Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...6 Säkerhetsanvisningar och varningar....7 Använda tvättmaskinen Manöverpanel...14 Urvalsknappar...15 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Mielehome (ej i Sverige) Första gången du använder tvättmaskinen Nollställa belastningssensorn...23 Tvätta miljöanpassat Förbered tvätten Välj program...26 Välj temperatur och centrifugeringsvarvtal Välj tillval...27 Fläckar...27 Start kl./klar kl Barnsäkerhetsspärr Lägg i tvätt Tillsätt tvättmedel Starta programmet Starta Avbryta programmet Avbryta ett program tillfälligt Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand

3 Innehållsförteckning 6. Programslut - ta ut tvätten...34 Tillval Favoritprogram...37 Centrifugering...39 Slutcentrifugeringsvarvtal...39 Mellancentrifugering...39 Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Programöversikt...40 Programförlopp...44 Skötselsymboler...46 Tvättmedel...47 Rätt tvättmedel Doseringshjälp...49 Avhärdningsmedel...49 Fler komponenter...49 Medel för efterbehandling av tvätt Automatisk sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel...50 Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel...50 Blekning och färgning...50 Rengöring och skötsel...51 Rengöra trumman (Info Hygien) Rengöra hölje och manöverpanel...51 Rengöra tvättmedelsbehållaren Rengöra vattentilloppsfiltret

4 Innehållsförteckning Hur man klarar av mindre störningar själv...54 Vadgörmanom...?...54 Det går inte att starta något tvättprogram...54 I displayen visas följande felmeddelanden och programmet avbröts I displayen visas följande felmeddelande vid programslut...56 Fel vid avkänning av tvättmängd Allmänna problem med tvättmaskinen...58 Ett otillfredsställande tvättresultat...59 Luckan kan inte öppnas med knappen...60 Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Service...64 Reparationer...64 Programuppgradering (Update) Uppställning och anslutning Tvättmaskinen sedd framifrån...65 Översiktsbild baksida...66 Uppställningsyta...67 Bära tvättmaskinen till uppställningsplatsen...67 Avlägsna transportsäkringarna...67 Montera transportsäkringen Rikta tvättmaskinen...70 Justera maskinfötterna...70 Inbyggnad under bänkskiva...71 Anpassning till omgivande lådor...72 Anpassning Demontera kit med adapterlister...72 Montera frontplatta Frontplattans mått...73 Montera frontplattan...73 Frontplatta från en annan tillverkare...74 Förbereda frontplattan...74 Fastställa punkter för fastskruvning

5 Innehållsförteckning Montera sockel...76 Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...78 Vattenavlopp...79 Elanslutning...80 Förbrukningsdata...81 Anvisningar för jämförande tvättester: Tekniska data...82 Menyn Inställningar...83 Öppna menyn Inställningar...83 Välja inställningar...83 Språk Tid...83 Skongång Förlängd förtvättstid Bomull Vattenavkylning...84 Pinkod...84 Temperaturskala...85 Summer...85 Kvitteringssignal...85 Ljusstyrka Kontrast...85 Display och knappbelysning...86 Memory...86 Skrynkelskydd...86 Nollställning belastningssensor...86 Avsluta inställningar Extra tillbehör CareCollection

6 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad tvättmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för tvättmaskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Tvättmaskinen är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för att tvätta textilier vilka enligt skötseletiketten är lämpade att tvättas i maskin. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med tvättmaskinen. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till tvättmaskinen. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet om något av följande är gjort: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur eluttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. Mieles vattenskyddssystem skyddar mot vattenskador under följande förutsättningar: När vatten- och elanslutning är installerade enligt gällande föreskrifter. Vid synliga skador måste tvättmaskinen utan dröjsmål repareras. Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 10

11 Användningsområde Säkerhetsanvisningar och varningar Maximal tvättmängd är 5,5 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätt- eller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva göra det ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noga. Avfärgningsmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Avfärgningsmedel får inte användas i tvättmaskinen. Om du skulle råka få tvättmedel i ögat, skölj det direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Torktumlare och tvättmaskin kan monteras ihop som en tvättpelare. För att göra detta behövs en monteringssats från Miele för tvättpelare. Denna finns att köpa som extra tillbehör. Tänk på att köpa rätt monteringssats så att den passar din tvättmaskin och torktumlare. Tänk på att du köper en passande sockel till tvättmaskinen. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 13

14 Använda tvättmaskinen Manöverpanel Mielehome Visar att det är en Mielehome hushållsmaskin. Touchknapp (Information) Om touchknappen lyser finns information till den meny som visas i displayen. Gränssnitt för Miele service Kontroll- och överföringspunkt för Miele service (bland annat för uppdatering). Urvalsknappar Om touchknappen lyser är den aktiverad. Närmare förklaringar finns på nästa sida. Display I displayen visas valda funktioner programförlopp infotexter felmeddelanden. Touchknapp (Clear) Gå tillbaka till föregående meny. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på den två gånger. Ta bort inställda värden. Avbryta program. Touchknapp Start Programmet startar du via startknappen när den lyser grönt. Touchknapp För att koppla tvättmaskinen till och från. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om den inte används. Touchknapp För att öppna luckan. 14

15 Urvalsknappar Urvalsknapparna finns både till höger och vänster om displayen. Urvalsknappen lyser när den är aktiverad. Du kan göra följande via urvalsknapparna: Välja menypunkt En valbar menypunkt markeras med en punkt (). Om vänster urvalsknapp är aktiverad står punkten () före ordet. Om höger urvalsknapp är aktiverad står punkten () bakom ordet eller symbolen. Bläddra i menysidorna Om en menysida innehåller mer text (en lista) än vad som syns i displayen visas en rullningslist till höger som visar var du är i listan: Ändra värden Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Varje gång du trycker på en urvalsknapp flyttar du dig en rad i listan. I slutet av en lista visas en streckad linje. Bomull 1 5,5 kg 2:39 h 10:21 Temperatur (kallt - 90) + Varvtal 1600 v/min - Tillval Använda tvättmaskinen OK Med den högra touchknappen kan du höja (+) eller minska (-) det markerade värdet (60). Det ändrade värdet måste sedan bekräftas med den nedre knappen OK till höger. 15

16 Använda tvättmaskinen Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program under egna namn. Programförloppet Med hjälp av symboler i displayen visas vilket programavsnitt programmet är i. Tvättips Här får du hjälp att hitta rätt program. Tvättipset leder dig steg för steg till det rätta valet för din tvätt. Du får det optimala programmet för din tvätt. Du kan ändra den förinställda temperaturen, tillval och centrifugeringsvarvtal. Menyn Inställningar I menyn Inställningar kan du anpassa tvättmaskinens elektronik till olika krav. Mer information finns i avsnittet "Menyn Inställningar". Symbol Programförlopp Förtvätt Blötläggning Huvudtvätt Sköljning Sköljstopp Tömning Centrifugering Touchknapp Om det finns mer information till en menypunkt så tänds touchknappen. Tryck på knappen om du vill läsa informationen. Skrynkelskydd/Programslut 16

17 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Använda tvättmaskinen Favoritprogram Favoritprogram skapa nytt ändra radera Bomull Tvättips Strykfri tvätt Syntet... Temperatur... Varvtal Tillval* Fläckar Start kl. Klar kl. Barnsäkerhetsspärr Tvättmängd och dosering Bomull* Syntet* Bomull + Syntet* Ylle * Siden * Mikrofibrer* Linne* * Här följer fler undermenyer 17

18 Använda tvättmaskinen Inställningar Språk Tid* Skongång Förlängd förtvättstid Bomull Vattenavkylning Pinkod Temperaturskala Summer Kvitteringssignal Ljusstyrka Kontrast Display/Knappbelysning Memory Skrynkelskydd Nollställning belastningssensor Mielehome** Fjärrstyrning** * Här följer fler undermenyer ** Visas om tvättmaskinen är utrustad med en kommunikationsmodul (extra tillbehör). 18

19 Mielehome (ej i Sverige) I Mielehome-systemet skickar de kommunicerbara hushållsmaskinerna information om drifttillstånd och programförlopp via elnätet till en visningsmaskin /. Denna tvättmaskin är kommunicerbar och kan anslutas till Mielehome-systemet via en kommunikationsmodul. Visa information SuperVision-hushållsmaskin I displayen på vissa kommunicerbara hushållsmaskiner kan status för andra hushållsmaskiner visas. InfoControl XIC 2100 Via den mobila visningsapparaten som kan köpas som extra tillbehör kan information om andra hushållsmaskiner i hushållet visas akustiskt och optiskt. Det är möjligt att använda både visningsmaskin och visningsapparat samtidigt. Extra tillbehör som behövs Kommunikationsmodul XKM 2000 Mobil visningsapparat InfoControl XIC 2100 Tillbehören bifogas separata installations- och bruksanvisningar. Hemma i framtiden Mielehome-systemet kan byggas ut. I framtiden kommer de kommunicerbara hushållsmaskinerna till exempel att kunna kontrolleras och styras via till exempel en dator eller en mobiltelefon. Ytterligare information Ytterligare information om Mielehome, SuperVision och om framtida möjligheter hittar du på internet på 19

20 Första gången du använder tvättmaskinen Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas vatten kvar i tvättrumman. 1. Välkomstbild Den första idrifttagningen består av sex steg. Tvättmaskinen leder dig automatiskt genom stegen 1 till 5. Koppla in tvättmaskinen med knappen. Välkomstbilden visas i 3 sekunder. Sedan växlar displayen till inställning av språk. Välkomstbilden visas inte längre när en tvättomgång längre än 1 timme har genomförts fullständigt. 2. Ställa in språk Sprache 10:21 deutsch english español OK Välj önskat språk. Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Bekräfta valt språk med OK. 20

21 3. Ställa in tid (i förekommande fall) Ställ in aktuell tid. Första gången du använder tvättmaskinen Tid + - OK Med + och - kan du ställa in timmarna. Bekräfta med OK. Du kan nu ställa in minuterna och sedan bekräfta med OK. 4. Anvisning till Mielehome Denna kommunicerbara tvättmaskin skickar programdata till visningsapparaten för Mielehome-systemet via elnätet. Bekräfta anvisningen med OK. 5. Påminnelse om transportsäkring För att undvika skador på tvättmaskinen måste transportsäkringen avlägsnas innan det första programmet startas. Bekräfta med OK när du har avlägsnat transportsäkringen. 21

22 Första gången du använder tvättmaskinen 6. Starta det första tvättprogrammet Tvättmaskinen har en belastningssensor. Denna hjälper dig när du lägger tvätt i maskinen och ger anvisningar om tvättmedelsdosering. För att belastningssensorn ska fungera felfritt måste programmet Bomull 60 C köras som första program utan tvätt och utan tvättmedel. Öppna vattenkranen. Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Välj Bomull så öppnas undermenyn för Bomull. Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Den första idrifttagningen är avslutad efter tvättomgången. 22

23 Nollställa belastningssensorn Efter den första idrifttagningen måste du nollställa belastningssensorn på samma sätt som man ställer in en personvåg. Öppna luckan. Displayen växlar till huvudmenyn. Välj menyn Inställningar. Inställningar 10:21 Språk Tid Typ av tvättmedel/mängd Gå till menypunkten Nollställning belastningssensor. Välj denna menypunkt. Nollställning belastningssensor 10:21 Genomföra nollställning Bekräfta med touchknappen. Nollställningen utförs. Stäng av tvättmaskinen. 23

24 Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Vid mindre mängder tvätt ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att ändras något under tvättprocessen. Använd programmet Express 20 för mindre mängder tvätt. Tvättmedel idag gör att du även kan tvätta med lägre tvättemperaturer (till exempel 20 C). Använd motsvarande temperaturinställningar för att spara energi. För att tvättmaskinen ska hållas så fräsch som möjligt rekommenderar vi att du startar ett tvättprogram på minst 60 C då och då. Meddelandet Info Hygien i displayen påminner om detta Tvättmedelsförbrukning Följ tvättmedelsförpackningens anvisningar när det gäller dosering av tvättmedel. Beakta hur smutsig tvätten är när du doserar tvättmedel. Riktiga tillvalsfunktioner (Kort, Blötläggning och Förtvätt) Välj ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synliga fläckar ett tvättprogram utan tillvalsfunktion för normalt till starkt smutsade textilier med synliga fläckar ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Blötläggning för starkt smutsade textilier. ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Förtvätt för textilier med större mängder smuts (till exempel damm och/eller sand). Tips för maskinell torkning av tvätten Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning. 24

25 1. Förbered tvätten Om du behandlar textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (exempelvis kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Töm alla fickor. Främmande föremål (exempelvis mynt, spikar och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar. Sortera tvätten Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (som sitter vid kragen eller i sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar därför av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. Förbehandla fläckar Avlägsna eventuella fläckar på textilierna innan de tvättas, helst medan de fortfarande är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte! Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Allmänna tips Gardiner: Avlägsna gardinrullar och blyband före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol ). 25

26 2. Välj program Koppla in tvättmaskinen med knappen Trumbelysningen kopplas in och huvudmenyn visas i displayen. Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Välj önskat program. Välj temperatur och centrifugeringsvarvtal För varje tvättprogram är rekommenderade värden för temperatur och slutcentrifugeringsvarvtal inställda. De rekommenderade värdena kan beroende på program ändras inom vissa gränser. Bomull 1 5,5 kg 2:39 h 10:21 Temperatur + Varvtal 1600 v/min - Tillval Välj motsvarande menypunkt. OK Bomull 1 5,5 kg 1:59 h 10:21 Temperatur 50 C (kallt - 90) + Varvtal 1600 v/min - Tillval OK Med + och - kan du ändra de rekommenderade värdena. De aktuella värdena är angivna inom parentesen. Bekräfta det inställda värdet med OK. 26

27 2. Välj program Välj tillval Fläckar Välj menypunkten Tillval. Mer information om de enstaka tillvalsfunktionerna finns i avsnittet "Tillval". Tillval 10:21 Blötläggning Extra tyst Kort OK Välj önskat tillval. Du kan också välja fler tillval. Ett valt tillval visas med en bock. Här kan du välja olika fläckar för att på så vis få ett optimalt tvättresultat med fläckborttagning. För de fläckar som du väljer aktiveras automatiskt de tillval som behövs för att få bort dessa. För en del fläckar får du dessutom tips för förbehandling av fläcken. Välj menypunkten Fläckar. Välja fläckar 10:21 Blod Cola Ägg OK Välj de fläckar du vill ta bort. Du kan maximalt välja tre typer av fläckar per tvättprogram. Om du har valt tillvalet Kort, avaktiveras dessa automatiskt. 27

28 2. Välj program Start kl./klar kl. Du kan bestämma önskad programstart (Start kl.) eller önskad tid för programslut (Klar kl.). Tiden ställer du in i steg om 15 minuter. Programstarten eller programslutet kan flyttas fram maximalt 24 timmar. Efter det första 15-minuterssteget flyttas tiden sedan fram en kvart. Välj Start kl. eller Klar kl. Bomull 1 5,5kg 2:39 h 10:21 Fläckar + Start kl. 14:00 - Klar kl. 16:39 OK Välj önskad tid med + och - för Start kl. eller Klar kl. Bekräfta den inställda tiden med OK. Det fastlagda programslutet (Klar kl.) förskjuts om du ändrar temperatur, varvtal, tillval och/eller fläckar i efterhand. Efter programstart fastställs den faktiska tvättmängden. Därigenom kan programslutet flyttas fram eller tillbaka. 28

29 2. Välj program Barnsäkerhetsspärr Barnsäkerhetsspärren förhindrar att tvättmaskinen öppnas, och/eller att tvättprogrammet ändras eller avbryts under pågående program. Koppla in barnsäkerhetsspärren före programstart Bomull 1-5,5 kg 2:39 h 10:21 Start kl. Klar kl. Barnsäkerhetsspärr Välj menypunkten Barnsäkerhetsspärr. Välj till och bekräfta med OK. Barnsäkerhetsspärren aktiveras i och med programstarten och avaktiveras automatiskt vid programslut. Koppla in barnsäkerhetsspärren efter programstart Bomull 10: v/min Resttid 1:20 h ändra Välj ändra. Displayen växlar tillbaka till menyn för tvättprogram. Här kan du, såsom beskrivs ovan, koppla in barnsäkerhetsspärren. Avaktivera barnsäkerhetsspärren Gör på samma sätt som när du kopplar in barnsäkerhetsspärren. 29

30 3. Lägg i tvätt Tvättmängd och dosering Öppna luckan med hjälp av knappen. I displayen öppnas undermenyn Tvättmängd och dosering. En sensor i tvättmaskinen mäter tvättmängden i trumman. Displayen anger hur många procent av den maximala tvättmängden som är fylld. Den maximala tvättmängden varierar beroende på valt program. Dessutom visas lämplig tvättmedelsdosesring i procent till tvättmängden. Tvättmängden visas i steg om 25 %. Om tvättmängden är under 25 % eller om trumman är tom visas värdet <25 %. För en överfylld trumma visas Trumman är överfylld. Skaka ur plaggen och textilierna och lägg dem löst i trumman. Olika stora textilier och plagg höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugeringen. I displayen visas den uppnådda tvättmängden. Tvättmängd och dosering 10:21 Tvättmängd 50% Dosering 60% OK Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i relation till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 30

31 4. Tillsätt tvättmedel Följ anvisningarna i displayen för rätt tvättmedelsdosering. Det angivna procenttalet hänvisar till den angivna mängden tvättmedel på tvättmedelsförpackningen. 50 % = hälften 60 % = något mer än hälften 75 % = tre fjärdedelar 100 % = den rekommenderade tvättmedelsmängden. Beakta tvättens smutsighetsgrad och vattenhårdheten. Underdosering av tvättmedel leder till att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård det uppstår grå elastiska partiklar på tvätten det bildas kalkavlagringar på värmeelementen. Överdosering av tvättmedel leder till att det bildas för mycket skum vilket minskar den mekaniska bearbetningen av tvätten. Därmed försämras tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat vattenförbrukningen ökar genom den extra sköljomgång som automatiskt kopplas in belastningen på miljön blir större. Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. Tvättmedel för förtvätt (rekommenderad uppdelning av tvättmedelsmängden: Fyll på 1 / 3 i facket och 2 / 3 i facket ). Tvättmedel för huvudtvätten inklusive blötläggning. Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Skjut in tvättmedelsbehållaren. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". 31

32 5. Starta programmet Starta Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Bomull 10: v/min Resttid 2:39 h ändra Den beräknade programtiden som visas i displayen kan ändras under de första sex minuterna. Tvättmaskinen fastställer tvättens vattenupptagningsförmåga. Härigenom kan programtiden förlängas eller förkortas. Efter programstart kan du: Avbryta programmet Tryck på touchknappen. Bomull 10:21 fortsätt Avbryta program? Välj avbryt. Tvättmaskinen töms på vatten. avbryt Avbryta ett program tillfälligt Stäng av tvättmaskinen med knappen. För att fortsätta: Koppla in tvättmaskinen med knappen igen. 32

33 5. Starta programmet Ändra inom de första fem minuterna temperatur välja och välja bort tillvalen Kort, Extra vatten, Extra tyst och Extra sköljning centrifugeringsvarvtal välja och välja bort tillvalet Sköljstopp fram till slutcentrifugeringen börjar Bekräfta ändra och ändra önskad inställning. Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Tryck på knappen tills luckan öppnas. Lägg i eller plocka ur tvätt. Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Tänk på följande: Tvättmaskinen kan inte känna av ändringen av tvättmängd efter programstart. Därför utgår tvättmaskinen alltid från maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ur efter programstart. Den angivna programtiden kan förlängas. Luckan kan inte öppnas om tvättvattnets temperatur överstiger 55 C vattennivån överstiger ett visst värde programmet har kommit till avsnittet Centrifugering. Om du trycker in knappen i något av ovanstående fall visas följande i displayen: Luckan är spärrad 33

34 6. Programslut - ta ut tvätten Vid programslut växlar visningen i displayen mellan Skrynkelskydd och Programslut. Ta ut tvätten innan du stänger av maskinen Öppna luckan med hjälp av knappen. Ta ut tvätten. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs tvättmaskinen av automatiskt. Tvättmaskinen måste kopplas in igen genom att du trycker på knappen. Viktigt! Tvätten ska alltid tas ut innan tvättmaskinen stängs av. Endast på så vis garanteras att indikeringen av tvättmängden fungerar korrekt. Stäng av tvättmaskinen med knappen. Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas av misstag och skada tvätten. Glöm ingen tvätt i trumman! Den kan krympa eller färga av sig på andra plagg vid nästa tvätt. Kontrollera att inga föremål har fastnat i tätningsringen vid luckan. 34

35 Tillval Blötläggning För starkt smutsad tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita som till exempel blod, fett och kakao. Tiden för Blötläggning kan ställas in i 30-minuterssteg mellan 30 minuter och 6 timmar. Extra tyst Om du tvättar på till exempel kvällar och nätter kan du reducera ljudet från tvättmaskinen. När du väljer tillvalet Extra tyst centrifugerar inte tvättmaskinen och tillvalet Sköljstopp aktiveras. Programtiden förlängs. Avaktivera sköljstopp Gå in i undermenyn Tillval och avaktivera tillvalet Sköljstopp. I displayen visas: Tips: Använd Start kl. eller Klar kl. för att starta centrifugeringen vid ett senare tillfälle, till exempel på morgonen om du har tvättat på natten. Kort För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Tiden för huvudtvätten förkortas. Sköljstopp Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljomgången. Textilierna blir på så vis mindre skrynkliga om det skulle vara så att de inte tas ut ur tvättmaskinen direkt efter avslutat program. Ytterligare förklaringar hittar du i avsnittet "Centrifugering". Förtvätt För textilier med större mängder smuts som exempelvis damm och sand. Extra vatten Vattennivån för tvätt och sköljning höjs. Extra sköljning En extra sköljning görs för att uppnå ett bättre sköljresultat. 35

36 Tillval Följande tillvalsfunktioner kan väljas till programmen: Extra vatten Kort Extra tyst Förtvätt Sköljstopp Blötläggning Extra sköljning Bomull Strykfri tvätt Syntet Automatic plus Mörka textilier Skjortor Jeans Express 20 1) Ylle Siden Träningskläder Träningsskor 2) Outdoor Hygien Nya textilier Impregnering Gardiner 2) Huvudkuddar Mjukisdjur Stärkning Extra sköljning 1) förinställt tillval för programmet som kan väljas bort 2) förinställt tillval för programmet som inte kan väljas bort 36

37 Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program med valda inställningar under egna namn. Namnet kan bestå av maximalt 12 tecken. Favoritprogrammen sorteras i bokstavsordning. Spara favoritprogram Det finns två möjligheter att spara program som favoritprogram. 1. Öppna menyn Favoritprogram och välj skapa nytt. Sedan kan du ställa in programmet som vanligt. 2. När du har ändrat temperatur, centrifugeringsvarvtal och/ eller valt tillval, så väljer du spara under. Mata in favoritprogrammets namn Namn: 10:21 A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV Välj tecken Välj det första tecknet och bekräfta detta med Välj tecken. Fler tecken hittar du om du bläddrar till vänster eller höger med pilknapparna och. När du har matat in den första stora bokstaven växlar displayen sedan automatiskt till små bokstäver. Efter mellanslag växlar displayen till stor bokstav igen. 37

38 Favoritprogram Spara favoritprogrammets namn Välja favoritprogram Ändra favoritprogram Namn: Michael 1 10:22 Mellanslag Radera tecken abcdefghijkl Välj tecken Bekräfta namnet Välj Bekräfta namnet. Öppna menyn Favoritprogram. Där står de sparade programmen i bokstavsordning. Välj önskat favoritprogram. Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Programmet startar. Du kan ändra fastlagda parametrar (temperatur, centrifugeringsvarvtal och tillval). Välj ändra. Välj ut det favoritprogram som du vill ändra. Ändra önskade parametrar och spara dessa med Bekräfta namnet. Nästa gång du startar programmet är det ändrat. Radera favoritprogram Välj radera. Välj ut det favoritprogram som du vill radera. Bekräfta raderandet. Om du har sparat tio favoritprogram måste du radera ett om du vill spara ett nytt. 38

39 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Bomull Strykfri tvätt Syntet 600 Automatic plus Mörka textilier Skjortor 600 Jeans 900 Express Ylle Siden 600 Träningskläder Träningsskor Outdoor 800 Hygien Nya textilier Impregnering Gardiner 600 Huvudkuddar Mjukisdjur 900 Stärkning Extra sköljning Tömning Centrifugering Du kan reducera varvtalet för slutcentrifugeringen om du vill. Det är inte möjligt att välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det som anges ovan. Mellancentrifugering Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Bomull tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 varv/minut. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välj inställningen Sköljstopp. Starta slutcentrifugering Genom att trycka på knappen Start startar du slutcentrifugeringen. Avsluta programmet Tryck på knappen. Tvättmaskinen töms på vatten. Tryck en gång till på knappen för att öppna luckan. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering Ställ varvtalet på 0. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. För denna inställning tillkommer en extra sköljomgång i en del program. 39

40 Programöversikt Bomull 90 C till kallt maximalt 5,5 kg Textilier T-shirtar, underkläder, bordsdukar och så vidare. Textilier av bomull, linne och blandmaterial. Tips Inställningarna 60 C och 40 C skiljer sig från Eco 60 och Eco 40 genom: kortare programtider längre temperaturhålltider högre energiåtgång. Välj 60 C eller högre temperatur för särskilda hygieniska krav. Bomull / maximalt 5,5 kg Textilier Normalt smutsad bomullstvätt. Tips Ur energi- och vattenförbrukningssynpunkt är denna inställning den effektivaste för att tvätta bomull. I programmet uppnås inte 60 C men tvätteffekten motsvarar den för programmet Bomull 60 C. Anvisning för testinstitut: Testprogram enligt EN och energimärkning enligt direktiv 1061/2010. Strykfri tvätt 60 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Syntet 60 C till kallt maximalt 1,5 kg Textilier För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden Tips Välj bort centrifugeringsvarvtal för textilier som lätt blir skrynkliga. Automatic plus 40 C till kallt maximalt 4,5 kg Textilier Textilier, sorterade efter färg, för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Tips För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (till exempel vattennivå, tvättrytm och centrifugeringsvarvtal). 40

41 Programöversikt Mörka textilier 40 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Svarta och mörka textilier av bomull eller blandmaterial. Tips Tvätta plaggen ut och in. Skjortor 60 C till kallt maximalt 1,5 kg Tips Förbehandla kragar och manschetter beroende på hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Siden. Jeans 60 C till kallt maximalt 2,5 kg Tips Tvätta jeanstyg ut och in. Jeanskläder har ofta ett överskott av färg och färgar därför ofta av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. Express C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga. Tips Tillvalsfunktionen Kort är automatiskt aktiverad. Ylle 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Textilier av ylle och blandmaterial med ylle eller handtvättbara textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Siden 30 C till kallt maximalt 1,0 kg Textilier Siden och alla typer av handtvättbara textilier som inte innehåller ylle. Tips Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse. Träningskläder 60 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Kläder för sport och träning, som trikåer och byxor, träningskläder av mikrofiber och fleece. Tips Använd inget sköljmedel. Beakta skötseletiketten. 41

42 Programöversikt Träningsskor 40 C till kallt maximalt 2 par skor Textilier Endast gympaskor (inga skor av läder). Tips Beakta skötseletiketten. Ta bort grov smuts med hjälp av en borste. Stäng kardborrband. Använd inget sköljmedel. Använd torkningskorg för torkning i torktumlare. Outdoor 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Jackor och byxor av mikrofiber som Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER och så vidare. Tips Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel. Vid behov kan kläder för utomhusbruk efterbehandlas i programmet Impregnering. Vi rekommenderar dock inte impregnering efter varje tvätt. Hygien 90 C till 30 C maximalt 5,5 kg Textilier Textilier av bomull eller linne som har direkt hudkontakt eller textilier som har särskilda hygieniska krav, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder med mera. Tips För optimal hygien bör du välja en tvättemperatur från 60? och uppåt. Beakta textiliens/plaggets skötseletikett. Nya textilier 40 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Nya textilier av bomull, frotté och polyester. Tips Eventuellt kvarvarande kemiska ämnen från produktionen tvättas bort. Impregnering 40 C maximalt 2,0 kg Textilier För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller dukar av övervägande del syntetfiber, för att få en vatten- och smutsavvisande verkan. Tips Textilierna ska vara nytvättade och centrifugerade eller torra. Får att få optimal effekt ska även en termisk efterbehandling genomföras. Denna kan göras genom torkning i torktumlare eller genom att textilierna stryks. 42

43 Programöversikt Gardiner 40 C till kallt maximalt 1,0 kg Textilier Maskintvättbara gardiner. Tips För att avlägsna damm genomförs automatiskt en försköljning utan tvättmedel. Reducera eller välj bort centrifugeringsvarvtalet för gardiner som lätt blir skrynkliga. Ta bort gardinringar och andra eventuella gardinupphängningar. Huvudkuddar 90 C till kallt 2 kuddar (40 x 80 cm) eller 1 kudde (80 x 80 cm) Textilier Tvättbara huvudkuddar med syntetfyllning. Tips Beakta skötseletiketten. Mjukisdjur 40 C till kallt maximalt 1,0 kg Textilier Maskintvättbara mjukisdjur. Tips Tvätta inga mjukisdjur med halmfyllning. Stärkning Textilier Tips maximalt 5,5 kg Bordsdukar, servetter och yrkeskläder som måste stärkas Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Tvätt som ska stärkas bör vara nytvättad men utan användning av sköljmedel. Extra sköljning maximalt 5,5 kg Textilier För ursköljning av handtvättade textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Tömning För tömning av vatten. Centrifugering Tips Beakta det inställda varvtalet. 43

44 Programförlopp Huvudtvätt Sköljning Centrifugering Vattennivå Tvättrytm Vattennivå Sköljomgångar Mellancentrifugering Slutcentrifugering Bomull 2 4 1)2) Strykfri tvätt 2 3 3) Syntet 3 Automatic plus 2 3 3) Mörka textilier 3 4 3) Skjortor 2 Jeans 3 Express ) Ylle 2 Siden 2 Träningskläder 2 3 3) Träningsskor 6) 2 Outdoor 3 4) Hygien 3 4 2) Nya textilier 2 3 3) Impregnering Gardiner 6) 3 Huvudkuddar 3 Mjukisdjur 3 Stärkning Extra sköljning 2 Förklaringarna till fotnoterna finns på nästa sida. 44

45 Programförlopp = låg vattennivå = medelhög vattennivå = hög vattennivå = intensivrytm = normalrytm = skonrytm = sensitivrytm = gungrytm = handtvättsrytm Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med en belastningssensor. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Detta innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera något. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner är inte medräknade här. Kontrollamporna för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Undantag: I programmet Ylle ingår inte Skrynkelskydd. Du kan när som helst öppna luckan under skrynkelskyddsfasen. 1) Om du väljer en temperatur mellan 90 och 60 C genomförs 2 sköljomgångar. Om du väljer en temperatur under 60 C genomförs 3 sköljomgångar. 2) En tredje eller fjärde sköljomgång genomförs när: det är för mycket skum i trumman slutcentrifugeringsvarvtalet är lägre än 700 v/min Utan har valts. 3) En tredje sköljomgång genomförs när: Utan har valts. 4) Textilierna centrifugeras endast efter huvudtvätten. 5) Centrifugeringsomgång: Innan tvättprogrammet startar centrifugerar tvättmaskinen kudden för att avlägsna den luft som finns inuti den. Därefter rinner vattnet för huvudtvätten in via fack. 6) Förtvätt: För att avlägsna damm genomförs automatiskt en förtvätt utan tvättmedel. 45

46 Skötselsymboler Tvättning Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilken du kan tvätta textilien normal mekanisk påfrestning skonsam mekanisk påfrestning särskilt skonsam mekanisk påfrestning handtvätt ej tvättbar i vatten Exempel på programval Program Bomull Strykfri tvätt Syntet Ylle Siden Express Automatic Skötselsymbol Torkning Punkterna anger temperaturen normal temperatur reducerad temperatur ej lämpad för torkning i torktumlare Strykning och mangling Punkterna anger temperaturområdena cirka 200 C cirka 150 C cirka 110 C ej strykning/mangling Professionell rengöring Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel. våtrengöring ej kemtvätt Blekning alla oxidationsblekmedel tillåtna endast oxygenblekning tillåten ej blekning 46

47 Tvättmedel Rätt tvättmedel Vit- Kulör- Fin- Special-* Impregneringsmedel** tvättmedel Sköljmedel Bomull X X X Strykfri tvätt X X X Syntet X X X X Automatic plus X X X Mörka textilier 1) X X X X Skjortor X X X Jeans 1) X X X X Express 20 1) X X X Ylle X X Siden X X Träningskläder 1) X X X Träningsskor 1) X Outdoor X X Hygien 2) X X Nya textilier X X X Impregnering X Gardiner 2) X X X Huvudkuddar 1) X X X X Mjukisdjur 1) X X X Stärkning X Extra sköljning X 47

48 Tvättmedel 1) Använd flytande tvättmedel Om du väljer att tvätta med förtvätt rekommenderar vi att du använder en behållare för flytande tvättmedel i fack. Denna behållare finns att köpa hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. 2) Använd pulvertvättmedel * Specialtvättmedel: Tvättmedel som har tagits fram speciellt för dessa tvättprogram eller en viss typ av tvätt (till exempel Miele CareCollection, se avsnittet "Extra tillbehör"). ** Använd endast impregneringsmedel med anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa är baserade på fluorkemiska föreningar. Använd inte medel som innehåller paraffin. Tillsätt impregneringsmedel i facket. 48

49 Tvättmedel Du kan använda alla tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt. Användnings- och doseringsanvisningar står på tvättmedelsförpackningen. Doseringsmängden beror på hur smutsig tvätten är lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har till exempel tagit åt sig lukt. normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få fläckar. starkt smutsad tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattenmängd (beakta rekommenderad dosering) vattnets hårdhetsgrad. Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. Vattenhårdhet Hårdhetsområde Hårdhet i mmol/l Tyska hårdhetsgrader d mjukt (I) 0 1,5 0 8,4 medel (II) 1,5 2,5 8,4 14 hårt (III) över 2,5 över 14 Doseringshjälp Använd den doseringshjälp som tvättmedelstillverkaren tillhandahåller (till exempel doseringsmått eller tvättboll), särskilt när du doserar flytande tvättmedel. Avhärdningsmedel I hårdhetsområde II och III kan du tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan du dosera som för hårdhetsområde I. Fler komponenter Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i facket : 1. Tvättmedel 2. Avhärdningsmedel 3. Fläckborttagningsmedel På så vis spolas medlen in bättre. 49

50 Tvättmedel Medel för efterbehandling av tvätt Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning. Formsköljmedel innehåller syntetiska stärkmedel som gör att textilierna behåller sin form. Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. Automatisk sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Fyll på sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel i facket. Beakta den maximala fyllnadsnivån. Under den sista sköljomgången spolas medlet in. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i facket. Rengör tvättmedelsbehållaren, särskilt sughäverten, om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger. Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel Dosera och förbered medlet enligt anvisningen på förpackningen. Fyll på flytande medel i fack och pulver- eller trögflytande medel i fack. Välj programmet Stärkning. Välj ett centrifugeringsvarvtal eller tillvalsfunktionen Sköljstopp. Bekräfta med touchknappen Start. Blekning och färgning Använd inga blekningsmedel i tvättmaskinen. Färgning i tvättmaskinen är endast tillåtet för normalt hushållsbruk. Saltet som används vid färgningen kan vid frekvent användning angripa de rostfria delarna. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noggrant. 50

51 Rengöring och skötsel Rengöra trumman (Info Hygien) När du tvättar med låga temperaturer och/eller använder flytande tvättmedel finns det risk för att det bildas bakterier och uppstår lukt i tvättmaskinen. För att rengöra trumman och förhindra att lukt uppstår bör du köra programmet Bomull 75 C en gång i månaden med vittvättmedel när meddelandet Info Hygien visas i displayen. Rengöra tvättmedelsbehållaren Tvättmedelsbehållarens båda fack är självrengörande. Av hygieniska skäl bör hela tvättmedelsbehållaren rengöras regelbundet. Rengöra hölje och manöverpanel Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av tvättmaskinen. Spola på inga villkor av tvättmaskinen med en vattenslang. Rengör höljet och manöverpanelen med ett milt rengöringsmedel eller såpvatten och eftertorka med en mjuk trasa. Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. Dra ut tvättmedelsbehållaren till spärren, tryck på frikopplingsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren helt. Rengör den med varmt vatten. Använd inga rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna och andra delar av tvättmaskinen. 51

52 Rengöring och skötsel Rengöra utrymmet för tvättmedelsbehållaren Rengör sughäverten. 1. Dra ut sughäverten ur facket och rengör den under rinnande varmt vatten. Rengör även röret på vilket sughäverten sitter fast. 2. Sätt tillbaka sughäverten. Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i tvättmedelsbehållarens utrymme med hjälp av en flaskborste. Rengör sughäverten grundligt när du har använt flytande stärkmedel flera gånger. Flytande stärkmedel gör att sughäverten sätts igen. 52

53 Rengöring och skötsel Rengöra vattentilloppsfiltret För att skydda vattentilloppsventilen har tvättmaskinen ett filter. Filtret i tilloppsslangen bör kontrolleras varje halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan tidsintervallet bli kortare. Stäng vattenkranen. Skruva loss tilloppsslangen från kranen. Dra ut gummipackningen 1. Håll tilloppslangens fria ände neråt. Plastfiltret 2 faller ut. Rengör plastfiltret. Återmontera i omvänd ordning. Skruva fast förskruvningen ordentligt på vattenkranen och öppna kranen. Om det läcker vatten, dra åt förskruvningen. Smutsfiltret måste sättas tillbaka efter rengöringen. 53

54 Hur man klarar av mindre störningar själv Vadgörmanom...? Du kan själv åtgärda de flesta störningar och fel som eventuellt skulle kunna dyka upp under den dagliga användningen. Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det. Tänk på följande: Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Det går inte att starta något tvättprogram Problem Orsak Åtgärd Displayen förblir släckt. Du uppmanas i displayen att mata in en pinkod. Displayen och touchknapparna är släckta och touchknappen Start blinkar långsamt. Tvättmaskinen har ingen strömförsörjning. Pinkoden är aktiverad. Displayens och touchknapparnas belysning släcktes automatiskt för att spara energi. Kontrollera om stickproppen sitter i eluttaget säkringen är hel. Mata in pinkoden och bekräfta den. Avaktivera pinkoden om frågan inte ska visas nästa gång tvättmaskinen kopplas in. Bekräfta kort med touchknappen Start. Belysningen tänds igen. 54

55 Hur man klarar av mindre störningar själv I displayen visas följande felmeddelanden och programmet avbröts Felmeddelande Orsak Åtgärd 1) Fel: vattentillopp Fel: vattenavlopp Reaktion Waterproof Tekniskt fel F xxx Vattentilloppet är spärrat eller blockerat. Vattenavloppet är blockerat. Avloppsslangen ligger för högt. Vattenskyddssystemet har reagerat. Ett fel föreligger. Kontrollera om vattenkranen är tillräckligt öppen tilloppsslangen är böjd vattentrycket är för lågt. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. Maximalt tillåten pumphöjd är 1 meter. Stäng vattenkranen. Kontakta Miele service. Starta programmet en gång till. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. 1) För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen. 55

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 164 540 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. sv-se M.-Nr. 09 706

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus se-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 518 910 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning.

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning. Om tvättmaskinen Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsprodukt av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga energi- och vattenförbrukning. Innan maskinerna lämnar vår fabrik

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

Avsedd användning. uteslutande för användning inom hemmet, för tvättning av maskintvättbara textilier och handtvättbar ylle i tvättlösning,

Avsedd användning. uteslutande för användning inom hemmet, för tvättning av maskintvättbara textilier och handtvättbar ylle i tvättlösning, Din tvättmaskin Grattis! Du har tagit rätt beslut när du har bestämt dig för en modern, högklassig hushållsmaskin av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sparsam vattenoch energiförbrukning.

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Miele skontrumma 10 år HomeCare XL - kampanjmodeller med nya specialprogram

Miele skontrumma 10 år HomeCare XL - kampanjmodeller med nya specialprogram Miele skontrumma 10 år HomeCare XL - kampanjmodeller med nya specialprogram Stort jubileum Miele skontrumma 10 år 2 En världsnyhet inom textilvården - för 10 år sedan utvecklade Miele den patenterade¹)

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 086 030 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 835 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3132 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com Din nya tvättmaskin Du har valt att köpa en Premium tvättmaskin av märket Siemens. Tack vare innovativ teknologi utmärker

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123

Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr. 06 074 080

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Smeg. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Alla maskiner som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer