Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055"

Transkript

1 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad tvättmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Spara energi Energi- och vattenförbrukning Fyll maskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Vid mindre mängder tvätt i programmen Vittvätt och Kulörtvätt ser maskinens mängdautomatik till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången reduceras. Tvättmedel Följ tvättmedelsförpackningens angivelser när det gäller dosering av tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda tvättmaskinen Manöverpanel...13 Hur displayen fungerar...14 Första idrifttagning...16 Anvisningar och tips för tvätt Förbereda tvätten Lägga i tvätt Välja program Förtvätt...22 Centrifugering...22 Betal-/bokningssystem...22 Skötselsymboler Snabbinstruktion...24 Programöversikt...27 Anvisningar för testinstitut: Normprogram enligt EN Ändra programförlopp Programförlopp...32 Skrynkelskydd Avbryta program tillfälligt Ändra program...32 Avbryta program helt...32 Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand...33 Tvättmedel...34 Avhärdningsmedel Komponenter - tvättmedel Blekning och färgning...34 Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Automatisk sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel...35 Extern dosering...36 Sensor nivå i behållare...37 Rengöring och skötsel...38 Rengöra tvättmaskinen...38 Rengöra vattentilloppsfiltren

4 Innehållsförteckning Hur man klarar av mindre störningar själv...41 Vadgörmanom...?...41 Det går inte att starta något tvättprogram...41 Allmänna problem med tvättmaskinen...42 Otillfredsställande tvättresultat...43 Luckan kan inte öppnas via knappen a...44 Fortsätta program efter strömavbrott Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Miele service Reparationer...48 Optiskt gränssnitt PC...48 Extra tillbehör...48 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...49 Översiktsbild baksida...50 Ställa upp tvättmaskinen...51 Uppställningsyta...52 Avlägsna transportsäkringen Montera transportsäkringen Rikta tvättmaskinen...54 Skruva ut fötterna och låsa fast tvättmaskinen...54 Säkra tvättmaskinen så att den inte glider iväg...55 Tvätt-torkpelare...56 Montera sockel...56 Betal-/bokningssystem...56 Vattenanslutning...57 Kallvattenanslutning...57 Varmvattenanslutning...58 Vattenavlopp...59 Avloppsventil...59 Avloppspump...59 Elanslutning...60 Tekniska data...61 Inställningar för ändring av standardvärden Menyn Inställningar J...63 Öppna menyn Inställningar...63 Språk J

5 Innehållsförteckning Menyn Inställningar/Driftansvarigs nivå...64 Öppna menyn Inställningar/Driftansvarigs nivå Språk J...66 Sortera språk...66 Avkyln. tvättvatten Driftansvarigs nivå...67 Kontrast och ljusstyrka Standby för displayen...68 Temperaturskala...68 Språkmeny Mängdautomatik...69 Vatten huvudtvätt...70 Vatten sköljning...70 Lågt vattentryck...70 Nivå Vit-/Kulörtvätt...71 Nivå Strykfri tvätt...71 Temp förtv vit/kulör...71 Tvättid förtvätt v/k Tvättid vit/kulör Tvättid strykfritt Antal program...72 Förtvätt...72 Sköljningar vit/kulör...72 Sköljningar strykfritt...72 Försköljning vit/kulör...72 Försköljn. strykfritt Skrynkelskydd...73 Centrifugering gratis...73 Spärr betal-/bokn.sy Demoläge...74 Temperatursänkning...74 Styrelektronik...74 Inställningar som bara ska ändras vid den första idrifttagningen...75 Betal-/bokningssyst Pinkod driftansv.nivå

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen. Om flera personer ska använda tvättmaskinen så ska dessa säkerhetsanvisningar finnas tillgängliga för alla. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde ~ Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av textilier som enligt skötseletiketten är maskintvättbara. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av otillåten eller felaktig användning. ~ Tvättmaskinen ska användas enligt bruksanvisningen och den ska underhållas och kontrolleras regelbundet beträffande funktion. ~ Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. ~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med tvättmaskinen. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera att tvättmaskinen inte har några synliga yttre skador innan den installeras och tas i bruk. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. ~ Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln. ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på tvättmaskinen vid senare tillfälle. ~ Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. ~ Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ut eluttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Tvättmaskinen ska endast anslutas till vattenförsörjningen med en ny slang. Gamla slangar får inte återanvändas. Kontrollera slangarna regelbundet. Du kan då byta ut dem i tid och på så vis undvika vattenskador. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. ~ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel eller liknande (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). ~ Vid användning av tvättmaskinen för professionellt bruk ska gällande bestämmelser beaktas. En testbok krävs för att genomföra dokumentationskontroller. Denna testbok kan beställas hos Miele service. ~ Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde ~ Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. ~ Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. ~ Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. ~ Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätt- eller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. ~ Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva avkalka tvättmaskinen ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. Avkalkningsmedel av denna typ finns att köpa hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Följ noga anvisningarna på förpackningen. ~ Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. ~ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (exempelvis kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! ~ Förvara eller använd inte bensin, petroleum eller andra lättantändliga ämnen i närheten av tvättmaskinen. Brand- och explosionsrisk! ~ Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noga. ~ Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Undvik att spilla disk- och desinfektionsmedel som innehåller flytande klor eller natriumhypoklor på tvättmaskinens rostfria ytor (front, topplock och hölje). Dessa medel kan orsaka korrosion på de rostfria ytorna. Även aggressiva ångor från klorblekmedel kan orsaka korrosion. Därför bör öppna behållare med sådana medel inte ställas i tvättmaskinens omedelbara närhet. ~ Tvättmaskinen får inte rengöras med högtryckstvätt och inte spolas av med vatten. ~ Beakta alltid tillverkarens anvisningar vid användning och kombinering av kompletterande medel och specialprodukter. Tillsätt endast medel för det ändamål som anges av tillverkaren för att undvika materialskador och häftiga kemiska reaktioner. Tillbehör ~ Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 12

13 Använda tvättmaskinen Manöverpanel Display Närmare förklaringar finns på följande sidor. Knapp Start Optiskt gränssnitt PC Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt. Multifunktionsväljare Med multifunktionsväljaren väljer du menypunkter (genom att vrida den) och bekräftar inställningar (genom att trycka på den). Knapp Till/Från s Tvättmaskinen stänger av sig automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om inget mer görs efter själva inkopplingen. Knapp a Med denna knapp öppnar du tvättmaskinsluckan. 13

14 Använda tvättmaskinen Hur displayen fungerar Startmeny Om displayen är mörk (standby), aktivera multifunktionsväljaren. Välkommen Välj Programval... Språk F... Startmenyn visas och Programval är markerat. Tryck på multifunktionsväljaren. Menyn Programval visas. Menyn Programval Vittvätt 95 C Strykfri tvätt 40 C Kulörtvätt 60 C Strykfri tvätt 30 C Kulörtvätt 40 C Jeans 40 C Strykfri tvätt 60 C Fintvätt 30 C H Om inget program väljs i menyn inom cirka 20 sekunder, växlar displayen tillbaka till startmenyn. Multifunktionsväljare Genom att vrida multifunktionsväljaren ändrar du markeringens position i displayen. Genom att trycka på multifunktionsväljaren bekräftar du den markerade menypunkten. Med multifunktionsväljaren kan alla befintliga program väljas. Markeringen flyttar sig uppåt eller neråt beroende på i vilken riktning multifunktionsväljaren vrids. Pilarna H till höger i displayen visar att det finns fler valmöjligheter. Genom att trycka på multifunktionsväljaren öppnar du det valda programmets basmeny. 14

15 Använda tvättmaskinen Basmenyn för ett tvättprogram Kulörtvätt 60 C 1400 v/min Tid 0:47 h Förtvätt tillbaka A Basmenyn visar temperaturen och centrifugeringsvarvtalet för det valda programmet. Tillvalsfunktionen Förtvätt är markerad. Genom att trycka på multifunktionsväljaren väljer du till Förtvätt. Genom att vrida multifunktionsväljaren till tillbaka och sedan trycka in den kommer du tillbaka till menyn för val av program. Menyn Inställningar I menyn Inställningar kan tvättmaskinens elektronik anpassas till olika krav. Mer information finns i avsnittet "Menyn Inställningar". 15

16 Första idrifttagning Idrifttagning,Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Välja språk J,Det första idrifttagandet måste genomföras komplett eftersom inställningar för den dagliga användningen fastläggs i och med detta. En del inställningar kan endast göras vid den första idrifttagningen. Därefter kan de endast göras av Miele service. Inställningar Språk F #eština dansk deutsch english ^ Välj önskat språk genom att vrida multifunktionsväljaren. ^ Bekräfta det önskade språket genom att trycka på multifunktionsväljaren. H Vill du spara detta språk? OK tillbaka A ^ Välj OK genom att vrida multifunktionsväljaren och bekräfta genom att trycka på den. Om du vill ändra till ett annat språk: ^ Välj tillbaka och bekräfta. 16

17 Första idrifttagning Inställningarna som måste bekräftas efter varandra (eventuellt också ändras) beskrivs även avsnittet "Menyn Inställningar". Kryssa för dina val i rutan eller skriv upp dem på raden. Vatten förtvätt Med denna inställning ställer du in vattentyp för förtvätt. ^ Välj kallt Tvättmaskinen är endast ansluten till kallvatten. varm Tvättmaskinen är ansluten till kalloch varmvatten. Vatten huvudtvätt Med denna inställning ställer du in vattentyp för huvudtvätt. ^ Välj kallt Tvättmaskinen är endast ansluten till kallvatten. varm Tvättmaskinen är ansluten till kalloch varmvatten. Ställ in kontrast Kontrasten i displayen kan ändras i 10 olika nivåer. ^ Välj kontrast för displayen. Nivå (1 till 10):. Ställ in ljusstyrka Ljusstyrkan i displayen kan ändras i 10 olika nivåer. ^ Välj ljusstyrka för displayen. Nivå (1 till 10):. Betal-/bokningssyst. Inställning för betal-/bokningssystemet. ^ Välj önskad inställning. Inget betal-/bokningssyst. Inställningen Spärr betal-/bokn.sy. för drift med betal-/bokningssystem hoppas över. Programdrift Driften sker med betal-/bokningssystem. Tidsdrift Driften sker med betal-/bokningssystem som möjliggör tvätt en viss tid. Denna inställning rekommenderas normalt inte. Se avsnittet "Vattenanslutning" i bruksanvisningen. 17

18 Första idrifttagning IK6 I drift med betal-/bokningssystem är det seriella gränssnittet RS 232 för interfacekort 6 aktiverat (IK6-modul måste vara monterad). RS 232 I drift med betal-/bokningssystem är det seriella gränssnittet RS 232 aktiverat. (RS 232-modul måste vara monterad.) Spärr betal-/bokn.sy. Inställningen Spärr betal-/bokn.sy. bestämmer när luckan spärras efter programstart i drift med betal-/bokningssystem. ^ Välj önskat alternativ direkt Tvättmaskinen spärras direkt. efter 3 min Tvättmaskinen spärras efter 3 minuter (inställning vid leverans). direkt med progr.avbrott Tvättmaskinen spärras direkt. Om du håller knappen Start intryckt 4 sekunder visas Avbrott i displayen. Det är möjligt att avbryta ett program under de första tre minuterna. efter 3 min med pro.avbr. Tvättmaskinen spärras efter tre minuter. Om du håller knappen Start intryckt 4 sekunder visas Avbrott i displayen. Det är möjligt att avbryta ett program under de första tre minuterna. Pinkod driftansv.nivå Menyn Inställningar/Driftansvarigs nivå kan spärras mot oönskad användning med hjälp av en pinkod (undantaget Språk J). ^ Välj önskat alternativ. Pinkod krävs ej Endast en del inställningar kan ändras (tillfällig språkinställning, avkylning av tvättvatten, tid, kontrast, ljusstyrka, standby för display, memory och temperaturskala). Dessa inställningar kan göras av alla användare. Övriga inställningar måsta göras av Miele service. Pinkod krävs (rekommenderas normalt) En pinkod (000) måste matas in för att ändringar ska kunna göras. Alla inställningar (se avsnittet "Menyn Inställningar") kan ändras. Detta alternativ ska väljas om endast användare som känner till pinkoden ska kunna ändra olika inställningar. Inställningen Språk kan ändras tillfälligt av alla användare. 18

19 Första idrifttagning Transportsäkring Tvättmaskinen påminner om att tranportsäkringen måste avlägsnas. ^ Om du redan har tagit bort transportsäkringen ska du bekräfta detta genom att trycka på multifunktionsväljaren. Annars ska du nu ta bort transportsäkringen och sedan bekräfta detta. Upprepa den första idrifttagningen Om du är osäker på om alla inställningar är korrekta. i Det första idrifttagandet är utfört OK tillbaka A ^ Välj tillbaka och bekräfta. Den första idrifttagningen måste göras igen. Avsluta den första idrifttagningen 1. Bekräfta Om du är säker på att alla inställningar är korrekta. i Det första idrifttagandet är utfört OK tillbaka A ^ Bekräfta med OK. 19

20 Första idrifttagning Startmenyn visas och Programval är markerat. Välkommen Välj Programval... Språk F... ^ Tryck på multifunktionsväljaren. Menyn Programval visas. Vittvätt 95 C Strykfri tvätt 40 C Kulörtvätt 60 C Strykfri tvätt 30 C Kulörtvätt 40 C Jeans 40 C Strykfri tvätt 60 C Fintvätt 30 C H För att avsluta den första idrittagningen helt måste ett första tvättprogram startas. Om strömmen bryts innan det första programmet har startats (till exempel om du har tryckt på knappen ) kan du genomföra den första idrifttagningen en gång till. Om ett tvättprogram har varit igång längre än 20 minuter äger ingen ny idrifttagning rum. 2. Starta det första tvättprogrammet Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom tvättmaskin har körts. För att aktivera centrifugeringen och avsluta den första idrifttagningen måste ett tvättprogram utan tvätt köras. ^ Öppna vattenkranarna. ^ Välj programmet Kulörtvätt 60 C och bekräfta. Basmenyn för Kulörtvätt visas ^ Tryck på den blinkande knappen Start. Efter avslutat program är tvättmaskinen klar för att tvätta. 20

21 Anvisningar och tips för tvätt 1. Förbereda tvätten ^ Töm alla fickor.,främmande föremål (exempelvis mynt, spikar och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar. Förbehandla fläckar ^ Avlägsna eventuella fläckar på textilierna innan de tvättas, helst medan de fortfarande är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte!,använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i tvättmaskinen! Sortera tvätten ^ Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (som sitter vid kragen eller i sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar därför av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. Allmänna tips Gardiner: Avlägsna gardinrullar och blyband före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Stickade plagg, jeans, byxor och trikåplagg (till exempel T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Flera tips hittar du i avsnittet "Programöversikt". Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol h). 21

22 Anvisningar och tips för tvätt 2. Lägga i tvätt ^ Koppla in tvättmaskinen med knappen Till/Från. ^ Tryck på knappen a för att öppna luckan. Trumbelysningen tänds. ^ Skaka ur plaggen och textilierna och lägg dem löst i trumman. Olika stora textilier och plagg höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugeringen. Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i relation till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. ^ Stäng luckan genom att slå igen den lätt.,se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och trumman. 3. Välja program ^ Välj det bäst lämpade programmet för de textilier och plagg som ska tvättas (se avsnittet "Programöversikt"). Förtvätt Välj förtvätt för starkt smutsade textilier, som till exempel innehåller damm och/eller sand. Centrifugering Slutcentrifugering Tvätten centrifugeras efter den sista tvättomgången. Det maximala slutcentrifugeringsvarvtalet beror på det program som är valt och kan inte ändras. Mellancentrifugering Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Inte heller varvtalet för mellancentrifugeringen kan ändras. Betal-/bokningssystem Om det finns ett betal-/bokningssystem ska uppmaningen om betalning/bokning i displayen beaktas. Om luckan öppnas eller programmet avbryts, kan du (beroende på inställning) behöva betala igen och/eller göra en ny bokning. 22

23 Anvisningar och tips för tvätt Skötselsymboler Tvätt Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilken du kan tvätta textilien. 9 normal mekanisk påfrestning 4 skonsam mekanisk påfrestning c särskilt skonsam mekanisk påfrestning / handtvätt h ej tvättbar i vatten Torkning Punkterna anger temperaturen q normal temperatur r reducerad temperatur s ej lämpad för torkning i torktumlare f p w D Professionell rengöring Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel. våtrengöring ej kemtvätt Blekning x alla oxidationsblekmedel tillåtna { endast oxygenblekning tillåten z ej blekning Strykning och mangling Punkterna anger temperaturområde I cirka 200 C H cirka 150 C G cirka 110 C J ej strykning/mangling 23

24 Snabbinstruktion,Läs ovillkorligen avsnittet "Anvisningar och tips för tvätt". Förbered tvätten Lägg i tvätten ^ Koppla in tvättmaskinen. Trumbelysningen tänds.,se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och trumman. ^ Stäng luckan genom att slå igen den lätt. Välj språk ^ Välj önskat språk. Välj program ^ Öppna luckan. ^ Skaka ur plaggen och textilierna och lägg dem löst i trumman. Programbeskrivningar hittar du i avsnittet "Programöversikt". ^ Välj ett tvättprogram via menyn Programval. ^ Välj Förtvätt om så önskas. 24

25 Snabbinstruktion Tillsätt tvättmedel Beakta tvättens smutsighetsgrad och vattenhårdheten. Underdosering av tvättmedel leder till att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård det uppstår grå elastiska partiklar på tvätten. det bildas kalkavlagringar på värmeelementen. Överdosering av tvättmedel leder till att det bildas för mycket skum vilket minskar den mekaniska bearbetningen av tvätten. Därmed försämras tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat belastningen på miljön blir större. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". ^ Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. i = tvättmedel till förtvätten ( 1 / 4 av den rekommenderade totala tvättmedelsmängden) j = tvättmedel till huvudtvätten = sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel. ^ Skjut in tvättmedelsbehållaren. Tvättmaskinen är utrustad för anslutning av externa doseringssystem för dosering av flytande tvätt- och tillsatsmedel (se avsnittet "Extern dosering".) 25

26 Snabbinstruktion Starta programmet Så snart ett program kan startas blinkar knappen Start. ^ Tryck på knappen Start. Knappen Start lyser. I displayen visas den beräknade programtiden. Den räknas ner i steg om en minut. Under de första 10 minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga. Det kan leda till förkortad tvättid. Programförloppet visas i displayen. Tvättmaskinen informerar dig om aktuellt programavsnitt. Trumbelysningen släcks efter programstarten. Plocka ur tvätten Om du inte tar ut tvätten direkt efter programslut aktiveras skrynkelskyddet. I displayen blinkar Skrynkelskydd och Programslut växelvis. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs tvättmaskinen av automatiskt. Tvättmaskinen kopplas in igen genom att du trycker på knappen. Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Dessa kan krympa eller färga av sig på andra plagg vid nästa tvätt. ^ Kontrollera att inga föremål har fastnat i tätningsringen vid luckan. ^ Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas med av misstag och skada tvätten. ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen. ^ Öppna luckan med knappen a. ^ Ta ut tvätten. 26

27 Programöversikt Vittvätt 95 C maximalt 5,5 kg Textilier Textilier av bomull och linne, till exempel sängkläder, babykläder och underkläder. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tillval Förtvätt. Tvättmedel Vittvättmedel. Kulörtvätt 40 C och 60 C maximalt 5,5 kg Textilier Textilier av bomull eller blandmaterial, till exempel T-shirtar och byxor. Tips Tvätta mörka textilier med kulörtvättmedel eller flytande tvättmedel. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tillval Förtvätt. Tvättmedel Vit- och kulörtvättmedel. Strykfri tvätt 30 C, 40 C och 60 C maximalt 3,0 kg Textilier Textilier av syntetiska material, blandmaterial och strykfri bomull, till exempel skjortor och blusar. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tillval Förtvätt. Tvättmedel Vit- och kulörtvättmedel. Jeans 40 C maximalt 3,0 kg Tips Tvätta jeanstyg ut och in. Jeanskläder färgar ofta av sig vid första tvätten. Tvätta därför ljusa och mörka plagg separat. Obs! Centrifugeringsvarvtal: 900 v/min. Tvättmedel Flytande kulörtvättmedel. 27

28 Programöversikt Fintvätt 30 C maximalt 2,0 kg Textilier För ömtåliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden. Obs! Centrifugeringsvarvtal: 600 v/min. Tillval Förtvätt. Tvättmedel Fintvättmedel. Mini 40 C maximalt 3,0 kg Textilier Små mängder lätt smutsade textilier som kan tvättas i programmet Kulörtvätt. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tvättmedel Vit- och kulörtvättmedel. Ylle / 30 C maximalt 2,0 kg Textilier Textilier av tvättbart ylle och blandmaterial med ylle. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tvättmedel Ylletvättmedel. Tömning För att pumpa ut tvättvattnet. Centrifugering maximalt 5,5 kg Textilier Textilier som endast ska centrifugeras. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. 28

29 Programöversikt Ytterligare program Följande program kan aktiveras via menyn Inställningar/Driftansvarigs nivå. Intensiv tvätt* 40 C och 60 C maximalt 5,5 kg Textilier Mycket smutsiga textilier av bomull, linne och blandmaterial. Obs! Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tvättmedel Vit- och kulörtvättmedel. Kökslinne 60 C maximalt 5,5 kg Textilier Kökslinne av bomull och linne, till exempel kockjackor, byxor, kökshanddukar och rengöringstrasor. Tips Välj Förtvätt vid hårt smutsad tvätt. Tillsätt ett förtvättmedel med enzymer. Obs! Genom Försköljning avlägsnas grov smuts. Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tillval Förtvätt. Tvättmedel Vittvättmedel. Bordslinne 40 C maximalt 3,0 kg Textilier Bordsdukar och servetter av bomull, linne och blandmaterial. Obs! Med Blötläggning löses fläckar upp (enzymfas). Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tvättmedel Vittvättmedel. Anvisningar för testinstitut: Normprogram enligt EN *För att tvätta med normprogrammet enligt EN måste programmet Intensiv tvätt väljas. För inställningarna Vatten huvudtvätt och Vatten sköljning måste du välja alternativet kallt. 29

30 Programöversikt Gardiner 30 C maximalt 2,5 kg Textilier Maskintvättbara gardiner. Obs! Centrifugeringsvarvtal: 400 v/min. Tillval Förtvätt. Tvättmedel Tvättmedel för gardiner och vit- eller kulörtvättmedel i pulverform Huvudkuddar 60 C 2 kuddar (40 x 80cm) eller 1 kudde (80 x 80 cm) Textilier Tvättbara huvudkuddar med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Obs! För att få ut luften ur kuddarna centrifugeras de efter genomfuktningen. Centrifugeringsvarvtal: v/min. Tvättmedel Flytande tvättmedel. Outdoor 40 C maximalt 2,0 kg Textilier Jackor, byxor av mikrofibrer som Gore-Tex, Sympatex, Windstopper och så vidare. Tips Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel. Obs! Centrifugeringsvarvtal: 900 v/min. Tvättmedel Fintvättmedel. 30

31 Programöversikt Impregnering 30 C maximalt 2,0 kg Textilier För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller bordslinne av syntetfiber för att få en vatten- och smutsavvisande verkan. Tips Textilierna ska vara nytvättade och centrifugerade eller torra och sorterade efter färg. Får att få en optimal effekt ska även en termisk efterbehandling genomföras. Denna kan ske genom torkning i torktumlare eller genom att textilierna stryks. Obs! Centrifugeringsvarvtal: 800 v/min. Impregneringsmedel Använd endast impregneringsmedel med anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa är baserade på fluorkemiska bindningar. Använd inga medel som innehåller paraffin. Tillsätt impregneringsmedel i facket. 31

32 Ändra programförlopp Programförlopp Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Detta innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera något. Kontrollamporna för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Skrynkelskydd Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Tvättmaskinen kan öppnas när som helst. Undantag: I programmet Ylle äger inget skrynkelskydd rum. Avbryta program tillfälligt ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen. För att fortsätta: ^ Koppla in tvättmaskinen igen med knappen. ^ Bekräfta meddelandet i displayen och tryck sedan på knappen Start. Ändra program Efter programstart är det inte längre möjligt att ändra program. För att välja ett annat program måste du avbryta det startade programmet. Avbryta program helt Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart. ^ Vrid multifunktionsväljaren tills Avbrott är markerat och bekräfta. Tvättmaskinen töms på vatten. ^ Öppna luckan innan du startar ett nytt program. Med ett betal-/bokningssystem spärras tvättmaskinen. Att avbryta eller ändra ett program är möjligt beroende på inställning (se inställningen Spärr betal-/bokningssystem). 32

33 Ändra programförlopp Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand I vissa program kan tvätt läggas i eller plockas ur efter programstart. ^ Tryck på knappen a tills luckan öppnas. ^ Lägg i eller plocka ur tvätt. ^ Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Tänk på följande: Tvättmaskinen kan inte känna av ändringen av tvättmängd efter programstart. Därför utgår tvättmaskinen alltid från maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ur efter programstart. Den angivna programtiden kan förlängas. Luckan kan inte öppnas när tvättvattnets temperatur överstiger 50 C vattennivån överstiger ett visst värde programmet har kommit till avsnittet Centrifugering tvättmaskinen är spärrad med ett betal-/bokningssystem. 33

34 Tvättmedel Tvättmedelsdosering Beakta tvättmedelstillverkarens anvisningar. Användnings- och doseringsanvisningar för full tvättmaskin finns angivna på tvättmedelsförpackningen. Doseringsmängden beror på tvättmängd hur smutsig tvätten är vattnets hårdhetsgrad. Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. Vattenhårdhet Komponenter - tvättmedel Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i facket j: 1. Tvättmedel 2. Avhärdningsmedel 3. Fläckborttagningsmedel På så vis spolas medlen in bättre. Blekning och färgning ^ Använd inga blekmedel i tvättmaskinen. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noggrant vid färgning. Hårdhetsområde Hårdhet i mmol/l Tyska hårdhetsgrader dh mjukt (I) 0-1,5 0-8,4 medel (II) 1,5-2,5 8,4-14 hårt (III) över 2,5 över 14 Avhärdningsmedel I hårdhetsområde II och III kan du tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan du dosera som för hårdhetsområde I. 34

35 Tvättmedel Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning. Formsköljmedel innehåller syntetiska stärkmedel som gör att textilierna behåller sin form. Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. ^ Dosera enligt tillverkarens anvisningar. Skölj-, formskölj- eller stärkmedlet spolas in automatiskt i den sista sköljomgången. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i facket. Om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger bör tvättmedelsbehållaren rengöras, särskilt sughäverten. Automatisk sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel ^ Fyll på sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel i facket. Fyll inte på mer medel än till markeringen. 35

36 Tvättmedel Extern dosering Tvättmaskinen är utrustad för anslutning till externa doseringssystem för tvättmedel. För drift med doseringssystem krävs en monteringssats som måste installeras av en behörig fackman eller Miele service. De externa doseringspumparna styrs via reläer i tvättmaskinen. Förtvätt Huvudtvätt Sköljmedel Efterbehandling Vittvätt R 1 R2 + R5 R4 - Vittvätt R 1 R2 + R5 R4 - Strykfri tvätt R 1 R 2 R 4 - Jeans - R 2 R 4 - Fintvätt R 3 R 3 R 4 - Mini - R 2 R 4 - Ylle - R 3 R 4 - Intensiv tvätt - R 2 R 4 - Kökslinne R 1 R2 + R5 R4 - Bordslinne R 1 R2 + R5 R4 - Gardiner R 3 R 3 R 4 - Huvudkuddar - R 2 R 4 - Outdoor - R 2 R 6 - Impregnering R 6 R 1 = Relä 1 = Förtvättmedel R 2 = Relä 2 = Huvudtvättmedel R 3 = Relä 3 = Fintvättmedel R 4 = Relä 4 = Sköljmedel R 5 = Relä 5 = Bleknings-/desinfektionsmedel R 6 = Relä 6 = Impregneringsmedel Reläerna aktiveras som i översikten. Behållarna måste i rätt ordningsföljd vara fyllda med motsvarande tvätt- och tillsatsmedel. Använd inga klor- eller syrahaltiga tvätt- och tillsatsmedel. 36

37 Tvättmedel Sensor nivå i behållare Om externa behållare för flytande tvättmedel är tomma visas ett meddelande i tvättmaskinens display, när Sensor nivå behållare är aktiverad (Inställningar/Driftansvarigs nivå). Om en behållare är tom visas före programstart eller under programförloppet: i Fyll på doseringsbehållaren OK Ett påbörjat program fortsätter fram till programslut. ^ Tryck på multifunktionsväljaren för att radera meddelandet i displayen och fyll på behållaren. 37

38 Rengöring och skötsel,bryt strömmen till tvättmaskinen. ^ Rengör sughäverten. Rengöra tvättmaskinen,använd inga rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna och andra delar av tvättmaskinen. ^ Rengör höljet och manöverpanelen med en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel eller vatten blandat med tvål. ^ Rengör tvättrumman och andra maskindelar av rostfritt stål med ett rengöringsmedel för rostfritt stål. Rengöra tvättmedelsbehållaren Avlägsna eventuella tvättmedelsrester regelbundet. 1. Dra ut sughäverten ur facket och rengör den under rinnande varmt vatten. Rengör även röret på vilket sughäverten sitter fast. 2. Sätt tillbaka sughäverten. ^ Dra ut tvättmedelsbehållaren till spärren, tryck på frikopplingsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren helt. ^ Rengör tvättmedelsbehållaren med varmt vatten. 38

39 Rengöring och skötsel Rengöra tvättmedelsbehållarens fack Rengöra trumma, tvättvattenbehållare och avloppssystem Vid behov kan trumman, tvättvattenbehållaren och avloppssystemet rengöras. ^ Starta ett program på minst 60 C utan tvätt. ^ Tillsätt lite pulvertvättmedel. ^ Kontrollera innertrumman och ta bort eventuell kvarvarande smuts när programmet är färdigt. ^ Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i facket för tvättmedelsbehållaren med hjälp av en flaskborste.,spola på inga villkor av tvättmaskinen med en vattenslang. 39

40 Rengöring och skötsel Rengöra vattentilloppsfiltren För att skydda vattentilloppsventilerna har tvättmaskinen filter. Dessa filter bör rengöras cirka en gång per halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan det bli nödvändigt att göra det oftare. Rengöra filtren i tilloppsslangarna ^ Stäng vattenkranen. ^ Skruva loss tilloppsslangen från kranen. Skruva fast förskruvningen ordentligt på vattenkranen och öppna kranen. Om det läcker vatten, dra åt förskruvningen. Rengöra filtren i maskinanslutningen ^ Lossa försiktigt den räfflade plastmuttern från anslutningen med en tång. ^ Dra ut gummipackningen 1. ^ Fatta tag i plastfiltret 2 med till exempel en kombi- eller spetstång och dra ut det. ^ Rengör plastfiltret. ^ Återmontera i omvänd ordning. ^ Dra ut filtret med en spetstång och rengör det. Återmontera i omvänd ordning. De båda smutsfiltren måste återmonteras efter rengöringen. 40

41 Vadgörmanom...? Hur man klarar av mindre störningar själv Du kan själv åtgärda de flesta störningar och fel som eventuellt skulle kunna dyka upp under den dagliga användningen. Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det. Tänk på följande:,reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Det går inte att starta något tvättprogram Problem Möjlig orsak Åtgärd Displayen förblir släckt. Vid val av programmet Centrifugering startar inte programmet. I displayen visas ett felmeddelande. Displayen är släckt och lampan för knappen Start blinkar långsamt. Tvättmaskinen har ingen strömförsörjning. Den första idrifttagningen har inte utförts. Så länge felmeddelandet visas i displayen kan inget nytt program startas. Displayen kopplades från automatiskt för att spara energi (standby). Kontrollera om tvättmaskinen är inkopplad tvättmaskinen är elektriskt ansluten säkringen är hel. Starta programmet Kulörtvätt 60 C såsom beskrivs i avsnittet "Första idrifttagning". Följ anvisningarna i displayen. Bekräfta meddelandet genom att trycka på multifunktionsväljaren. Felmeddelandet är raderat. Tryck på multifunktionsväljaren. Standby-läget avslutas. 41

42 Hur man klarar av mindre störningar själv Allmänna problem med tvättmaskinen Problem Orsak Åtgärd Tvättmaskinen skakar under centrifugeringen. Det hörs ovanliga ljud vid tömningen. Större rester tvättmedel stannar kvar i tvättmedelsbehållaren. Allt sköljmedel spolas inte in eller så blir det för mycket vatten kvar i facket. I displayen visas ett främmande språk. Maskinfötterna står inte plant och är inte åtdragna. Rikta tvättmaskinen och dra åt maskinfötterna. Inget fel! Ljudet i slutet av tömningen beror på att pumpen "suger luft". Otillräckligt vattentryck. Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. Sughäverten sitter förmodligen inte riktigt eller är igensatt. Ett annat språk har valts i "Inställningar J - Språk J". Rengör silen i vattentilloppet. Rengör tvättmedelsbehållaren och tillsätt i fortsättningen först tvättmedel och sedan avhärdningsmedel i facket. Rengör sughäverten (se avsnittet "Rengöra tvättmedelsbehållaren"). Ställ in önskat språk. Flaggsymbolen fungerar som hjälp. 42

43 Hur man klarar av mindre störningar själv Otillfredsställande tvättresultat Problem Orsak Åtgärd Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel. Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen. Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de tvättade plaggen. Textilier med svåra fettfläckar blir inte helt rena. Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alla fläckar bort, till exempel frukt-, kaffe- eller tefläckar. Tvättmedelsdoseringen är för låg. Tvätten var starkt smutsad med fett (olja och/eller salva). Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeoliter) för avhärdning av vatten och de är inte vattenlösliga. Dessa har fastnat på plaggen. Använd pulvertvättmedel som innehåller blekmedel. Fyll på fläckborttagningsmedel i facket j och flytande tvättmedel i en doseringsboll. Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren. Tillsätt antingen mer tvättmedel eller använd flytande tvättmedel. Låt tvättmaskinen köra ett tvättprogram i 60 C med flytande tvättmedel utan tvätt före nästa tvättomgång. Försök ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. Tvätta fortsättningsvis mörka textilier med tvättmedel utan zeoliter. Flytande tvättmedel innehåller vanligtvis inte zeoliter. Välj ett program med förtvätt. Förtvätta med flytande tvättmedel. Fortsätt att använda vanligt pulvertvättmedel till huvudtvätten. Tvätta särskilt smutsiga textilier (till exempel skyddskläder) med särskilda tvättmedel med fettlösande egenskaper. Rådfråga en återförsäljare för rekommendation av speciella tvätt- och rengöringsmedel. 43

44 Hur man klarar av mindre störningar själv Luckan kan inte öppnas via knappen a Möjlig orsak Tvättmaskinen har ingen strömförsörjning. Åtgärd Kontrollera om tvättmaskinen är inkopplad tvättmaskinen är elektriskt ansluten säkringen är hel. Strömavbrott Öppna luckan enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Luckan var inte riktigt Tryck hårt på luckans låssida och tryck därefter på stängd. knappen a. Det finns fortfarande vatten i trumman och tvätt- avloppssystemet såsom beskrivs i följande avsnitt. Kontrollera om avloppssystemet är igensatt. Rengör maskinen kan inte pumpa ut det. Som skydd mot skållning kan luckan inte öppnas om vattentemperaturen överstiger 50 C. Fortsätta program efter strömavbrott Möjlig orsak Strömavbrott Tvättmaskinen stängdes av och kopplades in igen med knappen. Åtgärd När strömmen har kommit tillbaka trycker du på knappen för att programmet ska fortsätta. Bekräfta meddelandet i displayen och tryck sedan på knappen Start. Programmet fortsätter sedan där det slutade. 44

45 Hur man klarar av mindre störningar själv Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott,bryt strömmen till tvättmaskinen. På insidan av panelen framför tvättmedelsbehållaren finns en lucköppnare för avloppssystemets lucka.... för modeller med avloppsfilter När avloppet är igensatt kan en större mängd vatten (maximalt 25 liter) befinna sig i tvättmaskinen.,se upp! Om ett tvättprogram genomförts med hög temperatur strax innan finns risk för skållning! ^ Ställ en behållare under luckan. Skruva inte ut avloppsfiltret helt. ^ Ta loss öppnaren. ^ Lossa avloppsfiltret tills det rinner ut vatten. Avbryta utrinnande vatten: ^ Skruva fast avloppsfiltret. ^ Öppna luckan till avloppssystemet. 45

46 Hur man klarar av mindre störningar själv När det inte längre rinner ut vatten:,om avloppsfiltret inte sätts tillbaka och skruvas fast rinner det ut vatten ur tvättmaskinen.,för att undvika en förlust av tvättmedel vid nästa tvättomgång så fyller du på cirka 2 liter vatten i tvättmedelsfacket efter att du rengjort och satt tillbaka avloppsfiltret. Överflödigt vatten kommer automatiskt att pumpas ut innan nästa tvättomgång. Öppna tvättmaskinens lucka ^ Skruva ut avloppsfiltret helt. ^ Rengör avloppsfiltret grundligt.,kontrollera alltid att trumman har stannat innan tvätten plockas ut. Sticker du in handen i en roterande trumma kan det inträffa olyckor med svåra kroppsskador. ^ Kontrollera om pumpvingen kan snurra runt. Om den snurrar trögt kan främmande föremål (knappar, mynt med mera) eller ludd vara fastklämda. Avlägsna dem och rengör inuti. ^ Sätt tillbaka avloppsfiltret och skruva fast det. ^ Pressa ner nödöppnaren till exempel med ett skedskaft. Luckan öppnas. 46

47 Hur man klarar av mindre störningar själv... för modeller med avloppsventil Öppna tvättmaskinens lucka,kontrollera alltid att trumman har stannat innan tvätten plockas ut. Sticker du in handen i en roterande trumma kan det inträffa olyckor med svåra kroppsskador. ^ Tryck ner spaken för nödtömning och håll den nertryckt tills det inte längre rinner ut vatten. ^ Pressa ner nödöppnaren till exempel med ett skedskaft. Luckan öppnas. 47

48 Miele service Reparationer Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Vid kontakt med service, var god uppge alltid tvättmaskinens modell (typ) och tvättmaskinsnummer. Båda uppgifterna finns på typskylten på insidan av luckan, ovanför luckglaset. Optiskt gränssnitt PC Det optiska gränssnittet PC används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bland annat för Updatefunktionen). Med Update-funktionen kan man genomföra framtida programuppgraderingar som kan vara nödvändiga till exempel på grund av nya krav på tvättoch sköljresultat. Extra tillbehör Till denna tvättmaskin finns det extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. 48

49 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida Tilloppsslang kallvatten Tilloppsslang varmvatten, om den är monterad Elanslutning Manöverpanel Tvättmedelsbehållare Lucka Lucka för avloppsfilter och avloppspump respektive avloppsventil och nödöppnare Höjdjusterbara fötter Sockel Spännjärn (för betongsockel) 49

50 Uppställning och anslutning Översiktsbild baksida Hållare för: Tilloppsslang Avloppsslang Avlägsnad transportsäkring Elanslutningskabel Säkring mot vridning med transportsäkringar Tilloppsslang (kallvatten) Tilloppsslang (varmvatten), om den är monterad Avloppsslang vid avloppspumpen Avloppsslang vid avloppsventilen Höjdjusterbara fötter 50

51 Uppställning och anslutning Ställa upp tvättmaskinen Tvättmaskinen kan inte installeras under en bänk. Anordningar som automatiskt stänger av tvättmaskinen (till exempel tidur) får inte installeras. Tvättmaskinen måste vara ansluten till elnätet för att luckan ska kunna öppnas. ^ Flytta tvättmaskinen till uppställningsplatsen.,se till att tvättmaskinen står säkert under hela transporten. Den bifogade klisteretiketten med följande text ska sättas upp i närheten av tvättmaskinen: "Denna tvättmaskin måste vara ansluten till elnätet för att luckan ska kunna öppnas. Använd inte våld för att öppna luckan.",placera inte tvättmaskinen i omedelbar närhet till eller direkt ovanför öppna golvbrunnar eller öppna avloppsrännor. Inträngande fukt kan skada elektriska komponenter. 51

52 Uppställning och anslutning Uppställningsyta,Tvättmaskinens fötter och uppställningsytan måste vara torra, annars finns det risk för att tvättmaskinen glider under centrifugering. Betonggolv är det lämpligaste underlaget för tvättmaskinen. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugering vilket trägolv och mjuka golv kan göra. ^ Ställ tvättmaskinen lodrätt och stabilt. ^ Placera inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom tvättmaskinen då vibrerar under centrifugeringen. Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen: ^ Ställ tvättmaskinen på en plywoodskiva (minst 70x60x3 cm). Plywoodskivan bör skruvas fast i så många balkar som möjligt och inte bara i golvbrädorna. ^ Om det går så ställer du tvättmaskinen i ett hörn. Där står den stadigast. Avlägsna transportsäkringen ^ Ta bort transportsäkringen före idrifttagningen. ^ Avlägsna vänster och höger transportsäkring. 1. Haka ur transportsäkringen med en skruvmejsel. 2. Ta bort transportsäkringen. ^ Vrid den vänstra transportsäkringen 90 med den bipackade nyckeln och... 52

53 Uppställning och anslutning ^ dra ut transportsäkringen. ^ dra ut transportsäkringen.,förslut hålen där transportsäkringarna har suttit. Om hålen inte försluts finns risk för skador. ^ Vrid den högra transportsäkringen 90 och ^ Förslut hålen med transportsäkringarna och de pluggar som är fästa på dessa. 53

54 Uppställning och anslutning Rikta tvättmaskinen Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt. Om tvättmaskinen inte står lodrätt ökar vatten- och energiförbrukningen. Dessutom kan tvättmaskinen börja vandra. ^ Fäst transportsäkringarna på baksidan av tvättmaskinen. Se till att pluggarna a hamnar i borrhålen b. Skruva ut fötterna och låsa fast tvättmaskinen Tvättmaskinen riktas genom justering av de fyra skruvfötterna. Vid leverans är alla fötter iskruvade.,tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkringar. Spara därför transportsäkringarna. De måste sättas tillbaka om tvättmaskinen ska transporteras (till exempel vid flytt). Montera transportsäkringen Montering av transportsäkringen sker i omvänd följd. ^ Lossa låsmuttern 2 genom att vrida den medurs med den bipackade skruvnyckeln. Skruva ut låsmuttern 2 tillsammans med skruvfoten 1. 54

55 Uppställning och anslutning Säkra tvättmaskinen så att den inte glider iväg ^ Kontrollera med ett vattenpass att tvättmaskinen står lodrätt. ^ Håll fast skruvfoten 1 med en lämplig tång. Skruva åt låsmuttern 2 mot höljet med skruvnyckeln. ^ Säkra tvättmaskinens båda främre fötter med de medföljande spännjärnen. ^ Beakta den bifogade monteringsanvisningen.,alla fyra låsmuttrar måste vara hårt åtdragna. Kontrollera också att de skruvfötter som inte skruvades ut sitter fast. Annars kan tvättmaskinen börja vandra. 55

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323

Bruksanvisning. Tvättmaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323 Bruksanvisning Tvättmaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus se-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08 PT 4140 Bruksanvisning Instruction No. 536900.AB WA08 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4140 från Cylinda. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NL PT SV RU Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 Instruction No. 537426.AA WA08 Användarmanual Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 PODAB 2016 2 3 PODAB 2016 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt en BaseLine tvättmaskin från PODAB. Er nya tvättmaskin

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer