VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:"

Transkript

1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta alltid dessa. Denna symbol indikerar en varning. Symbolen vill göra dig uppmärksam på potentiella risker för dig som användare och andra personer. Samtliga säkerhetsanvisningar föregås av denna symbol samt ett av följande ord: FARA: VARNING: Överhängande risk för allvarliga personskador om anvisningarna inte iakttas. Risk för allvarliga personskador om anvisningarna inte iakttas. Samtliga säkerhetsanvisningar talar om vad de potentiella riskerna består i och hur du gör för att reducera risken för skador och elstötar till följd av ett felaktigt bruk av apparaten. Iaktta noggrant följande anvisningar: Installation och underhåll skall utföras av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt inte ut några delar på apparaten om det inte rekommenderas i bruksanvisningen. Koppla apparaten från elnätet innan installationen påbörjas. Apparaten måste jordanslutas enligt gällande lagstiftning. Elsladden måste vara såpass lång att apparaten kan anslutas till eluttaget. Dra inte i apparatens elsladd för att lossa den från eluttaget. De elektriska delarna skall vara oåtkomliga när installationen är klar. Vidrör inte apparaten med fuktiga händer och använd den inte när du är barfota. Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller funktionshindrade personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, såvida de inte övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten används. Service: Reparera inte eller byt inte ut några delar på apparaten om det inte rekommenderas i bruksanvisningen. Alla övriga underhållsingrepp skall utföras av en behörig fackman. Se till att du inte skadar el- och/eller röranslutningarna när du borrar i väggen. Ventilationskanalerna skall alltid leda ut luften utomhus. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för felaktig användning eller felaktig inställning av vred och knappar. Regelbundet underhåll och rengöring av apparaten borgar för en korrekt funktion och optimal prestanda. Ta regelbundet bort alla smutsbeläggningar från ytorna för att förhindra att det ansamlas fett. Ta bort och diska eller byt ut filtret regelbundet. Flambera inte under apparaten. Lågorna kan förorsaka brand. Frånluften får inte ledas ut via en rökkanal som används för att leda ut rökgaser från gasdrivna eller andra bränsledrivna apparater. Den skall ledas ut genom en separat imkanal. Samtliga nationella föreskrifter rörande luftutsläpp enligt i EN skall iakttas. Om köksfläkten används i närheten av gasdrivna eller andra bränsledrivna apparater får det negativa trycket i rummet inte vara större än 4 Pa (4 x 10-5 bar). Detta är anledningen till varför du måste försäkra dig om att rummet har god ventilation. Lämna inte stekpannor obevakade när du friterar eftersom frityroljan kan fatta eld. Försäkra dig om att glödlamporna har svalnat innan du tar på dem. Använd inte eller lämna inte köksfläkten utan glödlampor (som skall vara korrekt isatta). Det kan medföra risk för elstötar. Köksfläkten är inte avsedd att användas som avställningsyta. Placera därför inga föremål på köksfläkten så att den blir överbelastad. Använd skyddshandskar i samband med alla installations- och underhållsmoment. Apparaten är inte avsedd för utomhusbruk. Kassering av hushållsapparater Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Skrota din gamla hushållsapparat enligt bestämmelserna om avfallshantering som gäller i ditt land. Innan du skrotar den måste du skära av elsladden så att apparaten blir obrukbar. Kontakta berörda lokala myndigheter, renhållningsverket eller din återförsäljare för ytterligare information om hantering, återvinning och återanvändning av hushållsapparater. SPARA DETTA HÄFTE SOM REFERENSMATERIAL. S1

2 INSTALLATION Ta av emballaget och kontrollera att apparaten inte är skadad. Kontakta återförsäljaren eller Service vid problem. Ta loss apparaten från frigolitbasen först när den skall installeras så att risk för skador minimeras. FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATION VARNING: Denna apparat är mycket tung och skall därför flyttas och installeras av minst två personer. Avståndet mellan spishällens översta del och köksfläktens nedersta del skall vara minst 50 cm vid elektriska spisar och 65 cm vid gas- eller kombispisar. Kontrollera avstånden i spishällens bruksanvisning före installationen. ANSLUTNING TILL ELNÄTET Kontrollera att märkspänningen enligt typskylten motsvarar nätspänningen på installationsplatsen. Typskylten sitter inuti köksfläkten. Den syns när du tar bort fettfiltret. Eventuella byten av elsladd (typ H05 RR-F3 x 1,5 mm) får endast ombesörjas av en behörig elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad. Om apparaten är utrustad med stickkontakt skall apparaten anslutas till ett lättåtkomligt eluttag som uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Om stickkontakt saknas (direktanslutning till elnätet) eller om eluttaget inte är lättåtkomligt skall en tvåpolig brytare installeras som uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Denna skall säkerställa att nätspänningen frånkopplas helt i händelse av ett spänningssprång i elledningarna av kategori 3 i överensstämmelse med gällande installationsföreskrifter. ALLMÄNNA RÅD Innan apparaten tas i bruk Ta bort alla skydd i kartong, plastfilm och klisteretiketter från tillbehören. Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten. Vid användning Placera inga tunga föremål på apparaten eftersom detta kan skada den. Utsätt inte apparaten för väder och vind. MILJÖRÅD Kassering av förpackningsmaterialet Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen ( bestämmelserna från lokala myndigheter och får inte kastas i naturen. ). De olika delarna av emballaget skall kasseras enligt Kassering av apparaten - Denna produkt är märkt enligt direktiv 2002/96/EG beträffande kassering av elektriskt och elektroniskt avfall. - Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. - Symbolen på apparaten eller den medföljande dokumentationen anger att denna apparat inte får hanteras som vanligt hushållsavfall. Apparaten skall istället lämnas in till en lämplig sopcentral för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. S2

3 FELSÖKNING Apparaten fungerar inte: Kontrollera att det finns ström och att apparaten är ansluten till elnätet. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig. Köksfläktens utsugskapacitet är otillräcklig: Kontrollera att du har valt önskad fläkthastighet. Kontrollera att filtren är rena. Kontrollera att luftöppningarna inte är igensatta. Belysningen fungerar inte: Kontrollera om glödlampan behöver bytas ut. Kontrollera om glödlampan är korrekt isatt. SERVICE Innan du kontaktar Service: 1. Undersök om det inte går att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i avsnitt Felsökning. 2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig. Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Service. Lämna alltid följande uppgifter: en kort beskrivning av problemet exakt apparattyp och -modell servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten) inuti apparaten. Servicenumret finns även i garantihäftet. fullständig adress telefonnummer. Om det blir nödvändigt att göra en reparation, vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad (detta garanterar att originalreservdelar används och att reparationen görs på korrekt sätt). RENGÖRING VARNING! - Använd inte ångtvättar. - Koppla apparaten från elnätet. VIKTIGT! Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om någon av dessa produkter oavsiktligt skulle komma i kontakt med apparaten skall apparaten rengöras omedelbart med en fuktig trasa. Rengör ytorna med en fuktig trasa. Tillsätt några droppar diskmedel vid mycket envis smuts. Torka rent med en torr trasa. VIKTIGT! Använd inte slipande svampar, stålull eller metallskrapor. De kan med tiden skada de lackerade ytorna. Använd specifika rengöringsmedel för apparaten och följ tillverkarens anvisningar. VIKTIGT! Rengör filtren minst en gång i månaden för att ta bort olje- och fettrester. S3

4 UNDERHÅLL VARNING: - Använd skyddshandskar. - Koppla apparaten från elnätet. FETTFILTER Metallfettfiltret har en obegränsad livslängd. Det skall rengöras en gång i månaden antingen för hand eller i diskmaskinen på låg temperatur och med ett kort diskprogram. Fettfiltret kan bli matt på ytan om det diskas i diskmaskin men detta har ingen som helst inverkan på dess filtreringskapacitet. Dra i handtaget för att ta bort filtret. Diska filtret och låt det torka. Sätt tillbaka filtret genom att upprepa ovanstående moment i omvänd ordning. BYTE AV HALOGENLAMPOR VARNING: - Använd endast max. 20 W halogenlampor (G4). 1. Koppla köksfläkten från elnätet. 2. Använd en liten skruvmejsel för att bända upp vid de tre punkterna (se figuren) och ta bort lampskyddet. 3. Lossa den trasiga glödlampan från armaturen och byt ut den mot en ny. 4. Sätt tillbaka lampskyddet (snäpp fast det). KOLFILTER (endast för modeller med återcirkulation) Kolfiltret skall diskas i diskmaskin en gång i månaden på högsta temperatur och med vanligt maskindiskmedel. Diska filtret separat och inte tillsammans med annat diskgods. Återaktivera det diskade kolfiltret genom att låta det torka i ugnen på 100 C i ca. 10 minuter. Byt kolfiltret vart tredje år. Montering av kolfilter: 1. Ta bort fettfiltret. 2. Ta bort filterinsatsen genom att vrida knopparna "g" Sätt i kolfiltret "i" inuti filterinsatsen "h". Sätt tillbaka filterinsatsen och fettfiltret genom att upprepa ovanstående moment i omvänd ordning. S4

5 DELAR SOM MEDFÖLJER Ta ut alla delar ur förpackningarna. Kontrollera att inga delar saknas. Köksfläkt med motor, glödlampor, fläktskärm och installerade fettfilter 1 fästkonsol för skorstenen 1 fästkonsol för köksfläkten Monterings- och bruksanvisning 1 borrmall 6 väggpluggar Ø 8 mm 6 skruvar Ø 5x45 2 skruvar Ø 2,9x6,5 2 skruvar Ø 3x9 1 adapter Torx T10 1 adapter Torx T20 1 anslutningsstos för imkanal Ø INSTALLATION - FÖRBEREDELSE INFÖR MONTERING Köksfläkten är avsedd att installeras och användas antingen "med frånluft" eller "återcirkulation". Version med frånluft Ångor och matos sugs upp och leds ut utomhus via en imkanal (medföljer ej). Imkanalen skall fästas i köksfläktens anslutningsstos. Använd ett fästsystem som lämpar sig för den imkanal som du har valt för installationen. VIKTIGT! Ta bort kolfiltret/-n om det/de redan är installerat/-de. Version med återcirkulation Luften filtreras genom ett eller flera kolfilter och släpps sedan ut i köket igen. VIKTIGT! Kontrollera att luftcirkulationen sker obehindrat. Om köksfläkten inte är utrustad med kolfilter måste ett sådant/sådana beställas och monteras innan apparaten tas i bruk. Köksfläkten skall installeras på behörigt avstånd från extremt smutsiga områden, fönster, dörrar och värmekällor. Med köksfläkten följer alla delar som krävs för att den skall kunna installeras på de flesta väggar/tak. Kontakta dock alltid en behörig installatör som kan avgöra vad som krävs för just din vägg/tak. INSTALLATIONSMÅTT Sidoskåp Min. 600 mm (1) Min. 900 mm (1) Sidoskåp 65 cm (gas- eller kombispisar) 50 cm (elektriska spisar) (1) beroende på köksfläktens bredd Mittlinje Spishällens ovansida S5

6 INSTALLATION - MONTERINGSANVISNINGAR Ta bort fläktskärmen/-arna, fettfiltret/-n och kolfilterinsatsen (om installerat) innan installationen påbörjas. Gör på följande sätt: a. Dra fläktskärmen (FRONT) kraftfullt nedåt. b. Skruva loss säkerhetsknoppen/-arna S med en tång. c. Haka loss fläktskärmen från de bakre gångjärnen. Ta bort fettfiltret/-n, och kolfilterinsatsen enligt beskrivningen i motsvarande avsnitt om underhåll. Anvisningarna nedan anges i den ordning som de skall utföras. De hänvisar till ritningen med motsvarande siffror på nästa sida. 1. Markera en linje på väggen upp till taket som motsvarar mittlinjen. 2. Skär till borrmallen längs med linjen H6 och placera den sedan på väggen (fäst den med tejp). Den vertikala mittlinjen på borrmallen skall sammanfalla med den markerade mittlinjen på väggen. Vidare skall borrmallens nederkant ligga i kant med köksfläktens nederkant. 3. Placera fästkonsolen på borrmallen så att den sammanfaller med den streckade rektangeln. Märk upp två hål på utsidan och borra sedan hålen. Ta bort borrmallen. Sätt i två väggpluggar och fäst köksfläktens fästkonsol med två skruvar. 4. Häng köksfläkten på fästkonsolen. 5. Justera köksfläktens avstånd till väggen. 6. Justera köksfläktens horisontella läge. 7. Märk upp två hål från köksfläktens insida för den slutgiltiga installationen av köksfläkten. 8. Ta bort köksfläkten från fästkonsolen. 9. Borra (Ø 8 mm). 10. Sätt i två väggpluggar. 11. Placera skorstenens fästkonsol G på väggen nära taket. Den lilla skåran på fästkonsolen skall sammanfalla med den markerade linjen på väggen (moment 1). Borra två hål (Ø 8 mm) och sätt i två väggpluggar. 12. Fäst med två skruvar. 13. Häng köksfläkten på den nedre fästkonsolen. 14. Fäst köksfläkten i väggen med två skruvar så att den sitter säkert. 15. Anslut imkanalen till anslutningsstosen B. Imkanalen skall anslutas antingen så att luften leds ut utomhus (version med frånluft) eller mot luftriktaren (version med återcirkulation). Fäst luftriktaren F i skorstenens fästkonsol G med två skruvar. 16. Gör elanslutningen. 17. Placera skorstenssektionerna ovanför köksfläkten så att de täcker hela fläktenheten. 18. Dra ut den övre skorstenssektionen och fäst hela skorstenen upptill i skorstenens fästkonsol G (18b) med två skruvar (18a). Sätt tillbaka kolfilterinsatsen och fettfiltret/-n. 19. Installera fläktskärmen: a. Haka fast fläktskärmen på köksfläktens stift. b. Säkra fästskärmen genom att skruva fast reglarna S på stiften med en tång (kontrollera att reglarna är ordentligt fastskruvade). c. Fäll upp fläktskärmen och haka fast den på stiften genom att trycka på den med kraft. VIKTIGT! Försäkra dig alltid om att fläktskärmen är ordentligt fäst. Kontrollera att köksfläkten fungerar korrekt (se avsnitt Beskrivning och användning av köksfläkten. S6

7 S7

8 BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKTEN 1. Kontrollpanel. 2. Fettfilter (ovanför fläktskärmen). 3. Halogenlampor. 4. Utdragbar skorsten. 5. Sensorer. 6. Fläktskärm. Digital kontrollpanel med sensorer 1. Stopp/Standby-knapp för motor. 2. Knapp för minskning av fläkthastighet. 3. Knapp för ökning av fläkthastighet. 4. PÅ/AV-knapp för belysning. 5. Knapp för larmåterställning för fettfilter. 6. Knapp för "6:e sinnet"/"air Quality Control" (automatisk funktion). 7. Knapp för larmåterställning för kolfilter. LD1 Kontrollampor för fläkthastighet 1. LD2 Kontrollampor för fläkthastighet 2. LD3 Kontrollampor för fläkthastighet 3. LD4 Kontrollampor för fläkthastighet 4. LD5 Kontrollampa för funktionen "Air Quality Control". 1. Stopp/Standby-knapp Tryck på knappen "1" i minst 2 sekunder för att sätta köksfläkten i standbyläget. Detta gör att samtliga knappar aktiveras, köksfläkten sätts i standbyläget (köksfläkten är redo för drift, knappen "1" och "6" tänds) och funktionen "6:e sinnet" aktiveras. Tryck på nytt på knappen "1" i minst 2 sekunder för att stänga av köksfläkten. Detta gör att samtliga knappar deaktiveras förutom knappen "4". 2. Knapp för minskning av fläkthastighet 3. Knapp för ökning av fläkthastighet Tryck på knapparna "2" och "3" för att öka respektive minska motorns hastighet från den lägsta hastigheten till den högsta och omvänt. Håll knapparna "2" och "3" intryckta utan att släppa upp dem. Fläkthastigheten ökar respektive minskar då med en sekunds mellanrum. Hastigheten visas av hastighetsindikatorn som tänds successivt beroende på hastigheten med följande bestämda intervall: Fläkthastighet 1 Kontrollamporna "LD1" tänds. Fläkthastighet 2 Kontrollamporna "LD1" och "LD2" tänds. Fläkthastighet 3 Kontrollamporna "LD1", "LD2" och "LD3" tänds. Fläkthastighet 4 (högsta) Kontrollamporna "LD1", "LD2" och "LD3" tänds, kontrollamporna "LD4" blinkar. Anmärkning: Fläkthastighet 4 motsvarar den högsta hastigheten och är tidsstyrd. Fläkthastighet 4 är som standard inställd på 5 minuter och därefter går den ned på fläkthastighet 2. Tryck på knappen "2" för att deaktivera funktionen innan tiden har gått ut. 4. PÅ/AV-knapp för belysning Belysningen tänds respektive släcks gradvis varje gång knappen trycks ned. S8

9 5. Knapp för larmåterställning för fettfilter Knappen tänds efter 80 drifttimmar och när köksfläkten är påslagen. Det är då dags att göra underhåll på fettfiltret. När fettfiltret har rengjorts skall du trycka på knappen "5" i minst 3 sekunder med köksfläkten påslagen för att återställa larmet. 6. Knapp för "6:e sinnet"/"air Quality Control" (automatisk funktion) VIKTIGT! Funktionen aktiveras inte om köksfläkten är avstängd. I automatisk funktion går det att ställa in köksfläkten på två funktionssätt genom att trycka på knappen "6": "6:e sinnets" funktion (knappen "6" tänds) som garanterar att ångor och matos från matlagningen leds bort på ett korrekt sätt beroende på de avkända omgivningsförhållandena. Under matlagningen reagerar systemet omedelbart om ång- och rökgasmängden ökar. Fläkten kör då på den fastställda fläkthastigheten i minst 1 minut innan den går ned på den lägsta hastigheten eller stängs av. När matlagningen är klar och omgivningsförhållandena åter är som de var före matlagningen stängs systemet av. Om de faktiska förhållandena är nära standbyförhållandena stänger systemet av köksfläkten efter 30 minuter. Funktionen "Air Quality Control" (kontrollampan "LD5" tänds) som använder köksfläkten som kontrollsystem för luften och därigenom garanterar en hög luftkvalitet. Systemet reagerar omedelbart om ång- och rökgasmängden ökar. Fläkten kör då på den fastställda fläkthastigheten i minst 1 minut innan den går ned på den lägsta hastigheten eller stängs av. När rökgaserna har försvunnit och omgivningsförhållandena åter är som de var innan köksfläkten slogs på stängs systemet av. Anmärkning: "6:e sinnets" funktion aktiveras automatiskt varje gång köksfläkten växlar från avstängt läge till standbyläget. Gå ur den automatiska funktionen genom att trycka på knappen "2" eller "3" (kontrollampan "LD5" eller knappen "6" släcks) för att minska eller öka den automatiska hastigheten ett steg. Tryck alternativt på knappen "1" för att sätta köksfläkten i standbyläget. 7. Knapp för larmåterställning för kolfilter Knappen tänds efter 320 drifttimmar och när köksfläkten är påslagen. Det är då dags att göra underhåll på kolfiltret. När kolfiltret har rengjorts skall du trycka på knappen "7" i minst 3 sekunder med köksfläkten påslagen för att återställa larmet. Elektroniken är i standardutförandet inställd för att endast signalera när det är dags att göra underhåll på fettfiltret. Gör på följande sätt för att aktivera motsvarande signalering för kolfiltret: Sätt köksfläkten i standbyläget, tryck sedan på knapparna "5" och "7" samtidigt i 3 sekunder. Knapparna "5" och "7" blinkar i 3 sekunder för att tala om att funktionen har aktiverats. Upprepa momentet för att deaktivera signaleringen för kolfiltret. Knappen "5" blinkar i 3 sekunder för att tala om att funktionen har deaktiverats. Ett lång ljudsignal hörs vid varje statusändring. Automatisk kalibrering av sensor Systemet omfattar en automatisk kalibrering av sensorn. Kalibreringen utförs i samband med installationen och varje gång det inträffar ett strömavbrott (med motorn frånslagen). Momentet indikeras av att knappen "6" blinkar och att knappen "1" är tänd. Manuell kalibrering av sensor Det går att tvinga systemet att utföra en manuell kalibrering. Gör på följande sätt: Sätt köksfläkten i standbyläget och tryck på knappen "6" i 5 sekunder. Momentet indikeras av att knappen "6" blinkar och att knappen "1" är tänd. Momentet bör väljas i följande fall: när köksfläkten installeras för första gången vid strömavbrott som pågår i flera timmar eller dagar när temperaturen i köket ändras mycket snabbt. Test av sensor Sensorn testas kontinuerligt under den automatiska funktionen. Om det uppstår ett fel blinkar knapparna "1" och "6" (kontakta Service). Köksfläkten kan trots detta användas manuellt. Anmärkning: Optimal prestanda från sensorn erhålls på följande sätt: Håll sensorområdet rent och se till att inget hindrar luften från att nå fram till den känsliga sensorn. Se till att det inte stänker vatten eller andra vätskor på sensorn. Se till att sensorn inte kommer i kontakt med höga koncentrationer av organiska lösningsmedel, silikonharts eller ammoniak. S9

10 Val av spishäll Detta moment optimerar köksfläktens automatiska funktion. Stäng av köksfläkten. Tryck på knapparna "2" och "3" samtidigt i 5 sekunder tills följande kombinationer av kontrollampor visar vilken spishäll som är i bruk: Kontrollamporna LD1 tänds = Gashäll Kontrollamporna LD1 och LD2 tänds = Induktionshäll Kontrollamporna LD1, LD2 och LD3 tänds = Elektrisk spishäll Tryck på knapparna "2" och "3" för att välja spishäll. Systemet bekräftar det senaste gjorda valet efter ca. 10 sekunder. Valet av spishäll indikeras av tre blinkningar från motsvarande kontrollampor. Köksfläkten stängs av när valet är gjort. Anmärkning: Gashäll är inställd som standard. UNDERHÅLL VARNING: - Koppla apparaten från elnätet. Rengöring av fläktskärm Nedmontering: Dra fläktskärmen (FRONT) kraftfullt nedåt. Rengöring: Fläktskärmen skall rengöras lika ofta som fettfiltret. Använd en fuktig trasa och ett flytande milt rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter. ANVÄND INTE ALKOHOL! Montering: Fläktskärmen skall fästas framtill i de avsedda reglarna på köksfläktens yta. VIKTIGT! Försäkra dig alltid om att fläktskärmen är ordentligt fäst. S10

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

EFS 90-00 TRI X. Spiskåpa

EFS 90-00 TRI X. Spiskåpa EFS 90-00 TRI X Bruksanvisning Spiskåpa SE Grattis till din nya spiskåpa från Gram. Spiskåpan är speciellt utvecklad och tillverkad för att uppfylla dina förväntningar. De använda konstruktionslösningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Köksfläkt E601WH/E602WH

Köksfläkt E601WH/E602WH Köksfläkt E601WH/E602WH HN 10164/10165 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan köksfläkten monteras och används. Montering Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation. Köksfläkten

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Bruks- och monteringsanvisning AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Spiskåpa AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Förord 1. Viktiga anvisningar Sida 3-4 1.1 Säkerhetsregler Sida 3 1.2 Före första användningstillfället

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE...5 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE...5 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 KSEG90X KSEG120X Libretto d uso e manutenzione Instruction and maintenance Instruction et d'entretien Bedienungs-und Wartungsanleitungen Instructie en onderhoud Instrucción y mantenimiento Instrução e

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Abb. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Olika arbetssätt 4 Frånluft 4 Med kolfilter 4

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 200 220

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8

INDICE CONSIGLI E SUGGERIMENTI... 4 CARATTERISTICHE... 6 INSTALLAZIONE... 6 USO... 7 MANUTENZIONE... 8 Istruzioni di montaggio Installation instructions Notice de montage Montageanleitung Montagevoorschrift Instrucciones de montaje Instruções de instalação Èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó Monteringsanvisning KSEG90X-1

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3.

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3. Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114 3. Elanslutning 116 4. Gasanslutning 117 4.1 Gasolanslutning 117 4.2 Ventilation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141

EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141 Instruktionsbok, Bruksanvisning EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141 Brugsvejledning, Käyttöohje, KULLANMA KILAVUZU EFC 1426 EFCR 142 EFC 1416 EFCR 141 S N DK FIN TR S Innehållsförteckning... 2 N Innholdsfortegnelse...

Läs mer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 930

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 727 770

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska Swegon Home Solutions CASA R2 Comfort Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort Dokumentets originalspråk är svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Installation/Info 4 Varningar 5 Sprängskiss

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS

Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Före montering Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer