Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande Inga Johansson (s), tj ledamot Robin Nilsson (s), tj ledamot Harriet Leppäniemi (s), tj ledamot Christer Lindström (s), tj ledamot Annica Lundgren (s), tj ledamot Mohamad Jawad (v), tj ledamot Stig Sjölund (v), tj ledamot Per-Arne Persson (kd), tj ledamot Göran Karlsson (m), tj ledamot Helge Lönnberg (ns), tj ledamot Magnus Alm (mp), tj ledamot Övriga deltagande Hans Hansson, förvaltningschef Per Lenndin, avd chef Park/Anläggningar Inger Westerlund, sekreterare Gunnar Lundström, arbetsledare park 63 Utses att justera Stig Sjölund Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare Inger Westerlund Paragrafer Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Stig Sjölund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslags uppsättande Kultur- och fritidsnämnden Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen Inger Westerlund

2 Kultur- och fritidsnämnden KFN 63 Dnr Kvalitetssäkring Fåröbanan Vid arbetsutskottets sammanträde redovisade arbetsledare Gunnar Lundström nämndens förväntade effekter på målen för Fåröbanan. Arbetsutskottet beslutade att förvaltningen skulle presentera kvalitetssäkringsarbetet vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 juni På grund av arbetsledarens arbetsbelastning har redovisningen flyttats fram. Arbetsledare Gunnar Lundström redovisar verksamheten utifrån antagen kvalitetssäkringsmodell.

3 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFN 64 AU 39 Dnr Delegation av uppgifter inom kultur- och fritidsnämndens arbetsgivaransvar för arbetsmiljön Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvariga för arbetsmiljöfrågorna inom den egna förvaltningen enligt 3 kap arbetsmiljölagen. En arbetsgivares arbetsmiljöansvar innebär att det finns skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Uppgifterna inom arbetsmiljöarbetet måste fördelas för att nämnden ska kunna uppfylla sitt ansvar. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 6 ges också arbetsgivare den rätten eller möjligheten. Förvaltningen föreslår i enlighet med detta att det löpande arbetsmiljöarbetet delegeras till förvaltningschefen. Förvaltningschefen har dessutom uppgiften att i kultur- och fritidsförvaltningen fördela uppgifter inom arbetsmiljöområdet. Fördelningen ska förankras i samverkansgrupp och gällande delegationsförteckning ska revideras med hänsyn till beslutet. Förvaltningschefens uppgifter inom arbetsmiljöområdet 1. Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 2. Ta fram mål och policy för arbetsmiljöverksamheten. 3. Utarbeta rutiner och riktlinjer för hur det systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras. 4. Ta fram riktlinjer avseende verksamheternas möjligheter att ta del av lagar och avtal. 5. Utöva tillsyn av hur arbetsmiljöverksamheten fungerar inom förvaltningen. 6. I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras. 7. Tillgodose utbildningsbehov inom arbetsmiljöområdet. 8. Årligen följa upp arbetsskador/sjukdom, hot och våld samt rehabiliteringsarbetet. 9. Informera huvudskyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet. 10. Göra en bedömning av arbetsmiljöärenden, och i första hand svara för att ärendet åtgärdas och i andra hand att ärendet förs vidare till kultur- och fritidsnämnden. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till förvaltningschefen delegera uppgifter i det löpande arbetsmiljöarbetet enligt förslag. att beslutet ska införas i delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden.

4 Kultur- och fritidsnämnden KFN 64 Dnr enligt arbetsutskottets förslag.

5 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFN 65 AU 41 Dnr Gymmet i Öjebyns simhall I oktober 2007 går avtalet med Nautilus ut rörande gymmet i Öjebyns simhall. i framtiden kan man tänka sig två alternativ för gymmet. 1. Vi äger och driver gymmet i egen regi och köper/hyr in alla träningsmaskiner som krävs. 2. Vi går ut med ett erbjudande om ett nytt samarbetsavtal där ett företag driver gymmet mot ersättning till kommunen. Fördelen med alt 1 är att det ger förvaltningen större intäkter jämfört med alt 2. Risken är å andra n att alt 1 väcker ont blod hos företagarna då kommunen driver företagsverksamhet i egen regi. Idag omsätter gymmet kr där kommunen får 50 % av intäkterna och Nautilus får 50 %. Plus att Nautilus tar betalt för autogiroadministrationen med ca kr/år. Kommunens ansvar idag är att hålla med lokal, försäljning samt instruktörer medan Nautilus ansvarar för maskiner och marknadsföring. I Luleå och Boden bedrivs ingen gymverksamhet i kommunal regi. I Skellefteå däremot bedriver kommunen själv all gymverksamhet i sina egna anläggningar. För ett antal år sedan prövades vid flera tillfällen om det är lagligt för en kommun att bedriva gymverksamhet. I inget fall fälldes kommunerna för något fel. Med dagens omsättning i gymmet uppskattar vi att ett nytt avtal kan ge ca kr i ökade intäkter jämfört med idag. Kan vi driva gymmet själv bedömer vi att det ger kr. Arbetsutskottet beslutar att till nämndens sammanträde uppdra till arbetsledare Kent Eriksson att presentera kostnader för hyra/leasing respektive köp av träningsmaskiner. att förvaltningen får i uppdrag att utreda samtliga alternativ för gymmet i Öjebyns simhall avseende driftform, ekonomi samt finansieringsformer.

6 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFN 66 AU 42 Dnr Nästa Kvalitetssäkring Nämnden har att genomföra kvalitetssäkringar inom nämndens verksamhetsområde. Som nästa kvalitetssäkring föreslår förvaltningen att nämnden kvalitetssäkrar simundervisning/simskola och del av Dans i Nords verksamhet. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att kvalitetssäkra simundervisning/simskola. att kvalitetssäkra del av Dans i Nords verksamhet. enligt arbetsutskottets förslag.

7 Kultur- och fritidsnämnden KFN 67 Dnr Ny skylt till Piteå Museum Piteå Museum har gjort en översyn av Museets externa och interna utseende. Invändigt gör man åtgärder för att på ett bättre sätt informera besökarna om vad som finns och hur man rör sig i museet. Till största del bekostar man dessa åtgärder själva. Exteriört önskar man vepor, fasadbelysning och en ny entréskylt. Man har för dessa senare åtgärder vänt sig till Kultur- och fritid respektive Fastighetskontoret. Fastighetskontoret kan tänka sig bekosta fasadbelysningen om Kultur Fritid kan svara för montering. Museet önskar att Kultur Fritid svarar för en ny skylt och vepor. Förvaltningen föreslår att nämnden bekostar ny skylt som tillverkas och monteras av förvaltningen. Däremot är det förvaltningens mening att veporna får museet själva ta kostnaderna för. Kvalitetsfaktorer Miljö Totalt sett kommer de esterna åtgärderna att mycket positivt att påverka miljön på Rådhustorget samtidigt som de lyfter fram den vackra Rådhusbyggnaden. Jämställdhet Museet besöks av både vuxna och ungdomar samt båda lönen, torget likaså. Ungdom Är ingen åtgärd som specifikt riktar sig till ungdom. Ungdomar kommer dock i lika utsträckning som vuxna att kunna glädja sig åt en finare torgmiljö. att anslå kr till ny entréskylt till Piteå Museum. att kostnaden belastar kontot kultur- och fritidsnämndens förfogande.

8 Kultur- och fritidsnämnden KFN 68 Dnr Revidering av projektet Att fara eller inte fara Kultur- och fritidsnämnden har i beslut beslutat bevilja projektet Att fara eller inte fara kr i projektbidrag. Projektet skulle resultera i en bok där trettio utflyttade kvinnors tankar kring dels sitt beslut att flytta men också tankar om hur deras liv kom att bli. Projektet beräknades pågå under 2006 och totalkostnaden skulle bli kronor. Landstinget förväntades bidra med kr, Länsstyrelsen kr och tolv av Norrbottens kommuner med vardera kr. Sökta bidrag har inte beviljats i den omfattning som förväntades vilket medfört att projektet förändrats. Totala intäkter i form av bidrag har minskat till budgeterade kr till faktiska kr. Istället för att intervjua trettio kvinnor kommer tjugofem utflyttade kvinnor i olika åldrar, från olika miljöer, med olika yrken mm att intervjuas. Intäkterna från försäljning av boken kommer att användas till distribution och marknadsföring av boken. Blir det något över går det till finansiering av projektet som i nuläget är underfinansierat. Den förändring som gjorts i projektplanen borde inte påverka resultatet och värdet av intervjuerna eller de personliga berättelserna varför beslutet om beviljat bidrag föreslås kvarstå. att tidigare fattat beslut om bidrag till projektet Att fara eller inte fara kvarstår att förorda att de kvinnor som ska medverka i boken väljs från de kommuner som beviljat bidrag till projektet.

9 Kultur- och fritidsnämnden KFN 69 Dnr Information från träff med budgetberedningen Förvaltningschef Hans Hansson går igenom det material som förvaltningen redovisade vid träffen med budgetberedningen. att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

10 Kultur- och fritidsnämnden KFN 70 Dnr Beslut med stöd av delegationsrätt enligt 86/2004 kultur- och fritidsnämnden För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegationsrätt. Förvaltningschef Hans Hansson Ärenden nr 7-8 Landskapsingenjör Anders Jönsson Ärende nr 1 Bilaga Förteckning över delegationsärenden. att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna.

11 Kultur- och fritidsnämnden KFN 71 Dnr Meddelanden/Information 62. Protokoll Svar på motion ang. porrfria hotellbokningar. Kommunfullmäktige Uppsägning hyresavtal Upphör att gälla per Medic Operating Support AB Avtal Inköp av guideanläggning till turbåten L-line Rederi AB M/S Favourite till en kostnad av kr exkl moms. 65. Kontrakt EU-utbildning i Bryssel för samtliga förvaltnings- Information Diffusion Europé chefer den oktober Associations Protokoll Konstparken 2007 KFN arbetsutskottet Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till konstverk och arrangemang i samband med 15-års jubileet i konstparken. 67. Skrivelse Förbundet har lämnat rekommendation avseende Folkbildningsförbundet Studie- fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna. förbundens intresseorganisation 68. Skrivelse/Svar Ang. öppethållandetider vid Hortlax simhall Person boende i Hortlax avseende möjligheten att motionssimma / Yttrande över betänkandet Tillägg har gjorts i yttrandet att kultur- Tänka framåt göra nu arrangemang skulle kunna ses av fler om kostnaden för resor var lägre. 70. Långnäs Ideella förening Från juli 2006 betalar föreningen alla kostnader kostnader som avser Logen och är därmed berättigad till driftbidrag enligt normen. 71. Tackbrev Tackbrev för bidrag till att finansiera projektet Norrbottens Museum Väckelsens byggnader i Norrbottens län

12 Kultur- och fritidsnämnden KFN 71 Dnr Information 1. Verksamhetsbidrag för Dans i Nord. Förvaltningschef Hans Hansson lämnar redogörelse för verksamhetsbidrag 2007 från Norrbottens läns landsting med kr. 2. Hyreskontrakt för fotbollshall i Storfors. Förvaltningschef Hans Hansson lämnar redogörelse för hyreskontrakt för fotbollshall i Storfors. Kultur Fritid tecknar avtal med Piteå Näringsfastigheter. Fotbollsklubbarna har i sin tur via protokollfört samrådsmöte accepterat en årshyra på att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem. att godkänna informationen.

13 Kultur- och fritidsnämnden KFN 72 Dnr Nämnden frågar 1. Rättvisemärkta fotbollar Ledamot Magnus Alm (mp) återkommer med sin tidigare ställda frågan om rättvisemärkta fotbollar. Förvaltningschef Hans Hansson återkommer med ytterligare information.

14 Kultur- och fritidsnämnden KFN 73 Dnr Utbildning av kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschef Hans Hansson tar upp frågan om nämndens synpunkter ang. utbildning för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare. Nämnden anser att det är fördel om del av utbildningen göras på annan ort och förordar även studiebesök inom egna verksamheter och föreningar. att förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på utbildning av kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-22.00 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00-18.40 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2014-02-17 kl. 18.30 20.15 Enligt sidor 24 och 25 Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus Jessica Edlund,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer