Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...3 Säkerhetsanvisningar och varningar....4 Beskrivning av fläkten....8 Funktionsbeskrivning...10 Con ctivity Använda fläkten...12 Koppla in fläkten...12 Välja effektläge...12 Funktionen Fortsatt drift Stänga av fläkten Kokhällsbelysning Drifttidsräknare...14 Knappljud...16 Säkerhetsavstängning efter 10 timmar...16 Rengöring och skötsel...17 Hölje Fettfilter Nollställa fettfiltrets drifttidsräknare...19 Sätta i/byta kolfilter Nollställa kolfiltrets drifttidsräknare...21 Byta halogenlampa...22 Miele service Fläktens mått...24 Avstånd mellan häll/spis och fläkt (S) Montering...26 Monteringsmaterial...26 Monteringsanvisning...26 Elanslutning...27 Tekniska data

3 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Förpackningsdelar (till exempel folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 3

4 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Fläkten är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Denna fläkt är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt aldrig barn leka med fläkten. Barn under åtta år får endast använda fläkten under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska du tänka på lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får under inga omständigheter tas i drift. En defekt fläkt kan utgöra en säkerhetsrisk. Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en behörig fackman kontrollera installationen. Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (till exempel elektriska stötar). Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns till exempel risk för överhettning). Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och eventuella funktionsstörningar. Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren för vilka tillverkaren inte ansvarar. Dra aldrig i nätanslutningskabeln. Den får inte användas för att fästa olika delar (till exempel en mellanskiva). En skadad anslutningkabel får av säkerhetsskäl endast bytas ut av en fackman. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren att alla säkerhetskrav uppfylls. Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker funktion. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. Denna fläkt får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar). Användning På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, till exempel att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. Om fläkten användas ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (till exempel vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) Tänk på att fläkten kan bli väldigt varm av värmen som stiger uppåt. Rör inte fläkten eller fettfiltret förrän fläkten har svalnat av. Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Fackmässig montering Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkehetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 7

8 Beskrivning av fläkten 8

9 Beskrivning av fläkten Upphängning Ångskärm Hållare för kolfiltren Fettfilter Knappar Symbolerna fungerar som touchknappar. Tryck på motsvarande touchknapp för att koppla in funktionen. Som bekräftelse ljuder en kort ljudsignal. Kokhällsbelysning Kolfilter (4 stycken) Utblåsningsgaller Touchknapp för kokhällsbelysningen Med touchknappen kan du tända och släcka kokhällsbelysningen samt reglera ljusstyrkan (dimmer). Touchknapp för att koppla in och stänga av fläkten Touchknappar för att ställa in fläkteffekt Touchknapp för funktionen Fortsatt drift Med touchknappen aktiverar du funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs av automatiskt efter 5 eller 15 minuter. Touchknapp för fettfilter Touchknappen för fettfilter lyser när fettfiltren måste rengöras. Efter rengöring kan fettfiltrets drifttidsräknare nollställas med hjälp av touchknappen (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Det är dessutom möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna med fettfilterknappen. Touchknapp för kolfilter Touchknappen lyser när kolfiltren måste rengöras. När fläkten tas i bruk för första gången måste drifttidsräknaren aktiveras. Kolfiltrets drifttidsräknare nollställs med knappen efter varje kolfilterbyte (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Det är dessutom möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna med kolfilterknappen. För närmare beskrivning av användning och funktioner se avsnittet "Använda fläkten". 9

10 Funktionsbeskrivning Fläkten arbetar med cirkulationsdrift. Luften som har sugits upp renas genom fettfiltren och genom 4 kolfilter innan den leds ut. Luften leds tillbaka in i köket genom utblåsningsgallret på fläktens ovansida. Kontrollera att kolfiltret sitter i innan fläkten används första gången, se avsnittet Rengöring och skötsel. 10

11 Con ctivity Denna fläkt är en kommunicerbar hushållsprodukt. Kommunikationsmodulen XKM 2000 DA som du kan köpa till, möjliggör automatisk styrning av fläkten beroende på drifttillståndet av en Miele häll. Förutsättningen för kommunikationen är att även hällen är utrustad med den tillhörande kommunikationsmodulen. Hällen överför information om sitt driftläge via elnätet (Powerline) till fläkten. När du kopplar in hällen, kopplas också kokhällsbelysningen och fläkten snart in. Medan du lagar man ställer fläkten automatiskt in effektläge motsvarande hur många kokzoner som är inkopplade och valda effektlägen för dessa. Efter matlagningen stängs fläkten av och kokhällsbelysningen släcks automatiskt efter en viss eftergångstid. Kommunikationsmodulen monteras i fläkten och ansluts till fläktens styrning. För detta behövs en modellspecifik manöverledning. Detaljerad information om funktion och montering hittar du i bruksanvisningen för XKM 2000 DA och i monteringsanvisningen till manöverledningen. Monteringen måste göras av en tekniker från Miele eller av en elektriker. Kommunikationsmodul XKM 2000 DA...m.-nr Manöverledning DA 7090 W, 7000 D... m.-nr

12 Använda fläkten Koppla in fläkten Tryck på Till/Frånknappen. Fläkten kopplas in på läge 2. Till/Frånknappen och knappen 2 lyser. Välja effektläge För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutveckling, med effektlägena 1 till 3. Välj önskat effektläge genom att trycka på touchknapparna 1 till 3. Intensivläge För tillfällig matlagning med kraftig matosutveckling, till exempel stekning, rekommenderas effektläge 4 som intensivläge. Automatisk avstängning av intensivläge Du kan ställa in intensivläget så att fläkten alltid automatiskt kopplar tillbaka till effektläge 3 efter 10 minuter. Fläkten och kokhällsbelysningen måste då vara avstängda. Tryck på touchknappen för Fortsatt drift i ungefär 10 sekunder tills touchknappen 1 lyser. Tryck sedan på följande touchknappar efter varandra belysningsknappen touchknappen 1 och belysningsknappen igen. Om funktionen Automatisk avstängning inte är aktiverad blinkar touchknapparna 1 och 4. För att aktivera funktionen Automatisk avstängning tryck på touchknappen 4. Touchknapparna 1 och 4 lyser. För att avaktivera funktionen, tryck på touchknappen 1. Bekräfta genom att trycka på touchknappen Fortsatt drift. Om ingen bekräftelse görs inom 4 minuter bibehålls den gamla inställningen. 12

13 Använda fläkten Funktionen Fortsatt drift 5 15 Vi rekommenderar att fläkten får fortsätta att gå några minuter efter avslutad matlagning. På så vis renas luften från ånga och matos som eventuellt finns kvar efter matlagningen. Med funktionen Fortsatt drift stängs fläkten av automatiskt efter en förvald tid. Tryck på touchknappen Fortsatt drift efter matlagningen medan fläkten fortfarande är inkopplad en knapptryckning: Fläkten stängs av efter 5 minuter (5 lyser). två knapptryckningar: Fläkten stängs av efter 15 minuter ( 15 lyser). Om du trycker på touchknappen för Fortsatt drift igen förblir fläkten inkopplad (5 15 släcks). Stänga av fläkten Stäng av fläkten med Till/Frånknappen. Kokhällsbelysning Du kan tända och släcka kokhällsbelysningen oberoende av fläkten. Tända kokhällsbelysningen Tryck kort på touchknappen för belysning för att tända kokhällsbelysningen. Belysningen kopplas in på maximal ljusstyrka. Reglera ljusstyrkan (dimmer) Ljusstyrkan kan varieras steglöst. Håll touchknappen intryckt medan belysningen är tänd. Ljusstyrkan blir svagare tills du släpper touchknappen. Om du trycker in touchknappen för belysning på nytt och håller den intryckt blir ljusstyrkan starkare tills du släpper den. Om du håller knappen intryckt ändras ljusstyrkan hela tiden. Släcka kokhällsbelysningen Tryck kort på touchknappen för att släcka belysningen. 13

14 Använda fläkten Drifttidsräknare Tiden som fläkten är i drift sparas i fläktens elektronik. Drifttidsräknaren visar när fett- eller kolfilter ska rengöras eller bytas ut. Drifttidsräknare fettfilter Efter 30 timmars drift eller efter förvald drifttid lyser touchknappen för fettfilter. Fettfiltren måste då rengöras och drifttidsräknaren nollställas (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Ändra drifttidsräknaren för fettfilter Du kan anpassa drifttidsräkaren för fettfilter till dina matlagningsvanor. Vid leverans är ett rengöringsintervall på 30 timmar inställt. En kortare tid på 20 timmar är bra om du steker och friterar mycket. Även om du bara lagar mat då och då, är ett kort rengöringsintervall bra. Det kortare intervallet förhindrar att fett som har samlats hårdnar och försvårar rengöringen. Du kan välja ett intervall på 40 eller 50 timmar om du regelbundet lagar fettsnål mat. För att ändra drifttidsräknaren för fettfilter gör du så här: Stäng av fläkten med Till/Frånknappen. Tryck samtidigt på touchknapparna för Fortsatt drift och fettfilter. Fettfilterknappen och en av touchknapparna 1 till 4 blinkar. Touchknapparna 1 till 4 visar den inställda tiden: touchknapp 1 = 20 timmar touchknapp 2 = 30 timmar touchknapp 3 = 40 timmar touchknapp 4 = 50 timmar. För att välja en kortare tid, tryck på touchknappen 1, och för att välja en längre tid, tryck på touchknappen 4 tills den önskade tiden är inställd. Bekräfta genom att trycka på fettfilterknappen. Alla lampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom 4 minuter bibehålls den gamla inställningen. Kontrollera fettfiltrets drifttidsräknare Du kan kontrollera hur många procent av drifttiden som har förbrukats. Koppla in fläkten med Till/Frånknappen. Tryck på fettfilterknappen och håll den intryckt. 14

15 Använda fläkten En eller fler av touchknapparna 1 till 4 blinkar. Antalet blinkande touchknappar visar hur stor procentandel av den inställda drifttiden som har förbrukats. Touchknapp 1 = 25 % Touchknapparna 1 och 2 = 50 % Touchknapparna 1 och 3 = 75 % Touchknapparna 1 och 4 = 100 % När du släpper fettfilterknappen visas åter den aktuella fläkteffekten. Informationen om de förbrukade drifttimmarna sparas när fläkten stängs av eller vid strömavbrott. Drifttidsräknare kolfilter Drifttidsräknaren för kolfilter är inte aktiverad vid leverans. Ställ in drifttiden för cirkulationsdriften efter hushållets matlagningsvanor. Efter förvald drifttid lyser kontrollampan för touchknappen. Kolfiltren måste då bytas. Drifttidsräknaren måste nollställas (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Aktivera/ändra kolfiltrets drifttidsräknare Stäng av fläkten med Till/Frånknappen. Tryck samtidigt på touchknapparna för Fortsatt drift och kolfilter. Fettfilterknappen och en av touchknapparna 1 till 4 blinkar. Touchknapparna 1 till 4 visar den inställda tiden: touchknapp 1 = 120 timmar touchknapp 2 = 180 timmar touchknapp 3 = 240 timmar touchknapp 4 = avaktiverad. För att välja en kortare tid, tryck på touchknappen 1, och för att välja en längre tid, tryck på touchknappen 4 tills den önskade tiden är inställd. 15

16 Använda fläkten Bekräfta valet med kolfilterknappen. Alla lampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom 4 minuter bibehålls den gamla inställningen. Kontrollera kolfiltrets drifttidsräknare Du kan kontrollera hur många procent av drifttiden som har förbrukats. Koppla in fläkten med Till/Frånknappen. Håll kolfilterknappen intryckt. En eller fler av touchknapparna 1 till 4 blinkar. Antalet blinkande touchknappar visar hur stor procentandel av den inställda drifttiden som har förbrukats. Touchknapp 1 = 25 % Touchknapparna 1 och 2 = 50 % Touchknapparna 1 och 3 = 75 % Touchknapparna 1 och 4 = 100 % Informationen om de förbrukade drifttimmarna sparas när fläkten stängs av eller vid strömavbrott. Knappljud När du väljer en funktion med touchknapparna hörs en kort ljudsignal som bekräftelse. Denna ljudsignal kan stängas av. Stäng av fläkten med Till/Frånknappen. Tryck samtidigt på touchknappen 4 och fettfilterknappen cirka 5 sekunder tills du hör en kort ljudsignal. Ljudsignalen är nu avstängd för alla funktioner. För att koppla in ljudsignalen igen gör du på samma sätt. Efter det att fläkten har varit skild från elnätet eller efter ett strömavbrott är ljudsignalen inkopplad oavsett tidigare inställning. Säkerhetsavstängning efter 10 timmar Om fläkten inte används på 10 timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. Fläkten kan kopplas in igen genom att du trycker på Till/Frånknappen. 16

17 Rengöring och skötsel Bryt alltid strömmen till fläkten före rengöring och skötsel genom att stänga av huvudströmbrytaren skruva ur säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter att de har släckts finns risk för brännskada. Varma lampor kan dessutom gå sönder om man rengör dem med fuktig eller blöt trasa. Vänta därför ett par minuter innan du rengör fläkten. Hölje Fläktens ytor och knappar är känsliga mot repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. Använd endast en mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för att rengöra fläktens ytor och knappar. Torka därefter ytorna torra med en mjuk trasa. Glasytorna kan du rengöra med ett vanligt rengöringsmedel för glas. Använd inte rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel vassa metallskrapor ugnsspray. 17

18 Rengöring och skötsel Fettfilter Rengör fettfiltren senast när fettfilterknappen lyser. Vi rekommenderar att du rengör fettfiltren var 3:e 4:e vecka eftersom fett som samlats i fläkten under en längre tid blir hårt och därmed försvårar rengöringen. Ett överfettat filter innebär brandrisk! Rengöra fettfilter för hand Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva rengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter i diskmaskin Lägg fettfiltren underkorgen i diskmaskinen. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Diska fettfiltren på max 65 C. Om du har en diskmaskin från Miele så väljer du automatikprogrammet. Använd ett milt maskindiskmedel. Öppna fettfiltrets spärr, vinkla fettfiltret neråt cirka 45, haka loss det och ta ut det. För att undvika skador på fettfiltret och spisen/hällen ska de hållas fast ordentligt vid hanteringen. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltren kan dess insida få bestående missfärgningar när de diskas i diskmaskin. Detta inverkar inte på filtrens funktion. Lägg fettfiltren på tork på ett underlag som suger upp fukten bra. 18

19 Rengöring och skötsel Rengör också andra tillgängliga delar av fläkten medan fettfiltren är uttagna. Därmed undviker du brandrisk på grund av fettavlagringar. Sätt tillbaka fettfiltren. Nollställa fettfiltrets drifttidsräknare Nollställ drifttidsräknaren efter rengöringen. Tryck på fettfilterknappen i ungefär 3 sekunder tills endast touchknappen 1 blinkar. Fettfilterknappens lampa släcks. Om du rengör fettfiltren innan de inställda drifttimmarna har förbrukats: Tryck på fettfilterknappen i ungefär 6 sekunder tills endast touchknappen 1 blinkar. 19

20 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid fettfiltren sitter fyra kolfilter. Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. De sätts in i ångskärmen, under utblåsningsgallret. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". För att byta eller montera kolfilter måste först fettfiltren tas ut enligt tidigare beskrivning. På höger och vänster sida i höljet sitter hållare för kolfiltren. Gör så här: Öppna spärren och fäll hållaren neråt. Ta ut kolfiltren ur förpackningen. Sätt in kolfiltren bredvid varandra i hållarens ramar. Fäll upp hållaren igen. Första gången kolfiltret sätts in Aktivera drifttidsräknaren (se avsnittet "Använda fläkten"). 20

21 Rengöring och skötsel Byt alltid kolfilter när kolfilterknappen lyser eller kolfiltret inte längre binder lukten tillräckligt. De bör emellertid bytas vartannat år. Förbrukade kolfilter kan kastas i hushållssoporna. Nollställa kolfiltrets drifttidsräknare Nollställ drifttidsräknaren när du har bytt kolfilter. Tryck på kolfilterknappen i ungefär 3 sekunder tills endast touchknappen 1 blinkar. Kolfilterknappens lampa släcks. Om du rengör kolfiltret innan de inställda drifttimmarna har förbrukats: Tryck på kolfilterknappen i ungefär 6 sekunder tills endast touchknappen 1 blinkar. 21

22 Rengöring och skötsel Byta halogenlampa Bryt strömmen till fläkten genom att stänga av huvudströmmen skruva ur/slå från säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en stund efter det att du har släckt lampan finns risk för brännskador. Vänta därför några minuter innan du byter halogenlampan. För att byta halogenlampa trycker du lampskyddet lätt uppåt. Lampskyddet öppnas och kan fällas ner. Dra ut halogenlampan ur fattningen. Tryck försiktigt in den nya halogenlampan (12 V, 20 W, sockel G4) i fattningen med en trasa eller handske. Beakta tillverkarens anvisningar. Fäll upp lampskyddet igen och tryck fast det. 22

23 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Kundservice behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 23

24 Fläktens mått Avstånd mellan häll/spis och fläkt (S) Om inte spisens/hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd ska minst följande avstånd mellan spisen/hällen och fläktens underkant hållas: 1) Nätanslutningskabel, 180 cm lång Spis/häll elspis/elhäll elgrill frittös (elektrisk) Gashäll med flera kokzoner med maximalt 12,6 kw total effekt, där ingen brännare har mer än 4,5 kw effekt Gashäll med flera kokzoner med en total effekt på mer än 12,6 kw, eller en gashäll med flera kokzoner, där en brännare har mer än 4,5 kw effekt Gashäll med en kokzon med maximalt 6 kw effekt Gashäll med en kokzon med mer än 6 kw effekt Avstånd S 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm Beakta även avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 24

25 Fläktens mått För att få en tillräckligt stor arbetsyta under fläkten rekommenderas ett avstånd på 650 mm även över elspisar. Ta även hänsyn till användarens längd vid montering av fläktens höjd. Det ska vara möjligt att arbeta fritt vid spisen/hällen samtidigt som att fläkten ska kunna användas optimalt. Tänk också på att matos fångas upp sämre ju större avståndet mellan spisen/hällen och fläkten är. Tänk på att ha tillräckligt med utrymme ovanför utblåsningsgallret så att luften kan strömma ut obehindrat. Avståndet upp till taket eller till möbler ovanför fläkten ska vara minst 300 mm. 25

26 Montering Monteringsmaterial 4 skruvar 5x60mmoch 4 pluggar 8 x 50 för att fästa fläkten i taket. Skruvarna och pluggarna är avsedda för montering i betongtak. För andra takkonstruktioner ska skruvar och pluggar som passar för motsvarande material användas. Kontrollera även att taket har tillräcklig bärkraft. 3 klämmor till linorna för att fästa nätkabeln till en upphängningslina. 1 dragavlasning för nätkabeln för montering på en av takfästena. 4 set för upphängning av fläkten bestående av 4 linor, 4 takfästen och 4 kåpor. Upphängningen får inte användas för att fästa ytterligare delar (till exempel en mellanskiva). Borrschablon En kartongbit fungerar som borrschablon. Läs igenom informationen på följande sidor samt avsnitten "Fläktens mått" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" innan fläkten monteras. Monteringsanvisning De enskilda monteringsstegen finns beskrivna på bifogat lösblad. 26

27 Elanslutning Fast anslutning Installation av fläkten får endast utföras av en behörig fackman enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Ej fackmässigt utförda installationsoch underhållsarbeten kan medföra allvarlig fara för användaren för vilka tillverkaren inte tar på sig något ansvar. Anslut nätanslutningskabeln enligt följande schema: grön/gul = skyddsledare blå = neutral ledare (N) brun = nätledare (L1) Fläkten får bara anslutas till ett eluttag som är jordat och installerat enligt gällande föreskrifter! Elanslutningen måste vara utförd enligt gällande föreskrifter! Jordfelsbrytare rekommenderas. Anslutningen måste vara försedd med en åtkomlig, typgodkänd strömbrytare. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör LS-brytare, säkringar och skydd (EN 60335). Erforderliga anslutningsdata framgår av typskylten (se avsnittet "Miele service"). Kontrollera att dessa data angående spänning och frekvens överensstämmer med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. 27

28 Tekniska data Total anslutningseffekt w Fläktmotor W Kokhällsbelysning.... 3x20W Nätspänning...AC 230 V Frekvens....50Hz Säkring...10A Elkabelns längd...1,8meter Vikt...32kg Fläkteffekt enligt EN Cirkulationseffekt med kolfilter: Läge m 3 /h Läge m 3 /h Läge m 3 /h Läge 4 (intensivläge) m 3 /h Extra tillbehör för cirkulationsdrift: Kolfilterset Miele aktivt kolfilter DKF 17-1 innehåller fyra kolfilter. 28

29 29

30 30

31 31

32 DA 7000 D sv-se M.-Nr / 01

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 200 220

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 930

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 727 770

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 194 480

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Bruks- och monteringsanvisning AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Spiskåpa AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Förord 1. Viktiga anvisningar Sida 3-4 1.1 Säkerhetsregler Sida 3 1.2 Före första användningstillfället

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Köksfläkt E601WH/E602WH

Köksfläkt E601WH/E602WH Köksfläkt E601WH/E602WH HN 10164/10165 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan köksfläkten monteras och används. Montering Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation. Köksfläkten

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215 Bruksanvisning Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar glaskeramikhällen i bruk. På så vis undviker du

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är

Läs mer

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Kvalitet och design Sedan numera 112 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi immer besser. Det är tyska och betyder alltid bättre,

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Abb. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Olika arbetssätt 4 Frånluft 4 Med kolfilter 4

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6316 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Mat- och porslinsvärmare ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar matoch porslinsvärmaren i bruk. På så vis

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 DA 420 EXT Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr.

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012 Takfläktar DA 2900 Nyhet 2012 Produktfördelar Con@ctivity Mieles unika automatikfunktion Con@ctivity är en automatikfunktion för fläktar. Med hjälp av Con@ctivity-modulen kan fläkten kommunicera med hällen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS

Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Före montering Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 990

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3060 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr. 06 831

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 Istruzioni di montaggio Installation instructions Notice de montage Montageanleitung Montagevoorschrift Instrucciones de montaje Instruções de instalação Èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó Monteringsanvisning KSEG90X-1

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141

EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141 Instruktionsbok, Bruksanvisning EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141 Brugsvejledning, Käyttöohje, KULLANMA KILAVUZU EFC 1426 EFCR 142 EFC 1416 EFCR 141 S N DK FIN TR S Innehållsförteckning... 2 N Innholdsfortegnelse...

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer