HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI"

Transkript

1 HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

2 Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg, dag efter dag. Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du använder maskinen på ett korrekt och säkert sätt, och för hjälpfulla tips om maskinens underhåll. Läs dessa bruksanvisningar innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du alltid håller den här bruksanvisningen tillgänglig och i gott skick för framtida bruk. Kontrollera att maskinen levereras tillsammans med den här bruksanvisningen, garantisedel, adressen till servicecentret och etiketten som anger energieffektiviteten. Kontrollera även att pluggar, böj för tömningsslang samt behållare för flytande tvättmedel och blekmedel (endast i vissa modeller) medföljer. Vi rekommenderar att du behåller alla dessa delar. Denna apparat är märkt enligt europeiska direktivet 2012/19/EU angående avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE innehåller både luftförorenande substanser (som kan leda till negativa konsekvenser för miljön) och standardkompontenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att ha WEEE för specifika behandlingar, för att eliminera och deponera alla miljöföroreningar, samt återvinna och återanvända alla material. Enskilda personer kan spela en viktig roll i att försäkra att WEEE inte blir ett miljöproblem; det är viktigt att följa vissa standardregler: WEEE ska inte behandlas som hushållssopor; WEEE ska lämnas in på därför avsedda insamlingsställen som drivs av kommuner eller registrerade företag. I många länder sker stora WEEE-insamlingar från hushållen. När du köper en ny elektiskt apparat har du i många länder möjlighet att utan kostnad lämna in den gamla apparaten hos återförsäljaren enligt principen köp en - lämna in en, så länge apparaten är av samma typ och har samma funktion som den nyköpta produkten. SE 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSBESTÄMMELSER 2. INSTALLATION 3. PRAKTISKA RÅD 4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 5. SNABBGUIDE 6. REGLAGE OCH PROGRAM 2

3 1. ALLMÄNNA SÄKERHETS- BESTÄMMELSER Denna apparat är avsedd för användning i hemmiljö och liknande ändamål i: - Personalkök i affärer, kontor eller andra arbetsplatser; - Jordbruksfastigheter; - Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer; - Miljöer av typen bed and breakfast. Annan användning av maskinen än i hemmiljö eller vanliga hushållsfunktioner, såsom kommersiell användning av experter eller utbildade användare, utesluts även i tillämpningarna ovan. Om maskinen används på ett sätt som strider mot ovanstående kan maskinens livslängd förkortas och tillverkarens garanti förfalla. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador på maskinen eller övriga skador eller förluster på grund av annan användning än för hemma- eller hushållsbruk (även om den är placerad i ett hem eller ett hushåll) inom lagens ramar. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas vid användningen eller har fått anvisningar i hur man använder maskinen på ett säkert sätt, samt att de förstår de risker som föreligger vid användningen. Låt inte barn leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan vuxen persons övervakning. Barn skall hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med maskinen. Barn under 3 år bör hållas på avstånd från maskinen om de inte övervakas hela tiden. Om nätsladden har skadats måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerad person för att undvika att fara uppstår. Använd endast de medföljande slangpaketen för anslutning av inkommande vatten (återanvänd inte gamla slangpaket). Vattentrycket ska vara mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa. Kontrollera att inga mattor täpper till maskinens underrede eller ventilationsöppningar. Läget OFF ställs in genom att placera referensmarkeringen på programvalsvredet/-knappen i vertikalt läge. Alla andra 21

4 positioner sätter maskinen i läget ON (gäller endast maskiner med programvalsvred). 20

5 Efter installationen ska maskinen ställas så att kontakten är åtkomlig. Den maximala tvättkapaciteten räknat i torrvikt beroende på vilken modell du använder (se kontrollpanel). Du hittar produktens informationsblad på tillverkarens hemsida. väderförhållanden. Säkerhetsanvisningar Innan du rengör eller utför underhåll på tvättmaskinen, dra ut maskinens stickkontakt ur eluttaget och stäng av vattenkranen. Säkerställ att elsystemet är jordat. Sök i annat fall hjälp av en elektriker. Använd inte konverterare, förgreningsdosa eller förlängningskabel. VARNING! vattnet kan nå mycket höga under en tvättcykel. Dra inte i elsladden eller maskinen för att dra ut kontakten ur eluttaget. Utsätt inte tvättmaskinen för regn, direkt solljus eller andra 21

6 Vid eventuella fel och/eller funktionsstörningar, stäng av maskinen, stäng av vattenkranen och mixtra inte med maskinen. Kontakta genast kundtjänsten och använd endast originalreservdelar. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan äventyra maskinens säkerhet. Denna maskin uppfyller kraven enligt följande EUdirektiv: 2006/95/EC (LVD); 2004/108/EC (EMC); 2009/125/EC (ErP); 2011/65/EU (RoHS) och tillägg till dessa. SE 20

7

8 2. INSTALLATION Avlägsna de 4 skruvarna "A" från både klämmor och de 4 skruvarna "B" (bild 1). min 4 Sätt tillbaka de 4 skruvarna "A" och passa in de medföljande bussningarna "C" (bild 2). max 100 cm +2,6 mt min 50 max 85 22

9 än avloppsslangen och på minst 50 centimeters höjd och max 75 cm från golvet (bild 4). Vid behov kan du använda den böjda tillsatsen för att sätta fast och stödja avloppsslangen bättre. SE Om din modell har denna funktion: Du kan enkelt flytta tvättmaskinen genom att föra hjulspaken åt höger. När du har flyttat maskinen ska spaken föras tillbaka till det ursprungliga läget. Tvättmaskinen ska anslutas till vattenledningen via den nya slangen som medföljer maskinen (inuti trumman). Använd inte den gamla slangen till detta. Anslut den ena änden av vattenslangen med den böjda delen till elektroventilen (övre delen av maskinen) och den andra änden till en kran eller en inbyggd 3/4" gängad anslutning. Placera tvättmaskinen intill väggen och säkerställ att slangen inte är krökt eller veckad. Kroka upp avloppsslangen på tvättfatets kant eller ännu hellre ett fast monterat avloppsrör med en större diameter. Rikta upp maskinen genom att vrida på de främre fötterna (bild 5). a) Vrid muttern medurs för att lossa på fotens skruv. b) Höj eller sänk foten genom att vrida den tills den ligger stadigt mot golvet. c) Lås foten i den positionen genom att vrida muttern moturs tills den når ända upp mot botten av maskinen. Kontrollera att maskinen står stadigt. Kontrollera att maskinen står stadigt genom att försöka vicka den diagonalt och åt båda hörnen. Om du flyttar maskinen till en annan plats, måste du sannolikt ställa in fötterna på nytt. 23

10 Anslut vattenslangen till kranen och använd endast avloppsslangen som medföljer tvättmaskinen (bild 6). ÖPPNA INTE VATTENKRANEN: 24

11 3. PRAKTISKA RÅD VARNING! När du sorterar tvätten, kontrollera: - att du har plockat ur metallföremål som hårspännen, nålar och mynt från tvätten; - att du har knäppt knapparna på örngott, stängd dragkedjor, knutit lösa bälten och långa skärp; - att du har tagit bort rullarna från gardiner; - att du har läst tvättetiketterna på plaggen noggrant; - att du avlägsnar hårt ingrodda fläckar med särskilt fläckborttagningsmedel. Behöver du tvätta i hett vatten? Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar innan du tvättar dem så minskar du behovet av höga tvättemperaturer. Spara upp till 50 % energi genom att använda 60 C tvättprogram. Nedan följer en snabbguide med råd och rekommendationer om användningen av tvättmedel vid olika temperaturer. Läs alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen för korrekt användning och dosering. SE Vi rekommenderar att du undviker att centrifugera när du tvättar mattor, sängkläder eller andra tunga plagg. Vid tvätt av ylle, kontrollera att plagget får tvättas i maskin och är markerad med symbolen "Ren ull" eller etiketten "Kan tvättas i maskin". En guide för miljövänlig och ekonomisk användning av maskinen. Fyll maskinen maximalt Bästa sättet att spara energi, vatten, tvättmedel och tid är att fylla maskinen maximalt enligt rekommendationen. Spara upp till 50 % energi genom att tvätt fulla maskiner istället för halvfulla maskiner. Behöver du förtvätta? Endast för grovt smutsad tvätt! SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 till 15 % energiförbrukning genom att INTE välja Förtvätt vid lätt- eller normalsmutsad tvätt. 25

12 4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Rengör maskinens utsida med en fuktad duk, undvik slipmedel, alkohol och/eller lösningsmedel. Tvättmaskinen kräver ingen särskild omvårdnad utöver normal rengöring: rengör utdragbara behållare och filter; tips om hur du flyttar maskinen eller då den inte används under längre perioder finns nedan. Tvättmaskinen är försedd med ett särskilt filter som stoppar stora föremål som knappar och mynt, som kan täppa igen avloppet. Endast i vissa modeller: dra ut slangen, ta ut filtret och släpp ut vattnet i en behållare. Innan du skruvar ur filtret rekommenderar vi att du lägger en absorberande duk under den för att hålla golvet torrt. Vrid filtret moturs fram till stoppgränsen i vertikal position. Ta ut och rengör filtret, sätt tillbaka det när du är klar genom att vrida fast det medurs. Upprepa ovanstående i omvänd ordning för att monterar tillbaka delarna. Ta loss slangen från hållaren och sänk ned den i en behållare för att tömma ur allt vatten. Sätt fast avloppsslangen med hållaren igen när du är klar. Tryck på knapp (A). Håll knappen nedtryckt och vrid tvättmedelshållaren utåt. Ta ut behållaren och rengör den. Om det finns fack för förtvätt (I) och huvudtvätt (II) rekommenderar vi att du avlägsnar alla intorkade tvättmedelsrester som kan hindra tvättmedelsflödet till trumman. Om det finns ett fack för sköljmedel ska facket (S) som sitter i den bakre delen av behållaren dras ut och rengöras. Avlägsna eventuella torkade rester som kan blockera hålen i facket. Om tvättmaskinen ska förvaras en längre tid i ett ouppvärmt utrymme, töm ut allt vatten ur slangarna. Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Placera flikarna enligt bilden (B). Vänd tvättmedelsbehållaren mot höljet (C) i dörren tills fliken klickar på plats. 26

13 5. SNABBGUIDE Den här tvättmaskinen anpassar automatiskt vattennivån efter tvättens typ och mängd. Det här systemet minskar energiförbrukningen och kortar ned tvättiden. Slå på tvättmaskinen och välj önskat tvättprogram. Justera tvättemperaturen vid behov genom att trycka på önskad "option"-knapp. Tryck på knappen START/PAUS för att starta tvättprogrammet. I händelse av ett strömavbrott medan maskinen går sparas inställningen i ett särskilt minne och maskinen återupptar cykeln från samma ställe efter det att strömmen återvänder. Meddelandet "end" visas på displayen eller motsvarande LED tänds när tvättprogrammet är slutfört. Stäng av tvättmaskinen. För alla typer av tvätt, se programtabellen och följ anvisningarna. 6. REGLAGE OCH PROGRAM F E A A Programvalsvredet i läge OFF B START/PAUS-knapp C FÖRDRÖJD STARTknapp D CENTRIFUGHASTIGHET- KNAPP E AQUAPLUS- KNAPP D F KALLTVÄTT-knapp C B SE Vattentryck: min 0,05 Mpa max 0,8 Mpa Centrifug r.p.m.: Se typskylten. Ineffekt / Säkring / Matningsspänning: Se typskylten. 27

14 Tryck för att välja valt program. LÄGGA TILL ELLER TA UT PLAGG EFTER DET ATT PROGRAMMET HAR STARTAT (PAUSE) Håll knappen START/PAUS nedtryckt i cirka 2 sekunder (vissa indikatorlampor tänds och resterande lampor blinkar, vilket indikerar att maskinen har pausats). Vänta i 2 minuter tills säkerhetsfunktionen låser upp luckan. När du har lagt till eller tagit ut plagg, stäng luckan och tryck på knappen START/PAUS (programmet fortsätter från det stället där det stoppades). Tryck på knappen START/PAUS för att starta det valda tvättprogrammet. När du har valt ett program kommer det att fortsätta ända tills det valda tvättprogrammet är slutfört. Stäng av tvättmaskinen genom att vrida programvalsvredet till läge OFF. AVBRYTA ETT PROGRAM Du kan avbryta ett program genom att vrida programvalsvredet till läge OFF. Välj ett annat program. Vrid tillbaka programvalsvredet till OFF-läget. 28

15 Tack vare nya SENSOR ACTIVA SYSTEM och genom att trycka på den knappen är det möjligt att köra ett specialtvättprogram som passar alla program. och typer av textilier, med hänsyn till deras fibrer och användare med känslig hy. SE Du kan välja önskad hastighet när som helst under tvättprogrammet. Tvättmaskinen kan ställas in för att starta det valda tvättprogrammet efter 3, 6, eller 9 timmar. För att göra det, gör följande: - Välj önskat program via programvalsvredet A. - Tryck på fördröjningsknappen tills lampan för önskad fördröjningstid tänds. - Tryck på START/PAUS-knappen B. - Tvättmaskinen startar tvättprogrammet efter den valda tidsfördröjningen. Om du vill ångra programmets starttid, tryck på knappen C igen tills alla fördröjningslampor har släckts. Du kan använda den här knappen för att välja den slutliga centrifugeringshastigheten men endast inom det valda programmets hastigheter. Dessa hastigheter visas via de motsvarande lamporna. Tryck på knappen och håll den nedtryckt tills de tre hastighetsindikatorlamporna slocknar. 29

16 Genom att ta in mer vatten, tillsammans med den nya anpassade centrifugfunktionen och påfyllningen och tömningen av vatten ger dig helt rena och sköljda plagg. Mer vatten används i tvätten för att lösa upp tvättmedlet helt, vilket säkerställer ett gott tvättresultat. Vattnet vid sköljningarna har också ökats för att avlägsna alla spår av tvättmedel i fibrerna. Den här funktionen har studerats särskilt för personer med bräcklig och känslig hy, som kan drabbas av irritationer och allergier från minsta lilla tvättmedelsrest i textilierna. Vi rekommenderar den här funktionen även för barnkläder och omtåliga plagg i allmänhet, särskilt vid tvätt av badrockar vars fibrer tenderar att suga åt sig tvättmedel. Det här alternativet kan inte användas i ylleprogram. Genom att trycka på den här knappen kan du ändra alla program till kalltvättprogram, utan att ändra andra karaktäristiker (vattennivå, hastighet, etc.) Gardiner, små mattor, handgjorda ömtåliga textilier och icke färgfasta plagg kan tvättas säkert tack vare den här nya funktionen. 30

17 PROGRAM kg * (MAX.) TEMP. C Rekommenderad TVÄTT- MEDEL Max II I 90 C + För ( ) ** Bomull Blandad Ylle Handtvätt Sköljning Centrifug Tömning Eko 20 C Snabbtvätt 44 Min Snabbtvätt 30 Min

18 Läs dessa noteringar: * Den maximala tvättkapaciteten räknas i torrvikt, beroende på vilken modell du använder (se kontrollpanel). Överdriven dosering av tvättmedel kan orsaka överflödig skumbildning. Om programmet upptäcker överflödig skumbildning kan det hoppa över centrifugeringsfasen eller öka programtiden och minska vattenmängden. BOMULLSPROGRAM TEMPERATUR 60 C. MED A ( ) Endast med alternativet FÖRTVÄTT valt (program med alternativet FÖRTVÄTT). SE BOMULLSPROGRAM TEMPERATUR 40 C. MED A 1) Du kan ställa in längden och intensiteten för programmen som visas med hjälp av knappen SMUTSNIVÅ. Rotationshastigheten kan också minskas för att passa eventuella tvättråd på plagget, eller vid mycket ömtåliga textilier kan centrifugeringen hoppas över helt via det här alternativet med en knapp för centrifugeringshastighet. Den här funktionen kan aktivera med knappen SPIN SELECTION. Om tvättetiketten inte ger specifik information är det möjligt att använda programmets maximala centrifugeringshastighet. VIKTIGT! Använd inte flytande tvättmedel i program med förtvätt och/eller fördröjd start. 30

19

20 Tvättmaskinen har specifika program för att tvätta olika typer av textilier och olika smutsgrader, vilket tillgodoser alla tvättbehov (se programöversikten). 90 C + För Tillverkad för perfekt tvättresultat. Den slutliga centrifugeringen vid max hastighet ger effektivare borttagning. Bomull 30/40/60 C Det här programmet är lämpligt för tvätt av normalt smutsad bomullstvätt och det mest effektiva programmet i vad avser energi- och vattenförbrukning för bomullstvätt. Blandad 30/40/50 C Tvätten och sköljningen är optimerade i trummans rotationsrytm och vattennivåer. Skoncentrifugeringen säkerställer mindre veckning av tyget. Ylle Det här programmet motsvarar handtvätt av ylleplagg som kan tvättas i maskin, eller plagg som ska tvättas för hand. Handtvätt Program för plagg som endast ska tvättaas för hand, programmet avslutas med 3 sköljningar och långsam centrifugering. Sköljning Det här programmet innefattar 3 sköljningar med centrifugering i medelhastighet (som kan minskas eller uteslutas med lämplig knapp). Den används för att skölja alla typer av plagg, till exempel efter tvätt för hand. Tömning + Centrifugering Det här programmet slutför tömningen med centrifugering i maxhastighet. Det är möjligt att utesluta eller minska centrifugeringen med knappen CENTRIFUGHASTIGHET. Eko 20 C Med det här innovativa programmet kan du tvätta olika textilier och färger tillsammans, såsom bomull, syntet och blandade material vid endast 20 C med ett utomordentligt tvättresultat. Förbrukningen i det här programmet är cirka 40 % lägre än i konventionell bomullstvätt i 40 C. Snabbtvätt 30 Min / 44 Min En komplett tvättcykel (tvätt, sköljning och centrifugering). Det här programmet passar särskilt väl för lättsmutsade bomulls- och blandmaterial. Med det här programmet rekommenderas användning av endast 20 % av den normala mängden tvättmedel. 32

21 Öppna/stäng trumman Öppna tvättmaskinsluckan. Öppna trumman genom att trycka på knappen (A) med ena handen och samtidigt trycka ned motstående dörr med den andra. Placera ett plagg i taget i trumman, utan att packa dem. Överskrid inte gränsen för mängden tvätt i trumman. En överfull maskin tvättar inte ordentligt och lämnar kläderna skrynkliga. Stäng trumman genom att stänga dörrarna så att den med knapp (A) hamnar under den andra och de passar ihop perfekt. Tvättmedelsbehållaren har två olika referensmarkeringar: Rekommenderad (nedre referensmärket). Denna indikerar den rekommenderade nivån för förtvätts- och huvudtvättfacken. Max. Denna indikerar maxnivån som aldrig ska överskridas. Viktigt! Använd inte flytande tvättmedel i program med förtvätt och/eller fördröjd start. När plaggen har fläckar som behöver behandlas med flytande blekmedel, kan du därefter fortsätta med den preliminära tvätten i tvättmaskinen. Gör så här: Tillsätt blekmedlet i "fack II", och ställ in sköljningsprogrammet. När du har slutfört behandlingen ställer du programmet i läge OFF, lägger in resten av tvätten och fortsätter till normaltvätten med önskat tvättprogram. SE 1) Max mängd tvättpulver i huvudtvätt 2) Max mängd flytande tvättmedel i huvudtvätt 3) Max mängd tvättpulver i förtvätt 4) Rekommenderad 5) Max mängd sköljmedel Tillsätta tvättmedel Tvättmedelsbehållaren är uppdelad i 3 fack. Fack I är avsedd för tvättmedel i förtvätt. Fack II är avsedd för tvättmedel i huvudtvätt. Facket är avsett för sköljmedel, doftmedel och särskilda tillsatser som stärkelse, blåoxidering, etc. 33

22 Om du upplever att maskinen inte fungerar korrekt, läs snabbguiden nedan med praktiska tips om hur du åtgärdar de vanligaste problemen. Problem Tvättmaskinen fungerar inte / startar inte Tvättmaskinen inte med vatten fylls Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet Vatten har läckt ut på golvet intill tvättmaskinen Tvättmaskinen centrifugerar inte Kraftiga vibrationer hörs under centrifugeringen Ett specifikt ERROR visas och blinkar Möjliga orsaker och praktiska lösningar Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera att maskinen är påslagen. Kontrollera om det önskade programmet valdes korrekt och att maskinen startades på rätt sätt. Kontrollera att säkringen är hel och att vägguttaget fungerar, testa med en annan elektrisk enhet, t.ex. en lampa. Luckan kanske inte är helt stängd: öppna och stäng den igen. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att timern är rätt inställd. Kontrollera att filtret inte är igentäppt. Kontrollera att avloppsslangen inte är veckad. Kontrollera att det inte finns främmande föremål i filtret. Det kan bero på en läcka i kopplingen mellan kranen och inloppsslangen; i sådana fall ska du byta ut och dra åt slangen och kranen. Det kan bero på att vattnet inte har tömts ut helt: vänta några minuter. Vissa modeller inkluderar funktionen "ingen centrifugering": kontrollera att den inte är vald. För mycket tvättmedelskum kan förhindra centrifugering: minska mängden vid nästa tvätt. Tvättmaskinen kanske inte är helt balanserad: justera fötterna vid behov, såsom visas i det specifika avsnittet. Kontrollera att alla transportsäkringar är borttagna. Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad. Om fel nr. 0, 1, 5, 7 eller 8 visas eller blinkar, kontakta genast kundtjänsten. Om fel nr. 2 visas eller blinkar, tar maskinen inte in vatten. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Om fel nr. 3 visas eller blinkar, töms maskinen inte ordentligt. Kontrollera att avloppet är obehindrat och att tömningsslangen inte är Om fel nr. 4 visas eller blinkar, är maskinen för full. Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst. Om fel nr. 9 visas eller blinkar, stäng av tvättmaskinen, vänta 10 till 15 sekunder och starta om programmet. 34

23 fkhldsk

24 - #M O D E L_D E S C # Canon Italia - Business Services Channel - Tryckt i Italien

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen 1, 64540 Strängnäs

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Tvättmaskin Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna Gorenje-tvättmaskin, och grattis till utmärkt val. Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D FI SE GB Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D Tvättmaskin SV Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna tvättmaskin, och grattis

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING SV 1 SV Innehållsförteckning 1. Det nya tvättsystemet 3 2. Föreskrifter angående säkerhet och användning 4 3. Installationsanvisningar 6 4. Beskrivning av kommandon 9 5. Användning

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-260 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-260 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-260 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsanvisningar... 2 Tvättmaskinens

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF702Y4BK** WF700Y4BK** WF602Y4BK** WF600Y4BK** WF702B4BK** WF700B4BK** WF602B4BK** WF600B4BK** WF702Y2BK** WF700Y2BK** WF602Y2BK** WF600Y2BK** WF702B2BK** WF700B2BK** WF602B2BK** WF600B2BK** Tvättmaskin

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer