Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen"

Transkript

1 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med v/min istället för med 800 v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast i förhållande till den totala tvättmängden. Se till att ventilationen i rummet där torktumlaren står är tillräcklig under torkning. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Kontrollera värmeväxlaren då och då och rengör den vid behov. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Använda torktumlaren Manöverpanel...15 Tvättråd Skötselsymboler Torktips...17 Så här torkar man Snabbinstruktion...18 Tillvalsfunktioner Låg temperatur...21 Summer...21 Senare start...21 Programöversikt Ändra programförlopp Pågående program...25 Ändra program...25 Avbryta och välja nytt program Avbryta program och ta ut tvätten...25 Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt...25 Resttid...25 Elektronisk driftspärr Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren...27 Rengöra luddfiltren...28 Torrengöring...28 Våtrengöring...29 Rengöra torktumlaren

4 Innehållsförteckning Rengöra värmeväxlaren Ta ut värmeväxlaren...30 Kontrollera värmeväxlaren...31 Rengöra värmeväxlaren...31 Sätta tillbaka värmeväxlaren Hur man klarar av mindre störningar själv Vadgörmanom...?...33 Kontroll- och felmeddelanden Övriga störningar...35 Byta glödlampa...38 Miele service Reparationer...39 Programuppgradering (Update) Extra tillbehör...39 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...40 Översiktsbild baksida...41 Uppställningsplats...41 Bära torktumlaren till uppställningsplatsen...41 Tvätt-torkpelare Rikta torktumlaren...42 Vädra uppställningsrummet...42 Före transport...42 Avleda kondensvatten externt...43 Dra avloppsslangen...43 Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil...44 Elanslutning

5 Innehållsförteckning Förbrukningsdata Tekniska data Programmeringsfunktioner Ändra restfuktigheten i programmet Bomull...50 Ändra restfuktigheten i programmet Strykfri tvätt...51 Ställa in skrynkelskydd...52 Ställa in summerns ljudstyrka...53 Ändra restfuktigheten i programmet Automatic Ställa in förlängning av avkylningstid...55 Ställa in standby...56 Ställa in memoryfunktion...58 Ändra funktionen för felindikering av luftkanaler...59 Ställa in kvitteringssignal...60 Ändra inställningen för ledvärde...61 Lägga till fler torrhetsgrader

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Läs ovillkorligen denna bruksanvisning. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador pa föremal. Läs bruksanvisningen noga innan du tar torktumlaren i bruk. Den innehaller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig och förhindrar att det uppstar skador pa torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsomrade Denna torktumlare är avsedd att användas i hushall eller i hushallsliknande miljöer. Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus. Använd torktumlaren uteslutande under hushallsmässiga förhallanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tal att torkas i torktumlare. All annan användning är otillaten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstatt vid otillaten eller felaktig användning. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren pa ett säkert sätt, far endast använda den under uppsikt av en ansvarig person. Om det finns barn i hemmet Barn under atta ar bör hallas borta fran torktumlaren. De far endast använda den under uppsikt. Barn fran atta ar och uppat far endast använda, rengöra och underhalla torktumlaren utan uppsikt om de vet hur man pa ett säkert sätt använder, rengör och underhaller den. Barn maste kunna första riskerna med att använda torktumlaren pa ett felaktigt sätt om de ska använda den. Hall uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Lat aldrig barn leka med torktumlaren. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har nagra synliga yttre skador innan du installerar den. En skadad torktumlare far inte installeras eller tas i drift. Jämför uppgifterna om anslutning pa torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet pa uppställningsplatsen innan du ansluter den. Radfraga i tveksamma fall en fackman. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Lat en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstatt pa grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstatt ett brott pa kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Om nätanslutningskabeln är skadad maste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer far endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte aberopas om det skulle uppsta fel pa torktumlaren vid senare tillfälle. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Defekta delar far endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hallet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer pa vara produkter. Vid eventuellt fel pa torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast om ett av följande kriterier uppfylls: Att stickproppen är utdragen. Att huvudströmmen är avstängd. Att säkringen är urskruvad eller franslagen. Torktumlaren far inte användas pa uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel batar). Gör inga ändringar pa torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Stickproppen maste alltid vara lättatkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet far inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras da. I torktumlarluckans öppningsutrymme far ingen lasbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras. Användning Maximal tvättmängd är 6 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Brandfara! Torktumlaren far inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Pa grund av brandrisken är det inte tillatet att torktumla textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren. innehaller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor). innehaller rester av läggningsvätska, harspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande. Tvätta därför sadana starkt nedsmutsade textilier särskilt grundligt: Använd extra mycket tvättmedel och tvätta pa en hög temperatur. Tvätta textilierna flera ganger om de inte blir riktigt rena. Ta ut alla föremal ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor). Obs! Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du far endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem sa att värmen kan avges. Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen pa förpackningen. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Pa grund av brandrisken är det inte tillatet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt) till största delen innehaller skumgummi, gummi eller gummiliknande material. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning. har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. Efter uppvärmningen följer i manga program en avkylning för att säkerställa att textilierna haller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Sta, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkomgang. Pa sa vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremal i den smadjur tar sig in i torktumlaren. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren far inte användas utan luddfilter eller med trasiga luddfilter. Luddfiltren maste rengöras regelbundet. Torktumlaren far inte användas utan värmeväxlare. Luddfiltren maste torkas efter rengöring med vatten. Det kan uppsta funktionsstörningar om vata luddfilter används! Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Temperaturer kring fryspunkten paverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Den tillatna temperaturen i rummet där torktumlaren star ska ligga mellan +2 och +35 C. Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för saväl människor som djur. Hall alltid rummet där torktumlaren star fritt fran damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele far användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Torktumlare och tvättmaskin kan monteras ihop till en tvätt-torkpelare. För att göra detta behövs en monteringssats fran Miele för tvätt-torkpelare. Denna finns att köpa som extra tillbehör. Tänk pa att köpa rätt monteringssats sa att den passar din tvättmaskin och torktumlare. Se till att du köper en passande sockel till din torktumlare. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstatt pa grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 14

15 Använda torktumlaren Manöverpanel Display Knapp Senare start Denna knapp har dubbel funktion: - val av programlängd för Varmluft och Kalluft - val av Senare start Knapp Summer Programslutet meddelas med en ljudsignal. Kontroll-/felmeddelande Beskrivning av dessa, se avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv". Med Start/Stop-knappen startar du det valda programmet och avbryter ett redan startat program. Knappen blinkar vid programval och lyser efter programstart. Knapp Låg temperatur Känsliga textilier torkas med låg temperatur. Knapp för torrhetsgrad med kontrollampor. Programväljare med kontrollampor. Knapp Lucka Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp. I-Till/0-Från-knapp för till- och frånkoppling av torktumlaren. 15

16 Använda torktumlaren Display Via displayen kan följande funktioner väljas: Senare start Längden på Kallufts- och Varmluftsprogrammen Programmeringsfunktioner Dessutom visas följande i displayen: Programtid Programavsnitten Torkning Kalluft Programslut Kontroll- och felmeddelanden Programlängd/resttidsprognos När ett program väljs visas den beräknade programtiden i displayen. Tiden ska ses som en prognos av resterande programtid. På grund av nedanstående faktorer kan resttidsprognosen variera: restfuktighet efter centrifugeringen, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur och/eller spänningsvariationer i elnätet. Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt till varje torkomgång för att resttidsprognosen ska bli så exakt som möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras hela tiden under torkningen vilket kan leda till att tiden ändras. Likaså kan Finish-programmen och Superkort avslutas i förtid när en viss temperatur har uppnåtts. Detta gäller särskilt för tunna textilier, vid mycket liten tvättmängd eller om en torkomgång precis har genomförts. Senare start Den tid som har valts för Senare start visas. Tiden fram till programstarten räknas ned. När tiden fram till programstart har räknats ned startar programmet och i displayen visas den beräknade torktiden. Programmeringsfunktioner Med programmeringsfunktionerna kan du anpassa torktumlaren till dina individuella behov. I programmeringsläget visas den valda funktionen i displayen. 16

17 Tvättråd Skötselsymboler Kontrollera symbolerna på plaggens/textiliernas skötseletiketter innan de torkas i torktumlaren: = Torkning med normal temperatur = Torkning med låg temperatur = Bör inte torkas i torktumlare Torktips Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt". Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och man får räkna med att tvätten blir skrynklig. Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifigera textilierna ordentligt i minst 30 sekunder efter tvättomgången. Torka ömtåliga textilier med skötselsymbolen med Låg temperatur. Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet Automatic. Öppna jackor så att de torkar jämnt. Ylle och ylleblandningar tenderar att filta sig och krympa. Ylletextilier ska endast torkas i programmet Finish ylle. Innermaterialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Dunfyllda textilier bör endast torkas i programmet Superkort. Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas i torktumlaren. Linne bör endast torkas i programmet Superkort. Trikåplagg (t ex T-shirtar, underkläder) krymper ofta i första tvätten. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp eventuellt trikåplagg en eller två storlekar större än normalt. Risken att tvätten ska bli skrynklig ökar ju större tvättmängden är. Detta gäller särskilt ömtålig tvätt (t ex skjortor och blusar). I extremfall får man minska tvättmängden. Stärktvätt kan torkas i torktumlare. Man ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Nya färgade textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdelar i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd lägga sig på textilier i andra färger. 17

18 Så här torkar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (,,,...) steg för steg. Sortera tvätten Sortera tvätten så långt som möjligt efter önskad torrhetsgrad... textilsort... liknande storlek... liknande restfuktighet efter centrifugering På så vis blir det ett jämnare torkresultat. Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut. Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Koppla in torktumlaren Du kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi). Tryck in knappen för att koppla in torktumlaren. Lägg i tvätt Öppna luckan genom att trycka på knappen Lucka. Lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överfylla trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet. Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs. Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 18

19 Så här torkar man Välj program Välj önskat program. Kontrollampan för det valda programmet lyser. Dessutom kan kontrollampor för torrhetsgrad eller tillval lysa eller tider visas (memoryfunktion). För programmen Bomull, Strykfri tvätt, Automatic, Skjortor och Jeans För programmen Kalluft och Varmluft Kontrollampan för knappen Senare start blinkar när du väljer Kalluft eller Varmluft. Tryck på Senare start-knappen tills den önskade tiden visas i displayen. Val av tid sker i 10-minuterssteg från 20 minuter upp till 1 timme för Kalluft och 15 minuter upp till 2 timmar för Varmluft. Välj tillvalsfunktioner och/eller Senare start Tillval (se avsnittet "Tillvalsfunktioner") kan du välja genom en knapptryckning: Låg temperatur, Summer och Senare start. Men: Senare start i kombination med programmen Varmluft och Kalluft är inte möjlig. Tryck på knappen för torrhetsgrad tills motsvarande kontrollampa lyser. För Bomull kan du välja mellan alla torrhetsgrader. För övriga program är urvalet begränsat. OBS! Den tid som visas i displayen kan variera för varje nytt programval (resttidsprognos)! Programmen Bomull, Finish ylle och Superkort kan inte ändras. 19

20 Så här torkar man Starta programmet Vid programval blinkar Start/Stop-knappen. Blinkandet visar att ett program kan startas. Tryck på Start/Stop-knappen. Start/Stop-knappen lyser. I displayen visas Torkning och resttiden räknas ned. Före programslut Efter uppvärmningen följer avkylningen (Kalluft visas i displayen). Först när avkylningen är avslutad är programmet klart. Följande program har ingen avkylning: Finish ylle och Superkort. Programslut - ta ut tvätten I displayen visas 0 och Programslut vid avslutat program. Summern ljuder i intervaller (om den är inkopplad). Trumman fortsätter att rotera i intervaller om tvätten inte plockas ur direkt (Skrynkelskydd). På så sätt undviker man att tvätten blir skrynklig. Tid: 2 h (inte för Finish ylle). Tryck på knappen Lucka. Öppna luckan. Ta ut tvätten. Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång. När torktumlaren är inkopplad och luckan står öppen, släcks belysningen i trumman efter några minuter (för att spara energi). Tryck in Till/Från-knappen för att stänga av torktumlaren. Rengör luddfiltren. Stäng luckan. Töm kondensvattenbehållaren (om inte kondensvattnet leds ut externt). Värmeväxlaren ska kontrolleras med jämna mellanrum och rengöras vid behov (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 20

21 Tillvalsfunktioner Låg temperatur Känsliga textilier (med skötselsymbolen ) torkas med lägre temperatur. För alla ömtåliga eller strykfria textilier med skötselsymbolen (t ex textilier av akryl). Förlängd programtid. För vissa program är Låg temperatur en del av programmet och kan därför inte väljas bort. Summer När ett program är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under max1hiintervaller). Varningssignalen vid felmeddelanden ljuder oberoende av om summern är aktiverad eller inte. Senare start Programstarten kan programmeras i upp till 24 timmar i förväg (24^). Efter val av program: Tryck på Senare start-knappen tills den önskade tiden visas i displayen. Kontrollampan för Senare start blinkar. Inställningen utförs: i 30-minuterssteg i upp till 10^ i steg om 1 timme över 10^ Om Senare start-knappen hålls intryckt räknas tiden automatiskt upp till 24^. Starta Senare start Tryck på Start/Stop-knappen. Kontrollampan för Senare start lyser. Tiden fram till Senare start räknas ned till programstarten på följande sätt: över I0^ i hela timmar under I0^ i minuter Trumman roterar kort varje timme (reducering av skrynklor). Så länge tiden räknas ned är det möjligt att lägga i tvätt. Stäng av torktumlaren. Öppna luckan och lägg i tvätten. Stäng luckan och koppla in torktumlaren. Radera/ändra Senare start Tryck på Start/Stop-knappen. Senare start är raderat. Tryck på Senare start-knappen tills den önskade tiden visas i displayen. Tryck på Start/Stop-knappen. Senare start startar på nytt. 21

22 Programöversikt Bomull ** Textilier maximalt 6 kg* Normalt blöt bomullstvätt som beskrivs närmare under Bomull skåptorrt. Obs! Det torkas endast på Skåptorrt. Programmet Bomull är ur energisynpunkt mest effektivt för att torka normalt blöt bomullstvätt. Bomull maximalt 6 kg* Extratorrt och Skåptorrt Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. T ex: handdukar och badrockar av frotté, T-tröjor, underkläder, sängkläder av flanell och babykläder. OBS! Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager. Torka inte trikåplagg (t ex T-tröjor, underkläder och babykläder) med Extratorrt - de kan krympa. Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen. Stryktorrt och Varmmangeltorrt Textilier Textilier av bomull eller linne. T ex: dukar, sängkläder och stärktvätt. OBS! Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den förblir fuktig. Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen. Strykfri tvätt maximalt 3 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. T ex: tröjor, klänningar, byxor, städrockar och dukar. OBS! För extra skrynkelfri torkning ska Stryktorrt väljas och tvättmängden reduceras till 1,5 kg*. Textilierna torkas i Stryktorrt beroende på textilsort och tvättmängd med minimal skrynkelbildning. Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen. * Vikt, torr tvätt ** Anvisningar för testinstitut: Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN

23 Programöversikt Finish ylle Textilier OBS! Låg temperatur Superkort Textilier Ylletextilier maximalt 2 kg* Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men torkas inte färdigt. Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. Kan ej väljas bort. maximalt 3 kg* Bomulls- eller linnetextilier. Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. T ex: bomullsbyxor, anoraker och skjortor. OBS! Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. Låg temperatur Kan ej väljas bort. Automatic maximalt 3,5 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt Skjortor maximalt 2 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Skjortor och skjortblusar. Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen. Jeans maximalt 3 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Jeanstyg, som byxor, jackor, kjolar eller skjortor. Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen. * Vikt, torr tvätt 23

24 Programöversikt Kalluft Textilier Varmluft Textilier OBS! Tips Låg temperatur * Vikt, torr tvätt Alla typer av textilier som ska vädras. maximalt 6 kg* maximalt 6 kg* Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet: t ex jackor, kuddar och textilier med volym. Torkning av enskilda plagg/textilier: t ex badlakan, badkläder och disktrasor. Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Använd Varmluft för att få bort eller reducera lukt från rena bomullskläder som du har haft på dig (torktid: 1/2-1 timme). Uppfräschningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reducering av lukt lika bra som för bomullstextilier. Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen. 24

25 Ändra programförlopp Pågående program Ändra program Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet. Avbryta och välja nytt program Tryck på knappen Start/Stop. Textilierna kyls av ytterligare en stund om en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts. Om du trycker på knappen Start/Stop igen under avkylningen visas Programslut. Stäng av torktumlaren. Koppla in torktumlaren. Välj och starta ett nytt program direkt. Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt Tryck på knappen Lucka. Öppna luckan. Risk för brännskada: Ta inte på trummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår höga temperaturer i trumman. Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten. Stäng luckan. Tryck på knappen Start/Stop. Resttid För varje ändring i programförloppet kan den resttid som visas i displayen avvika från den verkliga torktiden. Avbryta program och ta ut tvätten Se avsnittet "Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt" Stäng av torktumlaren när du har stängt luckan. 25

26 Elektronisk driftspärr Driftspärren förhindrar oönskad användning av torktumlaren. Driftspärren kan aktiveras när så önskas. Den elektroniska driftspärren spärrar torktumlarens elektronik. Torktumlaren kan kopplas in men det går inte att starta något program. Om man försöker starta ett program så blinkar kontrollampan för Låg temperatur och en nyckelsymbol 0- visas i displayen. Luckan kan öppnas när som helst. Den spärras inte. Aktivera driftspärren Förutsättning: Torktumlaren måste vara avstängd. Luckan ska vara stängd. Tryck in knappen Låg temperatur och håll den intryckt till och med steg. Tryck in Till/Från-knappen. Kontrollampan för programmet Automatic lyser. Vrid programväljaren långsamt och steg för steg medsols genom tre positioner. De tre kontrollamporna för programmen måste lysa efter varandra. Vrid programväljaren långsamt och steg för steg motsols genom sex positioner. De sex kontrollamporna för programmen måste lysa efter varandra. Kontrollampan för knappen Låg temperatur blinkar och en nyckelsymbol 0- visas i displayen. Släpp Låg temperatur-knappen. Driftspärren är aktiverad. Du kan stänga av torktumlaren. Avaktivera driftspärren Förutsättning: Torktumlaren måste vara avstängd. Luckan ska vara stängd. Gå till väga på samma sätt som beskrivs under "Aktivera driftspärren". Utför stegen till. Vid steg blinkar inte längre kontrollampan för Låg temperatur-knappen och nyckelsymbolen 0- slocknar. Driftspärren är avaktiverad. 26

27 Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren. Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkomgång! Om kondensvattenbehållaren är full lyser kontrollampan för meddelandet Töm behållaren. Meddelandet försvinner genom att du öppnar och stänger luckan. Stäng luckan ordentligt. Annars kan luckan och handtaget skadas när kondensvattenbehållaren dras ut. Töm behållaren. Skjut in behållaren i torktumlaren. Kondensvattnet får inte användas som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor och djur. Kondensvattnet kan används till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för detta bör kondensvattnet först hällas genom ett fint filter eller ett kaffefilter. Fint ludd i vattnet som kan ställa till skador filtreras på så vis bort. Dra ut kondensvattenbehållaren. Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll både i handtaget och i den bakre änden av behållaren. 27

28 Rengöring och skötsel Rengöra luddfiltren Luddfiltren i luckan och i lucköppningen samlar upp ludd. Rengör dessa efter varje torkomgång*. Torrengöring Tips: Det är möjligt att dammsuga upp ludd. Ta bort luddet ur håligheten i luckan med en borste (extra tillbehör) eller med dammsugaren. Rengör tätningen (2) runt lucköppningen med en fuktig trasa. Sätt in det rengjorda luddfiltret rätt och skjut in det i luckan tills det sitter fast. Dra ut luddfiltret (1) ur luckan. Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen. Stäng luckan. * Kontrollera även luddfiltren när kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser. Dra eller dammsug bort luddet från filtret. 28

29 Rengöring och skötsel Våtrengöring Luddfiltren ska endast rengöras med vatten om de är mycket smutsiga eller igensatta. Öppna luckan och dra ut filtret ur filterhållaren. Det är även möjligt att ta bort de båda filtren i luckans öppning: Luddfiltren måste vara torra när de sätts tillbaka. Det kan uppstå funktionsstörningar när våta luddfilter används. Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast. Sätt in luddfiltren nerifrån i luckans öppning och tryck fast dem upptill. Spärra båda vreden (tills du känner att de sitter fast). Rengöra torktumlaren Bryt strömmen till torktumlaren. Vrid vredet på vänster och höger luddfilter (tills det knäpper till). Dra ut luddfiltren (håll i vredet) mot mitten. Rengör filtren under rinnande hett vatten. Skaka av vattnet från luddfiltren efter våtrengöringen tills det inte längre syns några vattendroppar. Torka luddfiltren försiktigt men noggrant. Rengör även ventilationsytan under luddfiltren, till exempel med en dammsugare. Rengör endast höljet, manöverpanelen och luckans tätning med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel eller såpvatten. Rostfritt stål (till exempel trumman) kan rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd inga skurmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumlaren. Torka av alla delar med en mjuk trasa. 29

30 Rengöring och skötsel Rengöra värmeväxlaren Rester av tvättmedel, hårstrån och fint ludd i torkluften kan tränga genom i luddfiltren och blockera värmeväxlaren. Även smutspartiklar som sugs in med kalluften från uppställningsrummet kan orsaka blockeringar. Kontrollera värmeväxlaren minst två gånger om året och dessutom när kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser. Om torktumlaren används ofta ska kontrollen utföras senast efter cirka 100 torkomgångar. Rengör värmeväxlaren vid behov. Ta ut värmeväxlaren Vrid spärrvredet på det inre locket nedåt. Fäll ut det inre locket. Lyft den inre luckan snett uppåt. Öppna den yttre luckan. Lyft luckan snett uppåt och lägg den åt sidan. Vrid spärrvredet på värmeväxlaren uppåt (så att haken på spärrvredet lossas från spåret på botten). 30

31 Rengöring och skötsel Om inget ludd syns: Sätt tillbaka värmeväxlaren (se nästa sida). Om du ser ludd: Rengör värmeväxlaren enligt beskrivningen nedan. Fatta tag i värmeväxlarens greppring och dra ut värmeväxlaren ur facket. Rengöra värmeväxlaren Värmeväxlaren måste hållas i de positioner som visas på de båda följande bilderna när den spolas ren! Kontrollera värmeväxlaren Spola genom värmeväxlaren från långsidan som på bilden ovanför med vattenstrålen. Håll värmeväxlaren mot ljuset. Kontrollera om det finns ludd i den. Pilarna på bilden ovan visar i vilken riktning man ska titta. 31

32 Rengöring och skötsel Sätta tillbaka värmeväxlaren Skjut in värmeväxlaren helt (ända till spärren) i facket. Värmeväxlarens greppring måste vara uppåt och spärrvredet nedåt. Vrid värmeväxlarens spärrvred till vågrätt läge så att spärren tydligt hakar fast i spåret på botten. Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerlocket sätts fast. Spola även genom värmeväxlaren framifrån. Kontrollera värmeväxlaren på nytt för att se om det finns kvar eventuell smuts (se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren"). Spola av den så många gånger som behövs. Se även till att värmeväxlarens gummitätning är ren. Gummitätningen får inte avlägsnas eller ha några veck eller sprickor! Kontrollera och gör rent värmeväxlarens fack Kontrollera värmeväxlarens fack på insidan av torktumlaren efter eventuellt synligt ludd. Avlägsna ludd med en fuktig trasa endast från de ytor du kan nå för hand. Sätt tillbaka innerlocket med spärren pekandes nedåt. Vinkla locket något och tryck det lätt mot den nedre kanten. Tryck sedan fast locket upptill och lås fast det med spärren. Spärren måste stå horisontellt i låst läge. Sätt fast den yttre luckan nedtill och tryck fast den genom att trycka till på den övre kanten. Endast om värmeväxlaren och locket är låsta och rätt isatta säkerställs ett tätt kondenssystem. 32

33 Vadgörmanom...? Hur man klarar av mindre störningar själv De flesta störningar kan du åtgärda själv. Nedanstående tabell är till hjälp för att hitta och åtgärda orsaker till en störning. OBS! Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Kontroll- och felmeddelanden Problem Orsak Åtgärd Programavbrott. 0 visas i displayen. Summern ljuder. Kontrollampan för Låg temperatur blinkar när torktumlaren kopplas in och nyckelsymbolen o- visas i displayen. Programavbrott. I displayen blinkar Kalluft eller Programslut. Summern ljuder. Vid programslut blinkar en liggande stapel: œ...c~...cœ... Det är inget fel. Elektroniken känner av att det inte finns någon tvätt i trumman och avbryter därför programmet. Torkning av enstaka eller redan torra plagg kan också leda till programavbrott. Driftspärren är aktiverad. Orsaken kan inte konstateras direkt. Programmet är avslutat men tvätten kyls ner ytterligare. Enstaka plagg bör i fortsättningen torkas med varmluftsprogrammet. Radera kontrollmeddelandet: Öppna och stäng luckan. För att kunna använda torktumlaren måste du avaktivera driftspärren (se avsnittet "Elektronisk driftspärr"). Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta Miele service. Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta att kylas av. 33

34 Hur man klarar av mindre störningar själv Problem Orsak Åtgärd Kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser. Programavbrott. Kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser. Summern ljuder. Kontrollampan för Töm behållaren lyser. Summern ljuder. Kontrollampan indikerar att torktumlaren inte arbetar optimalt eller oekonomiskt. Möjliga orsaker: Luddfiltren är igensatta av ludd eller tvättmedelsrester. Möjliga orsaker och åtgärder beskrivs ovan. Kondensvattenbehållaren är full eller så har avloppsslangen ett veck. Vanligtvis räcker det att rengöra luddfiltret. Skulle detta inte vara tillräckligt, kontrollera de möjliga orsaker som beskrivs under "Torkningsförloppet tar för lång tid eller avbryts". Radera kontrollmeddelandet: Öppna och stäng luckan. Kontrollampan för Rensa luftkanaler kan avaktiveras (se avsnittet "Programmeringsfunktioner"). Radera felmeddelandet: Öppna och stäng luckan. Stäng av och koppla in torktumlaren. Starta ett program. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. Töm kondensvattnet. Kontrollera avloppsslangen. Radera kontrollmeddelandet: Öppna och stäng luckan. 34

35 Hur man klarar av mindre störningar själv Övriga störningar Problem Orsak Åtgärd Torkningsförloppet tar för lång tid eller avbryts. Trots rengjorda luddfilter lyser eventuellt kontrollampan för Rensa luftkanaler. Tvätten är inte tillräckligt torr. Kontrollera möjliga orsaker och stäng av och koppla in torktumlaren igen. Ventilationen är otillräcklig. Eventuellt är rummet där torktumlaren är installerad för litet. Det gör att rumstemperaturen stiger kraftigt. Ventilationsöppningarna under luckan är igensatta. Luddfiltren är igensatta med ludd eller så var de blöta när de sattes tillbaka efter rengöring. Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta igen värmeväxlaren. Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt. Torktumlaren är överfylld. På grund av blixtlås av metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. Tvätten består av textilier av olika material. Öppna en dörr eller ett fönster så att temperaturen i rummet inte stiger för mycket. Avlägsna föremål som blockerar ventilationen. Avlägsna luddet. Luddfiltren måste vara torra. Värmeväxlaren måste kontrolleras och rengöras med jämna mellanrum. Centrifugera textilierna i fortsättningen med ett högre varvtal i tvättmaskinen. Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika torkprogrammen. Öppna blixtlåsen i fortsättningen. Om problemet uppträder på nytt, torka textilier med långa blixtlås endast i varmluftsprogrammet. Eftertorka med Varmluft. Välj ett lämpligt program vid nästa torkning. 35

36 Hur man klarar av mindre störningar själv Problem Orsak Åtgärd Det rinner ut vatten ur torktumlaren efter rengöring av värmeväxlaren. Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen. Det har bildats ludd. Värmeväxlarens innerlock och/eller värmeväxlaren är inte ordentligt fastsatta. Det finns ludd i utrymmet där värmeväxlaren sitter. Syntetiska material tenderar att laddas statiskt. Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom nötning redan när plaggen används och tvättas. Själva torktumlingen däremot innebär väldigt liten påfrestning på plaggen och har därmed ingen nämnvärd inverkan på deras livslängd. Det har olika forskningsinstitut fastställt. Kontrollera att innerlocket och värmeväxlaren sitter fast ordentligt. Kontrollera även gummitätningen. Avlägsna allt synligt ludd ur värmeväxlarens utrymme med en trasa. Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen. Ludd fångas upp av luddfiltren och kan lätt avlägsnas (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 36

37 Hur man klarar av mindre störningar själv Problem Orsak Åtgärd Vissa program går inte att starta längre. Den aktuella kontrollampan för programmet lyser inte heller längre. Kontrollampan för Start/Stop blinkar långsamt och displayen är släckt. Torktumlaren går inte igång efter inkoppling. Strömavbrott. Trumbelysningen lyser inte. Orsaken kan inte fastställas direkt. Torktumlaren är i standby-läge. Det är inget fel utan en funktion som kan ställas in. Orsaken kan inte fastställas direkt. Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. Välj ett av programmen. Om det inte är möjligt att starta ett program vid ett andra försök föreligger ett fel. Kontakta Miele service. Se avsnittet "Programmeringsfunktioner". Är torktumlaren inkopplad? Sitter stickproppen i vägguttaget? Är luckan stängd? Är säkringen hel? När strömmen kommer tillbaka startar det program som hade valts före strömavbrottet automatiskt. Det gäller dock inte om avkylningsfasen hade påbörjats. Belysningen släcks automatiskt (för att spara energi). Eventuellt är glödlampan trasig. Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. Glödlampan kan bytas ut, se slutet av detta avsnitt. 37

38 Hur man klarar av mindre störningar själv Byta glödlampa Bryt strömmen till torktumlaren. Öppna luckan. Upptill i lucköppningen finns ett nerfällbart lampskydd för lampan. Använd inte starkare glödlampa än vad som är angivet på typskylten och lampskyddet. Byt glödlampa. Fäll tillbaka lampskyddet och tryck fast det på vänster och höger sida så att det snäpper fast. Det är viktigt att lampskyddet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför lampskyddet kan det orsaka kortslutning. Stick in exempelvis en bred spårskruvmejsel under ena kanten på glödlampans lampskydd och tryck lätt. Lampskyddet kan öppnas genom att du vrider handen en aning. Lampskyddet fälls ner. Använd endast Mieles temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. 38

39 Miele service Reparationer Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Vid kontakt med service, var god uppge alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Dessa uppgifter finns på typskylten som du ser när du öppnar luckan. Programuppgradering (Update) På torktumlarens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av torkprogram. Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av nya textilier och torkningsförfaranden. Extra tillbehör Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. 39

40 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida Nätanslutningskabel Manöverpanel Kondensvattenbehållare Lucka Yttre lucka för värmeväxlaren Fyra höjdjusterbara skruvfötter Insugnings- och utblåsningsöppning för värmeväxlarens luftkylning Avloppsslang för kondensvatten (med bågformad hållare) 40

41 Uppställning och anslutning Översiktsbild baksida Uppställningsplats Denna torktumlare kan skjutas in under en arbetsbänk om den är tillräckligt hög. I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr installeras. Det är inte möjligt att demontera torktumlarens topplock. För transport finns greppmöjligheter under topplocket (pilar) Insugningsöppning för värmeväxlarens luftkylning Nätanslutningskabel Avloppsslang för kondensvatten Tillbehör för anslutning till ett vattenlås i handfat Bära torktumlaren till uppställningsplatsen På den bakre delen av det utskjutande topplocket finns greppmöjligheter för transport. Använd de främre fötterna och den bakre delen av det utskjutande topplocket vid transport av torktumlaren från förpackningen till uppställningsplatsen. Tvätt-torkpelare Torktumlaren kan installeras som en tvätt-torkpelare tillsammans med en Miele tvättmaskin. För denna installation krävs en byggsats* (WTV). * Extra tillbehör Byggsatsen bör monteras av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad. 41

42 Uppställning och anslutning Rikta torktumlaren Täck under inga omständigheter för insugnings- och utblåsningsöppningarna på fram- och baksidan! En tillräckling luftkylning av värmeväxlaren kan inte garanteras annars. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel garanteras nämligen inte då. För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt. Utjämna ojämnheter i golvet med hjälp av de de fyra skruvfötterna. Vädra uppställningsrummet Kalluften som sugs in under torkning blåses ut på framsidan och värmer upp rumsluften. Därför måste du se till att ventilationen är tillräcklig, framför allt i små rum, t ex genom att öppna fönstret. Annars får man räkna med längre torktider. Före transport Efter varje torkomgång finns det kvar en mindre mängd kondensvatten i pumpen. Detta kondensvatten kan rinna ut när man lutar torktumlaren. Därför rekommenderar vi att man startar kalluftsprogrammet under ca 1 minut före transport. Det resterande kondensvattnet leds ut i kondensvattenbehållaren eller via avloppsslangen. 42

43 Uppställning och anslutning Avleda kondensvatten externt Allmänt Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ner i kondensvattenbehållaren. Kondensvattnet kan också ledas bort externt via avloppsslangen. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre. Längd slang...1,50 meter Max pumphöjd...1,50 meter Max pumplängd...4,00 meter Denna torktumlare måste under vissa uppställningsvillkor utrustas med en backventil, se följande sidor. Dra av avloppsslangen från anslutningen. Låt eventuellt restvatten rinna ner i behållaren. Linda av slangen från slangupphängningen och dra försiktigt ut slangen från slangklämmorna. Som extra tillbehör kan du köpa en slangförlängning en backventil för extern vattenanslutning. Max pumphöjd med backventil är 1,00 meter. Dra avloppsslangen Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den. Den kan gå sönder! I avloppsslangen finns en liten mängd restvatten. Ställ därför fram en behållare. Dra slangen till höger eller till vänster efter behov. Låt slangen sitta kvar i den mittersta slangklämman så att den inte viks och blir skadad. 43

44 Uppställning och anslutning Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Se bild av framsidan. Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (bind till exempel fast den) om den hängs i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan det uppstå vattenskador av vatten som rinner ut. Exempel: Anslutning till handfatets vattenlås Avloppsslangen med backventilen kan anslutas direkt till ett speciellt vattenlås på handfatet. Använd den bågformade hållaren för att undvika att avloppsslangen viks. Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil Vid särskilda anslutningsvillkor måste en backventil (byggsats) för extern vattenanslutning (extra tillbehör) användas. Annars kan vatten som rinner tillbaka till torktumlaren rinna ut ur torktumlaren och förorsaka skador. Avlägsna tillbehöret upptill på torktumlarens baksida: Adaptern 1 och den bakomliggande slangklämman 3. Särskilda anslutningsvillkor är: Anslutning till vattenlås på handfat (se nedan). Diverse anslutningsmöjligheter till vilka till exempel även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna. 44

45 Uppställning och anslutning Installera adaptern 1 med överfallsmuttern 2 på handfatets vattenlås. I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste avlägsnas. Sätt slangens ände 4 på adaptern 1. Dra åt slangklämman 3 med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter. 1 Adapter 2 Handfat-överfallsmutter 3 Slangklämma 4 Slangände 5 Backventil 6 Torktumlarens avloppsslang Backventilen 5 måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet). Annars är det inte möjligt med tömning. Installera backventilen 5 på torktumlarens avloppsslang 6 (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!). Fäst backventilen med slangklämmorna. 45

46 Uppställning och anslutning Elanslutning Torktumlaren levereras med en anslutningskabel för växelström för anslutning till ~230 V 50 Hz. Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Torktumlaren får på inga villkor anslutas med förlängningskabel. Det föreligger då risk för brand. Jordfelsbrytare rekommenderas. Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet. 46

47 Förbrukningsdata Program Tvättmängd Bomull ** 3,0 6,0 Bomull Skåptorrt Bomull Stryktorrt Slutcentrifugeringsnivå i tvättmaskin Energi Tid kg* v/min kwh Minuter 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6, (60 % restfuktighet) 1000 (60 % restfuktighet) 1200 (53 % restfuktighet) 1400 (50 % restfuktighet) 1600 (48 % restfuktighet) 1800 (43 % restfuktighet) 1000 (60 % restfuktighet) 1200 (53 % restfuktighet) 1400 (50 % restfuktighet) 1600 (48 % restfuktighet) 1800 (43 % restfuktighet) 1,95 3,35 3,05 2,90 2,55 2,50 2,70 2,40 2,25 1,90 1,85 Strykfri tvätt Skåptorrt 3, (40 % restfuktighet) 1,25 44 Strykfri tvätt Stryktorrt 3, (40 % restfuktighet) 1,05 39 Automatic Skåptorrt 3,5 800 (50 % restfuktighet) 2,10 96 Finish ylle 2, (50 % restfuktighet) 0,15 4 Superkort 3, (50 % restfuktighet) 0,25 8 Anslutningseffekt i frånslaget läge: 0,10 W Anslutningseffekt i inkopplat läge: 3,50W * Vikt, torr tvätt ** Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN För tester enligt EN ska före testtorkomgången 3 kg bomullstvätt torkas i programmet Bomull Skåptorrt utan tillval enligt ovan nämnda norm med 70 % restfuktighet. Faktorer som tvättmängd, textilsort, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet och valda tillvalsfunktioner kan leda till avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden. 47

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 330 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Bosch. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8402 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare

Bruksanvisning Kondenstorktumlare Bruksanvisning Kondenstorktumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 938 530 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF23 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning T / 03 SE

Bruksanvisning T / 03 SE Bruksanvisning T3190 487 19 36 20 / 03 SE Torktumlare 3 Säkerhetsföreskrifter Maskinen är endast avsedd för att torka vattentvättat gods. Om plaggen rengjorts med kemikalier eller brandfarlig vätska får

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Din manual BOSCH WTW84360SN

Din manual BOSCH WTW84360SN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WTW84360SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch. Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer