Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 20 % energi och också tid om tvätten centrifugeras med v/min istället för med v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Se till att det inte är alltför varmt i rummet. Om det finns andra värmealstrande apparater i rummet, lufta rummet och/eller stäng av dessa. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Rengör finfiltret när uppmaning om detta visas i displayen. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda torktumlaren Manöverpanel...11 Hur displayen fungerar...12 Första gången torktumlaren används...14 Tvättråd Skötselsymboler Torktips...15 Så här torkar man...16 Snabbinstruktion...16 Tillval Refresh Skrynkelskydd...20 Skongång Summer...20 Senare start...21 Programöversikt...22 Ändra programförlopp Pågående program...26 Ändra program...26 Avbryta och välja nytt program Avbryta program och ta ut tvätten...26 Ändra Senare start Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt...26 Resttid

4 Innehållsförteckning Rengöring och skötsel...27 Tömma kondensvattenbehållare...27 Beakta rengöringsintervallerna för filtersystemet...28 När ska luddfiltren rengöras? När ska finfiltren rengöras? Rengöra luddfiltren I luckan I lucköppningen Rengöra finfiltren Finfilter i luckans luddfilter Finfilter i lucköppningens luddfilter Rengöra finfiltret framför värmeväxlaren Rengöra torktumlaren...34 Hur man klarar av mindre fel själv...35 Vad gör man om...?...35 Kontroll- och felmeddelanden i displayen Ett otillräckligt torkresultat...37 Andra problem Byta glödlampa...40 Miele service Reparationer...41 Programuppgradering (Update) Garanti...41 Extra tillbehör...41 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...42 Översiktsbild baksida...43 Transportera torktumlaren...43 Uppställningsplats...44 Bygga in torktumlaren under en bänkskiva eller bygga in den i ett skåp...44 Rikta torktumlaren...45 Tvätt-torkpelare

5 Innehållsförteckning Avleda kondensvatten externt...46 Dra avloppsslangen...46 Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil...47 Elanslutning...49 Förbrukningsdata...50 Tekniska data...51 Menyn Inställningar...52 Öppna menyn Inställningar...52 Välja inställningar...52 Avsluta menyn Inställningar...52 Språk...52 Tid...52 Torrhetsgrad...53 Pinkod...53 Summer...54 Kvitteringssignal...54 Kontrast...54 Ljusstyrka Standby display...55 Memory...55 Skrynkelskydd

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av torktumlaren. På så vis undviker du personskador samt skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Torktumlaren är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för torktumling av kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt inte barn leka med torktumlaren. Barn får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan den installeras. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Innan torktumlaren ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på torktumlarens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln. Värmepumpstekniken i torktumlaren använder sig av ett gasformigt kylmedel som komprimeras av en kompressor. Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum. Brummande ljud under torkning är normala på grund av värmepumpstekniken. Det påverkar inte torktumlarens funktion. Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt. Att torktumlaren står still efter en korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning"). Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Om det har uppstått ett fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel av densamma är den spänningsfri endast i följande fall: När torktumlarens stickpropp är utdragen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. Inbyggnad och montering av torktumlaren på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av torktumlaren. Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och fortfarande har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). För textilier som inte är tillräckligt rena finns risk att de självantänder, till och med efter avslutad torkning i torktumlare och även sedan de tagits ut ur den. innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol, bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellackborttagningsmedel eller liknande. Dessa typer av starkt smutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant. Använd tillräckligt med tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta dem flera gånger om de inte blir riktigt rena. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel kemtvätt). till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material. Exempelvis produkter av latexskumgummi, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder och kuddar. har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många av programmen en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel självantändning). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får bara göra det om alla textilier tas ut direkt och sprids ut så att de kan svalna. Sköljmedel och liknande produkter ska användas på det sätt som beskrivs i tillhörande anvisningar. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren får inte användas utan utan eller med skadade luddfilter. Torktumlaren skulle då bli igensatt av ludd vilket i sin tur skulle leda till fel. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Luddfiltren och finfiltren måste torkas efter våtrengöring. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! Placera inte torktumlaren i utrymmen där det är risk för frost. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Om kondensvattnet leds ut externt: Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten! Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkningsomgång. På så vis undviker du att: barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den. smådjur tar sig in i torktumlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 10

11 Använda torktumlaren Manöverpanel Knappen Start/Stopp Startar det valda programmet och avbryter ett startat program. Display med knapparna, OK, Närmare förklaringar finns på följande sida. Knappen För val av senare start. Optiskt gränssnitt PC Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bland annat för Update-funktionen). Kontrollampan Perfect Dry För alla torrhetsgradsprogram. Se följande. Knappar för tillvalsfunktioner med kontrollampor. Programmen kan kompletteras med olika tillvalsfunktioner. Programväljare du kan vrida programväljaren åt höger eller vänster. Knappen Med denna knapp kopplas torktumlaren till och från. Torktumlaren stängs av automatiskt efter 15 minuter för att spara energi. 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd och 15 minuter efter inkoppling stängs torktumlaren av automatiskt om den inte används. Knappen Lucka Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp. 11

12 Använda torktumlaren Hur displayen fungerar Minska eller öka ett värde Bomull Extratorrt Displayen styr du med knapparna, OK och. En aktuell text eller ett värde är markerat. Knappen används för att flytta till nästa text eller för att minska det markerade värdet. Knappen används för att flytta till föregående text eller för att öka det markerade värdet. Knappen OK bekräftar det markerade värdet. Tid: 2:21 h Med knappen väljer du en lägre nivå på torrhetsgrad och med knappen väljer du en högre. Ett värde är alltid valt Det inställda värdet markeras med en bock. De andra värdena är automatiskt frånkopplade. Memory från till Med knapparna och skjuts texten uppåt eller neråt. Med knappen OK bekräftas det markerade värdet. Lämna en undermeny Lämna en undermeny genom att välja tilbaka. Exempel på val Välj Ytterligare program Ytterligare program Träningskläder Outdoor Med knappen markeras nästa program och med knappen det föregående programmet. Med knappen OK bekräftas nästa markerade program. 12

13 Använda torktumlaren Via displayen styrs olika torrhetsnivåer (till exempel Stryktorrt, Skåptorrt...) Programtider för Kalluft, Varmluft, Program för torkningskorg. Senare start Programavbrott. Du väljer Ytterligare program/inställningar över Ytterligare program Träningskläder Outdoor Huvudkuddar, normala Huvudkuddar, stora Progr. f. torkningskorg Endast med Mieles torkningskorg (extra tillbehör). Inställningar I menyn Inställningar kan torktumlarens elektronik anpassas till olika krav. Mer information finns i avsnittet med samma namn i slutet av denna bruksanvisning. Kontrollampan Perfect Dry Efter programstart beräknar elektroniken programtiden (resttidsprognos). Under denna tid blinkar kontrollampan- Perfect Dry. Efter en liten stund visas programtiden och kontrollampan slocknar. När den inställda torrhetsgraden har uppnåtts lyser kontrollampan Perfect Dry till programslut. Anvisning för programtid/resttidsprognos I displayen visas den beräknade programtiden (resttidsprognosen). På grund av dessa faktorer kan resttidsprognosen variera. Restfuktighet efter centrifugeringen, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur och/eller spänningsvariationer i elnätet. Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt till varje torkomgång för att resttidsprognosen ska bli så exakt som möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras hela tiden under torkningen vilket kan leda till att tiden ändras. En del program kan avslutas tidigare än beräknat, till exempel med tunna textilier, liten tvättmängd eller om en torkomgång precis har genomförts. 13

14 Första gången torktumlaren används Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet i avsnittet "Uppställning och installation", måste den stå stilla i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. Tryck in knappen Till/Från. Första gången torktumlaren kopplas in visas kort meddelandet Miele välkommen. Ställ in displayspråk Du uppmanas att ställa in önskat displayspråk. Du kan när som helst ställa in språk genom att välja Ytterligare program/inställningar i undermenyn Inställningar. Språk deutsch english Genom att trycka på knapparna och kan du förskjuta texten tills den önskade inställningen är markerad. Du bekräftar inställning med knappen OK. Ställa klockan Tid Tryck på knappen för att minska antal timmar och tryck på knappen för att öka antal timmar. Bekräfta den inställda timmen med OK. Nu kan minuterna ställas in. Avsluta den första idrifttagningen Grundmenyn med den aktuella tiden visas alltid efter inkoppling av torktumlaren så länge inget program har valts. Välj program 12:00 Nu kan du lägga in tvätt i torktumlaren och välja ett program såsom beskrivs i avsnittet "Så här torkar man". Den första idrifttagningen är avslutad när ett program som är längre än 1 timme har genomförts fullständigt. Vid kortare programtid visas Miele Willkommen när du kopplar in torktumlaren på nytt - vid längre tid visas den inte längre. 14

15 Tvättråd Skötselsymboler Att torka / Normal/låg temperatur Torkningen sker skonsamt i alla program. Därför är det onödigt att dela upp textilierna /. inte lämplig att torka i torktumlare Strykning och mangling mycket varmt varmt varmt ej strykning/mangling Torktips Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt". Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder. Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet Automatic plus. Öppna blixtlåsen på jackor så att de torkar jämnt. Rent linne tenderar att ruggas. Torka endast i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Trikåplagg (till exempel T-shirtar och underkläder) krymper ofta i första tvätten, beroende på kvalitet. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt. Risken för att strykfri tvätt blir skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Detta gäller särskilt för mycket ömtålig tvätt (exempelvis skjortor och blusar). Välj ett lämpligt program. I tveksamma fall minskar du tvättmängden och väljer tillvalet Skongång +. Du kan torka stärktvätt i torktumlare. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare första gången. Torka inte dessa tillsammans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilier. Artiklar som inte tål mekanisk bearbetning kan du vädra/torka med Program för torkningskorg samtidigt som använder torkningskorgen (extra tillbehör). 15

16 Så här torkar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (,,,...) steg för steg. Sortera tvätten Sortera tvätten så långt som möjligt efter önskad torrhetsgrad... textilsort... liknande storlek... liknande restfuktighet efter centrifugering På så vis blir det ett jämnare torkresultat. Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut. Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Koppla in torktumlaren Du kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi). Tryck in -knappen för att koppla in torktumlaren. Lägg i tvätt Öppna luckan genom att trycka på knappen Lucka. Lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överfylla trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet. Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs. Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 16

17 Så här torkar man Välj program Torrhetsgradsprogram På många program kan du välja torrhetsgrader. Bomull Extratorrt Välj önskat program. Programnamnet visas i displayen. Du väljer Ytterligare program/inställningar över VId val av Ytterligare program/inställningar visas ytterligare program i displayen. Ytterligare program Inställningar Träningskläder Tryck på knapparna eller för att förskjuta texten tills det önskade programmet är markerat. Bekräfta med OK. Programnamnet visas i displayen. Tid: 2:21 h Välj torrhetsgrad och tryck ut knappen oder. På programmen Bomull, Express kan du välja 6 torrhetsgrader. På övriga program är urvalet begränsat ochhuvudkuddar, Skynkelreducering torkar bara skåptorrt. Ett streck visas kort och visar vilka torrhetsgrader du kan välja. Tips Du kan anpassa torrhetsgrad individuellt för några av programmen (se avsnittet "Programmeringsfunktioner"). Programmen Ylle, Siden går inte att ändra. 17

18 Så här torkar man Program med tidval: Välja programtid Kalluft: 20min-1h Varmluft: 20 min 2 h Program för torkningskorg*: 40 min - 2:30 h Välj tillval och/eller Senare start Varmluft 0:20 h:min (0:20-2:00 h) Förläng eller förkorta programtiden med knappen eller. * endast tillsammans med Mieles torkningskorg (extra tillbehör). Om du väljer ett tillval som inte är tillåtet i grundprogrammet visas följande i displayen: Tillval kan ej väljas. Välj önskade tillvalsfunktion/er med motsvarande knapp/ar. Om en tillvalsfunktion väljs, lyser motsvarande kontrollampa. Mer information finns i avsnittet "Tillvalsfunktioner". Du kan välja Senare start (se avsnitt med samma namn). 18

19 Så här torkar man Starta programmet Vid programval blinkar kontrollampan för Start/Stopp. Blinkandet visar att ett program kan startas. Tryck på Start/Stopp. Kontrollampan för Start/Stopp lyser. I displayen visas Torkning och kontrollampan Perfect Dry* blinkar. Den slocknar efter ungefär 1 minut och den beräknade programtiden visas i displayen. OBS! Programtiden är en uppskattad beräknad tid och kan därför variera. I torrhetsgradsprogrammen beräknas tvättens restfuktighet och den beräknade torrhetsgraden visas i displayen (Varmmangeltorrt... Stryktorrt... och så vidare). Före programslut Kontrollampan Perfect Dry* lyser. Kort innan programmet är slut följer avkylningsfasen: Avkylning visas i displayen. Först när avkylningen är klar är programmet avslutat. * Endast på torrhetsgradsprogrammen (förutom Skrynkelreducering). Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd (om det är aktiverat) och Programslut visas i displayen är programmet avslutat. Summern ljuder i intervaller (om den är inkopplad). Den här torktumlaren har ett standby-läge: När programmet är avslutat blir displayen mörk och kontrollampan Start/Stopp blinkar långsamt (se också avsnittet "Standby" i slutet av bruksanvisningen. Om du har valtskrynkelskydd roterar trumman då och då. Detta är inget fel. Öppna luckan med knappen Lucka. Ta ut tvätten. Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång. När torktumlaren är inkopplad och luckan står öppen, släcks belysningen i trumman efter några minuter (för att spara energi). 15 minter efter programslut eller skrynkelskydd stängs torktumlaren av automatiskt. För att koppla ifrån torktumlaren trycker du på. Rengör luddfiltren i luckan och lucköppningen efter varje torkning. Stäng luckan. Töm kondensvattenbehållaren. Vi rekommenderar att leda ut kondensvattnet externt. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre. Se dessutom avsnittet "Rengöring och skötsel". 19

20 Tillval Refresh Torkningsluften tempereras under en begränsad tid. Därefter vädras textilierna utan fortsatt tillförsel av värme på Skåptorrt. Använd Refresh för att reducera lukt för annars rena plagg. Uppfräschningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reduceringen av lukt lika bra som för bomullstextilier. Skrynkelskydd Efter avslutat program roterar trumman, beroende på valt program, med speciella intervaller under 2 timmar. Dessa intervaller hjälper till att minska skrynklor om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program. Skongång + Särskilt skynkelkänsliga textilier torkas med reducerad mekanisk bearbetning (färre trumrotationer). Programtiden förlängs. Summer När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under maximalt 1 timme i intervaller). Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna inställning. Tips: Du kan anpassa Skrynkelskydd och Summer samt Torrhetsgrader individuellt (se avsnittet "Programmeringsfunktioner"). Skongång + Refresh Summer Skrynkelskydd Valbara tillvalsfunktioner Automatic plus Bomull 1 1 Express Jeans 1 1 Huvudkuddar, normala Huvudkuddar, stora Progr. f. torkningskorg Kalluft Varmluft Skjortor 1 1 Outdoor Strykfri tvätt 1 1 Skrynkelreducering Siden Träningskläder Syntet Ylle valbar 1 antingen Refresh eller Skongång +. 20

21 Senare start Med Senare start kan du välja när du vill att tvättmaskinen ska vara klar. Programstarten kan skjutas fram från 15 minuter upp till 24 timmar. På så sätt kan du till exempel utnyttja billigare nattaxa för el. För att garantera en korrekt genomförd Senare start måste den aktuella tiden vara inställd. Välja tid Tryck på knappen efter det att du har valt program. Displayen visar: Senare start 8:20 Starttid 8:20 Sluttid 9:39 Tryck på knappen för att välja önskat programslut. När du trycker på knappen första gången förskjuts programslutet till de nästa 15, 30, 45 minuterna eller nästa hel timme. För varje ytterligare knapptryckning skjuts programslutet sedan fram 15 minuter. Ändra program Du kan i efterhand välja en ännu senare eller tidigare tid för programslutet. Tryck på knappen. Ändra programslutet med knapparna eller. Bekräfta med OK. Du kan också ändra torrhetsgrader eller välja till eller välja bort tillval. Avbryta ett program helt Tryck på Start/Stopp. I displayen visas: Avbryt Senare start. Bekräfta med OK. Nu kan du välja ett annat program eller trycka på Start/Stopp för att starta programmet direkt. Senare start 8:20 Starttid 10:41 Sluttid 12:00 Bekräfta med OK. Tryck på Start/Stopp. Displayen visar timmarna och minuterna som är kvar till programstart. Trumman roterar kort efter varje timme (reducering av skrynklor). 21

22 Programöversikt Bomull maximalt 8 kg* Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt** Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel: Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. Obs! Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager och för tjocka textilier. Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med Extratorrt - de kan krympa. Stryktorrt, Stryktorrt ** och Varmmangeltorrt. Textilier Textilier av bomull eller linne. Till exempel: Dukar, sängkläder och stärkt tvätt. Obs! Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig. Strykfri tvätt maximalt 3,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt** och Stryktorrt. Textilier Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. Till exempel: tröjor, klänningar, byxor, städrockar och dukar. Syntet maximalt 2,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt och Stryktorrt. Textilier Ömtåliga textilier av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer. * Vikt, torr tvätt Anvisningar för testinstitut: ** Programinställning enligt normen EN (utan tillval). Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang på programmet Bomull. 22

23 Programöversikt Ylle Textilier Obs! Siden Textilier Obs! Ylletextilier. Textilier av ylleblandningar. Ylletextilier luckras och "fluffas" upp. Ta ut textilierna direkt efter programslut. maximalt 2 kg* maximalt 1 kg* Textilier av siden (som tål att torkas i torktumlare), till exempel blusar och skjortor. Program för att reducera skrynklor. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Express maximalt 3,5 kg* Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt, Stryktorrt, Varmmangeltorrt. Textilier Mindre känsliga textilier för programmet Bomull. Obs! Förkortad programtid. Skrynkelreducering maximalt 1 kg* Textilier Bomulls- eller linnetextilier. Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet. Till exempel: Bomullsbyxor, anoraker och skjortor. Obs! Lämpligt för torra och fuktiga textilier. Program för reducering av skrynklor efter föregående centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter programslut för att lättare kunna stryka dem. * Vikt, torr tvätt 23

24 Programöversikt Automatic plus maximalt 5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Skjortor maximalt 2 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Skjortor och skjortblusar. Jeans maximalt 3 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor. Kalluft maximalt 7 kg* Textilier Alla typer av textilier som ska vädras. Varmluft maximalt 7 kg* Textilier Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet: till exempel jackor, kuddar och textilier med volym. Torkning av enskilda plagg/textilier: till exempel badlakan, badkläder och disktrasor. Obs! Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Träningskläder maximalt 3 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Träningskläder av material som kan torkas i torktumlare. Outdoor maximalt 2,5 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare. * Vikt, torr tvätt 24

25 Huvudkuddar Programöversikt 1 2 huvudkuddar upp till 80x40 cm. Huvudkudde stor 1 huvudkudde upp till 80x80 cm. Textilier Huvudkuddar lämpade för torkning i torktumlare med fjäder-, duneller syntetfyllning. Obs! Huvudkuddar kan fortfarande kännas fuktiga efter torkning. Torka huvudkudden i detta program så många gånger tills du tycker att den känns torr. Program för torkningskorg maximal tvättmängd för torkningskorgen: 3 kg Obs! I detta program roterar inte trumman. Därför torkas/vädras endast textilierna tillsammans med torkningskorgen (extra tillbehör). Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning. Utan torkningskorg är det inte möjligt att uppnå ett tillräckligt torkresultat. Beakta bruksanvisningen för torkningskorgen. Textilier/ Se bruksanvisningen för torkningskorgen. produkter 25

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer