Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Paragrafer Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Andreas Arvidsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift/anslaget av

2 2 (23) ande Ann-Katrin Sämfors (S) ordförande Anders Nyström (S) vice ordförande Annica Lundgren (S) tj ledamot Robin Nilsson (S) tj ledamot Dennis Karlsson (S) tj ledamot Bo Olovzon (S) tj ledamot Monica Wande (S) tj ersättare Tomas Olovsson (S) tj ersättare Elin Johansson (V) tj ledamot Karl-Johan Nordensten (MP) tj ledamot Inger Björkman (M) tj ledamot Andreas Arvidsson (C) tj ledamot Ulla Persson (Fp) tj ersättare Övriga deltagare Per Lenndin, avd chef park/anläggningar Tomas Bergdahl, adjungerad ersättare Riitta Hovinen, enhetschef fritid Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare Elisabeth Forsell, ungdomskonsulent 10 Thomas Johansson, Ph.D, utredare Kalix kommun 10 Ove Marklund, Piteå Hockey 11 Håkan Linneruth, Piteå IF 11 Micael Jonsson, enhetschef kultur Karl-Erik Björkén, Rosvik snöskoterklubb 23 Eje Eriksson, Sjulsmark skoter- och fiskevårdsförening 23 Tord Söderberg, Piteå snöskoterklubb 23 Hans Hansson, representant för fotbollsföreningar 24 Anders Lundkvist, representant för fotbollsföreningar 24 Inger Westerlund, sekreterare

3 3 (23) Innehållsförteckning... Sid 10 Information ang forskningsorienterad studie av Fria pengar PÅPP Information ang investeringsförslag för LF Arena Biblioteksplan för Piteå kommun Remiss - Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför Placering av konstverk i konstparken Verksamhetsplan Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Fördelning av ospecificerat investeringsanslag Ansökan om årsbidrag, gällande kulturföreningar med offentliga kulturarrangemang Fyllandsval av ledamot i Kommunala Handikapprådet Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Fyllnadsval av ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor Ansökan om tilläggsbidrag för installation av bergvärme, Rosvik Medborgarhusförening Information om aktuella skoterfrågor Information ang Airdome Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN... 22

4 4 (23) 10 Information ang forskningsorienterad studie av fria pengar PÅPP Diarienr 12KFN44 I mars 2010 tog Piteå kommun och Kommunförbundet Norrbotten initiativ till en forskningsorienterad granskning av systemet fria snabba pengar och som för Piteås del benämns PÅPP. Förutom Piteå kommun deltar även Jokkmokk, Kalix, Luleå och Kiruna kommun. Systemet fria snabba pengar har fått en mycket stor regional spridning i Norrbotten under senaste 10 åren. Det ligger därför ett värde i att belysa orsakerna till systemets framväxt i regionen samt systemets egenskaper och effekter. Thomas Johansson Ph.D, utredare Kalix kommun lämnar en delrapport om studien av fria snabba pengar PÅPP. En slutrapport kommer att presenteras för nämnden under hösten 2012.

5 5 (23) 11 Information ang investeringsförslag för LF Arena Diarienr 12KFN42 Representanter från Piteå Hockey och Piteå IF redovisade föreningarnas investeringsförslag för LF Arena I utredningen har flera intressenter varit delaktiga förutom fotboll och hockey. Från 2014 har Svenska fotbollsförbundet ställt krav på LF Arena utifrån att Piteå IF spelar i damallsvenskan. Under hösten 2011 har kultur och fritid tillsammans med Piteå IF och Piteå hockey utrett olika förslag för LF Arenas framtid. Följande nyckelfrågor diskuterades Generellt upprustningsbehov. Arena krav från fotbollsförbundet Säkerhetsfrågor såväl aktiva som besökare. Fotboll och ishockey i Piteå bedrivs numera på hög nivå av båda könen. LF Arena behöver anpassas till dagens behov av omklädningsrum för både manliga och kvinnliga spelare/domare. Föreningarnas sponsorer kräver kund nytta för ekonomisk stöttning av föreningarna, att arrangemang före och under matchen kan genomföras i lämplig lokal på matcharenan. kvinnliga spel

6 6 (23) 12 Biblioteksplan för Piteå kommun Diarienr 11KFN56 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till Biblioteksplan för Piteå kommun Biblioteksplanen skickas till kommunfullmäktige för att fastställas. Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Enligt Bibliotekslagen ska Sveriges kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utarbeta en plan för biblioteksverksamheten i kommunen. Planen skall vara ett politiskt styrdokument som ska antas av kultur- och fritidsnämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att förslaget till biblioteksplan skulle skickas på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt tillallmänheten. Utifrån de synpunkter som inkommit har planen reviderats och nulägesbeskrivningen är lagd som en bilaga. sunderlag Biblioteksplan Nulägesbeskrivning

7 7 (23) 13 Remiss - Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför 2013 Diarienr 12KFN13 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det förslag till avgifter som utarbetats av folkbiblioteken i Norrbotten inför samgåendet till Ett bibliotek Kommunfullmäktige har på remiss översänt ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Inför samgåendet till ett Bibliotek 2013 har ett gemensamt avgiftsförslag utarbetats. Representanter från samtliga 14 kommuner har varit delaktiga i arbetet och i förslaget finns en utförlig beskrivning om vad som ingår och vilka avgifter som ska tas ut. För de delar av biblioteksverksamheten som inte inkluderas i samarbetet finns möjlighet för den enskilda kommunen att själv bestämma regelverk och avgiftsstorlek I december biföll kommunförbundets styrelse förslaget och rekommenderar alla berörda kommuner att godkänna de föreslagna reglerna och avgifterna sunderlag Avgifter Biblioteken i Norrbotten Protokoll från Kommunförbundet

8 8 (23) 14 Placering av konstverk i konstparken Diarienr 12KFN19 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa strukturen för konstverkens placering i Konstparken. För att lyfta fram konsten i Konstparken och möjliggöra en utveckling av parkens estetik behöver placeringen av konstverken i Konstparken styras upp. I Konstparken finns det klippta häckar som bildar enskilda rum där konstverk kan betraktas var för sig. Det är viktigt att dessa rum fylls i första hand. Genom detta förfarande kan konsten göras tillgänglig för synskadade, det blir lättare att belysa verken och skötseln av gräsytorna förenklas. sunderlag Konstverkens placering i Konstparken

9 9 (23) 15 Verksamhetsplan 2012 Diarienr 12KFN20 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan Den kommunala styrningen utgår från vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och följer upp genom verksamhetsplan och övriga styrande dokument samt delårsrapporter och årsredovisning. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För att få ett gemensamt dokument som styr Kultur och fritids verksamhet har en verksamhetsplan för 2012 tagits fram. sunderlag Verkamhetsplan 2012

10 10 (23) 16 Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden 2011 Diarienr 12KFN14 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med beaktande av revisionens synpunkter lägga rapporten till handlingarna. Piteå kommuns revisorer hade kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning den 13 december Vid sammanträdet diskuterade frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande, d v s nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är tillfredsställande. sunderlag Revisionsskrivelse

11 11 (23) 17 Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2012 Diarienr 12KFN17 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag avseende fördelning av ospecificerat investeringsanslag för Kultur- och fritidsnämndens anslag till ospecificerade investeringar för 2012 ska fördelas. Den totala summan är 1,5 miljoner. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande fördelning tkr Vidareutveckling skärgården 200 Förbättringsåtgärder Norra ringen 106 Bibliotekssystem 250 Renovering filter varmbadet Öjebyn 150 Skoter Lindbäcksstadion 80 Stor klippare parken elmopeder, alt 1 elmoped och 1 vikplog 140 Teknik ljud och ljus restaurangscen Acusticum 70 Summa 1 481

12 12 (23) 18 Ansökan om årsbidrag, gällande kulturföreningar med offentliga kulturarrangemang 2012 Diarienr 12KFN18 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Föreningen Jazz Föreningen Karlberg Kulturföreningen Ordmån Piteå nya FöreläsningsFörening (PNFF) kronor kronor kronor kronor Bidragen är tänkta att verka för att för att bidra till pitebornas livskvalitet och folkhälsa och berör följande strategiska områden. Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Föreningen Jazz i Piteå Beviljat bidrag för 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Föreningen är en ideell sammanslutning av jazzintresserade i Piteå med omnejd. Under året 2011 genomförde föreningen 24 offentliga arrangemang, en ökning med två från året före. Föreningens evenemang har en genomgående hög kvalitet med professionella band. Konsertsamarbetet mellan föreningen Jazz i Piteå (JiP) och Norrbottensmusiken gällande konserter med Norrbotten Big Band (NBB) har övergått till traditionellt producentkonsertarrangörsförhållande. Det innebär att från 2011 bokar JiP och betalar för alla konserter de önskar arrangera oavsett var de är producerade. Under året genomfördes tre konserter med NBB. JiP fortsätter sin medvetna satsning på att öka ungdomars jazzintresse. Föreningen utmärker sig i jämförelse med andra föreningar både genom att ha en ungdomlig publik och att den har en särskild ungdomssektion som utgörs främst av musikstuderande från Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan. Studerande från de båda skolorna har spelat som förband vid många konserter, under 2011 har 12 förband framträtt och det är en ökning från året innan då 7 band spelade. Forts.

13 13 (23) Forts. Under det gångna året har föreningen genomfört sina konserter i Studio Acusticums lokaler, Kårhuset och Krokodil. Kårhuset är föreningens stamställe och en stor fördel är närheten till Musikhögskolans studenter. Lördagsjazzen lockar en äldre publik och då håller man till på Krokodil. Sommarens konserter i samarbete med Festspelen och i Badhusparken betecknas som en succé och föreningen planerar för liknande konserter kommande sommar. Möjligen tvingar en ansträngd ekonomi föreningen att sänka ambitionerna vad gäller antalet arrangemang, eftersom professionella band medför höga kostnader för gager, logi och resor. JiP hade under det gångna året 198 medlemmar varav 110 var under 25 år, att notera en ökning med 10 medlemmar under 25. Genomsnittlig publiksiffra/arrangemang var 69 personer. Föreningen Karlberg Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Föreningen Karlberg driver en utomhusteater med stor scen som används till konserter, barnteater och sommarlustspel. I anslutning till teatern finns ett friluftsområde med strövstigar. Bidraget föreningen ansöker om är avsett att användas till täckande av kostnader för sommarteater Vilken teater som ska spelas är inte fastställt ännu, men föreningen har knutit kontakt med regissören Thomas Krantz. Föreningens beräknade budget för teaterverksamheten uppgår till 2011 års nivå. Förutom kostnader som är förenade med teaterföreställningarna har föreningen underhållskostnader på anläggningen vid Karlbergsområdet, som teaterbyggnaden, stigar samt grillplatser. Folklustspelet kommer att spelas mellan den 26 till 29 juni och 2 till 6 juli, sammantaget 9 föreställningar. En stor del av föreningens budget består av relativt stora entréintäkter och det räknar man med även för kommande sommar. Föreningen har 40 medlemmar och hade ca 300 besökare/föreställning under Kulturföreningen Ordmån Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2012 Sökt bidrag Förslag till bidrag kronor kronor kronor kronor Beskrivning Kulturföreningen Ordmån erbjuder huvudsakligen författarkvällar i kafémiljö. Föreningen vill genom att erbjuda ett program med skiftande innehåll och genomgående hög kvalitet spegla det mångkulturella samhälle vi lever i. Forts.

14 14 (23) Forts. Föreningen har en ansträngd ekonomi på grund av ökade kostnader för arrangemangen. Inför 2011 höjdes såväl medlemsavgift som entré till programkvällarna. I år är 12 arrangemang inplanerade, fördelade med 6 på våren och 6 på hösten. Under våren kommer inte mindre än 3 Augustprisvinnare att framträda och det innebär att alla tre klasserna är representerade, även årets barn- och ungdomsbok. Samtliga arrangemang genomförs på Krokodil som tidigare. Föreningen förlorade 10 medlemmar under 2010 och ytterligare 10 under 2011 vilket innebär att antalet medlemmar under fjolåret var 67. Det minskade antalet kan bero på höjda medlemsavgifter. Föreningen har inte uppgivit någon siffra för medlemmar under 20 år eftersom man inte har något särskilt ungdomsmedlemskap. Arrangemangen besöks av yngre personer och de flesta av dem är gymnasieelever. Föreningen har en överenskommelse med Strömbackaskolan som ger eleverna fri entré till programkvällarna. Genomsnittlig publiksiffra/arrangemang uppgick till 57 personer, varav en tredjedel av publiken var ickemedlemmar. Sannolikt fortsätter många som avslutat medlemskap i föreningen att besöka arrangemangen och betalar entré istället. Piteå Nya FöreläsningsFörening (PNFF) Beviljat bidrag 2011 Beräknade verksamhetskostnader för 2011 Sökt bidrag Förslag till bidrag för kronor kronor kronor kronor Beskrivning Piteå Nya Föreläsnings Förening (PNFF) arrangerar föreläsningskvällar i Krokodils lokaler. Föreningens publik är företrädesvis män och det har sannolikt att göra med föreläsningarnas innehåll. Under året som gått har PNFF erbjudit 11 föreläsningar varav en fick ställas in. Föreningen har fokus på samhällsaktuella teman. Under åren har man trots lågt bidrag lyckats bedriva verksamhet, bland annat genom samarbeten och sponsring. Medlemsantalet minskade från 23 till 13 medlemmar 2010, men har under 2011 nära fördubblats till 25 medlemmar. Även publiken har ökat och den genomsnittliga publiksiffran var 58 personer. Föreningen har sökt i bidrag för 2012 som avser täcka ökade kostnader, för såväl lokal som ökade föreläsaravgifter och annonskostnader.

15 15 (23) 19 Fyllandsval av ledamot i Kommunala Handikapprådet Diarienr 12KFN36 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ordförande Ann-Katrin Sämfors (S) som ledamot i Kommunala Handikapprådet för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot i Kommunala Handikapprådet för perioden Ida Snellman (S) som varit ledamot har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Ersättare från nämnden är Elin Johansson (V).

16 16 (23) 20 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Diarienr 12KFN37 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ledamot Bo Olovzon (S) som ersättare i kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden Harriet Leppäniemi (S) som varit ersättare har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden.

17 17 (23) 21 Fyllnadsval av ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor Diarienr 12KFN38 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ersättare Monica Wande (S) att bevaka jämställdhetsfrågor i kultur- och fritidsnämnden för perioden Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot som i kultur- och fritidsnämnden bevakar jämställdhetsfrågor för perioden Harriet Leppäniemi (S) som varit ledamot har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, en man och en kvinna. Ledamöternas uppgift är att bevaka jämställdhetsfrågor i nämnden. Vice ordförande Anders Nyström (S) är vald som ledamot för mandatperioden.

18 18 (23) 22 Ansökan om tilläggsbidrag för installation av bergvärme, Rosvik Medborgarhusförening Diarienr 12KFN39 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Rosvik Medborgarhusförening ett tilläggsbidrag på kr för installation av bergvärme. Bidraget tas från konto bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden som minskas med motsvarande belopp vid nästa års beslut. Kultur- och fritidsnämnden har beviljat, , Rosvik Medborgarhusförening kr för installation av bergvärme alt indragning av fjärrvärme. Fjärrvärme är inte aktuellt enligt Pite Energi, vilket innebär att bergvärme är enda alternativet för energieffektivisering. Föreningen har ansökt hos Boverket och enligt föreningens representant finns möjlighet att erhålla bidrag från Boverket under förutsättning att Piteå Kommun beviljar totalt 30 % av sökta beloppet. Kultur- och fritidsnämndens andel blir kr. ( kr x 30 %). Föreningen har tidigare beviljats kr och kr kvarstår. Boverket vill ha kommunens beslut senast den 15 mars. Rosvik Medborgarhusföreningens driftunderskottsbidrag som kultur- och fritidsnämnden beviljar ( kr år 2011) täcker inte hela underskottet. För föreningens överlevnad är det ytterst angeläget att minska kostnaderna för uppvärmningen som är den största kostnaden. Om föreningen minskar sina energikostnader, kommer behovet av underskottsbidrag att minska. I samband med beslut om bidrag har kultur- och fritidsnämnden prioriterat åtgärder för energieffektivisering vad avser föreningsägda anläggningar. Skulle Rosvik beviljas tilläggsanslag, får det beslutet positiva effekter för föreningen och på sikt även kultur- och fritidsnämnden.

19 19 (23) 23 Information om aktuella skoterfrågor Diarienr 11KFN118 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningens kontaktperson för skoterfrågor enhetschef fritid Riitta Hovinen att tillsammans med skoterföreningarna bilda en arbetsgrupp för skoterfrågor. Representanter för skoterklubbar informerar om aktuella skoterfrågor. Nationella snöskoterrådet har på remiss till skoterföreningarna skickat handboken Planera för snöskoter. Handboken vänder sig i första hand till kommuner och andra som ska anordna skoterleder, och ska ses som en hjälpreda vid planering och i enskilda beslut om ledsystem, förbudsområden och dispenser. Kan också användas av skoterklubbar som deltar i planeringen av skoterleder. Tanken med Planera för snöskoter är att den ska kunna fungera som en nationell riktlinje och innehåller rekommendationer för planering och åtgärder, men inte några definitiva regler eller föreskrifter. Den enskilda kommunen bestämmer själv både när det gäller övergripande riktlinjer och i enskilda beslut. Representanterna från skoterklubbarna redovisar frågor som bland annat avser ansvar, ekonomi mm.

20 20 (23) 24 Information ang Airdome Diarienr 12KFN43 Representanter för fotbollsföreningarna informerar om föreningarnas behov av en fullstor inomhushall för fotboll. Den behovsinventering av inomhustider som gjorts visar ett behovet är drygt tim/säsong. En mindre hall 70/40 skulle innebära ca tim/säsong. En stor hall möjliggör träning för lag på samma tid, vilket fördubblar kapaciteten jämfört med en mindre hall. Fotbollsföreningarna tar på sig driftansvaret för en Airdome. Förslaget är att placera Airdome, 110 x 88 m på Nordlunda så att spillvärme från Kappa-tuben kan nyttjas. Om inte sådan billig energi kan nyttjas orkar inte föreningarna med att driva varken en Airdome eller någon annan hallkonstruktion. Med en fullstor Airdome behöver inte konstgräset på LF Arena längre värmas vilket ger fördelar ur energi- och kostnadssynpunkt. Med en fullstor hall skulle avgifter från seniorlagens träningar ge ungdomslagen subvention av lokalhyran i Bergsvikens fotbollshall.

21 21 (23) 25 Delegationsbeslut KFN Diarienr 12KFN34 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Handläggare bidrag Ulrika Karlsson Ärenden nr 1-11 (2011) Ärenden nr 1-3 (2012) Avd chef park/anläggningar Per Lenndin Ärende nr 1 Arbetsutskottet , 9 Ärenden nr 1-2 sunderlag Förteckning över delegationsärenden

22 22 (23) 26 Meddelanden/Information KFN Diarienr 12KFN35 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem och att godkänna information. Meddelanden 6. Protokoll Kommunstyrelsen PiteåPanelen rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i sam hället. : Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till kultur- och fritidsförvaltningen som ett underlag i de uppdrag förvaltningen har utifrån kommunkompassens utvärdering. 7. Protokoll Kommunstyrelsen Rapport om situationen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. : Rapporten överlämnas till samtliga nämnder för att ingå i underlaget inför kom mande budgetarbete. 8. Protokoll Kommunstyrelsen Årsplan för säkerhetsarbetet Piteå Museums yttrande över förslag till detaljplan för Höken 15, f d polishuset Byggnaden och dess omgivning besitter ett kulturhistoriskt värde, men eftersom förslaget inte direkt berör några andra kulturmiljöer har museet inte något att erinra. 10. Driftsavtal Nolia ishall och friidrottshall Avtal med Föreningsservice Piteå ang drift av Nolia ishall och friidrottshall samt att svara för städ och viss tillsyn av ishallen och friidrottshallen. Avtalet gäller Skrivelse från PwC Kommunal Sektor PwC genomför granskning av styrelser och nämnders kallelser och protokoll under januari och slutförs i mars. Information 1. Aktivt åldrande Avd chef park/anläggningar Per Lenndin informerade om ett arbete som sker genom SERN som går ut på att förvaltningen, tillsammans med kommunala tjänstemän i Polen, Kroatien, Spanien och Falköping, arbetar fram en projektansökan inom EU-programmet Europe for citizens programme. Forts.

23 23 (23) Forts. Temat för ansökan är Aktivt åldrande och grunden är det behov som vi ser kommer i framtiden då vi blir allt färre yngre som ska försörja och ta hand om allt fler äldre. Då kommer det att bli mycket viktigt att dels aktivera äldre för bättre hälsa samt att fler äldre aktiverar sig inom den ideella sektorn/volontärinsatser. Nämnden uttryckte sig positivt till arbetet och vill att förvaltningen fokuserar projektet på: Kunskapsöverföring Generationsövergripande insatser Demokratifrågor/folkrörelsefrågor Folkhälsa Volontärarbete

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia City Konferens, Tingsholmen Tisdag den 8 maj 2012, kl 09.30-15.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (kd) Justeringens tid och plats Kultur-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm, Tisdag den 21 januari kl 09.30-13.45 Studiebesök LF Arena kl 13.45-14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 2 juni 2009, kl 09.30-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Robin Nilsson Justeringens

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 8 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 8 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 10 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 08.15 12.00 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-07 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-19.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Christina Granath Friberg (S) Inge Fransson (FP) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer