KDIX Monteringsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KDIX 8810. Monteringsanvisningar"

Transkript

1 KDIX 8810 Monteringsanvisningar

2

3 Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7

4 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Denna symbol indikerar en varning. Symbolen vill göra dig uppmärksam på potentiella risker som kan medföra personskador och t.o.m. leda till dödsolyckor. Samtliga säkerhetsanvisningar föregås av denna symbol samt antingen ordet FARA eller VARNING. Dessa ord innebär följande: FARA VARNING Risk för dödsolyckor eller allvarliga personskador om anvisningarna inte omgående iakttas. Risk för dödsolyckor eller allvarliga personskador om anvisningarna inte iakttas. Samtliga säkerhetsanvisningar talar om vad de potentiella riskerna består i, hur du gör för att reducera risken för skador och vad som händer om du inte iakttar anvisningarna. Denna diskmaskin är endast avsedd för inomhusbruk. Iaktta alla gällande bestämmelser och förordningar. Installera diskmaskinen enligt anvisningarna i denna installationsanvisning. Installationen skall ombesörjas av en behörig installatör. Diskmaskinen skall installeras i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser och förordningar för el- och vattenanslutningar. 4

5 Installationskrav Placeringskrav Skydda diskmaskinen och vattenledningarna mot frost. Frostskador täcks inte av garantin. Om diskmaskinen inte kommer att användas under en längre tid eller om den är placerad i ett utrymme där det finns risk för frost skall den vinterisoleras av behörig servicepersonal. Diskmaskinen levereras färdig för installation av en enhålsblandare. Om en två-, tre- eller fyrhålsblandare skall installeras måste nya hål tas upp av en behörig VVS-installatör enligt anvisningarna från blandarens tillverkare. APPARATENS MÅTT 557 mm totalt djup 877 mm total bredd 531 mm 561 mm 525 mm mellan fästskenorna 44 mm till mittpunkten på hålet för blandaren 504 mm till mittpunkten på kontrollventilen 209 mm diskhohöjd Fabriksinstallerade luftare 275 mm till mittpunkten på hålet för blandaren 32 mm 500 mm max. höjd vid uppfällt lock 166 mm till mittpunkten på diskhons avlopp diskmaskinens avlopp 254 mm Elsladd med 3-stifts jordad stickkontakt mm. Jordfelsbrytarens testknapp 856 mm mellan fästskenorna 357 mm till mittpunkten på diskmaskinens avlopp KRAV PÅ DISKBÄNKSSKÅP ANMÄRKNING: Utsågningen skall göras exakt enligt de angivna måtten +/- 1,6 mm. Diskmaskinens ovankant skall överlappa utsågningshålet på arbetsbänken med 11 mm på fram- och baksidan och 6,4 mm på sidorna. Diskbänksskåpet och arbetsbänken måste vara tillräckligt robusta så att de klarar diskmaskinens och diskhons belastning (180 kg). Min. 11 mm plan yta Bakkantslist 537 mm (se *ANMÄRKNING) 537 mm (se *ANMÄRKNING) Min. bredd vid installation av diskbänksskåp 914 mm 864 mm (se *ANMÄRKNING) Radie: 57 mm Diskhons tillopps- och avloppsanslutningar bör placeras på denna sida av diskbänksskåpet. Diskmaskinens tillopps- och avloppsanslutningar bör placeras på denna sida av diskbänksskåpet. 635 mm djup arbetsbänk. Arbetsbänken skall vara i våg. KRITISK RADIE Radie: 25 mm - Det högra bakre hörnet måste sågas ut till detta radiemått. Höger bakre hörn: Om arbetsbänkens tjocklek är större än 19 mm skall du mäta 19 mm nedåt och sedan såga ut hela hörnet med sågen vinklad mm 5

6 Installationskrav Det skall installeras separata vattenlås för diskhon och diskmaskinen. Diskmaskinens avlopp Om diskmaskinens avlopp mynnar ut genom den bakre väggen skall avloppsslangens mittlinje vara placerad minst 15 mm under diskmaskinens avlopp. Avloppsslangen måste få plats i hela sin längd. Detta krävs för att allt vatten i diskmaskinen skall kunna tömmas ut. Anslutningen mellan diskmaskinens avlopp och avloppsslangen skall utföras med ett rör med min. 50 mm diameter. 561 mm 15 mm KRAV PÅ VATTENANSLUTNING Diskmaskin: Varmvattenledning med 0,3-10 bar vattentryck. 49 C vatten i diskmaskinen. Diskhons blandare: Varm- och kallvattenledning. Vattenledningsnät Bakre vägg KRAV PÅ ELANSLUTNING VARNING Risk för elstöt Sätt i stickkontakten i ett 3-stifts jordat eluttag. Ta inte bort jordstiftet. Använd inte adapter. Använd inte förlängningssladd. Försummelse av dessa anvisningar kan leda till dödsolyckor, bränder eller elstötar. Om gällande bestämmelser medger användning av en separat jordad elsladd rekommenderas det att låta en behörig elektriker kontrollera att jordanslutningen är fullgod. Jordanslut inte till en gasledning. Anlita en behörig elektriker om du inte är säker på att diskmaskinens jordanslutning är fullgod. Använd inte en säkring i noll- eller jordkretsen. Avfallskvarn Om du tänker installera en avfallskvarn måste det installeras ett extra separat eluttag. Rekommenderad jordningsmetod Denna apparat måste jordanslutas med tanke på din personliga säkerhet. Denna apparat är utrustad med en elsladd med 3-stifts jordad stickkontakt. Anslut elsladden till ett passande 3-stifts jordat eluttag som skall vara jordat enligt gällande lokala bestämmelser och förordningar. På så sätt minimerar du risken för farliga elstötar. Om ett passande eluttag inte finns tillgängligt skall du anlita en behörig elektriker för installation av ett 3-stifts jordat eluttag. 6

7 Installationsanvisningar FÖRBEREDELSE AV DISKMASKINEN 1. Skär med en kniv längs med det högra hörnet på innerkartongens baksida. Skär längs med detta hörn Innerkartonge ns baksida 2. Ta bort innerkartongen. Låt diskmaskinen stå kvar på bottenplattan. 3. Installera blandaren (medföljer ej). Diskmaskinen levereras färdig för installation av en enhålsblandare. Om det skall installeras en två-, tre- eller fyrhålsblandare måste nya hål tas upp av en behörig VVS-installatör enligt anvisningarna från blandarens tillverkare. 2. Placera diskmaskinen i det utsågade hålet på arbetsbänken. Kontrollera att diskmaskinens front placeras parallellt med arbetsbänkens främre kant. 3. Efter installationen skall diskmaskinen fixeras med silikon. Du kan använda medföljande klämbyglar och konsoler för ytterligare stöd: Montera två klämbyglar på fästskenan på framsidan av diskhon. Placera dem så att de blir jämnt fördelade. Montering av klämbyglar: - Haka fast den övre klämbygeln i fästskenan. Använd en skruvmejsel för att fästa klämbygeln på fästskenan. - Använd en djup 11 mm hylsa och spänn fast den nedre klämbygeln helt med muttern. Dra inte åt för hårt. fästskena diskbänk övre klämbygel INSTALLATION AV DISKMASKINEN 1. Gör en markering på arbetsbänken längs med det utsågade hålet för diskmaskinen. Lägg sedan på en 6-7 mm silikonsträng 6-7 mm från snittytorna på sidorna resp. 11 mm från snittytorna på fram- och baksidan. arbetsbänk nedre klämbygel 6-7 mm silikonsträng Utsågat hål för diskmaskin Montera två konsoler till höger på undersidan av diskmaskinen. Montering av konsoler: - Använd en torxskruvmejsel för att fästa konsolen vid undersidan av diskmaskinen. - Använd en krysskruvmejsel för att fästa konsolen vid skåpet. VARNING Tungt föremål Ta hjälp av en eller flera personer vid flytt och installation av diskmaskinen. I annat fall riskerar du att drabbas av ryggskador eller andra skador. VIKTIGT! Fäll upp diskmaskinens lock innan du placerar den i det utsågade hålet på arbetsbänken för att undvika skador på det högra gångjärnet. 7

8 Installationsanvisningar 1. Anslut diskmaskinens tilloppsslang. 2. Anslut varm- och kallvattenledningarna till blandaren. 3. Anslut diskhons och diskmaskinens avloppsslangar. 4. Öppna vattenkranen till diskmaskinens resp. diskhons blandare. Kontrollera om det förekommer läckage. AVSLUTANDE INSTALLATIONSMOMENT 4. Ta bort eventuellt silikonöverskott omedelbart. Läs silikonets bruksanvisning för information om silikonets härdningstid. Använd inte diskmaskinen förrän silikonet har härdat klart. ELANSLUTNING Anslutning med elsladd. VARNING Risk för elstöt Sätt i stickkontakten i ett 3-stifts jordat eluttag. Ta inte bort jordstiftet. Använd inte adapter. Använd inte förlängningssladd. Försummelse av dessa anvisningar kan leda till dödsolyckor, bränder eller elstötar. VARNING Risk för elstöt Sätt i stickkontakten i ett 3-stifts jordat eluttag. Ta inte bort jordstiftet. Använd inte adapter. Använd inte förlängningssladd. Försummelse av dessa anvisningar kan leda till dödsolyckor, bränder eller elstötar. 1. Sätt i stickkontakten till diskmaskinens elsladd i eluttaget eller slå på strömmen igen. VIKTIGT! Följande moment måste göras innan diskmaskinen används. Detta för att testa och aktivera jordfelsbrytaren. Sätt i stickkontakten i ett 3-stifts jordat eluttag. VATTENANSLUTNING Anslutning av tilloppsslang Vatteninloppsventil Kontrollventil. Ta inte bort kontrollventilen! 8

9 Installationsanvisningar 1. Skruva loss de två bultarna (A) och ta bort jordfelsbrytarens hölje (B) som är placerat på fronten på diskmaskinens bas inuti diskbänksskåpet. 2. Försäkra dig om att indikatorn (D) är i läge Slå på diskmaskinen om den är avstängd genom att placera huvudströmbrytaren (C) i läge ON (kontrollamporna tänds). 4. Tryck på TEST-knappen (E). Indikatorn skall då koppla över till läge 0. Om detta inte sker får diskmaskinen inte användas. Kontakta Service omgående. 5. Placera åter indikatorn i läge Sätt tillbaka jordfelsbrytarens hölje och skruva fast de två skruvarna. Kontrollmoment Starta diskmaskinen och låt den köra ett helt program enligt anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen. Kontrollera om det förekommer läckage. 9

10

11

12 Printed in Italy 06/08 n S