Bruksanvisning Tvättmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Tvättmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr

2 Innehåll Bidra till att skona miljön... 6 Säkerhetsanvisningar och varningar... 7 Använda tvättmaskinen Manöverpanel Display Exempel på användning Första gången tvättmaskinen används Sätta in tvättmedelspatroner Ställa in displayspråk Avlägsna transportsäkringen Ställa klockan (i förekommande fall) Starta program för kalibrering TwinDos Tvätta miljövänligt EcoFeedback Förbereda tvätten Välja program Lägga i tvätten Välja programinställningar Tillsätta tvättmedel TwinDos Tvättmedelsbehållare Kapseldosering Starta program - Programslut Centrifugering Senare start Välja Ändra Radera och starta tvättprogrammet direkt Avbryta program Programöversikt

3 Innehåll Favoriter Skapa favoriter Mixad tvätt Tillval ProgramManager Intensiv ECO Extra skonsam Extra tyst AllergoWash Skrynkelreducering med ånga Kort Fläckar Ytterligare tillval Sköljstopp Förtvätt Extra vatten Extra sköljning Översikt tvättprogram - ProgramManager Översikt program och tillval Översikt program och ytterligare tillval Programförlopp Skötselsymboler Ändra programförlopp Avbryta program Avbryta program tillfälligt Ändra Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Barnsäkerhetsspärr Tvättmedel Rätt tvättmedel Avhärdningsmedel Doseringshjälp Efterbehandlingsmedel Rekommendation Mieles tvättmedel Tvättmedelsrekommendationer enligt förordning (EU) nr. 1015/ Separat sköljning med formsköljmedel eller stärkmedel

4 Innehåll Rengöring och skötsel Trumrengöring (Info Hygien) Rengöra hölje och manöverpanel Rengöra tvättmedelsbehållaren Rengöra TwinDos-systemet Starta skötselprogram Rengöra behållarfacket Rengöra vattentilloppsfiltret Hur man klarar av mindre fel själv Hjälp vid störningar Det går inte att starta något tvättprogram I displayen visas följande felmeddelande och programmet avbröts I displayen visas ett meddelande vid programslut I displayen visas ett meddelande vid programslut Fel med TwinDos Allmänna problem med tvättmaskinen Ett otillfredsställande tvättresultat Luckan kan inte öppnas Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Miele service Reparationer Garantivillkor och garantitid Extra tillbehör Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida Översiktsbild baksida Uppställningsyta Bära tvättmaskinen till uppställningsplatsen Avlägsna transportsäkringen Montera transportsäkringen Rikta tvättmaskinen Skruva ut fötterna och dra åt dem Inbyggnad under bänkskiva Tvätt-torkpelare Vattenskyddssystemet Vattentillopp Vattenavlopp Elanslutning

5 Innehåll Förbrukningsdata Anvisningar för jämförande tvättester: Tekniska data Inställningar Avsluta inställning Språk TwinDos Tid Smutsighetsgrad Summerns ljudstyrka Knappljud Total förbrukning Pinkod Temperaturenhet Ljusstyrka display Standbystatus display och LED Standbystatus maskin Visning av maximal tvättmängd Memoryfunktion Extra Förtvättstid Bomull Blötläggningstid Skongång Temperatursänkning Nivå Extra vatten Maximal sköljnivå Vattenavkylning Lågt vattentryck Skrynkelskydd Senare start Extra tillbehör Tvättmedel Specialtvättmedel Textilvårdande medel Övriga medel

6 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Hantering av uttjänad tvättmaskin Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan medföra person- och sakskador. Läs bruksanvisningen innan du använder tvättmaskinen för första gången. Den ger viktig information om säkerhet, användning och skötsel. På så vis skyddar du dig och undviker skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och ge den till en eventuell nästa ägare. Användningsområde Denna tvättmaskin är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus. Använd tvättmaskinen uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att tvätta kläder vilka enligt skötseletiketten kan tvättas. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att tvättmaskinen har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt. Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år ska hållas borta från tvättmaskinen, om de inte hålls under ständig uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda tvättmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på tvättmaskinen utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt inga barn leka med tvättmaskinen. Teknisk säkerhet Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Kontrollera att tvättmaskinen inte har några yttre, synliga skador innan du ställer upp den. En skadad tvättmaskin får inte tas i bruk. Jämför uppgifterna om anslutning på tvättmaskinens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker. Tillförlitlig och säker drift av tvättmaskinen garanteras endast när den är ansluten till det offentliga elnätet. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel, grenuttag eller liknande (de kan orsaka överhettning och därmed också brand). Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till tvättmaskinen. Icke fackmannamässiga reparationer kan leda till fara för användaren. Tillverkaren tar inget ansvar för icke fackmannamässiga reparationer. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på tvättmaskinen vid senare tillfälle. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är den endast skild från elnätet i något av följande fall: När kontakten är utdragen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. Mieles vattenskyddssystem skyddar mot vattenskador under följande förutsättningar: När vatten- och elanslutning är installerade enligt gällande föreskrifter. Vid synliga skador måste tvättmaskinen utan dröjsmål repareras. Vattnets flödestryck måste vara minst 100 kpa och får inte vara högre än kpa. Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar). Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 10

11 Användning Säkerhetsanvisningar och varningar Ställ inte tvättmaskinen i rum eller utrymmen där det är risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. Ta bort transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan du tar den i drift (se avsnittet "Ta bort transportsäkringen" under "Uppställning och anslutning"). Om transportsäkringen inte är borttagen kan den vid centrifugering skada möbler och/eller maskiner som står bredvid. Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (exempelvis vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Risk för översvämning! Innan du hänger avloppsslangen i ett handfat, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Säkra slangen så att den inte glider iväg. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur handfatet om den inte är förankrad. Se till att inga främmande föremål (spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen och tvättas med. Sådana föremål kan skada olika delar i tvättmaskinen (som till exempel tvättvattenbehållaren eller tvättrumman). Skadade delar kan i sin tur skada tvätten. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Var försiktig när du öppnar luckan när du har använt ångfunktionen. Det finns risk för brännskador av den heta ångan och de höga temperaturerna på trumman och luckglaset. Backa och vänta tills ångan har dunstat. Den maximala tvättmängden är 9 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Om tvättmedlet doseras korrekt behöver tvättmaskinen inte avkalkas. Om din tvättmaskinen ändå skulle kalka igen så pass att du behöver avkalka den, använd ett avkalkningsmedel som är baserat på naturlig citronsyra. Miele rekommenderar Mieles avkalkningsmedel som du kan köpa i webbshopen på hos din Mieleåterförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Läs och följ förpackningsanvisningarna noga. Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Tvättmaskinen kan ta skada och giftig ånga kan bildas. Risk för brand och explosion! Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen (till exempel kemiskt ren bensin). Plastytorna kan skadas. Textilfärg måste vara lämplig för användning i tvättmaskin och får endast användas i en omfattning som är normal för hushållsbruk. Läs och följ tillverkarens anvisningar noga. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar Avfärgningsmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Av den anledningen får avfärgningsmedel inte användas i tvättmaskinen. Om du skulle få tvättmedel i ögonen, skölj direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du råkar svälja tvättmedel, kontakta genast läkare. Personer som har känslig hy eller har skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel. Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som tvätttorkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringssats som passar just din torktumlare och tvättmaskin. Tänk på att köpa en passande sockel till tvättmaskinen. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 13

14 Använda tvättmaskinen Manöverpanel a Display och touchknappar Närmare förklaringar finns på följande sida. b Knapp Start/Stop Med denna knapp startar du det valda tvättprogrammet och avbryter ett redan startat program. c Knapp Temperatur Med denna ställer du in den önskade temperaturen. d Knapp Centrifugering Med denna knapp ställer du in önskat slutcentrifugeringsvarvtal. e Knapp Senare start Med denna knapp väljer du Senare start. f Tillvalsknappar De olika tvättprogrammen kan kompletteras med olika tillval. g Programväljare Med programväljaren väljer du önskat tvättprogram. h Optiskt gränssnitt PC För Miele service. i Knapp Med denna knapp kopplar du in och stänger av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta görs 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling av tvättmaskinen, om inget annat val görs. 14

15 Använda tvättmaskinen Programtid Efter programstarten visas den beräknade programtiden i timmar och minuter i displayen. När ett program startas med Senare start visas programtiden först när programmet har startat. j Touchknapp Med denna går du neråt i urvalslistan eller minskar värdet. k Touchknapp OK Med knappen OK bekräftar du ett valt program, ett inställt värde eller öppnar en undermeny. l Touchknapp Med denna knapp går du uppåt i urvalslistan eller höjer värdet. m Touchknapp Dos Med denna knapp kopplar du in den automatiska tvättmedelsdoseringen. n Touchknapp Cap Med denna knapp aktiverar du kapseldoseringen via tvättmedelsbehållaren. o Touchknapp EcoFeedback När du trycker på denna knapp får du information om energi- och vattenförbrukning för det aktuella tvättprogrammet. Se även avsnittet "EcoFeedback". Touchknapparna till lyser så snart du kan manövrera displayen via touchknapparna. Senare start Den tid som har valts för Senare start visas. Tiden fram till programstart räknas ned. När tiden fram till programstart har räknats ned startar programmet och i displayen visas den beräknade programtiden. 15

16 Använda tvättmaskinen Display Bomull 10:30 Programtid 2:59 h I displayen visas följande värden: valt program tid programtid vald temperatur valt centrifugeringsvarvtal. Exempel på användning 1600 v/min Att förflytta sig i och markera i en urvalslista Stapeln på höger sida visar att det handlar om en urvalslista. Den nu valda punkten är markerad. Ytterligare program Automatic plus Refresh Mörka textilier Genom att trycka på touchknappen flyttar du markören neråt i urvalslistan och genom att trycka på touchknappen flyttar du markören uppåt. Med touchknappen OK aktiverar du den markerade punkten i displayen. Början och slutet av en urvalslista markeras av en streckad linje. Stapeln på höger sida visar var i urvalslistan du befinner dig. Att förflytta sig och välja i en urvalslista Ytterligare tillval Blötläggning Extra vatten Förtvätt En aktiverad punkt i en urvalslista markeras med en bock. Ställa in olika värden Klar kl. 10 : 00 Värdet är vitmarkerat. Genom att trycka på touchknappen minskar värdet och genom att trycka på touchknappen ökar värdet. Med hjälp av knappen OK aktiverar du det vitmarkerade värdet i displayen. Lämna en undermeny Du lämnar en undermeny genom att välja tillbaka. 16

17 Första gången tvättmaskinen används Ta ut tvättmedelspatron ur tvättrumman I trumman finns två tvättmedelspatroner, UltraPhase 1 och UltraPhase 2, för automatisk tvättmedelsdosering. Sätta in tvättmedelspatroner För uttagna tvättmedelspatroner handlar det om Mieles 2-fassystem som består av: 1. UltraPhase 1 (bastvättmedel) 2. UltraPhase 2 (tvättmedelsförstärkare). Tvättmedelspatronerna är engångsförpackningar. Nya patroner kan du köpa i Mieles webbshop eller hos Mieleåterförsäljare. Ta tag i handtaget och dra upp luckan. Ta ut båda tvättmedelspatronerna. Ta bort transportpropparna från tvättmedelspatronerna. Stäng luckan med lätt svängrörelse. 17

18 Första gången tvättmaskinen används Tryck på luckan för TwinDos för att öppna. Luckan öppnas. Skjut in tvättmedelspatronerna för UltraPhase 1 i behållarfack 1 och UltraPhase 2 i behållarfack 2 tills du hör att de snäpper fast. TwinDos-systemet är redo. Ta bort skyddsfilm och klistermärken Ta bort skyddsfilmen från luckan alla klistermärken (om sådana finns) från framsidan och topplocket. Öppna luckan. Klistermärken som du ser när luckan är öppen (till exempel typskylten) får du inte ta bort. Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas vatten kvar i tvättrumman. 18

19 Första gången tvättmaskinen används Ställ upp och anslut tvättmaskinen korrekt innan du tar den i drift. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Koppla in tvättmaskinen Tryck på knappen. Välkomstbilden visas. Ställa in displayspråk Du blir uppmanad att ställa in önskat displayspråk. Du kan när som helst ändra språk via menyn Inställningar. Sprache deutsch english (AUS) english (GB) Tryck på touchknappen eller tills önskat språk är vitmarkerat. Bekräfta språk genom att trycka på knappen OK. Avlägsna transportsäkringen I displayen blir du påmind om att ta bort transportsäkringen. En transportsäkring som inte är borttagen kan leda till skador på tvättmaskinen och möbler och maskiner i närheten. Ta bort transportsäkringen så som beskrivs i avsnittet "Uppställning och anslutning". Bekräfta att transportsäkringen är borttagen genom att trycka på knappen OK. Ställa klockan (i förekommande fall) Displayen växlar till inställning av tid. Först måste du ange önskat tidsformat. Tidsformat 24-timmarsvisning 12-timmarsvisning Tryck på knappen om du vill att det ska vara 12-timmarsvisning. Bekräfta önskat tidsformat med knappen OK. 19

20 Första gången tvättmaskinen används Displayen växlar automatiskt till inställning av tid. Ställa klockan 00 : 00 Tryck på touchknappen för att minska timtalet eller på för att öka timtalet. Bekräfta inställt timtal med touchknappen OK. Sedan kan du ställa in minuter. Tips! När du har valt 12-timmarsvisning kan du sedan också välja am och pm. Starta program för kalibrering I displayen visas följande meddelande: Öppna vattenkranen och starta programmet Bomull 90 C med tom trumma. Tryck på knappen OK och bekräfta texten. För optimal vatten- och elförbrukning och för ett optimalt tvättresultat är det viktigt att tvättmaskinen kalibreras. För detta måste programmet Bomull 90 C startas utan tvätt och utan tvättmedel. Att starta ett annat program är möjligt först efter kalibrereringen. Öppna vattenkranen. Vrid programväljaren till Bomull. Bomull 10:30 Programtid 1:55 h 90 C 1600 v/min Tryck på knappen Start/Stop. Programmet för att kalibrera tvättmaskinen har startat. Det tar cirka två timmar. Att det är avslutat visas genom ett meddelande i displayen. Driftspärren är avstängd 20

21 TwinDos Tvättmaskinen är utrustad med en integrerad doseringsenhet för tvättmedel. TwinDos-systemet kan användas på två olilka sätt: 1. med Mieles 2-fassystem eller 2. med valfritt flytande tvättmedel och/ eller sköljmedel. Mieles 2-fassystem Mieles 2-fassystem arbetar med ett bastvättmedel (UltraPhase 1) och en tvättmedelsförstärkare (UltraPhase 2). Dessa båda medel doseras vid olika tidpunkter för ett optimalt tvättresultat. Med 2-fassystemet tvättas vita och färgade textilier ordentligt. UltraPhase 1 och UltraPhase 2 köper du i engångspatroner via Mieles webbshop eller hos din Mieleåterförsäljare. Så fungerar TwinDos Via touchknappen Dos aktiveras den automatiska tvättmedelsdoseringen för en tvättomgång. Tips! Vid leverans är tvättmaskinen programmerad för Mieles 2-fassystem för hårdhetsområde II (). Du behöver bara ändra inställningen om du kommer att använda ett annat tvättmedel eller om vattenhårdheten är en annan. Mer information hittar du i avsnittet "Inställningar - TwinDos". Beroende på påfyllt tvättmedel kan den automatiska doseringen inte väljas för en del program. Om Mieles 2-fassystem är i tvättmaskinen, kan den automatiska doseringen för programmet Ylle inte aktiveras. På så vis förhindras att ylletextilier tar skada av olämpliga tvättmedel. Flytande tvättmedel och sköljmedel Du behöver påfyllningsbara TwinDosbehållare för flytande tvättmedel och/ eller sköljmedel. TwinDos-behållare kan du köpa i Mieles webbshop eller hos Mieleåterförsäljare. 21

22 Tvätta miljövänligt Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Vid mindre mängder tvätt ser mängdautomatiken till att reducera vattenoch energiförbrukningen. Använd programmet Express 20 för mindre mängder lätt smutsad tvätt. Moderna tvättmedel gör att du även kan tvätta med lägre tvättemperaturer (till exempel 20 C). Använd motsvarande temperaturinställning för att spara energi. För hygienen i tvättmaskinen rekommenderar vi att du emellanåt kör ett tvättprogram på mer än 60 C. Tvättmaskinen påminner dig om detta med meddelandet Info Hygien. Tvättmedelsförbrukning Använd den automatiska tvättmedelsdoseringen för exakt dosering. Tänk också på hur smutsig tvätten är när du doserar tvättmedel. Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen när du ska dosera tvättmedel. Tips för efterföljande torkning i torktumlare Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning. 22

23 Tvätta miljövänligt EcoFeedback Via touchknappen EcoFeedback får du information om tvättmaskinens energioch vattenförbrukning. I displayen visas följande information: Före programmet visas en prognos för energi- och vattenförbrukningen. Under programmet eller vid programslut visas den faktiska energi- och vattenförbrukningen och kostnaderna för detta. 1. Prognos Tryck på touchknappen EcoFeedback när du har valt tvättprogram. Stapeldiagrammen visar prognoserna för energi- och vattenförbrukningen. Förbrukningsprognos Energi Vatten _ 2. Faktisk förbrukning Under programmet och vid programslut visas den faktiska energi- och vattenförbrukningen. Tryck på touchknappen EcoFeedback. Förbrukning Energi Vatten 64 0,8 kwh liter Förbrukningen ändras under programmet. När du öppnar luckan eller efter automatisk avstängning efter programslut återgår informationen till prognosen. Tips! I Inställningar under förbrukning kan du se förbrukningen för det senaste programmet. Ju mer av stapeldiagrammet () som syns, desto högre är energi- och vattenförbrukningen. Prognosen ändras beroende på valt tvättprogram, temperatur och tillval. Displayen växlar automatiskt eller genom att du trycker på touchknappen OK tillbaka till utgångsvisningen. 23

24 1. Förbereda tvätten Tips! Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) kan skada plastdelar. Om du behandlar textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Töm alla fickor. Föremål (exempelvis mynt, spikar och gem) kan skada textilier och maskindelar. Kolla igenom kläderna så att det inte finns några föremål i fickor och så vidare innan du tvättar dem. Sortera tvätten Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (som sitter vid kragen eller i sidosömmen). Tips! Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar därför av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför ljus och mörk tvätt separat för att undvika missfärgning. Förbehandla fläckar Ta om möjligt bort eventuella fläckar från texilier medan de fortfarande är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnid inte! Kemiska rengöringsmedel (med lösningsmedel) kan orsaka stora skador i tvättmaskinen. Använd aldrig sådana rengöringsmedel i tvättmaskinen! Allmänna tips Avlägsna gardinrullar och blyband före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Stäng blixtlås, hyskor och hakar före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre textilier eller plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol ). 24

25 2. Välja program Koppla in tvättmaskinen Tryck på knappen. Trumbelysningen tänds. B. Välja program via Ytterligare program (det står "Flere programmer" på manöverpanelen) och displayen: Trumbelysningen släcks automatiskt efter fem minuter. Genom att trycka på knappen Start/Stopp tänds trumbelysningen igen. Programval A. Välja program via programväljaren Vrid programväljaren till positionen Ytterligare program (på manöverpanelen står "Flere programmer"). I displayen står: Vrid programväljaren till önskat program. I displayen visas tvättmängd för valt program. Sedan växlar displayen till den vanliga visningen. Ytterligare program Automatic plus Refresh Mörka textilier Tryck på touchknappen eller tills önskat program är vitmarkerat i displayen. Bekräfta programmet med knappen OK. I displayen visas tvättmängd för valt program. Sedan växlar displayen till utgångsvisningen. 25

26 3. Lägga i tvätten Öppna luckan Stänga luckan Ta tag i handtaget och dra upp luckan. Lägg i tvätten ovikt och löst i trumman. Se till att tvätten inte kläms fast mellan luckan och tätningsringen. Olika stora plagg och textilier höjer tvätteffekten och ger en bättre fördelning vid centrifugeringen. Tänk på maximal tvättmängd för de olika tvättprogrammen. Vid programval visas alltid maximal tvättmängd för det valda programmet. Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i förhållande till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Stäng luckan med lätt svängrörelse. 26

27 4. Välja programinställningar Smutsighetsgrad lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts och/eller fläckar. Kläderna har tagit lukt. normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få lättare fläckar. starkt smutsad tvätt Smuts och/eller fläckar som syns tydligt. I displayen står: Smutsighetsgrad normalt smutsad tvätt Välja temperatur Du kan ändra ett tvättprograms förvalda temperatur. Tryck på knappen Temperatur. I displayen visas: Temperatur C (kallt 90 C ) Ställ in önskad temperatur med touchknapparna och och bekräfta med touchknappen OK. Ställ in tvättens smutsighetsgrad med hjälp av knapparna och och bekräfta med knappen OK. Beroende på vald smutsighetsgrad ändras följande: tvättmedelsmängden vid automatisk dosering sköljvattenmängden anpassas programtiderna (vid lägre smutsighetsgrad förkortas programtiden). I programmet Express 20 kan ingen smutsighetsgrad väljas. Express 20 är för lätt smutsad tvätt. Tips! Via Inställningar kan du ändra den förvalda smutsighetsgraden eller stänga av den manuella inställningen av smutsighetsgrad (se avsnittet "Smutsighetsgrad" under "Inställningar"). 27

28 4. Välja programinställningar Välja centrifugeringsvarvtal Du kan ändra ett tvättprograms förinställda centrifugeringsvarvtal. Välja tillvalsfunktion Tryck på knappen Centrifugering. I displayen visas: Varvtal 1600 v/min ( v/min) Ställ in önskat centrifugeringsvarvtal med touchknapparna och och bekräfta med touchknappen OK. Tryck på knappen för önskat tillval. Knappens kontrollampa lyser. Alla tillval kan inte väljas för alla tvättprogram. Om det inte går att välja ett tillval, är det inte valbart för det aktuella tvättprogrammet. Se avsnittet "Tillval". Koppla in Senare start Programstarten kan skjutas fram mellan 15 minuter och 24 timmar. På så vis kan du till exempel utnyttja billigare nattariffer för el. Se avsnittet "Senare start". 28

29 5. Tillsätta tvättmedel Det går att tillsätta tvättmedel på olika sätt. TwinDos Vid den första användningen av TwinDos kommer du att göras uppmärksam på fabriksinställningarna för TwinDos. I displayen visas: UltraPhase 1 och UltraPhase 2 är inställda för vattenhårdhet medel. Doseringsmängder och tvättmedel kan ändras i Inställningar/"TwinDos". Bekräfta texten med knappen OK. Mieles 2-fassystem Beroende på färgsammansättningen av tvätten måste UltraPhase 1 och UltraPhase 2 doseras olika. Tryck på knappen Dos. Välj typ av medel För vittvätt För kulörtvätt tillbaka Välj tvättens färgsammansättning med knapparna och och bekräfta med knappen OK. Flytande tvättmedel och sköljmedel Det är möjligt att använda andra flytande tvättmedel och/eller sköljmedel. Till detta behöver du påfyllningsbara TwinDos-behållare (extra tillbehör). Inställningarna för tvättmaskinens elektronik måste anpassas. Se avsnittet "Inställningar - TwinDos". Tryck på knappen Dos. Välj typ av medel Båda medlen tillbaka Miele UltraColor Bekräfta urvalet som visas med knappen OK eller välj ett annat tvättmedel eller ett annat sköljmedel med knapparna och. Tips! I displayen visas den eller de rekommenderade tvättmedlen och markeras med en bock (). Tvättmedlet och/eller sköljmedlet doseras. UltraPhase 1 och UltraPhase 2 doseras motsvarande vald färgsammansättning. 29

30 5. Tillsätta tvättmedel Tvättmedelsbehållare Underdosering av tvättmedel leder till: att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård att det uppstår grå elastiska partiklar på tvätten att det bildas kalkavlagringar på värmeelementen. Överdosering av tvättmedel leder till: att det bildas för mycket skum vilket minskar den mekaniska bearbetningen av tvätten. Därmed försämras tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat att vattenförbrukningen ökar genom den extra sköljomgång som automatiskt kopplas in högre belastning på miljön. Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. Tvättmedel för förtvätt (rekommenderad uppdelning av tvättmedelsmängden: ⅓ i fack och ⅔ i fack ) Tvättmedel för huvudtvätten inklusive blötläggning / Sköljmedel, formsköljmedel, flytande stärkmedel eller caps Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". 30

31 5. Tillsätta tvättmedel Kapseldosering Det finns kapslar med tre olika innehåll: Lägga in kapseln Öppna tvättmedelsbehållaren. = textilvårdsmedel (exempelvis sköljmedel och impregneringsmedel) = tillsats (exempelvis tvättmedelsförstärkare) = tvättmedel (bara för huvudtvätt) En kapsel (cap) innehåller alltid rätt mängd för en tvättomgång. Du kan köpa kapslar (caps) i Mieles webbshop ( via Mieles reservdelsavdelning eller hos din Mieleåterförsäljare. Öppna luckan till facket /. Förvara kapslarna utom räckhåll för barn. Koppla in kapseldosering Tryck på touchknappen Cap. I displayen visas den första kapselsorten som kan väljas till programmet. CapDosing Cap Cap Cap Ställ in önskad kapselsort med touchknapparna och och bekräfta med touchknappen OK. Tryck fast kapseln ordentligt. 31

32 5. Tillsätta tvättmedel Kapselns innehåll tillsätts vid rätt tidpunkt i tvättprogrammet. Vattentilloppet i kammare sker endast via kapseln vid kapseldosering. Vid användning av kapsel får inte sköljmedel tillsättas i kammare. Efter avslutat tvättprogram tar du bort den tomma kapseln. Stäng luckan och tryck fast den ordentligt. Skjut in tvättmedelsbehållaren. Kapseln öppnas när du sätter in den i tvättmedelsbehållaren. Om du tar ut kapseln oanvänd ur tvättmedelsbehållaren, kan innehållet rinna ut. Släng kapseln och använd den inte igen. Av tekniska skäl finns det kvar en liten mängd vatten i kapseln. Stänga av eller ändra kapseldosering Tryck på touchknappen Cap och följ anvisningarna i displayen. Använda fläckborttagningsmedel Om fläckborttagningsmedel ska användas vid automatisk dosering finns två möjligheter: Använda Booster-kapsel. Fyll på fläckborttagningsmedel i fack i tvättmedelsbehållaren. 32

33 Starta program Tryck på den blinkande knappen Start/Stop. Luckan spärras (syns på symbolen i displayen) och tvättprogrammet startar. Om Senare start har valts, räknas tiden ner i displayen. När tiden har räknats ner eller direkt efter start, står programtiden i displayen. Dessutom visas programförloppet i displayen. Tvättmaskinen informerar dig om aktuellt programavsnitt. Trumbelysningen släcks efter programstarten. 6. Starta program - Programslut 33

34 6. Starta program - Programslut Programslut Under skrynkelskyddsfasen är luckan spärrad och i displayen står växelvis: Bomull 10:30 Tvätt som inte har tagits ut kan krympa vid nästa tvätt eller färga av sig på annan tvätt. Glöm ingen tvätt i trumman! Skrynkelskydd 1600 v/min och Tryck på Start/Stopp-knappen för att ta ut tvätten Tryck på knappen Start/Stop. Luckan öppnas. Öppna luckan. Ta ut tvätten. Kontrollera att inga föremål har fastnat i tätningsringen vid luckan. Stäng av tvättmaskinen med knappen. Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i tvättrumman. Dessa kan sedan råka tvättas med och skada tvätten. Ta bort den använda kapseln ur tvättmedelsbehållaren om du tvättat med sådan. 34

35 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program varv/min Bomull Strykfri tvätt Fintvätt 900 Ylle 1 200* Jeans 900 Skjortor 900 Automatic plus Refresh Mörka textilier Duntäcken Outdoor 800 Impregnering Bara sköljning 1 600* Stärkning Siden 600* Träningskläder Dun Gardiner 600 Nya textilier Huvudkuddar Tömning/Centrifugering Maskinrengöring 900 Mixad tvätt QuickPowerWash Express Finish ånga Slutcentrifugeringsvarvtal i tvättprogram När du väljer tvättprogram visas alltid det optimala centrifugeringsvarvtalet för det. För programmen med en * i tabellen motsvarar inte det optimala centrifugeringsvarvtalet maximalt varvtal. Det är möjligt att reducera slutcentrifugeringsvarvtalet. Man kan dock inte välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det i tabellen maximalt angivna. Mellancentrifugering Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om slutcentrifugeringsvarvtalet reduceras, reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Bomull läggs ytterligare en sköljomgång till vid ett varvtal på lägre än 700 varv/minut. 35

36 Centrifugering Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välj inställningen Sköljstopp med hjälp av knappen Fler alternativ. Tvätten blir liggande i vatten efter den sista sköljomgången. På så vis minskar uppkomsten av skrynklor om du inte tar ut tvätten ur tvättmaskinen direkt efter programslut. Starta slutcentrifugering: Du kan centrifugera med maximalt tillåtet varvtal, men även välja ett lägre. Med knappen Start/Stop startar du slutcentrifugeringen. Avsluta program: Välj inställningen 0 v/min (utan centrifugering) med hjälp av knappen Centrifugering och tryck på knappen Start/Stop. Tvättmaskinen töms på vatten. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Tryck på knappen Centrifugering. Välj inställningen 0 v/min. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. För denna inställning tillkommer en extra sköljomgång i en del program. 36

37 Senare start Med Senare start kan du välja en senare programstart. Programstarten kan flyttas fram från 15 minuter upp till 24 timmar. Du kan då till exempel utnyttja billig nattaxa för el. Välja För att garantera en korrekt genomförd Senare start måste den aktuella tiden vara inställd. Tryck på knappen Senare start. I displayen visas följande: Klar kl. 17 : 58 Starta Tryck på knappen Start/Stop för att aktivera Senare start. I displayen visas: Bomull 10:30 Start kl. 11: v/min När tiden har räknats ner startar tvättprogrammet och i displayen visas programtid och programförlopp. Ändra Senare start kan när som helst ändras. Tryck på knappen Senare start. Ställ in timmar med touchknapparna och och bekräfta med touchknappen OK. Minuterna är vitmarkerade och kan nu ställas in. Minuterna ställs på 00 och kan ändras i steg om 15 minuter. Ställ in minuter med touchknapparna och och bekräfta med touchknappen OK. Tips! Om du trycker in någon av touchknapparna eller räknas timmarna/ minuterna automatiskt upp eller ner. Klar kl. Ändra tid Starta direkt tillbaka Tryck på touchknappen OK. Ställ nu in önskad tid. 37

38 Senare start Radera och starta tvättprogrammet direkt Tryck på knappen Senare start. Klar kl. Ändra tid Starta direkt tillbaka Tryck på touchknappen. Punkten Starta direkt är vitmarkerad. Tryck på touchknappen OK. Tvättprogrammet startar direkt. Avbryta program Tryck på knappen Start/Stopp. Val Avbryt Senare start Lägga i tvätt i efterhand Spara som favorit Tryck på knappen OK. Utgångsläget i displayen visas igen och knappen Start/Stopp blinkar. 38

39 Programöversikt Bomull 90 C till kallt max 9,0 kg Textilier Tips T-shirtar, underkläder, bordsdukar och så vidare. Textilier av bomull, linne och blandmaterial. Inställningarna 60 C och 40 C skiljer sig från och genom: kortare programtider längre temperaturhålltider högre energiåtgång. Välj 60 C eller högre temperatur för särskilda hygieniska krav. Bomull / max 9,0 kg Textilier Tips Normalt smutsad bomullstvätt. Ur energi- och vattenförbrukningssynpunkt är dessa inställningar de effektivaste för att tvätta bomull. I programmet är tvättemperaturen lägre än 60 C men tvätteffekten motsvarar den för programmet Bomull 60 C. Anvisning för testinstitut: Testprogram enligt EN och energimärkning enligt EU-riktlinje 1061/2010. Strykfri tvätt 60 C till kallt max 4,0 kg Textilier Tips Textilier av syntetiska material, blandmaterial och strykfri bomull. Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. 39

40 Programöversikt Fintvätt 60 C till kallt max 3,0 kg Textilier Tips För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och viskos. Välj bort centrifugeringsvarvtal för textilier som lätt blir skrynkliga. Ylle 40 C till kallt max 2,0 kg Textilier Tips Textilier av ylle eller ylleblandningar. Beakta slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Jeans 60 C till kallt max 3,0 kg Tips Tvätta jeanstyg ut och in. Jeanskläder färgar ofta av sig vid första tvätten. Tvätta därför ljusa och mörka plagg separat. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Skjortor 60 C till kallt max 1,0 kg/2,0 kg Textilier Tips Skjortor och blusar av bomull och blandmaterial. Förbehandla kragar och manschetter beroende på hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Siden. Om den förinställda tillvalsfunktionen Skrynkelreducering med ånga kopplas bort, ökar tvättkapaciteten till 2,0 kg. Automatic plus 40 C till kallt max 6,0 kg Textilier Tips Textilier, sorterade efter färg, för programmen Bomull och Strykfri tvätt. För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (till exempel vattennivå, tvättrytm och centrifugeringsvarvtal). 40

41 Refresh Textilier Tips Programöversikt Torra ytterkläder av bomull, linne och blandmaterial som är lite skrynkliga men inte är smutsiga. max 1,0 kg Ytterkläderna måste tåla torktumling och strykning. Mindre tvättmängd ger ett bättre resultat. Ta ut plaggen direkt efter programslut och torka dem sedan i torktumlaren i programmet Skrynkelreducering eller häng upp dem på en galge. Ej lämpat för ylle eller textilier med ylle. Mörka textilier 60 C till kallt max 3,0 kg Textilier Tips Svarta och mörka textilier av bomull eller blandmaterial. Tvätta plaggen ut och in. Duntäcken 60 C till kallt max 2,5 kg 1 duntäcke 2,20 m x 2,00 m Textilier Tips Täcken med fjäder- eller dunfyllning. Försök att få ut luft ur täcket innan du tvättar det. Detta för att undvika att det bildas för mycket skum. Du kan stoppa ner täcket i en trång tvättpåse eller binda runt täcket med ett tvättbart band. Beakta skötseletiketten. 41

42 Programöversikt Outdoor 40 C till kallt max 2,5 kg Textilier Tips Funktionsplagg som ytterjackor och -byxor med membran som Goretex, SYMPATEX, WINDSTOPPER och så vidare. Stäng kardborrband och blixtlås. Använd inget sköljmedel. Vid behov kan ytterplagg efterbehandlas i programmet Impregnering. Att impregnera ytterkläderna efter varje tvätt är inte att rekommendera. Impregnering 40 C max 2,5 kg Textilier Tips Bara sköljning Textilier Tips Stärkning Textilier Tips För efterbehandling av plagg och textilier av mikrofiber, skidkläder eller bordsdukar av övervägande del syntetfiber, för att få en vattenoch smutsavvisande verkan. Textilierna ska vara nytvättade och centrifugerade eller torra. För att uppnå optimal effekt bör en värmebehandling följa. Detta görs genom att torka plagget/textilien i torktumlare eller att stryka det. För ursköljning av handtvättade textilier. max 9,0 kg Beakta slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Bordsdukar, servetter och yrkeskläder som måste stärkas. max 9,0 kg Beakta slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Tvätt som ska stärkas bör vara nytvättad och inget sköljmedel ska ha använts. 42

43 Programöversikt Siden 30 C till kallt max 1,0 kg Textilier Tips Siden och alla typer av handtvättbara textilier som inte innehåller ylle. Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse. Träningskläder 60 C till kallt max 3,0 kg Textilier Tips Kläder för sport och träning, som trikåer och byxor, träningskläder av mikrofiber och fleece. Använd inget sköljmedel. Beakta skötseletiketten. Dun 60 C till kallt max 2,0 kg Textilier Tips Jackor, sovsäckar, kuddar och andra textilier med dunfyllning. Försök att få ut luft ur täcket innan du tvättar det. Detta för att undvika att det bildas för mycket skum. Du kan stoppa ner täcket i en trång tvättpåse eller binda runt täcket med ett tvättbart band. Beakta skötseletiketten. Gardiner 40 C till kallt max 2,0 kg Textilier Tips Maskintvättbara gardiner. För att avlägsna damm är tillvalet Förtvätt automatiskt valt. Reducera centrifugeringsvarvtalet eller välj bort centrifugeringen för gardiner som lätt blir skrynkliga. Ta bort gardinringar. Nya textilier 40 C till kallt max 3,0 kg Textilier Tips Nya textilier av bomull, syntetfibrer och frotté. Eventuellt kvarvarande rester från produktionen tvättas bort. 43

44 Programöversikt Huvudkuddar 60 C till kallt 2 kuddar (40 x 80 cm) eller 1 kudde (80 x 80 cm) Textilier Tips Tvättbara kuddar med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Försök att få ut luft ur täcket innan du tvättar det. Detta för att undvika att det bildas för mycket skum. Du kan stoppa ner täcket i en trång tvättpåse eller binda runt täcket med ett tvättbart band. Beakta skötseletiketten. Tömning/Centrifugering Tips Bara tömning: Ställ varvtalet på 0 v/min. Beakta inställt varvtal. max 8,0 kg Maskinrengöring 75 C utan tvätt När man ofta tvättar i låga temperaturer kan det bildas bakterier i tvättmaskinen. Genom att rengöra tvättmaskinen reduceras antalet bakterier, svamp, beläggningar och lukt. Tips Favoriter Tips Ett optimalt resultat får du genom att använda Mieles maskinrengöring. Alternativt kan vittvättmedel i pulverform användas. Dosera maskinrengöringsmedel eller vittvättmedel direkt i trumman. Lägg inte i någon tvätt. Rengöringen sker med tom tvättrumma. Du kan spara individuellt sammanställda program under ett eget namn. Favoritprogram sorteras i bokstavsordning. Mer information hittar du i avsnittet "Favoriter". 44

45 Programöversikt Mixad tvätt Textilier Tips Olika plagg och textilier med olika skötselanvisningar, vars mängd är för liten för ett normalt tvättprogram. Du kan välja från en lista på 19 olika textilier. Tvättmaskinen anpassar tvättprocessen automatiskt till de olika plaggen/textilierna. Mer information finns i avsnittet "Mixad tvätt". QuickPowerWash 60 C 40 C max 5,0 kg Textilier Tips För lätt eller normalt smutsad tvätt som kan tvättas i programmet Bomull Tvätten tvättas särskilt snabbt och grundligt genom en speciell genomfuktning och en speciell tvättrytm. Express C till kallt max 3,5 kg Textilier Tips Finish ånga Textilier Tips Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga. Tillvalet Kort är automatiskt aktiverat. max 2,0 kg Fuktiga, nytvättade och centrifugerade ytterkläder av bomull eller linne för vilka uppkomsten av skrynklor ska reduceras. Ytterkläder måste tåla torktumling och strykning. 5 6 skjortor motsvarar en tvättmängd på cirka 2,0 kg. Mindre mängder tvätt ger bättre tvättresultat. Ta ut plaggen direkt efter programslut och torka dem sedan i torktumlaren i programmet Skrynkelreducering eller häng upp dem på galge. Ej lämpat för ylle eller textilier med ylle. 45

46 Favoriter Du kan spara ett individuellt sammanställt tvättprogram under ett eget namn. De sparade favoritprogrammen sorteras i bokstavsordning. Ange namn Du ha möjlighet att ange ett valfritt namn med upp till 10 tecken. Mata in namn Skapa favoriter Du har valt och startat ditt favoritprogram. Tryck på knappen Start/Stop. Val Avbryt program Lägga i tvätt i efterhand Spara som favorit Flytta listan med hjälp av touchknappen eller till: Val Spara som favorit Aktivera barnsäkerhetsspärren tillbaka Bekräfta med touchknappen OK. A Ä B C D Flytta listan med tecken med hjälp av touchknapparna och tills det första önskade tecknet är vitmarkerat och bekräfta tecknet med touchknappen OK. Tips! Specialsymbolerna betyder: (mellanslag), (siffror), (stora bokstäver), (små bokstäver), (radera) och (tillbaka). Spara namn Spara namn Michael Flytta listan med tecken med hjälp av touchknapparna och tills symbolen är vitmarkerad och bekräfta tecknet med touchknappen OK. Tvättprogrammet sparades under favoriter. 46

47 Favoriter Radera favorit Om du har sparat tio favoritprogram måste du radera ett om du vill spara ett nytt. Vrid programväljaren till Favoriter. Välj punkten radera i displayen. Välj det favoritprogram som du vill radera och bekräfta med touchknappen OK. Bekräfta radera med touchknappen OK. Favoritprogrammet raderades. 47

48 Mixad tvätt Sammanställa textilier Du har några lätt smutsade plagg och textilier med olika skötselanvisningar att tvätta, vars tvättmängd är för liten för ett normalt tvättprogram. Beroende på de olika textilierna och plaggen väljs automatiskt det lämpligaste programmet. Vrid programväljaren till Mixad tvätt. I displayen står en lista med textilier i bokstavsordning. Leta reda på de önskade textilierna/ plaggen med hjälp av touchknapparna och och bekräfta med OK. Den valda textilien markeras med och i displayen lyser: Mixad tvätt Ändra/lägga till val Avsluta val visa valda val Du har nu följande möjligheter: Lägga till en textilie/ett plagg: Ändra/lägga till val Tvätta de valda textilierna: Avsluta val Visa de valda textilierna i en lista: visa valda val Radera den kompletta listan med valda textilier: Radera val (komplett) Ställ in önskat alternativ med touchknapparna och och bekräfta med touchknappen OK. Tvätta textilierna/plaggen Du har sammanställt en lista med textilier/plagg och valt Avsluta val. I displayen visas i förekommande fall information om tvättprogrammet, till exempel användning av tvättmedel. Bekräfta informationen med knappen OK. Tryck på knappen Start/Stopp. Programmet startar. 48

49 Tillval Att välja eller välja bort tillval gör du med hjälp av tillvalsknapparna och displayen. ECO Energiförbrukningen sänks fast tvätteffekten förblir densamma. Detta uppnås genom att tvättiden förlängs och att den valda tvättemperaturen samtidigt sänks. Extra skonsam Tvättmekaniken reduceras för att minska uppkomsten av skrynklor. Tryck på knappen för önskat tillval. Motsvarande knapp lyser. Alla tillval kan inte väljas till alla tvättprogram. Om det inte går att välja ett tillval beror det på att det aktuella tvättprogrammet inte tillåter det. ProgramManager Med funktionen ProgramManager kan du anpassa tvättprogrammen till dina behov. Extra tyst Ljudet reduceras under tvättprogrammet. Använd denna funktion om du tvättar på exempelvis sena kvällar eller nätter. Tillvalet Sköljstopp aktiveras och programtiden förlängs. AllergoWash För särskilt höga hygienska krav på tvätten. Genom ökad energiförbrukning förlängs temperaturhålltiderna och en höjd vattennivå ökar sköljeffekten. Alla möjligheter för funktionen ProgramManager är inte valbara till alla program. I tabellen "Översikt tvättprogram - ProgramManager" får du en översikt. Intensiv För starkt smutsad, ej ömtålig tvätt. Genom förstärkning av den mekaniska bearbetningen och mer värmeenergi höjs tvätteffekten. 49

50 Tillval Skrynkelreducering med ånga I slutet av tvättprocessen sprayas ånga in i tvättrumman. För optimalt resultat reducerar du den maximala tvättmängden med 50 %. För Skrynkelreducering med ånga måste tvätten ha en viss restfuktighet. Därför anpassas slutcentrifugeringsvarvtalet. Ytterkläderna måste tåla torktumling och strykning. Kort För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Programtiden förkortas. Fläckar För att tvätta textilier/plagg med fläckar bättre, kan olika typer av fläckar väljas. Du kan välja upp till tre typer av fläckar per tvättomgång. Tvättprogrammet anpassas efter de valda fläcktyperna. Sköljstopp Tvätten blir liggande i vatten efter den sista sköljomgången. På så vis minskar uppkomsten av skrynklor om du inte tar ut tvätten ur tvättmaskinen direkt efter programslut. Förtvätt För att avlägsna större mängder smuts som exempelvis damm och sand. Extra vatten Vattennivån för tvätt och sköljning höjs. Du kan påverka vattennivån såsom beskrivs i avsnittet "Nivå Extra vatten". Extra sköljning För ett extra bra tvättresultat kan en extra sköljning aktiveras. Ytterligare tillval Blötläggning För särskilt starkt smutsad tvätt med fläckar som innehåller äggvita. Du kan välja en blötläggningstid på mellan 30 minuter och 5 timmar såsom beskrivs i avsnittet "Inställningar". Fabriksinställningen är 30 minuter. 50

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 164 540 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 Instruction No. 537426.AA WA08 Användarmanual Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 PODAB 2016 2 3 PODAB 2016 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt en BaseLine tvättmaskin från PODAB. Er nya tvättmaskin

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08 PT 4140 Bruksanvisning Instruction No. 536900.AB WA08 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4140 från Cylinda. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin CVA 6401 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin sv Bruks- och installationsanvisning Din nya tvättmaskin Du har valt en tvättmaskin med hög kvalitet. Tack vare sin innovativa teknik kännetecknas tvättmaskinen av perfekta tvättegenskaper

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder.

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder. Tvätt Family White Coldwash - ren tvätt vid lägre temperaturer Family White Coldwash ger dig ren tvätt och lägre energiförbrukning. Du kan halvera den energi som går åt vid tvätt genom att sänka tvättemperaturen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WP12T351FN. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS WP12T351FN instruktionsbok

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer