Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad mängd avfall. Fråga din kommun om möjligheterna att lämna in transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad maskin. En uttjänad maskin består av material som kan återanvändas. Lämna därför om möjligt in maskinen till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i bruksanvisningen under rubriken "Säkerhetsanvisninar och varningar". 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Transportförpackning Hantering av uttjänad maskin Säkerhetsanvisningar och varningar Beskrivning av tvättmaskinen Speciella funktioner Specialprogram (Siden /, YLLE /, Mini, Kulör+Syntet, Extra sköljning) Skrynkelskydd i programmet Strykfri tvätt och Siden / Extra vatten Programuppgradering (Update) Manöverpanel Viktiga knappar och vred Programväljare Knappar för tillvalsfunktioner Knappen "Centrifugering" med kontrollampor Första gången maskinen används Tvätta miljöanpassat Så här tvättar man Kortfattad bruksanvisning Programöversikt Förberedelse Välja program Tillvalsfunktioner Programslut Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart Avbryta ett program Ändra ett valt program Hoppa över ett programavsnitt Ändra ett program Programförlopp

4 Innehållsförteckning Tvättmedel Vattenavhärdare Komponenter - tvättmedel Sköljmedel, stärkmedel i pulver eller flytande form Automatisk dosering av sköljmedel, flytande stärkmedel Separat sköljning med sköljmedel Separat stärkning Färga / avfärga Rengöring och skötsel Rengöra tvättmaskinen Rengöra tvättmedelslådan Rengöra luddfilter och filterhus Rengöra vattentilloppsfiltret Hur man klarar av mindre störningar själv Vad gör man om...? Programmet startar inte Tvättprogrammet avbryts och ett felmeddelande visas Tvättprogrammet utförs som vanligt men en kontrollampa indikerar ett fel Allmänna störningar eller ett otillfredsställande tvättresultat Luckan kan inte öppnas med knappen Öppna luckan vid strömavbrott Service

5 Innehållsförteckning Uppställning och anslutning Tvättmaskinens framsida Tvättmaskinens baksida Uppställningsyta Ställa upp tvättmaskinen Avlägsna transportsäkringen Återmontera transportsäkringen Rikta tvättmaskinen Fen Inbyggnad under bänk Tvätt-torkpelare Vattentillopp Vattenavlopp Elanslutning Förbrukningsdata Tekniska data Programmerbara funktioner Extra vatten Skontvätt Avkylning av tvättvattnet i VIT-/KULÖRTVÄTT Memoryfunktion Blötläggningstid

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Läs bruksanvisningen innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Vad maskinen är avsedd för Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av textilier som enligt skötseletiketten är tvättbara. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att maskinen har använts på annat sätt än den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt. Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvätttmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning, frekvens) på maskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa måste ovillkorligen överensstämma. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om maskinen ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att dessa grundläggande säkerhetsförutsättningar kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som föranletts av felaktig installation eller avsaknad av jordat uttag. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Tvättmaskinen uppfyller kraven i gällande säkerhetsbestämmelser. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte tar på sig ansvaret. Reparationer får endast utföras av Mieles serviceavdelning eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Tvättmaskinen är endast helt spänningsfri om: maskinens stickpropp är utdragen huvudströmmen är avstängd eller säkringen är utskruvad 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning av kvalitetsmaterial och yttersta noggrannhet vid tillverkningen skyddar inte tilloppsslangen från skador som uppstår med åldern. På sådana ställen där slangen utsätts för extra mycket slitage kan den bli otät och börja läcka. Kontrollera slangen regelbundet och byt ut den vid behov för att undvika vattenskador. Defekta maskindelar får bara bytas ut mot Miele originalreservdelar. Endast om sådana reservdelar används garanteras att maskinen helt och hållet uppfyller säkerhetskraven. Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut mot en originalanslutningskabel från Miele! Användning Inbyggnad och montering av tvättmaskinen på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får bara utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av tvättmaskinen. Ställ inte tvättmaskinen i ett utrymme med risk för frost. Frusna slangar kan spricka när de är utsatta för vattentryck. Temperaturer under fryspunkten kan också inverka menligt på elektronikens funktion. Kontrollera att transportsäkringen på tvättmaskinens baksida är borttagen innan maskinen tas i bruk (se avsnittet "Uppställning och anslutning" under "Avlägsna transportsäkringen"). Annars kan maskinen och omgivande inredning ta skada vid centrifugering. Stäng av vattenkranen vid längre tids bortavaro (t ex under semestern), framför allt om det inte finns en golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Översvämningsrisk! Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt snabbt innan avloppsslangen hängs upp i tvätt- eller avloppsho. Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos det utströmmande vattnet kan trycka ut slangen ur hon och förorsaka översvämning. Se till att främmande föremål (t ex spikar, nålar, mynt, gem) inte följer med tvätten. Främmande föremål kan skada maskindelar som vätskebehållaren eller innertrumman. Skadade maskindelar kan i sin tur skada tvätten. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid rätt tvättmedelsdosering behöver man inte avkalka maskinen. Om behovet ändå skulle uppstå skall man använda ett avkalkningsmedel med korrosionsskydd. Följ noga anvisningarna på förpackningen Textilier som behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrannt i vatten innan de träffas i maskinen. Använd absolut inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin). Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Dessutom kan det medföra risk för brand och explosion. Använd endast färgmedel som är avsedda att användas i tvättmaskin. Följa tillverkarens anvisningar noga. Avfärgningsmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Använd endast blekmedel som är avsedda att användas i tvättmaskin. Tänk på att luckans glas blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i beröring med glaset medan maskinen är igång. Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre reklamationsrätt eller produktansvar. Uttjänad maskin En uttjänad maskin måste göras obrukbar. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Därigenom förhindras att maskinen används på ett felaktigt eller otillåtet sätt. 8

9 Beskrivning av tvättmaskinen Speciella funktioner Specialprogram (Siden /, YLLE /, Mini, Kulör+Syntet, Extra sköljning) Program för handtvättbara textilier (Siden /) Handtvättbara lättskrynklade textilier, som inte innehåller ylle, kan tvättas i programmet Siden / Program för handtvättbara textilier (YLLE /) Handtvättbara textilier av ylle och blandmaterial med ylle kan tvättas i programmet YLLE /. Program för små mängder tvätt (Mini) Program för lätt smutsig tvätt som kan tvättas i kulörtvätt. Program för blandade textilier (Kulör+Syntet) Program för blandade textilier sorterade efter färg. Program för sköljning av textilier (Extra sköljning) För textilier som har tvättats för hand och endast skall sköljas och centrifugeras. Skrynkelskydd i programmet Strykfri tvätt och Siden / Textilierna tvättas och centrifugeras extra skonsamt. Tvätten blir mindre skrynklig och därmed lättare att stryka. Extra vatten Med denna funktion kan man tvätta och skölja eller enbart skölja med höjd vattennivå. I programmet VIT-/KULÖRT- VÄTT kan man välja till en extra sköljning. 9

10 Beskrivning av tvättmaskinen Programuppgradering (Update) På tvättmaskinens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av maskinens tvättprogram. Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av t ex nya krav på tvätt- och sköljresultat. Eventuella uppgraderingar kommer att utföras av Miele service med hjälp av en bärbar dator. 10

11 Beskrivning av tvättmaskinen Manöverpanel a Knappen START startar tvättprogrammet b Knappar för tillvalsfunktioner Med dessa knappar väljer man tillvalsfunktioner Kontrollampan lyser = funktionen är vald Kontrollampan är släckt = funktionen är inte vald c Kontrollampor för centrifugeringsvarvtal d Knappen Centrifugering för att välja centrifugeringsvarvtal, "Sköljstopp" eller "Utan slutcentrifugering". e Programväljare Med programväljaren väljer man tvättprogram och temperatur. Programväljaren kan vridas åt höger eller åt vänster. f Kontrollampor för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. g Kontrollampor för indikering av service/fel h Knappen I-TILL/0-FRÅN För att starta/stänga av eller avbryta ett program. i Knappen Lucka öppnar tvättmaskinsluckan. 11

12 Beskrivning av tvättmaskinen Viktiga knappar och vred Programväljare Med programväljaren väljs grundtvättprogrammet och tillhörande temperatur. Knappar för tillvalsfunktioner Grundtvättprogrammet kan kompletteras med olika tillvalsfunktioner. Med den översta knappen kan någon av tillvalsfunktionerna Kort program eller Förtvätt eller Blötläggning väljas. Med den undre knappen kan tillvalsfunktionen Extra vatten väljas. Tillvalsfunktionen är vald när kontrollampan lyser. Om en tillvalsfunktion inte kan väljas beror det på att den inte kan kombineras med grundtvättprogrammet. Knappen "Centrifugering" med kontrollampor Välja centrifugering Det maximala centrifugeringsvarvtalet beror på vilket program som väljs. Max varvtal Grundtvättprogram 1400 VIT-/KULÖRTVÄTT, Mini, Stärkning, Tömning/ Centrifugering 1200 YLLE, Extra sköljning 900 STRYKFRI TVÄTT, Kulör+Syntet 600 FINTVÄTT 400 Siden Genom att trycka på knappen "Centrifugering" kan centrifugeringsvarvtalet ändras. Det är dock inte möjligt att välja ett högre centrifugeringsvarvtal än vad grundprogrammet tillåter. Kontrollamporna visar vilket varvtal som valts. Välja bort centrifugering ^ Tryck på knappen "Centrifugering" till: Sköljstopp Textilier centrifugeras inte och ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen. De blir mindre skrynkliga än om de plockas ur trumman efter programslutet. Välj ett centrifugeringsvarvtal för att fortsätta centrifugeringen. För att avsluta programmet, tryck på knappen Lucka. Utan centrifugering Textilierna centrifugeras inte. Efter tömningen av sista sköljvattnet kopplar maskinen automatiskt om till skrynkelskydd. Vid denna inställning utgår också centrifugeringen mellan sköljomgångarna (mellancentrifugering). 12

13 Första gången maskinen används Innan maskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom maskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram köras utan tvätt och utan tvättmedel. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket lödder. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. ^ Öppna vattenkranen. ^ Tryck in knappen I-TILL/0-FRÅN. ^ Vrid programväljaren till KULÖRT- VÄTT 40 C. ^ Tryck på START-knappen. När programmet är avslutat kan maskinen användas som vanligt. 13

14 Tvätta miljöanpassat Fyll maskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Tvätta normalt och lätt smutsad vittvätt med en lägre temperatur (75 C eller 60 C). Då sparar man energi. Välj något av programmen Kulör+Syntet eller Mini för mindre mängder tvätt. För att tvätta normalt smutsad tvätt behöver inte förtvätt väljas. Välj funktionen Blötläggning för starkt smutsad tvätt. Därigenom kan tvättemperaturen sänkas i huvudtvätten. Använd tilläggsfunktionen Blötläggning istället för tilläggsfunktionen Förtvätt. Om huvudtvätt startas i anslutning till blötläggning används samma tvättvatten. Tvätta lätt smutsad tvätt med tillvalsfunktionen Kort program. Följ tvättmedelsförpackningens angivelser när det gäller dosering av tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om maskinen inte är helt fylld (ca 1 / 3 mindre tvättmedel om maskinen är fylld till hälften). Välj ett högre centrifugeringsvarvtal om tvätten skall torktumlas efteråt. Mängd- och sköljautomatiken gör att tvättiderna varierar mycket. Beroende på hur mycket tvätt som finns i trumman förkortas eventuellt tiden för huvudtvätt och en sköljning kan hoppas över. 14

15 Så här tvättar man Kortfattad bruksanvisning Rekommendation: Det är tillrådligt att lära sig hantera tvättmaskinen. Läs därför noggrant avnitten "Förberedelse", "Val av program" och "Programslut" i det här avsnittet. A Förbered och sortera tvätten Välja program: B Koppla in tvättmaskinen C Öppna luckan D Lägg i tvätt E Stäng luckan F Välj program G Välj centrifugeringsvarvtal H Välj tillvalsfunktion(er) I Tillsätt tvättmedel J Starta ett program Programslut: K Öppna luckan L Plocka ur tvätten M Stäng av tvättmaskinen N Stäng luckan I programöversikten på nästa sida framfår det vilka textilier de olika programmen är lämpade för. 15

16 Så här tvättar man Programöversikt VIT-/KULÖRTVÄTT 9ö876 Textilsort Bomulls- och linnetextilier, t ex lakan, dukar, frottéhanddukar, jeans, t-tröjor, underkläder, babytvätt. Tillvalsfunktioner Blötläggning, Förtvätt, Kort program, Extra vatten Anmärkning Använd programmet VITTVÄTT (95 C eller 75 C) endast för mycket smutsig tvätt. Använd tillvalsfunktionerna Blötläggning eller Förtvätt för hårt smutsad tvätt. Tvätta mörka textilier med flytande tvättmedel. Tvättmedel Universal-, kulör-, flytande tvättmedel Max mängd tvätt 5 kg Information för testinstitut: Programinställning för tvättest enligt Europanormen EN 60456: Kulörtvätt 60 C STRYKFRI TVÄTT 4321 Textilsort Textilier av syntetiska material, blandmaterial eller strykfri bomull, t ex skjortor och blusar. Tillvalsfunktioner Blötläggning, Förtvätt, Kort program, Extra vatten Anmärkning För lätt smutsad tvätt kan Kort program väljas. Använd tillvalsfunktionerna Blötläggning eller Förtvätt för hårt smutsad tvätt. Tvättmedel Universal-, kulör-, flytande tvättmedel Max mängd tvätt 2,5 kg 16

17 Så här tvättar man FINTVÄTT ac Textilsort Tillvalsfunktioner Anmärkning Tvättmedel Max mängd tvätt Siden / Textilsort Tillvalsfunktioner Anmärkning Tvättmedel Max mängd tvätt YLLE / Textilsort Tvättmedel Max mängd tvätt Textilier av syntetiska material eller konstsilke, t ex blusar, skjortor, gardiner som enligt tillverkaren kan tvättas i maskin. Blötläggning, Förtvätt, Kort program Tvätten blir mindre skrynklig i detta program (skrynkelskydd). Det fina damm som finns i gardiner erfordrar ofta ett program med Förtvätt. Minska centrifugeringsvarvtalet eller välj "Utan centrifugering" om textilierna är lättskrynklade. Fintvättmedel 1 kg Handtvättbara plagg som inte innehåller ylle. Kort program, Extra vatten Tvätten blir mindre skrynklig i detta program (skrynkelskydd). Tvätta strumpbyxor och behåar i en tvättpåse. Använd fintvättmedel Fintvättmedel 1 kg Textilier av handtvättbart eller maskintvättbart ylle och blandmaterial med ylle. Ylletvättmedel 2 kg 17

18 Så här tvättar man Mini 7 Textilsort Tillvalsfunktion Anmärkning Tvättmedel max kapacitet Kulör+Syntet 72 Textilsort Lätt smutsad tvätt som kan tvättas i kulörtvätt. Extra vatten Dosera mindre tvättmedel (till hälften fylld maskin). Universal-, kulör-, flytande tvättmedel 2,5 kg blandning av textilier för programmen KULÖRTVÄTT och STRYKFRI TVÄTT sorterad efter färger. Blötläggning, Förtvätt, Kort program, Extra vatten Universal-, kulör-, flytande tvättmedel 3 kg Tillvalsfunktion Tvättmedel max kapacitet Stärkning Textilsort Bordsdukar, servetter, förkläden, yrkesklädsel. Anmärkning Tvätten skall tvättas men inte sköljas med sköljmedel. max kapacitet 5 kg Extra sköljning Textilsort Textilier som bara skall sköljas och centrifugeras. max kapacitet 5 kg Tömning/centrifugering Anmärkning Endast tömning Ställ in centrifugeringsvarvtalet på Utan centrifugering. max kapacitet 5 kg 18

19 Så här tvättar man Förberedelse A Förbered och sortera tvätten ^ Töm fickorna.,främmande föremål (t ex spikar, mynt, gem) kan skada textilier och maskindelar. ^ Fläckar bör avlägsnas före tvätt, om möjligt när de fortfarande är färska. Badda fläcken med en trasa som inte färgar av sig. Gnid inte! Vissa fläckar (blod, ägg, kaffe, te etc) kan oftas avlägsnas med speciella rengöringsmedel. Rådfråga sakkunnig personal hos t ex färghandel.,använd aldrig kemiska (lösmedelshaltiga) tvättmedel i tvättmaskinen! ^ Sortera tvätten efter färg och skötseletikettens symboler (i kragen eller sidsömmen). Vilka textilier som kan tvättas i vilka program framgår av de följande sidorna. Mörka textilier har ofta ett överskott av färg. De färgar i början oftas av sig på ljusare plagg. Därför bör man tvätta nya textilier separat ett flertal gånger. Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem innan tvätt eller lägg dem i tvättpåse. Behåar: Behåbyglar som sitter löst måste sys fast eller avlägsnas. Trikåplagg (t ex t-tröja, collegetröja), jeans: Vänd dem ut och in om tillverkaren rekommenderar detta. Blixtlås, hyskor och hakar skall stängas före tvätt. Tvätta inte textilier som är märkta som ej tvättbara enligt skötseletiketten (skötselsymbol h). 19

20 Så här tvättar man Välja program B Koppla in tvättmaskinen ^ Tryck in knappen I-TILL/0-FRÅN. ^ Öppna vattenkranen. C Öppna luckan ^ Tryck på knappen Lucka och öppna luckan. D Lägg i tvätt ^ Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Olika stora plagg i samma laddning höjer tvätteffekten och möjliggör bättre fördelning vid centrifugering. Fyll maskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energioch vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. E Stäng luckan genom att slå igen den lätt Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. F Välja program ^ Vrid programväljaren till önskat program. G Välja centrifugeringsvarvtal ^ Tryck på knappen "Centrifugering" till dess kontrollampan för önskat centrifugeringsvarvtal tänds. I vissa program är det maximala centrifugeringsvarvtalet begränsat, se programöversikt. 20

21 Så här tvättar man Tillvalsfunktioner H Välja tillvalsfunktion(er) Tryck på knappen för önskad tillvalsfunktion. Det är bara möjligt att välja en av dessa tillvalsfunktioner åt gången: Kort program, Förtvätt och Blötläggning. Förtvätt För mycket smutsiga textilier. Blötläggning För mycket smutsig tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita (t ex blod, fett, kakao). Blötläggningstiden kan programmeras till mellan 30 minuter och 2 timmar i steg om 30 minuter. Grundinställningen är 2 timmar. Hur man omprogrammerar till en annan tid beskrivs i avsnittet "Programmeringsfunktioner", under "Blötläggning". ^ Tryck på knappen för önskad tillvalsfunktion. Tryck så många gånger på den övre knappen tills kontrollampan för önskad tillvalsfunktion lyser. Kort program För lätt smutsade textilier. Programtiden är mycket kortare. I programmen VIT-/KULÖRTVÄTT, STRYKFRI TVÄTT och Kulör+Syntet utförs bara två sköljomgångar med höjd vattennivå. Extra vatten Om man önskar använda mer vatten i tvättprocessen finns det fyra olika varianter att välja på med knappen Extra vatten. Varianterna beskrivs i avsnittet "Programmebara funktioner" avsnittet "Extra vatten. Vid leverans är maskinen inställd på att höja vattennivån vid tvättning och sköljning när knappen Extra vatten trycks in. 21

22 Så här tvättar man I Tillsätta tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt..... Underdosering av tvättmedel leder till: Att tvätten inte blir ren och med tiden gråaktig och hård Fettpartiklar på tvätten Kalkavlagring på värmeelementen... Överdosering av tvättmedel leder till: Kraftig lödderbildning och därigenom sämre tvättmekanik och dåligt tvätt-, skölj och centrifugeringsresultat. Högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång Belastning på miljön ^ Dra ut tvättmedelslådan och fyll på tvättmedel i facken. i = Tvättmedel till förtvätten (om förtvätt är vald, använd 1 / 4 av rekommenderad total mängd) j = Tvättmedel till huvudtvätten inkl blötläggning = Sköljmedel eller flytande stärkmedel. ^ Skjut in tvättmedelslådan. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". J Tryck på START-knappen Programmet startar. 22

23 Så här tvättar man Programslut K Öppna luckan ^ Tryck på knappen Lucka. L Plocka ur tvätten M Stäng av tvättmaskinen ^ Tryck ut knappen I-TILL/0-FRÅN och vrid programväljaren till Stopp. N Stäng luckan Annars kan föremål hamna i trumman och av misstag tvättas med övrig tvätt och skada tvätten. Stäng vattenkranen. ^ Kontrollera att inga föremål har fastnat under tätningsringen. Kontrollera att trumman är tom! Plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg. 23

24 Så här tvättar man Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart I följande program kan tvätt läggas i eller plockas ur efter programstarten: VIT-/KULÖRTVÄTT STRYKFRI TVÄTT Mini Kulör+Syntet Stärkning ^ Tryck på knappen Lucka så att luckan öppnas. ^ Lägg i eller plocka ur tvätt. ^ Stäng luckan. Programmet fortsätter automastiskt. Luckan kan inte öppnas om: Tvättvattnets temperatur överstiger 55 C. Vattennivån överstiger ett visst värde. Programmet har kommit till avsnittet "Slutcentrifugering". 24

25 Så här tvättar man Avbryta ett program ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen I-TILL/0-FRÅN. För att fortsätta programmet: ^ Koppla in tvättmaskinen med knappen I-TillI-TILL/0-FRÅN. Ändra ett valt program Det är möjligt att göra följande ändringar efter programstarten: varvtalet kan ändras inom de tillåtna gränserna. upp till 6 minuter efter start kan en ny temperatur väljas. Det är inte möjligt att välja ett annat program efter programstarten. Kontrollamapan Skrynkelskydd/Stopp blinkar, när programväljaren vrids. Programförloppet påverkas inte. Kontrollampan släcks när programväljaren vrids tillbaka till den valda programmet. Hoppa över ett programavsnitt ^ Vrid programväljaren till Stopp. Så snart kontrollampan för det avsnitt som programmet skall fortsätta med blinkar: ^ Vrid programväljaren till önskat programinom 4 sekunder. Ändra ett program ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen I-TillI-TILL/0-FRÅN. ^ Vrid programväljaren till Stopp. ^ Koppla in tvättmaskinen med knappen I-TILL/0-FRÅN. ^ Välj önskat program. ^ Tryck på START-knappen. 25

26 Så här tvättar man Programförlopp Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess sugförmåga. Det innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld maskin. Väljbara tilläggsfunktioner räknas inte med. Kontrollampor för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. VIT-/KULÖRTVÄTT Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: låg Sköljomgångar: 3 eller 4 1) Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering ja STRYKFRI TVÄTT Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar: 3 Pendelsköljning 3) : från 40 C Centrifugering Sköljcentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering ja FINTVÄTT Huvudtvätt Vattennivå: hög Tvättrytm: skongång Sköljning Vattennivå: hög Sköljomgångar 3 Centrifugering Sköljcentrifugering 2) : nej Slutcentrifugering ja Siden / Huvudtvätt Vattennivå: medel Tvättrytm: Siden Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar 2 Centrifugering Sköljcentrifugering 2) : nej Slutcentrifugering ja 26

27 Så här tvättar man YLLE / Huvudtvätt Vattennivå: medel Tvättrytm: Ylle Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar 2 Centrifugering Sköljcentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering ja Mini Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar 2 Centrifugering Sköljcentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering ja Kulör+Syntet Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar 3 Pendelsköljning 3) : Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering ja vid hög andel strykfri tvätt Stärkning Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Slutcentrifugering ja Extra sköljning Vattennivå: hög Sköljomgångar 2 Slutcentrifugering ja Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: I alla program utom YLLE är skrynkelskyddet inkopplat max 30 minuter efter programslut. 1) en 4:e sköljning sker: om det är för mycket lödder i trumman om slutcentrifugeringsvarvtalet är mindre än 700 v/min om Utan centrifugering har valts 2) Mellancentrifugering: Textilierna centrifugeras mellan de enskilda sköljomgångarna. Välja bort mellancentrifugering: Välj Utan centrifugering under centrifugeringsvarvtalen. 3) Pendelsköljning: Avkylning av tvättvattnet sker stegvis i slutet av huvudtvätten genom inspolning och tömning av vatten. Härigenom blir tvätten mindre skrynklig. 27

28 Tvättmedel Alla tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt kan användas. Både tvättmedel i pulverform och flytande tvättmedel. Ylletextilier och textilier som består av blandat material med ylle tvättas med ylletvättmedel. Följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Doseringsmängden beror på: nedsmutsningsgrad lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har t ex tagit åt sig lukt. normalt smutsad tvätt Synlig smuts och /eller få enkla fläckar. mycket smutsig tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattnets hårdhetsgrad Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. mängden tvätt Vattnets hårdhetsgrad Vattnets egenskap Hårdhet i mmol/l Hårdhetsområde Hårdhetsgrad d I mjukt 0-1,3 0-7 II medel 1,3-2, III hårt till mkt hårt mer än 2,5 mer än 14 Vattenavhärdare I hårdhetsområde II och III kan man tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan sedan doseras för hårdhetsområde I. Komponenter - tvättmedel Om ni arbetar med flera komponenter skall medlen fyllas på i följande turordning i fack j: 1. Tvättmedel 2. Vattenavhärdare 3. Fläckborttagningsmedel Medlen spolas då in bättre. 28

29 Tvättmedel Sköljmedel, stärkmedel i pulver eller flytande form Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar statisk laddning vid torkning i torktumlare. Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. ^ Dosera enligt tillverkarens anvisningar. Automatisk dosering av sköljmedel, flytande stärkmedel ^ Tillsätt sköljmedel eller flytande stärkmedel i fack. Fyll inte på mer än till max-markeringen. Skölj- eller stärkmedlet spolas in automatiskt med sista sköljvattnet. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i fack. Om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger bör tvättmedelslådan rengöras, särskilt sughäverten. Separat sköljning med sköljmedel ^ Fyll på sköljmedel i fack. ^ Vrid programväljaren till Stärkning. ^ Välj ett centrifugeringsvarvtal. ^ Tryck på knappen START. Separat stärkning ^ Förbered och fyll på stärkmedel enligt angivelsen på förpackningen. ^ Fyll på stärkmedel i fack i. ^ Vrid programväljaren till Stärkning. ^ Välj centrifugeringsvarvtal. ^ Tryck på START-knappen. Färga / avfärga ^ Använd inga avfärgningsmedel i tvättmaskinen. ^ Vid användning av färgningsmedel skall tillverkarens anvisningar följas. 29

30 Rengöring och skötsel,dra ut stickproppen innan tvättmaskinen rengörs. ^ Rengör tvättmedelslådan med varmt vatten. Rengöra tvättmaskinen ^ Våttorka höljet med milt rengöringsmedel eller såpvatten och eftertorka med en torr, mjuk trasa. ^ Rengör trumman med rengöringsmedel för rostfritt stål. Rengöra tvättmedelslådan Avlägsna eventuella tvättmedelsrester regelbundet. ^ Rengör sughäverten. 1. Dra ut sughäverten ur fack och rengör den under rinnande varmt vatten. 2. Sätt tillbaka sughäverten. ^ Rengör också röret på vilket sughäverten sätts fast. ^ Dra ut lådan till spärren, tryck på frikopplingsknappen och dra ut lådan helt.,använd inte lösningshaltiga rengöringsmedel, skurmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. De kan skada plastytor och andra delar. Tvättmaskinen får på inga villkor spolas av med slang. 30

31 Rengöring och skötsel Rengöra luddfilter och filterhus Kontrollera luddfiltret efter 3-4 tvättar för att konstatera hur ofta en rengöring behövs. Vid normal rengöring rinner det ut ca 2 liter vatten. Om filterhuset är igensatt finns en större mängd vatten (max 25 l i tvättmaskinen).,se upp: vattnet som rinner ut är hett om maskinen nyss har tvättat med hög temperatur. På insidan av tvättmedelslådan finns ett gult verktyg för öppning av filterhusluckan (se bild nedan). ^ Öppna luckan. ^ Ställ ett kärl under luckan. ^ Ta ut verktyget. ^ Vrid på filterhuslocket 2-3 varv, men skruva inte ut det helt och hållet. Upprepa tömningen tills allt vatten runnit ut. Skruva fast filterhuset för att avbryta tömningen. 31

32 Rengöring och skötsel Om det inte rinner ut mer vatten: ^ Rengör filterhusets skruvgänga och filtret från kalk- och tvättmedelsrester eller främmande föremål. ^ Sätt tillbaka filterhuset och skruva fast det.,om filterhuset inte sätts tillbaka och skruvas fast rinner det ut vatten ur tvättmaskinen. ^ Skruva ut filterhuset helt. ^ Rengör filterhuset grundligt. Efter rengöringen: För att det inte skall rinna ner tvättmedel i filtret nästa gång maskinen används: ^ Fyll på ca 2 l vatten i tvättmedelsfacket. Kulventilen aktiveras. ^ Kontrollera om pumpvingen kan snurras runt lätt. Om den snurrar trögt kan främmande föremål (knappar, mynt etc) vara fastklämda. Avlägsna dem och rengör innerutrymmet. 32

33 Rengöring och skötsel Rengöra vattentilloppsfiltret För att skydda vattenventilern har tvättmaskinen ett tilloppsfilter. Filtren bör kontrolleras varje halvår. Förekommer det ofta avbrott i vattenförsörjningen kan de kontrolleras oftare. Rengöra filtret i tilloppsslangen ^ Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen. ^ Dra ut tätningsringen 1. ^ Grip tag i filtrets 2 greppkant med en kombi- eller spetstång och dra ut det. ^ Rengör filtret. Återmontera i omvänd ordning. Kontrollera tilloppsslangen regelbundet eftersom den står under högt tryck när tvättmaskinen är i drift. Om sprickor eller andra skador uppstår måste slangen bytas ut mot en Miele originalslang. Fitret måste sättas tillbaka efter rengöringen. 33

34 Hur man klarar av mindre störningar själv Vadgörmanom...? De flesta störningar och fel som kan uppstå vid den dagliga användningen kan man åtgärda själv utan att behöva kontakta service. Med hjälp av nedanstående tabeller kan man själv hitta orsaken till störningen och åtgärda den.,utför aldrig själv arbeten på de elektriska delarna, utan anlita alltid en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära avsevärd fara för användaren. För att snabbare hitta ett fel är tabellerna indelade i följande avsnitt: Programmet startar inte. Tvättprogrammet avbryts och ett felmeddelande visas. Tvättprogrammet avlöper som vanligt men en kontrollampa lyser. Fel och störningar vid rekommenderad tvättmedelsrekommendation Allmänna störningar eller ett otillfredsställande tvättresultat. Luckan kan inte öppnas med knappen. Programmet startar inte. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp lyser inte eller START-knappen blinkar inte. När programmet Tömning/centrifugering väljs startar inte programmet. Tvättmaskinen har ingen ström. Tvättmaskinen är inte startklar. Kontrollera om stickproppen sitter i eluttaget. säkringen är hel. Gör maskinen startklar enligt avsnittet "Första gången tvättmaskinen tas i bruk". 34

35 Hur man klarar av mindre störningar själv Tvättprogrammet avbryts och ett felmeddelande visas. Felmeddelande Möjlig orsak Restvärme Lampan Kontrollera avlopp blinkar. Lampan Kontrollera tillopp blinkar. Kontrollamporna Blötl./Förtvätt eller "Sköljning"blinkar. Vattenavloppet är blockerat. Avloppsslangen ligger för högt. Vattentillförseln är spärrad. Silen till tilloppsslangen är igensatt. En defekt föreligger. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. Max tillåten pumphöjd är 1 m. Öppna vattenkranen. Rengör silen. Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet uppstår igen, kontakta Miele service. A För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen I-TILL/0-FRÅN och vrid programväljaren till Stopp. 35

36 Hur man klarar av mindre störningar själv Tvättprogrammet utförs som vanligt men en kontrollampa indikerar ett fel. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Kontrollampan Kontrollera avlopp blinkar. Kontrollampan Kontrollera tillopp blinkar. Kontrollampan Kontrollera dosering lyser. Kontrollampan Huvudtvätt blinkar. Kontrollampan tömning/slutcentrifugering blinkar. Kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp blinkar. Störning i vattenavloppet. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. Vattentilloppet är reducerat. Filtret i tilloppsslangen är smutsigt. Det har bildats för mycket lödder vid tvättningen. Ett fel har uppstått. Kontrollera om vattenkranen är tillräckligt öppen. Tilloppsslangen har ett veck. Rengör filtret. Använd mindre tvättmedel nästa gång och följ doseringsanvisningarna på tvättmedelspaketet. Starta programmet igen. Om felmeddelandet uppstår igen, kontakta Miele service. Tvättmaskinen har inte slutcentrifugerat. Tvättmaskinen registrerade för stor obalans. Programväljarpositionen har ändrats efter programstarten. Vrid tillbaka programväljaren till den ursprungliga positionen. A För att ta bort felmeddelandet: stäng av tvättmaskinen med knappen I-TILL/0-FRÅN och vrid programväljaren till Stopp. 36

37 Hur man klarar av mindre störningar själv Allmänna störningar eller ett otillfredsställande tvättresultat Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Tvättmaskinen skakar under centrifugeringen. Tvätten centrifugeras inte som vanligt. Det hörs ovanliga ljud vid tömningen. Större rester tvättmedel stannar kvar i tvättmedelslådan. Sköljmedlet spolas inte in helt eller för mycket vatten stannar kvar i fack. De fyra maskinfötterna står inte jämnt och är inte rätt justerade. Det valda centrifugeringsvarvtalet var för lågt. Rikta tvättmaskinen och justera maskinfötterna. Välj ett högre centrifugeringsvarvtal nästa gång. Det är inget fel! Ljudet i slutet av tömningen beror på att pumpen "suger luft". Otillräckligt vattentryck. Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. Sughäverten sitter inte rätt eller så är den igensatt. Rengör filtret i vattentilloppet. Tryck ev. på knappen Extra vatten. Tillsätt i fortsättningen först tvättmedel och sedan avhärdningsmedel. Rengör sughäverten, se avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Rengöra tvättmedelslådan". 37

38 Hur man klarar av mindre störningar själv Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel. Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen. Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de tvättade plaggen. Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alla fläckar bort, t. ex. frukt-, kaffe- eller tefläckar. För låg tvättmedelsdosering (tvätten var hårt smutsad med fettfläckar (olja, salva). Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeolit) för avhärdning av vatten som inte är vattenlösliga. Dessa har fastnat på plaggen. Använd tvättmedel som innehåller blekmedel. Fyll på fläckborttagningsmedel i fack j och tillsätt flytande tvättmedel i doseringskula. Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelslådan. Tillsätt antingen mer tvättmedel eller använd flytande tvättmedel. Kör programmet VIT-/ KULÖRTVÄTT 60 C med flytande tvättmedel utan tvätt innan nästa tvättomgång. Försök ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. Tvätta fortsättningsvis mörka textilier med tvättmedel utan zeolit. Flytande tvättmedel innehåller vanligtvis inte zeoliter. 38

39 Hur man klarar av mindre störningar själv Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka. Möjlig orsak Tvättmaskinen är inte ansluten till elnätet. Tvättmaskinen är inte inkopplad. Strömavbrott Luckan är inte riktigt stängd. Det finns fortfarande vatten i trumman och tvättmaskinen kan inte pumpa ut vattnet. Åtgärd Sätt i stickproppen i vägguttaget. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-TILL/0-FRÅN. Öppna luckan enligt beskrivning i avsnittet "Störningshjälp" under "Öppna luckan vid strömavbrott". Tryck hårt mot luckan på låssidan. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. För att skydda mot brännskador kan luckan inte öppnas om vattentemperaturen överstiger 55 C. 39

40 Hur man klarar av mindre störningar själv Öppna luckan vid strömavbrott ^ stäng av tvättmaskinen. Innanför panelen framför tvättmedelslådan finns med vilken luckan framför avloppsfiltret kan öppnas.,stick inte in handen i trumman förrän den står helt stilla. Det kan medföra avsevärda skador. ^ Dra i nödöppnaren. Luckan öppnas. ^ Ta ut verktyget. ^ Öppna luckan till avloppsfiltret och låt vattnet rinna ut enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Rengöra avloppsfiltret och pumphuset". 40

41 Service För reparation kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service: Auktoriserade serviceverkstäder återfinns i telefonkatalogens gula sidor under rubriken "Hushållsutrustning. Vitvaror - Service". Uppge alltid maskinmodell och -nummer vid kontakt med service. Båda uppgifterna finns på typskylten på insidan av luckan, ovanför luckglaset. Hur man klarar av mindre störningar själv 41

42 Uppställning och anslutning Tvättmaskinens framsida a Tilloppsslang (för tryck upp till 70 bar) b Elanslutning c -f Avloppsslang (med vrid- och avtagbara krökar) med olika placeringsmöjligheter g Manöverpanel h Tvättmedelsfack i Lucka j Lucka för avloppsfiltret, avloppspump och nödöppnare k Bärhandtag l Fyra justerabara skruvfötter 42

43 Uppställning och anslutning Tvättmaskinens baksida a Bärhandtag b Elanslutning c Tilloppsslang (för tryck upp till 70 bar) d Avloppsslang e Transportsäkring f Hållare för: Tilloppsslang Avloppsslang Avlägsnad transportsäkring 43

44 Uppställning och anslutning Uppställningsyta Betonggolv är det lämpligaste underlaget. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugeringen, vilket trägolv och golv med mjuk beläggning kan göra. Beakta följande: ^ Se till att tvättmaskinen placeras vågrätt och stadigt. ^ Placera inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom maskinen då vibrerar under centrifugeringen. ^ Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen har det visat sig lämpligt att ställa maskinen på en plywoodskiva (minst 59x52x3 cm). Skivan bör täckas av så många balkar som möjligt och skruvas fast i dessa. Tvättmaskinen bör placeras i ett hörn. Där står den stabilast.,vid uppställning på en befintlig sockel (betongsockel eller murad sockel) måste tvättmaskinen säkras med spännjärn (finns på Mieles reservdelsavdelning) så att maskinen inte glider iväg under centrifugeringen. Ställa upp tvättmaskinen För att flytta tvättmaskinen till uppställingsplatsen kan man lyfta den i främre och bakre bärhandtaget. Beakta följande: ^ Lyft inte i luckan.,maskinfötterna och uppställningsytan måste vara torra och rena. Annars kan tvättmaskinen glida iväg under centrifugeringen. Avlägsna transportsäkringen ^ Ta bort den vänstra och den högra spärrskivan. 1. Haka av spärren med en skruvmejsel. 2. Avlägsna spärren. 44

45 Uppställning och anslutning ^ Vrid den vänstra transportsäkringen 90 med den den bipackade nyckeln och ^ Vrid den högra transportsäkringen 90 och ^ Dra ut den vänstra transportsäkringen. ^ Dra ut den högra transportsäkringen. 45

46 Uppställning och anslutning Återmontera transportsäkringen Tranportsäkringen återmonteras i omvänd ordning.,tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkring. Spara transportsäkringen. Den måste återmonteras före transport (t ex vid flyttning). ^ Tillslut hålen med bifogade plastproppar. ^ Sätt fast transportstängerna på baksidan av tvättmaskinen. Se till att hålen b sätts på tapparna a. 46

47 Uppställning och anslutning Rikta tvättmaskinen Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt. Om maskinen inte står lodrätt ökar vatten- och elförbrukningen. Dessutom kan maskinen börja vandra. Fen Tvättmaskinen riktas genom justering med skruvfötterna. Vid leverans är alla fötter iskruvade. ^ Lossa låsmuttern 2 genom att vrida den medurs med den bipackade nyckeln. Skruva ut låsmuttern 2 tillsammans med foten 1. ^ Använd vattenpass för att kontrollera att maskinen står lodrätt. ^ Håll fast foten 1 med en lämplig tång. Skruva upp låsmuttern 2 mot höljet med nyckeln.,alla fyra låsmuttrar måste vara hårt åtdragna. Kontrollera också att de fötter som inte skruvades ut sitter fast. Annars kan maskinen börja vandra. 47

48 Uppställning och anslutning Inbyggnad under bänk Beakta: Monteringen av byggsats för inbyggnad under bänk* och för pelarmontage* måste utföras av en fackman. För detta krävs en särskild byggsats* En täckplåt (medföljer byggsatsen) ersätter maskinlocket. En noggrann montering av auktoriserad fackman är på grund av den elektriska säkerheten absolut nödvändig. För bänkhöjder om 900/910 mm behövs en kompensationsram* Vattentillopp och -avlopp samt elanslutning skall installeras i maskinens närhet och vara tillgängliga även efter inbyggnad. En monteringsanvisning medföljer byggsatsen. Tvätt-torkpelare Tvättmaskinen kan monteras som en tvättpelare tillsammans med en Miele torktumlare. För denna installation krävs en byggsats* (WTV). Alla delar markerade med * kan köpas/beställas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. a Säkerhetsavstånd till väggen: minst 2 cm b Höjd: monteringssats med arbetsskiva: ca 169 cm Byggsats utan arbetsskiva: ca 170 cm Återmontering av topplocket Om topplocket har demonterats för tvättpelarmontering eller inbyggnad under bänkskiva, kontrollera vid återmontering att topplocket sitter fast ordentligt på de bakre hållarna. Annars är det inte säkert att flytta maskinen. 48

49 Uppställning och anslutning Vattentillopp Maskinen får anslutas till dricksvattenledning utan återsugningsskydd. För anslutning erfordras en tappventil (vattenkran) med 3 / 4 " förskruvning. Finns ingen vattenkran, så kan maskinen kopplas till dricksvattenledningen av en behörig fackman. Tryckslangen, 3 / 8 ", med 3 / 4 " förskruvning, ansluts till vattenkranen. Denna tryckslang är inte lämpad för varmvattenanslutning. Kontrollera att packningen sitter rätt i förskruvningen. Anslutningstället står under vattenledningstryck. Kontrollera därför att anslutningen är tät genom att försiktigt öppna vattenkranen. Vid byte av slang skall endast slangkvalitet avsedd för tryck på 70 bar användas. Det gäller också för anslutningsarmaturen. Miele originaldelar uppfyller detta krav. Som extrautrustning finns 2,5 och 4,0 m långa slangar. Vattentrycket måste vara minst 1 bar och max 10 bar. Är trycket högre än 10 bar, måste en tryckreduceringsventil monteras. Vattentryck på minst 1 bar föreligger om vattenkranen är helt öppen och 5 liter vatten rinner ut inom 15 sekunder. De båda smutsfiltren - ett i maskinens tilloppsanslutning och ett i tryckslangsförskruvningen - får inte avlägsnas 49

50 Uppställning och anslutning Vattenavlopp Tvättvattnet pumpas ut genom en avloppspump med 1 m lyfthöjd. För att inte hindra vattenavloppet måste avloppsslangen läggas utan veck. Kröken vid slangens ände är vridbar och kan vid behov vridas eller tas av. Möjligheter att placera avloppsslangen: 1. Upphängning i tvätt- eller avloppsho: Se till att avloppsslangen inte glider iväg. Om vattnet töms i en tvättho måste det rinna ut tillräckligt snabbt. Annars kan vattnet rinna över eller sugas tillbaka in i tvättmaskinen. 2. Anslutning till avloppsrör i plast med gumminippel. 3. Anslutning till tvättho med gumminippel. 4. Avlopp i golvbrunn. Om så behövs kan slangen förlängas upp till max 5 m. Kontakta närmaste återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning för information. Om lyfthöjden överstiger 1 m (max 1,8 m) kan man hos Miele beställa ytterligare en avloppspump med erforderlig ombyggnadssats. 50

51 Uppställning och anslutning Elanslutning Tvättmaskinen levereras anslutningsklar med en anslutningskabel och jordad stickpropp för ~230 V 50 Hz. Tvättmaskinen bör under inga omständigheter anslutas till förlängningskabel för att undvika potentiella risker (t ex brandfara). För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare. Information om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför dessa uppgifter med elnätets data. 51

52 Förbrukningsdata Program Tvättmängd Förbrukningsdata (utan tillvals- eller Energi Vatten Programtid programmerbara kwh l normal kort program funktioner) VIT-/KULÖRTVÄTT 95 C 5,0 kg 1, h 55 min 1 h 22 min 60 C 1) 5,0 kg 0, h 57 min 1 h 13 min 40 C 5,0 kg 0, h 57 min 1 h 03 min STRYKFRI TVÄTT 40 C 2,5 kg 0, h 22 min 47 min FINTVÄTT 30 C 1,0 kg 0, min 45 min Siden / 30 C 1,0 kg 0, min 27 min YLLE / 30 C 2,0 kg 0, min 1) Testprogram enligt Europanormen EN Förbrukningen kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad och det inrinnande vattnets temperatur, rumstemperaturen, mängd och typ av tvättgods, variationer i elnätet samt vald tillvalsfunktion. 52

53 Tekniska data Höjd Bredd Djup Djup med öppen lucka Vikt Max golvbelastning Kapacitet Anslutningsspänning Anslutningseffekt Säkring Förbrukningsdata Vattentryck min Vattentryck max Tilloppsslangens längd Avloppsslangens längd Anslutningskabelns längd Pumphöjd max Pumplängd max CE-godkänd Radioavstörd 85,0 cm 59,5 cm 58,0 cm 94,5 cm 93 kg 1600 Newton (ca 160 kg) 5 kg torr tvätt se typskylt se typskylt se typskylt se avsnittet "Förbrukningsdata" 1 bar (100 Pa) 10 bar (1000 Pa) 1,60 m 1,50 m 1,60 m 1,00 m 5,00 m ja ja 53

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin sv Bruks- och installationsanvisning Din nya tvättmaskin Du har valt en tvättmaskin med hög kvalitet. Tack vare sin innovativa teknik kännetecknas tvättmaskinen av perfekta tvättegenskaper

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WP12T351FN. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS WP12T351FN instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

När något går sönder

När något går sönder När något går sönder När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du och din verksamhet onödiga kostnader. Denna broschyr handlar om vad du som arbetar i verksamheten

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer