Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad tvättmaskin Elektriska och elektroniska tvättmaskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för tvättmaskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska tvättmaskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Användning av tvättmaskinen...10 Manöverpanel...10 Första gången tvättmaskinen tas i bruk...12 Tvätta miljöanpassat...13 Energi- och vattenförbrukning Tvättmedel...13 Rätt val av tillvalsfunktioner (Kort, Blötläggning och Förtvätt) Tips för maskinell torkning av tvätten...13 Så här tvättar man...14 Snabbinstruktion...14 Tillvalsfunktioner...19 Kort...19 Förtvätt...19 Blötläggning Extra vatten...19 Centrifugering...20 Slutcentrifugeringsvarvtal...20 Mellancentrifugering...20 Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Programöversikt...21 Programförlopp...23 Skötselsymboler

4 Innehållsförteckning Ändra programförlopp Avbryta program helt...26 Avbryta program tillfälligt Ändra program...26 Program...26 Hoppa över programavsnitt Lägga i och plocka ur tvätt efter programstart...27 Tvättmedel...28 Använda rätt tvättmedel Avhärdningsmedel Komponenter - tvättmedel Medel för efterbehandling av tvätt Automatisk dosering av sköljmedel eller flytande stärkmedel...30 Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel...30 Blekning och färgning...30 Rengöring och skötsel...31 Rengöra trumman...31 Rengöra hölje och manöverpanel...31 Rengöra tvättmedelsbehållaren Rengöra vattentilloppsfiltren...33 Hur man klarar av mindre störningar själv...34 Vadgörmanom...?...34 Programmet startar inte...34 Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ändå visas ett felmeddelande Allmänna problem med tvättmaskinen...37 Ett otillfredsställande tvättresultat...38 Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka...39 Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp

5 Innehållsförteckning Service...42 Reparationer...42 Programuppgradering (Update) Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...43 Översiktsbild baksida...44 Uppställningsyta...45 Uppställning av tvättmaskinen...45 Avlägsna transportsäkringen Återmontera transportsäkringen...47 Rikta tvättmaskinen...48 Justera maskinfötterna...48 Bygga in tvättmaskinen...49 Tvätt-torkpelare Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...51 Vattenavlopp...52 Elanslutning...53 Förbrukningsdata...54 Tekniska data...55 Programmerbara funktioner...57 Extra vatten...57 Skongång Avkylning av tvättvatten för Vit-/Kulörtvätt...59 Memory-funktion...60 Blötläggningstid Extra tillbehör CareCollection

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Tvättmaskinen är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för att tvätta textilier vilka enligt skötseletiketten är lämpade att tvättas i maskin. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt inte barn leka med tvättmaskinen. Barn får endast använda tvättmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Tänk på att luckglaset blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i kontakt med luckglaset medan tvättmaskinen är igång. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet i följande fall: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur vägguttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. Tvättmaskinen ska endast anslutas till vattenförsörjningen med en ny slang. Gamla slangar får inte återanvändas. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Inbyggnad och montering av tvättmaskinen på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. Användningsområde Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätteller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva göra det ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Textilier som behandlats med medel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Var noga med att följa textilfärgstillverkarens anvisningar. Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. Om du skulle råka få flytande tvättmedel i ögat, skölj rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller kontakta läkare omedelbart. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med flytande tvättmedel. 9

10 Användning av tvättmaskinen Manöverpanel Display Närmare förklaringar finns på nästa sida. Knappen Start Startar tvättprogrammet. Knappar för tillvalsfunktioner Med den översta knappen kan man välja mellan tillvalsfunktionerna Kort program, Förtvätt och Blötläggning. Med den nedre knappen kan man välja tillvalsfunktionen Extra vatten. Kontrollampan lyser (till) = vald Kontrollampa släckt (från) = ej vald Kontrollampor för centrifugeringsvarvtal Knappen "Centrifugering" För att välja centrifugeringsvarvtal, Sköljstopp eller Utan slutcentrifugering. Programväljare För att välja grundtvättprogram och temperatur. Programväljaren kan vridas både åt höger och vänster. Kontrollampor för indikering av programförlopp Informerar om vilket programavsnitt som pågår. Kontrollampor för indikering av service/fel Knappen I-Till/0-Från För att starta/stänga av eller avbryta ett program. Knappen Lucka Öppnar tvättmaskinsluckan. 10

11 Användning av tvättmaskinen Display Displayen visar: programtiden (resterande programtid) programmeringsfunktioner Programmeringsfunktioner Med programmeringsfunktionerna kan tvättmaskinen anpassas för användarens individuella behov. I programmeringsläget visar displayen den valda funktionen. Tvättid Efter programstarten visas den maximala programtiden i timmar och minuter i displayen. Under de första 10 minuterna känner maskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga och fastställer tvättmängden. Det kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid. 11

12 Första gången tvättmaskinen tas i bruk Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas kvar vatten i tvättrumman. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom maskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram köras utan tvätt och utan tvättmedel. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket skum. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. Öppna vattenkranen. Tryck in knappen I-Till/0-Från. Vrid programväljaren till Vittvätt/Kulörtvätt 60 C. Tryck på Start-knappen. När programmet är avslutat kan tvättmaskinen användas som vanligt. 12

13 Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Välj något av programmen Automatic eller Express för mindre mängder tvätt. Vid mindre mängder tvätt i programmet Vittvätt/Kulörtvätt ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att korrigeras under tvättprocessen. Använd programmet Vittvätt/Kulörtvätt 60 C istället för Vittvätt/Kulörtvätt 95 C. Det sparar mellan 35 % och 45 % energi. För de flesta typer av smuts är det fullt tillräckligt. För svårborttagna eller äldre fläckar, använd funktionen Blötläggning. Använd tillvalsfunktionen Blötläggning istället för tillvalsfunktionen Förtvätt. Om huvudtvätt startas i anslutning till blötläggning används samma tvättvatten. Tvättmedel Följ tvättmedelsförpackningens anvisningar när det gäller dosering av tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld (cirka 1 / 3 mindre tvättmedel om tvättmaskinen är fylld till hälften). Rätt val av tillvalsfunktioner (Kort, Blötläggning och Förtvätt) Välj följande: Ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synbara fläckar. Ett tvättprogram utan tillvalsfunktioner för normalt till hårt smutsade textilier med synliga fläckar. Ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Blötläggning för starkt smutsade textilier. För textilier med större mängder smuts (till exempel damm och/eller sand) rekommenderas tillvalsfunktionen Förtvätt. Tips för maskinell torkning av tvätten Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torktumling eller torkning i torkskåp. 13

14 Så här tvättar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (,,,...) steg för steg. Sortera tvätten Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Sortera tvätten Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (vid kragen eller sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar av sig på ljusare plagg. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda. Töm alla fickor. Främmande föremål (till exempel mynt, spik och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar. Förbehandla fläckar Avlägsna eventuella fläckar från textilierna innan de tvättas, helst medan de är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte! Vid behandling av textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Allmänna råd Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Stickade plagg, jeans, byxor och trikåplagg (till exempel T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som till exempel lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol ). 14

15 Så här tvättar man Koppla in tvättmaskinen Plocka i tvätt i maskinen Öppna luckan med knappen Lucka. Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Olika stora plagg höjer tvätteffekten och möjliggör bättre fördelning vid centrifugering. Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i relation till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. Välj program Vrid programväljaren till önskat program. I displayen visas den beräknade programtiden. Stäng luckan med en lätt svängrörelse. 15

16 Så här tvättar man Välj tillvalsfunktion Med den översta knappen väljs tillvalsfunktionerna i ordningen: Kort eller Förtvätt eller Blötläggning eller ingen tillvalsfunktion. Med den nedre knappen kan tillvalsfunktionen Extra vatten väljas. Välj centrifugeringsvarvtal Tryck på knappen "Centrifugering" tills dess kontrollampan för önskat centrifugeringsvarvtal tänds. Välj önskad tillvalsfunktion. Alla tillvalsfunktioner kan inte väljas för alla tvättprogram. Om en tillvalsfunktion inte kan väljas beror det på att den inte kan kombineras med tvättprogrammet. 16

17 Så här tvättar man Tillsätt tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt... underdosering av tvättmedel leder till följande: Att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård. Fettpartiklar på tvätten. Kalkavlagringar på värmeelementen... överdosering av tvättmedel leder till följande: Kraftig skumbildning och därigenom sämre tvättmekanik och dåligt tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat. Högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång. En högre belastning på miljön. Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. Tvättmedel för förtvätt (uppdelning av den rekommenderade tvättmedelsmängden: fyll på 1 / 3 i facket och 2 / 3 facket ). Tvättmedel till huvudtvätten inklusive blötläggning. Sköljmedel eller flytande stärkmedel. Skjut in tvättmedelsbehållaren. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". 17

18 Så här tvättar man Starta program Tryck på den blinkande knappen Start. Den beräknade programtiden visas i displayen. Under de första 10 minuterna känner maskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga. Det kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid. Plocka ur tvätten Programslutet indikeras med hjälp av kontrollampan Skrynkelskydd/Slut. Öppna luckan med knappen Lucka. Ta ut tvätten. Kontrollera att inga plagg ligger kvar i trumman! Plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg. Kontrollera att inga föremål har fastnat under tätningsringen vid luckan. Tryck ut knappen I-Till/0-Från och vrid programväljaren till Stopp. Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas av misstag och skada tvätten. 18

19 Tillvalsfunktioner Tvättprogrammen kan kompletteras med tillvalsfunktioner. Kort För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Tiden för huvudtvätten förkortas. I programmen Mörka textilier och Jeans genomförs två sköljomgångar istället för tre. Extra vatten Om du önskar mer vatten i tvättprocessen finns det fyra olika varianter att välja på med knappen Extra vatten. Varianterna beskrivs i avsnittet "Extra vatten" under "Programmeringsfunktioner". Vid leverans är tvättmaskinen inställd på att höja vattennivån vid tvättning och sköljning när knappen Extra vatten trycks in. Förtvätt För starkt smutsade textilier (till exempel damm och/eller sand). Blötläggning För starkt smutsad tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita (till exempel blod, fett och kakao). Blötläggningstiden kan programmeras till mellan 30 minuter och 2 timmar i steg om 30 minuter. Grundinställningen är 2 timmar. Hur du programmerar en annan tid beskrivs i avsnittet "Blötläggningstid" under "Programmeringsfunktioner". 19

20 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Vittvätt/Kulörtvätt Strykfri tvätt Fintvätt 600 Automatic 900 Mörka textilier Skjortor 600 Jeans 900 Express Siden 400 Ylle Tömning/Centrifugering Extra sköljning/stärkning Varvtalet för slutcentrifugering kan reduceras. Det är inte möjligt att välja ett slutcentrifugeringsvarvtal som är högre än de som nämns ovan. Mellancentrifugering Textilierna centrifugeras efter huvudtvätten och mellan de enskilda sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så minskar även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Vittvätt/Kulörtvätt tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 v/min. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välj inställningen Sköljstopp. Textilierna ligger kvar i vattnet efter sista sköljomgången. Textilierna blir mindre skrynkliga om de inte tas ut direkt ur trumman efter avslutat program. Starta slutcentrifugering: Kontrollampan Sköljstopp för knappen Centrifugering lyser. Välj önskat varvtal med knappen Centrifugering. Tvättmaskinen startar slutcentrifugeringen. Avsluta programmet: Tryck på knappen Lucka. Maskinen töms på vatten. Tryck en gång till på knappen Lucka för att öppna luckan. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Välj inställningen Utan centrifugering. Efter sista sköljningen töms maskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. Med denna inställning tillkommer en extra sköljning i programmen Vittvätt/Kulörtvätt, Strykfri tvätt och Automatic. 20

21 Programöversikt Vit-/Kulörtvätt 95 C till 30 C maximalt 6,0 kg Textilsort Tillvalsfunktion Textilier av bomull, linne eller blandmaterial. Kort program eller förtvätt eller blötläggning, extra vatten Anvisningar för testinstitut: Kort program: tvättmängd 3,0 kg och tillvalsfunktionen Kort program Strykfri tvätt 60 C till 30 C maximalt 3,0 kg Textilsort Tillvalsfunktion Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull. Kort program eller förtvätt eller blötläggning, extra vatten Fintvätt 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilsort Tillvalsfunktion Tips För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial, konstsiden. Maskintvättbara gardiner. Kort program eller förtvätt eller blötläggning Det fina dammet som finns i gardiner kräver ofta ett program med förtvätt. Reducera eller välj bort centrifugeringsvarvtalet för gardiner som lätt blir skrynkliga. Automatic 40 C maximalt 3,5 kg Textilsort Tillvalsfunktion Blandade textilier för programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt. Kort program eller förtvätt eller blötläggning, extra vatten Mörka textilier 40 C maximalt 3,0 kg Artikel Tillvalsfunktion Tips Mörka textilier av bomull eller blandmaterial. Kort program eller förtvätt eller blötläggning Vänd plagget ut och in innan det tvättas. 21

22 Programöversikt Skjortor 40 C maximalt 2,0 kg Tillvalsfunktion Tips Förtvätt eller blötläggning Förbehandla kragar och manschetter alltefter hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Siden. Jeans 40 C maximalt 3,0 kg Tillvalsfunktion Tips Kort program eller förtvätt eller blötläggning Tvätta jeanstyg med insidan utåt. Jeanskläder "blöder" ofta vid första tvätten. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda. Express 40 C maximalt 3,0 kg Textilsort Små mängder tvätt som skall sköljas upp. Textilsorten motsvarar programmet Vit-/Kulörtvätt. Siden 30 C maximalt 1,0 kg Textilsort Tillvalsfunktion Tips Siden och alla handtvättbara material som inte innehåller ylle. Extra vatten Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse. Ylle 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilsort Tömning/Centrifugering Tips Extra sköljning/stärkning Tips Ylle och textilier blandade med ylle maximalt 6,0 kg Endast tömning: Ställ in centrifugeringsvarvtalet på Utan centrifugering. Beakta det inställda varvtalet. maximalt 6,0 kg Textilierna bör vara nytvättade men inte sköljda i mjukmedel. 22

23 Programförlopp Huvudtvätt Sköljning Centrifugering Tvättrytm Vattennivå Vattennivå Sköljomgångar Mellancentrifugering Slutcentrifugering Vittvätt/Kulörtvätt 2-4 1) Strykfri tvätt 2-3 2) Fintvätt 3 Automatic 2-3 2) Mörka textilier 3 Skjortor 2 Jeans 3 Express 2 Siden 2 Ylle 2 Tömning/ Centrifugering Extra sköljning/ Stärkning 1 = låg vattennivå = medelhög vattennivå = hög vattennivå = normal tvättrytm = skongång = ylle = siden Särskilda funktioner i programförloppet, se nästa sida. 23

24 Programförlopp Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Det innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid en helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner räknas inte med. Kontrollampor för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Tvättmaskinen kan öppnas när som helst. Undantag: Under programmet Ylle kopplas inte skrynkelskyddet in. 1) Väljs en temperatur mellan 95 C och 60 C genomförs två sköljomgångar. Väljs en temperatur under 60 C genomförs tre sköljomgångar. En tredje/fjärde sköljomgång sker vid för mycket skum i trumman ett slutcentrifugeringsvarvtal som är lägre än 700 v/min val av utan 2) En tredje sköljomgång sker vid val av utan 24

25 Skötselsymboler Tvättning Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilket du kan tvätta textilien. normal mekanisk påfrestning skonsam mekanisk påfrestning särskilt skonsam mekanisk påfrestning handtvätt ej tvättbar i vatten Exempel på programval Program Vit-/Kulörtvätt Strykfri tvätt Fintvätt Automatic Express Siden Ylle Skötselsymbol Torkning Punkterna anger temperaturen normal temperatur reducerad temperatur ej lämpad för torkning i torktumlare Strykning och mangling Punkterna anger temperaturområdena cirka 200 C cirka 150 C cirka 110 C ej strykning/mangling Professionell rengöring Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel. våtrengöring ej kemtvätt Blekning alla oxidationsblekmedel tillåtna endast oxygenblekning tillåten ej blekning 25

26 Ändra programförlopp Avbryta program helt Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart. Vrid programväljaren till Stopp. När kontrollampan Skrynkelskydd/ Stopp lyser har programmet avbrutits. Om du vill välja ett annat program: Stäng av och koppla åter in tvättmaskinen med I-Till/0-Från-knappen. Kontrollera om det fortfarande finns kvar tvättmedel i tvättmedelsbehållaren. Om inte, fyll på tvättmedel igen. Starta ett nytt program. Om du vill plocka ur tvätten: Vrid programväljaren till Tömning/ Centrifugering. Beakta varvtalet. Tryck på Start-knappen. Tvättmaskinen töms på vatten. Tryck på knappen Lucka. Avbryta program tillfälligt Stäng av tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. För att fortsätta: Koppla in tvättmaskinen med I-Till/ 0-Från-knappen. Ändra program Program Det är inte möjligt att ändra till ett annat program efter programstarten. Temperatur Temperaturen kan ändras i upp till sex minuter efter programstart. Centrifugeringsvarvtal Det är när som helst möjligt att ändra varvtalet. Tillvalsfunktioner Ända fram till sex minuter efter programstart kan tillvalsfunktionen Extra vatten väljas eller väljas bort. Hoppa över programavsnitt Vrid programväljaren till Stopp. Så snart kontrollampan för det avsnitt som programmet ska fortsätta med blinkar: Vrid tillbaka programväljaren till önskat program inom fyra sekunder. 26

27 Ändra programförlopp Lägga i och plocka ur tvätt efter programstart Tryck på knappen Lucka så att luckan öppnas. Lägg i eller plocka ur tvätt. Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Observera: Tvättmaskinen kan inte känna av förändringen av tvättmängd efter programstarten. Därför utgår maskinen alltid efter maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ut efter programstarten. Den resttid som visas kan förlängas. Luckan kan inte öppnas om: Tvättvattnets temperatur överstiger 55 C. Vattennivån överstiger ett visst värde. Programmet har kommit till avsnittet Centrifugering. 27

28 Tvättmedel Använda rätt tvättmedel Alla moderna tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt kan användas. Bruks- och doseringsanvisningar finns på tvättmedlets förpackning. Universal Kulör Fin Vittvätt/Kulörtvätt X X Strykfri tvätt X X Fintvätt X Automatic X X Mörka textilier X 1) Skjortor X X Jeans X 1) Express X X Siden X Ylle Ylletvättmedel Extra sköljning/stärkning Flytande stärkmedel och stärkmedel i pulverform 1) endast flytande tvättmedel 28

29 Tvättmedel Doseringsmängden beror på: hur smutsig tvätten är. Lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har till exempel tagit åt sig lukt. Normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få lätta fläckar. Mycket smutsig tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattnets hårdhetsgrad. Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. mängden tvätt. Vattenhårdhet Hårdhetsområde Hårdhet i mmol/l Tyska hårdhetsgrader d mjukt (I) 0-1,5 0-8,4 medel (II) 1,5-2,5 8,4-14 hårt till mkt hårt (III) över 2,5 över 14 Avhärdningsmedel I hårdhetsområde II och III kan man tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan sedan doseras som för hårdhetsområde I. Komponenter - tvättmedel Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i fack : 1. Tvättmedel 2. Avhärdningsmedel 3. Fläckborttagningsmedel Medlen spolas då in bättre. 29

30 Tvättmedel Medel för efterbehandling av tvätt Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning. Formsköljmedel innehåller syntetiska stärkmedel som gör att textilierna behåller sin form. Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. Automatisk dosering av sköljmedel eller flytande stärkmedel Fyll på motsvarande medel i fack. Häll inte på mer medel än till markeringen. Under sista sköljomgången spolas även medlet in i tvättmaskinen. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i fack. Om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger bör tvättmedelsfacket rengöras, särskilt sughäverten. Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel Dosera och förbered stärkmedlet enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll på flytande medel i fack. Fyll på medel i pulverform eller trögflytande medel i fack. Vrid programväljaren till positionen Extra sköljning/stärkning. Välj ett centrifugeringsvarvtal. Tryck på Start-knappen. Blekning och färgning Använd inte blekmedel i tvättmaskinen. Färgning i tvättmaskinen är endast tillåtet för normalt hushållsbruk. Saltet som används vid färgningen kan vid frekvent användning angripa de rostfria delarna. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noggrant. 30

31 Rengöring och skötsel Rengöra trumman När du tvättar med låga temperaturer och/eller använder flytande tvättmedel finns det risk för att det bildas bakterier och att lukt uppstår i tvättmaskinen. För att rengöra trumman och för att förhindra att lukt uppstår, bör du köra ett tvättprogram med en temperatur på minst 60 C och med tillsats av pulvertvättmedel en gång i månaden. Rengöra tvättmedelsbehållaren Av hygieniska skäl bör även hela tvättmedelsbehållaren rengöras regelbundet. Rengöra hölje och manöverpanel Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av tvättmaskinen. Spola på inga villkor av tvättmaskinen med en vattenslang. Rengör höljet och manöverpanelen med ett milt rengöringsmedel eller såpvatten och eftertorka med en mjuk trasa. Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. Dra ut tvättmedelsbehållaren till spärren, tryck på frikopplingsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren helt. Rengör tvättmedelsbehållaren med varmt vatten. Använd inga skur-, fönsterputseller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av tvättmaskinen. 31

32 Rengöring och skötsel Rengöra facket för tvättmedelsbehållaren Rengör sughäverten 1. Dra ut sughäverten ur -facket och rengör den under rinnande, varmt vatten. Rengör även röret på vilket sughäverten sitter fast. 2. Sätt tillbaka sughäverten. Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i facket för tvättmedelsbehållaren med hjälp av en flaskborste. Rengör sughäverten grundligt när du har använt flytande stärkmedel flera gånger. Flytande stärkmedel gör att sughäverten sätts igen. 32

33 Rengöring och skötsel Rengöra vattentilloppsfiltren För att skydda vattentilloppsventilen har maskinen två filter. Filtren bör rengöras cirka en gång per halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan tidsintervallet bli kortare. Rengöra filtret i maskinanslutningen Lossa försiktigt plastmuttern från tilloppsanslutningen med en tång. Rengöra filtret i tilloppsslangen Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen. Dra ut filtret med en spetstång och rengör det. Återmontera i omvänd ordning. De båda filtren måste återmonteras efter rengöringen. Dra ut gummipackningen 1. Fatta tag i filtrets greppkant 2 med en spetstång och dra ut det. Rengör filtret. Återmontera i omvänd ordning. 33

34 Hur man klarar av mindre störningar själv Vad gör man om...? De flesta störningar och fel som kan uppstå vid den dagliga användningen kan du åtgärda själv utan att behöva kontakta Miele service. Med hjälp av nedanstående tabeller kan du själv hitta orsaken till störningen och åtgärda den. Utför aldrig själv arbeten på de elektriska delarna, utan anlita alltid en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära avsevärd fara för användaren. Programmet startar inte Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp lyser inte eller Start-knappen blinkar inte. Tvättmaskinen har ingen ström. Kontrollera om stickproppen sitter i eluttaget säkringen är hel. 34

35 Hur man klarar av mindre störningar själv Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Kontrollampan för indikering av service/fel Kontrollera avlopp blinkar och i displayen visas " ". Kontrollampan för indikering av service/fel Kontrollera tillopp blinkar och i displayen visas " ". Kontrollamporna för indikering av service/ fel Kontrollera tillopp och Kontrollera avlopp blinkar och i displayen visas " ". Kontrollampan Blötl./ Förtvätt eller Sköljning blinkar och i displayen visas " ". Vattenavloppet är blockerat. Avloppsslangen ligger för högt. Vattentillförseln är spärrad. Silen till tilloppsslangen är igensatt. Vattenskyddssystemet har reagerat. En defekt föreligger. Rensa avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv" i avsnittet "Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott". Max tillåten pumphöjd är 1 m. Öppna vattenkranen. Rengör silen. Kontakta Miele service. Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/ 0-Från och vrid programväljaren till Stopp. 35

36 Hur man klarar av mindre störningar själv Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ändå visas ett felmeddelande. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Lampan Kontrollera avlopp blinkar. Lampan Kontrollera tillopp blinkar. Kontrollampan Kontrollera dosering lyser. I displayen blinkar kontrollampan Huvudtvätt. I displayen blinkar kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp. Vattenavloppet är blockerat. Vattentillförseln är blockerad. Silen till tilloppsslangen är igensatt. Det har bildats för mycket lödder. Rensa avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv" under "Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott". Kontrollera om vattenkranen är tillräckligt öppen. tilloppsslangen har ett veck. Rengör silen. Dosera mindre tvättmedel nästa tvättomgång och följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen. En defekt föreligger. Starta programmet en gång till. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. Programväljaren har vridits efter programstarten. Vrid programväljaren till den ursprungliga positionen. För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/ 0-Från och vrid programväljaren till Stopp. 36

37 Hur man klarar av mindre störningar själv Allmänna problem med tvättmaskinen Problem Orsak Åtgärd Tvättmaskinen skakar under centrifugeringen. Tvättmaskinen har inte centrifugerat tvätten som vanligt och den är fortfarande blöt. Det hörs ovanliga ljud vid tömningen. Större rester tvättmedel stannar kvar i tvättmedelsbehållaren. Allt sköljmedel spolas inte in eller så blir det för mycket vatten kvar i facket. Maskinfötterna står inte plant och är inte åtdragna. Vid slutcentrifugeringen blev obalansen för stor och varvtalet reducerades därför automatiskt. Rikta tvättmaskinen och dra åt maskinfötterna. Tvätta både stora och små textilier/plagg tillsammans för att få en bättre fördelning av tvätt i trumman. Inget fel! Ljudet i slutet av tömningen beror på att pumpen "suger luft". Otillräckligt vattentryck. Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. Sughäverten sitter förmodligen inte riktigt eller är igensatt. Rengör silen i vattentilloppet. Försök eventuellt med att trycka på knappen Extra vatten. Tillsätt i fortsättningen först tvättmedel och sedan avhärdningsmedel i tvättmedelsbehållaren. Rengör sughäverten (se avsnittet "Rengöra tvättmedelsbehållaren"). 37

38 Hur man klarar av mindre störningar själv Ett otillfredsställande tvättresultat Problem Orsak Åtgärd Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel. Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen. Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de tvättade plaggen. Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alla fläckar bort, till exempel frukt-, kaffe- eller tefläckar. Tvättmedelsdoseringen var för låg. Tvätten var hårt smutsad med fett (till exempel olja och/eller salva). Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeoliter) för avhärdning av vatten som inte är vattenlösliga. Dessa har fastnat på plaggen. Använd tvättmedel som innehåller blekmedel. Fyll på fläckborttagningsmedel i facket och flytande tvättmedel i en doseringsboll. Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren. Tillsätt antingen mer tvättmedel vid så hårt smutsad tvätt eller använd flytande tvättmedel. Kör ett tvättprogram i 60 C med flytande tvättmedel utan tvätt före nästa tvättomgång. Försök att ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. Tvätta mörka textilier med flytande tvättmedel nästa gång. Dessa innehåller inga zeoliter. Tvätta textilierna i programmet Mörka textilier. 38

39 Hur man klarar av mindre störningar själv Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka Orsak Tvättmaskinen är inte ansluten till elnätet och/eller inkopplad. Strömavbrott Luckan är inte riktigt stängd. Det finns fortfarande vatten i trumman och tvättmaskinen kan inte tömmas. Åtgärd Anslut stickproppen till uttaget och/eller koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Öppna luckan enligt beskrivningen i avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv", under "Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott". Tryck kraftigt på låssidan på luckan och tryck därefter på knappen Lucka. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. Som skydd mot skållning kan luckan inte öppnas om temperaturen överstiger 55 C. 39

40 Hur man klarar av mindre störningar själv Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Stäng av tvättmaskinen. På insidan av plastskyddet framför tvättmedelsbehållaren finns en lucköppnare för avloppsfiltrets lucka. Igensatt avlopp När avloppet är igensatt kan en större mängd vatten (max 25 l) finnas i maskinen. Se upp! Om ett tvättprogram med hög temperatur precis är avslutat finns risk för skållning! Tömning Ställ en behållare under luckan. Skruva inte ut avloppsfiltret helt. Ta loss lucköppnaren. Lossa avloppsfiltret tills det rinner ut vatten. Avbryta utrinnande vatten: Skruva fast avloppsfiltret. Öppna luckan till avloppsfiltret. 40

41 Hur man klarar av mindre störningar själv När det inte längre rinner ut vatten: Om avloppsfiltret inte sätts tillbaka och skruvas fast rinner det ut vatten ur tvättmaskinen. Öppna luckan Kontrollera alltid att trumman har stannat innan tvätten plockas ut. Sticker man in handen i en roterande trumma kan det inträffa olyckor med svåra kroppsskador. Skruva ut avloppsfiltret helt. Rengör avloppsfiltret grundligt. Dra i nödöppnaren. Luckan öppnas. Kontrollera om pumpvingen kan snurra runt. Om den snurrar trögt kan främmande föremål (knappar, mynt med mera) eller ludd vara fastklämda. Avlägsna detta och rengör inuti. Sätt tillbaka avloppsfiltret och skruva fast det. 41

42 Service Reparationer Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se också Mieles hemsida: Vid kontakt med service, var god uppge alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Båda uppgifterna finns på typskylten på insidan av luckan, ovanför luckglaset. Programuppgradering (Update) På tvättmaskinens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av maskinens tvättprogram. Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av till exempel nya krav på tvätt- och/eller sköljresultat. Garantitid och garantivillkor Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser. Extra tillbehör Till denna tvättmaskin finns det extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare, Mieles reservdelsavdelning eller via 42

43 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida Tilloppsslang (för tryck upp till kpa) Elanslutning - Avloppsslang (med vrid- och avtagbara krökar) med olika placeringsmöjligheter Manöverpanel Tvättmedelsbehållare Lucka Lucka för avloppsfiltret, avloppspump och nödöppnare Bärhandtag Fyra justerbara skruvfötter 43

44 Uppställning och anslutning Översiktsbild baksida Utskjutande topplock med greppmöjlighet vid transport Elanslutning Tilloppsslang (tryckfast till kpa) Avloppsslang Transportsäkring Hållare för tilloppsslang och avloppsslang Hållare för avlägsnad transportsäkring 44

45 Uppställning och anslutning Uppställningsyta Betonggolv är det lämpligaste underlaget. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugeringen, vilket trägolv och golv med mjuk beläggning kan göra. Beakta följande: Se till att tvättmaskinen placeras lodrätt och stadigt. Placera inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom maskinen då vibrerar under centrifugeringen. Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen har det visat sig lämpligt att ställa maskinen på en plywoodskiva (minst 59x52x3 cm). Skivan bör täckas av så många balkar som möjligt och skruvas fast i dessa. Tvättmaskinen bör placeras i ett hörn. Där står den stabilast. Vid uppställning på en befintlig sockel (betongsockel eller murad sockel) måste tvättmaskinen säkras med spännjärn (finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning) så att maskinen inte glider iväg under centrifugeringen. Uppställning av tvättmaskinen För att flytta tvättmaskinen från förpackningen till uppställningsplatsen kan man lyfta den i den främre grepplisten och det utskjutande topplocket. Maskinfötterna och uppställningsytan måste vara torra och rena. Annars kan tvättmaskinen glida iväg under centrifugeringen. Avlägsna transportsäkringen Ta bort den vänstra och den högra spärrskivan. 1. Haka av spärren med en skruvmejsel. 2. Avlägsna spärren. 45

46 Uppställning och anslutning Vrid den vänstra transportsäkringen 90 med den bipackade nyckeln och Vrid den högra transportsäkringen 90 och dra ut den vänstra transportsäkringen. dra ut den högra transportsäkringen. 46

47 Uppställning och anslutning Förslut hålen där transportsäkringen har suttit! Om hålen inte försluts finns risk för skador. Sätt fast transportstängerna på baksidan av tvättmaskinen. Se till att hålen sätts på tapparna. Tillslut hålen med bifogade plastproppar. Tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkring. Spara transportsäkringen. Den måste återmonteras innan tvättmaskinen ska transporteras (till exempel vid flytt). Återmontera transportsäkringen Transportsäkringen återmonteras i omvänd ordning. 47

48 Uppställning och anslutning Rikta tvättmaskinen Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt. Om tvättmaskinen inte står lodrätt ökar vatten- och energiförbrukningen. Dessutom kan maskinen börja vandra. Justera maskinfötterna Tvättmaskinen riktas genom justering med skruvfötterna. Vid leverans är alla fötter iskruvade. Använd vattenpass för att kontrollera att tvättmaskinen står lodrätt. Håll fast foten 1 med en lämplig tång. Skruva upp låsmuttern 2 mot höljet med nyckeln. Alla fyra låsmuttrar måste vara hårt åtdragna. Kontrollera också att de fötter som inte skruvades ut sitter fast. Annars kan tvättmaskinen börja vandra. Lossa låsmuttern 2 genom att vrida den medurs med den bipackade nyckeln. Skruva ut låsmuttern 2 tillsammans med foten 1. 48

49 Uppställning och anslutning Monteringen av byggsats för inbyggnad under bänk* och för pelarmontage* bör utföras av en fackman. Bygga in tvättmaskinen För detta krävs en särskild byggsats*. En täckplåt (medföljer byggsatsen) ersätter topplocket. En noggrann montering av auktoriserad fackman rekommenderas på grund av den elektriska säkerheten. För bänkhöjder om 900/910 mm behövs en kompensationsram*. Vattentillopp och -avlopp samt elanslutning ska installeras i tvättmaskinens närhet och vara tillgängliga även efter inbyggnad. En monteringsanvisning medföljer byggsatsen. Tvätt-torkpelare Tvättmaskinen kan monteras som en tvättpelare tillsammans med en Miele torktumlare. För denna installation krävs en byggsats (WTV). Alla delar markerade med * kan köpas/ beställas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. Beakta: a Säkerhetsavstånd till väggen: minst 2 cm b Höjd: Monteringssats med arbetsskiva: ca 169 cm Byggsats utan arbetsskiva: ca 170 cm Återmontera topplocket Om topplocket har demonterats för tvättpelarmontering eller inbyggnad under bänkskiva, kontrollera vid återmontering att topplocket sitter fast ordentligt på de bakre hållarna. Annars är det inte säkert att flytta tvättmaskinen. 49

50 Uppställning och anslutning Mieles vattenskyddssystem Mieles vattenskyddssystem säkerställer ett omfattande skydd mot vattenskador orsakade av tvättmaskinen. Systemet består huvudsakligen av tre delar: 1) tilloppsslangen 2) elektroniken och höljet 3) avloppsslangen 1) Tilloppsslangen Skydd mot spricka i slangen Tilloppsslangen klarar av ett tryck på över kpa. Översvämningsskyddet Översvämningsskyddet hindrar att tvättmaskinen svämmar över på grund av okontrollerat vattentillopp. Om vattenståndet stiger över en viss nivå kopplas avloppspumpen in och det sker en kontrollerad tömning av vattnet. 3) Avloppsslangen Avloppsslangen har ett luftningssystem som bidrar till säkerheten. Systemet förhindrar att tvättmaskinen sugs tom. 2) Elektroniken och höljet Bottenplåten Vatten som rinner ut på grund av att tvättmaskinen inte är tät samlas upp i bottenplåten. En nivåvakt stänger av vattentilloppsventilerna. Vattentillförseln är spärrad och maskinen töms på befintligt vatten. 50

51 Uppställning och anslutning Vattentillopp Tvättmaskinen får anslutas utan återsugningsskydd till dricksvattenledning eftersom den är byggd enligt DINnorm. Flödestrycket måste vara minst 100 kpa och får inte överstiga kpa övertryck. Överstiger trycket kpa måste en tryckreduceringsventil monteras. För anslutning erfordras en vattenkran med 3 / 4 " förskruvning. Om sådan inte finns måste tvättmaskinen installeras på dricksvattenledningen av behörig installatör. De båda smutsfiltren det ena i den fria änden av tilloppsslangen och det andra i maskinanslutningen till vattentilloppsventilen får inte avlägsnas till skydd för vattentilloppsventilen. Tillbehör slangförlängning Som extra tillbehör finns 2,5 och 4,0 meter långa slangar att beställa hos Mieles reservdelsavdelning. Förskruvningen står under vattenledningstryck. Kontrollera därför att anslutningen är tät genom att försiktigt öppna vattenkranen. Korrigera i förekommande fall tätningens placering och förskruvningen. Tvättmaskinen är inte avsedd för varmvattenanslutning. Skötsel Vid byte av slang ska endast Miele originalslang som klarar av ett tryck på över kpa användas. 51

52 Uppställning och anslutning Vattenavlopp Vattnet pumpas ut genom en avloppspump med 1 meters pumphöjd. För att undvika hinder i vattenavloppet måste avloppsslangen läggas utan veck. Kröken vid slangens ände är vridbar och kan vid behov tas av. Slangen kan vid behov förlängas upp till 5 meter. Tillbehör finns att köpa hos Mieles återförsäljare eller via Mieles reservdelsavdelning. För avloppshöjder över 1 meter (upp till 1,8 meters maximal pumphöjd) kan du köpa en utbytesavloppspump hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Möjligheter att placera vattenavloppet: 1. Upphängning i handfat eller avloppsho: Tänk på följande: Säkra avloppsslangen så att den inte glider iväg! Om vattnet töms i ett handfat måste det kunna rinna ut tillräckligt snabbt. Annars kan vattnet rinna över eller sugas tillbaka in i tvättmaskinen. 2. Anslutning till avloppsrör i plast med gumminippel (vattenlås krävs inte). 3. Avlopp i golvbrunn. 4. Anslutning till handfat med gumminippel. Tänk på följande: Adapter Handfat-överfallsmutter Slangklämma Slangände Installera adaptern med överfallsmuttern på handfatets vattenlås. Sätt slangänden på adaptern. Dra åt slangklämman med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter. 52

53 Uppställning och anslutning Elanslutning Tvättmaskinen levereras anslutningsklar med en anslutningskabel och jordad stickpropp för ~230 V 50 Hz. Tvättmaskinen bör under inga omständigheter anslutas till förlängningskabel för att undvika potentiella risker (till exempel brandfara). För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare. Information om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför dessa uppgifter med elnätets data. 53

54 Förbrukningsdata Tvättmängd Förbrukningsdata Energi Vatten Programtid i kwh i l kort normal Vittvätt/ 95 C 6,0 kg 1, tim 09 min Kulörtvätt 60 C 1) 6,0 kg 1, tim 49 min 60 C 3,0 kg 0, min 40 C 1) 6,0 kg 0, tim 05 min 40 C 2) 3,0 kg 0, min Strykfri tvätt 40 C 1) 3,0 kg 0, tim 02 min 1 tim 19 min Fintvätt 30 C 2,0 kg 0, min 59 min Automatic 40 C 3,5 kg 0,35-0, min 1 tim 13 min Mörka textilier 40 C 3,0 kg 0, tim 03 min 1 tim 13 min Skjortor 40 C 2,0 kg 0, min Jeans 40 C 3,0 kg 0, min 1 tim 00 min Express 40 C 3,0 kg 0, min Siden 30 C 1,0 kg 0, min Ylle 30 C 2,0 kg 0, min 1) Testprogram enligt EN ) Kort program för testinstitut. Tillvalsfunktionen Kort måste väljas. Förbrukningen kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, temperaturen på det vatten som rinner in, rumstemperatur, mängd och typ av tvättgods, variationer i elnätet samt valda tillvalsfunktioner. 54

55 Tekniska data Höjd Bredd Djup Djup med öppen lucka Höjd för inbyggnad under bänkskiva Bredd för inbyggnad under bänkskiva Djup för inbyggnad under bänkskiva Vikt Kapacitet Anslutningsspänning Anslutningseffekt Säkring Förbrukningsdata Vattentryck min Vattentryck max Tilloppsslangens längd Avloppsslangens längd Anslutningskabelns längd Pumphöjd max Pumplängd max CE-godkänd 850 mm 595 mm 580 mm 975 mm 820 mm 600 mm 600 mm 93 kg 6 kg torr tvätt se typskylt se typskylt se typskylt se avsnittet "Förbrukningsdata" 100 kpa (1 bar) kpa (10 bar) 1,60 m 1,50 m 1,60 m 1,00 m 5,00 m se typskylt 55

56 Programmeringsfunktioner för ändring av standardvärden Med programmeringsfunktionerna kan tvättmaskinen anpassas till användarens individuella behov.

57 Programmerbara funktioner Extra vatten Med knappen Extra vatten kan man utföra inställningen för extra vatten. Det finns fyra olika valmöjligheter: Inställning 1: mer vatten i sköljomgångarna Inställning 2: mer vatten i huvudtvätten och i sköljomgångarna (inställning vid leverans) Inställning 3: en extra sköljomgång i programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt Inställning 4: mer vatten i huvudtvätten och i sköljomgångarna och en extra sköljomgång i programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt Man programmerar och sparar enligt stegen till : De programmerbara funktionerna aktiveras med hjälp av Start-knappen och programväljaren. Start-knappen och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen. Kontrollera att: Tvättmaskinen är avstängd. Tvättmaskinsluckan är stängd. Programväljaren står på Stopp. Tryck på Start-knappen och håll den intryckt under stegen och. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Vänta tills Start-knappens kontrollampa lyser och släpp sedan Start-knappen. Vrid programväljaren till Vit-/Kulörtvätt 60 C: I displayen blinkar nu ett P omväxlande med talet 1, 2, 3 eller 4. Genom att trycka på Start-knappen kan man välja en annan inställning. I displayen blinkar P:et omväxlande med en 1 = inställning 1 är vald 2 = inställning 2 är vald 3 = inställning 3 är vald 4 = inställning 4 är vald Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Den valda inställningen har nu sparats på knappen Extra vatten. Denna inställning är sparad tills en annan inställning programmeras. 57

58 Programmerbara funktioner Skongång För skonsam tvättning av lätt smutsade textilier. Trumman roterar mindre. Skongång kan användas i programmen Vit-/Kulörtvätt, Express, och Automatic. Om skongång har programmerats tvättar maskinen med extra skonsam tvättrytm i alla programavsnitt i det valda programmet. Skongången är inte aktiverad vid leverans. Man programmerar och sparar enligt stegen till : De programmerbara funktionerna aktiveras med hjälp av Start-knappen och programväljaren. Start-knappen och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen. Kontrollera att: Tvättmaskinen är avstängd. Tvättmaskinsluckan är stängd. Programväljaren står på Stopp. Tryck på Start-knappen och håll den intryckt under stegen och. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Vänta tills Start-knappens kontrollampa lyser och släpp sedan Start-knappen. Vrid programväljaren till Vit-/Kulörtvätt 40 C: I displayen blinkar nu ett P omväxlande med talet 0 eller 1. 0 = skongången är inte aktiverad. 1 = skongången är aktiverad. Genom att Start-knappen trycks ned växlar displayen från 0 till 1 eller från 1 till 0. Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Den valda funktionen har nu sparats. Den är sparad tills den ändras igen. 58

59 Programmerbara funktioner Avkylning av tvättvatten för Vit-/Kulörtvätt I slutet av huvudtvätten rinner det in extra vatten in i trumman för att kyla ned tvättvattnet. Avkylningen av tvättvattnet sker när temperaturen 95 C väljs. Avkylningen av tvättvattnet bör aktiveras: om avloppsslangen leds till ett handfat eller en golvbrunn för att förebygga risk för skållning. i fastigheter vars avloppsrör inte uppfyller kraven i DIN Funktionen avkylning av tvättvattnet för Vit-/Kulörtvätt är inte aktiverad vid leverans. Man programmerar och sparar enligt stegen till : De programmerbara funktionerna aktiveras med hjälp av Start-knappen och programväljaren. Start-knappen och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen. Kontrollera att: Tvättmaskinen är avstängd. Tvättmaskinsluckan är stängd. Programväljaren står på Stopp. Tryck på Start-knappen och håll den intryckt under stegen och. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Vänta tills Start-knappens kontrollampa lyser och släpp sedan Start-knappen. Vrid programväljaren till Vit-/Kulörtvätt 30 C: I displayen blinkar nu ett P omväxlande med talet 0 eller 1. 0 = avkylningen av tvättvattnet är avstängd. 1 = avkylningen av tvättvattnet är inkopplad. Genom att Start-knappen trycks ned växlar displayen från 0 till 1 eller från 1 till 0. Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Den valda funktionen har nu sparats. Den är sparad tills den ändras igen. 59

60 Programmerbara funktioner Memory-funktion Om en tillvalsfunktion väljs till ett tvättprogram och / eller centrifugeringsvarvtalet ändras, sparar maskinen denna inställning när programmet startar. När tvättprogrammet väljs nästa gång visas de sparade tillvalsfunktionerna och / eller centrifugeringsvarvtalet. Memory-funktionen är avstängd vid leverans. Man programmerar och sparar enligt stegen till : De programmerbara funktionerna aktiveras med hjälp av Start-knappen och programväljaren. Start-knappen och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen. Kontrollera att: Tvättmaskinen är avstängd. Tvättmaskinsluckan är stängd. Programväljaren står på Stopp. Tryck på Start-knappen och håll den intryckt under stegen och. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Vänta tills Start-knappens kontrollampa lyser och släpp sedan Start-knappen. Vrid programväljaren till Strykfri tvätt 60 C: I displayen blinkar nu ett P omväxlande med talet 0 eller 1. 0 = memory-funktionen är avstängd. 1 = memory-funktionen är inkopplad. Genom att Start-knappen trycks ned växlar displayen från 0 till 1 eller från 1 till 0. Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Den valda funktionen har nu sparats. Den är sparad tills den ändras igen. 60

61 Programmerbara funktioner Blötläggningstid Knappen Blötläggning kan programmeras med en blötläggningstid mellan 30 minuter och 2 timmar (i 30-minuterssteg). Om tilläggsfunktionen "Blötläggning" väljs läggs den valda blötläggningstiden till, före det egentliga tvättprogrammet. Knappen Blötläggning är vid leverans inställd på 2 timmar. Man programmerar och sparar enligt stegen till : De programmerbara funktionerna aktiveras med hjälp av Start-knappen och programväljaren. Start-knappen och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av panelen. Kontrollera att: Tvättmaskinen är avstängd. Tvättmaskinsluckan är stängd. Programväljaren står på Stopp. Tryck på Start-knappen och håll den intryckt under stegen och. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Vänta tills Start-knappens kontrollampa lyser och släpp sedan Start-knappen. Vrid programväljaren till Strykfri tvätt 40 C: I displayen blinkar nu ett P omväxlande med talet 1, 2, 3 eller 4. Genom att trycka på Start-knappen kan man välja en annan inställning. I displayen blinkar P:et omväxlande med en 1 = 2 tim blötläggning (inställning vid leverans) 2 = blötläggning 1 tim 30 min 3 = blötläggning 1 timme 4 = blötläggning 30 min Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. Knappen Blötläggning är nu programmerad med den valda blötläggningstiden. Den är sparad tills dess en annan blötläggningstid programmeras. 61

62 Extra tillbehör Miele står för perfekt skötsel av tvätt. Mieles tvättmaskiner har en mängd olika specialtvättprogram vars tvättförlopp är optimalt anpassade till olika typer av textilier. Mieles utveckling av egna specialtvättmedel (CareCollection) och skötselprodukter erbjuder dig ett enastående system för skonsam rengöring och skötsel av dina textilier. Vi presenterar här Mieles CareCollection och Mieles skötselsprodukter. Dessa och många andra intressanta produkter kan du beställa via internet. Alla dessa produkter kan du också köpa hos Mieles reservdelsavdelning. CareCollection Miele specialtvättmedel Outdoor Mieles specialtvättmedel Outdoor är ett särskilt skonsamt och effektivt tvättmedel som vårdar dina vattenavvisande Outdoor-kläder på bästa sätt. Träningskläder Mieles specialtvättmedel Träningskläder tvättar dina träningskläder och också dina träningskläder av mikrofiber extra skonsamt. Dina träningskläder blir snabbt rena och fräscha och oangenäm lukt har ingen chans att bita sig fast. Dun Med en bas av milda tensider och naturliga hjälpämnen gör specialtvättmedlet att dunet förblir fluffigt och att det bibehåller sin naturliga elasticitet. Miele Impregneringsmedel Miele impregneringsmedel omsluter materialets fibrer och och gör dem vatten-, vind- och smutsavvisande utan att textiliernas yta blir kletig. På så vis behåller materialet sin andningsförmåga och elasticitet. 62

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. sv-se M.-Nr. 09 706

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3132 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123

Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr. 06 074 080

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 164 540 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus se-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 835 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 086 030 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 518 910 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5105 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5105 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5105 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 260 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell Säkerhetsanvisningar Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen. Leveransomfattning beroende på modell Tvättmaskinen är tung var försiktig när du lyfter den. Varning: Slangar som frusit kan spricka och

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 520 750 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 845 510 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 770 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/tork-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 600 980 Innehåll Bidra till att skona

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna

Ta bort transportsäkringarna Säkerhetsanvisningar Medföljande tillbehör beroende på modell Fukt i trumman kan bero på slutkontrollen. Ta bort transportsäkringarna Vattenanslutning beroende på modell Tvättmaskinen är tung - var försiktig

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW 15600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838258

Din manual HUSQVARNA QW 15600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QW 15600. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QW 15600 instruktionsbok

Läs mer

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning.

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning. Om tvättmaskinen Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsprodukt av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga energi- och vattenförbrukning. Innan maskinerna lämnar vår fabrik

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens.Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning.

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer