Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Värmepumpstumlare"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Hantering av uttjänad torktumlare Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 20 % energi och också tid om tvätten centrifugeras med 1600 v/min istället för med 1000 v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Se till att rummet där torktumlaren står uppställd inte är för varmt. Lufta rummet om det finns andra värmealstrande apparater i samma rum och/eller stäng av sådana apparater. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehåll Bidra till att skona miljön... 2 Säkerhetsanvisningar och varningar... 6 Använda torktumlaren Manöverpanel Hur displayen fungerar Första gången torktumlaren används EcoFeedback Tvätta rätt Tänk på detta när du tvättar Förbereda tvätten för torktumlaren Skötselsymboler Torktumling Lägg i tvätt i torktumlaren Välj program och starta Välj program Välja tillval eller senare start Starta program Ta ut tvätten efter programslut Programslut/Skrynkelskydd Ta ur tvätten Tillval Låg temperatur plus Refresh Mängdautomatik Skrynkelskydd Summer Favoriter Mixad tvätt Senare start Programöversikt Ändra programförlopp

4 Innehåll Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren Förbereda kondensvattenbehållaren för skynkelreducering med ånga Luddfilter Avlägsna synligt ludd Rengör luddfilter och ventilationsområdet Filter i sockeln Ta ut finfiltret Rengöring Lucka för filter i sockeln Kontrollera värmeväxlaren Återmontering Doftinsats Sätt in doftinsats Byt ut doftinsatsen Hur man klarar av mindre fel själv Hjälp vid störningar Anvisningar i displayen Otillfredsställande torkresultat Andra problem Galler/luftkanaler nere till höger Luddfilter och kondensvattenbehållare Sprejdysa för skrynkelreduceringen Miele service Reparationer Extra tillbehör Garantivillkor och garantitid Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida Översiktsbild baksida Transportera torktumlaren Uppställning Rikta torktumlaren Ventilation Före transport Ytterligare uppställningsförutsättningar Avleda kondensvatten externt Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil Dra avloppsslangen Exempel

5 Innehåll Elanslutning Förbrukningsdata Tekniska data Menyn Inställningar Välja Språk Tid Torrhetsgrad Förlänga avkylningstid Felindikering luftkanaler Summerns ljudstyrka Tastenton Ledningsförmåga Total förbrukning Pinkod Ljusstyrka display Standby-status torktumlare Standby-status torktumlare Memoryfunktion Skrynkelskydd Senare start

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk av den kan medföra person- och sakskador. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder torktumlaren för första gången. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Därmed undviker du olyckor och skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus. Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person. Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar). Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. Information om värmepumpen och kylmedlet: Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum. Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktumlaren fungarar som vanligt ändå. Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt. Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning"). Om den inte har transporterats korrekt måste den dock stå stilla efter transporten eftersom värmepumpen kan ta skada annars. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel. I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras. Användning Den maximala tvättmängden är 8,0 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Brandfara! Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren. innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande. Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor). Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges. Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt) exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning. innehåller fyllning och är trasiga (till exempel kuddar och jackor). Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den smådjur tar sig in i torktumlaren. 12

13 Torktumlaren får inte användas utan eller med skadade luddfilter med skadat filter i sockeln Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren sätts då igen av ludd vilket skulle förorsaka fel. Luddfiltren måste göras rent efter varje torkomgång. Filtren måste torka ordentligt efter att de har rengjorts med vatten eftersom blöta filter kan leda till funktionsstörningar. Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som djur. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar Använda doftinsatser (extra tillbehör) Använd bara Mieles doftinsatser När doftinsatsen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna. Obs, doftämne kan läcka ut! Håll doftinsatsen eller luddfiltret med den fastmonterade doftinsatsen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den. Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa. Om doftämnet kommer i kontakt med huden: Hud skölj ordentligt med vatten och tvätta med tvål. Ögon skölj i minst 15 minuter med vatten.. Om du skulle råka svälja det sköljer du munnen ordentligt med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen eller munnen! Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem. Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för skada på torktumlaren: Fyll aldrig på doftämne i doftinsatsen. Använd aldrig en defekt doftinsats Släng tom doftinsats med hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt. Beakta annan information som bifogas doftinsatsen. 14

15 Tillbehör Säkerhetsanvisningar och varningar Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som en tvätttorkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringssats som passar just din torktumlare och tvättmaskin. Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 15

16 Använda torktumlaren Manöverpanel a Display med touchknapp Närmare förklaringar finns på följande sida. b Knappen Start/Stopp Startar det valda programmet och avbryter ett startat program. c KnappenTorrhetsgrad För alla torrhetsgradsprogam. d Knappen Tid För att välja tid för tidsstyrda program. e Knappen Senare startmed denna knapp kan du senarelägga starten. f Knapp för tillval Programmen kan kompletteras med olika tillval. g Programväljare För att välja program. h Optiskt gränssnitt (endast för Miele service) i Knappen Används för till- och frånkoppling av torktumlaren.torktumlaren kopplar automatiskt från för att spara energi. Det gör den efter 15 minuter om du inte aktiverar några knappar eller funktioner, efter Programslut/Skrynkelskydd eller efter inkoppling av torktumlaren. 16

17 Använda torktumlaren Hur displayen fungerar Med dessa kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav. Mer information finns i avsnittet med samma namn i slutet av denna bruksanvisning. Via programvalsinställningen Ytterligare program kan du välja dessa program Automatic plus Fintvätt Finish siden Träningskläder Touchknappar, OK, När symbolerna lyser kan du manövrera displayen med OK. Touchknapp Med denna går du neråt i urvalslistan eller minskar värdet. Med knappen OK Bekräftar ett valt program, ett inställt värde eller öppnar en undermeny. Touchknapp Med denna knapp går du uppåt i urvalslistan eller höjer värdet. Om ingen aktivering av någon knapp görs kommer symbolerna till touchknapparna att slockna. Detsamma gäller om ett val inte bekräftas med OK. Huvudkuddar, normala Outdoor Impregnering Varmluft Kalluft Program för torkningskorg Bomull hygien Touchknapp EcoFeedback Ytterligare information finns i avsnittet "EcoFeedback". Inställningar Du väljer inställningar genom att trycka på och samtidigt. 17

18 Använda torktumlaren Kontrollampa PerfectDry PerfectDry-systemet mäter i torrhetsgradsprogrammen restfuktigheten i tvätten och bidrar på så sätt till en exakt torkresultat. Perfect Dry blinkar efter programstart och slocknar när programtiden visas.... lyser med uppnådd torrhetsgrad mot slutet av programmet.... fortsätter vara mörk på dessa program: Finish ylle, Finish siden, Kalluft, Varmluft, Korgprogram. Resttidsprognos Efter programstarten visas den beräknade programtiden i timmar och minuter i displayen. Programtiden för torrhetsgradsprogrammen kan variera eftersom tiden beror på tvättsort och restfukt. Elektroniken anpassar sig hela tiden och blir eftersom mer och mer exakt. 18

19 Använda torktumlaren Exempel på användning Flytta markören i en urvalslista Punkten som går att välja är markerad med en vit stapel. Ytterligare program Bomull hygien Automatic plus Fintvätt Genom att trycka på touchknappen flyttar du markören neråt och genom att trycka på touchknappen flyttar du markören i urvalslistan uppåt. Med touchknappen OK bekräftar du. Början eller slutet på en upplistning visas med en punktlinje. Stapeln på höger sida visar var någonstans du befinner dig i listan. Ställa in olika värden Programtid 0 :40 h (0:40 2:30 h ) Värdet som går att ändra är vitmarkerat. Med touchknappen minskas tiden och med knappen höjs den. Med touchknappen OK kommer först timmarna och sedan minuterna att bekräftas. Lämna en undermeny Du lämnar en undermeny genom att välja tillbaka. Markering av vald punkt Ett värde är alltid valt och det markeras med en bock. De andra värdena är automatiskt frånvalda. Torrhetsgrad Skåptorrt Lätt fuktigt Stryktorrt Med touchknappen kommer nästa värde att markeras och med knappen det föregående. Med knappen OK bekräftas det markerade värdet.. Om inget val görs kommer displayen att gå tillbaka ett steg. 19

20 Första gången torktumlaren används Ta bort skyddsfilm och klistermärken Ta bort skyddsfilmen från luckan alla klistermärken (om sådana finns) från framsidan och topplocket. Klistermärken som du ser när luckan är öppen (till exempel typskylten) får du inte ta bort. Uppställning Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet i avsnittet "Uppställning och installation", måste den stå upprätt i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. Ställa in displayspråk Du blir uppmanad att ställa in önskat displayspråk. Du kan när som helst ändra språk via menyn Inställningar. Språk deutsch english (AUS) english (GB) Genom att trycka på touchknapparna och kan du välja önskat språk i displayen. Bekräfta språk genom att trycka på knappen OK. När torktumlaren kopplas in kommer kort Miele Willkommen i displayen. 20

21 Första gången torktumlaren används Ställa klockan (i förekommande fall) Tryck på knappen om du vill att det ska vara 12-timmarsvisning. Tidsformat 24-timmarsvisning 12-timmarsvisning Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Aktuell tid 12 : 00 Tryck på touchknappen för att minska timtalet eller på för att öka timtalet. Bekräfta inställt timtal med touchknappen OK. Sedan kan du ställa in minuter. Gäller bara om du väljer 12 timmarsvisning: Du kan också välja am eller pm. Vid varje programval kommer sedan, till höger uppe i displayen, den valda tiden att visas. Genomför den första idrifttagningen enligt bruksanvisningen. Information Beaka anvisningarna i bruksanvisningen för den fortsatta idrifttagningen Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Läs avsnitt "1 Tvätta rätt" och 2 Fylla torktumlaren". Efter det kan du fylla på torktumlaren och välja ett program. Den första idrifttagningen är avslutad när ett program som är längre än 1 timme har genomförts fullständigt. 21

22 EcoFeedback Via touchknappen EcoFeedback får du information om torktumlarens energioch vattenförbrukning. Genom att trycka på touchknappen EcoFeedback visas två olika informationer: innan ett program börjar visas en beräknad förbrukning under torktumling visas ström-förbrukningen. Kontrollampan EcoFeedback lyser och en indikering visas i displayen. Båda stängs av efter några sekunder. Alternativt kan du också bekräfta dem med OK. Dessutom kan du om du vill, vid programslut, välja om följande ska visas: Energiförbrukning smutsighetsgrad för luddfiltren och filtret i sockeln (0 % = lätt, 50 % = smutsigt, 100 % = väldigt smutsigt). Ju smutsigare filtren är desto längre blir programtiderna. Det ökar också energiförbrukningen. 1. Prognos Tryck på touchknappen EcoFeedback när du har valt program. Under några sekunder visas en förbrukningsprognos: 2. Faktisk förbrukning Tryck på touchknappen EcoFeedback. Här ser du energiförbrukningen. Exempel Energi 2,0 kwh Så länge energiförbrukningen är låg kommer < 0,1 kwh visas. Förbrukningen ändras allt efter hur lång programmet gått och beroende på restfukt. När du öppnar luckan eller efter automatisk avstängning efter programslut återgår informationen till prognosen. Inställning totalförbrukning Informerar om förbrukning i det sista programmet och adderar energiförbrukningen över tid. Mer information hittar du i avsnittet "Inställningar". Energi Ju mer av stapeldiagrammet () som syns, desto högre är energi- och vattenförbrukningen. Beroende på program och tillval ändras prognosen. 22

23 1. Tvätta rätt Tänk på detta när du tvättar Starkt nedsmutsade textilier måste tvättas särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Torka inte textilier som droppar vatten. Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Ju högre varvtal du centrifugerar tvätten på desto mer energi och tid kan du spara på torktumlingen. Nya färgade textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får heller inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilierna. Du kan torka stärkt tvätt. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Förbereda tvätten för torktumlaren Sortera dem i samma textilsort, storlek, skötselsymboler och efter samma torrhetsgrad. Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textilfyllningar läcker ut vilket kan vara en brandrisk. Luckra upp textilierna. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Knäpp ihop exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa... knäpp också ihop hakar och spännen. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Öppna jackor och långa blixtlås så att textilierna torkar jämnt. Risken för att den strykfria tvätten ska bli skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Det gäller särskilt känsliga material som för till exempel skjortor och blusar. Minska eventuellt mängden tvätt. Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten. Sådana kan smälta vid torkning och skada maskinen samt tvätten. Läs avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Annars finns det risk för brand vid felaktig användning. 23

24 1. Tvätta rätt Skötselsymboler Torkning normal/högre temperatur reducerad temperatur: Låg temperatur plus (för ömtåliga textilier) Inte lämplig att torka i torktumlare Strykning och mangling mycket varmt varmt varmt ej strykning/mangling Torktumling Läs avsnittet "Programöversikt". Där finns alla program och mängdangivelser. Rena linnetextilier får endast torkas i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas upp annars. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Skrynkelreducering. Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Finish Ylle. Trikåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper, beroende på kvalitet, ofta i första tvätten. Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare. Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder. Vid särskilt känsliga textilier så kan du minska tvättmängden och välja Skongång plus. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Vid halvfull tumlare kan du välja Mängdautomatik. Välj torrhetsgrad efter uppmaning, till exempel Skåptorrt plus, om du vill vika ihop tvätten och lägga iväg den direkt efter torktumling.... Varmmangeltorrt, om du till exempel vill mangla tvätten efteråt. Innermaterialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Dessa textilier bör endast torkas i programmet Skrynkelreducering. 24

25 2. Lägg i tvätt i torktumlaren Läs först igenom avsnittet "1. Tvätta rätt". Tryck på knappen för att koppla in torktumlaren. Man kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi). Öppna luckan Om du inte använder doftinsats när du torkar: flärpen måste vara helt nertryckt (pilen). Stäng luckan Ta tag i handtaget och dra upp luckan. Lägg plaggen löst i trumman. Överbelasta inte trumman! Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Stäng luckan med lätt svängrörelse. Se till att inga textilier kläms fast i luckan. Textilierna kan gå sönder. 25

26 3. Välj program och starta Välj program Ytterligare program Du kan välja ytterligare program i displayen. Vrid programväljaren. Beroende på vad du väljer lyser olika program och inställningsmöjligheter i displayen. När du väljer ett program kommer den maximala mängden som du kan fylla tumlaren med att lysa i displayen under några sekunder (beräknat på en vikt med torr tvätt). Du kan bekräfta med OK eller vänta tills den förinställda torrhetsgraden eller programtiden börjar lysa av sig självt. Om du är tveksam kan du ta ur tvätten. Ytterligare program Automatic plus Fintvätt Finish siden Tryck på eller för att välja i urvalslistan tills önskat program lyser. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. 26

27 3. Välj program och starta Torrhetsgradsprogram Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Jeans, Skjortor, Express, Skrynkelreducering, Skrynkelreducering med ånga, Automatic plus, Sportkläder, Outdoor Efter att du valt ett av dessa program kan också torrhetsgraden ändras. Förutom programnamnet kommer även tiden och den förinställda torrhetsgraden att visas. Bomull 10:00 Programtid 2:57 h Skåptorrt Tryck på knappen Torrhetsgrader. Torrhetsgrad Skåptorrt Lätt fuktigt Stryktorrt Välj en torrhetsgrad genom att trycka på touchknappen. För Bomull Expresskan du välja mellan alla torrhetsgrader. För övriga program är urvalet begränsat. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Obs! När du väljer programmet Skrynkelreducering måste kondensvattenbehållaren vara fylld enligt bruksanvisnngen (avsnittet "Rengöring och skötsel". 27

28 3. Välj program och starta Andra och tidsstyrda program Bomull, Finish ylle, Finish siden, Huvudkuddar normal, Impregnering, Bomull hygien Programtiden anges av torktumlaren och kan inte ändras. Kalluft, Varmluft, Korgprogram Du kan ställa in en tid i tio-minuterssteg. Kalluft: 20 minuter - 1:00 timmar Varmluft: 20 minuter - 2:00 timmar Korgprogram: 40 minuter - 2:30 timmar Se avsnittet "Favoriter". Efter programstart kan du enkelt spara ett pågående program under favoriter. Se "Ändra programförlopp". Mixad tvätt Om du vill torka mixad tvätt kan du välja ur en lista på upp till 19 olika typer. Baserat på denna kommer torktumlaren att välja rätt programinställning. Se avsnittet "Mixad tvätt". Program för torkningskorg 10:00 Programtid 0:40 h Tryck på knappen Tid. Programtid 0 :40 h (0:40 2:30 h ) Förläng / Förkorta timmarna genom att trycka på eller. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Ändra minuterna också. Favoriter Du kan välja upp till 10 anpassade favoritprogram från en lista. 28

29 3. Välj program och starta Välja tillval eller senare start Tillval PerfectDry blinkar/lyser endast på torrhetsgradsprogrammen (se också avsnittet "Använda torktumlaren"). Kort innan programslut lyser Avkylning i dislayen. Tvätten kommer nu att kylas av men programmet är fortfarande inte färdigt. Tryck på valfri knapp. Knappen lyser då. Först när visningen om mängden är slocknat kan du göra ett val. Det går inte att kombinera eller välja till/ från alla tillval, se avsnittet "Tillval". Ytterligare information hittar du i avsnittet "Tillval". Senare start Tryck på Senare start för att senarelägga starten. Ytterligare information hittar du i avsnittet "Senare start". Starta program Tryck på Start/Stopp. Start/Stopp lyser. I displayen lyser Torkning och programtidne. På torrhetsgradsprogrammen lyser senare uppnådd torrhetsgrad istället för Torkning. 29

30 4. Ta ut tvätten efter programslut. Programslut/Skrynkelskydd Programslut: Skynkelskydd/Programslut (när Skynkelskydd har valts) eller Programslut lyser. Knappen Start/Stopp lyser inte längre. 10 minuter efter programslut börjar Start/Stopp långsamt att blinka och displayen blir mörk: standby används för att spara energi. 15 minuter efter att skrynkelskyddet gått färdigt stängs torktumlaren automatiskt av (på program utan skrynkelskydd 15 minuter efter programslut). Ta ur tvätten Öppna aldrig luckan innan torktumlaren gått färdigt. Ta tag i handtaget och dra upp luckan. När torktumlaren är inkopplad och luckan öppen släcks belysningen i trumman automatiskt efter några minuter (för att spara energi). Tryck på knappen för att stänga av torktumlaren om den fortfarande är inkopplad. En signal ljuder. Ta bort allt ludd från luddfiltren. Se avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Luddfilter". Stäng luckan med lätt svängrörelse. Töm kondensvattenbehållaren. Kondensvattnet kan du använda för programmet Skrynkelreducering. Se avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Förbereda kondensvattenbehållaren för skrynkelreducering". Ta ut tvätten. Glöm ingen tvätt i tumlaren. Det kan medföra skador. 30

31 Mängdautomatik Tillval Om du ska torka lite mindre mängder än vad som anges som maxmängd i avsnittet "Programöversikt" kan du genom att trycka på knappen för mängdautomatik förkorta och förbättra torkningsprocessen. Genom att trycka på önskad knapp aktiveras eller avaktiveras ett tillval. Inte alla tillval går att kombinera eller välja till/från. Knappen lyser då. Låg temperatur plus Ömtåliga textilier (med tvättsymbolen, exempelvis av akryl) torkas med lägre temperatur och under längre tid. Skrynkelskydd Efter avslutat program roterar trumman, beroende på valt program, med speciella intervaller under 2 timmar. Dessa intervaller hjälper till att minska skrynklor om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program Summer När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under maximalt 1 timme i intervaller). Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna inställning. Refresh Använd Refresh för att reducera lukt för annars rena (torra eller fuktiga) plagg. Torkningsluften tempereras under en viss tid. Utan ytterligare värmetillförsel kommer sedan texitlierna att luftas på Skåptorrt. Det går inte att ändra. Uppfräschningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något, använder doftinsatsen och om du minskar på tvättmängden. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reduceringen av lukt lika bra som för bomullstextilier. 31

32 Tillval Följande tillval kan väljas till de olika programmen Låg temperatur plus 1 Refresh 1 Mängdautomatik 1 Skrynkelskydd Summer Bomull X X Bomull X X X X X Strykfri tvätt X X X X X Finish ylle X Jeans X X X X Skjortor X X X X Express X X Skrynkelreducering O X X Skrynkelreducering med ånga 32 X X Automatic plus O X X Fintvätt O X X Finish siden X X Träningskläder O X X Huvudkuddar, normala X X Outdoor O X X Impregnering X X Varmluft X X X Kalluft X X Program för torkningskorg X Bomull hygien X X 1 = dessa val går inte att kombinera med varandra X = valbart O = går ej att ändra/alltid aktiv = går ej att välja

33 Favoriter Du kan spara ett individuellt samman ställt program under ett eget namn. Favoritprogrammen sorteras i bokstavs ordning. Vrid programväljaren till Favoriter. 1. skapa nytt Tillval Skongång plus Refresh Mängdautomatik Välj och bekräfta. Favoritprogram Tillval skapa nytt Skongång plus Bekräfta skapa nytt med touchknapp en OK. Tryck på eller för att markera önskat program. Refresh Mängdautomatik Tillvalet markeras med och följande visas: Tillval Bekräfta med touchknappen OK. Ändra/lägga till val Välj eventuellt torrhetsgrad elle rtid med touchknapparna eller och bekräfta med OK. Avsluta val visa valda val Ändra/lägga till val Tillval Välja tillval Välja tillvalsfunktion Fortsätta utan tillval Bekräfta Ändra/lägga till val om du fortfarande vill välja ett val. Avsluta val Välj Välj tillval eller fortsätt utan tillval. Du måste bekräfta Avsluta val om du har valt alla tillval. visa valda val Du kan titta på valen igen. Radera val Du kan radera val. 33

34 Favoriter Sammanfattning Sammanfattning överta Bomull Skåptorrt Välj överta och bekräfta. 2. Ange namn Du kan välja ett namn på max 10 tecken. Mata in namn A Ä B C D Tryck på touchknappen eller för att flytta på tecknen tills det markerade tecknet är markerat. Bekräfta inställningen av varje tecken genom att trycka på touchknappen OK. Dessutom kan du genom att välja en av dessa symboler spara, radera eller ändra: 123 abc 3. Spara namn Spara namn Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Programmet sparas under favoriter. Ändra Favoritprogram ändra radera Dry-Plus Välj alternativet Ändra. Välj ut det favoritprogram som du vill ändra. Ändra favoritprogram och spara det under samma namn eller ändra namn. Nästa gång du startar favoritprogrammet är det ändrat. radera Om du har sparat tio favoritprogram måste du radera ett om du vill spara ett nytt. Välj radera. Välj ut det favoritprogram som du vill radera. Bekräfta raderandet. D r y - P l u s z a ä b c Tryck på touchknappen eller och markera symbolen. 34

35 Mixad tvätt För torkning av mixad tvätt som kan sammanställas från en lista. Vrid programväljaren till Mixad tvätt. Tryck på touchknappen eller för att markera önskad sorts textil. 19 textiler listas i alfabetisk ordning. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Den valda textilien markeras med och i displayen lyser: Mixad tvätt Ändra/lägga till val Avsluta val visa valda val Avsluta val (spara) Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Torktumlaren har sammanställt ett optimalt program. Obs: genom att stänga av torktumlaren raderas Välj textilier. Du kan fortfarande ändra Torrhetsgraden och lägga till Skrynkelskydd eller Summer. Tryck på den blinkande knappen Start/Stopp. Urvalet raderas efter programslut och måste väljas på nytt efter torkning. tryck på touchknappen eller för att markera en text och bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Ändra/lägga till val Du kan lägga till textilier enligt följande beskrivning. Välj flera textilier. Genom att bekräfta en redan vald textil kan du välja bort den igen och bocken slocknar. Visa val du gjort Du kan välja att titta på valda textilier igen. Radera val Du kan radera allt. Tillbaka Du kommer tillbaka till Välj textilier. 35

36 Senare start Välja tid Med Senare start kan du välja en senare tidpunkt inom 24 timmar för programstarten. En förutsättning för att detta ska fungera korrekt är att rätt tid på dygnet har ställts in. Tryck på knappen Senare start efter det att du har valt program. Start kl. 12 : 00 Med touchknappen ökas tiden från 1 timme till 24 timmar och med touchknappen minskas den. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Markören byter från timmar till minuter. Ställ in minuterna så att valet sker i steg om 15 minuter. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. I displayen visas när den automatiska programstarten sker. Trumman roterar kort efter varje timme (reducering av skrynklor). Ändra senare start Tryck på knappen Senare start. Du kan starta direkt eller ändra tiden: Tryck på touchknappen eller. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Du kan öppna luckan och lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand. Tryck på knappen Start/Stopp, så att senare start fortsätter. Avbryta program Tryck på knappen Start. Bekräfta Avbryta senare start med OK. Ändra (vid behov): Tryck på knappen Senare start. Välj Ändra tid och ändra den. Radera (vid behov): Tryck på knappen Senare start. Välj Radera tid och bekräfta den med OK. Starta senare start Tryck på knappen Start. 36

37 Bomull ** Textilier Anvisning Bomull Programöversikt max 8,0 kg* Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under Bomull skåptorrt. Uteslutande Skåptorrt kommer användas. Programmet Bomull Skåptorrt är som mest effektivt om tvätten har centrifugerats innan. Extratorrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt Textilier Anvisning max 8,0 kg* En- och flerlagriga textilier av bomull som till exempel T-shirts, underkläder, babykläder, arbetskläder, jackor, täcken, frottéhanddukar, badlakan och morgonrockar. Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med Extratorrt eftersom de kan krympa. Stryktorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt. Textilier Anvisning Strykfri tvätt Bomulls- och linnetextilier, till exempel bordslinne, sängkläder och stärktvätt Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet. Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt Textilier * vikt, torr tvätt max 4,0 kg* Strykfria textilier av syntet, bomull eller blandmaterial, till exempel arbetskläder, tröjor, klänningar, byxor, blusar, strumpor och bordsdukar. ** Anvisningar för testinstitut: Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN

38 Programöversikt Finish ylle Textilier Anvisning Jeans max 2,0 kg* Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och sockor Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt Textilier Skjortor Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt Textilier Express Skjortor och skjortblusar. max 3,0 kg* max 2,0 kg* max 4,0 kg* Extratorrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt, Varmmangeltorrtr Textilier Anvisning * vikt, torr tvätt Mindre känsliga textilier för programmet Bomull Förkortad programtid. 38

39 Skrynkelreducering Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Anvisning Bomulls- eller linnetextilier. Programöversikt max 1,0 kg* Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel bomullsbyxor, anoraks, skjortor. Lämpligt för torr och fuktig tvätt. Välj Stryktorrt om textilierna ska strykas. Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Skrynkelreducering med ånga Skåptorrt, Stryktorrt Textilier Anvisning * vikt, torr tvätt Bomulls- eller linnetextilier. max 1,0 kg* Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel bomullsbyxor, anoraks, skjortor. För alla textilier som ska fuktas innan strykning är skrynkliga och ska slätas ut. Välj Stryktorrt om textilierna ska strykas. När du använder detta program tas vatten ur kondensvattenbehållaren. Vattnet sprejas in i trumman via påfyllningsöppningen. Därför måste kondensvattenbehållaren vara fylld till minst markeringen för min med vatten. Eftersom kondensvattenpumpen går igång kommer det låta lite högre. 39

40 Programöversikt Automatic plus Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt Textilier Fintvätt Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt Textilier Anvisning Finish siden Textilier Anvisning Träningskläder max 5,0 kg* max 2,5 kg* Ömtåliga textilier med märkningen av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer. För extra skrynkelfri torkning så kan du minska tvättmängden. Textilier som tål torktumling: blusar och skjortor max 1,0 kg* Program för att reducera skrynklor, textilierna torkas dock inte färdigt. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Skåptorrt plus, Skåptorrt, Lätt fuktigt, Stryktorrt, Stryktorrt Textilier Huvudkuddar Skåptorrt Textilier Anvisning * vikt, torr tvätt max 3,0 kg* Träningskläder av material som är lämpligt att torkas i torktumlare. 1-2 huvudkuddar max 80x40 cm 1 huvudkudde max 80x80 cm Huvudkuddar lämpade för torkning i torktumlare med fjäder-, duneller syntetfyllning. Särskilt huvudkuddar som fortfarande kan kännas fuktiga efter torkning. Torka huvudkudden i detta program så många gånger tills du tycker att den känns torr. 40

41 Outdoor Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Impregnering Skåptorrt Textilier Anvisning Varmluft Textilier Anvisning Kalluft Textilier * vikt, torr tvätt Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare. Programöversikt max 2,5 kg* max 2,5 kg* För att torka textilier som är lämpliga för torktumling som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och bordsdukar. Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! max 8,0 kg* Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar, sovsäckar. Torkning av exempelvis enstaka badlakan, badkläder och disktrasor. Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Alla typer av textilier som ska vädras. max 8,0 kg* 41

42 Programöversikt Program för torkningskorg Anvisning maximal tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg I detta program får du bara torka/vädra med en torkningskorg (extra tillbehör). Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning. Beakta torkningskorgens bruksanvisning. Textilier/ produkter Bomull hygien Skåptorrt Textilier Anvisning * vikt, torr tvätt Se bruksanvisningen för torkningskorgen. max 4,0 kg* Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar. Kläderna torkas något längre tid med samma temperatur (längre temperaturhålltid). På så vis dör mikroorganismer som exempelvis bakterier och kvalster. Allergener i tvätten reduceras.programmet får inte avbrytas eftersom mikroorganismerna då inte dör. Programmet får inte avbrytas eftersom mikroorganismerna då inte dör. 42

43 Ändra programförlopp Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). Om programväljaren ställs om lyser Går inte att ändra, tills det ursprungliga programmet har ställts in. För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet. Pågående program - avbryta och välja nytt program Tryck på knappen Start. Bekräfta Avbryt program med touchknappen OK. Avkylning lyser i displayen om en viss torkningstid eller torkningstemperatur är uppnådd. Vänta tills Slut lyser eller tryck igen på knappen Start/Stopp, tills Slut lyser. Tryck på knappen. Tryck på knappen för att koppla in torktumlaren. Välj och starta ett nytt program direkt. Välj Avbryta program. Bekräfta inställningen genom att trycka på touchknappen OK. Avkylning lyser i displayen om en viss torkningstid eller torkningstemperatur är uppnådd. Vänta tills Slut lyser eller tryck igen på knappen Start/Stopp, tills Slut lyser. Risk för brännskador! Ta inte på trummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår höga temperaturer i trumman. Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten. Stäng luckan. Fortsätta program: (välj eventuellt torrhetsgrad innan) Tryck på knappen Start. Programtid Ändringar i programförloppet kan leda till att tiden i displayen ändras.... spara under favoriter. Tryck på knappen Start. Välj och bekräfta Spara program. Du kan spara detta program under Favoriter. Se avsnitt "Favoriter" under "2. Ange namn". Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt Tryck på knappen Start. 43

44 Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren. Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning. När kondensvattenbehållaren är full, lyser kontrollampan Töm behållaren.radera Töm behållaren. Om torktumlaren är inkopplad öppnar och stänger du luckan. Annars kan luckan och handtaget skadas när kondensvattenbehållaren dras ut. Stäng luckan ordentligt. Töm behållaren. Skjut in behållaren i torktumlaren. Drick inte vattnet i kondensvattenbehållaren. Det kan medföra hälsofara för både människor och djur. Du kan använda kondensvattnet i programmet Skrynkelreducering med ånga. För att kunna göra det måste kondensvattenbehållaren vara fylld, se följande. Dra ut kondensvattenbehållaren. Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll i behållarens handtag och baksida. 44

45 Rengöring och skötsel Förbereda kondensvattenbehållaren för skynkelreducering med ånga I programmet Skrynkelreducering med ånga leds uppsamlat kondensvatten in i trumman. Därför är det viktigt att kondensvattenbehållaren minst är fyll till markeringen min med vatten. 1 Sprejdysor, 2 Gummitätning Låt vattnet rinna genom ringarna i sprejdysorna 1. Bara rent vatten utan parfymer, tvättmedel eller andra ämnen får användas. min markeringen hittar du framtill på den vänstra sidan. Använd kondensvattnet till torkningen. Om kondensvattenbehållaren är tom. Du kan även köpa kondensvatten (som används till strykning) och hälla över i kondensvattenbehållaren. Bara undantagsvis kan du använda kranvatten. Använder du kranvatten för ofta kan sprejmunstycket kalka igen. Kontrollera gummitätningarna då och då Om du fyller på kranvatten för ofta kan det bildas kalkfläckar på gummitätningen 2. Gnugga i sådana fall bord dem med en fuktig trasa 2. Skjut därefter in kondensvattenbehållaren helt bak. 45

46 Rengöring och skötsel Luddfilter Ta bort luddet (se pilarna)... Torktumlaren har 2 luddfilter i luckan, ett upptill och ett nertill som fångar upp ludd under torktumlingen. Avlägsna synligt ludd. Ta bort ludd efter varje torkning. Du kan dammsuga upp ludd. Öppna luckan. Om du använder en doftinsats måste den först tas bort.... från ytorna på alla luddfilter.... från den hålade tvättavvisaren. Skjut in det övre luddfiltret tills du hör att det snäpper fast. Stäng luckan. Gör som följer om luddfiltren är väldigt smutsiga. Dra ut det övre luddfiltret uppåt. 46

47 Rengöring och skötsel Rengör luddfilter och ventilationsområdet Om torkningstiden har blivit längre eller om du ser att luddfiltren är ordentligt smutsiga måste du göra rent dem ordentligt. Ta ur doftinsatsen om du använder en sådan. Dra ut det övre luddfiltret uppåt. Ta bort synligt ludd med dammsugaren ur det övre ventilationsområdet. Våtrengöring av luddfiltren Spola igenom filtren med varmt vatten. Skaka av dem och torka dem ordentligt. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! På det nedre luddfiltret vrider du det i pilens riktgning med det gula vredet (tills du hör att det lossnar). Skjut in det undre luddfiltret helt bakåt och spärra det gula vredet. Skjut bak det övre luddfiltret helt. Stäng luckan. Dra ut luddfiltret framåt. 47

48 Rengöring och skötsel Filter i sockeln Rengör bara filtret i sockeln när Rengör luftkanaler lyser. Radera Rengör luftkanaler: Koppla till och sedan från torktumlaren / bekräfta OK. Ta ut finfiltret Tryck på den runda fördjupade ytan på luckan för värmeväxlaren. Luckan öppnas. Dra ut filtret i handtaget. 48 Dra ut handtaget ur filtret. Rengör filtret ordentligt under rinnande vatten. Krama ur filtret ordentligt. I torktumlaren åker det högra stiftet ut. Det ser till att luckan för värmeväxlaren bara stängs när sockelfiltret är korrekt isatt. Rengöring Finfiltret får inte vara blött när du sätter tillbaka det. Om det är blött kan det uppstå funktionsstörningar! Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa.

49 Rengöring och skötsel Lucka för filter i sockeln Kontrollera värmeväxlaren Skaderisk! Rör inte vid kylelementens baksida med händerna. Du kan skära dig. Se efter om det finns ludd på elementet. Om du ser att det har samlats ludd Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att du inte skadar tätningen när du gör det! Kontrollera om kylelementen är igensatta av ludd. Om du ser att det har samlats ludd: Vi rekommenderar att du använder en dammsugare med sugpensel. Var försiktig när du dammsuger kylelementen så att det inte går sönder. Dammsug försiktigt bort synligt ludd. 49

50 Rengöring och skötsel Återmontering Torktumlaren får endast användas när filtret är isatt och luckan för filtret är stängt. Endast med stängd lucka garanteras att kondenssystemet är tätt och att torktumlaren fungerar felfritt. Sätt tillbaka filtret korrekt på handtaget. För att filtret ska sitta korrekt framför värmeväxlaren 50 sätter du i handtaget med finfiltret på de båda stiften. Texten "Miele" måste vara läsbar. Skjut in filtret helt. När du skjuter in filtret i sockeln kommer också det högra stiftet att skjutas in. Stäng luckan till värmeväxlaren.

51 Rengöring och skötsel Torktumlare Bryt strömmen till torktumlaren. Använd inga skur-, fönsterputseller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumlaren. Rengör endast torktumlaren med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel eller tvål och vatten. Rengör tätningen runt luckans insida med en fuktig trasa. Torka därefter allt torrt med en mjuk trasa. Rostfritt stål (till exempel trumman) kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål, vilket inte är nödvändigt. 51

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 330 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

T 4000. Bruksanvisning. Instruction No. 636781.AA WT09

T 4000. Bruksanvisning. Instruction No. 636781.AA WT09 T 4000 Bruksanvisning Instruction No. 636781.AA WT09 3 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4000 K från CYLINDA. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF23 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LTH57560. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LTH57560

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Instruction No. 636566.AB WT09. Användarmanual. Torktumlare T 7156 E, T 7156 K

Instruction No. 636566.AB WT09. Användarmanual. Torktumlare T 7156 E, T 7156 K Instruction No. 636566.AB WT09 Användarmanual Torktumlare T 7156 E, T 7156 K EC Declaration of conformity Manufacturer: Schulthess Maschinen AG Address: Landstrasse 37 CH-8633 Wolfhausen Hereby declares

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W bruksanvisning Iron Aid EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer