Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr

2 Innehåll Säkerhetsanvisningar och varningar... 3 Bidra till att skona miljön Funktionsbeskrivning Fläkt Använda fläkten Styra ångskärmen och koppla till och från fläkten Välja effektläge Välja eftergångstid Släcka hällbelysningen Rengöring och skötsel Hölje Särskilda anvisningar för glasytor Fettfilter och panel Kolfilter Ta hand om förbrukat kolfilter Montering Innan montering Monteringsmaterial Fläktens mått Frånluftsdrift Cirkulationsdrift Frånluftsledning Elanslutning Miele service och garanti Typskyltens plats på maskinen Tekniska data

3 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk av fläkten kan medföra person- och sakskador. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda fläkten. Det är viktigt att göra eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. I och med det undviker du olyckor och skador på fläkten. Miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Denna fläkt är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer. Denna fläkt är inte avsedd att användas utomhus. Fläkten är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll för uppsugning av matos som uppstår vid matlagning. All annan typ av användning är inte tillåten. Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda fläkten på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda den utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. 3

4 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år bör hållas borta från fläkten. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn får inte rengöra eller underhålla fläkten utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial. 4

5 Teknisk säkerhet Säkerhetsanvisningar och varningar Reparationer får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren. En trasig fläkt kan vara farlig att använda. Se efter att den inte har några synliga skador och använd aldrig en trasig fläkt. Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Anslutningsdata (frekvens och spänning) på fläkten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på fläkten. Jämför dessa data före anslutning. Fråga en elektriker vid tveksamhet. Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte fläkten till elnätet med hjälp av sådana. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker funktion. Denna fläkt får inte användas på uppställningsplatser som inte står på fast mark (till exempel båtar). Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av modulens elektriska och mekaniska konstruktion kan leda till funktionsstörningar. Öppna bara fläktens hölje så mycket som behövs för underhåll och rengöring. Öppna aldrig andra delar av höljet. Garantianspråk går förlorade om fläkten repareras av andra än av Miele auktoriserad service. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. En skadad anslutningskabel får endast ersättas med en speciell anslutningskabel av samma typ (kan beställas hos Mieles reservdelsavdelning). Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Det är den endast i något av följande fall: När säkringarna är frånslagna. När skruvsäkringarna är helt utskruvade. Dra ut stickproppen (om sådan finns). Dra inte i anslutningskablen utan i stickproppen. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning på grund av avgaserna! Om fläkten används samtidigt som till exempel gas- eller koleldade värmekällor måste du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är till exempel gaseller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, till exempel genom en kamin. I frånluftsdrift, frånluftsdrift med extern fläktmotor och i cirkulationsdrift med kolfilterbox, tar fläkten rumsluft från köket och närliggande rum. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft och förbränningen hindras. Det leder till att giftiga ämnen bildas vilka kan vara livsfarliga. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar En säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar). Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutningsbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. En tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt sett inte en tillräcklig luftförsörjning. Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Vänd dig till sotaren för råd. Om fläkten används med cirkulationsdrift och luften leds tillbaka in i köket är samtidig drift av en värmekälla som utnyttjar rumsluft riskfri. 8

9 Användning Säkerhetsanvisningar och varningar På grund av brandrisken ska du inte laga mat med öppen låga, till exempel flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Dessutom kan gammalt fett som fastnat på fläkten börja brinna. Starta alltid fläkten när du använder spisen/hällen. Om du inte använder fläkten kan det bildas kondensvatten. Olja och fett kan självantända vid överhettning och göra att fläkten börjar brinna. Ha uppsikt över kastruller, pannor och fritöser när du lagar mat i olja. Även om du grillar på en elektrisk grill måste du göra det under ständig uppsikt. Fett och smutsavlagringar kan påverka fläktens funktion. Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Det blir mycket enklare att göra rent ångskärmen om fettfiltret används. Ett överfettat filter innebär brandrisk. Rengör eller byt ut filtret regelbundet. Tänk på att fläkten blir väldigt varm av den uppåtstigande värmen. Rör inte fläkten eller fläktfiltret förrän fläkten har svalnat. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Montering Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. Obs: den här fläkten får inte användas tillsammans med en gashäll. Beakta avsnittet "Montering" för att sätta fast fläkten i väggen. Använd endast rör och slangar av ej brännbart material för frånluftskanalen. Sådana finns att köpa hos en återförsäljare för Miele eller Miele service. Frånluften får varken föras ut i rök- eller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. 10

11 Rengöring och skötsel Säkerhetsanvisningar och varningar Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning. Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av fläkten. Tillbehör Använd bara originaldelar från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls. 11

12 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar fläkten mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Hantering av uttjänad fläkt Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 12

13 Funktionsbeskrivning Beroende på typ av fläkt är följande funktioner möjliga: Frånluftsdrift Fläkten suger upp matoset. Luften leds via panelen och renas i fettfiltret. Sedan leds luften ut. Cirkulationsdrift (med monteringssats och kolfilter som extra tillbehör) Luften som har sugits upp renas genom panelen, fettfiltret och kolfiltret innan den leds ut. Sedan leds luften tillbaka in i köket. 13

14 Fläkt 14

15 Fläkt a Manöverpanel b Motordriven ångskärm c Kokhällsbelysning d Panel e Fettfilter f Kolfilter Extra tillbehör för cirkulationsdrift g Fläktenhet h Anslutningsstos i Till/Från-knapp för ångskärm och fläkt j Knapp för hällbelysning k Knappar för inställning av fläkteffekt l Knapp för funktionen Fortsatt drift m Knapp för drifttimmar 15

16 Använda fläkten Styra ångskärmen och koppla till och från fläkten Tryck på knappen för Till/Från. Ångskärmen åker upp. Fläkten växlar till läge 2, hällbelysningen lyser med 70% styrka. Stäng av fläkten med knappen för Till/Från. Genom att kort trycka på ett av fläktlägena så kommer fläkten att kopplas in igen. Genom att trycka en längre stund på knappen för Till/Från kommer ångskärmen att åka ner. Välja effektläge För lättare till starkare matos och lukter kan du välja mellan lägena 1 till 3. För tillfällig kraftig matosutveckling, till exempel vid stekning, rekommenderas effektläge IS som intensivläge. Välj önskat effektläge genom att trycka på touchknapparna 1 till IS. Stänga av intensivläget Fläkten kommer efter 5 minuter automatiskt att gå tillbaka till läge 3. Välja eftergångstid Det rekommenderas att fläkten får gå några minuter efter matlagningen. Därmed renas luften från ånga och lukter som eventuellt finns kvar efter matlagningen. Med funktionen Fortsatt drift stängs fläkten av automatiskt efter 15 minuter. Tryck på knappen Fortsatt drift 15 medan fläkten är inkopplad. Efter 2 minuter på läge 1 kommer fläkten stängas av. Ångskärmen fortsätter vara uppe. Om du trycker på knappen för Fortsatt drift 15 igen förblir fläkten inkopplad. Släcka hällbelysningen Hällbelysningen tänds och släcks i takt med ångskärmens läge. Hällbelysningen lyser med 70% styrka. Genom att trycka på lampknappen så kommer lampan att lysa med 100%. Tryck igen och lampan släcks. 16

17 Rengöring och skötsel Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga mot repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. Använd endast en disktrasa, diskmedel och varmt vatten för att rengöra fläktens ytor och knappar. Se till att ingen vätska hamnar i fläkten. Var särskilt försiktig när du rengör manöverpanelen så att den inte blir allt för blöt. Särskilda anvisningar för ytor av rostfritt stål För de rostfria ytorna lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig finns det vårdande medel för rostfria ytor som kan köpas hos Miele. Använd en mjuk trasa och stryk ut sparsamt med medel. Särskilda anvisningar för glasytor För rengöring av glasytorna kan du använda ett vanligt fönsterputsmedel. Torka därefter ytorna torra med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. 17

18 Rengöring och skötsel Fettfilter och panel Panelen och de återanvändbara fettfiltren av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm med mera) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Ta ut panel och fettfilter Ett överhettat filter innebär brandrisk! Rengöringsintervall Vi rekommenderar att du rengör fettfiltren och panelen var 3:e 4:e vecka eftersom fett som samlats i fläkten under en längre tid blir hårt och därmed försvårar rengöringen. Efter 30 driftstimmar kommer du, när ångskärmen är uppe, tack vare att symbolen för fettfilter börjar lysa att bli påmind om att rengöra panelen och fettfiltret. Panelen hålls fast med magneter. Dra fram panelen i överkanten framåt, haka ur den nertill och ta ut den. Öppna fettfiltrets spärr och ta ut fettfiltret. Om det på baksidan av fettfiltret finns kolfilter monterade så måste du ta bort dem innan rengöringen (se avsnittet "Kolfilter"). 18

19 Rengöring och skötsel Rengöra panelen Följ anvisningarna i avsnittet "Hölje". Diska inte panelen i diskmaskin. Rengöra fettfiltren för hand Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd aldrig bara koncentrerat handdiskmedel. Olämpliga rengöringsmedel Olämpliga rengöringsmedel kan vid regelbunden användning skada filterytan. Använd inte följande rengöringsmedel: kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Medan fettfiltren och panelen är nedmonterade ska du noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebygger du brandrisk. Återställa drifttidsräknaren för fettfiltret De båda drifttidsräknarna måste nollställas efter rengöringen. När ångskärmen är uppe trycker du på knappen för fettfilter i tre sekunder tills symbolen för fettfiltret har slocknat. Diska fettfiltret i diskmaskin Placera fettfiltren lodrätt eller lutande i underkorgen. Se till att spolarmen kan röra sig fritt. Använd ett milt maskindiskmedel. Välj ett program med en disktemperatur på minst 50 C och högst 65 C. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan dess insida få bestående missfärgningar vid maskindisk. Detta inverkar inte på filtrets funktion. Efter rengöringen Lägg fettfiltren på tork på ett underlag som suger upp fukten bra. 19

20 Rengöring och skötsel Kolfilter Vid cirkulationsdrift med ombyggnadssats DUU 2900 måste två kolfilter sättas in i cirkulationsenheten. Följ anvisningarna i bruksanvisningen. Vid cirkulationsdrift med ombyggnadssats DUU 151 måste två kolfilter, DKF 22-1, sättas in på baksidan av fettfiltret. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller i Mieles reservdelsbutiker. Sätta i och byta kolfilter För att byta eller montera kolfilter måste fettfiltren och panelen först tas ut enligt tidigare beskrivning. Ta ut kolfiltret ur förpackningen. Sätt fast kolfiltret med tillhörande hållare på baksidan av fettfiltret. Sätt tillbaka fettfiltret och panelen igen. Bytesintervall Kolfiltret bör bytas ut när det inte längre binder lukt tillräckligt bra. Dock minst en gång per halvår. Ta hand om förbrukat kolfilter Förbrukade kolfilter kan kastas i hushållssoporna. 20

21 Montering Innan montering Läs igenom informationen i detta avsnitt och i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar" innan montering. Monteringsmaterial 12 plåtskruvar 3,5 x 9,5 mm 6 skruvar M4 x 8 mm 6 skruvar 4 x 15 mm. Nätkabel 2 hållare nertill 2 hållare upptill 2 fästvinklar kan inte användas till den här produkttypen. 21

22 Montering Fläktens mått 22

23 Montering a Fläktmotorn kan monteras åt olika håll. Frånluftsledningen kan då monteras uppåt, åt vänster, höger eller neråt. Fläktmotorn kan även monteras i samma position men på baksidan av fläkten. Om fläktmotorn monteras på baksidan av fläkten måste den bakre vägen på skåpet sågas ur ocsh hänsyn tas till inbyggnadsnischen. b Elektroniken kan vid behov dras till vänster om fläktmotorn eller läggas löst i skåpet. c Se till att materialet är tillräckligt bärkraftigt och stabilt. d Ursågning vid planmontering i en bänkskiva (granit, marmor). Anslutningsstos 150 mm. Det går inte att montera fläkten i kombination med en gashäll. Om du planerat att bygga in en ugn framför fläkten måste tillhörande inbyggnadsanvisningar och föreskrifter gällande kallufttillförsel följas. 23

24 Montering Sätt försiktigt ner fläkten i den förberedda ursågningen (se måtten). Fäst den undre hållaren med två skruvar på höljet av fläkten så att fötterna står på skåpbottnen. Hållarna kan också monteras omvänt. 24

25 Montering 2x M4 x 8 mm 2x 4 x 15 mm Sätt bara fast de övre hållarna löst på fläktens hölje. Det går att flytta på hållarna. Skjut hållarna uppåt och skruva fast dem under bänkskivan. Skruva fast skruvarna på höljet ordentligt. Alternativt kan hållarna också monteras åt ett annat håll för att kunna fästa fläkten på sidan av skåpet. Rikta fläkten lodrätt och skruva fast hållarna på skåpbottnen. 25

26 Montering dai3459g Dra anslutningskabeln från fläkten till fläktmotorn och anslut den. Dra kabeln och sätt i den i hållaren på höljet. Alternativt kan fläkten monteras på baksidan av fläkten. Då måste du ta bort det bakre locket från höljet och montera det på framsidan. Anslutningskabeln ska förses med kabelgenomföringen och sättas in i hållaren på den bakre öppningen på höljet. 26

27 Montering Sätt in den medföljande nätkabeln i rätt anslutning på undersidan av anslutningsdosan. Vrid fläktmotorn så att anslutningsstosen visar i önskad riktning och sätt fast den på fläkten. Sätt de tre anslutningskablarna som ska dras ut ur höljet på undersidan av fläkten i motsvarande kopplingar på undersidan av anslutningsdosan. Se till att kontakten fastnar ordentligt. Stäng till spärrarna på den mittersta kontakten. Sätt fast anslutningsdosan på fläkten. Den kan monteras på anvisad position. Alternativt kan den också monteras på baksidan av fläkten eller på en skåpvägg. Fukt som kommer in i skåpet kan leda til elektriska stötar. Anslutningsdosan får därför inte komma i kontakt med golvet. Dra kabeln och sätt fast den på rätt ställe. Fäst frånluftsledningen på anslutningsstosen, exempelvis med en flexibel frånluftsslang med en slangklämma (extra tillbehör). 27

28 Montering Frånluftsdrift Beakta avsnittet "Frånluftsledning". Cirkulationsdrift Om förutsättningarna på installationsplatsen inte tillåter frånluftsdrift måste fläkten i stället installeras för cirkulationsdrift. Det finns flera möjligheter för att göra det. Koppla ihop anslutningsstosen med ombyggnadssatsen för cirkulationsdrift DUU 151. För att göra detta måste bänkfläkten vara utrustad med kolfiltren DKF 22-1 (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Alternativ: Du kopplar ihop anslutningsstosen med kolfilterboxen DUU Kolfiltren är integrerade i kolfilterboxen. Du sätter inte in några kolfilter i bänkfläkten. Ombyggnadssatserna DUU 151 och DUU 2900 går att köpa som extra tillbehör. Beakta respektive monteringsanvisning. 28

29 Frånluftsledning Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som värmekällor som är beroende av rumsluften. Se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Kontrollera med behörig sotare att frånluftsanslutningen är rätt utförd för att eliminera fara. Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke brännbart material till frånluftsanslutningen. Tänk på följande för att få största möjliga lufteffekt och lågt brus: Frånluftsledningens diameter bör inte vara mindre än 150 mm. Om du använder platta frånluftskanaler ska inte tvärsnittet vara mindre än tvärsnittet på frånluftstutsen. Frånluftsledningen bör vara så kort och rak som möjligt. Använd endast böjar med stor radie. Frånluftsledningen får inte vikas eller tryckas ihop. Se till att alla anslutningar sitter fast och är täta. Om frånluften ska ledas in i en ventilationskanal måste genomföringsröret ligga i ventilationsriktningen. Vid vågrät dragning av frånluftsledningen måste en minimilutning om 1 cm per meter hållas. På så vis undviker du att eventuellt kondensvatten rinner in i fläkten. Dras frånluftsledningen genom svala rum, vindar och så vidare kan det leda till kraftiga temperaturfall inom vissa områden. Det innebär att man måste räkna med ånga eller kondensvatten. Tänk på att allt som påverkar luftflödet negativt minskar effekten och höjer ljudnivån. Om frånluften ska ledas ut utomhus rekommenderar vi att installera ett teleskoprör eller en takgenomföring (extra tillbehör). 29

30 Elanslutning Fläkten får endast anslutas till ett jordat eluttag, AC 230V~50Hz, som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Jordfelsbrytare rekommenderas för ökad säkerhet. Anslutning med stickpropp rekommenderas då detta underlättar eventuell framtida service. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör LS-brytare, säkringar och skydd (EN 60335). Erforderliga anslutningsdata framgår av typskylten (se avsnittet "Miele service"). Kontrollera att dessa data angående spänning och frekvens överensstämmer med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. 30

31 Miele service och garanti Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Mieleåterförsäljare eller Miele service. Telefonnummer till service står på baksidan av denna bruksanvisning. Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Dessa båda uppgifter står på typskylten. Typskyltens plats på maskinen Om du tar ut fettfiltret så hittar du typskylten. Garantivillkor och garantitid Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser. 31

32 Tekniska data Fläktmotor Kokhällsbelysning Total anslutningseffekt Nätspänning, frekvens Säkring Nätanslutningens längd Vikt 275 W 7 W 282 W AC 230 V, 50 Hz 10 A 1,5 meter 37 kg 32

33

34

35 33

36 DA 6890 sv-se M.-Nr / 01

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 194 480

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 930

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 727 770

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 200 220

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 990

Läs mer

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Bruks- och monteringsanvisning AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Spiskåpa AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Förord 1. Viktiga anvisningar Sida 3-4 1.1 Säkerhetsregler Sida 3 1.2 Före första användningstillfället

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Abb. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Olika arbetssätt 4 Frånluft 4 Med kolfilter 4

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Kvalitet och design Sedan numera 112 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi immer besser. Det är tyska och betyder alltid bättre,

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Mat- och porslinsvärmare ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar matoch porslinsvärmaren i bruk. På så vis

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 110 160

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012 Takfläktar DA 2900 Nyhet 2012 Produktfördelar Con@ctivity Mieles unika automatikfunktion Con@ctivity är en automatikfunktion för fläktar. Med hjälp av Con@ctivity-modulen kan fläkten kommunicera med hällen

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Köksfläkt E601WH/E602WH

Köksfläkt E601WH/E602WH Köksfläkt E601WH/E602WH HN 10164/10165 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan köksfläkten monteras och används. Montering Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation. Köksfläkten

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 710 240

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3060 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr. 06 831

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Externa fläktmotorer AWG 102 MG 100 DDG 102 ABLG 202 Takgenomföring DDF 125/150 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk.

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer