Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad tvättmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för tvättmaskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska tvättmaskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda tvättmaskinen Manöverpanel...13 Första gången du använder tvättmaskinen Tvätta miljövänligt...16 Energi- och vattenförbrukning Tvättmedelsförbrukning...16 Eco Feedback...17 Så här tvättar man...18 Snabbinstruktion...18 Centrifugering...23 Slutcentrifugeringsvarvtal...23 Senare start...24 Programöversikt...25 Tillval Kort...29 Fläckar...29 Ytterligare tillval...29 Skrynkelreducering Förtvätt...30 Blötläggning...30 Programförlopp...32 Skötselsymboler...34 Ändra programförlopp Avbryta programmet...35 Avbryta program tillfälligt Ändra program...35 Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart...36 Barnsäkerhetsspärr

4 Innehållsförteckning Tvättmedel...37 Rätt tvättmedel Doseringshjälp Avhärdningsmedel Komponenter - tvättmedel Stärkning och sköljning med sköljmedel...39 Blekning och färgning...39 Rengöring och skötsel...40 Rengöra trumman (Info Hygien) Rengöra hölje och manöverpanel...40 Rengöra tvättmedelsbehållaren...40 Rengöra vattentilloppsfiltren...42 Hur man klarar av mindre störningar själv...43 Vadgörmanom Det går inte att starta något tvättprogram...43 I displayen visas följande felmeddelanden och programmet avbröts I displayen visas följande...45 Allmänna problem med tvättmaskinen...46 Otillfredsställande tvättresultat...48 Luckan kan inte öppnas Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp...50 Service...52 Reparationer...52 Programuppgradering (Update) Extra tillbehör...52 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...53 Översiktsbild baksida...54 Uppställningsyta...55 Transportera tvättmaskinen till uppställningsplatsen...55 Avlägsna transportsäkringen Montera transportsäkringen

5 Innehållsförteckning Rikta tvättmaskinen...58 Justera maskinfötterna...58 Bygga in tvättmaskinen...59 Tvätt-torkpelare Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...61 Vattenavlopp...62 Elanslutning...63 Förbrukningsdata...64 Anvisningar för jämförande tvättester: Tekniska data...66 Inställningar...67 Öppna Inställningar...67 Välja inställning...67 Göra inställning Avsluta inställning...67 Språk Total förbrukning...68 Extra vatten...68 Blötläggning Skongång Avkyln. tvättvatten Pinkod...69 Temperaturskala...70 Summer...70 Kvitteringssignal...70 Ljusstyrka Standby för display...71 Memory...71 Skrynkelskydd...71 Extra tillbehör CareCollection

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Tvättmaskinen är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för att tvätta textilier vilka enligt skötseletiketten är lämpade att tvättas i maskin. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. 6

7 Om det finns barn i hemmet Säkerhetsanvisningar och varningar Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med tvättmaskinen. Tänk på att luckans glas blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i kontakt med luckglaset medan tvättmaskinen är igång. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur eluttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. Mieles vattenskyddssystem skyddar mot vattenskador under följande förutsättningar: När vatten- och elanslutning är installerade enligt gällande föreskrifter. Vid synliga skador måste tvättmaskinen utan dröjsmål repareras. Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätt- eller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. Var försiktig när du öppnar tvättmaskinsluckan när ångfunktionen har använts. Du kan bränna dig på ångan som kommer ur tvättmaskinen, på den varma trumman och på det varma luckglaset. Backa en bit från tvättmaskinen och vänta tills ångan försvunnit. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva göra det ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noga. Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. Om du skulle råka få tvättmedel i ögat, skölj det direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 12

13 Använda tvättmaskinen Manöverpanel Knapp EcoFeedback Mer information hittar du i avsnittet "Eco Feedback". Knappar för tillval Med dessa knappar kan du komplettera tvättprogrammen med olika tillvalsfunktioner. Display Närmare förklaringar finns på nästa sida. Knapp Senare start ( )* Med denna knapp kan du välja en senare tid för programstart. Knapp Temperatur (OK)* Med denna knapp väljer du önskad tvättemperatur. Knapp Centrifugeringsvarvtal ( )* Med denna knapp kan du välja önskat slutcentrifugeringsvarvtal, Sköljstopp/ eller Utan. * (, OKoch ) har också en ytterligare funktion. Se nästa sida. Optiskt gränssnitt PC Denna används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bland annat för uppdatering). Knapp Start/Stop Med denna knapp startar du det valda tvättprogrammet och avbryter ett redan startat program. Programväljare Med denna väljer du önskat tvättprogram. Kontrollampan för det valda programmet tänds. Du kan vrida programväljaren både åt höger och vänster. Knapp Med denna knapp kopplar du in och stänger av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om den inte används. Knapp Lucka Med denna knapp öppnar du luckan. 13

14 Använda tvättmaskinen Ytterligare funktion för knapparna Senare start ( ), Temperatur (OK) och Centrifugeringsvarvtal ( ) Vid val av programväljarställningen Ytterligare program och i inställningar har dessa knappar andra funktioner. Denna andra funktion visas med hjälp av symboler. Knappen Senare start ( ) flyttar urvalslistan åt höger eller gör aktuellt värde lägre. Knappen Centrifugeringsvarvtal ( ) flyttar urvalslistan åt vänster eller gör aktuellt värde högre. Knappen Temperatur (OK) bekräftar det valda programmet, det inställda värdet eller öppnar undermenyn till den valda inställningen. Programtid Efter programstart visas den uppskattade programtiden i timmar och minuter i displayen. När ett program startas med Senare start visas programtiden först när programmet har startats. Under de första åtta minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga och fastställer tvättmängden. Detta kan innebära förlängd eller förkortad tvättid. Senare start Den tid som har valts för Senare start visas. Tiden fram till programstart räknas ned. Om programstarten skjuts fram mer än tio timmar visas nedräkningen i steg om en timme och om starten skjuts fram 9 timmar och 59 minuter eller mindre räknas tiden ned i steg om en minut. När tiden fram till programstart har räknats ned startar programmet och i displayen visas den beräknade programtiden. Inställningar Med inställningar kan du anpassa tvättmaskinen till dina individuella behov. 14

15 Första gången du använder tvättmaskinen Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas vatten kvar i tvätttrumman. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom tvättmaskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram utan tvätt och utan tvättmedel köras. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket skum. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. Tryck på knappen. När tvättmaskinen kopplas in första gången visas en välkomstbild. Välkomstbilden försvinner efter den första avslutade körningen av ett tvättprogram som överstiger en timme. Ställa in displayspråk Du uppmanas att ställa in önskat språk för displayen. Att ändra språk är när som helst möjligt med hjälp av inställningarna. deutsch Välj önskat displayspråk genom att vrida programväljaren. Bekräfta det valda språket med knappen Start/ Stop. Påminnelse om transportsäkring För att undvika skador på tvättmaskinen måste transportsäkringen avlägsnas innan det första programmet startas. Bekräfta att transportsäkringen är borttagen genom att trycka på knappen Start/Stop. Starta det första tvättprogrammet Programmet Bomull är automatiskt valt. Använd detta program till den första tvättomgången utan tvätt och utan tvättmedel. Öppna vattenkranen. Tryck på knappen Start/Stop. Stäng av tvättmaskinen när programmet är avslutat. Den första idrifttagningen är genomförd. 15

16 Tvätta miljövänligt Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Vid mindre mängder tvätt ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att ändras något under tvättprocessen. Använd programmet Express 20 för mindre mängder tvätt. Moderna tvättmedel gör att du även kan tvätta med lägre tvättemperaturer (till exempel 20 C). Använd motsvarande temperaturinställningar för att spara energi. För att tvättmaskinen ska hållas så fräsch som möjligt rekommenderar vi att du startar ett tvättprogram på minst 60 C då och då. Meddelandet Info Hygien i displayen påminner om detta Tvättmedelsförbrukning Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen när du ska dosera tvättmedel. Tänk också på hur smutsig tvätten är när du doserar tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld (cirka 1 / 3 mindre tvättmedel om tvättmaskinen bara är fylld till hälften). Använda tillvalsfunktioner rätt (Kort, Förtvätt och Blötläggning) Välj ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synliga fläckar ett tvättprogram utan tillvalsfunktion för normalt till starkt smutsade textilier med synliga fläckar ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Blötläggning för mycket starkt smutsade textilier ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Förtvätt för textilier med större mängder smuts (till exempel damm och/eller sand). Tips för efterföljande torkning i torktumlare Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning. 16

17 Tvätta miljövänligt Eco Feedback Via knappen Eco Feedback får du information om tvättmaskinens energi- och vattenförbrukning. Informationen visas när du håller knappen Eco Feedback intryckt. I displayen visas olika information när du trycker på knappen Eco Feedback: Före och under programförloppet visas en prognos. Och i slutet visas vatten- och energiförbrukning. 1. Prognos Med hjälp av ett stapeldiagram visas den beräknade förbrukningen. Energi Vatten Ju mer av stapeldiagrammet som syns ( ), desto högre är energi- och vattenförbrukningen. Prognosen ändras beroende på tvättprogram, temperatur och tillval. 2. Faktisk förbrukning Vid programslut, innan du öppnar luckan, kan du avläsa den faktiska energi- och vattenförbrukningen. Tryck in knappen Eco Feedback och håll den intryckt. 1,5 kwh 55 l När du öppnar luckan eller efter automatisk avstängning efter programslut återgår informationen till prognosen. När du har valt tvättprogram, trycker du in knappen Eco Feedback och håller den intryckt. Total förbrukning Inställningen Total förbrukning ger information om den sammanlagda energioch vattenförbrukningen över tid. Energiförbrukningen avrundas alltid till heltal. Mer information hittar du i avsnittet "Inställningar". 17

18 Så här tvättar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (,,,...) steg för steg. Sortera tvätten Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Sortera tvätten Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (vid kragen eller sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar av sig på ljusare plagg. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda. Töm alla fickor. Främmande föremål (till exempel mynt, spikar och gem) kan skada textilier och maskindelar. Förbehandla fläckar Avlägsna eventuella fläckar från textilierna innan de tvättas, helst så länge fläckarna är nya. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte! Vid behandling av textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Allmänna råd Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Stickade plagg, jeans, byxor och trikåplagg (till exempel T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som till exempel lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol ). 18

19 Så här tvättar man Koppla in tvättmaskinen Trumbelysningen tänds. Belysningen i trumman slocknar automatiskt efter fem minuter. För att koppla in trumbelysningen igen så trycker du på knappen Lucka. Lägg i tvätten Öppna luckan med hjälp av knappen Lucka. Lägg i tvätten ovikt och utan att pressa i trumman. Tvätt i olika storlekar höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugeringen. Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i förhållande till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Välj program A. Att välja program via programväljaren Vrid programväljaren åt vänster eller höger för att välja önskat program. När kontrollampan bredvid programnamnet lyser är programmet valt. Under inställningen Ytterligare program finns fler program. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. 19

20 Så här tvättar man B. Att välja program via programväljarinställningen Ytterligare program och displayen Välj temperatur och/eller centrifugeringsvarvtal Du kan ändra den förprogrammerade temperaturen och/eller varvtalet. 1: Du kan ändra temperatur genom att trycka på knappen Temperatur och centrifugeringsvarvtal genom att trycka på knappen Centrifugeringsvarvtal. Välj tillval Vrid programväljaren åt höger tills kontrollampan bredvid Ytterligare program lyser. I displayen står: Med hjälp av knapparna Senare start ( ) och Centrifugeringsvarvtal ( ) bläddrar du i urvalslistan. När det önskade programmet står i displayen, bekräftar du det med knappen Temperatur (OK). Välj önskat tillval med motsvarande knapp. Om du väljer en tillvalsfunktion, lyser motsvarande kontrollampa. Alla tillval kan inte väljas till alla tvättprogram. Om ett tillval inte kan väljas är detta inte tillåtet för det aktuella tvättprogrammet. Mer information om de olika tillvalen finns i avsnittet "Tillvalsfunktioner". 20

21 Så här tvättar man Koppla in Senare start (om så önskas) Programstarten kan skjutas fram från 15 minuter och upp till 24 timmar. På så sätt kan du till exempel utnyttja billigare nattaxa för el. Ytterligare information finns i avsnittet "Senare start". Tillsätt tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt..... underdosering av tvättmedel leder till: att tvätten inte blir ren och med tiden solkig och hård fettpartiklar på tvätten kalkavlagringar på värmeelementen.... överdosering av tvättmedel leder till: kraftig skumbildning och därigenom sämre tvättmekanik och ett dåligt tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång högre belastning på miljön. Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. Tvättmedel för förtvätt (rekommenderad uppdelning av tvättmedelsmängden: Fyll på 1 / 3 i facket och 2 / 3 i facket ). Tvättmedel för huvudtvätt och blötläggning. Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Skjut in tvättmedelsbehållaren. Mer information om tvättmedel och dosering hittar du i avsnittet "Tvättmedel". 21

22 Så här tvättar man Starta ett program Tryck på den blinkande knappen Start/Stop. Om du har valt Senare start visas tiden som räknas ner i displayen. När tiden för programstart är inne eller direkt efter start visas den beräknade programtiden i displayen. Under de första 8 minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga. Detta kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid. Programförloppet visas i displayen. Tvättmaskinen informerar dig om aktuellt programavsnitt. Trumbelysningen släcks efter programstarten. Programslut - ta ut tvätten I Skrynkelskydd växlar visningen i displayen mellan: 0:00 Skrynkelskydd och 0:00 Programslut Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! De kan krympa eller färga av sig på andra plagg vid nästa tvätt. Kontrollera att inga föremål har fastnat i tätningsringen vid luckan. Stäng av tvättmaskinen med knappen. Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas av misstag och skada tvätten. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs tvättmaskinen av automatiskt. Tvättmaskinen kopplas in igen genom att du trycker på knappen. Öppna luckan med hjälp av knappen Lucka. Ta ut tvätten. 22

23 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Bomull Strykfri tvätt Ylle Outdoor 800 Impregnering Express Maskinrengöring Duntäcken Syntet 600 Automatic plus Skjortor 600 Finish ånga Mörka textilier/jeans Hygien Centrifugering Extra sköljn./stärkning Du kan reducera varvtalet för slutcentrifugeringen om du vill. Det är inte möjligt att välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det som anges ovan. Mellancentrifugering Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Bomull tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 varv/minut. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välj inställningen Sköljstopp med hjälp av knappen Centrifugeringsvarvtal. Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljomgången. Textilierna blir på så vis mindre skrynkliga om det skulle vara så att de inte tas ut ur trumman direkt efter avslutat program. Starta slutcentrifugering Tvättmaskinen föreslår maximalt tillåtet varvtal för centrifugeringen. Du kan välja ett lägre varvtal. Med knappen Start/Stop startar du slutcentrifugeringen. Avsluta programmet Tryck på knappen Lucka. Tvättmaskinen töms på vatten. Tryck en gång till på knappen Lucka för att öppna luckan. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering (Utan ) Välj inställningen Utan med hjälp av knappen Centrifugeringsvarvtal. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. För denna inställning tillkommer en extra sköljomgång i en del program. 23

24 Senare start Med Senare start kan du välja en senare tidpunkt för programstarten. Programstarten kan skjutas fram från 15 minuter upp till 24 timmar. På så sätt kan du till exempel utnyttja billigare nattaxa för el. Välja tid Tryck på knappen Senare start. I displayen visas följande: 0: Varje gång du trycker på knappen Senare start skjuter du fram programstarten med 15 minuter om starten flyttas fram mindre än en timme med 30 minuter om starten flyttas fram mindre än 10 timmar med en timme om starten flyttas fram mer än tio timmar. Om du håller knappen Senare start intryckt, räknas tiden automatiskt upp till 24 timmar. Ändra Senare start kan ändras när som helst genom att du trycker på knappen Senare start. Radera Senare start Tryck på knappen Senare start igen när det står 24 h. Om Senare start raderas efter det att du har tryckt på knappen Start/Stop, startar tvättprogrammet direkt. Starta Tryck på knappen Start/Stop för att aktivera Senare start. I displayen visas: 4:30 till start När tiden fram till programstarten har avlöpt, startar tvättprogrammet och i displayen visas den beräknade tvättiden 24

25 Programoversigt Bomull 90 C till kallt maximalt 8,0 kg Textilier T-shirtar, underkläder, bordsdukar och så vidare. Textilier av bomull, linne och blandmaterial. Tips Inställningarna 60 C och 40 C skiljer sig från / genom: kortare programtider längre temperaturhålltider högre energiåtgång. Välj 60 C eller högre temperatur för särskilda hygieniska krav. Bomull / maximalt 8,0 kg Textilier Normalt smutsad bomullstvätt. Tips Ur energi- och vattenförbrukningssynpunkt är denna inställning den effektivaste för bomullstvätt. I programmet uppnås inte 60 C men tvätteffekten motsvarar den för programmet Bomull 60 C. Anvisning för testinstitut: Testprogram enligt EN och energimärkning enligt direktiv 1061/2010. Strykfri tvätt 60 C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Ylle 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Textilier av ylle och blandmaterial med ylle eller handtvättbara textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. 25

26 Programoversigt Outdoor 40 C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier Funktionsplagg som jackor och byxor med membran som Gore- Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER och så vidare. Tips Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel. Vid behov kan kläder för utomhusbruk efterbehandlas i programmet Impregnering. Vi rekommenderar dock inte impregnering efter varje tvätt. Impregnering 40 C maximalt 2,5 kg Textilier För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller dukar av övervägande del syntetfiber, för att få en vatten- och smutsavvisande verkan. Tips Textilierna ska vara nytvättade och centrifugerade eller torra. Får att få optimal effekt ska även en termisk efterbehandling genomföras. Denna kan ske genom torkning i torktumlare eller genom att textilierna stryks. Express C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga. Tips Tillvalsfunktionen Kort kopplas automatiskt in. Maskinrengöring 75 C utan tvätt När man ofta tvättar i låga temperaturer kan det bildas bakterier i tvättmaskinen. Genom att rengöra tvättmaskinen reduceras antalet bakterier, svamp, beläggningar och lukt. Tips Ett optimalt resultat uppnår du genom att använda Mieles maskinrengöring. Alternativt kan du använda ett vittvättmedel i pulverform. Du doserar maskinrengöringsmedel eller vittvättmedel i tvättmedelsbehållaren. Lägg inte i tvätt. Rengöringen sker med tom tvättrumma. 26

27 Programoversigt Duntäcken 60 C till kallt max 2,5 kg 1 duntäcke 2,20 meter x 2,00 meter Textilier Täcken med fjädrar eller dun Tips Beakta textiliens/plaggets skötseletikett. Syntet 60 C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden samt maskintvättbara gardiner. Tips Välj bort centrifugeringsvarvtal för textilier som lätt blir skrynkliga. Det fina dammet som finns i gardiner kräver ofta ett program med förtvätt. Automatic plus 40 C till kallt maximalt 5,0 kg Textilier Textilier, sorterade efter färg, för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Tips För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (till exempel vattennivå, tvättrytm och centrifugeringsvarvtal). Skjortor 60 C till kallt maximalt 2,0 kg Tips Förbehandla kragar och manschetter allt efter hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Syntet. Finish ånga maximalt 2,0 kg Textilier Fuktiga, nytvättade och centrifugerade ytterkläder för vilka uppkomsten av skrynklor ska reduceras. Tips 5 6 skjortor motsvarar en tvättmängd på cirka två kg. Mindre mängder tvätt leder till ett bättre tvättresultat. Ta ut textilierna direkt efter programslut och torka dem sedan i torktumlaren i programmet Superkort eller Skrynkelreducering eller häng upp dem på en galge. 27

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning Art. Nr. 64598 9/04 JURA IMPRESSA E10/20/25 Svenska... 5 21 Legend: DISPLAY: ger information DISPLAY: var god och följ bildskärmens anvisningar. = Märk = Viktigt = Tips

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer