Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...6 Säkerhetsanvisningar och varningar....7 Använda tvättmaskinen Manöverpanel...14 Urvalsknappar...15 Programpaket...16 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Mielehome (ej i Sverige) Första gången du använder tvättmaskinen Nollställa belastningssensorn...23 Automatisk tvättmedelsdosering...24 Ställa in tvättmedelssort Tvätta miljöanpassat Förbered tvätten Välj program...29 Välj temperatur och centrifugeringsvarvtal Välj tillval...30 Fläckar...30 Start kl./klar kl Barnsäkerhetsspärr Lägg i tvätt...33 Tvättmängd och dosering Tillsätta tvättmedel...34 A. Automatisk tvättmedelsdosering B Tvättmedelsfack

3 Innehållsförteckning 5. Starta programmet Starta Avbryta programmet Avbryta ett program tillfälligt Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Programslut - ta ut tvätten...39 Tillval Favoritprogram...42 Centrifugering...44 Slutcentrifugeringsvarvtal...44 Mellancentrifugering...44 Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Programöversikt...45 Programförlopp...50 Skötselsymboler...52 Tvättmedel...53 Rätt tvättmedel Doseringshjälp...54 Avhärdningsmedel...54 Fler komponenter...54 Medel för efterbehandling av tvätt Automatisk sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel...55 Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel...55 Blekning och färgning

4 Innehållsförteckning Rengöring och skötsel...56 Rengöra trumman (Info Hygien) Rengöra hölje och manöverpanel...56 Rengöra tvättmedelsbehållaren Rengöra vattentilloppsfiltren...58 Hur man klarar av mindre störningar själv...59 Vadgörmanom...?...59 Det går inte att starta något tvättprogram...59 I displayen visas följande felmeddelanden och programmet avbröts I displayen visas följande felmeddelanden vid programslut...61 Fel vid avkänning av tvättmängd Allmänna problem med tvättmaskinen...63 Luckan kan inte öppnas med knappen...65 Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp...66 Service...68 Reparationer...68 Programuppgradering (Update) Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...69 Översiktsbild baksida...70 Uppställningsyta...71 Transportera tvättmaskinen till uppställningsplatsen...71 Avlägsna transportsäkringen Montera transportsäkringen Rikta tvättmaskinen...74 Justera maskinfötterna...74 Bygga in tvättmaskinen...75 Tvätt-torkpelare Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...77 Vattenavlopp...78 Elanslutning

5 Innehållsförteckning Förbrukningsdata...80 Anvisningar för jämförande tvättester: Tekniska data...82 Menyn inställningar...83 Öppna menyn Inställningar...83 Välja inställningar...83 Språk Typ av tvättmedel/mängd...83 Tid...83 Skongång Förlängd förtvättstid Bomull Vattenavkylning...84 Pinkod...84 Temperaturskala...85 Summer...85 Kvitteringssignal...85 Ljusstyrka Kontrast...85 Display och knappbelysning...86 Memory...86 Skrynkelskydd...86 Nollställning belastningssensor...86 Avsluta inställningar Extra tillbehör CareCollection

6 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad tvättmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för tvättmaskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Tvättmaskinen är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för att tvätta textilier vilka enligt skötseletiketten är lämpade att tvättas i maskin. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med tvättmaskinen. Tänk på att luckans glas blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i kontakt med luckglaset medan tvättmaskinen är igång. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till tvättmaskinen. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet om något av följande är gjort: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur eluttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. Mieles vattenskyddssystem skyddar mot vattenskador under följande förutsättningar: När vatten- och elanslutning är installerade enligt gällande föreskrifter. Vid synliga skador måste tvättmaskinen utan dröjsmål repareras. Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 10

11 Användningsområde Säkerhetsanvisningar och varningar Maximal tvättmängd är 8 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätt- eller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. Var försiktig när du öppnar tvättmaskinsluckan när ångfunktionen har använts. Du kan bränna dig på ångan som kommer ur tvättmaskinen, på den varma trumman och på det varma luckglaset. Backa en bit från tvättmaskinen och vänta tills ångan försvunnit. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva göra det ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noga. Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. Om du skulle råka få tvättmedel i ögat, skölj det direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Torktumlare och tvättmaskin kan monteras ihop som en tvättpelare. För att göra detta behövs en monteringssats från Miele för tvättpelare. Denna finns att köpa som extra tillbehör. Tänk på att köpa rätt monteringssats så att den passar din tvättmaskin och torktumlare. Tänk på att du köper en passande sockel till tvättmaskinen. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 13

14 Använda tvättmaskinen Manöverpanel Mielehome Visar att det är en Mielehome hushållsmaskin. Touchknapp (Information) Om touchknappen lyser finns information till den meny som visas i displayen. Gränssnitt för Miele service Kontroll- och överföringspunkt för Miele service (bland annat för uppdatering). Urvalsknappar Om touchknappen lyser är den aktiverad. Närmare förklaringar finns på nästa sida. Display I displayen visas valda funktioner programförlopp infotexter felmeddelanden. Touchknapp (Clear) Gå tillbaka till föregående meny. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på den två gånger. Ta bort inställda värden. Avbryta program. Touchknapp Start Programmet startar du via startknappen när den lyser grönt. Touchknapp För att koppla tvättmaskinen till och från. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om den inte används. Touchknapp För att öppna luckan. 14

15 Urvalsknappar Urvalsknapparna finns både till höger och vänster om displayen. Urvalsknappen lyser när den är aktiverad. Du kan göra följande via urvalsknapparna: Välja menypunkt En valbar menypunkt markeras med en punkt (). Om vänster urvalsknapp är aktiverad står punkten () före ordet. Om höger urvalsknapp är aktiverad står punkten () bakom ordet eller symbolen. Bläddra i menysidorna Om en menysida innehåller mer text (en lista) än vad som syns i displayen, visas en rullningslist till höger som visar var du är i listan: Ändra värden Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Varje gång du trycker på en urvalsknapp flyttar du dig en rad i listan. I slutet av en lista visas en streckad linje. Bomull 1 8 kg 2:59 h. 10:21 Temperatur (kallt - 90) + Varvtal 1600 v/min - Automatisk tvättmedelsdosering Använda tvättmaskinen OK Med den högra touchknappen kan du höja (+) eller minska (-) det markerade värdet (). Det ändrade värdet måste sedan bekräftas med den nedre knappen OK till höger. 15

16 Använda tvättmaskinen Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program under egna namn. Programförloppet Med hjälp av symboler i displayen visas vilket programavsnitt programmet är i. Tvättips Här får du hjälp att hitta rätt program. Tvättipset leder dig steg för steg till det rätta valet för din tvätt. Du får det optimala programmet för din tvätt. Du kan ändra den förinställda temperaturen, tillval och centrifugeringsvarvtal. Menyn Inställningar I menyn Inställningar kan du anpassa tvättmaskinens elektronik till olika krav. Mer information finns i avsnittet "Menyn Inställningar". Symbol Programförlopp Förtvätt Blötläggning Huvudtvätt Sköljning Ånga Sköljstopp Tömning Centrifugering Touchknapp Om det finns mer information till en menypunkt så tänds touchknappen. Tryck på knappen om du vill läsa informationen. Skrynkelskydd/Programslut Programpaket Programpaket kan hämtas i efterhand eller läggas in redan i fabriken. Dessa läggs in i efterhand i tvättmaskinens elektronik. Ytterligare information finns i det medföljande häftet "Programpaket". 16

17 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Använda tvättmaskinen Favoritprogram Favoritprogram skapa nytt ändra radera Bomull Tvättips Strykfri tvätt Finish ånga... Temperatur... Varvtal Automatisk tvättmedelsdosering* Tillval* Fläckar Start kl. Klar kl. Barnsäkerhetsspärr Tvättmängd och dosering Bomull* Syntet* Bomull + Syntet* Ylle * Siden * Mikrofibrer* Linne* * Här följer fler undermenyer 17

18 Använda tvättmaskinen Inställningar Språk Tid* Typ av tvättmedel/mängd* Skongång Förlängd förtvättstid Bomull Vattenavkylning Pinkod Temperaturskala Summer Kvitteringssignal Ljusstyrka Kontrast Display/Knappbelysning Memory Skrynkelskydd Nollställning belastningssensor Mielehome** Fjärrstyrning** * Här följer fler undermenyer ** Visas om tvättmaskinen är utrustad med en kommunikationsmodul (extra tillbehör). 18

19 Mielehome (ej i Sverige) I Mielehome-systemet skickar de kommunicerbara hushållsmaskinerna information om drifttillstånd och programförlopp via elnätet till en visningsmaskin /. Denna tvättmaskin är kommunicerbar och kan anslutas till Mielehome-systemet via en kommunikationsmodul. Visa information SuperVision-hushållsmaskin I displayen på vissa kommunicerbara hushållsmaskiner kan status för andra hushållsmaskiner visas. InfoControl XIC 2100 Via den mobila visningsapparaten som kan köpas som extra tillbehör kan information om andra hushållsmaskiner i hushållet visas akustiskt och optiskt. Det är möjligt att använda både visningsmaskin och visningsapparat samtidigt. Extra tillbehör som behövs Kommunikationsmodul XKM 2000 Mobil visningsapparat InfoControl XIC 2100 Tillbehören bifogas separata installations- och bruksanvisningar. Hemma i framtiden Mielehome-systemet kan byggas ut. I framtiden kommer de kommunicerbara hushållsmaskinerna till exempel att kunna kontrolleras och styras via till exempel en dator eller en mobiltelefon. Ytterligare information Ytterligare information om Mielehome, SuperVision och om framtida möjligheter hittar du på internet på 19

20 Första gången du använder tvättmaskinen Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas vatten kvar i tvättrumman. 1. Välkomstbild Den första idrifttagningen består av sex steg. Tvättmaskinen leder dig automatiskt genom stegen 1 till 5. Koppla in tvättmaskinen med knappen. Välkomstbilden visas i 3 sekunder. Sedan växlar displayen till inställning av språk. Välkomstbilden visas inte längre när en tvättomgång längre än 1 timme har genomförts fullständigt. 2. Ställa in språk Sprache 10:21 deutsch english español OK Välj önskat språk. Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Bekräfta valt språk med OK. 20

21 3. Ställa in tid (i förekommande fall) Ställ in aktuell tid. Första gången du använder tvättmaskinen Tid + - OK Med + och - kan du ställa in timmarna. Bekräfta med OK. Du kan nu ställa in minuterna och sedan bekräfta med OK. 4. Anvisning till Mielehome Denna kommunicerbara tvättmaskin skickar programdata till visningsapparaten för Mielehome-systemet via elnätet. Bekräfta anvisningen med OK. 5. Påminnelse om transportsäkring För att undvika skador på tvättmaskinen måste transportsäkringen avlägsnas innan det första programmet startas. Bekräfta med OK när du har avlägsnat transportsäkringen. 21

22 Första gången du använder tvättmaskinen 6. Starta det första tvättprogrammet Tvättmaskinen har en belastningssensor. Denna hjälper dig när du lägger tvätt i maskinen och ger anvisningar om tvättmedelsdosering. För att belastningssensorn ska fungera felfritt måste programmet Bomull 60 C köras som första program utan tvätt och utan tvättmedel. Öppna vattenkranen. Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Välj Bomull så öppnas undermenyn för Bomull. Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Den första idrifttagningen är avslutad efter tvättomgången. 22

23 Nollställa belastningssensorn Efter den första idrifttagningen måste du nollställa belastningssensorn på samma sätt som man ställer in en personvåg. Öppna luckan. Displayen växlar till huvudmenyn. Välj menyn Inställningar. Inställningar 10:21 Språk Tid Typ av tvättmedel/mängd Gå till menypunkten Nollställning belastningssensor. Välj denna menypunkt. Nollställning belastningssensor 10:21 Genomföra nollställning Bekräfta med touchknappen. Nollställningen utförs. Stäng av tvättmaskinen. 23

24 Automatisk tvättmedelsdosering Denna tvättmaskin kan användas tillsammans med den automatiska doseringsenheten för tvättmedel, AWD 10. Doseringsenheten och tvättmaskinen arbetar tillsammans via den automatiska tvättmedelsdoseringen. För att de ska kunna fungera tillsammans måste vissa inställningar till tvättmaskinen göras. Beskrivning av den automatiska tvättmedelsdoseringen Genom att välja den automatiska doseringen till ett tvättprogram behöver du inte tänka på vilket fack du ska fylla på tvättmedel i eller hur mycket. Tvättmaskinen räknar ut tvättmedelsmängden som behövs med hjälp av den inställda doseringsmängden, den fastställda tvättmängden och angiven smutsighetsgrad. Den uträknade tvättmedelsmängden doseras sedan automatiskt under tvättprogrammet. Beroende på vilket tvättmedel som används kan inte den automatiska doseringen väljas i vissa progam. I programmet Ylle kan till exempel den automatiska doseringen inte aktiveras om det finns vit- eller kulörtvättmedel i behållarna. Detta för att se till att ylletextilier inte förstörs på grund av att att fel tvättmedel används. Två inställningar måste göras i tvättmaskinen. 1) Tvättmedelssorten som finns i behållarna. Följande tvättmedelssorter kan väljas: Vittvättmedel Kulörtvättmedel Fintvättmedel 2) Tvättmedlets doseringsmängd för normalt smutsad tvätt. Häll inte i något specialtvättmedel som exempelvis impregneringsmedel eller outdoor-tvättmedel i behållarna. Dosera sådana tvättmedel direkt i tvättmaskinens tvättmedelsfack och använd motsvarande tvättprogram. 24

25 Automatisk tvättmedelsdosering Ställa in tvättmedelssort De förinställda doseringsangivelserna är beräknade enligt vattenhårdhet I och Mieles CareCollection-produkter: Pulverbehållare = Miele UltraWhite Behållare för flytande tvättmedel = Miele UltraColor Öppna menyn Inställningar Välja inställningar Huvudmeny 10:21 Centrifugering Tvättips Inställningar Välj menypunkten Inställningar. Inställningar 10:21 Språk Tid Typ av tvättmedel/mängd Välj menypunkten Typ av tvättmedel/mängd. 1. Tvättmedelssort För att den automatiska tvättmedelsdoseringen ska kunna fungera på rätt sätt måste du ställa in vilket tvättmedel som finns i behållarna. Typ av tvättmedel/mängd 10:21 Pulver: Vittvättmedel valt Flytande: Kulörtvättmedel valt Välj behållare. Pulver = pulverbehållare Flytande = behållare för flytande tvättmedel 25

26 Automatisk tvättmedelsdosering Pulvertvättmedel 10:21 Vittvättmedel Kulörtvättmedel Fin- och ylletvättmedel OK Ange tvättmedelssorten som finns i behållarna. Nu kommer tvättmaskinen anpassa den automatiska doseringen efter vilket tvättmedel som används. Bekräfta informationen med OK. Bekräfta val av tvättmedel med OK. Du kommer hänvisas vidare till inställningar för doseringsmängd. 2. Doseringsmängd Pulvertvättmedel - doseringsmängd 10: ml - vid normal smutsighetsgrad OK Ange doseringsmängd med hjälp av touchknappen (+). Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisngar för normalt smutsad tvätt. De förinställda mängdangivelserna är baserade på Mieles CareCollection-produkter (UltraWhite och UltraColor) och för vattenhårdhetsområde I (0 8,4 d). För vattenhårdhetsområde II eller III måste tvättmedelsmängden ökas enligt tvättmedelsförpackningen eller tillsätt avhärdningsmedel i trumman. Genom att hålla touchknappen (+) eller (-) intryckt höjer eller sänker du doseringsmängden. Bekräfta med OK. Ställ sedan in tvättmedelssort och doseringsmängd för den andra behållaren. 26

27 Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Vid mindre mängder tvätt ser belastningssensorn till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att ändras något under tvättprocessen. Använd programmet Express 20 för mindre mängder tvätt. Tvättmedel idag gör att du även kan tvätta med lägre tvättemperaturer (till exempel 20 C). Använd motsvarande temperaturinställningar för att spara energi. För att tvättmaskinen ska hållas så fräsch som möjligt rekommenderar vi att du startar ett tvättprogram på minst 60 C då och då. Meddelandet Info Hygien i displayen påminner om detta Tvättmedelsförbrukning Följ tvättmedelsförpackningens anvisningar när det gäller dosering av tvättmedel. Dosera tvättmedel beroende på hur smutsig tvätten är. Använd den automatiska doseringsenheten för att få rätt mängd tvättmedel. Rätt användning av tillvalsfunktioner (Kort, Blötläggning och Förtvätt) Välj ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synliga fläckar ett tvättprogram utan tillvalsfunktion för normalt till starkt smutsade textilier med synliga fläckar ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Blötläggning för mycket starkt smutsade textilier ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Förtvätt för textilier med större mängder smuts (till exempel damm och/eller sand). Tips för maskinell torkning av tvätten Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning. 27

28 1. Förbered tvätten Om du behandlar textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (exempelvis kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Töm alla fickor. Främmande föremål (exempelvis mynt, spikar och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar. Sortera tvätten Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (som sitter vid kragen eller i sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar därför av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. Förbehandla fläckar Avlägsna eventuella fläckar på textilierna innan de tvättas, helst medan de fortfarande är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte! Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Allmänna tips Gardiner: Avlägsna gardinrullar och blyband före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol ). 28

29 Koppla in tvättmaskinen med knappen Trumbelysningen kopplas in och huvudmenyn visas i displayen. Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Välj önskat program. Välj temperatur och centrifugeringsvarvtal För varje tvättprogram är rekommenderade värden för temperatur och slutcentrifugeringsvarvtal inställda. De rekommenderade värdena kan beroende på program ändras inom vissa gränser. Bomull 1 8 kg 2:59 h. 10:21 Temperatur + Varvtal 1600 v/min - Automatisk tvättmedelsdosering Välj motsvarande menypunkt. OK Bomull 1 8 kg 1:59 h. 10:21 Temperatur 50 C (kallt - 90) + Varvtal 1600 v/min - Automatisk tvättmedelsdosering 2. Välj program OK Med + och - kan du ändra de rekommenderade värdena. De aktuella värdena är angivna inom parentesen. Bekräfta det inställda värdet med OK. 29

30 2. Välj program Välj tillval Fläckar Välj menypunkten Tillval. Mer information om de enstaka tillvalsfunktionerna finns i avsnittet "Tillval". Tillval 10:21 Blötläggning Extra tyst Kort OK Välj önskat tillval. Du kan också välja fler tillval. Ett valt tillval visas med en bock. Här kan du välja olika fläckar för att på så vis få ett optimalt tvättresultat. För de fläckar som du väljer aktiveras automatiskt de tillval som behövs för att få bort dessa. För en del fläckar får du dessutom tips för förbehandling av fläcken. Välj menypunkten Fläckar. Välja fläckar 10:21 Blod Cola Ägg OK Välj de fläckar du vill ta bort. Du kan maximalt välja tre typer av fläckar per tvättprogram. Om du innan har valt tillvalet Kort kommer detta automatiskt att avaktiveras. 30

31 2. Välj program Start kl./klar kl. Du kan bestämma önskad programstart (Start kl.) eller önskad tid för programslut (Klar kl.). Tiden ställer du in i steg om 15 minuter. Programstarten eller programslutet kan flyttas fram maximalt 24 timmar. Efter det första 15-minuterssteget flyttas tiden sedan fram en kvart. Välj Start kl. eller Klar kl. Bomull 1 8 kg 2:59 h. 10:21 Fläckar + Start kl. 14:00 - Klar kl. 16:59 OK Välj önskad tid med + och - för Start kl. eller Klar kl. Bekräfta den inställda tiden med OK. Det fastlagda programslutet (Klar kl.) förskjuts om du ändrar temperatur, varvtal, tillval och/eller fläckar i efterhand. Först efter programstarten kan den faktiska tvättmängden fastställas. Därigenom kan programslutet flyttas fram eller tillbaka. 31

32 2. Välj program Barnsäkerhetsspärr Barnsäkerhetsspärren förhindrar att tvättmaskinen öppnas, och/eller att tvättprogrammet ändras eller avbryts under pågående program. Koppla in barnsäkerhetsspärren före programstart Bomull 1 8 kg 2:59 h. 10:21 Start kl. Klar kl. Barnsäkerhetsspärr Välj menypunkten Barnsäkerhetsspärr. Välj till och bekräfta med OK. Barnsäkerhetsspärren aktiveras i och med programstarten. Barnsäkerhetsspärren avaktiveras automatiskt vid programslut. Koppla in barnsäkerhetsspärren efter programstart Bomull 10: v/min Resttid 1:20 h ändra Välj ändra. Displayen växlar tillbaka till menyn för tvättprogram. Här kan du, såsom beskrivs ovan, koppla in barnsäkerhetsspärren. Avaktivera barnsäkerhetsspärren Gör på samma sätt som när du kopplar in barnsäkerhetsspärren. 32

33 3. Lägg i tvätt Tvättmängd och dosering Öppna luckan med hjälp av knappen. I displayen öppnas undermenyn Tvättmängd och dosering. En sensor i tvättmaskinen mäter tvättmängden i trumman. Displayen anger hur många procent av den maximala tvättmängden som är fylld. Den maximala tvättmängden varierar beroende på valt program. Dessutom visas lämplig tvättmedelsdosering i procent till tvättmängden. Tvättmängden visas i steg om 25 %. Om tvättmängden är under 25 % eller om trumman är tom visas värdet <25 %. En överfull trumma visas med Trumman är överfylld. Skaka ur plaggen och textilierna och lägg dem löst i trumman. Olika stora textilier och plagg höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugeringen. I displayen visas den uppnådda tvättmängden. Tvättmängd och dosering 10:21 Tvättmängd 50% Dosering 60% OK Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i relation till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 33

34 4. Tillsätta tvättmedel A. Automatisk tvättmedelsdosering De redan inställda värdena baseras på Mieles CareCollection-produkter (UltraWhite och UltraColor) för vattenhårdhetsområde I (0 8,4 d). Om du börjar använda ett annat tvättmedel eller har ett annat vattenhårdhetsområde måste du också anpassa elektronikens värden (se avsnittet "Automatisk tvättmedelsdosering"). Välj punkten Automatisk tvättmedelsdosering. Automatisk dosering 11:21 normalt smutsad tvätt lägre högre OK Välj smutsighetsgrad och bekräfta med OK. Tvättmaskinen föreslår den tvättmedelsbehållare som passar bäst. Välja behållare 10:21 Pulver: Vittvättmedel valt Flytande: Kulörtvättmedel valt OK Bekräfta den föreslagna behållaren med OK eller välj den andra behållaren och bekräfta med OK. 34

35 4. Tillsätta tvättmedel Använda fläckborttagningsmedel När den automatiska doseringen är aktiverad spolas inte tvättmedelbehållarens fack, och, genom med vatten. Alternativ för att dosera fläckborttagningsmedel 1. Fyll fläckborttagningsmedel i en doseringshjälp (tvättboll) och lägg in den i tvättrumman. eller 2. Avaktivera den automatiska doseringen. Dosera tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren. Använda sköljmedel och formsköljmedel Sköljmedel och formsköljmedel fyller du på i facket i tvättmedelsbehållaren. Medlen spolas in i den sista sköljningen. B Tvättmedelsfack Tänk på följande: Du får inte aktivera undermenyn Automatisk tvättmedelsdosering. Omden aktiveras leder det till överdosering. Följ anvisningarna i displayen för rätt tvättmedelsdosering. Det angivna procenttalet hänvisar till den angivna mängden tvättmedel på tvättmedelsförpackningen. 50 % = hälften 60 % = något mer än hälften 75 % = tre fjärdedelar 100 % = den rekommenderade tvättmedelsmängden. Beakta tvättens smutsighetsgrad och vattenhårdheten. Underdosering av tvättmedel leder till att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård det uppstår grå elastiska partiklar på tvätten det bildas kalkavlagringar på värmeelementen. Överdosering av tvättmedel leder till att det bildas för mycket skum vilket minskar den mekaniska bearbetningen av tvätten. Därmed försämras tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat vattenförbrukningen ökar genom den extra sköljomgång som automatiskt kopplas in belastningen på miljön blir större. 35

36 4. Tillsätta tvättmedel Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. Tvättmedel för förtvätt (rekommenderad uppdelning av tvättmedelsmängden: Fyll på 1 / 3 i facket och 2 / 3 i facket ). Tvättmedel för huvudtvätten inklusive blötläggning. Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Skjut in tvättmedelsbehållaren. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". 36

37 5. Starta programmet Starta Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Bomull 10: v/min Resttid 2:59 h ändra Den beräknade programtiden som visas i displayen kan ändras under de första sex minuterna. Tvättmaskinen fastställer tvättens vattenupptagningsförmåga. Härigenom kan programtiden förlängas eller förkortas. Efter programstart kan du: Avbryta programmet Tryck på touchknappen. Bomull 10:21 fortsätt Avbryta program? Välj avbryt. Tvättmaskinen töms på vatten. avbryt Avbryta ett program tillfälligt Stäng av tvättmaskinen med knappen. För att fortsätta: Koppla in tvättmaskinen med knappen igen. 37

38 5. Starta programmet Ändra inom de första fem minuterna temperatur välja och välja bort tillvalen Kort, Extra vatten, Extra tyst och Extra sköljning centrifugeringsvarvtal välja och välja bort tillvalet Sköljstopp fram till slutcentrifugeringen börjar Bekräfta ändra och ändra önskad inställning. Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Tryck på knappen tills luckan öppnas. Lägg i eller plocka ur tvätt. Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Tänk på följande: Tvättmaskinen kan inte känna av ändringen av tvättmängd efter programstart. Därför utgår tvättmaskinen alltid från maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ur efter programstart. Den angivna programtiden kan förlängas. Luckan kan inte öppnas om tvättvattnets temperatur överstiger 55 C vattennivån överstiger ett visst värde programmet har kommit till avsnittet Centrifugering. Om du trycker in knappen i något av ovanstående fall visas följande i displayen: Luckan är spärrad 38

39 6. Programslut - ta ut tvätten Vid programslut växlar visningen i displayen mellan Skrynkelskydd och Glöm ingen tvätt i trumman! Den kan krympa eller färga av sig på andra plagg vid nästa tvätt. Programslut. Ta ut tvätten innan du stänger av maskinen När du använder ångfunktionen finns det risk att du bränner dig på grund av ånga som kommer ut och höga temperaturer på trumman och på luckglaset. Ta ett steg tillbaka och vänta tills ångan försvunnit. Öppna luckan med hjälp av knappen. Ta ut tvätten. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs tvättmaskinen av automatiskt. Tvättmaskinen måste kopplas in igen genom att du trycker på på knappen. Kontrollera att inga föremål har fastnat i tätningsringen vid luckan. Viktigt! Tvätten ska alltid tas ut innan tvättmaskinen stängs av. Endast på så vis garanteras att indikeringen av tvättmängden fungerar korrekt. Stäng av tvättmaskinen med knappen. Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas av misstag och skada tvätten. 39

40 Tillval Skrynkelreducering För att minska skrynklor används ånga för att släta ut kläderna. Maximal tvättmängd är 2 kg. Mindre mängder tvätt leder till ett bättre tvättresultat. Blötläggning För starkt smutsad tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita som till exempel blod, fett och kakao. Tiden för Blötläggning kan ställas in i 30-minuterssteg mellan 30 minuter och 6 timmar. Extra tyst Om du tvättar på till exempel kvällar och nätter kan du minska ljudet från tvättmaskinen. När du väljer tillvalet Extra tyst centrifugerar inte tvättmaskinen och tillvalet Sköljstopp aktiveras. Programtiden förlängs. Avaktivera sköljstopp Gå in i undermenyn Tillval och avaktivera tillvalet Sköljstopp. I displayen visas: Kort För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Tiden för huvudtvätten förkortas. Sköljstopp Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljomgången. Textilierna blir på så vis mindre skrynkliga om det skulle vara så att de inte tas ut ur tvättmaskinen direkt efter avslutat program. Ytterligare förklaringar hittar du i avsnittet "Centrifugering". Förtvätt För textilier med större mängder smuts som exempelvis damm och sand. Extra vatten Vattennivån för tvätt och sköljning höjs. Extra sköljning En extra sköljning görs för att uppnå ett bättre sköljresultat. Tips: Använd Start kl. eller Klar kl. för att starta centrifugeringen vid ett senare tillfälle, till exempel på morgonen om du har tvättat på natten. 40

41 Tillval Följande tillvalsfunktioner kan väljas till programmen: Skrynkelreducering med ånga Extra vatten Kort Extra tyst Förtvätt Sköljstopp Blötläggning Extra sköljning Bomull Strykfri tvätt Syntet Automatic plus Mörka textilier Skjortor Jeans Express 20 1) Ylle Siden Träningskläder Träningsskor 2) Outdoor Hygien Nya textilier Impregnering Gardiner 2) Huvudkuddar Mjukisdjur Stärkning Extra sköljning 1) förinställt tillval för programmet som kan väljas bort 2) förinställt tillval för programmet som inte kan väljas bort 41

42 Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program med valda inställningar under egna namn. Namnet kan bestå av maximalt 12 tecken. Favoritprogrammen sorteras i bokstavsordning. Spara favoritprogram Det finns två möjligheter att spara program som favoritprogram. 1. Öppna menyn Favoritprogram och välj skapa nytt. Sedan kan du ställa in programmet som vanligt. 2. När du har ändrat temperatur, centrifugeringsvarvtal och/ eller valt tillval, så väljer du spara under. Mata in favoritprogrammets namn Namn: 10:21 A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV Välj tecken Välj det första tecknet och bekräfta detta med Välj tecken. Fler tecken hittar du om du bläddrar till vänster eller höger med pilknapparna och. När du har matat in den första stora bokstaven växlar displayen sedan automatiskt till små bokstäver. Efter mellanslag växlar displayen till stor bokstav igen. 42

43 Spara favoritprogrammets namn Välja favoritprogram Ändra favoritprogram Namn: Michael 1 10:22 Mellanslag Radera tecken abcdefghijkl Välj tecken Bekräfta namnet Välj Bekräfta namnet. Öppna menyn Favoritprogram. Där står de sparade programmen i bokstavsordning. Välj önskat favoritprogram. Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Programmet startar. Du kan ändra fastlagda parametrar (temperatur, centrifugeringsvarvtal och tillval). Välj ändra. Välj ut det favoritprogram som du vill ändra. Ändra önskade parametrar och spara dessa med Bekräfta namnet. Nästa gång du startar programmet är det ändrat. Radera favoritprogram Välj radera. Välj ut det favoritprogram som du vill radera. Bekräfta raderandet. Favoritprogram Om du har sparat tio favoritprogram måste du radera ett om du vill spara ett nytt. 43

44 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Bomull Strykfri tvätt Finish ånga Refresh Syntet 600 Automatic plus Mörka textilier Skjortor 600 Jeans 900 Express Ylle Siden 600 Träningskläder Träningsskor Outdoor 800 Hygien Nya textilier Impregnering Gardiner 600 Huvudkuddar Mjukisdjur 900 Stärkning Extra sköljning Tömning Centrifugering Du kan reducera varvtalet för slutcentrifugeringen om du vill. Det är inte möjligt att välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det som anges ovan. Mellancentrifugering Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Bomull tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 varv/minut. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välj inställningen Sköljstopp. Starta slutcentrifugering Genom att trycka på knappen Start startar du slutcentrifugeringen. Avsluta programmet Tryck på knappen. Tvättmaskinen töms på vatten. Tryck en gång till på knappen för att öppna luckan. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Ställ varvtalet på 0. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. För denna inställning tillkommer en extra sköljomgång i en del program. 44

45 Programöversikt En översikt över program som kan uppgraderas genom ett programpaket finns i häftet "Extra programpaket". Bomull 90 C till kallt maximalt 8,0 kg Textilier T-shirtar, underkläder, bordsdukar och så vidare. Textilier av bomull, linne och blandmaterial. Tips Inställningarna 60 C och 40 C skiljer sig från / genom: kortare programtider längre temperaturhålltider högre energiåtgång. Välj 60 C eller högre temperatur för särskilda hygieniska krav. Bomull / maximalt 8,0 kg Textilier Normalt smutsad bomullstvätt. Tips Ur energi- och vattenförbrukningssynpunkt är denna inställning den effektivaste för att tvätta bomull. I programmet uppnås inte 60 C men tvätteffekten motsvarar den för programmet Bomull 60 C. Anvisning för testinstitut: Testprogram enligt EN och energimärkning enligt direktiv 1061/2010. Strykfri tvätt 60 C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Textilier och plagg av syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Finish ånga maximalt 2,0 kg Textilier Fuktiga, nytvättade och centrifugerade ytterkläder för vilka uppkomsten av skrynklor ska reduceras. Tips 5 6 skjortor motsvarar en tvättmängd på cirka två kg. Mindre mängder tvätt leder till ett bättre tvättresultat. Ta ut textilierna direkt efter programslut och torka dem sedan i torktumlaren i programmet Superkort eller Skrynkelreducering eller häng upp dem på en galge. 45

46 Programöversikt Refresh Textilier Tips Kläder som inte är så smutsiga men lite skrynkliga. maximalt 1,0 kg Mindre mängder tvätt leder till ett bättre tvättresultat. Ta ut textilierna direkt efter programslut och torka dem sedan i torktumlaren i programmet Superkort eller Skrynkelreducering eller häng upp dem på en galge. Syntet 60 C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden. Tips Välj bort centrifugeringsvarvtal för textilier som lätt blir skrynkliga. Automatic plus 40 C till kallt maximalt 5,0 kg Textilier Textilier, sorterade efter färg, för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Tips För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (till exempel vattennivå, tvättrytm och centrifugeringsvarvtal). Mörka textilier 60 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Svarta och mörka textilier av bomull eller blandmaterial. Tips Tvätta plaggen ut och in. Skjortor 60 C till kallt maximalt 2,0 kg Tips Förbehandla kragar och manschetter allt efter hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Siden. Jeans 60 C till kallt maximalt 3,0 kg Tips Tvätta jeanstyg ut och in. Jeanskläder har ofta ett överskott av färg och färgar därför ofta av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. 46

47 Programöversikt Express C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga. Tips Tillvalsfunktionen Kort kopplas automatiskt in. Ylle 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Textilier av ylle och blandmaterial med ylle eller handtvättbara textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Siden 30 C till kallt maximalt 1,0 kg Textilier Siden och alla typer av handtvättbara textilier som inte innehåller ylle. Tips Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse. Träningskläder 60 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Kläder för sport och träning, som trikåer och byxor, träningskläder av mikrofiber och fleece. Tips Använd inget sköljmedel. Beakta skötseletiketten. Träningsskor 40 C till kallt maximalt 2 par skor Textilier Endast gympaskor (inga skor av läder). Tips Beakta skötseletiketten. Ta bort grov smuts med hjälp av en borste. Stäng kardborrband. Använd inget sköljmedel. Använd torkningskorg för torkning i torktumlare. 47

48 Programöversikt Outdoor 40 C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier Funktionsplagg som jackor och byxor med membran som Gore- Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER och så vidare. Tips Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel. Vid behov kan kläder för utomhusbruk efterbehandlas i programmet Impregnering. Vi rekommenderar dock inte impregnering efter varje tvätt. Hygien 95 C till 30 C maximalt 7,0 kg Textilier Textilier av bomull eller linne som har direkt hudkontakt eller textilier som har särskilda hygieniska krav, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder med mera. Tips För optimal hygien bör du välja en tvättemperatur från 60 C och uppåt. Beakta textiliens/plaggets skötseletikett. Nya textilier 40 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Nya textilier av bomull, frotté och polyester. Tips Eventuellt kvarvarande kemiska ämnen från produktionen tvättas bort. Impregnering 40 C maximalt 2,5 kg Textilier För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller dukar av övervägande del syntetfiber för att få en vatten- och smutsavvisande verkan. Tips Textilierna ska vara nytvättade och centrifugerade eller torkade. Får att få optimal effekt ska även en termisk efterbehandling genomföras. Denna kan ske genom torkning i torktumlare eller genom att textilierna stryks. 48

49 Programöversikt Gardiner 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Maskintvättbara gardiner. Tips För att avlägsna damm genomförs automatiskt en försköljning utan tvättmedel. Reducera eller välj bort centrifugeringsvarvtalet för gardiner som lätt blir skrynkliga. Ta bort gardinringar och andra eventuella gardinupphängningsanordningar. Huvudkuddar 95 C till kallt 2 kuddar (40 x 80 cm) eller 1 kudde (80 x 80 cm) Textilier Tvättbara huvudkuddar med syntetfyllning. Tips Beakta skötseletiketten. Mjukisdjur 40 C till kallt maximalt 1,0 kg Textilier Maskintvättbara mjukisdjur. Tips Tvätta inga mjukisdjur med halmfyllning. Stärkning maximalt 7,0 kg Textilier Bordsdukar, servetter och yrkeskläder som måste stärkas. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Tvätt som ska stärkas bör vara nytvättad och inte innehålla några rester av sköljmedel. Använd därför inget sköljmedel. Extra sköljning maximalt 7,0 kg Textilier För ursköljning av handtvättade textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Tömning För tömning av vatten. Centrifugering Tips Beakta det inställda varvtalet. 49

50 Programförlopp Huvudtvätt Sköljning Centrifugering Vattennivå Tvättrytm Vattennivå Sköljomgångar Mellancentrifugering Slutcentrifugering Bomull 2 4 1)2) Strykfri tvätt 2 3 3) Syntet 3 Automatic plus 2 3 3) Mörka textilier 3 4 3) Skjortor 2 Jeans 3 Express ) Ylle 2 Siden 2 Träningskläder 2 3 3) Träningsskor 6) 2 Outdoor 3 4) Hygien 3 4 2) Nya textilier 2 3 3) Impregnering Gardiner 6) 3 Huvudkuddar 3 Mjukisdjur 3 Stärkning Extra sköljning 2 Förklaringarna till fotnoterna finns på nästa sida. 50

51 Programförlopp = låg vattennivå = medelhög vattennivå = hög vattennivå = intensivrytm = normalrytm = skonrytm = sensitivrytm = gungrytm = handtvättsrytm Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med en belastningssensor. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Detta innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera något. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner är inte medräknade här. Kontrollamporna för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Undantag: I programmet Ylle ingår inte Skrynkelskydd. Du kan när som helst öppna luckan under skrynkelskyddsfasen. 1) Om du väljer en temperatur mellan 90 och 60 C genomförs 2 sköljomgångar. Om du väljer en temperatur under 60 C genomförs 3 sköljomgångar. 2) En tredje eller fjärde sköljomgång genomförs när: det är för mycket skum i trumman slutcentrifugeringsvarvtalet är lägre än 700 v/min Utan har valts. 3) En tredje sköljomgång genomförs när: Utan har valts. 4) Textilierna centrifugeras endast efter huvudtvätten. 5) Centrifugeringsomgång: Innan tvättprogrammet startar centrifugerar tvättmaskinen kudden för att avlägsna den luft som finns inuti den. Därefter rinner vattnet för huvudtvätten in via fack. 6) Förtvätt: För att avlägsna damm genomförs automatiskt en förtvätt utan tvättmedel. 51

52 Skötselsymboler Tvättning Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilken du kan tvätta textilien. normal mekanisk påfrestning skonsam mekanisk påfrestning särskilt skonsam mekanisk påfrestning handtvätt ej tvättbar i vatten Torktumling Punkterna anger temperaturen. normal temperatur reducerad temperatur inte lämplig att torka i torktumlare Blekning alla oxidationsblekmedel tillåtna endast oxygenblekning tillåten ej blekning Exempel på programval Program Bomull Strykfri tvätt Syntet Ylle Siden Express 20 Automatic plus Skötselsymbol Strykning och mangling Punkterna anger temperaturområdena. cirka 200 C cirka 150 C cirka 110 C ej strykning/mangling Professionell rengöring Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel. våtrengöring ej kemtvätt 52

53 Rätt tvättmedel Tvättmedel Vit- Kulör- Fin- Special-* Impregneringsmedel** tvättmedel Sköljmedel Bomull X X X Strykfri tvätt X X X Syntet X X X X Automatic plus X X X Mörka textilier 1) X X X X Skjortor X X X Jeans 1) X X X X Express 20 1) X X X Ylle X X Siden X X Träningskläder 1) X X X Träningsskor 1) X Outdoor X X Hygien 2) X X Nya textilier X X X Impregnering X Gardiner 2) X X X Huvudkuddar 1) X X X X Mjukisdjur 1) X X X Stärkning X Extra sköljning X 1) Flytande tvättmedel 2) Använd pulvertvättmedel * Specialtvättmedel: Tvättmedel som är speciellt utvecklat för denna typ av textilier (till exempel Miele CareCollection, se avsnittet "Extra tillbehör"). ** Använd endast impregneringsmedel lämpade för textilier försedda med membranskikt. Dessa är baserade på fluorkemiska föreningar. Använd inte medel som innehåller paraffin. Tillsätt impregneringsmedel i facket. 53

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin CVA 6401 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador

Läs mer

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 164 540 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder.

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder. Tvätt Family White Coldwash - ren tvätt vid lägre temperaturer Family White Coldwash ger dig ren tvätt och lägre energiförbrukning. Du kan halvera den energi som går åt vid tvätt genom att sänka tvättemperaturen.

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323

Bruksanvisning. Tvättmaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323 Bruksanvisning Tvättmaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08 PT 4140 Bruksanvisning Instruction No. 536900.AB WA08 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4140 från Cylinda. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 Instruction No. 537426.AA WA08 Användarmanual Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 PODAB 2016 2 3 PODAB 2016 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt en BaseLine tvättmaskin från PODAB. Er nya tvättmaskin

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WP12T351FN. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS WP12T351FN instruktionsbok

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus se-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer