Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad maskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Transportförpackning Hantering av uttjänad maskin Säkerhetsanvisningar och varningar Beskrivning av tvättmaskinen Särskilda funktioner Specialprogram (Siden /, Ylle /, Mini, Automatic, Extra sköljning) Skrynkelskydd i programmen Fintvätt och Siden / Extra vatten Programuppgradering (Update) Manöverpanel Viktiga knappar och vred Programväljaren Knappar för tillvalsfunktioner Knappen "Centrifugering" med kontrollampor Första gången maskinen används Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Tvättmedel Riktiga tillvalsfunktioner (Blötläggning, Förtvätt, Intensiv) Tips om tvätten skall torkas i torktumlare eller torkskåp direkt efteråt Så här tvättar man Kortfattad bruksanvisning Programöversikt Förberedelse Välja program Tillvalsfunktioner Programslut Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart

4 Innehållsförteckning Avbryta ett program Ändra ett valt program Hoppa över ett programavsnitt Välja nytt program/avbryta program Programförlopp Tvättmedel Vattenavhärdare Komponenter - tvättmedel Sköljmedel, stärkmedel i pulver eller flytande form Automatisk dosering av sköljmedel, flytande stärkmedel Separat sköljning med sköljmedel Separat stärkning Färga/avfärga Rengöring och skötsel Rengöring av tvättmaskinen Rengöring av tvättmedelslådan Rengöring av vattentilloppsfiltret Hur man klarar av mindre störningar själv Vad gör man om...? Programmet startar inte Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ändå visas ett felmeddelande Allmänna störningar eller ett otillfredsställande tvättresultat Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp Miele service Garantivillkor och garantitid Extra tillbehör

5 Innehållsförteckning Uppställning och anslutning Tvättmaskinens framsida Tvättmaskinens baksida Uppställningsyta Ställa upp tvättmaskinen Avlägsna transportsäkringen Återmontera transportsäkringen Rikta tvättmaskinen Skruva ut fötter och låsa fast maskinen Inbyggnad under bänk Tvätt-torkpelare Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp Vattenavlopp Elanslutning Förbrukningsdata Anvisningar för jämförande tester: Tekniska data Programmerbara funktioner Extra vatten Skongång Avkylning av tvättvattnet i Vit-/Kulörtvätt Memoryfunktion Blötläggningstid

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Läs bruksanvisningen innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Vad maskinen är avsedd för Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av textilier som enligt skötseletiketten är tvättbara. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att maskinen har använts på annat sätt än den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt. Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning, frekvens) på maskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa måste ovillkorligen överensstämma. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om maskinen ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att dessa grundläggande säkerhetsförutsättningar kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som föranletts av felaktig installation eller avsaknad av jordat uttag. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Tvättmaskinen uppfyller kraven i gällande säkerhetsbestämmelser. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte tar på sig ansvaret. Reparationer får endast utföras av Mieles serviceavdelning eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Tvättmaskinen är endast helt spänningsfri om: maskinens stickpropp är utdragen huvudströmmen är avstängd eller säkringen är utskruvad 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Tvättmaskinen skall bara anslutas till en slangsats som är i nyskick. Gamla slangsatser får inte användas. Kontrollera slangsatserna regelbundet för att kunna byta ut dem i tid och därmed förhindra vattenskador. Defekta maskindelar får bara bytas ut mot Miele originalreservdelar. Endast om sådana reservdelar används garanteras att maskinen helt och hållet uppfyller säkerhetskraven. Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut. För att undvika onödiga risksituationer får anslutningskabeln bytas endast av en auktoriserad Miele-verkstad. Användning Inbyggnad och montering av tvättmaskinen på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får bara utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av tvättmaskinen. Ställ inte tvättmaskinen i ett utrymme med risk för frost. Frusna slangar kan spricka när de är utsatta för vattentryck. Temperaturer under fryspunkten kan också inverka menligt på elektronikens funktion. Kontrollera att transportsäkringen på tvättmaskinens baksida är borttagen innan maskinen tas i bruk (se avsnittet "Uppställning och anslutning" under "Avlägsna transportsäkringen"). Annars kan maskinen och omgivande inredning ta skada vid centrifugering. Stäng av vattenkranen vid längre tids bortavaro (t ex under semestern), framför allt om det inte finns en golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Översvämningsrisk! Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt snabbt innan avloppsslangen hängs upp i tvätt- eller avloppsho. Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos det utströmmande vattnet kan trycka ut slangen ur hon och förorsaka översvämning. Se till att främmande föremål (t ex spikar, nålar, mynt, gem) inte följer med tvätten. Främmande föremål kan skada maskindelar som vätskebehållaren eller innertrumman. Skadade maskindelar kan i sin tur skada tvätten. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid rätt tvättmedelsdosering behöver man inte avkalka maskinen. Om behovet ändå skulle uppstå skall man använda ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd. Avkalkningsmedel av denna typ finns att köpa hos Mieles återförsäljare eller hos Miele service. Följ noga anvisningarna på förpackningen. Textilier som behandlats med tvättmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i maskin. Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t ex kemiskt ren bensin). Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! Använd endast färgmedel som är avsedda att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Var noga med att följa färgmedelstillverkarens anvisningar. Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskin. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt inte barn leka med tvättmaskinen. Tänk på att luckans glas blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i beröring med glaset medan maskinen är igång. Använda tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti- eller produktansvar. Hantering av uttjänad maskin Dra ut stickproppen ur uttaget. Klipp av anslutningskabeln. Härigenom förhindras att tvättmaskinen används för otillåtna ändamål. 8

9 Beskrivning av tvättmaskinen Särskilda funktioner Specialprogram (Siden /, Ylle /, Mini, Automatic, Extra sköljning) Program för handtvättbara textilier (Siden /) Handtvättbara lättskrynklade textilier som inte innehåller ylle, kan tvättas i programmet Siden /. Program för handtvättbara textilier (Ylle /) Handtvättbara textilier av ylle och blandmaterial med ylle kan tvättas i programmet Ylle /. Program för små mängder tvätt (Mini) Program för lätt smutsig tvätt som kan tvättas i kulörtvätt. Program för blandade textilier (Automatic) Program för blandade textilier sorterade efter färg Program för sköljning av textilier (Extra sköljning) För textilier som har tvättats för hand och endast skall sköljas och centrifugeras. Skrynkelskydd i programmen Fintvätt och Siden / Textilierna tvättas och centrifugeras extra skonsamt. Tvätten blir mindre skrynklig och därmed lättare att stryka. Extra vatten Med denna funktion kan man skölja och tvätta med höjd vattennivå. I programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt kan en extra sköljomgång väljas till. 9

10 Beskrivning av tvättmaskinen Programuppgradering (Update) På tvättmaskinens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av maskinens tvättprogram. Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av t ex nya krav på tvätt- och sköljresultat. Eventuella uppgraderingar kommer att utföras av Miele service med hjälp av en bärbar dator. 10

11 Beskrivning av tvättmaskinen Manöverpanel a Knappen Start Startar tvättprogrammet b Knappar för tillvalsfunktioner Med den översta knappen kan man välja mellan tillvalsfunktionerna Intensiv, Förtvätt, Blötläggning och deras kombinationer. Med den nedre knappen kan man välja tillvalsfunktionen Extra vatten. Kontrollampan lyser (till) = vald Kontrollampa släckt (från) = ej vald c Kontrollampor för centrifugeringsvarvtal d Knappen Centrifugering För att välja centrifugeringsvarvtal, Sköljstopp eller Utan slutcentrifugering. e Programväljare Med programväljaren väljer man tvättprogram och temperatur. Programväljaren kan vridas åt höger eller åt vänster. f Kontrollampor för indikering av programförlopp Talar om vilket programavsnitt som pågår. g Kontrollampor för indikering av service/fel h Knappen I-Till/0-Från För att starta/stänga av eller avbryta ett program. i Knappen Lucka Öppnar tvättmaskinsluckan. 11

12 Beskrivning av tvättmaskinen Viktiga knappar och vred Programväljaren Med programväljaren väljer man grundprogram och temperatur. Knappar för tillvalsfunktioner Grundprogrammen kan ändras med olika tillvalsfunktioner. Med den översta knappen kan man välja mellan tillvalsfunktionerna Intensiv, Förtvätt, Blötläggning och deras kombinationer. Med den nedre knappen kan man välja tillvalsfunktionen Extra vatten. Tillvalsfunktionen är vald när kontrollampan lyser. Om en tillvalsfunktion inte kan väljas beror det på att den inte kan kombineras med grundtvättprogrammet. Knappen "Centrifugering" med kontrollampor Det maximala centrifugeringsvarvtalet beror på vilket grundtvättprogram som väljs. Varvtal Grundprogram 1400 Vit-/Kulörtvätt, Mini, Stärkning, Tömning/Centrifugering 1200 Ylle, Extra sköljning 900 Strykfri tvätt, Automatic 600 Fintvätt 400 Siden Välja centrifugering Genom att trycka på knappen "Centrifugering" kan centrifugeringsvarvtalet ändras. Det är inte möjligt att välja ett högre centrifugeringsvarvtal än vad grundprogrammet tillåter. Kontrollamporna visar vilket centrifugeringsvartal som har valts. Välja bort centrifugering ^ Tryck på knappen "Centrifugering" tills: Sköljstopp tänds Textilierna centrifugeras inte och blir liggande i vattnet efter sista sköljomgången. De blir mindre skrynkliga om de inte plockas ur tvättmaskinen direkt efter programslutet. Välj ett centrifugeringsvarvtal för att fortsätta programmet. För att avsluta programmet, tryck på knappen Lucka. Utan slutcentrifugering Textilierna slutcentrifugeras inte. Efter sista tömningen ställs skrynkelskyddsfunktionen in automatiskt. Vid denna inställning centrifugeras inte tvätten mellan sköljomgångarna (mellancentrifugering). 12

13 Första gången maskinen används Innan maskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom maskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram köras utan tvätt och utan tvättmedel. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket lödder. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. ^ Öppna vattenkranen. ^ Tryck in knappen I-Till/0-Från. ^ Vrid programväljaren till Vit-/Kulörtvätt 40 C. ^ Tryck på Start-knappen. När programmet är avslutat kan maskinen användas som vanligt. 13

14 Tvätta miljöanpassat Energi- och vattenförbrukning Fyll maskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Välj något av programmen Automatic eller Mini för mindre mängder tvätt. Vid mindre mängder tvätt i programmet Vit-/Kulörtvätt ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det kan innebära att resttiden i displayen korrigeras under pågående tvättprogram. Använd programmet Kulörtvätt 60 C med tillvalsfunktionen Intensiv istället för Vittvätt 95 C. Det sparar mellan 35% och 45% energi. Tvättiden förlängs. För de flesta typer av smuts är det fullt tillräckligt. För svårborttagna eller äldre fläckar, använd funktionen "Blötläggning". Tvättmedel Följ tvättmedelsförpackningens angivelser när det gäller dosering av tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om maskinen inte är helt fylld (ca 1 / 3 mindre tvättmedel om maskinen är fylld till hälften). Riktiga tillvalsfunktioner (Blötläggning, Förtvätt, Intensiv) För: lätt till normalt smutsade textilier utan synliga fläckar rekommenderas ett tvättprogram utan tillvalsfunktioner. normalt till hårt smutsade textilier med synliga fläckar rekommenderas ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Intensiv. Använd tilläggsfunktionen Blötläggning istället för tilläggsfunktionen Förtvätt. Om huvudtvätt startas i anslutning till blötläggning används samma tvättvatten. Tips om tvätten skall torkas i torktumlare eller torkskåp direkt efteråt Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal i det aktuella tvättprogrammet för att spara energi. 14

15 Så här tvättar man Kortfattad bruksanvisning Rekommendation: Det är tillrådligt att lära sig hantera tvättmaskinen. Läs därför noggrant avsnitten "Förberedelse", "Val av program" och "Programslut" i det här avsnittet. A Förbered och sortera tvätten Välja program: B Koppla in tvättmaskinen C Öppna luckan D Lägg i tvätt E Stäng luckan F Välj program G Välj centrifugeringsvarvtal H Välj tillvalsfunktion(er) I Tillsätt tvättmedel J Starta ett program Programslut: K Öppna luckan L Plocka ur tvätten M Stäng av tvättmaskinen N Stäng luckan I programöversikten på nästa sida framgår det vilka textilier de olika programmen är lämpade för. 15

16 Så här tvättar man Programöversikt Vit-/Kulörtvätt 9ö876 Textilsort Bomulls- och linnetextilier, t ex lakan, dukar, frottéhanddukar, jeans, t-tröjor, underkläder, babytvätt. Tillvalsfunktioner Blötläggning, Förtvätt, Intensiv, Extra vatten Särskilda anmärkningar Vittvätt 95 C rekommenderas bara för starkt smutsad tvätt som ev innehåller hälsovådliga bakterier. För normalt till hårt smutsade textilier eller synliga fläckar bör tillvalsfunktionen Intensiv väljas. För textilier med svårborttagna fläckar och/eller intorkad smuts bör tillvalsfunktionerna Intensiv och Blötläggning väljas. För textilier med större mängder smuts (t ex damm, sand) rekommenderas tillvalsfunktionen Förtvätt. Tvätta mörka textilier med tvättmedel för kulörtvätt eller med flytande tvättmedel. Tvättmedel Universal-, kulörtvättmedel max tvättmängd 5 kg Anvisningar för testinstitut: För tvättester enligt Europanorm EN måste knappen Intensiv tryckas in. Strykfri tvätt 4321 Textilsort Textilier av syntetiska material, blandmaterial eller strykfri bomull, t ex skjortor och blusar. Tillvalsfunktioner Blötläggning, Förtvätt, Intensiv, Extra vatten Särskilda anmärkningar För normalt till hårt smutsade textilier eller synliga fläckar bör tillvalsfunktionen Intensiv väljas. Tvättmedel Universal-, kulörtvättmedel, Tvättmedel för fintvätt max tvättmängd 2,5 kg Anvisningar för testinstitut: För tvättester enligt Europanorm EN måste knappen Intensiv tryckas in. 16

17 Så här tvättar man Fintvätt ac Textilsort Tillvalsfunktioner Särskilda anmärkningar Tvättmedel max tvättmängd Siden / Textilsort Tillvalsfunktioner Särskilda anmärkningar Tvättmedel max tvättmängd Ylle / Textilsort Tvättmedel max tvättmängd Textilier av syntetiska material, blandmaterial eller strykfri bomull, t ex skjortor och blusar, gardiner som av tillverkaren är märkta för maskintvätt. Blötläggning, Förtvätt, Intensiv För normalt till hårt smutsade textilier eller synliga fläckar bör tillvalsfunktionen Intensiv väljas. Tvätten blir mindre skrynklig i detta program (strykfri tvätt). Det fina dammet som finns i gardiner fordrar ofta ett program med förtvätt. Minska centrifugeringsvarvtalet eller välj bort centrifugeringen vid tvätt av lättskrynklade gardiner. Tvättmedel för fintvätt 1 kg Handtvättbara ytterkläder som inte innehåller ylle. Extra vatten Tvätten blir mindre skrynklig i detta program (strykfri tvätt). Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse. Använd tvättmedel för fintvätt. Tvättmedel för fintvätt 1 kg Textilier av handtvättbart eller maskintvättbart ylle och textilier blandade med ylle. Ylletvättmedel 2 kg 17

18 Så här tvättar man Mini 7 Textilsort Tillvalsfunktion Särskild anmärkning Tvättmedel max tvättmängd Automatic 72 Textilsort Tillvalsfunktion Särskilda anmärkningar Tvättmedel max tvättmängd Stärkning Textilsort Särskilda anmärkningar max tvättmängd Extra sköljning Textilsort max tvättmängd Tömning/centrifugering Särskilda anmärkningar max tvättmängd Lätt smutsad tvätt som kan tvättas i kulörtvätt. Extra vatten Dosera mindre tvättmedel (halv tvättmängd). Universal-, kulörtvättmedel 2,5 kg Blandning av textilier för programmen Kulörtvätt och Strykfri tvätt sorterad efter färger. Blötläggning, Förtvätt, Intensiv, Extra vatten För normalt till hårt smutsade textilier eller synliga fläckar bör tillvalsfunktionen Intensiv väljas. Universal-, kulörtvättmedel 3 kg Bordsdukar, servetter, förkläden, yrkesklädsel. Textilierna bör vara nytvättade men inte sköljda i mjukmedel. 5 kg Textilier som bara skall sköljas och centrifugeras. 5 kg Endast tömning: Ställ in centrifugeringsvarvtalet på Utan centrifugering. 5 kg 18

19 Så här tvättar man Förberedelse A Förbered och sortera tvätten ^ Töm fickorna.,främmande föremål (t ex spikar, mynt, gem) kan skada textilier och maskindelar. ^ Fläckar bör avlägsnas före tvätt, om möjligt när de fortfarande är färska. Badda fläcken med en trasa som inte färgar av sig. Gnid inte! Vissa fläckar (blod, ägg, kaffe, te etc) kan oftas avlägsnas med speciella rengöringsmedel. Rådfråga sakkunnig personal hos t ex färghandel.,använd aldrig kemiska tvättmedel med lösningsmedel i tvättmaskinen. ^ Sortera tvätten efter färg och skötseletikettens symboler (i kragen eller sidsömmen). Vilka textilier som kan tvättas i vilka program framgår av de följande sidorna. Mörka textilier har ofta ett överskott av färg. De färgar i början oftast av sig på ljusare plagg. Därför bör man tvätta nya textilier separat ett flertal gånger. Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i tvättpåse. Behåar: Behåbyglar som sitter löst måste sys fast eller avlägsnas. Trikåplagg (t ex t-tröja, collegetröja), jeans: Vänd dem ut och in om tillverkaren rekommenderar detta. Blixtlås, hyskor och hakar skall stängas före tvätt. Tvätta inte textilier som är märkta som ej tvättbara enligt skötseletiketten (skötselsymbol h). 19

20 Så här tvättar man Välja program B Koppla in tvättmaskinen ^ Tryck in knappen I-Till/0-Från. C Öppna luckan ^ Tryck på knappen Lucka och öppna luckan. D Lägg i tvätt ^ Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Olika stora plagg i samma laddning höjer tvätteffekten och möjliggör bättre fördelning vid centrifugering. Fyll maskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energioch vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. E Stäng luckan genom att slå igen den lätt Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. F Välja program ^ Vrid programväljaren till önskat program. G Välja centrifugeringsvarvtal ^ Tryck på knappen "Centrifugering" till dess kontrollampan för önskat centrifugeringsvarvtal tänds. I vissa program är det maximala centrifugeringsvarvtalet begränsat, se programöversikt. 20

21 Så här tvättar man Tillvalsfunktioner H Välja tillvalsfunktion(er) Tillvalsfunktionerna kan väljas om grundprogrammet tillåter det. Med den översta knappen väljs tillvalsfunktionerna i ordningen: Intensiv eller Intensiv och Förtvätt eller Intensiv och Blötläggning eller Förtvätt eller Blötläggning eller inget val. Med den nedersta knappen väljer man till eller bort tillvalsfunktionen Extra vatten. ^ Tryck på knappen för önskad tillvalsfunktion. Tryck på den översta knappen så många gånger tills kontrollampan för önskad funktion lyser. Förtvätt För mycket smutsiga textilier. Blötläggning För mycket smutsig tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita (t ex blod, fett, kakao). Blötläggningstiden kan programmeras till mellan 30 minuter och 2 timmar i steg om 30 minuter. Grundinställningen är 2 timmar. Hur man omprogrammerar till en annan tid beskrivs i avsnittet "Programmerbara funktioner", under "Blötläggning". Extra vatten Om man önskar använda mer vatten i tvättprocessen finns det fyra olika varianter att välja på med knappen Extra vatten. Varianterna beskrivs i avsnittet "Programmerbara funktioner" i avsnittet "Extra vatten". Vid leverans är maskinen inställd på att höja vattennivån vid tvättning och sköljning när knappen Extra vatten trycks in. Intensiv För normalt till hårt smutsade textilier eller synliga fläckar. Tiden för huvudtvätten förlängs. 21

22 Så här tvättar man I Tillsätta tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt..... Underdosering av tvättmedel leder till: Att tvätten inte blir ren och med tiden gråaktig och hård Fettpartiklar på tvätten Kalkavlagring på värmeelementen... Överdosering av tvättmedel leder till: Kraftig lödderbildning och därigenom sämre tvättmekanik och dåligt tvätt-, skölj och centrifugeringsresultat. Högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång Belastning på miljön ^ Dra ut tvättmedelslådan och fyll på tvättmedel i facken. i = Tvättmedel till förtvätten (om förtvätt är vald, använd 1 / 4 av rekommenderad total mängd) j = Tvättmedel till huvudtvätten inkl blötläggning = Sköljmedel eller flytande stärkmedel. ^ Skjut in tvättmedelslådan. Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel". J Tryck på Start-knappen Programmet startar. 22

23 Så här tvättar man Programslut K Öppna luckan ^ Tryck på knappen Lucka. L Plocka ur tvätten M Stäng av tvättmaskinen ^ Tryck ut knappen I-Till/0-Från och vrid programväljaren till Stopp. N Stäng luckan Annars kan föremål hamna i trumman och av misstag tvättas med övrig tvätt och skada tvätten. ^ Kontrollera att inga föremål har fastnat under tätningsringen. Kontrollera att trumman är tom! Plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg. 23

24 Så här tvättar man Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart I följande program kan tvätt läggas i eller plockas ur efter programstarten: Vit-/Kulörtvätt Strykfri tvätt Mini Automatic Stärkning ^ Tryck på knappen Lucka så att luckan öppnas. ^ Lägg i eller plocka ur tvätt. ^ Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Luckan kan inte öppnas om: Tvättvattnets temperatur överstiger 55 C. Vattennivån överstiger ett visst värde. Programmet har kommit till avsnittet "Slutcentrifugering". 24

25 Så här tvättar man Avbryta ett program ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. För att fortsätta programmet: ^ Koppla in tvättmaskinen med knappen I-TiIl/0-Från. Ändra ett valt program Det är möjligt att göra följande ändringar efter programstarten: varvtalet kan ändras inom de tillåtna gränserna. upp till 6 minuter efter Start kan tillvalsfunktionen Extra vatten väljas till eller bort och det valda programmets temperatur kan ändras. Det är inte möjligt att välja ett annat program efter programstarten. Kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp blinkar, när programväljaren vrids. Programförloppet påverkas inte. Kontrollampan släcks när programväljaren vrids tillbaka till den valda programmet. Hoppa över ett programavsnitt ^ Vrid programväljaren till Stopp. Så snart kontrollampan för det avsnitt som programmet skall fortsätta med blinkar: ^ Vrid programväljaren till önskat program inom 4 sekunder. Välja nytt program/avbryta program ^ Stäng av tvättmaskinen med knappen I-TilI/0-Från. ^ Vrid programväljaren till Stopp. Tvättprogrammet är avbrutet. ^ Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/0-Från. ^ Välj önskat program. ^ Tryck på Start-knappen. 25

26 Så här tvättar man Programförlopp Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess sugförmåga. Det innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld maskin. Väljbara tilläggsfunktioner räknas inte med. Kontrollampor för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Vit-/Kulörtvätt Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar: 2 eller 3 1) Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering: ja Strykfri tvätt Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: hög Sköljomgångar: 2 eller 3 3) Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering: ja Fintvätt Huvudtvätt Vattennivå: hög Tvättrytm: Skongång Sköljning Vattennivå: hög Sköljomgångar: 3 Centrifugering Mellancentrifugering: nej Slutcentrifugering: ja Siden / Huvudtvätt Vattennivå: medel Tvättrytm: Siden Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar: 2 Centrifugering Mellancentrifugering: nej Slutcentrifugering: ja 26

27 Så här tvättar man Ylle / Huvudtvätt Vattennivå: medel Tvättrytm: Ylle Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar: 2 Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering: ja Mini Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: medel Sköljomgångar: 2 Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering: ja Automatic Huvudtvätt Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Sköljning Vattennivå: hög Sköljomgångar: 2 Centrifugering Mellancentrifugering 2) : ja Slutcentrifugering: ja Stärkning Vattennivå: låg Tvättrytm: normal Slutcentrifugering: ja Extra sköljning Vattennivå: hög Sköljomgångar: 2 Slutcentrifugering: ja Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten skall bli mindre skrynklig (Undantag programmet Ylle). Tvättmaskinen kan öppnas när som helst. 1) En tredje sköljomgång sker om: Det är för mycket lödder i trumman. Slutcentrifugeringsvarvtalet är mindre än 700 v/min Om Utan centrifugering har valts 2) Sköljcentrifugering: Textilierna centrifugeras mellan de enskilda sköljomgångarna. 3) En tredje sköljomgång sker om: Utan centrifugering har valts Välja bort mellancentrifugering: Välj Utan centrifugering under centrifugeringsvarvtalen. 27

28 Tvättmedel Alla tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt kan användas. Både tvättmedel i pulverform och flytande tvättmedel. Ylletextilier och textilier som består av blandat material med ylle tvättas med ylletvättmedel. Följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Doseringsmängden beror på: nedsmutsningsgrad lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har t ex tagit åt sig lukt. normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få enkla fläckar. mycket smutsig tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattnets hårdhetsgrad Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. mängden tvätt. Vattnets hårdhetsgrad Vattnets egenskap Hårdhet i mmol/l Hårdhetsområde Hårdhetsgrad d I mjukt 0-1,3 0-7 II medel 1,3-2, III hårt till mkt hårt mer än 2,5 mer än 14 Vattenavhärdare I hårdhetsområde II och III kan man tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan sedan doseras för hårdhetsområde I. Komponenter - tvättmedel Om ni arbetar med flera komponenter skall medlen fyllas på i följande turordning i fack j: 1. Tvättmedel 2. Vattenavhärdare 3. Fläckborttagningsmedel Medlen spolas då in bättre. 28

29 Tvättmedel Sköljmedel, stärkmedel i pulver eller flytande form Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar statisk laddning vid torkning i torktumlare. Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. ^ Dosera enligt tillverkarens anvisningar. Automatisk dosering av sköljmedel, flytande stärkmedel ^ Tillsätt sköljmedel eller flytande stärkmedel i fack. Fyll inte på mer än till max-markeringen. Skölj- eller stärkmedlet spolas in automatiskt med sista sköljvattnet. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i fack. Om program med stärkmedel använts flera gånger bör tvättmedelslådan rengöras, särskilt sughäverten. Separat sköljning med sköljmedel ^ Fyll på sköljmedel i fack. ^ Vrid programväljaren till Stärkning. ^ Välj ett centrifugeringsvarvtal. ^ Tryck på knappen Start. Separat stärkning ^ Förbered och fyll på stärkmedel enligt angivelsen på förpackningen. ^ Fyll på stärkmedel i fack i. ^ Vrid programväljaren till Stärkning. ^ Välj centrifugeringsvarvtal. ^ Tryck på Start-knappen. Färga/avfärga ^ Använd inte avfärgningsmedel i tvättmaskinen. ^ Färgning i tvättmaskin skall bara utföras i normal omfattning för hushållsbruk. Saltet som används vid färgning kan vid frekvent användning angripa det rostfria stålet. Var noga med att följa färgmedelstillverkarens anvisningar. 29

30 Rengöring och skötsel,dra ut stickproppen innan rengöring och skötsel påbörjas. ^ Rengör tvättmedelfacket med varmt vatten. Rengöring av tvättmaskinen ^ Rengör tvättmaskinen med ett milt diskmedel eller såpvatten och eftertorka med en mjuk trasa. ^ Rengör trumman med lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. Rengöring av tvättmedelslådan Avlägsna eventuella tvättmedelsrester regelbundet. ^ Rengör sughäverten. 1. Dra ut sughäverten ur fack och rengör den under rinnande, varmt vatten. Rengör också röret på vilket sughäverten sätts fast. 2. Sätt tillbaka sughäverten. ^ Dra ut lådan till spärren, tryck på frikopplingsknappen och dra ut lådan helt.,använd inte skur-, fönsterputseller allrengöringsmedel! Sådana medel kan skada plastytorna och andra delar. Tvättmaskinen får inte spolas med vattenslang. 30

31 Rengöring och skötsel Rengöring av vattentilloppsfiltret För att skydda vattentilloppsventilen har tvättmaskinen ett filter. Filtret i tilloppsslangen bör kontrolleras varje halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan tidsintervallet bli kortare. ^ Stäng vattenkranen. ^ Skruva loss tilloppsslangen från kranen. ^ Dra ut gummipackningen 1. ^ Fatta tag i plastfiltret 2 med t ex en kombi- eller spetstång och dra ut det. ^ Rengör plastfiltret. ^ Återmontera i omvänd ordning. Skruva fast slangen ordentligt på vattenkranen och öppna kranen. Om det läcker vatten, dra åt förskruvningen. Smutsfiltret måste sättas in efter rengöringen. 31

32 Hur man klarar av mindre störningar själv Vad gör man om...? De flesta störningar och fel som kan uppstå vid den dagliga användningen kan man åtgärda själv utan att behöva kontakta service. Med hjälp av nedanstående tabeller kan man själv hitta orsaken till störningen och åtgärda den.,utför aldrig själv arbeten på de elektriska delarna, utan anlita alltid en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära avsevärd fara för användaren. Programmet startar inte. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp lyser inte eller Start-knappen blinkar inte. När programmet Tömning/centrifugering väljs startar inte programmet. Tvättmaskinen har ingen ström. Tvättmaskinen är inte startklar. Kontrollera om stickproppen sitter i eluttaget. säkringen är hel. Gör maskinen startklar enligt avsnittet "Första gången tvättmaskinen tas i bruk". 32

33 Hur man klarar av mindre störningar själv Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd A Kontrollampan för indikering av service/fel Kontrollera avlopp blinkar. Kontrollampan för indikering av service/fel Kontrollera tillopp blinkar. Kontrollamporna för indikering av service/ fel Kontrollera tilllopp och Kontrollera avlopp blinkar. Kontrollamporna Blötl./Förtvätt eller Sköljning blinkar. Vattenavloppet är blockerat. Avloppsslangen ligger för högt. Vattentillförseln är spärrad. Silen till tilloppsslangen är igensatt. Vattenskyddssystemet har reagerat. En defekt föreligger. Rensa avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv" i avsnittet "Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott". Max tillåten pumphöjd är 1 m. Öppna vattenkranen. Rengör silen. Kontakta Miele service. Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. A För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/ 0-Från och vrid programväljaren till Stopp. 33

34 Hur man klarar av mindre störningar själv Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ändå visas ett felmeddelande. Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd A Lampan Kontrollera avlopp blinkar. Lampan Kontrollera tillopp blinkar. Kontrollampan Kontrollera dosering lyser. I displayen blinkar kontrollampan Huvudtvätt. I displayen blinkar kontrollampan Skrynkelskydd/Stopp. Vattenavloppet är blockerat. Vattentillförseln är blockerad. Silen till tilloppsslangen är igensatt. Det har bildats för mycket lödder. En defekt föreligger. Rensa avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv" i avsnittet "Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott". Kontrollera om Vattenkranen är tillräckligt öppen. Tilloppsslangen har ett veck. Rengör silen. Dosera mindre tvättmedel nästa tvättomgång och följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Starta programmet en gång till. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. Programväljaren har vridits efter programstarten. Vrid programväljaren till den ursprungliga positionen. A För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen I-Till/ 0-Från och vrid programväljaren till Stopp. 34

35 Hur man klarar av mindre störningar själv Allmänna störningar eller ett otillfredsställande tvättresultat Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Tvättmaskinen skakar under centrifugeringen. Tvätten centrifugeras inte som vanligt. Det hörs ovanliga ljud vid tömningen. Större rester tvättmedel stannar kvar i tvättmedelslådan. Sköljmedlet spolas inte in helt eller för mycket vatten stannar kvar i fack. De fyra maskinfötterna står inte jämnt och är inte rätt justerade. Det valda centrifugeringsvarvtalet var för lågt. Rikta tvättmaskinen och justera maskinfötterna. Välj ett högre centrifugeringsvarvtal nästa gång. Det är inget fel! Ljudet i slutet av tömningen beror på att pumpen "suger luft". Otillräckligt vattentryck. Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. Sughäverten sitter inte rätt eller så är den igensatt. Rengör filtret i vattentilloppet. Tryck ev. på knappen Extra vatten. Tillsätt i fortsättningen först tvättmedel och sedan avhärdningsmedel. Rengör sughäverten, se avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Rengöra tvättmedelslådan". 35

36 Hur man klarar av mindre störningar själv Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel. Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen. Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de tvättade plaggen. Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alla fläckar bort, t. ex. frukt-, kaffe- eller tefläckar. För låg tvättmedelsdosering (tvätten var hårt smutsad med fettfläckar (olja, salva). Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeolit) för avhärdning av vatten som inte är vattenlösliga. Dessa har fastnat på plaggen. Använd tvättmedel som innehåller blekmedel. Fyll på fläckborttagningsmedel i fack j och tillsätt flytande tvättmedel i doseringskula. Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelslådan. Tillsätt antingen mer tvättmedel eller använd flytande tvättmedel. Kör programmet Vit-/Kulörtvätt 60 C med flytande tvättmedel utan tvätt före nästa tvättomgång. Försök ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. Tvätta fortsättningsvis mörka textilier med tvättmedel utan zeolit. Flytande tvättmedel innehåller vanligtvis inte zeoliter. 36

37 Hur man klarar av mindre störningar själv Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka. Möjlig orsak Tvättmaskinen är inte ansluten till elnätet. Tvättmaskinen är inte inkopplad. Strömavbrott Luckan är inte riktigt stängd. Det finns fortfarande vatten i trumman och tvättmaskinen kan inte pumpa ut vattnet. Åtgärd Sätt i stickproppen i vägguttaget. Koppla in tvättmaskinen med knappen I-Till/ 0-Från. Öppna luckan enligt beskrivning i avsnittet "Störningshjälp" under "Öppna luckan vid strömavbrott". Tryck hårt mot luckan på låssidan. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. För att skydda mot brännskador kan luckan inte öppnas om vattentemperaturen överstiger 55 C. 37

38 Hur man klarar av mindre störningar själv Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott ^ Stäng av tvättmaskinen. På insidan av plastskyddet framför tvättmedelslådan finns en lucköppnare för avloppsfiltrets lucka. Igensatt avlopp När avloppet är igensatt kan en större mängd vatten (max 25 l) befinna sig i maskinen.,se upp! Om tvättning skett med hög temperatur strax innan finns risk för skållning! Tömning ^ Ta loss lucköppnaren. ^ Ställ en behållare under luckan. Skruva inte ut avloppsfiltret helt. ^ Lossa avloppsfiltret tills det rinner ut vatten. Avbryta utrinnande vatten: ^ Skruva fast avloppsfiltret. ^ Öppna luckan till avloppsfiltet. 38

39 Hur man klarar av mindre störningar själv När det inte längre rinner ut vatten:,om avloppsfiltret inte sätts tillbaka och skruvas fast rinner det ut vatten ur maskinen. Öppna luckan.,kontrollera alltid att trumman har stannat innan tvätten plockas ut. Sticker man in handen i en roterande trumma kan det inträffa olyckor med svåra kroppsskador. ^ Skruva ut avloppsfiltret helt. ^ Rengör avloppsfiltret grundligt. ^ Dra i nödöppnaren. Luckan öppnas. ^ Kontrollera om pumpvingen kan snurra runt. Om den snurrar trögt kan främmande föremål (knappar, mynt etc) eller ludd vara fastklämda. Avlägsna dem och rengör inuti. ^ Sätt tillbaka avloppsfiltret och skruva fast det. 39

40 Hur man klarar av mindre störningar själv Miele service Om det uppstår fel som ni inte själv kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Vid kontakt med service, var god uppge alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Båda uppgifterna finns på typskylten på insidan av luckan, ovanför luckglaset. Garantivillkor och garantitid Tvättmaskinens garantitid gäller 2 år. Ytterligare information om garantivillkoren finns i garantihäftet. Extra tillbehör Till denna tvättmaskin finns det extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. 40

41 Uppställning och anslutning Tvättmaskinens framsida a Tilloppsslang (för tryck upp till kpa) b Elanslutning c -f Avloppsslang (med vrid- och avtagbara krökar) med olika placeringsmöjligheter g Manöverpanel h Tvättmedelsfack i Lucka j Lucka för avloppsfiltret, avloppspump och nödöppnare k Bärhandtag l Fyra justerbara skruvfötter 41

42 Uppställning och anslutning Tvättmaskinens baksida a Utskjutande topplock med greppmöjlighet vid transport b Elanslutning c Tilloppsslang (tryckfast till kpa) d Avloppsslang e Transportsäkring f Hållare för: Tilloppsslang Avloppsslang Elanslutningskabel Avlägsnad transportsäkring 42

43 Uppställning och anslutning Uppställningsyta Betonggolv är det lämpligaste underlaget. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugeringen, vilket trägolv och golv med mjuk beläggning kan göra. Beakta följande: ^ Se till att tvättmaskinen placeras lodrätt och stadigt. ^ Placera inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom maskinen då vibrerar under centrifugeringen. ^ Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen har det visat sig lämpligt att ställa maskinen på en plywoodskiva (minst 59x52x3 cm). Skivan bör täckas av så många balkar som möjligt och skruvas fast i dessa. Tvättmaskinen bör placeras i ett hörn. Där står den stabilast.,vid uppställning på en befintlig sockel (betongsockel eller murad sockel) måste tvättmaskinen säkras med spännjärn (finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning) så att maskinen inte glider iväg under centrifugeringen. Ställa upp tvättmaskinen För att flytta tvättmaskinen från förpackningen till uppställningsplatsen kan man lyfta den i den främre grepplisten och det utskjutande topplocket. Beakta följande: ^ Lyft inte i luckan.,maskinfötterna och uppställningsytan måste vara torra och rena. Annars kan tvättmaskinen glida iväg under centrifugeringen. Avlägsna transportsäkringen ^ Ta bort den vänstra och den högra spärrskivan. 1. Haka av spärren med en skruvmejsel. 2. Avlägsna spärren. 43

44 Uppställning och anslutning ^ Vrid den vänstra transportsäkringen 90 med den den bipackade nyckeln och ^ Vrid den högra transportsäkringen 90 och ^ dra ut den vänstra transportsäkringen. ^ dra ut den högra transportsäkringen. 44

45 Uppställning och anslutning Återmontera transportsäkringen Transportsäkringen återmonteras i omvänd ordning.,tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkring. Spara transportsäkringen. Den måste återmonteras före transport (t ex vid flyttning). ^ Tillslut hålen med bifogade plastproppar. ^ Sätt fast transportstängerna på baksidan av tvättmaskinen. Se till att hålen b sätts på tapparna a. 45

46 Uppställning och anslutning Rikta tvättmaskinen Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt. Om maskinen inte står lodrätt ökar vatten- och elförbrukningen. Dessutom kan maskinen börja vandra. Skruva ut fötter och låsa fast maskinen Tvättmaskinen riktas genom justering med skruvfötterna. Vid leverans är alla fötter iskruvade. ^ Lossa låsmuttern 2 genom att vrida den medurs med den bipackade nyckeln. Skruva ut låsmuttern 2 tillsammans med foten 1. ^ Använd vattenpass för att kontrollera att maskinen står lodrätt. ^ Håll fast foten 1 med en lämplig tång. Skruva upp låsmuttern 2 mot höljet med nyckeln.,alla fyra låsmuttrar måste vara hårt åtdragna. Kontrollera också att de fötter som inte skruvades ut sitter fast. Annars kan maskinen börja vandra. 46

47 Uppställning och anslutning Inbyggnad under bänk Beakta: Monteringen av byggsats för inbyggnad under bänk* och för pelarmontage* måste utföras av en fackman. För detta krävs en särskild byggsats*. En täckplåt (medföljer byggsatsen) ersätter maskinlocket. En noggrann montering av auktoriserad fackman är på grund av den elektriska säkerheten absolut nödvändig. För bänkhöjder om 900/910 mm behövs en kompensationsram*. Vattentillopp och -avlopp samt elanslutning skall installeras i maskinens närhet och vara tillgängliga även efter inbyggnad. En monteringsanvisning medföljer byggsatsen. Tvätt-torkpelare Tvättmaskinen kan monteras som en tvättpelare tillsammans med en Miele torktumlare. För denna installation krävs en byggsats* (WTV). Alla delar markerade med * kan köpas/ beställas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. a Säkerhetsavstånd till väggen: minst 2 cm b Höjd: monteringssats med arbetsskiva: ca 169 cm Byggsats utan arbetsskiva: ca 170 cm Återmontering av topplocket Om topplocket har demonterats för tvättpelarmontering eller inbyggnad under bänkskiva, kontrollera vid återmontering att topplocket sitter fast ordentligt på de bakre hållarna. Annars är det inte säkert att flytta maskinen. 47

48 Uppställning och anslutning Mieles vattenskyddssystem Mieles vattenskyddssystem säkerställer ett omfattande skydd mot vattenskador orsakade av tvättmaskinen. Systemen består huvudsakligen av tre delar: 1) tilloppsslangen 2) elektroniken och höljet 3) avloppsslangen 1) Tilloppsslangen Skydd mot spricka i slangen Tilloppsslangen klarar av ett tryck på över kpa. Översvämningsskyddet Översvämningsskyddet hindrar att tvättmaskinen svämmar över på grund av okontrollerat vattentillopp. Om vattenståndet stiger över en viss nivå kopplas avloppspumpen in och det sker en kontrollerad tömning av vattnet. 3) Avloppsslangen Avloppsslangen har ett luftningssystem som bidrar till säkerheten. Systemet förhindrar att tvättmaskinen sugs tom. 2) Elektroniken och höljet Bottenplåten Vatten som rinner ut på grund av att tvättmaskinen inte är tät samlas upp i bottenplåten. En nivåvakt stänger av vattentilloppsventilerna. Vattentillförseln är spärrad och maskinen töms på befintligt vatten. 48

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. sv-se M.-Nr. 09 706

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3132 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus se-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 164 540 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 835 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 086 030 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 518 910 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5105 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5105 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5105 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 845 510 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 770 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell Säkerhetsanvisningar Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen. Leveransomfattning beroende på modell Tvättmaskinen är tung var försiktig när du lyfter den. Varning: Slangar som frusit kan spricka och

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW 15600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838258

Din manual HUSQVARNA QW 15600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/838258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QW 15600. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QW 15600 instruktionsbok

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 260 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna

Ta bort transportsäkringarna Säkerhetsanvisningar Medföljande tillbehör beroende på modell Fukt i trumman kan bero på slutkontrollen. Ta bort transportsäkringarna Vattenanslutning beroende på modell Tvättmaskinen är tung - var försiktig

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning.

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning. Om tvättmaskinen Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsprodukt av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga energi- och vattenförbrukning. Innan maskinerna lämnar vår fabrik

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Din manual SIEMENS WH54880SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656067

Din manual SIEMENS WH54880SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656067 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WH54880SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/tork-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 600 980 Innehåll Bidra till att skona

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 520 750 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer