QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin"

Transkript

1 QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

2 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare. Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat. Innehåll Instruktioner för användning 3 Säkerhetsinformation 3 Allmän säkerhet 3 Installation 3 Användning 4 Barnsäkerhet 4 Produktbeskrivning 5 Produktbeskrivning 5 Tvättmedelsfack 6 Kontrollpanel 6 Display (7) 7 Personliga inställningar 8 Ljudsignaler 8 Barnlås 8 Daglig användning 9 Lägg i tvätten 9 Mät upp tvättmedel och sköljmedel 9 Välj önskat program med programväljaren (1) 10 Välj önskad TEMPERATUR (knapp 2) 10 Välj tillvalsfunktionen CENTRIFUGERINGSHASTIGHET eller SKÖLJSTOPP (knapp 3) 11 Tillvalsknappar 11 Välj funktionen FLÄCKAR (knapp 4) 11 Välj funktionen SENSITIV (knapp 5) 11 Välj funktionen SNABB (knapp 6) 11 Välj START/ PAUS (knapp 8) 12 Välj funktionen FÖRDRÖJD START (knapp 9) 12 Välj en extra sköljning 12 Ändra en tillvalsfunktion eller ett pågående program 13 Göra paus i ett program 13 Avbryta ett program 13 Öppna luckan när programmet har startat 13 När programmet är klart 13 Diskprogram 14 Underhåll och rengöring 17 Avkalkning 17 Efter varje tvätt 17 Underhållstvätt 17 Utvändig rengöring 18 Tvättmedelsfack 18 Tvättrumma 18 Luckans tätning 19 Tömningspump 19 Rengöring av filtren i tilloppsslangen 20 Nödtömning 21 Åtgärder vid frysrisk 22 Om maskinen inte fungerar 22 Tekniska data 25 Förbrukningsvärden 26 Installationsanvisningar 26 Installation 26 Uppackning 26 Placering och avvägning 28 Vattenintag 29 Vattensäkring 30 Avlopp 30 Elektrisk anslutning 31 Miljöskydd 31 Förpackningsmaterial 31 Ekologiska tips 32 Med reservation för ändringar

3 Säkerhetsinformation 3 Instruktioner för användning Säkerhetsinformation Läs noga igenom och spara för framtida behov. Säkerheten för din maskin överensstämmer med industristandard och med säkerhetsbestämmelser enligt lag för tvättmaskiner. Som tillverkare anser vi dock att det är vår plikt att ge följande säkerhetsanvisningar. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig tillsammans med produkten för framtida referens. Om maskinen säljs eller överlåts till en annan ägare, eller om du flyttar och låter maskinen vara kvar, se till att bruksanvisningen medföljer maskinen så att den nya ägaren kan studera hur maskinen fungerar och ta del av säkerhetsföreskrifterna. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder maskinen. Kontrollera före start av maskinen att den inte har några transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin. Kontakta din återförsäljare om någon del är skadad. Om maskinen levereras på vintern när det är minusgrader. Förvara den i rumstemperatur i 24 timmar innan den används första gången. Allmän säkerhet Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt. Under tvättprogram med hög temperatur kan glaset i luckan bli hett. Ta inte i det! Se till att inga husdjur kryper in i trumman. Kontrollera trumman innan du använder tvättmaskinen för att undvika detta. Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen. Använd endast rekommenderade mängder av sköljmedel och tvättmedel. Tvätten kan skadas om du fyller på för mycket. Följ tillverkarens rekommendationer om dosering. Tvätta små föremål som strumpor, spetsar, tvättbara bälten och liknande i en tvättpåse eller ett örngott för att förhindra att de fastnar mellan trumman och tvättbaljan. Använd inte maskinen för att tvätta artiklar med plast- eller metallinlägg, material utan fåll eller fransiga material. Gör maskinen strömlös och stäng vattenkranen efter användning och före rengöring och underhåll. Du får inte under några omständigheter försöka reparera tvättmaskinen på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta Electrolux Service. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer. Installation Tvättmaskinen är tung. Var försiktig när du flyttar den. Kontrollera att tvättmaskinen inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Electrolux Service.

4 4 Säkerhetsinformation Allt förpackningsmaterial och alla transportbultar skall avlägsnas före användning. Annars kan både tvättmaskinen och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Kontrollera efter installation av maskinen att inget står på inlopps-och tömningsslangen och att topplocket inte klämmer elkabeln mot väggen. Om tvättmaskinen placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera fritt under maskinen. Kontrollera efter installationen att det inte läcker vatten från slangarna eller slangkopplingarna. Om maskinen installeras i ett utrymme som kan utsättas för frost, läs avsnittet "frysrisk". Allt rörarbete som krävs för att installera den här maskinen ska utföras av en behörig rörmontör eller annan kompetent person. Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker. Användning Tvättmaskinen är konstruerad för användning i ett hushåll. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad. Tvätta endast material som är avsedda för maskintvätt. Följ anvisningarna på varje skötseletikett. Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se tvättprogramstabellen. Kontrollera före tvätt att alla fickor är tomma och att alla knappar och dragkedjor är knäppta och stängda. Undvik att tvätta fransiga eller trasiga artiklar och förbehandla fläckar efter färg, bläck, rost och gräs innan du tvättar. Bysthållare med metallbygel får INTE maskintvättas. Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintvättas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen. Drag aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget; Ta tag i stickkontakten. Använd inte tvättmaskinen om elkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller botten är skadad så att tvättmaskinens insida är åtkomlig. Barnsäkerhet Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn - kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material utom räckhåll för barn. Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.

5 Produktbeskrivning 5 Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman. För att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman är maskinen utrustad med en säkerhetsfunktion. Aktivera denna funktion genom att vrida knappen (utan att trycka in den) innanför luckan tills spåret är horisontellt. Använd vid behov ett mynt. För att koppla bort funktionen så att luckan åter går att stänga, vrid knappen moturs tills spåret är vertikalt. Produktbeskrivning Produktbeskrivning Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för effektiv behandling av tvätt med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel. EKO-ventilsystemet säkerställer fullständig användning av tvättmedel och minskar vattenförbrukningen och minskar därmed också energiförbrukningen Tvättmedelsfack 2 Kontrollpanel 3 Luckhandtag 4 Tömningspump 5 Justerbara fötter

6 6 Kontrollpanel Tvättmedelsfack Fack för tvättmedel som används vid förtvätt. Tvättmedlet för förtvätten tillsätts i början av tvättprogrammet. Fack för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel för huvudtvätt. Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Fack för fläckborttagningsmedel, används vid huvudtvätt med funktionen FLÄCKAR. Kontrollpanel Hädanefter markeras programväljaren, knapparna och displayen med de siffror som anges i denna tabell Programväljare 2 TEMPERATUR-knapp 3 CENTRIFUGERING-knapp 4 FLÄCKAR-knapp 5 SENSITIV-knapp 6 SNABB-knapp 7 Display 8 START/PAUS-knapp 9 Knapp för FÖRDRÖJD START

7 Kontrollpanel 7 Display (7) 10 Kontrollampor Symboler: Handtvätt, Kall, Sköljstopp, Barnlås Programmets varaktighet: Programmets varaktighet: När ett program har valts visas dess varaktighet i timmar och minuter (till exempel ). Varaktigheten beräknas automatiskt baserat på max. rekommenderad vikt för varje typ av material. När programmet har startat uppdateras den återstående tiden varje minut. Larmkoder Om funktionsproblem uppstår kan vissa larmkoder visas, till exempel (se avsnittet "Vad ska jag göra om..."). När programmet är klart När programmet är klart visas en blinkande nolla på displayen, kontrollampan LUCKA ( 10.2 ), TVÄTTAR kontrollampan ( 10.1 ) och kontrollampan för knapp 8 slocknar och luckan kan öppnas. Val av otillåten funktion Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet visas meddelandet Err på displayen i cirka 2 sekunder och den gula kontrollampan för knapp 8 börjar att blinka. 7.2 Fördröjd start: Den valda startfördröjningen (max. 20 timmar), inställd med motsvarande knapp, visas på displayen i cirka 3 sekunder. Därefter visas varaktigheten hos det tidigare valda programmet. Symbolen 7.2 visas på displayen. Fördröjningstiden minskar ett steg varje timme. När endast en timme återstår minskar tiden varje minut. 7.3 Barnlås: Om inte tvätten plockas ur inom 10 minuter efter programslut släcks displayens bakgrundsbelysning och energisparsystemet aktiveras. Endast kontrollampan för knapp 8 blinkar för att markera att maskinen måste stängas av. Genom att trycka på någon knapp går maskinen ur energisparläget och du kan ställa in ett annat tvättprogram eller stänga av maskinen.

8 8 Personliga inställningar När du har tryckt på knapp 8 tänds kontrollampan TVÄTTAR ( 10.1 ). När kontrollampan 10.1 tänds innebär detta att maskinen arbetar. Kontrollampan LUCKA ( 10.2 ) indikerar om luckan kan öppnas: Lampan är tänd: luckan kan inte öppnas. Lampan blinkar: luckan öppnas. Lampan är släckt: luckan kan öppnas. När maskinen utför en extra sköljning tänds kontrollampan för EXTRA SKÖLJNING ( 10.3 ). För att lägga till en extra sköljning, se avsnittet "Välj en extra sköljning". Personliga inställningar Ljudsignaler Maskinen är utrustad med en ljudenhet som avger en ljudsignal i följande fall: när ett program är klart vid funktionsfel. Genom att hålla knapparna 3 och 4 intryckta samtidigt i cirka 6 sekunder inaktiveras ljudsignalen (utom vid funktionsfel). Om du trycker på knapparna en gång till aktiveras ljudsignalen på nytt. Barnlås Barnlåset gör att du kan lämna maskinen utan tillsyn utan att behöva vara orolig för att barn kanske skadas eller orsakar skador på maskinen. Funktionen kan aktiveras även när tvättmaskinen inte är i drift. Du kan ställa in funktionen på två sätt: innan du trycker på knapp 8 : maskinen kan då inte startas. när du har tryckt på knapp 8 : program och tillvalsfunktioner kan då inte ändras. För att aktivera/inaktivera denna funktion, håll knapparna 4 och 5 intryckta samtidigt i cirka 6 sekunder tills symbolen 7.3 tänds/släcks på displayen.

9 Daglig användning 9 Daglig användning Lägg i tvätten 1. Öppna luckan genom att försiktigt dra handtaget utåt. Lägg tvätten i trumman, ett plagg i taget, och skaka ut dem så mycket det går. 2. Stäng luckan ordentligt. Du skall höra ett klick när luckan stängs. VARNING Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten. Mät upp tvättmedel och sköljmedel Din nya tvättmaskin är konstruerad för att reducera förbrukningen av vatten, energi och tvättmedel. 1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går. Mät upp erforderlig mängd tvättmedel och häll det i huvudtvättfacket och, om du vill köra ett program med Förtvätt, även i facket märkt. Om du vill använda funktionen Fläckar, häll fläckborttagningsmedlet (fläcksalt/ bleksalt) i facket med den blå pilen.

10 10 Daglig användning 2. Om du skall använda sköljmedel häller du det i facket märkt (var noga med att inte fylla på över MAX -markeringen). Skjut in facket försiktigt. Välj önskat program med programväljaren (1) Du kan välja rätt program för alla typer av tvätt genom att följa anvisningarna i programtabellerna (se "Programöversikt"). Vrid programväljaren till önskat program. Med programväljaren bestämmer du vilken typ av tvättprogram (dvs. vattennivå, trummans rotation, antalet sköljningar) som skall köras samt tvättemperaturen, beroende på typen av tvättgods. Kontrollampan för knapp 8 börjar att blinka. Programväljaren kan vridas både medurs och moturs. Position motsvarar Återställ program / Stäng AV maskinen. När programmet är klart måste programväljaren vridas till position för att stänga av maskinen. Om du vrider programväljaren till ett annat program medan maskinen är i drift kommer den gula kontrollampan för knapp 8 att blinka 3 gånger och meddelandet Err visas på displayen för att markera det felaktiga valet. Maskinen kommer inte att utföra det nya programmet. Välj önskad TEMPERATUR (knapp 2) När du har valt önskat program föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Tryck på denna knapp flera gånger för att öka eller minska temperaturen om du vill tvätta vid en annan temperatur än den som tvättmaskinen föreslår. Genom att välja läget (Kall) tvättar maskinen med kallvatten. Använd detta program för mycket ömtåliga material såsom gardiner. Se avsnittet "Programöversikt" för information om högsta och lägsta tillgängliga vattentemperatur.

11 Daglig användning 11 Välj tillvalsfunktionen CENTRIFUGERINGSHASTIGHET eller SKÖLJSTOPP (knapp 3) När du har valt önskat program föreslår maskinen automatiskt den högsta centrifugeringshastigheten som är tillåten för programmet. Tryck flera gånger på knapp 3 för att ändra centrifugeringshastigheten om du vill centrifugera tvätten vid en annan hastighet än den maskinen föreslår. Motsvarande kontrollampa tänds. SKÖLJSTOPP: När du väljer denna funktion tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet för att tvätten inte skall skrynklas. När programmet är klart visas en blinkande på displayen, kontrollampan 10.2 tänds, kontrollampan för knapp 8 släcks och luckan är låst för att markera att vattnet måste tömmas ut. Töm vattnet genom att följa anvisningarna i avsnittet "När programmet är klart". Tillvalsknappar Beroende på vilket program du har valt kan du kombinera det med olika tillvalsfunktioner. Dessa måste väljas efter valet av önskat program och innan knapp 8 trycks in. När tillvalsknapparna trycks in tänds motsvarande kontrollampor. När knapparna trycks in igen slocknar kontrollamporna. Om du väljer en felaktig funktion kommer den gula kontrollampan för knapp 8 att blinka 3 gånger och meddelandet Err visas på displayen i några sekunder. Se avsnittet "Programöversikt" för information om hur tvättprogrammen och tillvalsfunktionerna kan kombineras. Välj funktionen FLÄCKAR (knapp 4) Välj denna funktion för att behandla hårt smutsad tvätt, eller plagg med fläckar, med fläckborttagningsmedel (fläcksalt/bleksalt) (längre tid för huvudtvätten med optimerad fläckbehandlingsfas). Motsvarande kontrollampa tänds. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. Om du vill köra ett program med funktionen Fläckar, häll fläckborttagningsmedlet (fläcksalt/ bleksalt) i facket märkt med en blå pil. Välj funktionen SENSITIV (knapp 5) Genom att välja denna funktion reduceras intensiteten i tvättprogrammet. Maskinen lägger till en sköljning i programmen BOMULL, MIX, SYNTET och EKONOMI. Detta tillvalsfunktion kan inte väljas tillsammans med funktionen Extra sköljning. Denna funktion rekommenderas för icke färgäkta plagg och plagg som tvättas ofta. Välj funktionen SNABB (knapp 6) Med denna funktion kan du ändra den programtid som automatiskt föreslås av produkten. Genom att trycka på denna knapp kan du välja följande alternativ: DAGLIG: Genom att trycka på knapp 6 en gång tänds motsvarande kontrollampa och programtiden förkortas för tvätt av "Daglig smutsad tvätt". SUPERSNABB: Genom att trycka på knapp 6 två gånger förblir motsvarande kontrollampa tänd och programtiden förkortas för tvätt av "Lätt smutsad tvätt" eller plagg som har använts en kort tid. Displayen visar den förkortade programtiden.

12 12 Daglig användning Välj START/ PAUS (knapp 8) För att starta det valda programmet, tryck på knapp 8. Motsvarande röda kontrollampa slutar att blinka. Kontrollampan 10.1 tänds för att markera att maskinen startar. Kontrollampan 10.2 är tänd för att markera att luckan är låst. För att göra en paus i ett pågående program, tryck på knapp 8. Motsvarande röda kontrollampa börjar att blinka. För att fortsätta programmet från den punkt där det stannades, tryck på knapp 8 en gång till. Om du har valt Fördröjd start med knapp 9 börjar maskinen nedräkningen. Om du väljer en felaktig funktion kommer den gula kontrollampan för knapp 8 att blinka 3 gånger och meddelandet Err visas i cirka 2 sekunder. Välj funktionen FÖRDRÖJD START (knapp 9) Innan du startar programmet,om du vill senarelägga starten, tryck flera gånger på knappen för att välja önskad fördröjning. Den valda tidsfördröjningen (upp till 20 timmar) visas på displayen i cirka 3 sekunder, därefter visas åter det valda programmets varaktighet. Du måste välja denna tillvalsfunktion efter att du har valt program och innan du trycker på knapp 8. Med denna knapp kan tvättprogrammet fördröjas från 30 minuter - 60 minuter - 90 minuter, 2 timmar och sedan timme för timme upp till max. 20 timmar. Om du vill lägga in mer tvätt i maskinen under fördröjningstiden, tryck på knapp 8 för att ställa maskinen i pausläge. Lägg in tvätten, stäng luckan och tryck på knapp 8 igen. Val av Fördröjd start: Välj program och önskade tillvalsfunktioner. Välj Fördröjd start. Tryck på knapp 8 : maskinen startar sin nedräkning i steg om en timme. Programmet startar när den inställda tidsfördröjningen löper ut. För att avbryta startfördröjningen: Ställ maskinen i PAUS-läge genom att trycka på knapp 8. Tryck på knapp 9 en gång tills symbolen ' visas på displayen. Tryck på knapp 8 en gång till för att starta programmet. Den inställda fördröjningen kan inte ändras förrän du har valt tvättprogrammet på nytt. Luckan kommer att vara låst under hela fördröjningstiden. Om du behöver öppna luckan måste du först ställa tvättmaskinen i PAUS-läge genom att trycka på knapp 8. Stäng luckan och tryck sedan på knapp 8 igen. Knapp 9 kan inte väljas tillsammans med programmet TÖMNING. Välj en extra sköljning Denna tvättmaskin är konstruerad för att spara på vatten. För personer med mycket känslig hud (allergiska mot tvättmedel) kan det dock vara nödvändigt att skölja tvätten med en extra omgång vatten (extra sköljning). Håll knapparna 2 och 3 intryckta samtidigt i några sekunder. Kontrollampan 10.3 tänds. Denna funktion förblir permanent aktiverad. För att inaktivera funktionen, tryck på samma knappar tills kontrollampan 10.3 slocknar.

13 Daglig användning 13 Ändra en tillvalsfunktion eller ett pågående program Du kan ändra valfri funktion innan programmet utför funktionen. Innan du gör några ändringar måste du ställa maskinen i pausläge genom att trycka på knapp 8. För att ändra ett pågående program måste programmet först återställas. Vrid programväljaren till och sedan till det nya programmet. Starta det nya programmet genom att trycka på knapp 8 en gång till. Tvättvattnet i maskinen töms inte ut. Göra paus i ett program Tryck på knapp 8 för att göra en paus i ett pågående program. Motsvarande kontrollampa börjar att blinka. Tryck på knappen igen för att fortsätta programmet. Avbryta ett program Vrid programväljaren till för att avbryta ett pågående program Du kan nu välja ett nytt program. Öppna luckan när programmet har startat Ställ först maskinen i pausläge genom att trycka på knapp 8. Om kontrollampan 10.2 slocknar kan luckan öppnas efter några minuter. Om luckan förblir låst - kontrollampan 10.2 är tänd - innebär detta att maskinen redan värms upp eller att vattennivån är ovanför luckans underkant. I så fall kan luckan inte öppnas. Om det inte går att öppna luckan, men du behöver öppna den, stäng först av maskinen genom att vrida programväljaren till. Efter ett par minuter kan luckan öppnas. (Var uppmärksam på vattnets nivå och temperatur!). När du har stängt luckan är det nödvändigt att välja program och tillvalsfunktioner på nytt och att trycka på knapp 8. När programmet är klart Maskinen stannar automatiskt, kontrollampan för knapp 8 och kontrollamporna 10.1 och 10.2 slocknar och en blinkande visas på displayen. Om du har valt ett program eller en tillvalsfunktion som slutar med att vattnet är kvar i maskinen tänds kontrollampan 10.2, en blinkande visas på displayen, kontrollampan för knapp 8 slocknar och luckan förblir låst för att markera att vattnet måste tömmas ut innan luckan öppnas. Följ nedanstående instruktioner för att tömma ut vattnet: Vrid programväljaren till. Välj programmet TÖMNING eller CENTRIFUGERING. Minska vid behov centrifugeringshastigheten med relevant knapp. Tryck på knapp 8. När programmet är klart visar displayen en blinkande. Kontrollampan 10.2 slocknar och luckan kan öppnas. Vrid programväljaren till för att stänga av maskinen. Plocka ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Stäng vattenkranen om du inte tänker fortsätta tvätta. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och obehaglig lukt inuti maskinen.

14 14 Diskprogram Diskprogram Program Max. och Min. temperatur Programbeskrivning Max. centrifugeringshastighet Max. tvättmängd Typ av tvätt VIT-/KULÖRTVÄTT 95 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut för modell QW12676 (modell QW14676: 1400 varv/minut) Max. vikt 6 kg - Red. vikt 3 kg För vit och färgad bomull (normalt smutsad tvätt). VIT-/KULÖRTVÄTT MED FÖRTVÄTT 95 - Kall Förtvätt - Huvudtvätt - Sköljningar - Lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut för modell QW12676 (modell QW14676: 1400 varv/minut) Max. vikt 6 kg - Red. vikt 3 kg För vit eller färgad bomull med förtvätt (hårt smutsad tvätt) MIX 40 Huvudtvätt - Sköljningar - Lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut för modell QW12676 (modell QW14676: 1400 varv/minut) Max. vikt 6 kg Vit och färgad bomull. Detta program kan användas för tvätt som bör tvättas separat vid 40 eller 60 C. Du kan ladda maskinen med maximal tvättmängd för att spara energi och vatten. Du erhåller samma goda tvättresultat som med ett normalt program vid 60 C. JEANS 60 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 3 kg Specialprogram för jeans- och denimplagg. Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt. Tillvalsfunktioner CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR 1), SENSITIV, SNABB 2), EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR 1), SENSITIV, SNABB 2), EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR, SENSITIV, EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP Tvättmedelsfack 3)

15 Diskprogram 15 Program Max. och Min. temperatur Programbeskrivning Max. centrifugeringshastighet Max. tvättmängd Typ av tvätt SYNTET 60 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Kort centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 3 kg - Red. vikt 1,5 kg Syntet eller blandade material: underkläder, färgade plagg, krympfria skjortor, blusar. SYNTET MED FÖRTVÄTT 60 - Kall Förtvätt - Huvudtvätt - Sköljningar - Kort centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 3 kg - Red. vikt 1,5 kg Syntet eller blandade material med förtvätt: hårt smutsad tvätt. underkläder, färgade plagg, krympfria skjortor, blusar. LÄTTSTRUKET PLUS 60 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Kort centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 1 kg Syntetmaterial som skall tvättas och centrifugeras skonsamt. När detta program väljs tvättas och centrifugeras tvätten försiktigt så att den inte skrynklas. På så sätt underlättas strykningen. Dessutom utför tvättmaskinen några ytterligare sköljningar. FINTVÄTT 40 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Kort centrifugering Max. vikt 3 kg - Red. vikt 1,5 kg Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Ömtåliga material: akryl, viskos, polyester. YLLE PLUS/ SIDEN 40 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Kort centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 2 kg;siden; max. vikt 1kg Program för maskintvättbar ylle samt för handtvättbar ylle och ömtåliga material. Anmärkning : Ett enda eller skrymmande plagg kan orsaka obalans. Om maskinen inte utför den sista centrifugeringsfasen, lägg i fler plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifugeringsprogrammet. Tillvalsfunktioner CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR 1), SENSITIV, SNABB 2), EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR 1), SENSITIV, SNABB 2), EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR 1), SNABB 2), EX- TRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP Tvättmedelsfack 3)

16 16 Diskprogram Program Max. och Min. temperatur Programbeskrivning Max. centrifugeringshastighet Max. tvättmängd Typ av tvätt SKONSKÖLJNING Sköljningar - Kort centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 6 kg Med detta program kan du skölja och centrifugera bomullsplagg som tvättats för hand. Maskinen utför några sköljningar som följs av en avslutande centrifugering. Du kan minska centrifugeringshastigheten genom att trycka på knappen för detta. TÖMNING Tömning av vatten Max. vikt 6 kg För att tömma ut vattnet efter den sista sköljningen i program med Sköljstopp. CENTRIFUGERING Tömning och lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut för modell QW12676 (modell QW14676: 1400 varv/minut) Max. vikt 6 kg Separat centrifugering för handtvättade bomullsplagg och efter program med Sköljstopp. Innan detta program väljs måste programväljaren vridas till. Du kan välja och anpassa centrifugeringshastigheten efter typen av material som tvättas genom att trycka på relevant knapp. UPPFRÄSCHNING 30 Huvudtvätt - Sköljningar - Kort centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 2 kg Detta program kan användas för att snabbtvätta sportkläder eller bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång. Tillvalsfunktioner CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING CENTRIFUGERING Tvättmedelsfack

17 Underhåll och rengöring 17 Program Max. och Min. temperatur Programbeskrivning Max. centrifugeringshastighet Max. tvättmängd Typ av tvätt ENERGISPAR 60 Huvudtvätt - Sköljningar - Lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut för modell QW12676 (modell QW14676: 1400 varv/minut) Max. vikt 6 kg Vit och färgäkta bomull. Detta program kan väljas för lätt eller normalt smutsade bomullsplagg. Tvättemperaturen reduceras och tvättiden förlängs. Detta ger en bra tvätteffekt och sparar energi. Tillvalsfunktioner CENTRIFUGERING, SKÖLJSTOPP, FLÄCK- AR, SENSITIV, EXTRA SKÖLJNING Tvättmedelsfack / AV För att avbryta det pågående programmet eller för att stänga av maskinen. 1) Tillvalsfunktionen Fläckar kan endast väljas vid en tvättemperatur på 40 C eller högre. 2) Om du väljer tillvalsfunktionen Supersnabb genom att trycka på knapp 6 rekommenderar vi att du reducerar den maximala tvättvikten enligt indikering. (Red. vikt = reducerad tvättmängd.) Full tvättmängd är möjlig, men då med något sämre tvättresultat. 3) Om flytande tvättmedel används måste ett program utan Förtvätt väljas. Underhåll och rengöring Du måste KOPPLA LOSS maskinen från eluttaget innan du utför någon form av rengöring eller underhåll. Avkalkning Vattnet vi använder innehåller i regel en del kalk. Det är därför lämpligt att då och då använda ett avkalkningsmedel i maskinen. Gör detta separat utan någon tvätt och enligt anvisningarna från medlets tillverkare. Det förebygger kalkavlagringar i maskinen. Efter varje tvätt Låt luckan stå öppen en stund. Detta motverkar mögelbildning och unken lukt inuti maskinen. Genom att låta luckan stå öppen efter tvätt förlänger du också lucktätningens livslängd. Underhållstvätt När man använder tvättprogram med låga temperaturer kan det bli beläggningar av olika restämnen inuti trumman. Vi rekommenderar därför att en underhållstvätt körs med jämna mellanrum. För att köra en underhållstvätt: Kontrollera att trumman är tom.

18 18 Underhåll och rengöring Välj det varmaste bomullsprogrammet. Använd en normal mängd tvättmedel, det måste vara ett pulvertvättmedel med biologiska egenskaper. Utvändig rengöring Använd endast såpvatten för att rengöra maskinens hölje och eftertorka noga. Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller liknande produkter för rengöring av utsidan. Tvättmedelsfack Tvättmedelsfacket skall rengöras med jämna mellanrum. 1. Dra ut tvättmedelsfacket med en bestämd rörelse. 2. Lossa insatsen från det mellersta facket. 3. Rengör alla delar med vatten. 4. Sätt tillbaka insatsen så att den sitter ordentligt på plats. 5. Rengör tvättmaskinens alla delar, särskilt munstyckena längst upp i tvättmedelsfackets utrymme, med en borste. 6. Placera tvättmedelsfacket i styrskenorna och skjut in det. Tvättrumma Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller stålull. 1. Ta bort rostavlagringar på trumman med rengöringsmedel för rostfritt stål. 2. Kör ett tvättprogram utan tvätt för att få bort eventuella rester av alla rengöringsmedel. Program: kort bomullsprogram vid maximal temperatur och tillsätt cirka 1/4 mått med tvättmedel.

19 Underhåll och rengöring 19 Luckans tätning Kontrollera luckans tätning då och då och ta bort smuts och skräp som kan ha fastnat i vecket. Tömningspump Inspektera pumpen regelbundet och särskilt om: Maskinen inte tömmer och/eller inte centrifugerar. Maskinen låter konstigt under tömningen. Det kan bero på att föremål såsom säkerhetsnålar, mynt eller liknande blockerar pumpen. Gör på följande sätt: 1. Koppla loss maskinen från eluttaget. 2. Vänta vid behov tills vattnet har kallnat. 3. Öppna pumpluckan. 4. Placera en behållare nära pumpen för att samla upp eventuellt spill. 5. Lossa nödtömningsslangen, placera den i behållaren och ta ut proppen.

20 20 Underhåll och rengöring 6. När det inte kommer ut mer vatten, skruva loss nålfällan och avlägsna den. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp vattenspill när nålfällan avlägsnas. 7. Avlägsna eventuella föremål från skovelhjulet genom att rotera det. 8. Sätt tillbaka proppen i nödtömningsslangen och sätt slangen på plats i hållaren. 9. Skruva fast nålfällan ordentligt. 10. Stäng pumpluckan. VARNING När maskinen är i drift kan det under vissa tvättprogram finnas hett vatten i pumpen. Avlägsna aldrig nålfällan när ett tvättprogram pågår. Vänta alltid tills maskinen har avslutat programmet och tvätten har plockats ur. När du sätter tillbaka nålfällan, skruva fast den ordentligt så att den inte läcker och så att barn inte kan skruva loss den. Rengöring av filtren i tilloppsslangen Kontrollera om filtren i tilloppsslangen är igentäppta om: produkten inte fylls med vatten eller om det tar för lång tid fylla den, om Start-knappen blinkar med gult sken eller om displayen (i förekommande fall) visar motsvarande larmmeddelande. Se avsnittet "Vad gör jag om..." för mer information. För att rengöra filtren i tilloppsslangen:

21 Underhåll och rengöring Stäng vattenkranen. 2. Skruva loss slangen från kranen. 3. Rengör filtret i slangen med en styv borste. 4. Skruva tillbaka slangen på kranen. Kontrollera att anslutningen är åtdragen. 5. Skruva loss slangen från maskinen. Ha en trasa till hands eftersom det kan rinna ut lite vatten. 6. Rengör filtret i ventilen med en styv borste eller en trasa. 7. Skruva tillbaka slangen på maskinen och kontrollera att anslutningen är tät. 8. Öppna vattenkranen. Nödtömning Gör så här för att tömma maskinen om vattnet inte töms ut: 1. Koppla loss maskinen från eluttaget. 2. Stäng vattenkranen. 3. Vänta vid behov tills vattnet har kallnat. 4. Öppna pumpluckan.

22 22 Om maskinen inte fungerar 5. Ställ en skål på golvet och placera änden av nödtömningsslangen i skålen. Ta ur proppen. Vattnet skall tömmas ut i skålen genom självfall. Sätt tillbaka proppen i slangen när skålen är full. Töm skålen. Upprepa proceduren tills inget mer vatten rinner ut. 6. Rengör vid behov pumpen enligt tidigare beskrivning. 7. Placera nödtömningsslangen i hållaren när du har satt tillbaka proppen. 8. Skruva fast nålfällan igen och stäng luckan. Åtgärder vid frysrisk Följ anvisningarna nedan om maskinen står på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker under 0 C: 1. Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från kranen. 2. Placera änden av nödtömningsslangen och änden av tilloppsslangen i en skål på golvet och låt vattnet rinna ut. 3. Skruva fast tilloppsslangen på kranen och sätt nödtömningsslangen på plats när du har satt i proppen igen. På detta sätt försvinner allt vatten ur maskinen varigenom isbildning och skador på maskinen förebyggs. Kontrollera att rumstemperaturen är över 0 C innan du använder maskinen igen. Varje gång du tömmer vattnet via nödtömningsslangen måste du hälla två liter vatten i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket och sedan köra tömningsprogrammet. Detta aktiverar EKOVENTIL -funktionen som ser till att inget tvättmedel förblir oanvänt vid nästa tvätt. Om maskinen inte fungerar Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och som enkelt kan lösas utan att tillkalla en servicetekniker. Kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar vår lokala serviceavdelning. När maskinen används kan det hända att den gula kontrollampan för 8 -knappen blinkar och att en av följande larmkoder visas på displayen samtidigt som en ljudsignal avges var 20:e sekund för att markera att maskinen inte fungerar: : problem med vattenförsörjningen. : problem med tömningen av vatten. : luckan är öppen. När problemet har åtgärdats, tryck på 8 -knappen för att fortsätta programmet. Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla kontroller.

23 Om maskinen inte fungerar 23 Problem Tvättmaskinen startar inte. Maskinen fylls inte med vatten. Maskinen fylls med vatten, men tömmer sedan omedelbart. Maskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte. Möjliga orsaker / Åtgärder Luckan är inte stängd. Stäng luckan ordentligt. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Sätt i stickkontakten i eluttaget. Eluttaget är strömlöst. Kontrollera den elektriska installationen i ditt hem. Säkringen har gått. Byt ut säkringen. Programväljaren är inte rätt inställd och 8 - knappen har inte tryckts in. Vrid programväljaren och tryck på 8 -knappen en gång till. Funktionen Fördröjd start har valts. Avbryt startfördröjningen om tvätten skall tvättas omedelbart. Barnlåset är aktiverat. Inaktivera barnlåset. Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen. Tilloppsslangen är klämd eller vikt. Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen. Filtret i tilloppsslangen eller filtret i tilloppsventilen är igentäppt. Rengör filtren i tilloppsslangen. (Se avsnittet "Rengöring av filtren i tilloppsslangen" för mer information.) Luckan är inte stängd ordentligt. Stäng luckan ordentligt. Tömningsslangens ände sitter för lågt. Se avsnittet "Tömning av vatten". Tömningsslangen är klämd eller vikt. Kontrollera anslutningen av tömningsslangen. Nålfällan är igentäppt. Rengör nålfällan. En tillvalsfunktion eller ett program som slutar utan centrifugering eller utan att pumpa ut vattnet har valts. Inaktivera funktionen. Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman. Omfördela tvätten i trumman.

24 24 Om maskinen inte fungerar Problem Det är vatten på golvet. Otillfredsställande tvättresultat. Luckan går inte att öppna. Maskinen vibrerar eller bullrar. Möjliga orsaker / Åtgärder För mycket tvättmedel eller fel typ av tvättmedel har använts (det bildas för mycket skum). Minska mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Kontrollera om någon av tilloppsslangens kopplingar läcker. Det är inte alltid så enkelt att se detta eftersom vattnet rinner ned längs slangen: känn efter om slangen är fuktig. Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen. Tömningsslangen är skadad. Byt ut slangen mot en ny. Nödtömningsproppen har inte satts tillbaka eller nålfällan har inte skruvats in riktigt efter rengöring. Sätt tillbaka nålfällan ordentligt. För lite tvättmedel eller ett olämpligt tvättmedel har använts. Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Envisa fläckar har inte behandlats före tvätten. Använd produkter som finns i handeln för att behandla svåra fläckar. Fel temperatur var inställd. Kontrollera att du har ställt in rätt temperatur. För stor tvättmängd. Lägg in mindre tvätt i trumman. Programmet pågår fortfarande. Vänta tills tvättprogrammet är klart. Lucklåset har inte frigjorts ännu. Vänta tills kontrollampan LUCKA släcks. Det är vatten i trumman. Välj ett program för tömning eller centrifugering för att tömma ut vattnet. Transportbultarna och förpackningsmaterialet har inte tagits bort. Kontrollera att produkten är korrekt installerad. Stödfötterna har inte justerats. Kontrollera att produkten står i våg. Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman. Omfördela tvätten i trumman. Det kanske är väldigt lite tvätt i trumman. Lägg i mer tvätt i trumman.

25 Tekniska data 25 Problem Centrifugeringen börjar sent eller maskinen centrifugerar inte alls. Maskinen låter konstigt. Det syns inget vatten i trumman. Kontakta vår serviceavdelning om du inte kan identifiera eller lösa problemet. Innan du ringer, anteckna maskinens modell, serienummer och inköpsdatum: serviceavdelningen kommer att fråga efter denna information. Möjliga orsaker / Åtgärder Elektroniken har känt av obalans i trumman eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Tvätten omfördelas genom att trumman roteras åt andra hållet. Detta kan ske flera gånger innan obalansen försvinner och normal centrifugering åter fungerar. Om tvätten efter några minuter fortfarande är ojämnt fördelad i trumman kommer maskinen inte att centrifugera. Omfördela tvätten i trumman. Maskinen är utrustad med en ny typ av motor som låter annorlunda än traditionella motorer. Denna motor säkerställer en mjukare start och en jämnare fördelning av tvätten i trumman samt förbättrar även maskinens stabilitet. Maskiner baserade på modern teknologi arbetar på ett mycket ekonomiskt sätt med mycket lite vatten utan att tvättresultatet försämras. Tekniska data Mått Elektrisk anslutning Vattentryck Bredd Höjd Djup 60 cm 85 cm 63 cm Information om den elektriska anslutningen finns på typskylten som sitter på luckans innerkant. Min. Max. 0,05 MPa 0,8 MPa Max. tvättmängd Bomull 6 kg Centrifugeringshastighet Max varv/minut (QW 12676) 1400 varv/minut (QW 14676)

26 26 Förbrukningsvärden Förbrukningsvärden Program Energiförbrukning (kwh) Vattenförbrukning (liter) Vit bomull Bomull Bomull Energispar 60 1) Bomull Syntet Fintvätt Ylle / Handtvätt Programtid (minuter) Om du vill se programmets varaktighet, se displayen på kontrollpanelen. 1) " Bomull Energispar" vid 60 C med en tvättvikt på 6 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt standard EEC 92/75. De förbrukningsdata som anges i denna tabell är riktvärden som kan variera beroende på mängd och typ av tvätt, det inkommande vattnets temperatur och omgivningstemperaturen. Installationsanvisningar Installation Uppackning Alla transportbultar och allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Vi rekommenderar att du sparar alla transportdelar så att de kan återmonteras om maskinen behöver transporteras igen. 1. När du har avlägsnat allt förpackningsmaterial, lägg försiktigt maskinen ned på dess baksida och avlägsna polystyrenbasen som maskinen står på.

27 Installation Lossa nätkabeln, tilloppsslangen och tömningsslangen från hållarna på maskinens baksida. 3. Skruva loss de tre bultarna med skruvnyckeln som medföljer maskinen. 4. Dra ut distanshållarna av plast.

28 28 Installation 5. Öppna luckan, plocka ut tilloppsslangen ur trumman och avlägsna polystyrenstycket som sitter på lucktätningen. 6. Sätt i plastpluggar i det lilla övre hålet och de två stora hålen. Pluggarna hittar du i påsen med bruksanvisningen. 7. Anslut tilloppsslangen enligt beskrivning i avsnittet "Vattenintag". Placering och avvägning Installera maskinen på ett plant och hårt golv. Se till att luftcirkulationen kring maskinen inte blockeras av tjocka mattor eller liknande. Om maskinen skall placeras på ett golv belagt med små kakelplattor skall först en gummimatta placeras på kakelplattorna. Försök aldrig kompensera för ojämnheter i golvet genom att lägga bitar av trä, kartong eller liknande under maskinen. Om maskinen måste placeras bredvid en gasspis eller braskamin måste en isoleringspanel klädd med aluminiumfolie placeras mellan de två enheterna. Aluminiumfolien skall sitta på den sida som vetter mot spisen/kaminen. Maskinen får inte installeras i rum där temperaturen kan sjunka under 0 C.

29 Installation 29 Tilloppsslangen och tömningsslangen får inte vara hopklämda eller vikta. Se till att maskinen installeras så att den är lätt att komma åt för serviceteknikern om den skulle behöva repareras. Ställ noga in maskinen i våg genom att justera fötterna. Försök aldrig korrigera ojämnheter i golvet med träbitar, papp eller liknande material under maskinen. Vattenintag En tilloppsslang medföljer och denna hittar du inuti trumman. Denna maskin måste anslutas till en kallvattenledning. Använd inte slangen till din gamla maskin för att ansluta till vattenledningen. 1. Öppna luckan och ta ut tilloppsslangen. 2. Anslut slangen till maskinen med hjälp av den vinklade kopplingen. Rikta inte tilloppsslangen nedåt. Vinkla slangen åt vänster eller höger beroende på var vattenkranen sitter. 3. Lossa ringmuttern för att justera slangens läge. Var noga med att dra åt ringmuttern efteråt för att undvika läckage. 4. Anslut slangen till en vattenkran med 3/4- tums kopplingsgänga. Använd alltid slangen som medföljer maskinen. Tilloppsslangen får inte förlängas. Om den är för kort och du inte vill flytta kranen måste du köpa en längre slang som är avsedd för denna typ av användning. Installationen skall uppfylla kraven enligt lokala vatten- och byggnadsbestämmelser. Se avsnittet "Tekniska data" och kontrollera det lägsta vattentryck som krävs för en säker drift av maskinen.

30 30 Installation Vattensäkring Tilloppsslangen är försedd med en vattensäkring som skyddar mot skador orsakade av vattenläckor i slangen, som annars kan bli följden genom slangens naturliga åldring. Detta fel indikeras av en röd sektor i fönstret "A". Om detta inträffar, stäng kranen och kontakta vår lokala serviceavdelning för att få slangen utbytt. Avlopp Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt: 1. Hakad över kanten på en vask med hjälp av plastböjen som medföljer maskinen. Se till att slangen inte kan lossna medan maskinen tömmer. Bind fast den vid kranen eller fäst den på väggen. 2. Ansluten till en förgrening på ett handfats avloppsrör. Förgreningen måste sitta ovanför vattenlåset så att böjen är minst 60 cm över golvet. 3. Direkt ansluten till ett avloppsrör på minst 60 cm och ej över 90 cm höjd. Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter. Tömningsslangen får inte klämmas eller vikas.

31 Elektrisk anslutning 31 Tömningsslangen kan förlängas till högst fyra meter. En extra tömningsslang med kopplingsstycke kan köpas hos vår lokala serviceavdelning. Elektrisk anslutning Information om den elektriska anslutningen finns på typskylten som sitter på luckans innerkant. Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra apparater som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll. VARNING Anslut maskinen till ett jordat eluttag. VARNING Tillverkaren ansvarar inte för skador på person eller egendom orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. VARNING Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har ställts på plats. VARNING Om maskinens nätkabel behöver bytas ut måste detta utföras av vår serviceavdelning. Miljöskydd Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Förpackningsmaterial Material som är märkta med symbolen är återanvändbara.

32 32 >PE<=polyeten >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Detta betyder att dessa material kan återvinnas om de läggs i rätt avfallsbehållare. Ekologiska tips För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips: Normalt smutsad tvätt kan tvättas utan förtvätt för att spara tvättmedel, vatten och tid. (Du skyddar då även miljön!). Maskinen arbetar mer ekonomiskt om trumman är helt fylld. Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts tas bort; Tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur. Mät upp tvättmedel med hänsyn till vattnets hårdhet, tvättens smutsgrad och tvättmängden.

33 33

34 34

35 35

36 För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS KT2255. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF12470W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3892495

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF12470W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3892495 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING SV 1 SV Innehållsförteckning 1. Det nya tvättsystemet 3 2. Föreskrifter angående säkerhet och användning 4 3. Installationsanvisningar 6 4. Beskrivning av kommandon 9 5. Användning

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1021 E TF 1235 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1021 E TF 1235 E Bruksanvisning Tvättmaskin 3u 3u 6u 6u 9u 9u 1300 1300 900 900 700 700 500 500 Spoel- Spoelstop top Centr Centrifuger ifugeren en Voorw oorwas as Extra k Extra kor ort Opties Opties Extra spoelen Extra

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L14710VIT http://sv.yourpdfguides.com/dref/811210

Din manual AEG-ELECTROLUX L14710VIT http://sv.yourpdfguides.com/dref/811210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L14710VIT. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX L14710VIT

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer