Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län"

Transkript

1 Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr:

2 Beställare: Trafikverket Hamntorget Karlstad Tel Projektledare: Martin Bergwall Konsult: Vectura Lagergrens gata Karlstad Tel Uppdragsledare: Bitr. uppdragsledare: Väg och trafik: Miljö: Kartor: Layout: Gustav Silverin Ola Rosenqvist Åke Carlsson Elin Larsson Ingela Undhjem Margita Högberg

3 Innehållsförteckning Trafikverkets ställningstagande Beslut Bilaga 1 - Länsstyrelsen i Västra Götaland - Beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 2 Årjängs kommun - Yttrande miljö över förstudie Bilaga 3 - Förstudiens förslagshandling, daterad maj 2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förslagshandling, Maj 2012 Objektnr:

13 Medverkande Beställare: Trafikverket Hamntorget Karlstad Tel Projektledare: Martin Bergwall Konsult: Vectura Lagergrens gata Karlstad Tel Uppdragsledare: Bitr. uppdragsledare: Väg och trafik: Miljö: Kartor: Layout: Gustav Silverin Ola Rosenqvist Åke Carlsson Elin Larsson Ingela Undhjem Margita Högberg 2

14 Innehåll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syfte Brister och problem Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografiska avgränsningar Övergripande mål och strategi Planeringsprocessen Befintliga förhållanden Markanvändning och kommunal planering Trafik och trafikanter Övrig infrastruktur Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Funktionsanalys Funktionsmål Hänsynsmål Sammanfattande problem- och värdebeskrivning Projektmål Tänkbara åtgärder Begränsningar och bortvalda åtgärder Analys av tänkbara åtgärder Beskrivning av tänkbara åtgärder Effekter och konsekvenser Kostnader Riskhantering Bakgrund Skyddsobjekt Riskobjekt Slutsatser Måluppfyllelse och prioritering Åtgärder längs E Korsningsåtgärder Sammanfattning och prioritering Samråd Förslag till fortsatt arbete

15 Innehåll 10 Referenser Litteraturförteckning Kontaktpersoner Internet Kartmaterial Statistik Bilagor Barnkonsekvensanalys Yttrande Länstyrelsen Yttrande Årjängs kommun Samrådsredogörelse ned allmänheten 4

16 Sammanfattning Sammanfattning Aktuell del av E 18 genom Töcksfors är ca 2 km lång och har överlag en god standard. Problemen på sträckan bedöms vara bristande trafiksäkerhet och framkomlighet, det gäller både för fordonstrafiken och för de oskyddade trafikanterna. Gående och cyklande kan endast färdas säkert längs med vägen på en kortare del av sträckan. Sidoområdena är undermåliga på delar av sträckan. Framkomligheten i korsningen Sveavägen/Fågelviksvägen är begränsad för de som ska korsa eller köra ut på E 18. Hela sträckan är skyltad till 70 km/tim, med undantag korsningen vid Töcksmarks kyrka. På sträckan har vägen en bredd som varierar mellan 8,5 och 13 m. Förbi handelsområdet vid huvudinfarten till tätorten finns refug och stängsel uppsatta. Trafikmängden har uppmätts till ca fordon/dygn på de mest trafikerade delarna på sträckan. Utifrån bakgrunden till förstudien, de generella målen och genomförd funktionsanalys har ett antal projektmål lyfts fram. De åtgärder som studeras enligt fyrstegsprincipen kommer i första hand att utvärderas mot: ökad trafiksäkerhet - färre dödade och svårt skadade avseende både fordonstrafik och oskyddade trafikanter oförändrad eller ökad framkomlighet på E 18 ökad tillgänglighet - till bostadsområden, handelsområden och Töcksfors centrum barns förutsättningar att röra sig inom utredningsområdet För att uppnå projektmålen föreslås åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Föreslagna åtgärder är en ny referenshastighet på 80 km/tim för E 18 med en lokal hastighetssänkning till 60 km/tim på delen mellan Sveavägen (öst) och Sveavägen/Fågelviksvägen. För att få efterlevnad kan automatiska trafikkameror eller hastighetspåminnare bli aktuellt. Övriga åtgärder inkluderar bland annat att sidoområdet säkras och att busshållplatser får en säkrare utformning. För att öka tillgängligheten föreslås en cirkulationsplats vid huvudinfarten till Töcksfors. Några av dagens korsningar föreslås byggas om med separata vänstersvängfält för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E 18. Effekterna ger sammantaget en bibehållen framkomlighet på E 18 samtidigt som tillgängligheten över E 18 blir bättre. Trafiksäkerheten blir bättre med säkrare sidoområden, korsningar och en bättre anpassad hastighet genom samhället. 5

17 6

18 Bakgrund 1 Bakgrund 1.1 Syfte Förstudien är i huvudsak ett inventeringsskede inför den eventuellt fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Framtagandet av förstudien ska präglas av ett vidsynt och förutsättningslöst arbetssätt samt en öppen dialog med myndigheter, organisationer, allmänheten och näringsliv. Tonvikten ska ligga på insamlande av befintlig information, problembeskrivning utifrån denna samt på vilka mål som ska uppnås, målen kan sägas vara en utgångspunkt för förstudiearbetet. Förstudien kommer även att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Åtgärdsförslagen med deras effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt och bearbetas vidare i det fortsatta arbetet. Huvudsyftet med förstudien är således att utgöra en bra plattform för eventuellt fortsatt planeringsoch projekteringsarbete. Det görs genom att: skapa möjligheter till samråd, information och förankring ge en bild av de behov/problem som finns beskriva viktiga värden/kvaliteter i området utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Därmed förväntas en förstudie kunna ge svar på bland annat följande frågor. Vilka är problemen och möjligheterna? Vad händer om ingenting görs? Finns det alternativa sätt att lösa problemen? Ska objektet drivas vidare eller inte? Vilket område ska ingå i utredningsområdet? 1.2 Brister och problem De främsta problemen på sträckan bedöms vara bristande trafiksäkerhet och framkomlighet, det gäller både för fordonstrafiken och för de oskyddade trafikanterna. Gående och cyklande kan endast färdas säkert längs med vägen på en kortare del av sträckan. Sidoområdena är undermåliga på delar av sträckan. Framkomligheten i flera av korsningarna är låg, särskilt för korsningen Sveavägen/ Fågelviksvägen. 1.3 Aktualitet Några objekt på E 18 genom Töcksfors finns inte upptagna i någon nu gällande plan. 7

19 Bakgrund 1.4 Tidigare utredningar och beslut Tidigare förstudier och utredningar som behandlar delar av sträckan är gjorda samt en Trafiknätsanalys för det kommunala gatunätet. Förstudie E 18, Korsningen med väg 500 och väg 612, vid Töcksmarks kyrka, Töcksfors shoppingcenter Trafiktekniskt PM, Förstudie E 18, Korsningen med väg 500 och Sveavägen, vid Töcksmarks kyrka, Trafikanalys, korsningen E 18/Väg 500/Sveavägen i Töcksfors. Uppdatering av kapacitetsberäkningar från tidigare trafikutredning, Trafiknätsanalys Årjäng och Töcksfors, Årjängs kommun, juni Geografiska avgränsningar Utredningsområdet går från korsningen E 18/Sveavägen (väg 612)/Fågelviksvägen (väg 500) till 220 meter öster om Källhultsvägen. Även delar av Töcksfors lokalvägsnät ingår i utredningsområdet. Karta Utredningsområdet 1.6 Övergripande mål och strategi Lantmäteriet, dnr /2667 Skala: 1: Som grund för arbetet ligger det övergripande transportpolitiska målet från 1998 att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Detta mål har sedan våren 2009 förtydligats i form av två huvudmål; ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande målet är oförändrat. Av regeringens proposition, 2008/09:93 framgår att de nya målen inte innebär någon ny inriktning på arbetet utan endast är ett annat sätt att förtydliga det övergripande målet, jämfört med de tidigare formulerade sex delmålen. 8

20 Bakgrund Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. De övergripande målen, eventuella lokala och regionala mål tillsammans med aktuella problem och förutsättningar är grunden för att ta fram mål för projektet, se vidare under kapitel 4 Projektmål. Projektet kan anses medföra en väsentlig ombyggnad av vägen. Väsentlig ombyggnation är till exempel större sidoförflyttningar och standardförbättring genom breddning. Naturvårdsverket anser att en ombyggnad av en väg kan klassas som en väsentlig ombyggnad om åtgärderna som vidtas är av sådan dignitet att de medför väsentliga förändringar av vägens karaktär. Sådana förändringar kan till exempel vara en omläggning av en väg genom att den breddas väsentligt, så att vägen får flera körfält och högre hastighetsgränser, eller genom att den läggs om i åtminstone delvis ny sträckning. 1.7 Planeringsprocessen Fyrstegsprincipen Trafikverket ska vid framtagande av åtgärder och beslut om fortsatt arbete i sin planering tillämpa den så kallade fyrstegsprincipen när man studerar åtgärder mot brister i trafiksystemet. Det innebär en prioritering av vilken typ av åtgärder som ska prövas, i första hand steg 1, i andra hand steg 2 och så vidare. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 innebär åtgärder som påverkar transportbehov och val av transportsätt. innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät genom trafikstyrning, information och liknande. innebär begränsade ombyggnads- eller förbättringsåtgärder. innebär omfattande ombyggnad eller nybyggnad i ny sträckning. Fysisk planering enligt väglagen Förstudieskedet inleder den process som enligt bestämmelserna i väglagen krävs för att genomföra ny- eller ombyggnad av allmän väg. Processen är anpassad efter bestämmelserna i miljöbalken (MB). Vid byggande av väg skall enligt väglagen tillses att vägen får ett sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn skall också tas till stads och landskapsbild samt till natur- och kulturmiljövärden. Miljöfrågor i samband med vägprojekt ska uppmärksammas och ingå i beslutsunderlaget i de lagstadgade planeringsskedena: förstudie, vägutredning och arbetsplan, se figur Förstudie Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Figur Planeringsprocessen enligt väglagen 9

21 Bakgrund I förstudien beskrivs projektet och förutsättningarna utreds i samråd med länsstyrelsen och särskilt berörda enligt MB 6 kap 4. Som underlag för samråd redovisas förstudiearbetet i en samrådshandling. Efter samrådet sammanställs en förslagshandling som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Slutligen beslutar väghållningsmyndigheten, i detta fall Trafikverket Region Väst, om och hur arbetet ska drivas vidare. I förstudiens beslutshandling anges också om planeringsarbetet ska fortsätta i en vägutredning eller om nästa steg är att ta fram en arbetsplan. I de fall det krävs samordning med kommunal planering ska det också klargöras i beslutet. I vägutredningen utreds olika alternativa vägsträckningar och alternativen jämförs sedan med utgångspunkt från trafikteknisk standard såväl som miljöpåverkan. I de fall projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en utökad samrådsprocess ske innan utredningens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) får sitt slutliga innehåll. MKB:n ska godkännas av länsstyrelsen innan den tas in i dokumentet som utgör resultatet av vägutredningen. I arbetsplanen ska möjliga utformningar för det valda alternativet studeras och konsekvenserna av dessa liksom möjliga skyddsåtgärder analyseras. Kraven på samråd och godkännande av MKB är samma som vid vägutredningen. Trafikverket fastställer sedan arbetsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Det är i detta skede som det finns formella möjligheter att överklaga det fattade beslutet. När fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft är markägaren skyldig att, mot ersättning, upplåta marken för vägändamål. De olika arbetsskedena och de samråd som genomförs syftar till att vägutbyggnader ska kunna genomföras med hänsyn till såväl allmänna, som enskilda intressen. Processen ska också säkerställa att berörda ges möjligheter att både påverka förslaget och överklaga Trafikverkets beslut. 10

22 Befintliga förhållanden 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning och kommunal planering Befolkning och bebyggelse Utredningsområdet går genom södra delen av Töcksfors samhälle, som är den näst största tätorten i Årjängs kommun. I Töcksfors bor ca invånare av kommunens invånare. I Töcksfors finns både barnomsorg och skolor. Töcksfors skola för barn från förskola upp till åk 9 har idag 283 elever. I Töcksfors finns ingen gymnasieskola, utan eleverna får åka till kommunens gymnasieskola i Årjäng. I Töcksfors finns också äldreboende och serviceboende. Näringsliv och sysselsättning Från Årjängs kommun arbetspendlar 800 personer till Norge. Från övriga Värmland pendlar ca 330 personer in och ca 280 personer pendlar ut från Årjäng. Pendling sker med buss eller egen bil. Töcksfors har ett stort utbud av handel trots sin storlek. Orsaken är den omfattande gränshandeln. Handeln är ortens största arbetsmarknad. I östra delen av tätorten finns verksamhetsområde med industriverksamheter. Bland annat lackeringsfirma, armaturtillverkning och plåtverkstad. Behov av mer mark för vidare exploatering finns. Bland annat för ett planerat värmeverk. Söder om samhället finns en jordfabrik och campingplats. Viktiga målpunkter Töcksfors tätort har invånare och erbjuder service för omgivande landsbygd. Största målpunkterna är skolan och shoppingcentrarna. För besökare utifrån, särskilt från Norge, är det de två shoppingcentrarna som utgör de mest attraktiva målpunkterna. Söder om samhället finns en campingplats med gästhamn och vacker natur. I Töcksfors finns också många företag, både stora och små. Industrier i Töcksfors har leveranser uteslutande med lastbil. Någon järnväg finns inte. Företagen i Töcksfors sysselsätter även många anställda. Kommunala planer och framtida markanvändning Årjängs kommun har en gällande översiktsplan, ÖP Sedan 2008 finns nytt förslag till översiktsplan, som ej ännu antagits. Här pekar kommunen ut sina ambitioner och intressen för markanvändning i kommunen. Årjängs kommun har som mål att förbättra kommunikationen på E18 och minska barriäreffekten som vägen utgör genom samhället, med hjälp av fler säkra passager. Vägen är viktig för kommunens kommunikation och som skyltläge för företag i kommunen. Kommunen avser genom detaljplaneläggning förbättra förutsättningarna för att öka antalet bostäder och arealer för industriändamål inom Töcksfors. Ett antal projekt är under uppförande. Kommunen ställer sig också positiva till kompletterande bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden och utmed vägen. Utredningsområdet passerar till största delen genom områden med detaljplaner eller motsvarande. Planernas ålder varierar kraftigt. Från byggnadsplan över Töcksfors från 1964 till nyare detaljplaner kring Töcksfors köpcenter och avfarterna. Riksintressen E 18 utgör riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 miljöbalken. Vägen är av särskild betydelse för regional och interregional trafik vidare till Norge. 11

23 Befintliga förhållanden Vattensystemet runt Töcksfors är riksintresse för naturvård (Foxen - Stora Lee 3 kap 6 ), geografiska bestämmelser (DANO-området 4 kap 2 ) och friluftsliv (Dano-området 3 kap 6 ) enligt miljöbalken. Mark- och vattenområden som är av riksintresse för utpekade intressen/anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningarna. Delebråten RIKSINTRESSEN TECKENFÖRKLARING Torsvattnet N Sundsvattnet Utredningsområde Riksintresse naturvård Länsmansbråten Motorb. Prästnäset Näset Riksintresse vägnät Vankegården Riksintresse turism och friluftsliv Riksintresse friluftsliv Avfallsanl. 0 0,25 0,5 1 Km V Bön Högåsen S Sundsvattnet Töcksfors Ärtetjärnsv. Töcksmark Skola Reningsv. Ö Bön Sandviken Vattenverk Lantmäteriet MS2009/09632 Karta Riksintressen Ledningar och tekniska anläggningar I utredningsområdet längs väg E 18 ligger flera olika typer av ledningar och andra tekniska installationer. Bland dem finns Fortum som har elkablar utmed vägen och som på ett antal ställen även korsar vägen och även på en kort sträcka går längs med vägområdet. Även Skanova har ledningar i vägområdet. Utöver Skanova och Fortum finns även andra ledningar av mindre omfattning inom vägområdet. 12

24 Befintliga förhållanden 2.2 Trafik och trafikanter Vägstandard Aktuell del av E 18, genom Töcksfors, är ca 2,2 km lång. Hela sträckan är skyltad till 70 km/tim, med undantag genom korsningen E 18/Sveavägen/Fågelviksvägen. Automatisk kameraövervakning saknas på sträckan. Vägen är rekommenderad som primär väg för farligt gods. På sträckan har vägen en bredd som varierar mellan 8,5 och 13 m. Förbi handelsområdet vid huvudinfarten till tätorten finns refug och stängsel uppsatta. Vägskäl Alla korsningar på sträckan är i plan med undantag för huvudinfarten till Töcksfors. De större anslutningarna är: Mindre grusväg som utgör infart till vattenverket. Grusvägen som leder upp till vattenverket ansluter till E 18 i utredningsområdets östra del. Korsningen har ingen belysning eller separat körfält för vänstersvängande fordon. Grus kan dras med ut på vägen eftersom beläggningen inte är indragen. Källhultsvängen, infart till TVAB och annan industri. Korsningen är av god standard med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon västerifrån. Ståltorpsvängen, infart till industriområde och ett mindre antal bostäder. Korsningen är av god standard med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon österifrån. Industrivägen/Sandviksvägen. Fyrvägskorsning. Infart till industrier och ett mindre antal bostäder. Inga separata separat körfält för vänstersvängande fordon från något håll. Belysning finns i anslutning till korsningen. Sveavägen (öst). Lokalgata för trafik till bostäder, hotell och trävaruindustri söder om E 18. Inga separata separat körfält för vänstersvängande fordon från något håll. Belysning finns i anslutning till korsningen. Sveavägen (huvudinfart till Töcksfors). Trafikplats som leder trafiken in till tätorten och bland annat till Töcksfors shoppingcenter, Coop och Shell. Sveavägen/Fågelviksvägen (väg 500), fyrvägskorsning med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon både österifrån och västerifrån. Fågelviksvägen leder till Töcksfors skola. Sveavägen leder mot Töcksfors centrum. Inga direktutfarter från enskilda bostadsfastigheter finns på sträckan. 13

25 Skola Sveavägen Töcksfors shoppingcenter Industrivägen Befintliga förhållanden (8%) (11%) (12%) 2010 E18 genom Töcksfors Årjängs kommun E 18 UPPMÄTT TRAFIKMÄNGD Sandviksv Sveavägen (Öst) (5 %) 2008 Total trafik Tung trafik (andel) Mätår m Källhultsvängen Ståltorpsvängen Lantmäteriet, dnr /2667 Sveavägen Fågelviksvägen Karta Uppmätta trafikmängder och gatunamn 14

26 Befintliga förhållanden Biltrafik Den senaste trafikmätningen genomfördes 2010 och visade för sträckan väster om infarten till Töcksfors köpcenter, på en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på fordon per dygn. Av dessa utgjorde den tunga trafiken 12 %. Enligt SIKA s länsvisa uppräkningstal så visar prognosen för 2040 att aktuell del av E 18 kommer att ha ett trafikflöde på över ÅDT., varav 16 % av trafiken bedöms utgöras av tung trafik. Uppräkningstalen är dock mycket generella och med tanke på närheten till Norge och den omfattande utvecklingen av gränshandeln kommer trafiken med stor sannolikhet att öka mer än prognosen som gäller för alla Värmlands vägar. Kollektivtrafik Inom utredningsområdet finns två par av busshållplatser: Söder Ståltorpsvängen i riktning mot Årjäng. Hållplatsen är utrustad med väderskydd. En bred vägren mellan hållplatsen och Ståltorpsvägen ger en något skyddad anslutning för oskyddade trafikanter. Anslutande gång- och cykelväg på motsatta sidan saknar trafiksäkrad överfart. Direkt norr om Ståltorpsvägen i riktning mot Norge med anslutande gång- och cykelväg på samma sida. Saknar väderskydd och trafiksäker överfart för oskyddade trafikanter. Söder om Industrivägen i riktning mot Årjäng. En bred vägren finns mellan hållplatsen och Industrivägen. Saknar anslutande GC-väg på motsatta sida och trafiksäkrad överfart. Utrustad med väderskydd. Norr om Industrivägen i riktning mot Årjäng. Utrustad med väderskydd. En bred vägren mellan hållplatsen och Industrivägen samt anslutande GC-väg ger säker tillgänglighet. Utöver redovisade busshållplatser finns även en busstation i Töcksfors centrum, med in- och utfarter till E 18 via Sveavägen. Skolskjutsar går till och från skolan. Oskyddade trafikanter På en del av sträckan, mellan Industrivägen och Sveavägen finns separat gång- och cykelväg (GCväg) parallellt med E 18 på dess norra sida. Utmed resten av sträckan är de oskyddade trafikanterna hänvisade till det parallella trafiknätet i samhället, delvis på separat GC-bana, men också i blandtrafik på lokalgata. I sin helhet bedöms trafiksäkerheten för cykelnätet som god, enligt trafiknätsanalysen från Passager över E18 sker i plan i den östra delen, men i den västra finns två planskilda passager för oskyddade trafikanter. Behovet för gående att korsa vägen bedöms vara som störst vid Töcksfors köpcenter och vid skolan, men även vid Östra Bön. Passagen vid Östra Bön bedömdes i trafiknätsanalysen hålla låg trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet Befintlig utformning av E 18 på aktuell stäcka har en acceptabel trafiksäkerhetsstandard trots den höga trafikintensiteten. På sträckan är hastigheten satt till 70 km/h. Antalet korsningspunkter är få och inga direktutfarter från enskilda fastigheter finns på sträckan. Vägens geometri är överlag god. Vägen är tvåfilig, med vägren utmed i stort sett hela sträckan. Inga tvära kurvor eller skymmande krön finns på E 18 genom samhället, undantaget ett siktskymmande krön öster om korsningen Sveavägen/Fågelviksvägen. På en del ställen behöver sidoområdet åtgärdas för att bli säkrare. 15

27 Befintliga förhållanden Korsningen E 18 / Fågelviksvägen /Sveavägen Olycksstatistik har hämtats från STRADA som är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. I STRADA registreras olyckor som medfört personskada med besök på sjukhus och polisrapporterade olyckor. Sedan 2003 har bara fyra olyckor rapporterats på sträckan, varav en dödsolycka. Olyckstyp Antal Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Singel (motorfordon) Möte (motorfordon) Avsvängande (motorfordon) Vilt Övriga (varia) Korsande (motorfordon) Upphinnande (motorfordon Tabell 2.2.1: Fördelning av olyckor under perioden fördelat på olyckstyper 16

28 Befintliga förhållanden E18 genom Töcksfors Årjängs kommun Polisrapporterade olyckor med personskador År Olyckstyp Mötande Avsväng Singel Svårighetsgrad Dödsolycka Lindrig olycka m 1: Lantmäteriet, dnr /2667 Karta Inträffade olyckor under perioden , olyckstyp respektive skadeutfall. 2.3 Övrig infrastruktur Genom Årjängs kommun finns ingen persontrafik med järnväg. Närmsta järnvägsstation är Arvika (60 km), med förbindelse till Stockholm och Göteborg via Karlstad. Närmaste flygförbindelser är Gardermoen i Norge (ca 120 km) och Karlstads flygplats (ca 130 km) E 18 passerar över Dalslands kanal, som förbinder sjöarna i inre delarna av Dalsland och sydvästra Värmland med Vänern och Göta kanal. Ett par hundra meter både uppströms och nedströms E 18 finns slussar. Seglingsbar höjd under E 18 är 3,6 m. 2.4 Miljö Områdets allmänna karaktär Området kring Töcksfors är rikt på sjöar. Töcksfors ligger i en dalgång som går utmed Töck som mynnar ut i Foxen via Upperudsälven. I utredningsområdets västra del korsar E 18 Upperudsälven och västerut även Töck. Europavägen går sedan österut mot det något högre skogslandskapet som den fortsätter igenom mellan fem och tio kilometer. 17

29 Befintliga förhållanden Sett ur trafikantperspektivet från E 18 är genomfarten i Töcksfors ett avbrott från den långa skogssträcka som man färdas igenom när man kommer österifrån. Genomfarten kantas till stor del av handels- eller industrilokaler. Några av byggnaderna ligger påtagligt nära inpå E 18 och några lite längre från med en smal natur- eller parkremsa mellan. Grönremsan varierar med att bestå av bergskanter, grässlänter eller gräsmatta. Remsan har ibland även träd mestadels björk och tall. Norr om vägen löper delvis även en gång- och cykelväg. Väster om bron, på vilken E 18 passerar Upperudsälven, ligger flerbostadshus och ett äldreboende som utmed sträckan upplevs ligga insprängda mellan handelsoch industribyggnaderna. Här finns även kyrkan som ett landmärke i utkanten av centrala Töcksfors. Kyrkan ligger väl synlig när man kommer från Riksgränsen och åker in mot Töcksfors. Mellan E 18 och kyrkogården finns även en gång- och cykelväg som korsar Töck på en separat bro. Söder om vägen finns skogsområden precis intill vägen. Byggnationen av E 18 ledde till att områden i Töcksfors splittrades. Detta gör att behov finns att korsa vägen. Utvecklingen av samhället har även gjort att ytterligare behov att korsa vägen tillkommit. Kartan visar områdeskaraktärer i Töcksfors inom utredningsområdet. Karta Karta över områdeskaraktär 1 = Bostadshus och institutioner med kyrkan som ett landmärke omgivet av skogs- och grönområden. 2 = Mestadels bebyggelse från början av 1900-talet 3 = Handelsverksamhet i större byggnader 4 = Vattenområde med slussar 18

30 Befintliga förhållanden Karta Miljöintressen Naturmiljö Området för utredningen innefattar ett varierande antal verksamheter inom handel och industri, men även ett antal kringliggande skogspartier och en kyrkomiljö omgärdar vägavsnittet. Längs vägsträckan, främst söder om, finns ett flertal skogspartier som skapar naturliga barriärer mot bebyggelse. Grönstråken är placerade mellan Thon och Skärmon, norr om E 18 vid Östra Bön samt vid Högalid mot skolan. E 18 passerar genom ett sprickdalslandskap och går i Töcksfors över Upperudsälven som kopplar samman sjöarna Töck och Foxen. Töck betecknas med naturvärdesklass 1 (Naturvårdsprogram Årjängs kommun) och är därmed utpekad som riksintresse enligt bedömning av skyddsmotiven rörligt friluftsliv, zoologi och landskapsupplevelse. Sjösystemet ingår i riksobjektet DANO-området, populärt Dalslands kanal vilken har betydelse för turistindustrin. Sjösystemet runt Töcksfors är klassat som riksintresse för naturvård, vilket regleras i miljöbalkens tredje kapitel. Dalslands kanal (t.h.) flyter genom Töcksfors och förbinder sjöarna Töck och Foxen (t.v.) 19

31 Befintliga förhållanden Inom utredningsområdet finns två anlagda slussar och fisktrappa. Slussarna är en del av Dalslands kanal och trapporna möjliggör uppvandring av storöring. Töck och angränsande vatten är av Havs och vattenmyndigheten utpekat som nationellt särskilt värdefulla vattendrag för sitt bestånd av rödlistad flodkräfta (akut hotad) och lokala stammar av öring. Förutsättningar för ett bevarande av dagens naturvärde identifieras vara en fortsatt god vattenkvalité med högt ph-värde. Hela systemet omfattas av ett kalkningssystem. Kulturmiljö Töcksfors har varit bebott sedan medeltiden och sedan 1800-talet utvecklats runt industri inom järn och skogsbruk. I och med öppnandet av Dalslands kanal 1868 fick orten bättre kommunikationer vilket gav en fortsatt positiv utveckling. Idag har samhället kvar flertalet av de äldre bruksbyggnaderna vilka främst samlas kring älvfåran. Den tidigare näringsverksamheten har idag ersatts och Töcksfors har utvecklats som ett centrum för gränshandeln mot Norge. I området västra del återfinns Töcksmarks kyrka belägen i nära anslutning till E 18. Kyrkan, kyrkotomten samt begravningsplatsen är skyddade enligt Kulturminneslagen. Kyrkan från 1820-talet är belägen på kyrkogård med medeltida ursprung. Töcksmarkskyrka Slussområdet norr om E 18 I anslutning till kyrkan finns en fornlämning i form av en fyndplats registrerad, Töcksmark 100:1. Det återfinns större lämningar av bebyggelsekaraktär i skogspartiet norr om skolan (bytomt/gårdstomt Töcksmark 86:1) samt söder om E 18 öster om bensinstationen, där ytterligare en bytomt/gårdstomt (Töcksmark 86:1) återfinns. De två bebyggelselämningarna är placerade nära vägen. I övrigt anses bygdens kulturhistoriska värde ligga i dels den sammanhållna miljöbilden och i enskilda byggnaders utformning och dels i utförande, materialval samt färgsättning, vilket även inkluderar slussområdet norr om vägen mot sjön Töck. Naturresurser Inom utredningsområdet återfinns inte några direkta naturresurser. Nedströms, strax utanför området, finns dock kommunens reningsverk samt en kraftstation med tillhörande sluss. Ett fåtal brunnar återfinns enligt SGU: s hemsida. Täkt för dricksvatten finns strax norr om utredningsområdet, men bedöms inte påverkas av E 18. Rekreation och friluftsliv Området omgärdas av grönområden samt vattensystem som ingår i riksintresset DANO som framförallt sommartid lockar ett flertal turister inom främst båt, kanot och bil. Sportfiske anses också vara en stor del av områdets friluftsliv som omfattas av riksintresset för friluftsliv i miljöbalken 3 kap 6. Mellan samhället och skolan finns en gång-och cykelbro etablerad för att öka framkomligheten för intressena dem emellan, men också för fotbollsområdet söder om skolan. 20

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

2. Projektmål. 4) Projektet hjälper till att minska barriäreffekten för lokala resor Delmål: 4.1) Vägkorridoren splittrar inte den lokala bebyggelsen.

2. Projektmål. 4) Projektet hjälper till att minska barriäreffekten för lokala resor Delmål: 4.1) Vägkorridoren splittrar inte den lokala bebyggelsen. 2. Projektmål Det övergripande målet för Trafikverket är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ombyggnaden

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer