Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län"

Transkript

1 Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr:

2 Beställare: Trafikverket Hamntorget Karlstad Tel Projektledare: Martin Bergwall Konsult: Vectura Lagergrens gata Karlstad Tel Uppdragsledare: Bitr. uppdragsledare: Väg och trafik: Miljö: Kartor: Layout: Gustav Silverin Ola Rosenqvist Åke Carlsson Elin Larsson Ingela Undhjem Margita Högberg

3 Innehållsförteckning Trafikverkets ställningstagande Beslut Bilaga 1 - Länsstyrelsen i Västra Götaland - Beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 2 Årjängs kommun - Yttrande miljö över förstudie Bilaga 3 - Förstudiens förslagshandling, daterad maj 2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förslagshandling, Maj 2012 Objektnr:

13 Medverkande Beställare: Trafikverket Hamntorget Karlstad Tel Projektledare: Martin Bergwall Konsult: Vectura Lagergrens gata Karlstad Tel Uppdragsledare: Bitr. uppdragsledare: Väg och trafik: Miljö: Kartor: Layout: Gustav Silverin Ola Rosenqvist Åke Carlsson Elin Larsson Ingela Undhjem Margita Högberg 2

14 Innehåll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syfte Brister och problem Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografiska avgränsningar Övergripande mål och strategi Planeringsprocessen Befintliga förhållanden Markanvändning och kommunal planering Trafik och trafikanter Övrig infrastruktur Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Funktionsanalys Funktionsmål Hänsynsmål Sammanfattande problem- och värdebeskrivning Projektmål Tänkbara åtgärder Begränsningar och bortvalda åtgärder Analys av tänkbara åtgärder Beskrivning av tänkbara åtgärder Effekter och konsekvenser Kostnader Riskhantering Bakgrund Skyddsobjekt Riskobjekt Slutsatser Måluppfyllelse och prioritering Åtgärder längs E Korsningsåtgärder Sammanfattning och prioritering Samråd Förslag till fortsatt arbete

15 Innehåll 10 Referenser Litteraturförteckning Kontaktpersoner Internet Kartmaterial Statistik Bilagor Barnkonsekvensanalys Yttrande Länstyrelsen Yttrande Årjängs kommun Samrådsredogörelse ned allmänheten 4

16 Sammanfattning Sammanfattning Aktuell del av E 18 genom Töcksfors är ca 2 km lång och har överlag en god standard. Problemen på sträckan bedöms vara bristande trafiksäkerhet och framkomlighet, det gäller både för fordonstrafiken och för de oskyddade trafikanterna. Gående och cyklande kan endast färdas säkert längs med vägen på en kortare del av sträckan. Sidoområdena är undermåliga på delar av sträckan. Framkomligheten i korsningen Sveavägen/Fågelviksvägen är begränsad för de som ska korsa eller köra ut på E 18. Hela sträckan är skyltad till 70 km/tim, med undantag korsningen vid Töcksmarks kyrka. På sträckan har vägen en bredd som varierar mellan 8,5 och 13 m. Förbi handelsområdet vid huvudinfarten till tätorten finns refug och stängsel uppsatta. Trafikmängden har uppmätts till ca fordon/dygn på de mest trafikerade delarna på sträckan. Utifrån bakgrunden till förstudien, de generella målen och genomförd funktionsanalys har ett antal projektmål lyfts fram. De åtgärder som studeras enligt fyrstegsprincipen kommer i första hand att utvärderas mot: ökad trafiksäkerhet - färre dödade och svårt skadade avseende både fordonstrafik och oskyddade trafikanter oförändrad eller ökad framkomlighet på E 18 ökad tillgänglighet - till bostadsområden, handelsområden och Töcksfors centrum barns förutsättningar att röra sig inom utredningsområdet För att uppnå projektmålen föreslås åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Föreslagna åtgärder är en ny referenshastighet på 80 km/tim för E 18 med en lokal hastighetssänkning till 60 km/tim på delen mellan Sveavägen (öst) och Sveavägen/Fågelviksvägen. För att få efterlevnad kan automatiska trafikkameror eller hastighetspåminnare bli aktuellt. Övriga åtgärder inkluderar bland annat att sidoområdet säkras och att busshållplatser får en säkrare utformning. För att öka tillgängligheten föreslås en cirkulationsplats vid huvudinfarten till Töcksfors. Några av dagens korsningar föreslås byggas om med separata vänstersvängfält för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E 18. Effekterna ger sammantaget en bibehållen framkomlighet på E 18 samtidigt som tillgängligheten över E 18 blir bättre. Trafiksäkerheten blir bättre med säkrare sidoområden, korsningar och en bättre anpassad hastighet genom samhället. 5

17 6

18 Bakgrund 1 Bakgrund 1.1 Syfte Förstudien är i huvudsak ett inventeringsskede inför den eventuellt fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Framtagandet av förstudien ska präglas av ett vidsynt och förutsättningslöst arbetssätt samt en öppen dialog med myndigheter, organisationer, allmänheten och näringsliv. Tonvikten ska ligga på insamlande av befintlig information, problembeskrivning utifrån denna samt på vilka mål som ska uppnås, målen kan sägas vara en utgångspunkt för förstudiearbetet. Förstudien kommer även att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Åtgärdsförslagen med deras effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt och bearbetas vidare i det fortsatta arbetet. Huvudsyftet med förstudien är således att utgöra en bra plattform för eventuellt fortsatt planeringsoch projekteringsarbete. Det görs genom att: skapa möjligheter till samråd, information och förankring ge en bild av de behov/problem som finns beskriva viktiga värden/kvaliteter i området utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Därmed förväntas en förstudie kunna ge svar på bland annat följande frågor. Vilka är problemen och möjligheterna? Vad händer om ingenting görs? Finns det alternativa sätt att lösa problemen? Ska objektet drivas vidare eller inte? Vilket område ska ingå i utredningsområdet? 1.2 Brister och problem De främsta problemen på sträckan bedöms vara bristande trafiksäkerhet och framkomlighet, det gäller både för fordonstrafiken och för de oskyddade trafikanterna. Gående och cyklande kan endast färdas säkert längs med vägen på en kortare del av sträckan. Sidoområdena är undermåliga på delar av sträckan. Framkomligheten i flera av korsningarna är låg, särskilt för korsningen Sveavägen/ Fågelviksvägen. 1.3 Aktualitet Några objekt på E 18 genom Töcksfors finns inte upptagna i någon nu gällande plan. 7

19 Bakgrund 1.4 Tidigare utredningar och beslut Tidigare förstudier och utredningar som behandlar delar av sträckan är gjorda samt en Trafiknätsanalys för det kommunala gatunätet. Förstudie E 18, Korsningen med väg 500 och väg 612, vid Töcksmarks kyrka, Töcksfors shoppingcenter Trafiktekniskt PM, Förstudie E 18, Korsningen med väg 500 och Sveavägen, vid Töcksmarks kyrka, Trafikanalys, korsningen E 18/Väg 500/Sveavägen i Töcksfors. Uppdatering av kapacitetsberäkningar från tidigare trafikutredning, Trafiknätsanalys Årjäng och Töcksfors, Årjängs kommun, juni Geografiska avgränsningar Utredningsområdet går från korsningen E 18/Sveavägen (väg 612)/Fågelviksvägen (väg 500) till 220 meter öster om Källhultsvägen. Även delar av Töcksfors lokalvägsnät ingår i utredningsområdet. Karta Utredningsområdet 1.6 Övergripande mål och strategi Lantmäteriet, dnr /2667 Skala: 1: Som grund för arbetet ligger det övergripande transportpolitiska målet från 1998 att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Detta mål har sedan våren 2009 förtydligats i form av två huvudmål; ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande målet är oförändrat. Av regeringens proposition, 2008/09:93 framgår att de nya målen inte innebär någon ny inriktning på arbetet utan endast är ett annat sätt att förtydliga det övergripande målet, jämfört med de tidigare formulerade sex delmålen. 8

20 Bakgrund Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. De övergripande målen, eventuella lokala och regionala mål tillsammans med aktuella problem och förutsättningar är grunden för att ta fram mål för projektet, se vidare under kapitel 4 Projektmål. Projektet kan anses medföra en väsentlig ombyggnad av vägen. Väsentlig ombyggnation är till exempel större sidoförflyttningar och standardförbättring genom breddning. Naturvårdsverket anser att en ombyggnad av en väg kan klassas som en väsentlig ombyggnad om åtgärderna som vidtas är av sådan dignitet att de medför väsentliga förändringar av vägens karaktär. Sådana förändringar kan till exempel vara en omläggning av en väg genom att den breddas väsentligt, så att vägen får flera körfält och högre hastighetsgränser, eller genom att den läggs om i åtminstone delvis ny sträckning. 1.7 Planeringsprocessen Fyrstegsprincipen Trafikverket ska vid framtagande av åtgärder och beslut om fortsatt arbete i sin planering tillämpa den så kallade fyrstegsprincipen när man studerar åtgärder mot brister i trafiksystemet. Det innebär en prioritering av vilken typ av åtgärder som ska prövas, i första hand steg 1, i andra hand steg 2 och så vidare. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 innebär åtgärder som påverkar transportbehov och val av transportsätt. innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät genom trafikstyrning, information och liknande. innebär begränsade ombyggnads- eller förbättringsåtgärder. innebär omfattande ombyggnad eller nybyggnad i ny sträckning. Fysisk planering enligt väglagen Förstudieskedet inleder den process som enligt bestämmelserna i väglagen krävs för att genomföra ny- eller ombyggnad av allmän väg. Processen är anpassad efter bestämmelserna i miljöbalken (MB). Vid byggande av väg skall enligt väglagen tillses att vägen får ett sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn skall också tas till stads och landskapsbild samt till natur- och kulturmiljövärden. Miljöfrågor i samband med vägprojekt ska uppmärksammas och ingå i beslutsunderlaget i de lagstadgade planeringsskedena: förstudie, vägutredning och arbetsplan, se figur Förstudie Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Figur Planeringsprocessen enligt väglagen 9

21 Bakgrund I förstudien beskrivs projektet och förutsättningarna utreds i samråd med länsstyrelsen och särskilt berörda enligt MB 6 kap 4. Som underlag för samråd redovisas förstudiearbetet i en samrådshandling. Efter samrådet sammanställs en förslagshandling som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Slutligen beslutar väghållningsmyndigheten, i detta fall Trafikverket Region Väst, om och hur arbetet ska drivas vidare. I förstudiens beslutshandling anges också om planeringsarbetet ska fortsätta i en vägutredning eller om nästa steg är att ta fram en arbetsplan. I de fall det krävs samordning med kommunal planering ska det också klargöras i beslutet. I vägutredningen utreds olika alternativa vägsträckningar och alternativen jämförs sedan med utgångspunkt från trafikteknisk standard såväl som miljöpåverkan. I de fall projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en utökad samrådsprocess ske innan utredningens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) får sitt slutliga innehåll. MKB:n ska godkännas av länsstyrelsen innan den tas in i dokumentet som utgör resultatet av vägutredningen. I arbetsplanen ska möjliga utformningar för det valda alternativet studeras och konsekvenserna av dessa liksom möjliga skyddsåtgärder analyseras. Kraven på samråd och godkännande av MKB är samma som vid vägutredningen. Trafikverket fastställer sedan arbetsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Det är i detta skede som det finns formella möjligheter att överklaga det fattade beslutet. När fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft är markägaren skyldig att, mot ersättning, upplåta marken för vägändamål. De olika arbetsskedena och de samråd som genomförs syftar till att vägutbyggnader ska kunna genomföras med hänsyn till såväl allmänna, som enskilda intressen. Processen ska också säkerställa att berörda ges möjligheter att både påverka förslaget och överklaga Trafikverkets beslut. 10

22 Befintliga förhållanden 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning och kommunal planering Befolkning och bebyggelse Utredningsområdet går genom södra delen av Töcksfors samhälle, som är den näst största tätorten i Årjängs kommun. I Töcksfors bor ca invånare av kommunens invånare. I Töcksfors finns både barnomsorg och skolor. Töcksfors skola för barn från förskola upp till åk 9 har idag 283 elever. I Töcksfors finns ingen gymnasieskola, utan eleverna får åka till kommunens gymnasieskola i Årjäng. I Töcksfors finns också äldreboende och serviceboende. Näringsliv och sysselsättning Från Årjängs kommun arbetspendlar 800 personer till Norge. Från övriga Värmland pendlar ca 330 personer in och ca 280 personer pendlar ut från Årjäng. Pendling sker med buss eller egen bil. Töcksfors har ett stort utbud av handel trots sin storlek. Orsaken är den omfattande gränshandeln. Handeln är ortens största arbetsmarknad. I östra delen av tätorten finns verksamhetsområde med industriverksamheter. Bland annat lackeringsfirma, armaturtillverkning och plåtverkstad. Behov av mer mark för vidare exploatering finns. Bland annat för ett planerat värmeverk. Söder om samhället finns en jordfabrik och campingplats. Viktiga målpunkter Töcksfors tätort har invånare och erbjuder service för omgivande landsbygd. Största målpunkterna är skolan och shoppingcentrarna. För besökare utifrån, särskilt från Norge, är det de två shoppingcentrarna som utgör de mest attraktiva målpunkterna. Söder om samhället finns en campingplats med gästhamn och vacker natur. I Töcksfors finns också många företag, både stora och små. Industrier i Töcksfors har leveranser uteslutande med lastbil. Någon järnväg finns inte. Företagen i Töcksfors sysselsätter även många anställda. Kommunala planer och framtida markanvändning Årjängs kommun har en gällande översiktsplan, ÖP Sedan 2008 finns nytt förslag till översiktsplan, som ej ännu antagits. Här pekar kommunen ut sina ambitioner och intressen för markanvändning i kommunen. Årjängs kommun har som mål att förbättra kommunikationen på E18 och minska barriäreffekten som vägen utgör genom samhället, med hjälp av fler säkra passager. Vägen är viktig för kommunens kommunikation och som skyltläge för företag i kommunen. Kommunen avser genom detaljplaneläggning förbättra förutsättningarna för att öka antalet bostäder och arealer för industriändamål inom Töcksfors. Ett antal projekt är under uppförande. Kommunen ställer sig också positiva till kompletterande bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden och utmed vägen. Utredningsområdet passerar till största delen genom områden med detaljplaner eller motsvarande. Planernas ålder varierar kraftigt. Från byggnadsplan över Töcksfors från 1964 till nyare detaljplaner kring Töcksfors köpcenter och avfarterna. Riksintressen E 18 utgör riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 miljöbalken. Vägen är av särskild betydelse för regional och interregional trafik vidare till Norge. 11

23 Befintliga förhållanden Vattensystemet runt Töcksfors är riksintresse för naturvård (Foxen - Stora Lee 3 kap 6 ), geografiska bestämmelser (DANO-området 4 kap 2 ) och friluftsliv (Dano-området 3 kap 6 ) enligt miljöbalken. Mark- och vattenområden som är av riksintresse för utpekade intressen/anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningarna. Delebråten RIKSINTRESSEN TECKENFÖRKLARING Torsvattnet N Sundsvattnet Utredningsområde Riksintresse naturvård Länsmansbråten Motorb. Prästnäset Näset Riksintresse vägnät Vankegården Riksintresse turism och friluftsliv Riksintresse friluftsliv Avfallsanl. 0 0,25 0,5 1 Km V Bön Högåsen S Sundsvattnet Töcksfors Ärtetjärnsv. Töcksmark Skola Reningsv. Ö Bön Sandviken Vattenverk Lantmäteriet MS2009/09632 Karta Riksintressen Ledningar och tekniska anläggningar I utredningsområdet längs väg E 18 ligger flera olika typer av ledningar och andra tekniska installationer. Bland dem finns Fortum som har elkablar utmed vägen och som på ett antal ställen även korsar vägen och även på en kort sträcka går längs med vägområdet. Även Skanova har ledningar i vägområdet. Utöver Skanova och Fortum finns även andra ledningar av mindre omfattning inom vägområdet. 12

24 Befintliga förhållanden 2.2 Trafik och trafikanter Vägstandard Aktuell del av E 18, genom Töcksfors, är ca 2,2 km lång. Hela sträckan är skyltad till 70 km/tim, med undantag genom korsningen E 18/Sveavägen/Fågelviksvägen. Automatisk kameraövervakning saknas på sträckan. Vägen är rekommenderad som primär väg för farligt gods. På sträckan har vägen en bredd som varierar mellan 8,5 och 13 m. Förbi handelsområdet vid huvudinfarten till tätorten finns refug och stängsel uppsatta. Vägskäl Alla korsningar på sträckan är i plan med undantag för huvudinfarten till Töcksfors. De större anslutningarna är: Mindre grusväg som utgör infart till vattenverket. Grusvägen som leder upp till vattenverket ansluter till E 18 i utredningsområdets östra del. Korsningen har ingen belysning eller separat körfält för vänstersvängande fordon. Grus kan dras med ut på vägen eftersom beläggningen inte är indragen. Källhultsvängen, infart till TVAB och annan industri. Korsningen är av god standard med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon västerifrån. Ståltorpsvängen, infart till industriområde och ett mindre antal bostäder. Korsningen är av god standard med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon österifrån. Industrivägen/Sandviksvägen. Fyrvägskorsning. Infart till industrier och ett mindre antal bostäder. Inga separata separat körfält för vänstersvängande fordon från något håll. Belysning finns i anslutning till korsningen. Sveavägen (öst). Lokalgata för trafik till bostäder, hotell och trävaruindustri söder om E 18. Inga separata separat körfält för vänstersvängande fordon från något håll. Belysning finns i anslutning till korsningen. Sveavägen (huvudinfart till Töcksfors). Trafikplats som leder trafiken in till tätorten och bland annat till Töcksfors shoppingcenter, Coop och Shell. Sveavägen/Fågelviksvägen (väg 500), fyrvägskorsning med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon både österifrån och västerifrån. Fågelviksvägen leder till Töcksfors skola. Sveavägen leder mot Töcksfors centrum. Inga direktutfarter från enskilda bostadsfastigheter finns på sträckan. 13

25 Skola Sveavägen Töcksfors shoppingcenter Industrivägen Befintliga förhållanden (8%) (11%) (12%) 2010 E18 genom Töcksfors Årjängs kommun E 18 UPPMÄTT TRAFIKMÄNGD Sandviksv Sveavägen (Öst) (5 %) 2008 Total trafik Tung trafik (andel) Mätår m Källhultsvängen Ståltorpsvängen Lantmäteriet, dnr /2667 Sveavägen Fågelviksvägen Karta Uppmätta trafikmängder och gatunamn 14

26 Befintliga förhållanden Biltrafik Den senaste trafikmätningen genomfördes 2010 och visade för sträckan väster om infarten till Töcksfors köpcenter, på en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på fordon per dygn. Av dessa utgjorde den tunga trafiken 12 %. Enligt SIKA s länsvisa uppräkningstal så visar prognosen för 2040 att aktuell del av E 18 kommer att ha ett trafikflöde på över ÅDT., varav 16 % av trafiken bedöms utgöras av tung trafik. Uppräkningstalen är dock mycket generella och med tanke på närheten till Norge och den omfattande utvecklingen av gränshandeln kommer trafiken med stor sannolikhet att öka mer än prognosen som gäller för alla Värmlands vägar. Kollektivtrafik Inom utredningsområdet finns två par av busshållplatser: Söder Ståltorpsvängen i riktning mot Årjäng. Hållplatsen är utrustad med väderskydd. En bred vägren mellan hållplatsen och Ståltorpsvägen ger en något skyddad anslutning för oskyddade trafikanter. Anslutande gång- och cykelväg på motsatta sidan saknar trafiksäkrad överfart. Direkt norr om Ståltorpsvägen i riktning mot Norge med anslutande gång- och cykelväg på samma sida. Saknar väderskydd och trafiksäker överfart för oskyddade trafikanter. Söder om Industrivägen i riktning mot Årjäng. En bred vägren finns mellan hållplatsen och Industrivägen. Saknar anslutande GC-väg på motsatta sida och trafiksäkrad överfart. Utrustad med väderskydd. Norr om Industrivägen i riktning mot Årjäng. Utrustad med väderskydd. En bred vägren mellan hållplatsen och Industrivägen samt anslutande GC-väg ger säker tillgänglighet. Utöver redovisade busshållplatser finns även en busstation i Töcksfors centrum, med in- och utfarter till E 18 via Sveavägen. Skolskjutsar går till och från skolan. Oskyddade trafikanter På en del av sträckan, mellan Industrivägen och Sveavägen finns separat gång- och cykelväg (GCväg) parallellt med E 18 på dess norra sida. Utmed resten av sträckan är de oskyddade trafikanterna hänvisade till det parallella trafiknätet i samhället, delvis på separat GC-bana, men också i blandtrafik på lokalgata. I sin helhet bedöms trafiksäkerheten för cykelnätet som god, enligt trafiknätsanalysen från Passager över E18 sker i plan i den östra delen, men i den västra finns två planskilda passager för oskyddade trafikanter. Behovet för gående att korsa vägen bedöms vara som störst vid Töcksfors köpcenter och vid skolan, men även vid Östra Bön. Passagen vid Östra Bön bedömdes i trafiknätsanalysen hålla låg trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet Befintlig utformning av E 18 på aktuell stäcka har en acceptabel trafiksäkerhetsstandard trots den höga trafikintensiteten. På sträckan är hastigheten satt till 70 km/h. Antalet korsningspunkter är få och inga direktutfarter från enskilda fastigheter finns på sträckan. Vägens geometri är överlag god. Vägen är tvåfilig, med vägren utmed i stort sett hela sträckan. Inga tvära kurvor eller skymmande krön finns på E 18 genom samhället, undantaget ett siktskymmande krön öster om korsningen Sveavägen/Fågelviksvägen. På en del ställen behöver sidoområdet åtgärdas för att bli säkrare. 15

27 Befintliga förhållanden Korsningen E 18 / Fågelviksvägen /Sveavägen Olycksstatistik har hämtats från STRADA som är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. I STRADA registreras olyckor som medfört personskada med besök på sjukhus och polisrapporterade olyckor. Sedan 2003 har bara fyra olyckor rapporterats på sträckan, varav en dödsolycka. Olyckstyp Antal Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Singel (motorfordon) Möte (motorfordon) Avsvängande (motorfordon) Vilt Övriga (varia) Korsande (motorfordon) Upphinnande (motorfordon Tabell 2.2.1: Fördelning av olyckor under perioden fördelat på olyckstyper 16

28 Befintliga förhållanden E18 genom Töcksfors Årjängs kommun Polisrapporterade olyckor med personskador År Olyckstyp Mötande Avsväng Singel Svårighetsgrad Dödsolycka Lindrig olycka m 1: Lantmäteriet, dnr /2667 Karta Inträffade olyckor under perioden , olyckstyp respektive skadeutfall. 2.3 Övrig infrastruktur Genom Årjängs kommun finns ingen persontrafik med järnväg. Närmsta järnvägsstation är Arvika (60 km), med förbindelse till Stockholm och Göteborg via Karlstad. Närmaste flygförbindelser är Gardermoen i Norge (ca 120 km) och Karlstads flygplats (ca 130 km) E 18 passerar över Dalslands kanal, som förbinder sjöarna i inre delarna av Dalsland och sydvästra Värmland med Vänern och Göta kanal. Ett par hundra meter både uppströms och nedströms E 18 finns slussar. Seglingsbar höjd under E 18 är 3,6 m. 2.4 Miljö Områdets allmänna karaktär Området kring Töcksfors är rikt på sjöar. Töcksfors ligger i en dalgång som går utmed Töck som mynnar ut i Foxen via Upperudsälven. I utredningsområdets västra del korsar E 18 Upperudsälven och västerut även Töck. Europavägen går sedan österut mot det något högre skogslandskapet som den fortsätter igenom mellan fem och tio kilometer. 17

29 Befintliga förhållanden Sett ur trafikantperspektivet från E 18 är genomfarten i Töcksfors ett avbrott från den långa skogssträcka som man färdas igenom när man kommer österifrån. Genomfarten kantas till stor del av handels- eller industrilokaler. Några av byggnaderna ligger påtagligt nära inpå E 18 och några lite längre från med en smal natur- eller parkremsa mellan. Grönremsan varierar med att bestå av bergskanter, grässlänter eller gräsmatta. Remsan har ibland även träd mestadels björk och tall. Norr om vägen löper delvis även en gång- och cykelväg. Väster om bron, på vilken E 18 passerar Upperudsälven, ligger flerbostadshus och ett äldreboende som utmed sträckan upplevs ligga insprängda mellan handelsoch industribyggnaderna. Här finns även kyrkan som ett landmärke i utkanten av centrala Töcksfors. Kyrkan ligger väl synlig när man kommer från Riksgränsen och åker in mot Töcksfors. Mellan E 18 och kyrkogården finns även en gång- och cykelväg som korsar Töck på en separat bro. Söder om vägen finns skogsområden precis intill vägen. Byggnationen av E 18 ledde till att områden i Töcksfors splittrades. Detta gör att behov finns att korsa vägen. Utvecklingen av samhället har även gjort att ytterligare behov att korsa vägen tillkommit. Kartan visar områdeskaraktärer i Töcksfors inom utredningsområdet. Karta Karta över områdeskaraktär 1 = Bostadshus och institutioner med kyrkan som ett landmärke omgivet av skogs- och grönområden. 2 = Mestadels bebyggelse från början av 1900-talet 3 = Handelsverksamhet i större byggnader 4 = Vattenområde med slussar 18

30 Befintliga förhållanden Karta Miljöintressen Naturmiljö Området för utredningen innefattar ett varierande antal verksamheter inom handel och industri, men även ett antal kringliggande skogspartier och en kyrkomiljö omgärdar vägavsnittet. Längs vägsträckan, främst söder om, finns ett flertal skogspartier som skapar naturliga barriärer mot bebyggelse. Grönstråken är placerade mellan Thon och Skärmon, norr om E 18 vid Östra Bön samt vid Högalid mot skolan. E 18 passerar genom ett sprickdalslandskap och går i Töcksfors över Upperudsälven som kopplar samman sjöarna Töck och Foxen. Töck betecknas med naturvärdesklass 1 (Naturvårdsprogram Årjängs kommun) och är därmed utpekad som riksintresse enligt bedömning av skyddsmotiven rörligt friluftsliv, zoologi och landskapsupplevelse. Sjösystemet ingår i riksobjektet DANO-området, populärt Dalslands kanal vilken har betydelse för turistindustrin. Sjösystemet runt Töcksfors är klassat som riksintresse för naturvård, vilket regleras i miljöbalkens tredje kapitel. Dalslands kanal (t.h.) flyter genom Töcksfors och förbinder sjöarna Töck och Foxen (t.v.) 19

31 Befintliga förhållanden Inom utredningsområdet finns två anlagda slussar och fisktrappa. Slussarna är en del av Dalslands kanal och trapporna möjliggör uppvandring av storöring. Töck och angränsande vatten är av Havs och vattenmyndigheten utpekat som nationellt särskilt värdefulla vattendrag för sitt bestånd av rödlistad flodkräfta (akut hotad) och lokala stammar av öring. Förutsättningar för ett bevarande av dagens naturvärde identifieras vara en fortsatt god vattenkvalité med högt ph-värde. Hela systemet omfattas av ett kalkningssystem. Kulturmiljö Töcksfors har varit bebott sedan medeltiden och sedan 1800-talet utvecklats runt industri inom järn och skogsbruk. I och med öppnandet av Dalslands kanal 1868 fick orten bättre kommunikationer vilket gav en fortsatt positiv utveckling. Idag har samhället kvar flertalet av de äldre bruksbyggnaderna vilka främst samlas kring älvfåran. Den tidigare näringsverksamheten har idag ersatts och Töcksfors har utvecklats som ett centrum för gränshandeln mot Norge. I området västra del återfinns Töcksmarks kyrka belägen i nära anslutning till E 18. Kyrkan, kyrkotomten samt begravningsplatsen är skyddade enligt Kulturminneslagen. Kyrkan från 1820-talet är belägen på kyrkogård med medeltida ursprung. Töcksmarkskyrka Slussområdet norr om E 18 I anslutning till kyrkan finns en fornlämning i form av en fyndplats registrerad, Töcksmark 100:1. Det återfinns större lämningar av bebyggelsekaraktär i skogspartiet norr om skolan (bytomt/gårdstomt Töcksmark 86:1) samt söder om E 18 öster om bensinstationen, där ytterligare en bytomt/gårdstomt (Töcksmark 86:1) återfinns. De två bebyggelselämningarna är placerade nära vägen. I övrigt anses bygdens kulturhistoriska värde ligga i dels den sammanhållna miljöbilden och i enskilda byggnaders utformning och dels i utförande, materialval samt färgsättning, vilket även inkluderar slussområdet norr om vägen mot sjön Töck. Naturresurser Inom utredningsområdet återfinns inte några direkta naturresurser. Nedströms, strax utanför området, finns dock kommunens reningsverk samt en kraftstation med tillhörande sluss. Ett fåtal brunnar återfinns enligt SGU: s hemsida. Täkt för dricksvatten finns strax norr om utredningsområdet, men bedöms inte påverkas av E 18. Rekreation och friluftsliv Området omgärdas av grönområden samt vattensystem som ingår i riksintresset DANO som framförallt sommartid lockar ett flertal turister inom främst båt, kanot och bil. Sportfiske anses också vara en stor del av områdets friluftsliv som omfattas av riksintresset för friluftsliv i miljöbalken 3 kap 6. Mellan samhället och skolan finns en gång-och cykelbro etablerad för att öka framkomligheten för intressena dem emellan, men också för fotbollsområdet söder om skolan. 20

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer