Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 20 % energi och också tid om tvätten centrifugeras med v/min istället för med v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Se till att det inte är alltför varmt i rummet. Om det finns andra värmealstrande apparater i rummet, lufta rummet och/eller stäng av dessa. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Rengör finfiltret när uppmaning om detta visas i displayen. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda torktumlaren Manöverpanel...11 Hur displayen fungerar...12 Första gången torktumlaren används...14 Tvättråd Skötselsymboler Torktips...15 Så här torkar man...16 Snabbinstruktion...16 Tillval Refresh Skrynkelskydd...20 Skongång Summer...20 Senare start...21 Programöversikt...22 Ändra programförlopp Pågående program...26 Ändra program...26 Avbryta och välja nytt program Avbryta program och ta ut tvätten...26 Ändra Senare start Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt...26 Resttid

4 Innehållsförteckning Rengöring och skötsel...27 Tömma kondensvattenbehållare...27 Beakta rengöringsintervallerna för filtersystemet...28 När ska luddfiltren rengöras? När ska finfiltren rengöras? Rengöra luddfiltren I luckan I lucköppningen Rengöra finfiltren Finfilter i luckans luddfilter Finfilter i lucköppningens luddfilter Rengöra finfiltret framför värmeväxlaren Rengöra torktumlaren...34 Hur man klarar av mindre fel själv...35 Vad gör man om...?...35 Kontroll- och felmeddelanden i displayen Ett otillräckligt torkresultat...37 Andra problem Byta glödlampa...40 Miele service Reparationer...41 Programuppgradering (Update) Garanti...41 Extra tillbehör...41 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...42 Översiktsbild baksida...43 Transportera torktumlaren...43 Uppställningsplats...44 Bygga in torktumlaren under en bänkskiva eller bygga in den i ett skåp...44 Rikta torktumlaren...45 Tvätt-torkpelare

5 Innehållsförteckning Avleda kondensvatten externt...46 Dra avloppsslangen...46 Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil...47 Elanslutning...49 Förbrukningsdata...50 Tekniska data...51 Menyn Inställningar...52 Öppna menyn Inställningar...52 Välja inställningar...52 Avsluta menyn Inställningar...52 Språk...52 Tid...52 Torrhetsgrad...53 Pinkod...53 Summer...54 Kvitteringssignal...54 Kontrast...54 Ljusstyrka Standby display...55 Memory...55 Skrynkelskydd

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av torktumlaren. På så vis undviker du personskador samt skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Torktumlaren är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för torktumling av kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt inte barn leka med torktumlaren. Barn får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan den installeras. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Innan torktumlaren ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på torktumlarens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln. Värmepumpstekniken i torktumlaren använder sig av ett gasformigt kylmedel som komprimeras av en kompressor. Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum. Brummande ljud under torkning är normala på grund av värmepumpstekniken. Det påverkar inte torktumlarens funktion. Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt. Att torktumlaren står still efter en korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning"). Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Om det har uppstått ett fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel av densamma är den spänningsfri endast i följande fall: När torktumlarens stickpropp är utdragen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. Inbyggnad och montering av torktumlaren på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av torktumlaren. Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och fortfarande har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). För textilier som inte är tillräckligt rena finns risk att de självantänder, till och med efter avslutad torkning i torktumlare och även sedan de tagits ut ur den. innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol, bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellackborttagningsmedel eller liknande. Dessa typer av starkt smutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant. Använd tillräckligt med tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta dem flera gånger om de inte blir riktigt rena. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel kemtvätt). till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material. Exempelvis produkter av latexskumgummi, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder och kuddar. har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många av programmen en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel självantändning). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får bara göra det om alla textilier tas ut direkt och sprids ut så att de kan svalna. Sköljmedel och liknande produkter ska användas på det sätt som beskrivs i tillhörande anvisningar. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren får inte användas utan utan eller med skadade luddfilter. Torktumlaren skulle då bli igensatt av ludd vilket i sin tur skulle leda till fel. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Luddfiltren och finfiltren måste torkas efter våtrengöring. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! Placera inte torktumlaren i utrymmen där det är risk för frost. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Om kondensvattnet leds ut externt: Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten! Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkningsomgång. På så vis undviker du att: barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den. smådjur tar sig in i torktumlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 10

11 Använda torktumlaren Manöverpanel Knappen Start/Stopp Startar det valda programmet och avbryter ett startat program. Display med knapparna, OK, Närmare förklaringar finns på följande sida. Knappen För val av senare start. Optiskt gränssnitt PC Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bland annat för Update-funktionen). Kontrollampan Perfect Dry För alla torrhetsgradsprogram. Se följande. Knappar för tillvalsfunktioner med kontrollampor. Programmen kan kompletteras med olika tillvalsfunktioner. Programväljare du kan vrida programväljaren åt höger eller vänster. Knappen Med denna knapp kopplas torktumlaren till och från. Torktumlaren stängs av automatiskt efter 15 minuter för att spara energi. 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd och 15 minuter efter inkoppling stängs torktumlaren av automatiskt om den inte används. Knappen Lucka Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp. 11

12 Använda torktumlaren Hur displayen fungerar Minska eller öka ett värde Bomull Extratorrt Displayen styr du med knapparna, OK och. En aktuell text eller ett värde är markerat. Knappen används för att flytta till nästa text eller för att minska det markerade värdet. Knappen används för att flytta till föregående text eller för att öka det markerade värdet. Knappen OK bekräftar det markerade värdet. Tid: 2:21 h Med knappen väljer du en lägre nivå på torrhetsgrad och med knappen väljer du en högre. Ett värde är alltid valt Det inställda värdet markeras med en bock. De andra värdena är automatiskt frånkopplade. Memory från till Med knapparna och skjuts texten uppåt eller neråt. Med knappen OK bekräftas det markerade värdet. Lämna en undermeny Lämna en undermeny genom att välja tilbaka. Exempel på val Välj Ytterligare program Ytterligare program Träningskläder Outdoor Med knappen markeras nästa program och med knappen det föregående programmet. Med knappen OK bekräftas nästa markerade program. 12

13 Använda torktumlaren Via displayen styrs olika torrhetsnivåer (till exempel Stryktorrt, Skåptorrt...) Programtider för Kalluft, Varmluft, Program för torkningskorg. Senare start Programavbrott. Du väljer Ytterligare program/inställningar över Ytterligare program Träningskläder Outdoor Huvudkuddar, normala Huvudkuddar, stora Progr. f. torkningskorg Endast med Mieles torkningskorg (extra tillbehör). Inställningar I menyn Inställningar kan torktumlarens elektronik anpassas till olika krav. Mer information finns i avsnittet med samma namn i slutet av denna bruksanvisning. Kontrollampan Perfect Dry Efter programstart beräknar elektroniken programtiden (resttidsprognos). Under denna tid blinkar kontrollampan- Perfect Dry. Efter en liten stund visas programtiden och kontrollampan slocknar. När den inställda torrhetsgraden har uppnåtts lyser kontrollampan Perfect Dry till programslut. Anvisning för programtid/resttidsprognos I displayen visas den beräknade programtiden (resttidsprognosen). På grund av dessa faktorer kan resttidsprognosen variera. Restfuktighet efter centrifugeringen, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur och/eller spänningsvariationer i elnätet. Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt till varje torkomgång för att resttidsprognosen ska bli så exakt som möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras hela tiden under torkningen vilket kan leda till att tiden ändras. En del program kan avslutas tidigare än beräknat, till exempel med tunna textilier, liten tvättmängd eller om en torkomgång precis har genomförts. 13

14 Första gången torktumlaren används Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet i avsnittet "Uppställning och installation", måste den stå stilla i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. Tryck in knappen Till/Från. Första gången torktumlaren kopplas in visas kort meddelandet Miele välkommen. Ställ in displayspråk Du uppmanas att ställa in önskat displayspråk. Du kan när som helst ställa in språk genom att välja Ytterligare program/inställningar i undermenyn Inställningar. Språk deutsch english Genom att trycka på knapparna och kan du förskjuta texten tills den önskade inställningen är markerad. Du bekräftar inställning med knappen OK. Ställa klockan Tid Tryck på knappen för att minska antal timmar och tryck på knappen för att öka antal timmar. Bekräfta den inställda timmen med OK. Nu kan minuterna ställas in. Avsluta den första idrifttagningen Grundmenyn med den aktuella tiden visas alltid efter inkoppling av torktumlaren så länge inget program har valts. Välj program 12:00 Nu kan du lägga in tvätt i torktumlaren och välja ett program såsom beskrivs i avsnittet "Så här torkar man". Den första idrifttagningen är avslutad när ett program som är längre än 1 timme har genomförts fullständigt. Vid kortare programtid visas Miele Willkommen när du kopplar in torktumlaren på nytt - vid längre tid visas den inte längre. 14

15 Tvättråd Skötselsymboler Att torka / Normal/låg temperatur Torkningen sker skonsamt i alla program. Därför är det onödigt att dela upp textilierna /. inte lämplig att torka i torktumlare Strykning och mangling mycket varmt varmt varmt ej strykning/mangling Torktips Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt". Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder. Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet Automatic plus. Öppna blixtlåsen på jackor så att de torkar jämnt. Rent linne tenderar att ruggas. Torka endast i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Trikåplagg (till exempel T-shirtar och underkläder) krymper ofta i första tvätten, beroende på kvalitet. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt. Risken för att strykfri tvätt blir skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Detta gäller särskilt för mycket ömtålig tvätt (exempelvis skjortor och blusar). Välj ett lämpligt program. I tveksamma fall minskar du tvättmängden och väljer tillvalet Skongång +. Du kan torka stärktvätt i torktumlare. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare första gången. Torka inte dessa tillsammans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilier. Artiklar som inte tål mekanisk bearbetning kan du vädra/torka med Program för torkningskorg samtidigt som använder torkningskorgen (extra tillbehör). 15

16 Så här torkar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (,,,...) steg för steg. Sortera tvätten Sortera tvätten så långt som möjligt efter önskad torrhetsgrad... textilsort... liknande storlek... liknande restfuktighet efter centrifugering På så vis blir det ett jämnare torkresultat. Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut. Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Koppla in torktumlaren Du kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi). Tryck in -knappen för att koppla in torktumlaren. Lägg i tvätt Öppna luckan genom att trycka på knappen Lucka. Lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överfylla trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet. Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs. Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 16

17 Så här torkar man Välj program Torrhetsgradsprogram På många program kan du välja torrhetsgrader. Bomull Extratorrt Välj önskat program. Programnamnet visas i displayen. Du väljer Ytterligare program/inställningar över VId val av Ytterligare program/inställningar visas ytterligare program i displayen. Ytterligare program Inställningar Träningskläder Tryck på knapparna eller för att förskjuta texten tills det önskade programmet är markerat. Bekräfta med OK. Programnamnet visas i displayen. Tid: 2:21 h Välj torrhetsgrad och tryck ut knappen oder. På programmen Bomull, Express kan du välja 6 torrhetsgrader. På övriga program är urvalet begränsat ochhuvudkuddar, Skynkelreducering torkar bara skåptorrt. Ett streck visas kort och visar vilka torrhetsgrader du kan välja. Tips Du kan anpassa torrhetsgrad individuellt för några av programmen (se avsnittet "Programmeringsfunktioner"). Programmen Ylle, Siden går inte att ändra. 17

18 Så här torkar man Program med tidval: Välja programtid Kalluft: 20min-1h Varmluft: 20 min 2 h Program för torkningskorg*: 40 min - 2:30 h Välj tillval och/eller Senare start Varmluft 0:20 h:min (0:20-2:00 h) Förläng eller förkorta programtiden med knappen eller. * endast tillsammans med Mieles torkningskorg (extra tillbehör). Om du väljer ett tillval som inte är tillåtet i grundprogrammet visas följande i displayen: Tillval kan ej väljas. Välj önskade tillvalsfunktion/er med motsvarande knapp/ar. Om en tillvalsfunktion väljs, lyser motsvarande kontrollampa. Mer information finns i avsnittet "Tillvalsfunktioner". Du kan välja Senare start (se avsnitt med samma namn). 18

19 Så här torkar man Starta programmet Vid programval blinkar kontrollampan för Start/Stopp. Blinkandet visar att ett program kan startas. Tryck på Start/Stopp. Kontrollampan för Start/Stopp lyser. I displayen visas Torkning och kontrollampan Perfect Dry* blinkar. Den slocknar efter ungefär 1 minut och den beräknade programtiden visas i displayen. OBS! Programtiden är en uppskattad beräknad tid och kan därför variera. I torrhetsgradsprogrammen beräknas tvättens restfuktighet och den beräknade torrhetsgraden visas i displayen (Varmmangeltorrt... Stryktorrt... och så vidare). Före programslut Kontrollampan Perfect Dry* lyser. Kort innan programmet är slut följer avkylningsfasen: Avkylning visas i displayen. Först när avkylningen är klar är programmet avslutat. * Endast på torrhetsgradsprogrammen (förutom Skrynkelreducering). Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd (om det är aktiverat) och Programslut visas i displayen är programmet avslutat. Summern ljuder i intervaller (om den är inkopplad). Den här torktumlaren har ett standby-läge: När programmet är avslutat blir displayen mörk och kontrollampan Start/Stopp blinkar långsamt (se också avsnittet "Standby" i slutet av bruksanvisningen. Om du har valtskrynkelskydd roterar trumman då och då. Detta är inget fel. Öppna luckan med knappen Lucka. Ta ut tvätten. Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång. När torktumlaren är inkopplad och luckan står öppen, släcks belysningen i trumman efter några minuter (för att spara energi). 15 minter efter programslut eller skrynkelskydd stängs torktumlaren av automatiskt. För att koppla ifrån torktumlaren trycker du på. Rengör luddfiltren i luckan och lucköppningen efter varje torkning. Stäng luckan. Töm kondensvattenbehållaren. Vi rekommenderar att leda ut kondensvattnet externt. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre. Se dessutom avsnittet "Rengöring och skötsel". 19

20 Tillval Refresh Torkningsluften tempereras under en begränsad tid. Därefter vädras textilierna utan fortsatt tillförsel av värme på Skåptorrt. Använd Refresh för att reducera lukt för annars rena plagg. Uppfräschningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reduceringen av lukt lika bra som för bomullstextilier. Skrynkelskydd Efter avslutat program roterar trumman, beroende på valt program, med speciella intervaller under 2 timmar. Dessa intervaller hjälper till att minska skrynklor om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program. Skongång + Särskilt skynkelkänsliga textilier torkas med reducerad mekanisk bearbetning (färre trumrotationer). Programtiden förlängs. Summer När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under maximalt 1 timme i intervaller). Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna inställning. Tips: Du kan anpassa Skrynkelskydd och Summer samt Torrhetsgrader individuellt (se avsnittet "Programmeringsfunktioner"). Skongång + Refresh Summer Skrynkelskydd Valbara tillvalsfunktioner Automatic plus Bomull 1 1 Express Jeans 1 1 Huvudkuddar, normala Huvudkuddar, stora Progr. f. torkningskorg Kalluft Varmluft Skjortor 1 1 Outdoor Strykfri tvätt 1 1 Skrynkelreducering Siden Träningskläder Syntet Ylle valbar 1 antingen Refresh eller Skongång +. 20

21 Senare start Med Senare start kan du välja när du vill att tvättmaskinen ska vara klar. Programstarten kan skjutas fram från 15 minuter upp till 24 timmar. På så sätt kan du till exempel utnyttja billigare nattaxa för el. För att garantera en korrekt genomförd Senare start måste den aktuella tiden vara inställd. Välja tid Tryck på knappen efter det att du har valt program. Displayen visar: Senare start 8:20 Starttid 8:20 Sluttid 9:39 Tryck på knappen för att välja önskat programslut. När du trycker på knappen första gången förskjuts programslutet till de nästa 15, 30, 45 minuterna eller nästa hel timme. För varje ytterligare knapptryckning skjuts programslutet sedan fram 15 minuter. Ändra program Du kan i efterhand välja en ännu senare eller tidigare tid för programslutet. Tryck på knappen. Ändra programslutet med knapparna eller. Bekräfta med OK. Du kan också ändra torrhetsgrader eller välja till eller välja bort tillval. Avbryta ett program helt Tryck på Start/Stopp. I displayen visas: Avbryt Senare start. Bekräfta med OK. Nu kan du välja ett annat program eller trycka på Start/Stopp för att starta programmet direkt. Senare start 8:20 Starttid 10:41 Sluttid 12:00 Bekräfta med OK. Tryck på Start/Stopp. Displayen visar timmarna och minuterna som är kvar till programstart. Trumman roterar kort efter varje timme (reducering av skrynklor). 21

22 Programöversikt Bomull maximalt 8 kg* Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt** Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel: Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. Obs! Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager och för tjocka textilier. Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med Extratorrt - de kan krympa. Stryktorrt, Stryktorrt ** och Varmmangeltorrt. Textilier Textilier av bomull eller linne. Till exempel: Dukar, sängkläder och stärkt tvätt. Obs! Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig. Strykfri tvätt maximalt 3,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt** och Stryktorrt. Textilier Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. Till exempel: tröjor, klänningar, byxor, städrockar och dukar. Syntet maximalt 2,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt och Stryktorrt. Textilier Ömtåliga textilier av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer. * Vikt, torr tvätt Anvisningar för testinstitut: ** Programinställning enligt normen EN (utan tillval). Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang på programmet Bomull. 22

23 Programöversikt Ylle Textilier Obs! Siden Textilier Obs! Ylletextilier. Textilier av ylleblandningar. Ylletextilier luckras och "fluffas" upp. Ta ut textilierna direkt efter programslut. maximalt 2 kg* maximalt 1 kg* Textilier av siden (som tål att torkas i torktumlare), till exempel blusar och skjortor. Program för att reducera skrynklor. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Express maximalt 3,5 kg* Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt, Stryktorrt, Varmmangeltorrt. Textilier Mindre känsliga textilier för programmet Bomull. Obs! Förkortad programtid. Skrynkelreducering maximalt 1 kg* Textilier Bomulls- eller linnetextilier. Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet. Till exempel: Bomullsbyxor, anoraker och skjortor. Obs! Lämpligt för torra och fuktiga textilier. Program för reducering av skrynklor efter föregående centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter programslut för att lättare kunna stryka dem. * Vikt, torr tvätt 23

24 Programöversikt Automatic plus maximalt 5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Skjortor maximalt 2 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Skjortor och skjortblusar. Jeans maximalt 3 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor. Kalluft maximalt 7 kg* Textilier Alla typer av textilier som ska vädras. Varmluft maximalt 7 kg* Textilier Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet: till exempel jackor, kuddar och textilier med volym. Torkning av enskilda plagg/textilier: till exempel badlakan, badkläder och disktrasor. Obs! Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Träningskläder maximalt 3 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Träningskläder av material som kan torkas i torktumlare. Outdoor maximalt 2,5 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare. * Vikt, torr tvätt 24

25 Huvudkuddar Programöversikt 1 2 huvudkuddar upp till 80x40 cm. Huvudkudde stor 1 huvudkudde upp till 80x80 cm. Textilier Huvudkuddar lämpade för torkning i torktumlare med fjäder-, duneller syntetfyllning. Obs! Huvudkuddar kan fortfarande kännas fuktiga efter torkning. Torka huvudkudden i detta program så många gånger tills du tycker att den känns torr. Program för torkningskorg maximal tvättmängd för torkningskorgen: 3 kg Obs! I detta program roterar inte trumman. Därför torkas/vädras endast textilierna tillsammans med torkningskorgen (extra tillbehör). Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning. Utan torkningskorg är det inte möjligt att uppnå ett tillräckligt torkresultat. Beakta bruksanvisningen för torkningskorgen. Textilier/ Se bruksanvisningen för torkningskorgen. produkter 25

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 330 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Bosch. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare

Bruksanvisning Kondenstorktumlare Bruksanvisning Kondenstorktumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 938 530 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual BOSCH WTW84360SN

Din manual BOSCH WTW84360SN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WTW84360SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK INNEHÅLL SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET VAL AV PROGRAM OH TILLVALSFUNKTIONER STARTA OH AVSLUTA ETT PROGRAM ÄNDRA PROGRAM AVBRYTA ETT PROGRAM DAGLIGT UNDERHÅLL OH RENGÖRING BRUKSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF23 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch. Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer