Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257

2 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden _ 11 Innan maskinen används första gången 11 Säkerhetsinformation Daglig användning 11 Daglig användning - torkning 13 Daglig användning - Tvättning och torkning - NON- STOP-program _ 14 Råd och tips _ 15 Underhåll och rengöring _ 15 Felsökning 18 Teknisk information _ 21 Med reservation för ändringar. Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. Säkerhet för barn och handikappade Varning Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. Allmän säkerhet Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Ändra inte produktens specifikationer. Följ högsta tillåtna lastvolym på 7 kg (se kapitlet "Programtabell"). 2

3 Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Säkerhetsföreskrifter Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman. Installera eller använd inte en skadad produkt. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Elektrisk anslutning Varning Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv. Anslutning av vatten Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent. Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer. Använd Varning Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk. Ändra inte produktens specifikationer. 3

4 Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Den avslutande delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas), för att säkerställa att tvätten inte skadas. Om du stannar produkten innan torkprogrammet har avslutats ska du snabbt ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Om du använder tvättmedel, sköljmedel eller dylika produkter, följ instruktionerna på förpackningen. Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten. Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning. Torka inte föremål såsom skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier eller plagg med gummiinlägg. Innan du torkar tvätt som har varit i kontakt med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste den tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel. Torka inte tvätt som har tvättats med industriella kemikalier. Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor finns kvarlämnade i plaggens fickor. Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter. Torka inte otvättade plagg i produkten. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan produkten startas. Miljöskydd Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. 4 Plastföremål är inte värmebeständiga. Om du använder en tvättboll så tar du bort den innan du ställer in tvättprogrammet. Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOPprogram. Varning Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen. Följ maximal tvättmängd. Torka inte genomblöta plagg i produkten. Skötsel och rengöring Varning Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. Avfallshantering Varning Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten. Förpackningsmaterial Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Ekologiska tips Bidra till vår miljö genom att använda mindre vatten och energi och följ anvisningarna nedan:

5 Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig Starta alltid ett tvättprogram med full maskin. Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur. Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel Produktbeskrivning Arbetsyta 2 Diskmedelsfack 3 Kontrollpanelen 4 Luckhandtag 5 Inre belysning Kontrollpanel Typskylt 7 Filter till tömningspump 8 Fötter för nivåutjämning av produkten Sats med gummifötter ( ) Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare. Gummifötterna rekommenderas speciellt på flytande och hala golv, och trägolv. Montera gummifötterna för att förebygga vibrationer och buller samt för att hindra produkten från att flytta sig under drift. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen. Fästplåtsats ( ) Använd detta specialtillbehör när du installerar produkten på en plint. Det hindrar produkten från att röra sig när den är igång. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret. Du kan köpa det i alla godkända servicebutiker Programväljare 2 Display 3 Fördröjd start-knapp 4 Kontrollampa för lucklås 5

6 5 Start/Paus-knapp 6 Extra sköljning-knapp 7 Snabb-knapp 8 Torktid-knapp 9 Autotork-knapp: Funktionen Skåptorrt Funktionen Stryktorrt 10 Centrifugering-knapp: Läget Sköljstopp Display På displayen visas: A B A) Symbolen Barnlås. Funktionssymbolen tänds på displayen när tillhörande funktion är inställd. Tillvalsfunktioner Centrifugering Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten. Kontrollampan för inställd hastighet tänds. Tillvalscentrifugeringsfunktioner: Sköljstopp Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar. Kontrollampan tänds. Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet. B) Den här kontrollampan visar: Återstående programtid och programlängd. Larmkoder. Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet "Felsökning". Fördröjd start. Displayen visar meddelandet Err i några sekunder om: En funktion som inte finns för programmet har ställts in. Program byts under pågående cykel. När programmet är klart (0). Autotork Med den här funktionen kan du ställa in en automatisk torkningsgrad för tvätten. Kontrollampan för inställd nivå tänds. Skåptorrt: nivå för bomulls- och syntetplagg. Stryktorrt: nivå för bomullsplagg Torktid Med den här funktionen kan du ställa in tiden för materialet du ska torka. På displayen visas det inställda värdet. Varje gång du trycker på Torktid ökar tiden med 5 minuter. Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier. Snabb Med den här funktionen kan du minska programlängden. Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp. Kontrollampan tänds. 6

7 Extra sköljning Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram. Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt. Kontrollampan tänds. Fördröjd start Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar. Kontrollampan för funktionen är tänd. Kontrollampa för lucklås Kontrollampan visar när luckan kan öppnas: Kontrollampan lyser: luckan kan inte öppnas. Kontrollampan blinkar: luckan öppnas om några minuter. Kontrollampan är släckt: luckan kan öppnas. Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på Centrifug. och Autotork samtidigt tills kontrollampan tänds/släcks. Du kan aktivera funktionen: När du tryckt på Start/Paus låses funktionerna och programvredet. Innan du trycker på Start/Paus: Produkten startar inte. Ljudsignaler Ljudsignalen låter när: När programmet är klart. När ett fel har uppstått på produkten. Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på Torktid och Snabb samtidigt i 6 sekunder. Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten. Barnlås Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen. Program Program Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt Tvättmedelsfack Bomull Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut Max. vikt 7 kg Vit och färgad bomull. Normalt smutsad tvätt. Bomull Eco 1) Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut Max. vikt 7 kg Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Bomull + Förtvätt Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut Max. vikt 7 kg Vit och färgad bomull. Mycket smutsad och lätt smutsad tvätt. 2) 7

8 Program Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt Syntet Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut Max. vikt 3.5 kg Syntet eller blandade material: underkläder, färgade plagg, krympfria skjortor, blusar. Lättstruket 40 Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut Max. vikt 3.5 kg Plagg i syntetmaterial. Normalt smutsad tvätt. Det förhindrar att tvätten skrynklar. Fintvätt Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 700 varv/minut Max. vikt kg 3.5 Ömtåliga material: akryl, viskos, polyester. Ylle/Handtvätt 40 - (Kall) Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut Max. vikt 2 kg Ömtåliga material med symbolen "handtvätt" och för maskintvättbar ylle och även för handtvättbar ylle och ömtåliga material 3). Jeans 40 Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1200 varv/minut Max. vikt 3.5 kg Alla plagg i denim. Jersey-plagg med "high-tech"-material. Sport Intensiv 40 Huvudtvätt Sköljningar - Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut Max. vikt 5 kg Snabbt tvättprogram för lätt smutsad vit/färgäkta bomull och blandmaterial. Torkning Bomull Torkprogram för bomullsplagg. Tvättmedelsfack 8

9 Program Max. och Min. temperatur - Programbeskrivning - Max. centrifugeringshastighet - Max. tvättmängd - Typ av tvätt Torkning Bomull Torkprogram för syntetplagg. Sköljning Sköljningar + Centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut Max. vikt 7 kg För bomullsplagg tvättade för hand. Maskinen utför några sköljningar följt av slutlig lång centrifugering. Reducera centrifugeringshastigheten vid behov. Tömning Tömning av vatten Max. vikt 7 kg För tömning av det sista sköljvattnet när tillvalsfunktionen är vald, vilket gör att programmet slutar med vattnet kvar i maskinen. Centrifugering Tömning - Lång centrifugering Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut Max. vikt 7 kg Separat centrifugering handtvättade plagg. Du kan även vid program där vatten lämnas kvar i baljan reducera centrifugeringshastigheten vid behov för att anpassa den efter materialet som ska centrifugeras. = AV För att avbryta det pågående programmet eller för att stänga av maskinen. Tvättmedelsfack 1) Energisparprogrammet för bomull» vid 60 C med en tvättmängd på 7 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts. 2) Om du använder flytande tvättmedel ska du välja ett program utan FÖRTVÄTT. 3) Ett enstaka eller skrymmande plagg kan orsaka obalans. Om produkten inte utför den sista centrifugeringsfasen, lägg i fler plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifugeringsprogrammet. Programfunktioner kompatibilitet Program Centrifugering Snabb 1) Extra sköljning Fördröjd start Bomull Bomull Eco Bomull + Förtvätt Syntet Lättstruket 9

10 Fintvätt Ylle/Handtvätt Jeans Sport Intensiv Sköljning Tömning Centrifugering 1) Om du väljer funktionen Snabb rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla produkten helt men tvättresultatet kan bli sämre. Vi rekommenderar att fylla på 3.5 kg för bomull och 2 kg för syntetmaterial och fintvätt. Program för automatisk torkning Torrhetsgrad Material Vikt Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Stryktorrt För strykning Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne) Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.) upp till 3.5 kg upp till 2 kg upp till 3.5 kg Program för tidsstyrd torkning Torrhetsgrad Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Stryktorrt Lämpligt för strykning Material Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne) Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.) Vikt (kg) Centrifugeringshastighet (rpm) Förslag på tider (min.) Enligt EG-direktiv EN måste bomullsreferensprogrammet för de data som anges på energietiketten testas genom att dela den maximala tvättmängden i två lika stora delar och torka var och en av dem med TORKTID. 10

11 Förbrukningsvärden Program Energiförbrukning (kwh) Vattenförbrukning (liter) Programlängd (minuter) Bomull Om du vill se programmets gångtid, Energisparprogram för bomull 60 1) se displayen på Bomull manöverpanelen Syntet Fintvätt Ylle / Handtvätt ) Energisparprogrammet för bomull vid 60 C med en tvättmängd på 7 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. De förbrukningsdata som anges i denna tabell är riktvärden som kan variera beroende på mängd Innan maskinen används första gången 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen. Då aktiveras tömningssystemet. 2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen. Daglig användning 1. Öppna vattenkranen. 2. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 3. Lägg in tvätten i produkten. 4. Använd rätt mängd tvättmedel och tillsatser. 5. Ställ in och starta rätt program för typen av tvätt och smutsgrad. Fylla på tvätt 1. Öppna luckan till produkten. 2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. 3. Stäng dörren. och typ av tvätt, det inkommande vattnets temperatur och omgivningstemperaturen. 3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan. Använda tvättmedel och andra medel Försiktighet Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas. Mät upp tvätt- och sköljmedel. Stäng tvättmedelslådan försiktigt. 11

12 Tvättmedelsfack för förtvättsfasen. Tvättmedelsfack för tvättfasen. Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse) Inställning av program 1. Vrid programväljaren till önskat diskprogram: Kontrollampan för Start/Paus blinkar. Displayen visar programmets längd. 2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du trycker på relevant knapp tänds kontrollampan för den inställda funktionen. Starta ett program utan fördröjd start Tryck på Start/Paus-knappen: Kontrollampan för knappen Start/Paus slutar blinka. Kontrollampan för är tänd. Programmet startar och luckan låses. Programtiden minskar i steg om en minut. Starta ett program med fördröjd start Tryck på Fördröjd start flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tryck på Start/Paus: Produktens nedräkning startar. Kontrollampan tänds. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt. Du kan när som helst ändra eller avbryta startfördröjningen innan du trycker på Start/Paus. När du tryckt på Start/Paus kan du bara avbryta fördröjningen. Avbryta den fördröjda starten: 1. Ställ produkten i pausläge genom att trycka på Start/Paus. 2. Tryck på Fördröjd start. Displayen visar. 3. Tryck på Start/Paus en gång till för att starta programmet direkt. Avbryta ett program och ändra funktionerna Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång. 1. Tryck på Start/Paus. Kontrollampan blinkar. 2. Ändra funktionerna. 3. Tryck på Start/Paus igen. Programmet fortsätter. Avbryta ett program 1. Vrid programväljaren till för att avbryta programmet och avaktivera produkten. 2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram. Produkten tömmer inte ut vattnet. Ändra funktionerna Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång. 1. Tryck på Start/Paus. Motsvarande kontrollampa blinkar. 2. Ändra funktionerna. 3. Tryck på Start/Paus igen. Programmet fortsätter. Öppning av luckan Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och visas på displayen. Försiktighet Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög kan du inte öppna luckan. Öppna produktens lucka när fördröjd start är aktiverat: 1. Tryck på Start/Paus för att pausa produkten. 2. Vänta tills Lucklåsets indikator släcks. 3. Du kan öppna luckan. 4. Stäng luckan och tryck på Start/Paus igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat. Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat: 1. Vrid programväljaren till för att avaktivera produkten. 2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka. 3. Stäng produktens lucka. 4. Ställ in programmet igen. När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalen låter. tänds på displayen. Kontrollampan för Start/Paus släcks. Kontrollampan för lucklåset släcks. 12

13 1. Vrid programväljaren till. 2. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. 3. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. 4. Stäng vattenkranen. Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman: Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Kontrollampan för lucklåset är tänd. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan. För tömning av vattnet: 1. Välj programmet Tömning eller Centrifugering. Daglig användning - torkning Den maximala tvättmängden är 3.5 kg för bomull och linne och 2 kg för syntet. Om du trycker på Torktid kan man även torka upp till 5 bomullsplagg (se "Program för tidsbestämd torkning"). Varning Öppna vattenkranen. Placera tömningsslangen i tvätthon eller anslut den till avloppet. Lägg i tvätten plagg för plagg. Vrid programvredet till lämpligt torkprogram för plaggen som ska torkas. Välj högsta tillåtna centrifugeringshastighet för typen av tvätt. Härigenom får du bästa torrhetsresultat. Du kan trycka på Autotork eller Torktid. Torkning med Autotork: Tryck på Autotork för att välja torrhetsnivåer: : STRYKTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomullsplagg : SKÅPTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomulls- och syntetplagg På displayen visas tiden som beräknats utifrån en normal tvättmängd. Om tvättmängden är större eller mindre än den normala mängden justerar produkten automatiskt tiden under programmets gång. Tryck på Start/Paus för att starta programmet. Kontrollampan tänds. 2. Tryck på Start/Paus. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar. 3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset släcks kan du öppna luckan. 4. Vrid programväljaren till för att avaktivera produkten. Standby Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte avaktiverar produkten. Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge. Alla kontrollampor och displayen släcks. Kontrollampan för Start/Paus blinkar sakta. Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget. Du kan inte välja alla torrhetsgrader för alla typer av tvätt. Torkning med Torktid: Tryck på Torktid flera gånger för att ställa in tiden (se tabellen "Program för tidsstyrd torkning"). Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den inställda tiden: till exempel -. Efter några sekunder visar displayen en ny tid:. Produkten beräknar även hur lång tid skrynkelskydds- och avkylningsfasen tar. Tryck på Start/Paus för att starta programmet. Kontrollampan tänds. Om du bara anger 10 minuters torkfas genomförs bara ett avkylningsprogram. Om tvätten inte är tillräckligt torr ställer du in ett kort torkprogram igen. När torkprogrammet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade). tänds på displayen. Kontrollampan för Start/Paus släcks. 13

14 Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en kylnings- och skrynkelskyddsfas. Luckan är fortfarande spärrad. När kontrollampan släcks kan du öppna luckan. Vrid programväljaren till för att avaktivera produkten. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen. Daglig användning - Tvättning och torkning - NON-STOP-program Den maximala tvättmängden är 3.5 kg för bomull och linne och 2 kg för syntet. Varning Använd inte en doseringsenhet/boll under automatiskt tvätt- och torkprogram. Lägg i tvätten plagg för plagg. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar kontrollamporna för de olika tvättfaserna. Välj tillvalsfunktioner. Välj högsta tillåtna centrifugeringshastighet för typen av tvätt. Härigenom får du bästa torrhetsresultat. Tvätt & automatisk torkning Tryck på Autotork för att välja torrhetsnivåer: : STRYKTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomullsplagg : SKÅPTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomulls- och syntetplagg Tiden som visas på displayen anger hur lång tid tvättoch torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd. Tryck på Start/Paus för att starta programmet. Kontrollampan tänds. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum. Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkelskydds- och avkylningsfas. Tvättning och torkning med inställd timer Om du trycker på Torktid kan man även torka upp till 6 bomullsplagg (se "Program för tidsstyrd torkning"). Tryck på Torktid för att ställa in torktiden. På displayen visas den valda torktiden, t.ex.. Efter några sekunder visas på displayen den slutliga tiden, som är den totala längden på tvätt- 14 och torkprogrammen (tvätt + torkning + skrynkelskydd + kylningsprogram). Om du väljer en torktid på bara 10 minuter efter tvätt beräknar produkten även skrynkelskyddsoch avkylningsfaserna i den totala tiden. Tryck på Start/Paus för att starta programmet. Kontrollampan tänds. Luckan är spärrad. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum. När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade). För mer information se "När programmet är klart" i föregående kapitel. Ludd i materialet Under TVÄTT- OCH/ELLER TORKFASEN kan vissa typer av textilier som rengöringssvamp och sweatshirts, släppa ifrån sig ludd. Luddet kan fastna på textilierna under nästa program. Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier. För att förhindra luddet på dina kläder rekommenderar vi: Tvätta inte mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (speciellt ny rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) och omvänt. Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången. Rengör filtret. Efter torkfasen, rengör den tomma trumman, packningen och luckan ordentligt med en våt trasa. Kör ett eller flera sköljprogram för att skölja av trumman innan du tvättar och torkar textilier i andra färger. Gör enligt följande om det fortfarande finns ludd i kläderna: Rengör den tomma trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.

15 Välj ett sköljprogram. Lägg en bit ylletyg eller en tyghög i trumman. Råd och tips Fylla på tvätt Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen. Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans. Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna. Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp. Töm alla fickor och veckla ut plaggen. Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck. Ta bort svåra fläckar. Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel. Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Tvätta inte i produkten: Tvätt utan fåll eller med snitt Behåar med metallbygel. Tvätta små plagg i en tvättpåse. En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen. Svåra fläckar Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar. Underhåll och rengöring Varning Koppla loss produkten från eluttaget innan du rengör den. Utvändig rengöring Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Försiktighet Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter. Välj ett torkprogram på 10 minuter. Ta ut den gamla biten ylletyg. Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten. Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material. Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Blanda inte olika sorters tvättmedel. För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter. Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad. Ställ inte in förtvättsfasen om du använder flytande tvättmedel. Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll. Vattenhårdhet Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhärdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkterna. Avkalkning Vattnet vi använder innehåller kalk. Använd vid behov en vattenavhärdare för att ta bort kalk. Använd en specialprodukt avsedd för tvättmaskiner. Följ anvisningarna på tillverkarens förpackning. Gör detta separat från tvätten. 15

16 MAX MAX Underhållstvätt Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta: Ta ut tvätten ur trumman. Välj det hetaste bomullsprogrammet Använd rätt mängd pulvertvättmedel med biologiska egenskaper. Efter varje tvätt ska luckan stå öppen ett tag för att undvika att mögel och otrevliga lukter bildas. Trumma Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar. Använd bara specialprodukter för att ta bort rostpartiklar från trumman. För att göra detta: Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål. Starta ett kort program för bomull vid max temperatur med en liten mängd tvättmedel. Lucktätning Rengöra tilloppsslangens filter och ventilfiltret Det kan vara nödvändigt att rengöra filtren när: Produkten fylls inte med vatten. Produkten fylls med vatten länge. Kontrollampan på Start/Paus blinkar och tillhörande larm visas på displayen. Se avsnittet "Felsökning". Varning Koppla bort produkten från eluttaget Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. 3. Rengöring av tvättmedelsfacket Rengöra tömningspumpen Undersök tömningspumpen regelbundet och se till att den är ren. Rengör pumpen om: Produkten tömmer inte ut vattnet. Trumman kan inte snurra. Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad. 16

17 Displayen visar en larmkod på grund av problemet med vattentömning. 5. Varning 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Ta inte loss nålfällan medan produkten är igång. Rengör inte tömningspumpen om vattnet i produkten är hett. Vattnet måste vara kallt innan du rengör tömningspumpen Nödtömning Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel. Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (8) i "Rengöring av tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov. När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen. 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. 2. Starta programmet för att tömma ut vattnet. 17

18 Åtgärder vid frysrisk Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen, 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Stäng vattenkranen. 3. Ta bort tilloppsslangen 4. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen. Felsökning Produkten startar inte eller upphör att fungera. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet. Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod: - Produkten fylls inte med vatten. - Produkten tömmer inte ut vattnet. 5. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet 6. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen. Varning Se till att temperaturen är över 0 C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer. - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan! - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil. Varning Stäng av produkten innan du utför kontrollerna. Problem Programmet startar inte. Produkten fylls inte med vatten. Produkten tömmer inte ut vattnet. Möjlig lösning Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Se till att produktens lucka är stängd. Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in. Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring". Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd. Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". 18

19 Problem Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. Det är vatten på golvet. Du kan inte öppna luckan på produkten. Produkten avger ett konstigt ljud. Produkten fylls med vatten och töms omedelbart. Programmet är kortare än tiden som visas. Programmet är längre än tiden som visas. Tvättresultaten är inte tillfredsställande. Möjlig lösning Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram. Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman. Ställ in centrifugeringsprogrammet. Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem. Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel. Kontrollera att tvättprogrammet är klart. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation". Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation". Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd. Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden". En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten. Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. Minska tvättmängden. 19

20 Problem Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande. Tvätten är full av olikfärgat ludd. Tvätten är full av olikfärgat ludd. Öppna vattenkranen. Möjlig lösning Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Minska tvättmängden. Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen. Ställ in ett torkprogram för att avlägsna ludd. Tvätta plaggen med en luddborttagare. Materialet som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se LUDD I MATERIALET för mer information). Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta service om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta service om problemet kvarstår. Service Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar service. Informationen finns på typskylten: modell (Mod.), PNC (Prod.No.), serienummer (Ser.No.). 20

21 Teknisk information Mått Bredd/Höjd/Djup 600 / 850 / 600 mm Totalt djup Elektrisk anslutning: Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt. 640 mm V 2200 W 10 A 50 Hz Vattentryck Min 0,5 bar (0,05 MPa) Max IPX4 8 bar (0,8 MPa) Vattentillförsel 1) Kallt vatten Maximal tvättmängd Bomull 7 kg Maximal torr vikt Bomull 3.5 kg Bomull stor kapacitet Syntet Centrifugeringshastighet Max 1400 varv/minut 1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga. 5 kg 2 kg 21

22 22

23 23

24 A

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS KT2255. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L14710VIT http://sv.yourpdfguides.com/dref/811210

Din manual AEG-ELECTROLUX L14710VIT http://sv.yourpdfguides.com/dref/811210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L14710VIT. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX L14710VIT

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF716P4SA** WF716PHSA** WF716U4SA** WF716UHSA** WF715P4SA** WF715PHSA** WF715U4SA** WF715UHSA** WF714P4SA** WF714PHSA** WF714U4SA** WF714UHSA** WF706P4SA** WF706PHSA** WF706U4SA** WF706UHSA** WF705P4SA**

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF12470W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3892495

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF12470W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3892495 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING SV 1 SV Innehållsförteckning 1. Det nya tvättsystemet 3 2. Föreskrifter angående säkerhet och användning 4 3. Installationsanvisningar 6 4. Beskrivning av kommandon 9 5. Användning

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW1455HT http://sv.yourpdfguides.com/dref/838114

Din manual HUSQVARNA QW1455HT http://sv.yourpdfguides.com/dref/838114 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W bruksanvisning Iron Aid EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF702Y4BK** WF700Y4BK** WF602Y4BK** WF600Y4BK** WF702B4BK** WF700B4BK** WF602B4BK** WF600B4BK** WF702Y2BK** WF700Y2BK** WF602Y2BK** WF600Y2BK** WF702B2BK** WF700B2BK** WF602B2BK** WF600B2BK** Tvättmaskin

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer