Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län"

Transkript

1 Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr:

2 Beställare: Trafikverket Hamntorget Karlstad Tel Projektledare: Martin Bergwall Konsult: Vectura Lagergrens gata Karlstad Tel Uppdragsledare: Bitr. uppdragsledare: Väg och trafik: Miljö: Kartor: Layout: Gustav Silverin Ola Rosenqvist Åke Carlsson Elin Larsson Ingela Undhjem Margita Högberg

3 Innehållsförteckning Trafikverkets ställningstagande Beslut Bilaga 1 - Länsstyrelsen i Västra Götaland - Beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 2 Årjängs kommun - Yttrande miljö över förstudie Bilaga 3 - Förstudiens förslagshandling, daterad maj 2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förslagshandling, Maj 2012 Objektnr:

13 Medverkande Beställare: Trafikverket Hamntorget Karlstad Tel Projektledare: Martin Bergwall Konsult: Vectura Lagergrens gata Karlstad Tel Uppdragsledare: Bitr. uppdragsledare: Väg och trafik: Miljö: Kartor: Layout: Gustav Silverin Ola Rosenqvist Åke Carlsson Elin Larsson Ingela Undhjem Margita Högberg 2

14 Innehåll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syfte Brister och problem Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografiska avgränsningar Övergripande mål och strategi Planeringsprocessen Befintliga förhållanden Markanvändning och kommunal planering Trafik och trafikanter Övrig infrastruktur Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Funktionsanalys Funktionsmål Hänsynsmål Sammanfattande problem- och värdebeskrivning Projektmål Tänkbara åtgärder Begränsningar och bortvalda åtgärder Analys av tänkbara åtgärder Beskrivning av tänkbara åtgärder Effekter och konsekvenser Kostnader Riskhantering Bakgrund Skyddsobjekt Riskobjekt Slutsatser Måluppfyllelse och prioritering Åtgärder längs E Korsningsåtgärder Sammanfattning och prioritering Samråd Förslag till fortsatt arbete

15 Innehåll 10 Referenser Litteraturförteckning Kontaktpersoner Internet Kartmaterial Statistik Bilagor Barnkonsekvensanalys Yttrande Länstyrelsen Yttrande Årjängs kommun Samrådsredogörelse ned allmänheten 4

16 Sammanfattning Sammanfattning Aktuell del av E 18 genom Töcksfors är ca 2 km lång och har överlag en god standard. Problemen på sträckan bedöms vara bristande trafiksäkerhet och framkomlighet, det gäller både för fordonstrafiken och för de oskyddade trafikanterna. Gående och cyklande kan endast färdas säkert längs med vägen på en kortare del av sträckan. Sidoområdena är undermåliga på delar av sträckan. Framkomligheten i korsningen Sveavägen/Fågelviksvägen är begränsad för de som ska korsa eller köra ut på E 18. Hela sträckan är skyltad till 70 km/tim, med undantag korsningen vid Töcksmarks kyrka. På sträckan har vägen en bredd som varierar mellan 8,5 och 13 m. Förbi handelsområdet vid huvudinfarten till tätorten finns refug och stängsel uppsatta. Trafikmängden har uppmätts till ca fordon/dygn på de mest trafikerade delarna på sträckan. Utifrån bakgrunden till förstudien, de generella målen och genomförd funktionsanalys har ett antal projektmål lyfts fram. De åtgärder som studeras enligt fyrstegsprincipen kommer i första hand att utvärderas mot: ökad trafiksäkerhet - färre dödade och svårt skadade avseende både fordonstrafik och oskyddade trafikanter oförändrad eller ökad framkomlighet på E 18 ökad tillgänglighet - till bostadsområden, handelsområden och Töcksfors centrum barns förutsättningar att röra sig inom utredningsområdet För att uppnå projektmålen föreslås åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Föreslagna åtgärder är en ny referenshastighet på 80 km/tim för E 18 med en lokal hastighetssänkning till 60 km/tim på delen mellan Sveavägen (öst) och Sveavägen/Fågelviksvägen. För att få efterlevnad kan automatiska trafikkameror eller hastighetspåminnare bli aktuellt. Övriga åtgärder inkluderar bland annat att sidoområdet säkras och att busshållplatser får en säkrare utformning. För att öka tillgängligheten föreslås en cirkulationsplats vid huvudinfarten till Töcksfors. Några av dagens korsningar föreslås byggas om med separata vänstersvängfält för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E 18. Effekterna ger sammantaget en bibehållen framkomlighet på E 18 samtidigt som tillgängligheten över E 18 blir bättre. Trafiksäkerheten blir bättre med säkrare sidoområden, korsningar och en bättre anpassad hastighet genom samhället. 5

17 6

18 Bakgrund 1 Bakgrund 1.1 Syfte Förstudien är i huvudsak ett inventeringsskede inför den eventuellt fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Framtagandet av förstudien ska präglas av ett vidsynt och förutsättningslöst arbetssätt samt en öppen dialog med myndigheter, organisationer, allmänheten och näringsliv. Tonvikten ska ligga på insamlande av befintlig information, problembeskrivning utifrån denna samt på vilka mål som ska uppnås, målen kan sägas vara en utgångspunkt för förstudiearbetet. Förstudien kommer även att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Åtgärdsförslagen med deras effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt och bearbetas vidare i det fortsatta arbetet. Huvudsyftet med förstudien är således att utgöra en bra plattform för eventuellt fortsatt planeringsoch projekteringsarbete. Det görs genom att: skapa möjligheter till samråd, information och förankring ge en bild av de behov/problem som finns beskriva viktiga värden/kvaliteter i området utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Därmed förväntas en förstudie kunna ge svar på bland annat följande frågor. Vilka är problemen och möjligheterna? Vad händer om ingenting görs? Finns det alternativa sätt att lösa problemen? Ska objektet drivas vidare eller inte? Vilket område ska ingå i utredningsområdet? 1.2 Brister och problem De främsta problemen på sträckan bedöms vara bristande trafiksäkerhet och framkomlighet, det gäller både för fordonstrafiken och för de oskyddade trafikanterna. Gående och cyklande kan endast färdas säkert längs med vägen på en kortare del av sträckan. Sidoområdena är undermåliga på delar av sträckan. Framkomligheten i flera av korsningarna är låg, särskilt för korsningen Sveavägen/ Fågelviksvägen. 1.3 Aktualitet Några objekt på E 18 genom Töcksfors finns inte upptagna i någon nu gällande plan. 7

19 Bakgrund 1.4 Tidigare utredningar och beslut Tidigare förstudier och utredningar som behandlar delar av sträckan är gjorda samt en Trafiknätsanalys för det kommunala gatunätet. Förstudie E 18, Korsningen med väg 500 och väg 612, vid Töcksmarks kyrka, Töcksfors shoppingcenter Trafiktekniskt PM, Förstudie E 18, Korsningen med väg 500 och Sveavägen, vid Töcksmarks kyrka, Trafikanalys, korsningen E 18/Väg 500/Sveavägen i Töcksfors. Uppdatering av kapacitetsberäkningar från tidigare trafikutredning, Trafiknätsanalys Årjäng och Töcksfors, Årjängs kommun, juni Geografiska avgränsningar Utredningsområdet går från korsningen E 18/Sveavägen (väg 612)/Fågelviksvägen (väg 500) till 220 meter öster om Källhultsvägen. Även delar av Töcksfors lokalvägsnät ingår i utredningsområdet. Karta Utredningsområdet 1.6 Övergripande mål och strategi Lantmäteriet, dnr /2667 Skala: 1: Som grund för arbetet ligger det övergripande transportpolitiska målet från 1998 att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Detta mål har sedan våren 2009 förtydligats i form av två huvudmål; ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande målet är oförändrat. Av regeringens proposition, 2008/09:93 framgår att de nya målen inte innebär någon ny inriktning på arbetet utan endast är ett annat sätt att förtydliga det övergripande målet, jämfört med de tidigare formulerade sex delmålen. 8

20 Bakgrund Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. De övergripande målen, eventuella lokala och regionala mål tillsammans med aktuella problem och förutsättningar är grunden för att ta fram mål för projektet, se vidare under kapitel 4 Projektmål. Projektet kan anses medföra en väsentlig ombyggnad av vägen. Väsentlig ombyggnation är till exempel större sidoförflyttningar och standardförbättring genom breddning. Naturvårdsverket anser att en ombyggnad av en väg kan klassas som en väsentlig ombyggnad om åtgärderna som vidtas är av sådan dignitet att de medför väsentliga förändringar av vägens karaktär. Sådana förändringar kan till exempel vara en omläggning av en väg genom att den breddas väsentligt, så att vägen får flera körfält och högre hastighetsgränser, eller genom att den läggs om i åtminstone delvis ny sträckning. 1.7 Planeringsprocessen Fyrstegsprincipen Trafikverket ska vid framtagande av åtgärder och beslut om fortsatt arbete i sin planering tillämpa den så kallade fyrstegsprincipen när man studerar åtgärder mot brister i trafiksystemet. Det innebär en prioritering av vilken typ av åtgärder som ska prövas, i första hand steg 1, i andra hand steg 2 och så vidare. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 innebär åtgärder som påverkar transportbehov och val av transportsätt. innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät genom trafikstyrning, information och liknande. innebär begränsade ombyggnads- eller förbättringsåtgärder. innebär omfattande ombyggnad eller nybyggnad i ny sträckning. Fysisk planering enligt väglagen Förstudieskedet inleder den process som enligt bestämmelserna i väglagen krävs för att genomföra ny- eller ombyggnad av allmän väg. Processen är anpassad efter bestämmelserna i miljöbalken (MB). Vid byggande av väg skall enligt väglagen tillses att vägen får ett sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn skall också tas till stads och landskapsbild samt till natur- och kulturmiljövärden. Miljöfrågor i samband med vägprojekt ska uppmärksammas och ingå i beslutsunderlaget i de lagstadgade planeringsskedena: förstudie, vägutredning och arbetsplan, se figur Förstudie Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Figur Planeringsprocessen enligt väglagen 9

21 Bakgrund I förstudien beskrivs projektet och förutsättningarna utreds i samråd med länsstyrelsen och särskilt berörda enligt MB 6 kap 4. Som underlag för samråd redovisas förstudiearbetet i en samrådshandling. Efter samrådet sammanställs en förslagshandling som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Slutligen beslutar väghållningsmyndigheten, i detta fall Trafikverket Region Väst, om och hur arbetet ska drivas vidare. I förstudiens beslutshandling anges också om planeringsarbetet ska fortsätta i en vägutredning eller om nästa steg är att ta fram en arbetsplan. I de fall det krävs samordning med kommunal planering ska det också klargöras i beslutet. I vägutredningen utreds olika alternativa vägsträckningar och alternativen jämförs sedan med utgångspunkt från trafikteknisk standard såväl som miljöpåverkan. I de fall projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en utökad samrådsprocess ske innan utredningens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) får sitt slutliga innehåll. MKB:n ska godkännas av länsstyrelsen innan den tas in i dokumentet som utgör resultatet av vägutredningen. I arbetsplanen ska möjliga utformningar för det valda alternativet studeras och konsekvenserna av dessa liksom möjliga skyddsåtgärder analyseras. Kraven på samråd och godkännande av MKB är samma som vid vägutredningen. Trafikverket fastställer sedan arbetsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Det är i detta skede som det finns formella möjligheter att överklaga det fattade beslutet. När fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft är markägaren skyldig att, mot ersättning, upplåta marken för vägändamål. De olika arbetsskedena och de samråd som genomförs syftar till att vägutbyggnader ska kunna genomföras med hänsyn till såväl allmänna, som enskilda intressen. Processen ska också säkerställa att berörda ges möjligheter att både påverka förslaget och överklaga Trafikverkets beslut. 10

22 Befintliga förhållanden 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning och kommunal planering Befolkning och bebyggelse Utredningsområdet går genom södra delen av Töcksfors samhälle, som är den näst största tätorten i Årjängs kommun. I Töcksfors bor ca invånare av kommunens invånare. I Töcksfors finns både barnomsorg och skolor. Töcksfors skola för barn från förskola upp till åk 9 har idag 283 elever. I Töcksfors finns ingen gymnasieskola, utan eleverna får åka till kommunens gymnasieskola i Årjäng. I Töcksfors finns också äldreboende och serviceboende. Näringsliv och sysselsättning Från Årjängs kommun arbetspendlar 800 personer till Norge. Från övriga Värmland pendlar ca 330 personer in och ca 280 personer pendlar ut från Årjäng. Pendling sker med buss eller egen bil. Töcksfors har ett stort utbud av handel trots sin storlek. Orsaken är den omfattande gränshandeln. Handeln är ortens största arbetsmarknad. I östra delen av tätorten finns verksamhetsområde med industriverksamheter. Bland annat lackeringsfirma, armaturtillverkning och plåtverkstad. Behov av mer mark för vidare exploatering finns. Bland annat för ett planerat värmeverk. Söder om samhället finns en jordfabrik och campingplats. Viktiga målpunkter Töcksfors tätort har invånare och erbjuder service för omgivande landsbygd. Största målpunkterna är skolan och shoppingcentrarna. För besökare utifrån, särskilt från Norge, är det de två shoppingcentrarna som utgör de mest attraktiva målpunkterna. Söder om samhället finns en campingplats med gästhamn och vacker natur. I Töcksfors finns också många företag, både stora och små. Industrier i Töcksfors har leveranser uteslutande med lastbil. Någon järnväg finns inte. Företagen i Töcksfors sysselsätter även många anställda. Kommunala planer och framtida markanvändning Årjängs kommun har en gällande översiktsplan, ÖP Sedan 2008 finns nytt förslag till översiktsplan, som ej ännu antagits. Här pekar kommunen ut sina ambitioner och intressen för markanvändning i kommunen. Årjängs kommun har som mål att förbättra kommunikationen på E18 och minska barriäreffekten som vägen utgör genom samhället, med hjälp av fler säkra passager. Vägen är viktig för kommunens kommunikation och som skyltläge för företag i kommunen. Kommunen avser genom detaljplaneläggning förbättra förutsättningarna för att öka antalet bostäder och arealer för industriändamål inom Töcksfors. Ett antal projekt är under uppförande. Kommunen ställer sig också positiva till kompletterande bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden och utmed vägen. Utredningsområdet passerar till största delen genom områden med detaljplaner eller motsvarande. Planernas ålder varierar kraftigt. Från byggnadsplan över Töcksfors från 1964 till nyare detaljplaner kring Töcksfors köpcenter och avfarterna. Riksintressen E 18 utgör riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 miljöbalken. Vägen är av särskild betydelse för regional och interregional trafik vidare till Norge. 11

23 Befintliga förhållanden Vattensystemet runt Töcksfors är riksintresse för naturvård (Foxen - Stora Lee 3 kap 6 ), geografiska bestämmelser (DANO-området 4 kap 2 ) och friluftsliv (Dano-området 3 kap 6 ) enligt miljöbalken. Mark- och vattenområden som är av riksintresse för utpekade intressen/anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningarna. Delebråten RIKSINTRESSEN TECKENFÖRKLARING Torsvattnet N Sundsvattnet Utredningsområde Riksintresse naturvård Länsmansbråten Motorb. Prästnäset Näset Riksintresse vägnät Vankegården Riksintresse turism och friluftsliv Riksintresse friluftsliv Avfallsanl. 0 0,25 0,5 1 Km V Bön Högåsen S Sundsvattnet Töcksfors Ärtetjärnsv. Töcksmark Skola Reningsv. Ö Bön Sandviken Vattenverk Lantmäteriet MS2009/09632 Karta Riksintressen Ledningar och tekniska anläggningar I utredningsområdet längs väg E 18 ligger flera olika typer av ledningar och andra tekniska installationer. Bland dem finns Fortum som har elkablar utmed vägen och som på ett antal ställen även korsar vägen och även på en kort sträcka går längs med vägområdet. Även Skanova har ledningar i vägområdet. Utöver Skanova och Fortum finns även andra ledningar av mindre omfattning inom vägområdet. 12

24 Befintliga förhållanden 2.2 Trafik och trafikanter Vägstandard Aktuell del av E 18, genom Töcksfors, är ca 2,2 km lång. Hela sträckan är skyltad till 70 km/tim, med undantag genom korsningen E 18/Sveavägen/Fågelviksvägen. Automatisk kameraövervakning saknas på sträckan. Vägen är rekommenderad som primär väg för farligt gods. På sträckan har vägen en bredd som varierar mellan 8,5 och 13 m. Förbi handelsområdet vid huvudinfarten till tätorten finns refug och stängsel uppsatta. Vägskäl Alla korsningar på sträckan är i plan med undantag för huvudinfarten till Töcksfors. De större anslutningarna är: Mindre grusväg som utgör infart till vattenverket. Grusvägen som leder upp till vattenverket ansluter till E 18 i utredningsområdets östra del. Korsningen har ingen belysning eller separat körfält för vänstersvängande fordon. Grus kan dras med ut på vägen eftersom beläggningen inte är indragen. Källhultsvängen, infart till TVAB och annan industri. Korsningen är av god standard med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon västerifrån. Ståltorpsvängen, infart till industriområde och ett mindre antal bostäder. Korsningen är av god standard med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon österifrån. Industrivägen/Sandviksvägen. Fyrvägskorsning. Infart till industrier och ett mindre antal bostäder. Inga separata separat körfält för vänstersvängande fordon från något håll. Belysning finns i anslutning till korsningen. Sveavägen (öst). Lokalgata för trafik till bostäder, hotell och trävaruindustri söder om E 18. Inga separata separat körfält för vänstersvängande fordon från något håll. Belysning finns i anslutning till korsningen. Sveavägen (huvudinfart till Töcksfors). Trafikplats som leder trafiken in till tätorten och bland annat till Töcksfors shoppingcenter, Coop och Shell. Sveavägen/Fågelviksvägen (väg 500), fyrvägskorsning med belysning och separat körfält för vänstersvängande fordon både österifrån och västerifrån. Fågelviksvägen leder till Töcksfors skola. Sveavägen leder mot Töcksfors centrum. Inga direktutfarter från enskilda bostadsfastigheter finns på sträckan. 13

25 Skola Sveavägen Töcksfors shoppingcenter Industrivägen Befintliga förhållanden (8%) (11%) (12%) 2010 E18 genom Töcksfors Årjängs kommun E 18 UPPMÄTT TRAFIKMÄNGD Sandviksv Sveavägen (Öst) (5 %) 2008 Total trafik Tung trafik (andel) Mätår m Källhultsvängen Ståltorpsvängen Lantmäteriet, dnr /2667 Sveavägen Fågelviksvägen Karta Uppmätta trafikmängder och gatunamn 14

26 Befintliga förhållanden Biltrafik Den senaste trafikmätningen genomfördes 2010 och visade för sträckan väster om infarten till Töcksfors köpcenter, på en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på fordon per dygn. Av dessa utgjorde den tunga trafiken 12 %. Enligt SIKA s länsvisa uppräkningstal så visar prognosen för 2040 att aktuell del av E 18 kommer att ha ett trafikflöde på över ÅDT., varav 16 % av trafiken bedöms utgöras av tung trafik. Uppräkningstalen är dock mycket generella och med tanke på närheten till Norge och den omfattande utvecklingen av gränshandeln kommer trafiken med stor sannolikhet att öka mer än prognosen som gäller för alla Värmlands vägar. Kollektivtrafik Inom utredningsområdet finns två par av busshållplatser: Söder Ståltorpsvängen i riktning mot Årjäng. Hållplatsen är utrustad med väderskydd. En bred vägren mellan hållplatsen och Ståltorpsvägen ger en något skyddad anslutning för oskyddade trafikanter. Anslutande gång- och cykelväg på motsatta sidan saknar trafiksäkrad överfart. Direkt norr om Ståltorpsvägen i riktning mot Norge med anslutande gång- och cykelväg på samma sida. Saknar väderskydd och trafiksäker överfart för oskyddade trafikanter. Söder om Industrivägen i riktning mot Årjäng. En bred vägren finns mellan hållplatsen och Industrivägen. Saknar anslutande GC-väg på motsatta sida och trafiksäkrad överfart. Utrustad med väderskydd. Norr om Industrivägen i riktning mot Årjäng. Utrustad med väderskydd. En bred vägren mellan hållplatsen och Industrivägen samt anslutande GC-väg ger säker tillgänglighet. Utöver redovisade busshållplatser finns även en busstation i Töcksfors centrum, med in- och utfarter till E 18 via Sveavägen. Skolskjutsar går till och från skolan. Oskyddade trafikanter På en del av sträckan, mellan Industrivägen och Sveavägen finns separat gång- och cykelväg (GCväg) parallellt med E 18 på dess norra sida. Utmed resten av sträckan är de oskyddade trafikanterna hänvisade till det parallella trafiknätet i samhället, delvis på separat GC-bana, men också i blandtrafik på lokalgata. I sin helhet bedöms trafiksäkerheten för cykelnätet som god, enligt trafiknätsanalysen från Passager över E18 sker i plan i den östra delen, men i den västra finns två planskilda passager för oskyddade trafikanter. Behovet för gående att korsa vägen bedöms vara som störst vid Töcksfors köpcenter och vid skolan, men även vid Östra Bön. Passagen vid Östra Bön bedömdes i trafiknätsanalysen hålla låg trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet Befintlig utformning av E 18 på aktuell stäcka har en acceptabel trafiksäkerhetsstandard trots den höga trafikintensiteten. På sträckan är hastigheten satt till 70 km/h. Antalet korsningspunkter är få och inga direktutfarter från enskilda fastigheter finns på sträckan. Vägens geometri är överlag god. Vägen är tvåfilig, med vägren utmed i stort sett hela sträckan. Inga tvära kurvor eller skymmande krön finns på E 18 genom samhället, undantaget ett siktskymmande krön öster om korsningen Sveavägen/Fågelviksvägen. På en del ställen behöver sidoområdet åtgärdas för att bli säkrare. 15

27 Befintliga förhållanden Korsningen E 18 / Fågelviksvägen /Sveavägen Olycksstatistik har hämtats från STRADA som är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. I STRADA registreras olyckor som medfört personskada med besök på sjukhus och polisrapporterade olyckor. Sedan 2003 har bara fyra olyckor rapporterats på sträckan, varav en dödsolycka. Olyckstyp Antal Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Singel (motorfordon) Möte (motorfordon) Avsvängande (motorfordon) Vilt Övriga (varia) Korsande (motorfordon) Upphinnande (motorfordon Tabell 2.2.1: Fördelning av olyckor under perioden fördelat på olyckstyper 16

28 Befintliga förhållanden E18 genom Töcksfors Årjängs kommun Polisrapporterade olyckor med personskador År Olyckstyp Mötande Avsväng Singel Svårighetsgrad Dödsolycka Lindrig olycka m 1: Lantmäteriet, dnr /2667 Karta Inträffade olyckor under perioden , olyckstyp respektive skadeutfall. 2.3 Övrig infrastruktur Genom Årjängs kommun finns ingen persontrafik med järnväg. Närmsta järnvägsstation är Arvika (60 km), med förbindelse till Stockholm och Göteborg via Karlstad. Närmaste flygförbindelser är Gardermoen i Norge (ca 120 km) och Karlstads flygplats (ca 130 km) E 18 passerar över Dalslands kanal, som förbinder sjöarna i inre delarna av Dalsland och sydvästra Värmland med Vänern och Göta kanal. Ett par hundra meter både uppströms och nedströms E 18 finns slussar. Seglingsbar höjd under E 18 är 3,6 m. 2.4 Miljö Områdets allmänna karaktär Området kring Töcksfors är rikt på sjöar. Töcksfors ligger i en dalgång som går utmed Töck som mynnar ut i Foxen via Upperudsälven. I utredningsområdets västra del korsar E 18 Upperudsälven och västerut även Töck. Europavägen går sedan österut mot det något högre skogslandskapet som den fortsätter igenom mellan fem och tio kilometer. 17

29 Befintliga förhållanden Sett ur trafikantperspektivet från E 18 är genomfarten i Töcksfors ett avbrott från den långa skogssträcka som man färdas igenom när man kommer österifrån. Genomfarten kantas till stor del av handels- eller industrilokaler. Några av byggnaderna ligger påtagligt nära inpå E 18 och några lite längre från med en smal natur- eller parkremsa mellan. Grönremsan varierar med att bestå av bergskanter, grässlänter eller gräsmatta. Remsan har ibland även träd mestadels björk och tall. Norr om vägen löper delvis även en gång- och cykelväg. Väster om bron, på vilken E 18 passerar Upperudsälven, ligger flerbostadshus och ett äldreboende som utmed sträckan upplevs ligga insprängda mellan handelsoch industribyggnaderna. Här finns även kyrkan som ett landmärke i utkanten av centrala Töcksfors. Kyrkan ligger väl synlig när man kommer från Riksgränsen och åker in mot Töcksfors. Mellan E 18 och kyrkogården finns även en gång- och cykelväg som korsar Töck på en separat bro. Söder om vägen finns skogsområden precis intill vägen. Byggnationen av E 18 ledde till att områden i Töcksfors splittrades. Detta gör att behov finns att korsa vägen. Utvecklingen av samhället har även gjort att ytterligare behov att korsa vägen tillkommit. Kartan visar områdeskaraktärer i Töcksfors inom utredningsområdet. Karta Karta över områdeskaraktär 1 = Bostadshus och institutioner med kyrkan som ett landmärke omgivet av skogs- och grönområden. 2 = Mestadels bebyggelse från början av 1900-talet 3 = Handelsverksamhet i större byggnader 4 = Vattenområde med slussar 18

30 Befintliga förhållanden Karta Miljöintressen Naturmiljö Området för utredningen innefattar ett varierande antal verksamheter inom handel och industri, men även ett antal kringliggande skogspartier och en kyrkomiljö omgärdar vägavsnittet. Längs vägsträckan, främst söder om, finns ett flertal skogspartier som skapar naturliga barriärer mot bebyggelse. Grönstråken är placerade mellan Thon och Skärmon, norr om E 18 vid Östra Bön samt vid Högalid mot skolan. E 18 passerar genom ett sprickdalslandskap och går i Töcksfors över Upperudsälven som kopplar samman sjöarna Töck och Foxen. Töck betecknas med naturvärdesklass 1 (Naturvårdsprogram Årjängs kommun) och är därmed utpekad som riksintresse enligt bedömning av skyddsmotiven rörligt friluftsliv, zoologi och landskapsupplevelse. Sjösystemet ingår i riksobjektet DANO-området, populärt Dalslands kanal vilken har betydelse för turistindustrin. Sjösystemet runt Töcksfors är klassat som riksintresse för naturvård, vilket regleras i miljöbalkens tredje kapitel. Dalslands kanal (t.h.) flyter genom Töcksfors och förbinder sjöarna Töck och Foxen (t.v.) 19

31 Befintliga förhållanden Inom utredningsområdet finns två anlagda slussar och fisktrappa. Slussarna är en del av Dalslands kanal och trapporna möjliggör uppvandring av storöring. Töck och angränsande vatten är av Havs och vattenmyndigheten utpekat som nationellt särskilt värdefulla vattendrag för sitt bestånd av rödlistad flodkräfta (akut hotad) och lokala stammar av öring. Förutsättningar för ett bevarande av dagens naturvärde identifieras vara en fortsatt god vattenkvalité med högt ph-värde. Hela systemet omfattas av ett kalkningssystem. Kulturmiljö Töcksfors har varit bebott sedan medeltiden och sedan 1800-talet utvecklats runt industri inom järn och skogsbruk. I och med öppnandet av Dalslands kanal 1868 fick orten bättre kommunikationer vilket gav en fortsatt positiv utveckling. Idag har samhället kvar flertalet av de äldre bruksbyggnaderna vilka främst samlas kring älvfåran. Den tidigare näringsverksamheten har idag ersatts och Töcksfors har utvecklats som ett centrum för gränshandeln mot Norge. I området västra del återfinns Töcksmarks kyrka belägen i nära anslutning till E 18. Kyrkan, kyrkotomten samt begravningsplatsen är skyddade enligt Kulturminneslagen. Kyrkan från 1820-talet är belägen på kyrkogård med medeltida ursprung. Töcksmarkskyrka Slussområdet norr om E 18 I anslutning till kyrkan finns en fornlämning i form av en fyndplats registrerad, Töcksmark 100:1. Det återfinns större lämningar av bebyggelsekaraktär i skogspartiet norr om skolan (bytomt/gårdstomt Töcksmark 86:1) samt söder om E 18 öster om bensinstationen, där ytterligare en bytomt/gårdstomt (Töcksmark 86:1) återfinns. De två bebyggelselämningarna är placerade nära vägen. I övrigt anses bygdens kulturhistoriska värde ligga i dels den sammanhållna miljöbilden och i enskilda byggnaders utformning och dels i utförande, materialval samt färgsättning, vilket även inkluderar slussområdet norr om vägen mot sjön Töck. Naturresurser Inom utredningsområdet återfinns inte några direkta naturresurser. Nedströms, strax utanför området, finns dock kommunens reningsverk samt en kraftstation med tillhörande sluss. Ett fåtal brunnar återfinns enligt SGU: s hemsida. Täkt för dricksvatten finns strax norr om utredningsområdet, men bedöms inte påverkas av E 18. Rekreation och friluftsliv Området omgärdas av grönområden samt vattensystem som ingår i riksintresset DANO som framförallt sommartid lockar ett flertal turister inom främst båt, kanot och bil. Sportfiske anses också vara en stor del av områdets friluftsliv som omfattas av riksintresset för friluftsliv i miljöbalken 3 kap 6. Mellan samhället och skolan finns en gång-och cykelbro etablerad för att öka framkomligheten för intressena dem emellan, men också för fotbollsområdet söder om skolan. 20

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. E 20 förbi Hova. Gullspångs kommun, Västra Götalands län

VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. E 20 förbi Hova. Gullspångs kommun, Västra Götalands län VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING E 20 förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Utställningshandling juli 2010 Objekt: 85 631 195 Medverkande Trafikverket ersätter Vägverket Den 1 april

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PROGRAMFÖRSLAG. En viktig del i planarbetet är att skapa förutsättningar för en utformning av bebyggelse och skyltning som är enhetlig inom området.

PROGRAMFÖRSLAG. En viktig del i planarbetet är att skapa förutsättningar för en utformning av bebyggelse och skyltning som är enhetlig inom området. PROGRAMFÖRSLAG Bebyggelseområden Inom det nu aktuella planområdet finns flera typer av verksamheter allt från kontor och ytkrävande handel till bensinförsäljning och livsmedelsaffärer. I nordvästra delen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer