Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad maskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Beskrivning av tvättmaskinen...10 Manöverpanel...10 Första gången tvättmaskinen tas i bruk...11 Tvätta miljöanpassat...12 Energi- och vattenförbrukning Tvättmedel...12 Rätt val av tillvalsfunktioner (Kort, Blötläggning och Förtvätt) Tips för maskinell torkning av tvätten...12 Så här tvättar man...13 Snabbinstruktion...13 Tillvalsfunktioner...20 Kort program...20 Förtvätt...20 Blötläggning Extra vatten...20 Centrifugering...21 Slutcentrifugeringsvarvtal...21 Mellancentrifugering...21 Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Programöversikt...22 Programförlopp...24 Ändra programförlopp Avbryta program helt

4 Innehållsförteckning Avbryta program tillfälligt Ändra program...26 Hoppa över programavsnitt Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart...27 Tvättmedel...28 Använda rätt tvättmedel Avhärdningsmedel Komponenter - tvättmedel Medel för efterbehandling av tvätt Automatisk dosering av sköljmedel eller flytande stärkmedel...30 Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel...30 Blekning och färgning...30 Rengöring och skötsel...31 Rengöra trumman...31 Rengöra hölje och manöverpanel...31 Rengöra tvättmedelsbehållaren...31 Rengöra vattentilloppsfiltret...33 Hur man klarar av mindre störningar själv...34 Vadgörmanom...?...34 Programmet startar inte...34 Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas...35 Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ändå visas ett felmeddelande...36 Allmänna störningar eller otillfredsställande tvättresultat...37 Problem när tvättmaskinen ska öppnas eller stängas Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp...40 Öppna luckan...41 Miele service Reparationer...42 Programuppgradering (Update) Extra tillbehör

5 Innehållsförteckning Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...43 Avlägsna transportsäkringen Återmontera transportsäkringen...44 Rikta tvättmaskinen...45 Uppställningsyta...45 Skruva ut skruvfötterna och låsa fast tvättmaskinen Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...47 Vattenavlopp...48 Elanslutning...49 Förbrukningsdata...50 Anvisningar för jämförande tvättester: Tekniska data...51 Programmeringsfunktioner Extra vatten...54 Skongång Avkylning av tvättvatten för Vit-/Kulörtvätt...56 Memoryfunktion...57 Blötläggningstid

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt inte barn leka med tvättmaskinen. ~ Barn får endast använda tvättmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av textilier som enligt skötseletiketten är maskintvättbara. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. ~ Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. ~ Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. ~ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. ~ Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet i följande fall: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur vägguttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. ~ Tvättmaskinen ska endast anslutas till vattenförsörjningen med en ny slang. Gamla slangar får inte återanvändas. ~ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). ~ Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Inbyggnad och montering av tvättmaskinen på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. ~ Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. Användningsområde ~ Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska pgatemperaturer under fryspunkten. ~ Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. ~ Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (t ex vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. ~ Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätteller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. ~ Se till att inga främmande föremål (t ex spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (t ex tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. ~ Vid rätt tvättmedelsdosering behöver man inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva avkalka tvättmaskinen ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Textilier som behandlats med medel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. ~ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! ~ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Tillbehör ~ Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Var noga med att följa textilfärgstillverkarens anvisningar. ~ Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. ~ Om du skulle råka få flytande tvättmedel i ögat, skölj rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med flytande tvättmedel. 9

10 Beskrivning av tvättmaskinen Manöverpanel a Knappen Start Startar tvättprogrammet. b Knappar för tillvalsfunktioner Med den översta knappen kan man välja mellan tillvalsfunktionerna Kort program, Förtvätt och Blötläggning. Med den nedre knappen kan man välja tillvalsfunktionen Extra vatten. Kontrollampan lyser (till) = vald Kontrollampan är släckt (från) = ej vald c Kontrollampor för centrifugeringsvarvtal d Knappen Centrifugering För att välja centrifugeringsvarvtal, Sköljstopp eller Utan slutcentrifugering. e Programväljare För att välja grundtvättprogram och temperatur. Programväljaren kan vridas både åt höger och vänster. f Kontrollampor för indikering av programförlopp Informerar om vilket programavsnitt som pågår. g Kontrollampor för indikering av service/fel h Knappen I-Till/0-Från För att koppla in/stänga av tvättmaskinen eller avbryta ett program. i Knappen Lucka Öppnar luckan. 10

11 Första gången tvättmaskinen tas i bruk Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas kvar vatten i tvättrumman. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom maskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram köras utan tvätt och utan tvättmedel. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket skum. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. ^ Öppna vattenkranen. ^ Tryck in knappen I-Till/0-Från. ^ Vrid programväljaren till Vit-/Kulörtvätt 60 C. ^ Tryck på Start-knappen. När programmet är avslutat kan tvättmaskinen användas som vanligt. 11

12 Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Välj något av programmen Automatic eller Express för mindre mängder tvätt. Vid mindre mängder tvätt i programmet Vit-/Kulörtvätt ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att korrigeras under tvättprocessen. Använd programmet Vit-/Kulörtvätt 60 C istället för Vit-/Kulörtvätt 95 C. Det sparar mellan 35 % och 45 % energi. För de flesta typer av smuts är det fullt tillräckligt. För svårborttagna eller äldre fläckar, använd funktionen Blötläggning. Använd tillvalsfunktionen Blötläggning istället för tillvalsfunktionen Förtvätt. Om huvudtvätt startas i anslutning till blötläggning används samma tvättvatten. Tvättmedel Följ tvättmedelsförpackningens angivelser när det gäller dosering av tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld (ca 1 / 3 mindre tvättmedel om tvättmaskinen är fylld till hälften). Rätt val av tillvalsfunktioner (Kort, Blötläggning och Förtvätt) Välj: Ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synbara fläckar. Ett tvättprogram utan tillvalsfunktioner för normalt till hårt smutsade textilier med synliga fläckar. Ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Blötläggning för starkt smutsade textilier. För textilier med större mängder smuts (t ex damm och/eller sand) rekommenderas tillvalsfunktionen Förtvätt. Tips för maskinell torkning av tvätten Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torktumling eller torkning i torkskåp. 12

13 Så här tvättar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (A,B,C,...) steg för steg. A Sortera tvätten,använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Sortera tvätten ^ Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (vid kragen eller sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar av sig på ljusare plagg. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda. ^ Töm alla fickor.,främmande föremål (t ex mynt, spik och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar. Förbehandla fläckar ^ Avlägsna eventuella fläckar från textilierna innan de tvättas, helst så länge de är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte!,vid behandling av textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Allmänna råd Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Stickade plagg, jeans, byxor och trikåplagg (t ex T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som t ex lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol h). 13

14 Så här tvättar man B Öppna den yttre och den inre luckan ^ Tryck in knappen I-Till/0-Från. ^ Tryck på knappen Lucka och öppna den yttre luckan helt. C Öppna tvättrumman,se upp! De båda luckhalvorna står under fjädrande tryck. ^ Håll lätt med handen på den bakre luckhalvan. ^ Öppna innerluckan. a Innerlucka b Tvättmedelsbehållare ^ Tryck på låset (svart pil) och tryck samtidigt den främre luckhalvan inåt ända tills det tar stopp (i pilens riktning). ^ Fäll upp båda luckhalvorna fortfarande med händerna lätt på dessa. 14

15 Så här tvättar man D Lägg i tvätt ^ Skaka ut plaggen och textilierna och lägg dem löst i trumman. Olika stora textilier och plagg höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugering. E Stäng tvättrumman och innerluckan Flerlagriga textilier med särskilt tunna, släta ytmaterial kan under tvättning och centrifugering flyttas från locket till trummans mantel genom spalten som finns på sidan. Tvätta därför alltid dessa typer av textilier i en tvättpåse. Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energioch vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Tänk också på att en överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. ^ Tryck först ner den främre och därefter den bakre luckhalvan till dess att du hör och ser att de båda låshakarna greppar tag i varandra.,om luckan inte stängs på detta sätt får man räkna med skador på både tvättmaskin och tvätt. ^ Rengör hjulet i den vänstra låshaken regelbundet så att det alltid löper lätt. 15

16 Så här tvättar man Se till att inga textilier kläms mellan luckhalvorna när de stängs. ^ Stäng innerluckan genom att trycka lätt på låset tills du hör att det hakar fast. Om innerluckan inte stängs korrekt är det inte möjligt att starta ett program och kontrollampan Kontrollera dosering blinkar snabbt. 16

17 Så här tvättar man F Tillsätt tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt..... underdosering av tvättmedel leder till: att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård fettpartiklar på tvätten kalkavlagringar på värmeelementen... överdosering av tvättmedel leder till: kraftig skumbildning och därigenom sämre tvättmekanik och dåligt tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång belastning på miljön ^ Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. i j = Tvättmedel till förtvätten (om förtvätt är vald, använd 1 / 4 av rekommenderad total mängd) = Tvättmedel till huvudtvätten inklusive blötläggning p = Sköljmedel eller flytande stärkmedel Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". ^ Skjut in tvättmedelsbehållaren. G Stäng den yttre luckan 17

18 Så här tvättar man H Välj program J Välj tillvalsfunktion Med den översta knappen väljs tillvalsfunktionerna i ordningen: Blötläggning, Förtvätt, Kort program eller ingen tillvalsfunktion. Med den nedre knappen kan tillvalsfunktionen Extra vatten väljas. ^ Vrid programväljaren till önskat program. I Välj centrifugeringsvarvtal ^ Välj önskad tillvalsfunktion. Alla tillvalsfunktioner kan inte väljas för alla tvättprogram. Om en tillvalsfunktion inte kan väljas beror det på att den inte kan kombineras med tvättprogrammet. ^ Tryck på knappen Centrifugering tills kontrollampan för önskat centrifugeringsvarvtal tänds. 18

19 Så här tvättar man K Starta programmet ^ Tryck på den blinkande Start-knappen. I början av tvättprogrammet hörs ett kort bromsljud från trumman, vilket signalerar att den automatiska trumspärren upphävs. L Plocka ur tvätten Programslutet indikeras med hjälp av kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp. Efter avslutat program hamnar trumman automatiskt i rätt läge för att kunna öppnas och stannar sedan där (automatisk positionering av trumman och trumspärr). ^ Tryck på knappen Lucka. ^ Öppna den yttre luckan helt. ^ Öppna innerluckan. ^ Öppna tvättrumman och ta ut tvätten. Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Textilier och/ eller plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg. M Stäng av tvättmaskinen ^ Stäng tvättrumman och innerluckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas med av misstag och skada tvätten. ^ Stäng den yttre luckan. ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från och vrid programväljaren till Stopp. 19

20 Tillvalsfunktioner Tvättprogrammen kan kompletteras med tillvalsfunktioner. Kort program För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Tiden för huvudtvätten förkortas. I programmen Mörka textilier och Jeans genomförs två sköljomgångar istället för tre. Extra vatten Om man önskar använda mer vatten i tvättprocessen finns det fyra olika varianter att välja på med knappen Extra vatten. Varianterna beskrivs i avsnittet "Extra vatten" under "Programmeringsfunktioner". Vid leverans är tvättmaskinen inställd på att höja vattennivån vid tvättning och sköljning när knappen Extra vatten trycks in. Förtvätt För starkt smutsade textilier (t ex damm och/eller sand). Blötläggning För starkt smutsad tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita (t ex blod, fett och kakao). Blötläggningstiden kan programmeras till mellan 30 minuter och 2 timmar i steg om 30 minuter. Grundinställningen är 2 timmar. Hur man programmerar en annan tid beskrivs i avsnittet "Blötläggningstid" under "Programmeringsfunktioner". 20

21 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Vit-/Kulörtvätt Strykfri tvätt Fintvätt 600 Automatic 900 Mörka textilier Skjortor 600 Jeans 900 Express Siden 400 Ylle Tömning/Centrifugering Extra sköljning/stärkning Varvtalet för slutcentrifugering kan reduceras. Det är inte möjligt att välja ett slutcentrifugeringsvarvtal som är högre än de som nämns ovan. Mellancentrifugering Textilierna centrifugeras efter huvudtvätten och mellan de enskilda sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så minskar även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Vit-/Kulörtvätt tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är mindre än 700 v/min. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) ^ Välj inställningen Sköljstopp. Textilierna ligger kvar i vattnet efter sista sköljomgången. Textilierna blir mindre skrynkliga om de inte tas ut direkt ur trumman efter avslutat program. Starta slutcentrifugering: Kontrollampan Sköljstopp för knappen Centrifugering lyser. Välj önskat varvtal via knappen Centrifugering. Tvättmaskinen startar slutcentrifugeringen. Avsluta programmet: Tryck på knappen Lucka. Tvättmaskinen töms på vatten. Luckan öppnas. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering ^ Välj inställningen Utan centrifugering. Efter sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. Med denna inställning tillkommer en extra sköljning i programmen Vit-/Kulörtvätt, Strykfri tvätt och Automatic. 21

22 Programöversikt Vit-/Kulörtvätt 95 C till 30 C 9876 maximalt 5,0 kg Textilsort Textilier av bomull, linne eller blandmaterial. Tillvalsfunktion Kort program, Förtvätt, Blötläggning, Extra vatten Anvisningar för testinstitut: Kort program: tvättmängd 3,0 kg och tillvalsfunktionen Kort Strykfri tvätt 60 C till 30 C 421 maximalt 2,5 kg Textilsort Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull. Tillvalsfunktion Kort program, Förtvätt, Blötläggning, Extra vatten Fintvätt 40 C till kallt ac maximalt 1,0 kg Textilsort För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden. Maskintvättbara gardiner. Tillvalsfunktion Kort program, Förtvätt, Blötläggning Tips Det fina dammet som finns i gardiner kräver ofta ett program med förtvätt. Reducera eller välj bort centrifugeringsvarvtalet för gardiner som lätt blir skrynkliga. Automatic 40 C 72 maximalt 3,0 kg Textilsort Blandade textilier för programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt. Tillvalsfunktion Kort program, Förtvätt, Blötläggning, Extra vatten Mörka textilier 40 C 7 maximalt 3,0 kg Textilier Mörka textilier av bomull eller blandmaterial. Tillvalsfunktion Kort program, Förtvätt, Blötläggning Tips Tvätta plaggen ut och in. 22

23 Skjortor 40 C Tillvalsfunktion Tips Jeans 40 C Tillvalsfunktion Tips Förtvätt, Blötläggning maximalt 1,5 kg Förbehandla kragar och manschetter allt efter hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Siden. Kort program, Förtvätt, Blötläggning Programöversikt maximalt 2,0 kg Tvätta jeanstyg ut och in. Jeanskläder "blöder" ofta vid första tvätten. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. Express 40 C 72 maximalt 2,5 kg Textilsort Små mängder tvätt som ska sköljas upp. Textilsorten motsvarar den för programmet Vit-/Kulörtvätt. Siden / 30 C maximalt 1,0 kg Textilsort Siden och alla handtvättbara material som inte innehåller ylle. Tillvalsfunktion Extra vatten Tips Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse. Ylle / 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilsort Ylle och textilier blandade med ylle. Tömning/Centrifugering maximalt 5,0 kg Tips Endast tömning: Ställ in centrifugeringsvarvtalet på Utan centrifugering. Centrifugering: Beakta det inställda varvtalet. Extra sköljning/stärkning maximalt 5,0 kg Tips För stärkning bör textilierna vara nytvättade men inte sköljda i sköljmedel. 23

24 Programförlopp Huvudtvätt Sköljning Centrifugering Tvättrytm Vattennivå Vattennivå Sköljomgångar Mellancentrifugering Slutcentrifugering Vit-/Kulörtvätt d a d 2-4 1) L L Strykfri tvätt d a ( 2-3 2) L L Fintvätt e b e 3 L Automatic d a ( 2-3 2) L L Mörka textilier d a ( 3 L L Skjortor ( a ( 2 L Jeans ( a ( 3 L Express d a d 2 L L Siden ( d ( 2 L Ylle ( c ( 2 L L Tömning/ Centrifugering Extra sköljning/ Stärkning L ( 1 L d = låg vattennivå ( = medelhög vattennivå e = hög vattennivå a= normal tvättrytm b= skongång c= ylle d= siden Särskilda funktioner i programförloppet, se nästa sida. 24

25 Programförlopp Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Det innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid en helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner räknas inte med. Kontrollampor för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Tvättmaskinen kan öppnas när som helst. Undantag: Under programmet Ylle kopplas inte skrynkelskyddet in. 1) Väljs en temperatur mellan 95 C och 60 C genomförs 2 sköljomgångar. Väljs en temperatur under 60 C genomförs 3 sköljomgångar. En 3:e/4:e sköljomgång sker vid: När det är för mycket skum i trumman. När slutcentrifugeringsvarvtalet är mindre än 700 v/min. Om Utan centrifugering har valts. 2) En tredje sköljomgång sker: Om Utan centrifugering har valts. 25

26 Ändra programförlopp Avbryta program helt Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart. ^ Vrid programväljaren till Stopp. Tvättmaskinen töms på vatten, programmet avbryts och den yttre luckan öppnas. Om du vill plocka ur tvätten: ^ Öppna den yttre luckan helt. ^ Öppna innerluckan. ^ Öppna tvättrumman. Om du vill välja ett annat program: ^ Kontrollera om det fortfarande finns kvar tvättmedel i tvättmedelsbehållaren. Om inte, fyll på tvättmedel igen. ^ Stäng den yttre luckan och välj ett nytt program. Avbryta program tillfälligt ^ Stäng av tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. För att fortsätta programmet: ^ Koppla in tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. Ändra program Det är inte möjligt att ändra till ett annat program efter programstart. Kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp blinkar när programväljaren vrids till ett annat program. Programförloppet påverkas inte. Ändra temperatur Temperaturen kan ändras i upp till sex minuter efter programstart. Ändra centrifugeringsvarvtal Det är när som helst möjligt att ändra centrifugeringsvarvtalet. Ändra tillvalsfunktioner Ända fram till sex minuter efter programstart kan tillvalsfunktionen Extra vatten väljas eller väljas bort. Hoppa över programavsnitt ^ Vrid programväljaren till Stopp. Så snart kontrollampan för det avsnitt som programmet ska fortsätta med blinkar: ^ Vrid tillbaka programväljaren till önskat program inom fyra sekunder. 26

27 Ändra programförlopp Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart Alla program kan avbrytas efter starten för att lägga i eller plocka ur tvätt. ^ Tryck på knappen Lucka. Trumman roterar till rätt position för att kunna öppnas (automatisk positionering av trumman). Kontrollamporna Sköljstopp och Utan centrifugering blinkar omväxlande. När trumman har bromsats (ett bromsljud hörs) och kontrollamporna för Sköljstopp och Utan centrifugering inte blinkar längre öppnas den yttre luckan. ^ Öppna ytterluckan ända tills det tar stopp. ^ Öppna innerluckan. ^ Öppna trumman. ^ Lägg i eller plocka ur tvätt. ^ Stäng trumman. ^ Stäng innerluckan. ^ Stäng ytterluckan. Programmet fortsätter automatiskt. Luckan kan inte öppnas om: Tvättvattnets temperatur överstiger 55 C. Programmet har kommit till avsnittet Slutcentrifugering. 27

28 Tvättmedel Använda rätt tvättmedel Alla moderna tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt kan användas. Bruks- och doseringsanvisningar finns på tvättmedlets förpackning. Universal Kulör Fin Vit-/Kulörtvätt X X Strykfri tvätt X X Fintvätt X Automatic X X Mörka textilier X 1) Skjortor X X Jeans X 1) Express X X Siden X Ylle Ylletvättmedel Extra sköljning/stärkning Flytande stärkmedel och stärkmedel i pulverform 1) endast flytande tvättmedel 28

29 Tvättmedel Doseringsmängden beror på: hur smutsig tvätten är. Lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har t ex tagit åt sig lukt. Normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få enkla fläckar. Mycket smutsig tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattnets hårdhetsgrad Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. mängden tvätt. Vattenhårdhet Hårdhetsområde Vattnets egenskap Hårdhet i mmol/l Tyska hårdhetsgrader d I mjukt 0-1,3 0-7 II medel 1,3-2, III hårt till mkt hårt över 2,5 över 14 Avhärdningsmedel I hårdhetsområde II och III kan man tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan sedan doseras som för hårdhetsområde I. Komponenter - tvättmedel Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i fack j: 1. Tvättmedel 2. Avhärdningsmedel 3. Fläckborttagningsmedel Medlen spolas då in bättre. 29

30 Tvättmedel Medel för efterbehandling av tvätt Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning. Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. Automatisk dosering av sköljmedel eller flytande stärkmedel ^ Fyll på motsvarande medel i fack. Häll inte på mer medel än till markeringen. Under sista sköljomgången spolas även medlet in i tvättmaskinen. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i fack. Om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger bör tvättmedelsfacket rengöras, särskilt sughäverten. Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel ^ Dosera och förbered stärkmedlet enligt anvisningarna på förpackningen. ^ Fyll på flytande medel i fack. ^ Fyll på medel i pulverform eller trögflytande medel i fack i. ^ Vrid programväljaren till positionen Extra sköljning/stärkning: ^ Välj ett centrifugeringsvarvtal. ^ Tryck på Start-knappen. Blekning och färgning ^ Använd inte blekmedel i tvättmaskinen. ^ Färgning i tvättmaskinen är endast tillåtet för normalt hushållsbruk. Saltet som används vid färgningen kan vid frekvent användning angripa de rostfria delarna. Följ färgmedeltillverkarens anvisningar noggrant. 30

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP V.g. läs noggrant igenom denna manual innan du använder torktumlaren samt spara manualen för framtida referens.. RC8055AP3Z RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO.

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer