Bruksanvisning Tvättmaskin W sv-se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad maskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda tvättmaskinen Manöverpanel...10 Första gången tvättmaskinen används...12 Tvätta miljöanpassat...13 Energi- och vattenförbrukning Tvättmedelsförbrukning...13 Så här tvättar man...14 Snabbinstruktion...14 Centrifugering...19 Slutcentrifugeringsvarvtal...19 Mellancentrifugering...19 Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering (utan u)...19 Programöversikt...20 Tillval Skötselsymboler...23 Programförlopp...24 Ändra programförlopp Avbryta helt...26 Avbryta tillfälligt...26 Ändra...26 Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart...27 Barnsäkerhetsspärr

4 Innehållsförteckning Tvättmedel...28 Rätt tvättmedel Avhärdningsmedel Komponenter - tvättmedel Stärkning och sköljning med sköljmedel...30 Automatisk dosering för sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel.. 30 Blekning och färgning...30 Rengöring och skötsel...31 Rengöring av trumman...31 Rengöra hölje och manöverpanel...31 Rengöra tvättmedelsbehållaren Rengöra sughävert och sköljmedelskanal...32 Rengöra vattentilloppsfiltren...33 Hur man klarar av mindre störningar själv...34 Vadgörmanom..?...34 Det går inte att starta något tvättprogram...34 I displayen meddelas följande fel...35 Allmänna problem med tvättmaskinen...36 Ett otillfredsställande tvättresultat...37 Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka...38 Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp...39 Service...41 Reparationer...41 Programuppgradering (Update) Extra tillbehör...41 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...42 Översiktsbild baksida...43 Uppställningsyta...44 Bära tvättmaskinen till uppställningsplatsen...44 Avlägsna transportsäkringen

5 Innehållsförteckning Återmontera transportsäkringen...46 Rikta tvättmaskinen...47 Justera maskinfötterna...47 Inbyggnad under bänkskiva Tvätt-torkpelare Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...50 Vattenavlopp...51 Elanslutning...52 Förbrukningsdata...53 Anvisningar för jämförande tvättester Tekniska data...54 Programmeringsfunktioner Öppna programmeringsfunktionen...56 Välja programmeringsfunktion...56 Bearbeta programmeringsfunktion Avsluta programmeringsfunktionen...56 Språk F...56 Extra vatten...57 Skongång Avkyln. tvättvatten Pinkod...58 Temperaturskala...59 Summer...59 Kvitteringssignal...59 Ljusstyrka Kontrast...59 Standby för display...60 Memory...60 Skrynkelskydd

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde ~ Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av textilier som enligt skötseletiketten är maskintvättbara. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt inte barn leka med tvättmaskinen. ~ Barn får endast använda tvättmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ Tänk på att luckans glas blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i kontakt med luckglaset medan tvättmaskinen är igång. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. ~ Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. ~ Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. ~ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. ~ Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur vägguttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. ~ Tvättmaskinen ska endast anslutas till vattenförsörjningen med en ny slangsats. Gamla slangsatser får inte återanvändas. ~ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). ~ Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Inbyggnad och montering av tvättmaskinen på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. Användningsområde ~ Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska pgatemperaturer under fryspunkten. ~ Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. ~ Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (t ex vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. ~ Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätteller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. ~ Se till att inga främmande föremål (t ex spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (t ex tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. ~ Vid rätt tvättmedelsdosering behöver man inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva avkalka tvättmaskinen ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Textilier som behandlats med medel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. ~ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! ~ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Tillbehör ~ Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Var noga med att följa textilfärgstillverkarens anvisningar. ~ Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. ~ Om du skulle råka få flytande tvättmedel i ögat, skölj rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med flytande tvättmedel. 9

10 Använda tvättmaskinen Manöverpanel a Display Närmare förklaringar finns på följande sida. b Med Temperatur-knappen ställer du in den önskade tvättemperaturen. c Med Varvtals-knappen ställer du in det önskade slutcentrifugeringsvarvtalet eller Sköljstopp eller utan u. d Optiskt gränssnitt PC Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bl a för update-funktionen). e Med Start/Stop-knappen startar du det valda tvättprogrammet och avbryter ett redan startat program. f Med knapparna för tillvalsfunktioner kan du välja olika tillvalsfunktioner som du kan komplettera tvättprogrammen med. g Med programväljaren väljer du tvättprogram. Det valda programmets kontrollampa lyser. Programväljaren kan vridas både åt höger och vänster. h Med knappen Lucka öppnar du tvättmaskinens lucka. i Med I-Till/0-Från-knappen kopplar du tvättmaskinen till- och från. 10

11 Använda tvättmaskinen Programtid Efter programstarten visas den beräknade programtiden i timmar och minuter i displayen. Under de första 8 minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga och fastställer tvättmängden. Detta kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid. Via displayen kan följande funktioner väljas: tvättemperatur centrifugeringsvarvtal programmeringsfunktioner programavbrott barnsäkerhetsspärr Dessutom visas följande i displayen: programtid programförlopp Programmeringsfunktioner Med programmeringsfunktionerna kan du anpassa tvättmaskinen till dina individuella behov. I programmeringsläget visas den valda funktionen i displayen. 11

12 Första gången tvättmaskinen används Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas kvar vatten i tvättrumman. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom maskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram köras utan tvätt och utan tvättmedel. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket skum. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. ^ Tryck in I-Till/0-Från-knappen. När tvättmaskinen kopplas in första gången visas en välkomstbild. Välkomstbilden visas inte längre när en tvättomgång längre än 1 timme har genomförts fullständigt. Display - ställa in språk Du uppmanas att ställa in önskat displayspråk. Att ställa in språk är när som helst möjligt via programmeringsfunktionen.! deutsch ^ Välj önskat displayspråk genom att vrida programväljaren. Bekräfta det valda språket med Start/Stop-knappen. Påminnelse om transportsäkring För att undvika skador på tvättmaskinen måste transportsäkringen avlägsnas innan det första tvättprogrammet startas. ^ Bekräfta att transportsäkringen har avlägsnats genom att trycka på Start/ Stop-knappen. Starta det första tvättprogrammet Tvättmaskinen är nu redo för det första tvättprogrammet. Kontrollampan för programmet Bomull lyser. ^ Öppna vattenkranen. ^ Tryck på Start/Stop-knappen. ^ Stäng av tvättmaskinen när programmet är avslutat. Det första användningen av tvättmaskinen är avslutad. 12

13 Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Välj något av programmen Automatic eller Express för mindre mängder tvätt. Vid mindre mängder tvätt i programmet Bomull ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt att tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att korrigeras under tvättprocessen. Använd programmet Bomull 60 C istället för Bomull 95 C. Därmed sparar du mellan 35 % och 45 % energi. För de flesta typer av smuts är det fullt tillräckligt. Tvättmedelsförbrukning Följ tvättmedelsförpackningens anvisningar när det gäller dosering av tvättmedel. Beakta hur smutsig tvätten är när du doserar tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld (ca 1 / 3 mindre tvättmedel om maskinen endast är fylld till hälften). Tillvalsfunktionerna Kort och Förtvätt Välj ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. ett tvättprogram utan tillvalsfunktion för normalt till starkt smutsade textilier med synliga fläckar. ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Förtvätt för textilier med större mängder smuts (t ex damm och/eller sand). Tips för efterföljande torkning i torktumlare Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning. 13

14 Så här tvättar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (A,B,C,...) steg för steg. A Sortera tvätten,använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Sortera tvätten ^ Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (vid kragen eller sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar av sig på ljusare plagg. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda. ^ Töm alla fickor.,främmande föremål (t ex mynt, spik och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar. Förbehandla fläckar ^ Avlägsna eventuella fläckar från textilierna innan de tvättas, helst så länge de är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte!,vid behandling av textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Allmänna råd Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Stickade plagg, jeans, byxor och trikåplagg (t ex T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som t ex lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol h). 14

15 Så här tvättar man B Koppla in tvättmaskinen C Lägg i tvätt i tvättmaskinen ^ Öppna luckan med knappen Lucka. ^ Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Olika stora plagg höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugering. Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i relation till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. D Välj program ^ Vrid programväljaren åt vänster eller höger för att välja önskat program. Ett program är valt när kontrollampan bredvid programnamnet lyser. E Välj temperatur och varvtal Du kan ändra den förprogrammerade temperaturen och/eller varvtalet. 1: ^ Genom att trycka på Temperaturknappen ändrar du temperaturen och genom att trycka på Varvtals-knappen ändrar du centrifugeringsvarvtalet. ^ Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 15

16 Så här tvättar man F Välj tillvalsfunktioner Extra vatten Vattennivån för tvätt och sköljning höjs. Du kan programmera andra inställningar för knappen Extra vatten såsom beskrivs i avsnittet "Programmeringsfunktioner". Förtvätt För textilier med större mängder smuts, som t ex damm och sand. ^ Välj önskade tillvalsfunktioner med motsvarande knapp. Om en tillvalsfunktion väljs, lyser motsvarande kontrollampa. Alla tillvalsfunktioner kan inte väljas för alla tvättprogram. Om en tillvalsfunktion inte kan väljas är denna inte tillåten för tvättprogrammet. Summer En ljudsignal avges i slutet av programmet och vid sköljstopp. Signalen ljuder tills tvättmaskinen stängs av. Du kan ändra summerns ljudstyrka såsom beskrivs i avsnittet "Programmeringsfunktioner". Kort För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Tiden för huvudtvätten förkortas. 16

17 Så här tvättar man G Tillsätt tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt eftersom underdosering av tvättmedel leder till: att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård fettpartiklar på tvätten kalkavlagringar på värmeelementen... överdosering av tvättmedel leder till: kraftig skumbildning och därigenom sämre tvättmekanik och ett dåligt tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång en högre belastning på miljön ^ Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. i Tvättmedel för förtvätt (uppdelning av den rekommenderade tvättmedelsmängden: fyll på 1 / 3 i facket i och 2 / 3 facket j). j Tvättmedel till huvudtvätt Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel ^ Skjut in tvättmedelsbehållaren. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". 17

18 Så här tvättar man H Starta programmet ^ Tryck på den blinkande Start/Stopknappen. Direkt efter programstarten står den beräknade programtiden i displayen. Under de första 8 minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga. Detta kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid. Dessutom visas programförloppet i displayen. Tvättmaskinen informerar dig om aktuellt programavsnitt. I Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd är inkopplat växlar visningen i displayen mellan: 0:00 Skrynkelskydd och 0:00 Programslut ^ Öppna luckan med hjälp av knappen Lucka. ^ Ta ut tvätten. Se till att inga plagg ligger kvar i trumman! Plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg. ^ Kontrollera att inga föremål har fastnat under tätningsringen vid luckan. ^ Stäng av tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. ^ Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas av misstag och skada tvätten. 18

19 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Bomull Strykfri tvätt Syntet 600 Ylle Express Automatic 1200 Skjortor 600 Jeans 900 Mörka textilier Centrifugering Du kan reducera varvtalet för slutcentrifugeringen. Det är inte möjligt att välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det som nämns ovan. Mellancentrifugering Textilierna centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringarna. I programmet Bomull tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 v/min. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) ^ Välj inställningen Sköljst. med hjälp av Varvtals-knappen. Textilierna ligger kvar i vattnet efter sista sköljomgången. Textilierna blir mindre skrynkliga om det skulle vara så att de inte tas ut ur trumman direkt efter avslutat program. Starta slutcentrifugering: Tvättmaskinen föreslår maximalt tillåtet varvtal för centrifugeringen. Du kan välja ett lägre varvtal. Med Start/ Stop-knappen startar du slutcentrifugeringen. Avsluta programmet: Tryck på knappen Lucka. Tvättmaskinen töms på vatten. Tryck en gång till på Luck-knappen för att öppna luckan. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering (utan u) ^ Välj inställningen utan u med hjälp av Varvtals-knappen. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. Med denna inställning tillkommer en extra sköljning i programmen Bomull, Strykfri tvätt, Express och Automatic. 19

20 Programöversikt Bomull 95 C till 30 C maximalt 6,0 kg Textilier T-shirtar, underkläder, dukar m m. Textilier av bomull, linne och blandmaterial. Anvisningar för testinstitut: Kort program: Tvättmängd 3,0 kg och tillvalsfunktionen Kort. Strykfri tvätt 60 C till 30 C maximalt 3,0 kg Textilier Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Syntet 60 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden. Maskintvättbara gardiner. Tips Det fina dammet som finns i gardiner kräver ofta ett program med förtvätt. Reducera eller välj bort centrifugeringsvarvtalet för gardiner som lätt blir skrynkliga. Ylle / 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Textilier av ylle och blandmaterial med ylle eller handtvättbara textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Express 40 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Små mängder tvätt som ska sköljas upp. Textilierna motsvarar dem för programmet Bomull. Tips Om du vill skölja ur enstaka textilier, välj detta program med temperaturinställningen kallt. 20

21 Programöversikt Automatic 40 C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Textilier, sorterade efter färg, för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Tips För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (t ex vattennivå, tvättrytm och centrifugeringsvarvtal). Skjortor 60 C till kallt maximalt 2,0 kg Tips Förbehandla kragar och manschetter allt efter hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Syntet. Jeans 60 C till kallt maximalt 3,0 kg Tips Tvätta jeanstyg ut och in. Jeanskläder våtfäller ofta något vid första tvätten. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. Mörka textilier 40 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Svarta och mörka textilier av bomull eller blandmaterial. Tips Tvätta plaggen ut och in. Centrifugering Tips Endast tömning: Ställ in varvtalet på utan u. Beakta det inställda varvtalet. 21

22 Tillval Följande tillvalsfunktioner kan väljas till programmen. Kort Extra vatten Förtvätt Summer Bomull X X X X Strykfri tvätt X X X X Syntet X X X Ylle / X Express X X Automatic X Skjortor X X X Jeans X X X Mörka textilier X X 22

23 Skötselsymboler Tvättning Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilket du kan tvätta textilien. 9 normal mekanisk påfrestning 4 skonsam mekanisk påfrestning c särskilt skonsam mekanisk påfrestning / handtvätt h ej tvättbar Exempel på programval Program Bomull Skötselsymbol 9ö8E76 Strykfri tvätt Syntet Ylle / ac Express 76 Automatic 7621 Torkning Punkterna anger temperaturen q normal temperatur r reducerad temperatur s ej lämpad för torkning i torktumlare Strykning och mangling Punkterna anger temperaturområdena I ca 200 C H ca 150 C G ca 110 C J ej strykning/mangling f p w D Professionell rengöring Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel. våtrengöring ej kemtvätt Blekning x alla oxidationsblekmedel tillåtna { endast oxygenblekning tillåten z ej blekning 23

24 Programförlopp Huvudtvätt Sköljning Centrifugering Vattennivå Tvättrytm Vattennivå Sköljomgångar Mellancentrifugering Slutcentrifugering Bomull d a ( 2-4 1) L L Strykfri tvätt ( c e 2-3 2) L L Syntet e d e 3 L Ylle e e e 2 L L Express d b d 2-3 2) L L Automatic ( abc e 2-3 2) L L Skjortor e c e 2 L Jeans ( c e 3 L Mörka textilier ( b d 3 L L Centrifugering L d = låg vattennivå ( = medelhög vattennivå e = hög vattennivå a= intensivrytm b= normalrytm c= skonrytm d= sensitivrytm e= handtvättsrytm Särskilda funktioner i programförloppet, se nästa sida. 24

25 Programförlopp Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess uppsugningsförmåga. Det innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera något. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner är inte medräknade här. Displayen informerar dig hela tiden om aktuellt programavsnitt. Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Undantag: I programmet Ylle ingår inte Skrynkelskydd. Tvättmaskinen kan när som helst öppnas. 1) Väljs en temperatur mellan 95 C och 60 C genomförs två sköljomgångar. Väljs en temperatur under 60 C genomförs 3 sköljomgångar. En tredje/fjärde sköljomgång sker vid: för mycket skum i trumman ett slutcentrifugeringsvarvtal som är lägre än 700 v/min val av utan u 2) En 3:e sköljomgång sker vid: val av utan u 25

26 Ändra programförlopp Avbryta helt Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart. ^ Tryck på Start/Stop-knappen. Avbryt program ^ Tryck igen på den blinkande Start/ Stop-knappen. Tvättmaskinen töms på vatten. Om du vill plocka ur tvätten: ^ Tryck på knappen Lucka. Om du vill välja ett annat program: ^ Stäng av tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. ^ Koppla in tvättmaskinen igen. ^ Kontrollera om det fortfarande finns kvar tvättmedel i tvättmedelsbehållaren. Om inte, fyll på tvättmedel igen. ^ Välj ett nytt program. Avbryta tillfälligt ^ Stäng av tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. För att fortsätta: ^ Koppla in tvättmaskinen igen med I-Till/0-Från-knappen. Ändra Program Det är inte möjligt att ändra till ett annat program efter programstarten. Temperatur Det är möjligt att ändra temperatur inom de första fem minuterna. ^ Tryck på Temperatur-knappen. Centrifugeringsvarvtal Det är möjligt att ändra centrifugeringsvarvtalet ändra fram till början av slutcentrifugeringen. ^ Tryck på knappen Varvtal. Tillval Upp till fem minuter efter start kan tillvalsfunktionerna Kort och Extra vatten väljas eller väljas bort. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad kan programmet varken ändras eller avbrytas. 26

27 Ändra programförlopp Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart ^ Tryck på knappen Lucka tills luckan öppnas. ^ Lägg i eller plocka ur tvätt. ^ Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Tänk på följande: Tvättmaskinen kan inte känna av ändringen av tvättmängd efter programstarten. Därför utgår tvättmaskinen alltid från maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ur efter programstart. Den angivna programtiden kan förlängas. Luckan kan inte öppnas om: tvättvattnets temperatur överstiger 55 C vattennivån överstiger ett visst värde programmet har kommit till avsnittet Centrifugering Om knappen Lucka trycks in i något av ovanstående fall visas följande i displayen: Barnsäkerhetsspärr Barnsäkerhetsspärren förhindrar att tvättmaskinen öppnas under pågående program och/eller att tvättprogrammet avbryts. Aktivera barnsäkerhetsspärren ^ Tryck på Start/Stop-knappen och håll den intryckt efter programstart. Stopp och om 3 s 0 ^ Tryck på Start/Stop-knappen och håll den intryckt tills tiden har avlöpt och följande visas i displayen: Spärr aktiverad 0 Barnsäkerhetsspärren är nu aktiverad. Efter programslut avaktiveras den automatiskt. Avaktivera barnsäkerhetsspärren ^ Tryck på Start/Stop-knappen och håll den intryckt efter programstart. Avaktiveras om 3 s 0 ^ Tryck på Start/Stop-knappen och håll den intryckt tills tiden har avlöpt och följande visas i displayen: Spärr avaktiverad 1 : Luckan spärrad 27

28 Tvättmedel Rätt tvättmedel Du kan använda alla tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt. Användnings- och doseringsanvisningar står på tvättmedelsförpackningen. Universal Kulör Fin Bomull X X Strykfri tvätt X X Syntet X Ylle Ylletvättmedel Express X X Automatic X X Skjortor X X Jeans X 1) Mörka textilier X 1) 1) endast flytande tvättmedel 28

29 Tvättmedel Doseringsmängden beror på hur smutsig tvätten är lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har t ex tagit åt sig lukt. normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få fläckar. starkt smutsad tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattnets hårdhetsgrad Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. tvättmängd Vattenhårdhet Hårdhetsområde Vattnets egenskap Hårdhet i mmol/l Tyska hårdhetsgrader d I mjukt 0-1,3 0-7 II medel 1,3-2, III hårt till mkt hårt över 2,5 över 14 Avhärdningsmedel I hårdhetsområde II och III kan man tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedel kan då doseras som för hårdhetsområde I. Komponenter - tvättmedel Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i facket j: 1. Tvättmedel 2. Avhärdningsmedel 3. Fläckborttagningsmedel På så vis spolas medlen in bättre. 29

30 Tvättmedel Stärkning och sköljning med sköljmedel Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. Formsköljmedel innehåller syntetiska stärkmedel som gör att textilierna behåller sin form. Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning. Automatisk dosering för sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger bör tvättmedelsbehållaren rengöras, särskilt sughäverten. Blekning och färgning ^ Använd inte blekmedel i tvättmaskinen. ^ Färgning i tvättmaskinen är endast tillåtet för normalt hushållsbruk. Saltet som används vid färgningen kan vid frekvent användning angripa de rostfria delarna. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noggrant. ^ Fyll på sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel i facket. Beakta den maximala fyllnadsnivån. Under den sista sköljomgången spolas medlet in. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i facket. 30

31 Rengöring och skötsel Rengöring av trumman När man tvättar med låga temperaturer och/eller använder flytande tvättmedel finns det risk för att det bildas bakterier och att lukt uppstår i tvättmaskinen. För att rengöra trumman och för att förhindra att lukt uppstår, bör man köra ett tvättprogram med en temperatur på minst 60 C och med tillsats av pulvertvättmedel en gång i månaden. Rengöra tvättmedelsbehållaren Avlägsna eventuella tvättmedelsrester regelbundet. Rengöra hölje och manöverpanel,dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av tvättmaskinen.,spola på inga villkor av tvättmaskinen med en vattenslang. ^ Rengör höljet och manöverpanelen med ett milt rengöringsmedel eller såpvatten och eftertorka med en mjuk trasa. ^ Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. ^ Dra ut tvättmedelsbehållaren till spärren, tryck på frikopplingsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren helt. ^ Rengör tvättmedelsbehållaren med varmt vatten.,använd inga skur-, fönsterputseller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av tvättmaskinen. 31

32 Rengöring och skötsel Rengöra sughävert och sköljmedelskanal Rengör sughäverten och sköljmedelskanalen grundligt när du har använt flytande stärkmedel flera gånger. Flytande stärkmedel gör att sughäverten sätts igen. Rengöra facket för tvättmedelsbehållaren 1. Dra ut sughäverten ur -facket och rengör den under rinnande, varmt vatten. Rengör även röret på vilket sughäverten sitter fast. 2. Sätt tillbaka sughäverten. ^ Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i facket för tvättmedelsbehållaren med hjälp av en flaskborste. ^ Rengör sköljmedelskanalen med varmt vatten och en borste. 32

33 Rengöring och skötsel Rengöra vattentilloppsfiltren För att skydda vattentilloppsventilen har maskinen två filter. Filtren bör rengöras cirka en gång per halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan tidsintervallet bli kortare. Rengöra filtret i maskinanslutningen ^ Lossa försiktigt plastmuttern från tilloppsanslutningen med en tång. Rengöra filtret i tilloppsslangen ^ Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen. ^ Dra ut filtret med en spetstång och rengör det. Återmontera i omvänd ordning. De båda filtren måste återmonteras efter rengöringen. ^ Dra ut gummipackningen 1. ^ Fatta tag i filtrets greppkant 2 med en spetstång och dra ut det. ^ Rengör filtret. Återmontera i omvänd ordning. 33

34 Hur man klarar av mindre störningar själv Vad gör man om..? Du kan själv åtgärda de flesta störningar och fel som eventuellt skulle kunna dyka upp under den dagliga användningen. Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det. Men beakta följande:,reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Det går inte att starta något tvättprogram Problem Orsak Åtgärd Displayen förblir släckt och kontrollampan för Start/Stop-knappen lyser inte. Du uppmanas i displayen att mata in en pinkod. Displayen är släckt. Tvättmaskinen har ingen strömförsörjning. Pinkoden är aktiverad. Displayen släcks automatiskt för att spara energi (standby). Kontrollera om stickproppen sitter i vägguttaget. säkringen är hel. Mata in pinkoden och bekräfta den. Avaktivera pinkoden om frågan inte ska visas nästa gång tvättmaskinen kopplas in. Tryck på valfri knapp. Standby-läget avslutas. 34

35 Hur man klarar av mindre störningar själv I displayen meddelas följande fel Problem Orsak Åtgärd A I displayen lyser ; och Vattenavlopp Fel blinkar. I displayen lyser ; och Vattentillopp Fel blinkar. Vattenavloppet är blockerat. Avloppsslangen ligger för högt. Vattentilloppet är spärrat eller blockerat. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. Max tillåten pumphöjd är 1m. Kontrollera om vattenkranen är tillräckligt öppen. tilloppsslangen är böjd. I displayen lyser ; och Waterproof Fel blinkar. I displayen lyser ; och Tekniskt Fel blinkar. I displayen blinkar: Skrynkelskydd Kontr dosering Vattenskyddssystemet har reagerat. En defekt föreligger. Det har bildats för mycket skum under tvättningen. Kontakta Miele service. Starta programmet en gång till. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. Dosera mindre tvättmedel vid nästa tvättomgång och följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen. A För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med I-Till/0-Från-knappen. 35

36 Hur man klarar av mindre störningar själv Allmänna problem med tvättmaskinen Problem Orsak Åtgärd Tvättmaskinen står inte still under centrifugeringen. Tvättmaskinen har inte centrifugerat tvätten som vanligt och den är fortfarande blöt. Det hörs ovanliga ljud vid tömningen. Större rester tvättmedel är kvar i tvättmedelsbehållaren. Allt sköljmedel spolas inte in eller så blir det för mycket vatten kvar i facket. I displayen visas ett främmande språk. Maskinfötterna står inte plant och är inte åtdragna. Vid slutcentrifugeringen blev obalansen för stor och varvtalet reducerades därför automatiskt. Rikta tvättmaskinen och dra åt maskinfötterna. Tvätta både stora och små textilier/plagg tillsammans för att få en bättre fördelning av tvätt i trumman. Inget fel! Ljudet i början och i slutet av tömningen beror på att pumpen "suger luft". Vattentrycket är otillräckligt. Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. Sughäverten sitter förmodligen inte riktigt eller så är den igensatt. Ett annat språk har valts i "Inställningar - Språk J". Rengör silen i vattentilloppet. Välj ev. tillvalsfunktionen Extra vatten. Rengör tvättmedelsbehållaren och tillsätt i fortsättningen först tvättmedel och sedan avhärdningsmedel i facket. Rengör sughäverten, se avsnittet "Rengöra tvättmedelsbehållaren" under "Rengöring och skötsel". Ställ in det språk som vanligtvis används. Flaggsymbolen fungerar som hjälp. 36

37 Hur man klarar av mindre störningar själv Ett otillfredsställande tvättresultat Problem Orsak Åtgärd Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel. Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen. Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de tvättade plaggen. Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alla fläckar bort, t ex frukt-, kaffeeller tefläckar. Tvättmedelsdoseringen var för låg. Tvätten var hårt smutsad med fett (t ex olja och/eller salva). Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeoliter) för avhärdning av vatten som inte är vattenlösliga. Dessa har fastnat på plaggen. Använd tvättmedel som innehåller blekmedel. Fyll på fläckborttagningsmedel i facket j och flytande tvättmedel i en doseringsboll. Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren. Tillsätt antingen mer tvättmedel vid så hårt smutsad tvätt eller använd flytande tvättmedel. Låt tvättmaskinen köra ett tvättprogram i 60 C med flytande tvättmedel utan tvätt före nästa tvättomgång. Försök att ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. Tvätta mörka textilier med flytande tvättmedel nästa gång. Dessa innehåller inga zeoliter. Tvätta textilierna i programmet Mörka textilier. 37

38 Hur man klarar av mindre störningar själv Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka Orsak Tvättmaskinen är inte ansluten till elnätet och/eller inkopplad. Barnsäkerhetsspärren är aktiverad. Pinkoden är aktiverad. Strömavbrott Luckan var inte riktigt stängd. Det finns fortfarande vatten i trumman och tvättmaskinen kan inte pumpa ut det. Åtgärd Anslut stickproppen till uttaget och/eller koppla in tvättmaskinen med I-Till/0-Från-knappen. Avaktivera barnsäkerhetsspärren enligt beskrivningen i avsnittet "Ändra programförlopp - Barnsäkerhetsspärr". Avaktivera pinkoden såsom beskrivs i avsnittet "Programmeringsfunktioner - Pinkod". Öppna luckan enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Tryck kraftigt på låssidan av luckan och tryck därefter på knappen Lucka. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Som skydd mot skållning kan luckan inte öppnas om vattentemperaturen överstiger 55 C. 38

39 Hur man klarar av mindre störningar själv Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott ^ Stäng av tvättmaskinen. På insidan av plastskyddet framför tvättmedelsbehållaren finns en lucköppnare för avloppsfiltrets lucka. Igensatt avlopp När avloppet är igensatt kan en större mängd vatten (max 25 l) befinna sig i maskinen.,se upp! Om ett tvättprogram med hög temperatur precis är avslutat finns risk för skållning! Tömning ^ Ställ en behållare under luckan. Skruva inte ut avloppsfiltret helt. ^ Ta loss lucköppnaren. ^ Lossa avloppsfiltret tills det rinner ut vatten. Avbryta utrinnande vatten: ^ Skruva fast avloppsfiltret. ^ Öppna luckan till avloppsfiltret. 39

40 Hur man klarar av mindre störningar själv När det inte längre rinner ut vatten:,om avloppsfiltret inte sätts tillbaka och skruvas fast rinner det ut vatten ur tvättmaskinen. Öppna luckan,kontrollera alltid att trumman har stannat innan tvätten plockas ut. Sticker man in handen i en roterande trumma kan det inträffa olyckor med svåra kroppsskador. ^ Skruva ut avloppsfiltret helt. ^ Rengör avloppsfiltret grundligt. ^ Dra i nödöppnaren. Luckan öppnas. ^ Kontrollera om pumpvingen kan snurra runt. Om den snurrar trögt kan främmande föremål (knappar, mynt etc) eller ludd vara fastklämda. Avlägsna detta och rengör inuti. ^ Sätt tillbaka avloppsfiltret och skruva fast det. 40

41 Service Reparationer Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se också Mieles hemsida: Vid kontakt med service, var god uppge alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Båda uppgifterna finns på typskylten på insidan av luckan, ovanför luckglaset. Programuppgradering (Update) På tvättmaskinens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av maskinens tvättprogram. Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av t ex nya krav på tvätt- och/eller sköljresultat. Extra tillbehör Till denna tvättmaskin finns det extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. 41

42 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida a Tilloppsslang (tryckfast till kpa) b Elanslutning c - f Avloppsslang (med vridbar och avtagbar krök) med möjlighet till vattenavloppsstyrning g Tvättmedelsbehållare h Manöverpanel i Lucka j Lucka till avloppsventil, avloppspump och nödöppnare k Grepplist för transport l Fyra justerbara maskinfötter 42

43 Uppställning och anslutning Översiktsbild baksida a Utskjutande topplock med greppmöjlighet vid transport b Elanslutning c Tilloppsslang (tryckfast till kpa) d Avloppsslang e Transportsäkring f Hållare för tilloppsslang och avloppsslang g Hållare för avlägsnad transportsäkring 43

44 Uppställning och anslutning Uppställningsyta Betonggolv är det lämpligaste underlaget. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugeringen, vilket trägolv och golv med mjuk beläggning kan göra. Beakta följande: ^ Se till att tvättmaskinen placeras lodrätt och stadigt. ^ Placera inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom maskinen då vibrerar under centrifugeringen. ^ Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen har det visat sig lämpligt att ställa maskinen på en plywoodskiva (minst 59x52x3 cm). Skivan bör täckas av så många balkar som möjligt och skruvas fast i dessa. Tvättmaskinen bör placeras i ett hörn. Där står den stabilast.,vid uppställning på en befintlig sockel (betongsockel eller murad sockel) måste tvättmaskinen säkras med spännjärn (finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning) så att maskinen inte glider iväg under centrifugeringen. Bära tvättmaskinen till uppställningsplatsen Använd de främre fötterna och den bakre delen av det utskjutande topplocket vid transport av tvättmaskinen från förpackningen till uppställningsplatsen.,maskinfötterna och uppställningsytan måste vara torra och rena. Annars kan tvättmaskinen glida iväg under centrifugeringen. Avlägsna transportsäkringen ^ Ta bort den vänstra och den högra spärrskivan. 1. Haka av spärren med en skruvmejsel. 2. Avlägsna spärren. 44

45 Uppställning och anslutning ^ Vrid den vänstra transportsäkringen 90 med den den bipackade nyckeln och ^ Vrid den högra transportsäkringen 90 och ^ dra ut den vänstra transportsäkringen. ^ dra ut den högra transportsäkringen. 45

46 Uppställning och anslutning,förslut hålen där transportsäkringen har suttit! Om hålen inte försluts finns risk för skador. ^ Sätt fast transportstängerna på baksidan av tvättmaskinen. Se till att hålen b sätts på tapparna a. ^ Tillslut hålen med bifogade plastproppar. Återmontera transportsäkringen Transportsäkringen återmonteras i omvänd ordning.,tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkring. Spara transportsäkringen. Den måste återmonteras före transport (t ex vid flytt). 46

47 Uppställning och anslutning Rikta tvättmaskinen Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt. Om maskinen inte står lodrätt ökar vatten- och energiförbrukningen. Dessutom kan maskinen börja vandra. Justera maskinfötterna Tvättmaskinen riktas genom justering med skruvfötterna. Vid leverans är alla fötter iskruvade. ^ Använd vattenpass för att kontrollera att maskinen står lodrätt. ^ Håll fast foten 1 med en lämplig tång. Skruva upp låsmuttern 2 mot höljet med nyckeln.,alla fyra låsmuttrar måste vara hårt åtdragna. Kontrollera också att de fötter som inte skruvades ut sitter fast. Annars kan maskinen börja vandra. ^ Lossa låsmuttern 2 genom att vrida den medurs med den bipackade nyckeln. Skruva ut låsmuttern 2 tillsammans med foten 1. 47

48 Uppställning och anslutning Inbyggnad under bänkskiva,det är inte möjligt att demontera tvättmaskinens topplock. Denna tvättmaskin kan skjutas in komplett (med topplock) under en arbetsbänk om arbetsbänken är tillräckligt hög. Tvätt-torkpelare Tvättmaskinen kan monteras som en tvättpelare tillsammans med en Miele torktumlare. För detta krävs en monteringssats som finns att köpa i fackhandeln eller direkt hos Miele. Tänk på följande: a Säkerhetsavstånd till väggen: minst 2 cm b Höjd: Monteringssats med avlastningsskiva: ca 172 cm Monteringssats utan avlastningsskiva: ca 170 cm c Tvätt-torkpelarens djup: ca 65 cm 48

49 Uppställning och anslutning Mieles vattenskyddssystem Mieles vattenskyddssystem säkerställer ett omfattande skydd mot vattenskador orsakade av tvättmaskinen. Systemet består huvudsakligen av tre delar: 1) tilloppsslangen 2) elektroniken och höljet 3) avloppsslangen 1) Tilloppsslangen Skydd mot spricka i slangen Tilloppsslangen klarar av ett tryck på över kpa. Översvämningsskyddet Översvämningsskyddet hindrar att tvättmaskinen svämmar över på grund av okontrollerat vattentillopp. Om vattenståndet stiger över en viss nivå kopplas avloppspumpen in och det sker en kontrollerad tömning av vattnet. 3) Avloppsslangen Avloppsslangen har ett luftningssystem som bidrar till säkerheten. Systemet förhindrar att tvättmaskinen sugs tom. 2) Elektroniken och höljet Bottenplåten Vatten som rinner ut på grund av att tvättmaskinen inte är tät samlas upp i bottenplåten. En nivåvakt stänger av vattentilloppsventilerna. Vattentillförseln är spärrad och maskinen töms på befintligt vatten. 49

50 Uppställning och anslutning Vattentillopp Tvättmaskinen får anslutas utan återsugningsskydd till dricksvattenledning eftersom den är byggd enligt DINnorm. Flödestrycket måste vara minst 100 kpa och får inte överstiga kpa övertryck. Överstiger trycket kpa måste en tryckreduceringsventil monteras. För anslutning erfordras en vattenkran med 3 / 4 " förskruvning. Om sådan inte finns måste tvättmaskinen installeras på dricksvattenledningen av behörig installatör. De båda smutsfiltren det ena i den fria änden av tilloppsslangen och det andra i maskinanslutningen till vattentilloppsventilen får inte avlägsnas till skydd för vattentilloppsventilen. Tillbehör slangförlängning Som extra tillbehör finns 2,5 och 4,0 m långa slangar att beställa hos Mieles reservdelsavdelning.,förskruvningen står under vattenledningstryck. Kontrollera därför att anslutningen är tät genom att försiktigt öppna vattenkranen. Korrigera i förekommande fall tätningens placering och förskruvningen. Tvättmaskinen är inte avsedd för varmvattenanslutning. Skötsel Vid byte av slang ska endast Miele originalslang som klarar av ett tryck på över kpa användas. 50

51 Uppställning och anslutning Vattenavlopp Vattnet pumpas ut genom en avloppspump med 1 meters pumphöjd. För att undvika hinder i vattenavloppet måste avloppsslangen läggas utan veck. Kröken vid slangens ände är vridbar och kan vid behov tas av. Slangen kan vid behov förlängas upp till 5 meter. Tillbehör finns att köpa hos Mieles återförsäljare eller via Mieles reservdelsavdelning. För avloppshöjder över 1 meter (upp till 1,8 meter maximal pumphöjd) kan en andra avloppspump duodrift tillsammans med den nödvändiga byggsatsen beställas. Möjligheter att placera vattenavloppet: 1. Upphängning i handfat eller avloppsho: Tänk på följande: Säkra avloppsslangen så att den inte glider iväg! Om vattnet töms i ett handfat måste det kunna rinna ut tillräckligt snabbt. Annars kan vattnet rinna över eller sugas tillbaka in i tvättmaskinen. 2. Anslutning till avloppsrör i plast med gumminippel (vattenlås krävs inte). 3. Avlopp i golvbrunn. 4. Anslutning till handfat med gumminippel. Tänk på följande: a Adapter b Handfat-överfallsmutter c Slangklämma d Slangände ^ Installera adaptern a med överfallsmuttern b på handfatets vattenlås. ^ Sätt slangänden d på adaptern a. ^ Dra åt slangklämman c med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter. 51

52 Uppställning och anslutning Elanslutning Tvättmaskinen levereras anslutningsklar med en anslutningskabel och jordad stickpropp för ~230 V 50 Hz. Tvättmaskinen bör under inga omständigheter anslutas till förlängningskabel för att undvika potentiella risker (t ex brandfara). För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare. Information om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför dessa uppgifter med elnätets data. 52

53 Förbrukningsdata Tvättmängd Förbrukningsdata Energi Vatten Programtid i kwh i l Kort Normal Bomull 95 C 6,0 kg 1, h 9 min. 60 C 1) 6,0 kg 1, h 49 min. 60 C 3,0 kg 0, h 3 min. 40 C 1) 6,0 kg 0, h 4 min. 40 C 2) 3,0 kg 0, min. Strykfri tvätt 40 C 1) 3,0 kg 0, min. 1 h 19 min. Syntet 30 C 2,0 kg 0, min. 59 min. Ylle / 30 C 2,0 kg 0, min. Express 40 C 3,0 kg 0, min. Automatic 40 C 3,5 kg 0,35-0, h 18 min. Skjortor 60 C 2,0 kg 1, h 2 min. 1 h 12 min. Jeans 40 C 3,0 kg 0, min. 1 h 00 min. Mörka textilier 40 C 3,0 kg 0, h 00 min. 1 h 10 min. Anvisningar för jämförande tvättester 1) Testprogram enligt EN ) Kort program för testinstitut. Tillvalsfunktionen Kort måste väljas. Förbrukningen kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, temperaturen på det vatten som rinner in, rumstemperatur, mängd och typ av tvättgods, variationer i elnätet samt valda tillvalsfunktioner. 53

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08

PT 4140. Bruksanvisning. Instruction No. 536900.AB WA08 PT 4140 Bruksanvisning Instruction No. 536900.AB WA08 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4140 från Cylinda. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin sv Bruks- och installationsanvisning Din nya tvättmaskin Du har valt en tvättmaskin med hög kvalitet. Tack vare sin innovativa teknik kännetecknas tvättmaskinen av perfekta tvättegenskaper

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 Instruction No. 537426.AA WA08 Användarmanual Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 PODAB 2016 2 3 PODAB 2016 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt en BaseLine tvättmaskin från PODAB. Er nya tvättmaskin

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WP12T351FN. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS WP12T351FN instruktionsbok

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. sv-se M.-Nr. 09 706

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NL PT SV RU Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer