Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473

2 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation När maskinen används första gången 10 Daglig användning 10 Tvättprogram 17 Förbrukningsvärden _ 20 Underhåll och rengöring _ 21 Om maskinen inte fungerar _ 23 Med reservation för ändringar. Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. Säkerhet för barn och handikappade Varning Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Allmän säkerhet Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Ändra inte produktens specifikationer. Följ den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet Programöversikt ). 2

3 Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Säkerhetsföreskrifter Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman. Installera eller använd inte en skadad produkt. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Elektrisk anslutning Varning Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel. Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv. Anslutning av vatten Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent. Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer. Använd Varning Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd denna produkt i en hushållsmiljö. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet. 3

4 Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta Service för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas. Skötsel och rengöring Varning Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Åtgärder vid frysrisk Om produkten installeras på en plats där temperaturen kan sjunka till under 0 C, följ dessa anvisningarna för att avlägsna allt vatten som blir kvar inuti produkten: 1. dra ur kontakten från eluttaget; 2. stäng vattenkranen; 3. skruva loss tilloppsslangen från kranen; 4. skruva loss tömningsslangen från det bakre stödet och lossa den från diskhon eller avloppsmuffen; Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. Avfallshantering Varning Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten. Service Kontakta service för att reparera produkten. Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används. 6. låt tömningsslangen löpa längs golvet, lägg de yttre delarna av tömnings- och tilloppsslangen i skålen på golvet och låt vattnet tömmas ut helt och hållet; 7. skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen och tömningsslangen på produktens baksida; Innan du slår på produkten igen kontrollerar du att rumstemperaturen är över 0 C. 5. ställ en skål på golvet; Miljöskydd Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. 4 Förpackningsmaterial Material som är märkta med symbolen är återanvändbara. >PE<=polyeten >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Detta betyder att dessa material kan återvinnas om de läggs i rätt avfallsbehållare.

5 Ekologiska tips För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips: Normalt smutsad tvätt kan tvättas utan förtvätt för att spara tvättmedel, vatten och tid. (Du skyddar då även miljön!). Maskinen arbetar mer ekonomiskt om trumman är helt fylld. Produktbeskrivning Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts tas bort; Tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur. Mät upp tvättmedel med hänsyn till vattnets hårdhet, tvättens smutsgrad och tvättmängden Tvättmedelsfack 2 Topplock 3 Kontrollpanel 4 Luckhandtag 5 Typskylt (på innerkanten) 6 Främre justerbara fötter 7 Tömningsslang 8 Tömningsslangens stöd 9 Slanghållare 10 Tilloppsslang 11 Nätkabel 12 Bakre fötter 5

6 Barnlås För att aktivera denna funktion, vrid på knappen innanför luckan (utan att trycka in den) tills skåran står horisontellt. Använd ett mynt vid behov. Vrid knappen moturs tills spåret är vertikalt när du vill koppla bort funktionen. Då går det att stänga luckan igen. Tekniska data Mått Elektrisk anslutning Nätspänning - Total effekt - Säkring Vattentryck Bredd Höjd Djup 60 cm 85 cm 54 cm Information om den elektriska anslutningen finns på typskylten som sitter på luckans innerkant. Minimum Maximum 0,05 MPa 0,8 MPa Max. tvättmängd Bomull 7 kg Centrifugeringshastighet Max Varv per minut Installation Uppackning Varning Läs noggrant kapitlet "Säkerhetsinformation" innan produkten installeras. Varning Avlägsna och spara alla transportanordningar så att de kan återmonteras om produkten behöver transporteras igen. Nödvändiga verktyg x 3 A B x 3 10 mm C x 2 x 1 30 mm 6

7 Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv om nödvändigt. Lossa nätkabeln, tilloppsslangen och tömningsslangen från hållarna på maskinens baksida. Avlägsna kartonglocket. Avlägsna frigolitemballaget. 1 2 Sprid ut framstycket på golvet bakom produkten och lägg sedan försiktigt produkten på det med den bakre sidan nedåt. Kontrollera att inga slangar kläms. Ta bort frigolitfundamentet från botten. Ställ tillbaka tvättmaskinen i upprätt position. Öppna luckan och avlägsna plastböjen, påsen som innehåller bruksanvisningen och plastpluggarna från trumman. Skruva loss de tre bultarna och ta bort slanghållarna. Dra ut distanserna av plast. Varning Ta inte loss tömningsslangen från det bakre stödet. Bara bara loss slangen om det behövs för att tömma ut vatten. Se "Försikthetsåtgärd vid frost" och "Om maskinen inte fungerar". 7

8 Ställ in tvättmaskinen i våg genom att justera fötterna uppåt eller nedåt. Produkten MÅSTE stå stadigt och i våg på ett plant och hårt golv. Kontrollera vid behov inställningen med ett vattenpass. Erforderliga justeringar kan göras med en skruvnyckel. En noggrann avvägning förebygger vibrationer och buller samt hindrar produkten från att flytta sig under drift. Upprepa avvägningen om tvättmaskinen inte står stadigt och i våg. Sätt igen det mindre övre hålet och de två stora hålen med de motsvarande plastpluggarna. Placering och avvägning Varning Denna produkt är endast avsedd för att stå fritt. Bänkskivan får inte tas av. Vatteninlopp Anslut slangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga x 4 Lossa ringmuttern för att vinkla slangen åt vänster eller höger beroende på var vattenkranen sitter. Rikta inte tilloppsslangen nedåt. Var noga med att dra åt ringmuttern efteråt för att undvika läckage. 8

9 Avlopp Bilda först en ögla i änden av tömningsslangen med hjälp av plastböjen som medföljer produkten. Änden på tömningsslangen kan placeras på fyra sätt: Krökt över kanten på en diskho med hjälp av plastböjen. Tryck in tömningsslangen i muffen och säkra med en klämma. Se till att tömningsslangen bildar en böj uppåt för att förhindra att avloppsvatten från diskhon rinner in i tvättmaskinen. Om avloppsmuffen inte har använts förut, avlägsna då alla eventuella tätningspluggar. Direkt i ett avloppsrör på en höjd som inte är mindre än 60 cm och inte större än 100 cm. Avloppsslangens ände måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter. Tömningsslangen får inte klämmas eller vikas. Direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg. MAX 100cm Knyt fast plastböjen i kranen med ett snöre för att förhindra att tömningsslangen lossnar när produkten töms. Till en diskhos avloppsmuff. Tömningsslangen kan förlängas till högst fyra meter. En extra tömningsslang med kopplingsstycke kan köpas hos ditt lokala servicecenter. 9

10 Översikt av anslutningar 0.5 bar (0.05 MPa) 8 bar (0.8 MPa) max. 100 cm min. 60 cm max. 100 cm min. 60 cm ~max.400 cm Elektrisk anslutning Produkten måste jordas. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand. Byt inte ut eller modifiera elkabeln själv. Kontakta vår serviceavdelning. När maskinen används första gången Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt installationsanvisningarna. Kontrollera att trumman är tom. Innan du tvättar första gången, kör ett bomullsprogram vid den högsta temperaturen med Daglig användning Se till att stickkontakten och kabeln inte kläms eller skadas av produktens baksida. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätkabeln för att koppla loss produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten. Denna produkt uppfyller kraven enligt EEC-direktiven. tom maskin för att ta bort eventuella rester från tillverkningen som kan finnas i trumman och maskinen. Häll ett halvt mått tvättmedel i huvudtvättfacket och starta maskinen. Sortering av tvätten Följ tvättsymbolerna på varje klädvårdsetikett och tillverkarens tvättanvisningar. Sortera tvätten enligt följande: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle. 10

11 Innan du fyller på tvätt Viktigt Kontrollera att det inte finns några metallföremål bland tvätten (t.ex. hårklämmor, säkerhetsnålar, knappnålar). Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Bind ihop bälten och långa band. Ta bort alla krokar (t.ex. i gardiner). Tvätta aldrig vittvätt och kulörtvätt tillsammans. Vittvätten kan förlora sin "vithet". Nya, färgade plagg kan färga av sig vid första tvätten; de bör därför tvättas separat första gången. Skrubba särskilt smutsiga områden med ett specialmedel eller rengöringspasta. Behandla gardiner extra försiktigt. Tvätta strumpor och handskar inuti en påse eller ett nät. Ta bort svåra fläckar före tvätten: Blod: Behandla färska fläckar med kallt vatten. Intorkade fläckar, blötlägg i specialmedel över natten och skrubba sedan med såpa och vatten. Oljebaserad färg: Fukta med tvättbensin, lägg plagget på en mjuk duk och badda fläcken. Upprepa flera gånger. Intorkade fettfläckar: Fukta med terpentin, lägg plagget på ett mjukt underlag och badda fläcken med fingerspetsarna och en bomullstrasa. Rost: Oxalsyra upplöst i hett vatten eller ett (kallt) rostborttagningsmedel. Var försiktig med gamla rostfläckar eftersom cellulosastrukturen redan är skadad och materialet tenderar att gå sönder. Mögelfläckar: Behandla med blekmedel och skölj noga (endast vittvätt och färgäkta tvätt). Gräs: Tvåla in lätt och behandla med blekmedel (endast vittvätt och färgäkta tvätt). Kulspetspenna och lim: Fukta med aceton 1), lägg plagget på en mjuk duk och badda fläcken. Läppstift: Fukta med aceton enligt ovan och behandla sedan fläcken med denaturerad sprit. Behandla eventuella fläckrester med blekmedel. Rödvin: Blötlägg i vatten och tvättmedel, skölj och behandla med ättiksyra eller citronsyra och skölj. Behandla eventuella fläckrester med blekmedel. Bläck: Beroende på typen av bläck, fukta först tyget med aceton 1), och sedan med ättiksyra. Behandla eventuella fläckrester på vitt tyg med blekmedel och skölj sedan noggrant. Tjära: Behandla först med fläckborttagningsmedel, denaturerad sprit eller tvättbensin och skrubba sedan med rengöringspasta. Öppna luckan genom att försiktigt dra handtaget utåt. Fylla på tvätt Max. tvättmängd Lägg tvätten i trumman, ett plagg i taget, och skaka ut dem så mycket det går. Rekommenderade tvättmängder anges i avsnittet "Programöversikt". Allmänna regler: Bomull, linne: full trumma, men inte fört hårt packat Syntet: inte mer än halvfull trumma Ömtåliga material och ylle: trumman inte fylld till mer än en tredjedel Stäng luckan försiktigt Varning Kontrollera att inga plagg hamnat i kläm när luckan stängdes. 1) Använd inte aceton på konstsilke. 11

12 Tvättmedel och tillsatser Goda tvättresultat är också beroende av att man väljer rätt tvättmedel och använder korrekta mängder för att undvika spill och skydda miljön. Även om tvättmedel är biologiskt nedbrytbara innehåller de substanser som i stora mängder kan störa naturens känsliga balans. Försiktighet Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner. Följ anvisningarna på förpackningen. Använd specifika tvättmedel beroende på vattentemperaturen, typen av tyg, färg och smutsgrad hos tvätten. Alla vanliga maskintvättmedel kan användas i den här produkten: pulver för alla typer av material, pulver för ömtåliga material (40 C max) och ylle, flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle. Mängd tvättmedel Typen och mängden av tvättmedel beror på typen av material, tvättmängd, smutsgrad och vattnets hårdhet. Läs alltid rekommendationerna om mängden tvättmedel på tvättmedelsförpackningen. Använd mindre tvättmedel när: du tvättar en mindre mängd, tvätten är lätt smutsad, stora mängder skum bildas under tvätten. Vattnets hårdhetsgrad Vattnets hårdhet klassificeras i så kallade "grader" av hårdhet. Information om vattnets hårdhetsgrad där du bor kan du få från Vattenverket eller de lokala myndigheterna. Om vattnet är medelhårt eller hårt rekommenderar vi att du tillsätter en vattenavhärdare enligt tillverkarens instruktioner. Anpassa mängden tvättmedel om vattnet är mjukt till medelhårt. Öppna tvättmedelsfacket Fack för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel för huvudtvätten. Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkningsmedel). Varning Om du vill utföra förtvätt, häll tvättmedlet för förtvätt bland plaggen i trumman. Varning Beroende på vilken typ av tvättmedel du använder (pulver eller flytande), kontrollera att fliken i facket för huvudtvätt sitter i rätt position. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel UPP - Flikens position om du använder PUL- VER-tvättmedel Om fliken inte är i rätt position: REMOVE TO CLEAN PUSH NED - Flikens position om du använder FLY- TANDE tvättmedel under huvudtvätt Ta ut facket. Skjut fackets kanter utåt där det anges med pilen (PUSH) för att underlätta uttag av facket. Fliken är nedåt och du vill använda pulvertvättmedel: REMOVE TO CLEAN PUSH 12

13 Rotera fliken uppåt. Kontrollera att fliken sitter i helt och hållet. Sätt försiktigt tillbaka facket. Måtta upp tvättmedel. Häll pulvertvättmedlet i facket för huvudtvätt. Fliken är uppåt och du vill använda flytande tvättmedel: Rotera fliken nedåt. Sätt försiktigt tillbaka facket. Mät upp tvättmedel. För rätt mängd tvättmedel, läs alltid vad som står på produktens förpackning och säkerställ att tvättmedlet kan hällas i facket. Häll det flytande tvättmedlet i facket utan att överskrida gränsen som anges på fliken. Tvättmedlet måste hällas i rätt utrymme i tvättmedelsfacket innan programmet startas. Varning Använd inte fliken i "NED"-läget med: Tvättmedel som innehåller gelatin eller tjockt tvättmedel. Pulvertvättmedel. Program med förtvätt. Använd inte flytande tvättmedel om tvättprogrammet inte skall starta omedelbart. I alla de ovan nämnda fallen, använd fliken i läget "UPP". Mät upp sköljmedel Stäng tvättmedelsfacket Häll sköljmedel och eventuella tillsatser i utrymmet märkt (överskrid inte «MAX»-markeringen i facket). Eventuella tillsatser måste hällas i rätt utrymme i tvättmedelsfacket direkt innan programmet startas. Ställ in ett diskprogram Kontrollpanelen låter dig välja ett tvättprogram med olika tillvalsfunktioner. När knappen för en tillvalsfunktion väljs, tänds den motsvarande kontrollampan. I annat fall är kontrollampan släckt. Se tabellen "Programöversikt" för information om hur tvättprogrammen och tillvalsfunktionerna kan kombineras. Om ett felaktigt tillval väljs blinkar den integrerade röda kontrollampan i knappen 5 tre gånger. 13

14 Programväljare Special Bomull Jeans Normal Mini 30 + Förtvätt Filt Bomull Lättstruket Syntet Centrifugering Mix 20 Tömning Fintvätt Sköljning Ylle/Handtvätt 2 Temperaturknapp Vrid programväljaren till önskat program. Programväljaren kan vridas både medurs och moturs. Knappens gröna kontrollampa 5 börjar att blinka: produkten är nu påslagen. Om du vrider programväljaren till ett annat program medan produkten är i drift, kommer den röda kontrollampan för knappen 5 att blinka 3 gånger för att markera det felaktiga valet. Produkten kommer inte att köra det nya programmet. För att stänga av produkten, vrid programväljaren till läget. För att avbryta eller ändra ett program som körs, stäng av produkten genom att vrida programväljaren till läget. Välj det nya programmet genom att vrida programväljaren till det önskade programmet. Starta det nya programmet genom att trycka på knappen 5 en gång till. Tvättvattnet i baljan töms inte ut. Tryck på temperaturknappen för att välja den mest lämpliga temperaturen för att tvätta dina plagg. : Kallt. Temp. 14

15 3 Automatiskt reducerad centrifugering och Sköljstopp 4 Snabb Centrif. Snabb När du har valt önskat program föreslår produkten automatiskt den högsta centrifugeringshastigheten som är tillåten för programmet. Genom att välja Automatiskt reducerad centrifugering minskas centrifugeringshastigheten till hälften, men inte till mindre än 400 varv/min. Motsvarande kontrollampa ( ) tänds. Sköljstopp Med detta val töms inte vattnet efter sista sköljningen för att motverka att plaggen ligger och blir skrynkliga. Innan luckan öppnas måste vattnet tömmas ut. Töm vattnet genom att följa anvisningarna i avsnittet "När programmet är klart". När denna knapp trycks in tänds motsvarande kontrollampa. Kort program för lätt smutsad tvätt eller tvätt som behöver fräschas upp. Med denna tillvalsfunktion rekommenderas en minskad tvättmängd: Bomull 3,5 kg Syntet och fintvätt 2 kg Extra sköljning Centrif. Snabb Denna produkt är konstruerad för att spara på vatten. För personer med mycket känslig hud (allergi mot tvättmedel) kan det dock vara nödvändigt att skölja tvätten med en extra omgång vatten. Håll knapparna 3 och 4 intryckta samtidigt i några sekunder: kontrollampan 7.2 tänds. Denna funktion förblir permanent aktiverad. För att avaktivera funktionen, tryck på samma knappar tills kontrollampan 7.2 slocknar. 15

16 5 Fördröjd start 3h 6h 9h 6 Start/Paus Start/Paus Fördröjd start Med denna knapp kan starten av programmet fördröjas 9, 6 eller 3 timmar. Motsvarande kontrollampa tänds. Du måste välja denna tillvalsfunktion efter att du har valt program, men innan du startar programmet. Val av startfördröjning: välj program och önskade tillvalsfunktioner; Välj startfördröjning genom att trycka på knappen 6; tryck på knappen 5: produkten startar nedräkning i steg om en timme. Programmet startar när den inställda tidsfördröjningen löper ut. Avbryta fördröjd start när du har startat programmet: försätt produkten i PAUS-läge genom att trycka på 5. Tryck en gång på knappen 6. Lampan som motsvarar den inställda fördröjningen slocknar. Tryck på knappen 5 en gång till för att starta programmet. FÖRDRÖJD START kan inte användas tillsammans med tömningsprogrammet. Viktigt Den inställda fördröjningen kan inte ändras förrän du har valt tvättprogrammet på nytt. Luckan kommer att förbli låst under hela fördröjningstiden. Om du behöver öppna luckan måste du först ställa produkten i PAUS-läge (genom att trycka på knappen 5) och sedan vänta några minuter. Stäng luckan och tryck sedan på knappen 5 igen. Starta programmet genom att trycka på knappen 5 För att starta det valda programmet, tryck på knappen 5. Motsvarande gröna kontrollampa slutar att blinka. Kontrollampan 7.1 tänds för att indikera att produkten startar programmet och att luckan är låst. Om du har valt startfördröjning påbörjar produkten nedräkningen. Om du vill göra paus i ett pågående program trycker du på knappen 5: motsvarande gröna kontrollampa börjar blinka. Du kan ändra vissa tillvalsfunktioner innan programmet utför dem. Du kan starta det avbrutna programmet från den punkt där det avbröts genom att trycka på knappen 5. När programmet har startat är luckan låst. Om du av någon anledning behöver öppna luckan, försätt först produkten i PAUS-läge genom att trycka på knappen 5. Efter några minuter kan luckan öppnas. Om luckan förblir låst innebär detta att vattnet redan håller på att värmas upp eller att vattennivån är för hög. Försök aldrig öppna luckan med våld! Om det inte går att öppna luckan, men du behöver öppna den, måste du stänga av produkten genom att vrida programväljaren till. Efter några minuter kan luckan öppnas (var uppmärksam på vattnets nivå och temperatur!). När du har stängt luckan måste du välja program och tillvalsfunktioner på nytt och trycka på knappen 5. 16

17 Kontrollampor Tvättar Extra sköljning Slut När du startar programmet genom att trycka på knappen 5 tänds kontrollampan för programfasen (7.1). Detta betyder att produkten är igång. Kontrollampan för ytterligare sköljningar (7.2) tänds när produkten utför en extra sköljning. När programmet är klart tänds kontrollampan (7.3). När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Kontrollampan i knappen 5 och kontrollampan för den avslutade programfasen slocknar. Kontrollampan 7.3 tänds. Om du har valt ett program eller en tillvalsfunktion som slutar med att vattnet är kvar i maskinen, och luckan förblir låst för att markera att vattnet måste tömmas ut innan luckan öppnas. Följ nedanstående instruktioner för att tömma ut vattnet: Vrid programväljaren till. Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten med relevant knapp. Tryck på 5-knappen. När programmet är klart kan luckan öppnas. Vrid programväljaren till för att stänga av produkten. Ta ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Stäng vattenkranen om du inte tänker fortsätta tvätta. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och obehaglig lukt inuti tvättmaskinen. Varning Om det finns barn eller husdjur i huset, aktivera barnlåset på insidan av luckans ram (för Tvättprogram mer information, läs avsnittet "Barnlås" i kapitlet "Produktbeskrivning"). Standby : Under inställning av program och när programmet är slut aktiveras energisparsystemet efter några minuter om inte programväljaren eller någon knapp används. Kontrollamporna slocknar. Den gröna kontrollampan för knappen 5 blinkar med låg frekvens. Energisparsystemet inaktiveras när du trycker på valfri knapp på produkten. Lucktätning Kontrollera luckans tätning vid slutet av varje program, och avlägsna föremål som kan ha fastnat i vecket. Program - Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt BOMULL Normal 90 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1400 v/min Max. vikt 7 kg Reducerad vikt 3,5 kg Vit, färgad bomull och linne. Normalt smutsad tvätt. Opciones AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP SNABB 1) EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START Tvättmedelsfack 17

18 Program - Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt BOMULL + FÖRTVÄTT 2) 90 - Kall Förtvätt - Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1400 v/min Max. vikt 7 kg Reducerad vikt 3,5 kg Vit, färgad bomull och linne. Hårt smutsad tvätt. BOMULL ECO 3) Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1400 v/min Max. vikt 7 kg Vit och färgad bomull. Detta program kan väljas för lätt och normalt smutsade bomullsplagg. Tvättemperaturen reduceras och tvättiden förlängs. Detta ger en bra tvätteffekt och sparar energi. SYNTET 60 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1200 v/min Max. vikt 3,5 kg Reducerad vikt 2 kg Syntet eller blandade material: underkläder, färgade plagg, krympfria skjortor, blusar. Normalt smutsad tvätt. MIX C 4) Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1200 v/min Max. vikt 3,5 kg Ett mycket energisnålt kallvattenprogram för lätt smutsad tvätt. Detta program kräver ett tvättmedel som fungerar i kallt vatten. FINTVÄTT 40 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 700 v/min Max. vikt kg 3,5 - Reducerad vikt 2 kg Ömtåliga material: akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt. Opciones AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP SNABB 1) EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP SNABB 1) EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP SNABB 1) EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START Tvättmedelsfack 18

19 Program - Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt YLLE / HANDTVÄTT 40 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1200 v/min Max. vikt 2 kg Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt". Obs! Ett enstaka eller skrymmande plagg kan orsaka obalans. Om produkten inte utför den sista centrifugeringsfasen, lägg i fler plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifugeringsprogrammet. SKÖLJNING Sköljning - Kort centrifugeringshastighet vid 700 varv/minut. Max. vikt 7 kg För att skölja och centrifugera plagg som har tvättats för hand. Välj tillvalsfunktionen EXTRA SKÖLJNING för att intensifiera sköljningen. Produkten lägger till ytterligare sköljningar. TÖMNING Tömning av vatten För tömning av det sista sköljvattnet i program med Sköljstopp. CENTRIFUGERING Tömning och lång centrifugeringshastighet vid max. varvtal 1400 Max. vikt 7 kg Separat centrifugering för handtvättade plagg och efter program med sköljstopp. Om Automatiskt reducerad centrifugering har valts genom tryckning på motsvarande knapp, utför produkten en kort centrifugering. LÄTTSTRUKET 60 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 900 v/min För att erhålla bästa möjliga skrynkelskyddsresultat, minska mängden syntetplagg. (Rekommenderad vikt 1 kg) Syntet eller blandade material. Skonsam tvätt och centrifugering för att undvika att plaggen skrynklas. Produkten utför ytterligare sköljningar. FILT 30 Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 700 v/min Specialprogram för en sovsäck, ett duntäcke eller två örngott eller tvättbara jackor med syntetisk fyllning eller dun. Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt. Opciones AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START, AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING FÖRDRÖJD START Tvättmedelsfack 19

20 Program - Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt MINI Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 700 v/min Max. vikt 3 kg Syntet och ömtåliga material. Lätt smutsade plagg, eller plagg som bara behöver fräschas upp. JEANS 60 - Kall Huvudtvätt - Sköljningar - Max. centrifugeringshastighet vid 1200 v/min Max. vikt 3 kg Byxor, skjortor eller jackor i jeanstyg samt jerseyplagg tillverkade av "hi-tech"-material. Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt. Opciones AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING FÖRDRÖJD START AUTOMATISKT REDU- CERAD CENTRIFUGER- ING SKÖLJSTOPP FÖRDRÖJD START Tvättmedelsfack 1) Om du väljer funktionen SNABB genom att trycka på knappen 4 rekommenderar vi att du reducerar den maximala tvättvikten enligt rekommendation. Full tvättmängd är möjlig, men då med något sämre tvättresultat. 2) Om du ska använda en förtvättsfas, placera tvättmedlet direkt i trumman. 3) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 C bomull" och "Standardprogram 40 C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt. Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program. 4) Produkten utför en kort uppvärmningsfas om vattentemperaturen är under 20 C. Produkten visar temperaturläget som "Kallt". Förbrukningsvärden Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur. Program Vikt (kg) Energiförbrukning (kwh) Vattenförbrukning (liter) Ungefärlig programtid (minuter) Återstående fukt (%) 1) Bomull 60 C Bomull 40 C Syntet 40 C 3, Fintvätt 40 C 3, Ylle/handtvätt 30 C Vanliga bomullsprogram 20

21 Program Vikt (kg) Energiförbrukning (kwh) Vattenförbrukning (liter) Ungefärlig programtid (minuter) Återstående fukt (%) 1) Standard 60 C bomull Standard 60 C bomull 3, Standard 40 C bomull 3, ) När centrifugeringen är klar. Av-läge (W) Kvar på-läge (W) Informationen i tabellerna ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC. Underhåll och rengöring Varning Stäng av produkten och ta ur nätsladden ur kontakten innan du utför någon rengöring. Underhållstvätt När man använder tvättprogram med låga temperaturer kan det bli restbeläggningar av olika ämnen inuti trumman. Vi rekommenderar därför att en underhållstvätt körs med jämna mellanrum. Köra en underhållstvätt: Kontrollera att trumman är tom. Välj det varmaste bomullsprogrammet. Använd en normal mängd tvättmedel, det måste vara ett pulvertvättmedel med biologiska egenskaper. Rengöring av tvättmedelsfacket Tvättmedelsfacket och tillsatsfacket ska rengöras med jämna mellanrum. Ta ut facket. För att underlätta rengöringen, ta bort överdelen på tillsatsfacket. 21

22 Använd en hård borste för att rengöra facket och avlägsna alla rester av tvättmedelspulver. Rengör alla borttagbara delar av tvättmedelsfacket under en kran för att ta bort alla pulverrester. Använd borsten för att rengöra öppningen och se till att rengöra den övre och undre delen ordentligt. innan du tar bort filtret, tag bort eventuellt ludd eller små föremål som satt sig runtomkring filtret; När du har rengjort tvättmedelsfacket och dess öppning sätter du tillbaka det. Rengöring av tömningsfiltret Filtret samlar upp ludd och främmande föremål som råkat lämnas bland tvätten. Pumpen måste rengöras regelbundet. Gör följande för att rengöra filtren: vrid programväljaren till läget ; dra ur kontakten från eluttaget; öppna luckan; avlägsna filtret och rengör det under vattenkranen; sätt om nödvändigt tillbaka filterlocket i sin rätta position; öppna filterlocket och sätt tillbaka filtret; vrid trumman och rikta in filterlocket ( FILT- ER) med pilen på luckans tätning; öppna filterlocket genom att trycka på den särskilda kroken och rotera locket uppåt; Varning Håll filterlocket öppet tills du har tagit bort filtret. Filtret sätts i korrekt när indikeringen på dess ovansida är synlig och blockerad. stäng filterlocket; anslut nätkabeln igen. 22

23 Rengöring av filtren i tilloppsslangen Viktigt Kontrollera om filtren i tilloppsslangen är igentäppta om produkten inte fylls med vatten eller om den tar lång tid att fylla, om Start-knappen blinkar med rött sken eller om displayen (i förekommande fall) visar motsvarande larmmeddelande. Se avsnittet "Vad gör jag om..." för mer information. För att rengöra filtren i tilloppsslangen: Stäng av vattenkranen. Skruva loss slangen från kranen. Rengör filtret i slangen med en hård borste. Skruva tillbaka slangen på kranen. Kontrollera att anslutningen är åtdragen. Skruva loss slangen från produkten. Ha en handduk till hands eftersom det kan rinna ut lite vatten. Rengör filtret i ventilen med en hård borste eller en trasa. Skruva tillbaka slangen på produkten och kontrollera att anslutningen är tät. Öppna vattenkranen. Om maskinen inte fungerar Produkten startar inte och stannar inte under användning. Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av anvisningarna i tabellerna nedan, utan att en servicetekniker tillkallas. När produkten används kan det hända att den röda kontrollampan för knappen 5 blinkar och att en av kontrollamporna tänds för att visa att produkten inte fungerar. Kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar Electrolux Service. Felkod och problem Möjlig orsak - Åtgärd Lampan för knappen 5 blinkar och kontrollampan 7.1 tänds: Problem med vattenförsörjningen Tvättar Extra sköljning Slut Start/Paus Vattenkranen är stängd Öppna vattenkranen. Tilloppsslangen är klämd eller vikt. Kontrollera tilloppsslangens anslutning. Filtret i tilloppsslangen eller filtret i tilloppsventilen är igentäppt. Rengör tilloppsfiltren (se "Rengöra tilloppsfiltren" om du vill ha mer information). Lampan för knappen 5 blinkar och kontrollampan 7.2 tänds: Problem med tömning av vatten 23

24 Tvättar Extra sköljning Slut Start/Paus Tömningsslangen är klämd eller vikt. Kontrollera tömningsslangens anslutning. Nålfällan är igentäppt Om produkten slutar att fungera utan att tömma ut något vatten, utför först en nödtömning: Vrid programväljaren till ; Dra ur produktens kontakt från eluttaget; Stäng vattenkranen; Vänta vid behov tills vattnet har svalnat; Skruva loss tömningsslangen från det bakre stödet (se "Åtgärder vid frysrisk") och lossa den från diskhon eller avloppsmuffen; Låt den ligga längs golvet; Ställ en skål på golvet och placera änden av tömningsslangen i skålen. Vattnet bör tömmas ut i skålen genom självfall. Töm skålen när den blir full. Upprepa proceduren tills inget mer vatten rinner ut; Skruva loss tömningsslangen från det bakre stödet och sätt tillbaka den; Öppna luckan och ta ut tvätten; Rengör tömningsfiltret enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av tömningsfiltret"; När rengöringen är klar, stäng luckan och sätt i nätsladden igen; Kör ett tömningsprogram för att kontrollera att produkten fungerar igen. Lampan för knappen 5 blinkar och kontrollampan 7.3 tänds: Luckan öppen Tvättar Extra sköljning Slut Luckan har inte stängts eller är inte ordentligt stängd. Stäng luckan ordentligt. Start/Paus Produkten startar inte eller stannar under användning utan något synligt larm. Kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar Electrolux Service. 24

25 Problem Produkten startar inte: Tvättmaskinen fylls med vatten, men tömmer sedan omedelbart: Produkten töms inte och/ eller centrifugerar inte: Det är vatten på golvet: Luckan går inte att öppna: Produkten vibrerar eller bullrar: Möjlig orsak / Åtgärd Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Sätt i stickkontakten i eluttaget. Eluttaget är strömlöst. Kontrollera den elektriska installationen i ditt hem. Huvudsäkringen har gått. Byt ut säkringen. Programväljaren är inte i rätt läge och knappen 5 har inte tryckts in. Vrid programväljaren och tryck på 5-knappen en gång till. Fördröjd start har valts. Avbryt startfördröjningen om tvätten ska tvättas omedelbart. Tömningsslangens ände sitter för lågt. Se avsnittet i "Avlopp" i kapitlet "Installation". En funktion eller ett program som slutar utan centrifugering eller utan att vattnet pumpas ut har valts. Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman. Omfördela tvätten i trumman. För mycket tvättmedel eller fel typ av tvättmedel har använts (det bildas för mycket skum). Minska mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Kontrollera om någon av tilloppsslangens kopplingar läcker. Det är inte alltid så enkelt att se detta eftersom vattnet rinner ned längs slangen. Kontrollera och se om fukt förekommer. Kontrollera tilloppsslangens anslutning. Tömnings- eller tilloppsslangen är skadad. Byt ut slangen mot en ny. Programmet pågår fortfarande. Vänta tills tvättprogrammet är klart. Lucklåset har inte öppnats ännu. Vänta tills lucklåset släpper. Det finns vatten i trumman. Välj ett program för tömning eller centrifugering för att tömma ut vattnet. Transportbultarna och förpackningsmaterialet har inte tagits bort. Kontrollera att produkten har installerats korrekt. Produkten står inte i våg. Justera fötterna. Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman. Omfördela tvätten i trumman. Det är kanske mycket lite tvätt i trumman. Lägg i mer tvätt i trumman. 25

26 Problem Centrifugeringen börjar sent eller tvättmaskinen centrifugerar inte alls: Inget vatten syns i trumman: Otillfredsställande tvättresultat Produkten avger ett konstigt ljud: Möjlig orsak / Åtgärd Elektroniken har känt av obalans i trumman eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Tvätten omfördelas genom att trumman roteras åt andra hållet. Detta kan ske flera gånger innan obalansen försvinner och normal centrifugering kan återupptas. Om tvätten efter 10 minuter fortfarande är ojämnt fördelad i trumman kommer produkten inte att centrifugera. Omfördela i så fall tvätten för hand och välj centrifugeringsprogrammet. Lägg i mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd. Lägg i fler plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifugeringsprogrammet. Produkter baserade på modern teknologi arbetar på ett mycket ekonomiskt sätt med mycket lite vatten utan att tvättresultatet försämras. För lite tvättmedel eller ett olämpligt tvättmedel har använts. Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Envisa fläckar har inte behandlats före tvätten. Använd produkter som finns i handeln för behandling av svåra fläckar. Fel temperatur har valts. Kontrollera att du har ställt in rätt temperatur. För stor tvättmängd. Minska tvättmängden. Produkten är utrustad med en ny typ av motor som låter annorlunda än traditionella motorer. Denna motor säkerställer en mjukare start och en jämnare fördelning av tvätten i trumman samt förbättrar även tvättmaskinens stabilitet. Efter kontrollen slår du på produkten och trycker på knappen 5 för att starta om programmet. Kontakta kundtjänst om felet förekommer igen. Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Vi rekommenderar att du antecknar den här: Modellbeskrivning (MOD)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.)... Mod Prod. No Ser. No Mod Prod. No Ser. No

27 27

28 A

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF12470W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3892495

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF12470W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3892495 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS KT2255. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1021 E TF 1235 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1021 E TF 1235 E Bruksanvisning Tvättmaskin 3u 3u 6u 6u 9u 9u 1300 1300 900 900 700 700 500 500 Spoel- Spoelstop top Centr Centrifuger ifugeren en Voorw oorwas as Extra k Extra kor ort Opties Opties Extra spoelen Extra

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsanvisningar... 2 Tvättmaskinens

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bästa Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp. Torkskåpet har många finesser, för att få

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG WF-B1256V. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG WF-B1256V instruktionsbok

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer