Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008"

Transkript

1 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008

2 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box Höör Tel: Projektansvarig: Medverkande: Bo Johansson, stadsarkitekt Inger Wickström, planingenjör KONSULT Tyréns AB Tyrénshuset MALMÖ Tel: Uppdragsansvarig: Per Eneroth Handläggare: Anna-Karin Ekström, trafik Emily Petersson, trafikräkningar TILLSTÅND Grundkarta används med tillstånd av Höörs kommun. Markbilder är tagna av Tyréns AB, Tyréns uppdragsnummer: Datum: Framsida: Flygbild över området, Eniro. Sökväg: M:\_UPPDRAG\217501\Utleverans\Ringsjöbandet slutrapport doc

3 Innehållsförteckning sid Bakgrund... 1 Förutsättningar... 1 Trafikflöden... 1 Bostäder... 1 Verksamheter... 2 Analys dagens trafikalstring... 2 Olyckor... 2 Planerade utbyggnader... 3 Trafikalstring... 4 Tillkommande trafik... 4 Fördelning tillkommande trafik... 4 Trafik prognosåret Effekter och konsekvenser... 5 Buller... 5 Luft... 5 Framkomlighet... 5 Trafiksäkerhet... 6 Slutsats... 7

4

5 Bakgrund Höörs kommun håller på att ta fram ett planprogram för utbyggnad av bostäder i Ringsjöbandet utmed Nybyvägen och Stanstorpsvägen norr om Ringsjöarna. Tyréns har fått i uppdrag att göra en trafikprognos för bebyggelsen utmed Ringsjöbandet dels avseende den permanentning av befintlig fritidsbebyggelse som fortlöpande sker, dels avseende den nybyggnad av bostäder som planeras. I uppdraget ingår också att göra en översiktlig konsekvensbedömning av den framtida trafiksituationen. Förutsättningar Trafikflöden Dagens trafikflöden framgår av bilden. Trafikflödet på väg 23 samt Fulltoftavägen och Ormanäsvägen, väg 1299 väster om Stenskogsvägen, har hämtats från Vägverket och trafikflödet på Nybyvägen har erhållits från Höörs kommun. Trafikflödet på Stanstorpsvägen, mellan Stenskogsvägen och väg 23 har räknats inom ramen för detta projekt. De räknade trafikflödena har räknats om till årsmedeldygnstrafik mha Vägverkets månadsindex. Ringbuss 10 trafikerar Stenskogsvägen-Stanstorpsvägn- Nybyvägen med 13 turer under vardagsdygnet. På Sätoftavägen passerar regionbuss linje 470 med ca 14 turer i vardera riktning måndag-fredag. Det finns en separerad gång- och cykelväg utmed Nybyvägen mellan skolan och Sätoftavägen samt utmed Sätoftavägen. Man har också påbörjad byggnationen av gång- och cykelväg utmed fortsättningen av Nybyvägen, från skolan fram till väg 23. Bostäder Idag finns ca 1100 bostadsfastigheter utmed Ringsjöbandet, varav 460 i Stanstorp och 620 i Sätofta. I Stanstorp, väster om väg 23, är fördelningen permanentboende/fritidshus ca 40/60, där fritidsboendet överväger. I Sätofta, öster om väg 1

6 23, är fördelningen ca 75/25, en övervägande del permanentboende med andra ord. bedömningen gjorts att dessa alstrar ca 1-2 bilförflyttningar per årsmedeldygn. Verksamheter Väster om väg 23 finns ridskola, konferensanläggning, en mindre förskola samt restaurang. Här finns också ett antal hästanläggningar. Öster om vägen finns Jägersbo, nöjesanläggning med camping, konferens mm, Sätoftaskola, en större förskola samt ett antal vårdanläggningar. Även här finns ett antal hästanläggningar. Olyckor Under den senaste femårsperioden har det inträffat 8 olyckor på väg 1315, varav 4 på östra sidan av väg 23 utmed Nybyvägen och 4 på västra sidan, utmed Stanstorpsvägen, av väg 23. Dessutom har det skett 2 olyckor i korsningen med väg 23. På Sätoftavägen har det inträffat 3 olyckor samtliga med cyklister/mopdister. Analys av dagens trafikalstring Kommunens mätningar inne i Höör tyder på ett trafikalstringstal på ca 8 bilförflyttningar per bostad och dygn. I syfte att stämma av om denna siffra är tillämpbar utmed Ringsjöbandet har trafikflödena på Stanstorpsvägen och Nybyvägen ställts mot dagens bostadsbebyggelse och verksamheter. Utifrån översiktliga bedömningar av bostädernas och verksamheternas trafikalstring jämfört med trafikflödenas storlek, har bedömningen gjorts att permanentbostädernas trafikalstring uppgår till ca 4-5 bilförflyttningar per årsmedeldygn. Läget utanför tätorten medför sannolikt att man i större utsträckning utför en del ärenden på vägen vilket talar för ett lägre alstringstal jämfört med inne i tätorten. Vad gäller fritidsbostäderna har, bl a utifrån angivna alstringstal för fritidsbostäder i Vägverkets effektsamband, Väster om väg 23 2

7 Det går inte att se något mönster i olycksstatistiken, dock är korsningen med väg 23 något utsatt och olyckorna utmed Sätoftavägen är huvudsakligen olyckor med oskyddade trafikanter. Planerade utbyggnader Totalt planeras för ytterligare ca 440 bostäder utmed Ringsjöbandet fördelat på 8 områden. Dessutom beräknas 60 fritidshus övergå till permanentbostäder. Öster om väg 23 Olycksuttag ur STRADA perioden , Blå punkt = polisrapporterad olycka, röd punkt = sjukhusrapporterad olycka. S=singelolycka, K= korsande fordon, G=gångtrafikant, C=cyklist/mopedist. Nio av olyckorna medförde personskada. En olycka var en dödsolycka, en singelolycka nattetid, då en bil körde av vägen, sannolikt i hög hastighet, rakt in i ett träd. I 1 olycka skadades totalt 2 personer svårt, och i 7 olyckor ådrog sig totalt 7 personer lindriga skador. 5 av olyckorna är olyckor med enbart oskyddade trafikanter, 2 med moped och 2 med cyklist samt 1 med gångtrafikant. 3 av olyckorna med motorfordon är singelolyckor och 5 är olyckor med korsande fordon, varav 2 har inträffat i korsningen med väg 23. 3

8 Trafikalstring Tillkommande trafik Under antagandet att varje ny bostad alstrar 5 bilförflyttningar per årsmedeldygn och varje fritidsbostad som övergår till permanentbostad alstrar ytterligare 3-4 bilförflyttningar per årsmedeldygn (utöver de resor den alstrar idag) beräknas den tillkommande trafiken uppgå till följande: Område Antal bostäder Trafikalstring, fordon/årsmedeldygn Väster om väg Fritid => permanent Delsumma Öster om väg Fritid => permanent Delsumma Totalt utmed Ringsjöbandet vara riktade främst mot Höörs tätort. För fritidsresorna har förhållandet antagits vara det omvända, där 40% har sitt mål utanför kommunen, medan 60% har sitt mål inom kommunen. Trafiken har antagits fördela sig på olika riktningar/vägar enligt nedan: Riktning Mål Arbetsresor Fritidsresor Väg 23 S Lund, Mö, Eslöv m fl 39% 15% Väg 23 N/alt väg 13 N Hässleholm m fl 9% 10% Väg 13 S Hörby, Kstad m fl 12% 15% Väg 23 N, Sätoftavägen, Stenskogsvägen Höör 40% 60% Det beräknade trafiktillskottet på vägnätet framgår av bilden nedan: Fördelning tillkommande trafik Fördelningen mellan arbetsresor och fritids-/serviceresor är 40/60. Baserat på bl a pendlingsstatistik har arbetsresorna till 60% antagits ha mål utanför Höörs kommun och 40% 4

9 Trafik prognosåret 2020 Dagens trafik på vägnätet har räknats upp till prognosåret 2020 mha Vägverkets uppräkningsfaktorer för Skåne enligt publikation 2008:67, Vägverkets samhällsekonomiska kalkylvärden. Inkluderat tillskottet från den tillkommande bebyggelsen beräknas trafikflödet på vägnätet kring Ringsjöbandet uppgå till följande nivåer vid prognosåret 2020: Buller Luft Översiktliga bullerberäkningar visar att man kan förvänta sig en ökning av den ekvivalenta bullernivån med 2-3 dba utmed Stanstorpsvägen, Nybyvägen samt Sätoftavägen, varav 1 dba är beroende av den allmänna trafikökningen på vägnätet och 1-2 dba är en följd av de planerade utbyggnaderna. Generellt gäller att gränsen för 55 dba, riktvärdet för god boendemiljö vid nybyggnation, ligger m från vägen, beroende på trafikflödets storlek på de olika vägavsnitten. Trafiken är relativt begränsad och vägrummet öppet, varför problem med störande luftföroreningar bedöms vara små och inte ligga i närheten av gällande miljökvalitetsnormer. Framkomlighet Vägarna är smala, runt 5 m, och här har man hittills, på större delen av Nybyvägen samt Stantorpsvägen färdats i blandtrafik. Byggnationen av en ny separerad gång- och cykelväg utmed Nybyvägen har emellertid påbörjats. Effekter och konsekvenser En översiktlig konsekvensbedömning görs för vägarna inom området. Bedömningen omfattar emellertid inte väg 23, då den framtida trafiksituationen på denna endast i liten omfattning är beroende av de planerade utbyggnaderna i Ringsjöbandet. Vägarna är bitvis kurviga, och går på vissa sträckor också i en kuperad terräng. Tomtgränser med murar och häckar går ända fram till vägkant och det finns många tomter med direkt anslutning till vägen. Sikten är därför bitvis begränsad. 5

10 Då trafikflödena, även efter de planerade utbyggnaderna, är förhållandevis begränsade och hastighetsgränsen normalt är 50 km/tim bedöms framkomligheten ändå vara förhållandevis god. I korsningen med väg 23 kan det vara problem att komma ut under vissa tider på dygnet. Det beror emellertid främst på trafikflödet på väg 23 och inte på det anslutande trafikflödets storlek. Vägverket planerar att flytta väg 23 till nuvarande väg 13 öster om Höör och Ringsjöarna. Planerad byggstart är tidigast år Den befintliga väg 23 kommer då att avlastas trafik. I vägutredningen från 1999 beräknade man trafikflödet på den befintliga vägen till ca 5000 fordon år 2010, efter att ny väg 23 öppnat. På Nybyvägen förlängs gång- och cykelvägen fram till väg 23. På Stanstorpsvägen är dock utrymmet för gång- och cykeltrafikanterna mycket begränsat till följd av den smala vägbredden och dessa är utsatta redan idag. Med ökade utbyggnader på västra sidan av väg 23, utmed Stanstorpsvägen, kan det med tiden bli aktuellt att titta på möjligheterna att anordna någon form av gång- och cykelväg även här, även om terrängförhållandena är besvärliga. I vissa punkter där passagebehovet tvärs vägen är större, t ex för att säkra skolbarnens passage mot bostadsområdena kring Björkvik och med tiden även Ljungstorp, kan man överväga att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim. En sådan hastighetssänkning bör följas upp med någon form av hastighetsdämpande åtgärd avsmalning, gupp eller liknande för att få effekt. Trafiksäkerhet Olycksstatistiken pekar inte ut några punkter som särskilt olycksutsatta. Vägarna är smala men hastighetsbegränsningen är också satt till 50 km/tim. Ökad trafik ökar givetvis risken för att olyckor skall inträffa. Trafikökningen på Stanstorpsvägen och Nybyvägen är emellertid relativt begränsad varför bedömningen är att trafiksäkerheten är fortsatt god utmed vägarna. 6

11

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer