreningarna skickat handboken Planera för snöskoter. Handboken vänder sig i första hand till kommuner och andra som ska anordna skoterleder, och ska ses som en hjälpreda vid planering och i enskilda beslut om ledsystem, förbudsområden och dispenser. Kan också användas av skoterklubbar som deltar i planeringen av skoterleder. Tanken med Planera för snöskoter är att den ska kunna fungera som en nationell riktlinje och innehåller rekommendationer för planering och åtgärder, men inte några definitiva regler eller föreskrifter. Den enskilda kommunen bestämmer själv både när det gäller övergripande riktlinjer och i enskilda beslut. Representanterna från skoterklubbarna redovisar frågor som bland annat avser ansvar, ekonomi mm.

20 20 (23) 24 Information ang Airdome Diarienr 12KFN43 Representanter för fotbollsföreningarna informerar om föreningarnas behov av en fullstor inomhushall för fotboll. Den behovsinventering av inomhustider som gjorts visar ett behovet är drygt tim/säsong. En mindre hall 70/40 skulle innebära ca tim/säsong. En stor hall möjliggör träning för lag på samma tid, vilket fördubblar kapaciteten jämfört med en mindre hall. Fotbollsföreningarna tar på sig driftansvaret för en Airdome. Förslaget är att placera Airdome, 110 x 88 m på Nordlunda så att spillvärme från Kappa-tuben kan nyttjas. Om inte sådan billig energi kan nyttjas orkar inte föreningarna med att driva varken en Airdome eller någon annan hallkonstruktion. Med en fullstor Airdome behöver inte konstgräset på LF Arena längre värmas vilket ger fördelar ur energi- och kostnadssynpunkt. Med en fullstor hall skulle avgifter från seniorlagens träningar ge ungdomslagen subvention av lokalhyran i Bergsvikens fotbollshall.

21 21 (23) 25 Delegationsbeslut KFN Diarienr 12KFN34 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Handläggare bidrag Ulrika Karlsson Ärenden nr 1-11 (2011) Ärenden nr 1-3 (2012) Avd chef park/anläggningar Per Lenndin Ärende nr 1 Arbetsutskottet , 9 Ärenden nr 1-2 sunderlag Förteckning över delegationsärenden

22 22 (23) 26 Meddelanden/Information KFN Diarienr 12KFN35 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem och att godkänna information. Meddelanden 6. Protokoll Kommunstyrelsen PiteåPanelen rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i sam hället. : Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till kultur- och fritidsförvaltningen som ett underlag i de uppdrag förvaltningen har utifrån kommunkompassens utvärdering. 7. Protokoll Kommunstyrelsen Rapport om situationen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. : Rapporten överlämnas till samtliga nämnder för att ingå i underlaget inför kom mande budgetarbete. 8. Protokoll Kommunstyrelsen Årsplan för säkerhetsarbetet Piteå Museums yttrande över förslag till detaljplan för Höken 15, f d polishuset Byggnaden och dess omgivning besitter ett kulturhistoriskt värde, men eftersom förslaget inte direkt berör några andra kulturmiljöer har museet inte något att erinra. 10. Driftsavtal Nolia ishall och friidrottshall Avtal med Föreningsservice Piteå ang drift av Nolia ishall och friidrottshall samt att svara för städ och viss tillsyn av ishallen och friidrottshallen. Avtalet gäller Skrivelse från PwC Kommunal Sektor PwC genomför granskning av styrelser och nämnders kallelser och protokoll under januari och slutförs i mars. Information 1. Aktivt åldrande Avd chef park/anläggningar Per Lenndin informerade om ett arbete som sker genom SERN som går ut på att förvaltningen, tillsammans med kommunala tjänstemän i Polen, Kroatien, Spanien och Falköping, arbetar fram en projektansökan inom EU-programmet Europe for citizens programme. Forts.

23 23 (23) Forts. Temat för ansökan är Aktivt åldrande och grunden är det behov som vi ser kommer i framtiden då vi blir allt färre yngre som ska försörja och ta hand om allt fler äldre. Då kommer det att bli mycket viktigt att dels aktivera äldre för bättre hälsa samt att fler äldre aktiverar sig inom den ideella sektorn/volontärinsatser. Nämnden uttryckte sig positivt till arbetet och vill att förvaltningen fokuserar projektet på: Kunskapsöverföring Generationsövergripande insatser Demokratifrågor/folkrörelsefrågor Folkhälsa Volontärarbete

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet tisdag den 8 mars kl 09.30-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Katrin Sämfors (S) ordförande Anders Nyström (S) vice ordförande Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Piteå Golfklubb, tisdag den 13 april 2010, kl 09.00-14.00. ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Elin Johansson Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm Tisdag den 20 oktober kl. 09.30 14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl.10.00-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-01-25 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 6 oktober 2009, kl 09.30-15.15. Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 Plats och tid Nolia City Konferens, tisdag den 6 februari 2007, kl 09.30-15.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Annica

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia City Konferens, Tingsholmen Tisdag den 8 maj 2012, kl 09.30-15.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (kd) Justeringens tid och plats Kultur-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 3 mars, kl 08.30-12.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.50 Beslutande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Malin Laurberg (c) Magnus Nordkvist (m) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof Hake (s) Hans S Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-01-24 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 24 januari 2006 kl. 18.00-19.00 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande Alf

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Gemaket, 6 december 2016 kl. 15.00-15.30 Beslutande Ledamöter Andrée Wright (MP) ordförande Naser Vukovic (S) 1:e vice ordförande Paul Gustafsson (M) 2:e vice

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Bolmens sammatnrädesrum, Gislaved, kl 14.00-15.15 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Nolia City, styrelserummet, kl. 10.00-12.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Anna Lindgren Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-05-15

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11. 1(17) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande

Läs mer

Kallelse 2015-03-19. Kultur- och fritidsnämnd KFN 2015/28. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00

Kallelse 2015-03-19. Kultur- och fritidsnämnd KFN 2015/28. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00 Kallelse 2015-03-19 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00 Sekreterare Ordförande Per Marcusson Stefan Svensson Ledamöter Stefan

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm, Tisdag den 21 januari kl 09.30-13.45 Studiebesök LF Arena kl 13.45-14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-05-28 46 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Inger

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, onsdagen den 11 maj 2016, kl Leif Häggbo, sekreterare Sari Oja, språk- och kulturpedagog ( 22)

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, onsdagen den 11 maj 2016, kl Leif Häggbo, sekreterare Sari Oja, språk- och kulturpedagog ( 22) ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2016-05-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, onsdagen den 11 maj 2016, kl 14.00 16.10 Beslutande Tomas

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Nolia City Konferens Styrelserummet, tisdag den 10 juni 2008, kl 09.30-16.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista....

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer