Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Paragrafer Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Andreas Arvidsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift/anslaget av

2 2 (23) ande Ann-Katrin Sämfors (S) ordförande Anders Nyström (S) vice ordförande Annica Lundgren (S) tj ledamot Robin Nilsson (S) tj ledamot Dennis Karlsson (S) tj ledamot Bo Olovzon (S) tj ledamot Monica Wande (S) tj ersättare Tomas Olovsson (S) tj ersättare Elin Johansson (V) tj ledamot Karl-Johan Nordensten (MP) tj ledamot Inger Björkman (M) tj ledamot Andreas Arvidsson (C) tj ledamot Ulla Persson (Fp) tj ersättare Övriga deltagare Per Lenndin, avd chef park/anläggningar Tomas Bergdahl, adjungerad ersättare Riitta Hovinen, enhetschef fritid Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare Elisabeth Forsell, ungdomskonsulent 10 Thomas Johansson, Ph.D, utredare Kalix kommun 10 Ove Marklund, Piteå Hockey 11 Håkan Linneruth, Piteå IF 11 Micael Jonsson, enhetschef kultur Karl-Erik Björkén, Rosvik snöskoterklubb 23 Eje Eriksson, Sjulsmark skoter- och fiskevårdsförening 23 Tord Söderberg, Piteå snöskoterklubb 23 Hans Hansson, representant för fotbollsföreningar 24 Anders Lundkvist, representant för fotbollsföreningar 24 Inger Westerlund, sekreterare

3 3 (23) Innehållsförteckning... Sid 10 Information ang forskningsorienterad studie av Fria pengar PÅPP Information ang investeringsförslag för LF Arena Biblioteksplan för Piteå kommun Remiss - Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför Placering av konstverk i konstparken Verksamhetsplan Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Fördelning av ospecificerat investeringsanslag Ansökan om årsbidrag, gällande kulturföreningar med offentliga kulturarrangemang Fyllandsval av ledamot i Kommunala Handikapprådet Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Fyllnadsval av ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor Ansökan om tilläggsbidrag för installation av bergvärme, Rosvik Medborgarhusförening Information om aktuella skoterfrågor Information ang Airdome Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN... 22

4 4 (23) 10 Information ang forskningsorienterad studie av fria pengar PÅPP Diarienr 12KFN44 I mars 2010 tog Piteå kommun och Kommunförbundet Norrbotten initiativ till en forskningsorienterad granskning av systemet fria snabba pengar och som för Piteås del benämns PÅPP. Förutom Piteå kommun deltar även Jokkmokk, Kalix, Luleå och Kiruna kommun. Systemet fria snabba pengar har fått en mycket stor regional spridning i Norrbotten under senaste 10 åren. Det ligger därför ett värde i att belysa orsakerna till systemets framväxt i regionen samt systemets egenskaper och effekter. Thomas Johansson Ph.D, utredare Kalix kommun lämnar en delrapport om studien av fria snabba pengar PÅPP. En slutrapport kommer att presenteras för nämnden under hösten 2012.

5 5 (23) 11 Information ang investeringsförslag för LF Arena Diarienr 12KFN42 Representanter från Piteå Hockey och Piteå IF redovisade föreningarnas investeringsförslag för LF Arena I utredningen har flera intressenter varit delaktiga förutom fotboll och hockey. Från 2014 har Svenska fotbollsförbundet ställt krav på LF Arena utifrån att Piteå IF spelar i damallsvenskan. Under hösten 2011 har kultur och fritid tillsammans med Piteå IF och Piteå hockey utrett olika förslag för LF Arenas framtid. Följande nyckelfrågor diskuterades Generellt upprustningsbehov. Arena krav från fotbollsförbundet Säkerhetsfrågor såväl aktiva som besökare. Fotboll och ishockey i Piteå bedrivs numera på hög nivå av båda könen. LF Arena behöver anpassas till dagens behov av omklädningsrum för både manliga och kvinnliga spelare/domare. Föreningarnas sponsorer kräver kund nytta för ekonomisk stöttning av föreningarna, att arrangemang före och under matchen kan genomföras i lämplig lokal på matcharenan. kvinnliga spel

6 6 (23) 12 Biblioteksplan för Piteå kommun Diarienr 11KFN56 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till Biblioteksplan för Piteå kommun Biblioteksplanen skickas till kommunfullmäktige för att fastställas. Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Enligt Bibliotekslagen ska Sveriges kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utarbeta en plan för biblioteksverksamheten i kommunen. Planen skall vara ett politiskt styrdokument som ska antas av kultur- och fritidsnämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att förslaget till biblioteksplan skulle skickas på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt tillallmänheten. Utifrån de synpunkter som inkommit har planen reviderats och nulägesbeskrivningen är lagd som en bilaga. sunderlag Biblioteksplan Nulägesbeskrivning

7 7 (23) 13 Remiss - Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför 2013 Diarienr 12KFN13 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det förslag till avgifter som utarbetats av folkbiblioteken i Norrbotten inför samgåendet till Ett bibliotek Kommunfullmäktige har på remiss översänt ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Inför samgåendet till ett Bibliotek 2013 har ett gemensamt avgiftsförslag utarbetats. Representanter från samtliga 14 kommuner har varit delaktiga i arbetet och i förslaget finns en utförlig beskrivning om vad som ingår och vilka avgifter som ska tas ut. För de delar av biblioteksverksamheten som inte inkluderas i samarbetet finns möjlighet för den enskilda kommunen att själv bestämma regelverk och avgiftsstorlek I december biföll kommunförbundets styrelse förslaget och rekommenderar alla berörda kommuner att godkänna de föreslagna reglerna och avgifterna sunderlag Avgifter Biblioteken i Norrbotten Protokoll från Kommunförbundet

8 8 (23) 14 Placering av konstverk i konstparken Diarienr 12KFN19 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa strukturen för konstverkens placering i Konstparken. För att lyfta fram konsten i Konstparken och möjliggöra en utveckling av parkens estetik behöver placeringen av konstverken i Konstparken styras upp. I Konstparken finns det klippta häckar som bildar enskilda rum där konstverk kan betraktas var för sig. Det är viktigt att dessa rum fylls i första hand. Genom detta förfarande kan konsten göras tillgänglig för synskadade, det blir lättare att belysa verken och skötseln av gräsytorna förenklas. sunderlag Konstverkens placering i Konstparken

9 9 (23) 15 Verksamhetsplan 2012 Diarienr 12KFN20 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan Den kommunala styrningen utgår från vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och följer upp genom verksamhetsplan och övriga styrande dokument samt delårsrapporter och årsredovisning. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För att få ett gemensamt dokument som styr Kultur och fritids verksamhet har en verksamhetsplan för 2012 tagits fram. sunderlag Verkamhetsplan 2012

10 10 (23) 16 Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden 2011 Diarienr 12KFN14 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med beaktande av revisionens synpunkter lägga rapporten till handlingarna. Piteå kommuns revisorer hade kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning den 13 december Vid sammanträdet diskuterade frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande, d v s nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är tillfredsställande. sunderlag Revisionsskrivelse

11 11 (23) 17 Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2012 Diarienr 12KFN17 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag avseende fördelning av ospecificerat investeringsanslag för Kultur- och fritidsnämndens anslag till ospecificerade investeringar för 2012 ska fördelas. Den totala summan är 1,5 miljoner. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande fördelning tkr Vidareutveckling skärgården 200 Förbättringsåtgärder Norra ringen 106 Bibliotekssystem 250 Renovering filter varmbadet Öjebyn 150 Skoter Lindbäcksstadion 80 Stor klippare parken elmopeder, alt 1 elmoped och 1 vikplog 140 Teknik ljud och ljus restaurangscen Acusticum 70 Summa 1 481

12 12 (23) 18 Ansökan om årsbidrag, gällande kulturföreningar med offentliga kulturarrangemang 2012 Diarienr 12KFN18 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Föreningen Jazz Föreningen Karlberg Kulturföreningen Ordmån Piteå nya FöreläsningsFörening (PNFF) kronor kronor kronor kronor Bidragen är tänkta att verka för att för att bidra till pitebornas livskvalitet och folkhälsa och berör följande strategiska områden. Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Föreningen Jazz i Piteå Beviljat bidrag för 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Föreningen är en ideell sammanslutning av jazzintresserade i Piteå med omnejd. Under året 2011 genomförde föreningen 24 offentliga arrangemang, en ökning med två från året före. Föreningens evenemang har en genomgående hög kvalitet med professionella band. Konsertsamarbetet mellan föreningen Jazz i Piteå (JiP) och Norrbottensmusiken gällande konserter med Norrbotten Big Band (NBB) har övergått till traditionellt producentkonsertarrangörsförhållande. Det innebär att från 2011 bokar JiP och betalar för alla konserter de önskar arrangera oavsett var de är producerade. Under året genomfördes tre konserter med NBB. JiP fortsätter sin medvetna satsning på att öka ungdomars jazzintresse. Föreningen utmärker sig i jämförelse med andra föreningar både genom att ha en ungdomlig publik och att den har en särskild ungdomssektion som utgörs främst av musikstuderande från Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan. Studerande från de båda skolorna har spelat som förband vid många konserter, under 2011 har 12 förband framträtt och det är en ökning från året innan då 7 band spelade. Forts.

13 13 (23) Forts. Under det gångna året har föreningen genomfört sina konserter i Studio Acusticums lokaler, Kårhuset och Krokodil. Kårhuset är föreningens stamställe och en stor fördel är närheten till Musikhögskolans studenter. Lördagsjazzen lockar en äldre publik och då håller man till på Krokodil. Sommarens konserter i samarbete med Festspelen och i Badhusparken betecknas som en succé och föreningen planerar för liknande konserter kommande sommar. Möjligen tvingar en ansträngd ekonomi föreningen att sänka ambitionerna vad gäller antalet arrangemang, eftersom professionella band medför höga kostnader för gager, logi och resor. JiP hade under det gångna året 198 medlemmar varav 110 var under 25 år, att notera en ökning med 10 medlemmar under 25. Genomsnittlig publiksiffra/arrangemang var 69 personer. Föreningen Karlberg Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Föreningen Karlberg driver en utomhusteater med stor scen som används till konserter, barnteater och sommarlustspel. I anslutning till teatern finns ett friluftsområde med strövstigar. Bidraget föreningen ansöker om är avsett att användas till täckande av kostnader för sommarteater Vilken teater som ska spelas är inte fastställt ännu, men föreningen har knutit kontakt med regissören Thomas Krantz. Föreningens beräknade budget för teaterverksamheten uppgår till 2011 års nivå. Förutom kostnader som är förenade med teaterföreställningarna har föreningen underhållskostnader på anläggningen vid Karlbergsområdet, som teaterbyggnaden, stigar samt grillplatser. Folklustspelet kommer att spelas mellan den 26 till 29 juni och 2 till 6 juli, sammantaget 9 föreställningar. En stor del av föreningens budget består av relativt stora entréintäkter och det räknar man med även för kommande sommar. Föreningen har 40 medlemmar och hade ca 300 besökare/föreställning under Kulturföreningen Ordmån Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Kulturföreningen Ordmån erbjuder huvudsakligen författarkvällar i kafémiljö. Föreningen vill genom att erbjuda ett program med skiftande innehåll och genomgående hög kvalitet spegla det mångkulturella samhälle vi lever i. Forts.

14 14 (23) Forts. Föreningen har en ansträngd ekonomi på grund av ökade kostnader för arrangemangen. Inför 2011 höjdes såväl medlemsavgift som entré till programkvällarna. I år är 12 arrangemang inplanerade, fördelade med 6 på våren och 6 på hösten. Under våren kommer inte mindre än 3 Augustprisvinnare att framträda och det innebär att alla tre klasserna är representerade, även årets barn- och ungdomsbok. Samtliga arrangemang genomförs på Krokodil som tidigare. Föreningen förlorade 10 medlemmar under 2010 och ytterligare 10 under 2011 vilket innebär att antalet medlemmar under fjolåret var 67. Det minskade antalet kan bero på höjda medlemsavgifter. Föreningen har inte uppgivit någon siffra för medlemmar under 20 år eftersom man inte har något särskilt ungdomsmedlemskap. Arrangemangen besöks av yngre personer och de flesta av dem är gymnasieelever. Föreningen har en överenskommelse med Strömbackaskolan som ger eleverna fri entré till programkvällarna. Genomsnittlig publiksiffra/arrangemang uppgick till 57 personer, varav en tredjedel av publiken var ickemedlemmar. Sannolikt fortsätter många som avslutat medlemskap i föreningen att besöka arrangemangen och betalar entré istället. Piteå Nya FöreläsningsFörening (PNFF) Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2011 Sökt bidrag Förslag till bidrag för kronor kronor kronor kronor Beskrivning Piteå Nya Föreläsnings Förening (PNFF) arrangerar föreläsningskvällar i Krokodils lokaler. Föreningens publik är företrädesvis män och det har sannolikt att göra med föreläsningarnas innehåll. Under året som gått har PNFF erbjudit 11 föreläsningar varav en fick ställas in. Föreningen har fokus på samhällsaktuella teman. Under åren har man trots lågt bidrag lyckats bedriva verksamhet, bland annat genom samarbeten och sponsring. Medlemsantalet minskade från 23 till 13 medlemmar 2010, men har under 2011 nära fördubblats till 25 medlemmar. Även publiken har ökat och den genomsnittliga publiksiffran var 58 personer. Föreningen har sökt i bidrag för 2012 som avser täcka ökade kostnader, för såväl lokal som ökade föreläsaravgifter och annonskostnader.

15 15 (23) 19 Fyllandsval av ledamot i Kommunala Handikapprådet Diarienr 12KFN36 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ordförande Ann-Katrin Sämfors (S) som ledamot i Kommunala Handikapprådet för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot i Kommunala Handikapprådet för perioden Ida Snellman (S) som varit ledamot har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Ersättare från nämnden är Elin Johansson (V).

16 16 (23) 20 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Diarienr 12KFN37 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ledamot Bo Olovzon (S) som ersättare i kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden Harriet Leppäniemi (S) som varit ersättare har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden.

17 17 (23) 21 Fyllnadsval av ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor Diarienr 12KFN38 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ersättare Monica Wande (S) att bevaka jämställdhetsfrågor i kultur- och fritidsnämnden för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor för perioden Harriet Leppäniemi (S) som varit ledamot har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, en man och en kvinna. Ledamöternas uppgift är att bevaka jämställdhetsfrågor i nämnden. Vice ordförande Anders Nyström (S) är vald som ledamot för mandatperioden.

18 18 (23) 22 Ansökan om tilläggsbidrag för installation av bergvärme, Rosvik Medborgarhusförening Diarienr 12KFN39 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Rosvik Medborgarhusförening ett tilläggsbidrag på kr för installation av bergvärme. Bidraget tas från konto bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden som minskas med motsvarande belopp vid nästa års beslut. Kultur- och fritidsnämnden har beviljat, , Rosvik Medborgarhusförening kr för installation av bergvärme alt indragning av fjärrvärme. Fjärrvärme är inte aktuellt enligt Pite Energi, vilket innebär att bergvärme är enda alternativet för energieffektivisering. Föreningen har ansökt hos Boverket och enligt föreningens representant finns möjlighet att erhålla bidrag från Boverket under förutsättning att Piteå Kommun beviljar totalt 30 % av sökta beloppet. Kultur- och fritidsnämndens andel blir kr. ( kr x 30 %). Föreningen har tidigare beviljats kr och kr kvarstår. Boverket vill ha kommunens beslut senast den 15 mars. Rosvik Medborgarhusföreningens driftunderskottsbidrag som kultur- och fritidsnämnden beviljar ( kr år 2011) täcker inte hela underskottet. För föreningens överlevnad är det ytterst angeläget att minska kostnaderna för uppvärmningen som är den största kostnaden. Om föreningen minskar sina energikostnader, kommer behovet av underskottsbidrag att minska. I samband med beslut om bidrag har kultur- och fritidsnämnden prioriterat åtgärder för energieffektivisering vad avser föreningsägda anläggningar. Skulle Rosvik beviljas tilläggsanslag, får det beslutet positiva effekter för föreningen och på sikt även kultur- och fritidsnämnden.

19 19 (23) 23 Information om aktuella skoterfrågor Diarienr 11KFN118 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningens kontaktperson för skoterfrågor enhetschef fritid Riitta Hovinen att tillsammans med skoterföreningarna bilda en arbetsgrupp för skoterfrågor. Representanter för skoterklubbar informerar om aktuella skoterfrågor. Nationella snöskoterrådet har på remiss till skoterföreningarna skickat handboken Planera för snöskoter. Handboken vänder sig i första hand till kommuner och andra som ska anordna skoterleder, och ska ses som en hjälpreda vid planering och i enskilda beslut om ledsystem, förbudsområden och dispenser. Kan också användas av skoterklubbar som deltar i planeringen av skoterleder. Tanken med Planera för snöskoter är att den ska kunna fungera som en nationell riktlinje och innehåller rekommendationer för planering och åtgärder, men inte några definitiva regler eller föreskrifter. Den enskilda kommunen bestämmer själv både när det gäller övergripande riktlinjer och i enskilda beslut. Representanterna från skoterklubbarna redovisar frågor som bland annat avser ansvar, ekonomi mm.

20 20 (23) 24 Information ang Airdome Diarienr 12KFN43 Representanter för fotbollsföreningarna informerar om föreningarnas behov av en fullstor inomhushall för fotboll. Den behovsinventering av inomhustider som gjorts visar ett behovet är drygt tim/säsong. En mindre hall 70/40 skulle innebära ca tim/säsong. En stor hall möjliggör träning för lag på samma tid, vilket fördubblar kapaciteten jämfört med en mindre hall. Fotbollsföreningarna tar på sig driftansvaret för en Airdome. Förslaget är att placera Airdome, 110 x 88 m på Nordlunda så att spillvärme från Kappa-tuben kan nyttjas. Om inte sådan billig energi kan nyttjas orkar inte föreningarna med att driva varken en Airdome eller någon annan hallkonstruktion. Med en fullstor Airdome behöver inte konstgräset på LF Arena längre värmas vilket ger fördelar ur energi- och kostnadssynpunkt. Med en fullstor hall skulle avgifter från seniorlagens träningar ge ungdomslagen subvention av lokalhyran i Bergsvikens fotbollshall.

21 21 (23) 25 Delegationsbeslut KFN Diarienr 12KFN34 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Handläggare bidrag Ulrika Karlsson Ärenden nr 1-11 (2011) Ärenden nr 1-3 (2012) Avd chef park/anläggningar Per Lenndin Ärende nr 1 Arbetsutskottet , 9 Ärenden nr 1-2 sunderlag Förteckning över delegationsärenden

22 22 (23) 26 Meddelanden/Information KFN Diarienr 12KFN35 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem och att godkänna information. Meddelanden 6. Protokoll Kommunstyrelsen PiteåPanelen rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i sam hället. : Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till kultur- och fritidsförvaltningen som ett underlag i de uppdrag förvaltningen har utifrån kommunkompassens utvärdering. 7. Protokoll Kommunstyrelsen Rapport om situationen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. : Rapporten överlämnas till samtliga nämnder för att ingå i underlaget inför kom mande budgetarbete. 8. Protokoll Kommunstyrelsen Årsplan för säkerhetsarbetet Piteå Museums yttrande över förslag till detaljplan för Höken 15, f d polishuset Byggnaden och dess omgivning besitter ett kulturhistoriskt värde, men eftersom förslaget inte direkt berör några andra kulturmiljöer har museet inte något att erinra. 10. Driftsavtal Nolia ishall och friidrottshall Avtal med Föreningsservice Piteå ang drift av Nolia ishall och friidrottshall samt att svara för städ och viss tillsyn av ishallen och friidrottshallen. Avtalet gäller Skrivelse från PwC Kommunal Sektor PwC genomför granskning av styrelser och nämnders kallelser och protokoll under januari och slutförs i mars. Information 1. Aktivt åldrande Avd chef park/anläggningar Per Lenndin informerade om ett arbete som sker genom SERN som går ut på att förvaltningen, tillsammans med kommunala tjänstemän i Polen, Kroatien, Spanien och Falköping, arbetar fram en projektansökan inom EU-programmet Europe for citizens programme. Forts.

23 23 (23) Forts. Temat för ansökan är Aktivt åldrande och grunden är det behov som vi ser kommer i framtiden då vi blir allt färre yngre som ska försörja och ta hand om allt fler äldre. Då kommer det att bli mycket viktigt att dels aktivera äldre för bättre hälsa samt att fler äldre aktiverar sig inom den ideella sektorn/volontärinsatser. Nämnden uttryckte sig positivt till arbetet och vill att förvaltningen fokuserar projektet på: Kunskapsöverföring Generationsövergripande insatser Demokratifrågor/folkrörelsefrågor Folkhälsa Volontärarbete

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer