Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen"

Transkript

1 Bruksanvisning Tvättmaskin W 5873 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad tvättmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för tvättmaskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska tvättmaskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda tvättmaskinen Manöverpanel...13 Första gången du använder tvättmaskinen Tvätta miljövänligt...16 Energi- och vattenförbrukning Tvättmedelsförbrukning...16 Eco Feedback...17 Så här tvättar man...18 Snabbinstruktion...18 Centrifugering...23 Slutcentrifugeringsvarvtal...23 Senare start...24 Programoversigt...25 Tillval Kort...29 Fläckar...29 Ytterligare tillval...29 Förtvätt...30 Blötläggning...30 Programförlopp...32 Skötselsymboler...34 Ändra programförlopp Avbryta programmet...35 Avbryta program tillfälligt Ändra program...35 Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart...36 Barnsäkerhetsspärr

4 Innehållsförteckning Tvättmedel...37 Rätt tvättmedel Doseringshjälp Avhärdningsmedel Komponenter - tvättmedel Stärkning och sköljning med sköljmedel...39 Blekning och färgning...39 Rengöring och skötsel...40 Rengöra trumman (Info Hygien) Rengöra hölje och manöverpanel...40 Rengöra tvättmedelsbehållaren...40 Rengöra vattentilloppsfiltren...42 Hur man klarar av mindre störningar själv...43 Vadgörmanom Det går inte att starta något tvättprogram...43 I displayen visas följande felmeddelanden och programmet avbröts I displayen visas följande...45 Allmänna problem med tvättmaskinen...46 Otillfredsställande tvättresultat...47 Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka...48 Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott Igensatt avlopp...49 Service...51 Reparationer...51 Programuppgradering (Update) Extra tillbehör...51 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...52 Översiktsbild baksida...53 Uppställningsyta...54 Transportera tvättmaskinen till uppställningsplatsen...54 Avlägsna transportsäkringen Montera transportsäkringen

5 Innehållsförteckning Rikta tvättmaskinen...57 Justera maskinfötterna...57 Bygga in tvättmaskinen...58 Tvätt-torkpelare Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...60 Vattenavlopp...61 Elanslutning...62 Tekniska data...63 Förbrukningsdata...64 Anvisningar för jämförande tvättester: Inställningar...66 Öppna Inställningar...66 Välja inställning...66 Göra inställning Avsluta inställning...66 Språk Total förbrukning...67 Extra vatten...67 Blötläggning Skongång Avkyln. tvättvatten Pinkod...68 Temperaturskala...69 Summer...69 Kvitteringssignal...69 Ljusstyrka Standby för display...70 Memory...70 Skrynkelskydd...70 Extra tillbehör CareCollection

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Tvättmaskinen är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för att tvätta textilier vilka enligt skötseletiketten är lämpade att tvättas i maskin. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. 6

7 Om det finns barn i hemmet Säkerhetsanvisningar och varningar Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med tvättmaskinen. Tänk på att luckans glas blir hett när man tvättar i höga temperaturer. Hindra därför barn från att komma i kontakt med luckglaset medan tvättmaskinen är igång. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift. Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet: När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur eluttaget. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad. Mieles vattenskyddssystem skyddar mot vattenskador under följande förutsättningar: När vatten- och elanslutning är installerade enligt gällande föreskrifter. Vid synliga skador måste tvättmaskinen utan dröjsmål repareras. Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar. Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. Risk för översvämning! Om avloppsslangen leds ut i en tvätt- eller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt. Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvätthon om den inte är förankrad. Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva göra det ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas. Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen. Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk! Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas. Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noga. Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen. Om du skulle råka få tvättmedel i ögat, skölj det direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 12

13 Använda tvättmaskinen Manöverpanel Knapp EcoFeedback Mer information hittar du i avsnittet "Eco Feedback". Knappar för tillval Med dessa knappar kan du komplettera tvättprogrammen med olika tillvalsfunktioner. Display Närmare förklaringar finns på nästa sida. Knapp Senare start ( )* Med denna knapp kan du välja en senare tid för programstart. Knapp Temperatur (OK)* Med denna knapp väljer du önskad tvättemperatur. Knapp Centrifugeringsvarvtal ( )* Med denna knapp kan du välja önskat slutcentrifugeringsvarvtal, Sköljstopp/ eller Utan. * (, OKoch ) har också en ytterligare funktion. Se nästa sida. Optiskt gränssnitt PC Denna används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bland annat för uppdatering). Knapp Start/Stop Med denna knapp startar du det valda tvättprogrammet och avbryter ett redan startat program. Programväljare Med denna väljer du önskat tvättprogram. Kontrollampan för det valda programmet tänds. Du kan vrida programväljaren både åt höger och vänster. Knapp Med denna knapp kopplar du in och stänger av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om den inte används. Knapp Lucka Med denna knapp öppnar du luckan. 13

14 Använda tvättmaskinen Ytterligare funktion för knapparna Senare start ( ), Temperatur (OK) och Centrifugeringsvarvtal ( ) Vid val av programväljarställningen Ytterligare program och i inställningar har dessa knappar andra funktioner. Denna andra funktion visas med hjälp av symboler. Knappen Senare start ( ) flyttar urvalslistan åt höger eller gör aktuellt värde lägre. Knappen Centrifugeringsvarvtal ( ) flyttar urvalslistan åt vänster eller gör aktuellt värde högre. Knappen Temperatur (OK) bekräftar det valda programmet, det inställda värdet eller öppnar undermenyn till den valda inställningen. Programtid Efter programstart visas den uppskattade programtiden i timmar och minuter i displayen. När ett program startas med Senare start visas programtiden först när programmet har startats. Under de första åtta minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga och fastställer tvättmängden. Detta kan innebära förlängd eller förkortad tvättid. Senare start Den tid som har valts för Senare start visas. Tiden fram till programstart räknas ned. Om programstarten skjuts fram mer än tio timmar visas nedräkningen i steg om en timme och om starten skjuts fram 9 timmar och 59 minuter eller mindre räknas tiden ned i steg om en minut. När tiden fram till programstart har räknats ned startar programmet och i displayen visas den beräknade programtiden. Inställningar Med inställningar kan du anpassa tvättmaskinen till dina individuella behov. 14

15 Första gången du använder tvättmaskinen Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning". Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas vatten kvar i tvätttrumman. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom tvättmaskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram utan tvätt och utan tvättmedel köras. Om tvättmedel används kan det bildas för mycket skum. Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt. Tryck på knappen. När tvättmaskinen kopplas in första gången visas en välkomstbild. Välkomstbilden försvinner efter den första avslutade körningen av ett tvättprogram som överstiger en timme. Ställa in displayspråk Du uppmanas att ställa in önskat språk för displayen. Att ändra språk är när som helst möjligt med hjälp av inställningarna. deutsch Välj önskat displayspråk genom att vrida programväljaren. Bekräfta det valda språket med knappen Start/ Stop. Påminnelse om transportsäkring För att undvika skador på tvättmaskinen måste transportsäkringen avlägsnas innan det första programmet startas. Bekräfta att transportsäkringen är borttagen genom att trycka på knappen Start/Stop. Starta det första tvättprogrammet Programmet Bomull är automatiskt valt. Använd detta program till den första tvättomgången utan tvätt och utan tvättmedel. Öppna vattenkranen. Tryck på knappen Start/Stop. Stäng av tvättmaskinen när programmet är avslutat. Den första idrifttagningen är genomförd. 15

16 Tvätta miljövänligt Energi- och vattenförbrukning Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. Vid mindre mängder tvätt ser mängdautomatiken till att vatten- och energiförbrukningen samt tidsåtgången minskar. Det innebär att resttiden i displayen kan komma att ändras något under tvättprocessen. Använd programmet Express 20 för mindre mängder tvätt. Moderna tvättmedel gör att du även kan tvätta med lägre tvättemperaturer (till exempel 20 C). Använd motsvarande temperaturinställningar för att spara energi. För att tvättmaskinen ska hållas så fräsch som möjligt rekommenderar vi att du startar ett tvättprogram på minst 60 C då och då. Meddelandet Info Hygien i displayen påminner om detta Tvättmedelsförbrukning Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen när du ska dosera tvättmedel. Tänk också på hur smutsig tvätten är när du doserar tvättmedel. Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld (cirka 1 / 3 mindre tvättmedel om tvättmaskinen bara är fylld till hälften). Använda tillvalsfunktioner rätt (Kort, Förtvätt och Blötläggning) Välj ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Kort för lätt smutsade textilier utan synliga fläckar ett tvättprogram utan tillvalsfunktion för normalt till starkt smutsade textilier med synliga fläckar ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Blötläggning för mycket starkt smutsade textilier ett tvättprogram med tillvalsfunktionen Förtvätt för textilier med större mängder smuts (till exempel damm och/eller sand). Tips för efterföljande torkning i torktumlare Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning. 16

17 Tvätta miljövänligt Eco Feedback Via knappen Eco Feedback får du information om tvättmaskinens energi- och vattenförbrukning. Informationen visas när du håller knappen Eco Feedback intryckt. I displayen visas olika information när du trycker på knappen Eco Feedback: Före och under programförloppet visas en prognos. Och i slutet visas vatten- och energiförbrukning. 1. Prognos Med hjälp av ett stapeldiagram visas den beräknade förbrukningen. Energi Vatten Ju mer av stapeldiagrammet som syns ( ), desto högre är energi- och vattenförbrukningen. Prognosen ändras beroende på tvättprogram, temperatur och tillval. 2. Faktisk förbrukning Vid programslut, innan du öppnar luckan, kan du avläsa den faktiska energi- och vattenförbrukningen. Tryck in knappen Eco Feedback och håll den intryckt. 1,5 kwh 55 l När du öppnar luckan eller efter automatisk avstängning efter programslut återgår informationen till prognosen. När du har valt tvättprogram, trycker du in knappen Eco Feedback och håller den intryckt. Total förbrukning Inställningen Total förbrukning ger information om den sammanlagda energioch vattenförbrukningen över tid. Energiförbrukningen avrundas alltid till heltal. Mer information hittar du i avsnittet "Inställningar". 17

18 Så här tvättar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (,,,...) steg för steg. Sortera tvätten Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen! Sortera tvätten Sortera textilierna efter färg och skötseletikettens symboler (vid kragen eller sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar av sig på ljusare plagg. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda. Töm alla fickor. Främmande föremål (till exempel mynt, spikar och gem) kan skada textilier och maskindelar. Förbehandla fläckar Avlägsna eventuella fläckar från textilierna innan de tvättas, helst så länge fläckarna är nya. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte! Vid behandling av textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar. Allmänna råd Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvättrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse. Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar. Stickade plagg, jeans, byxor och trikåplagg (till exempel T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det. Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt. Knäpp knappar i stora textilier som till exempel lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Tvätta inte textilier som är märkta med tål ej tvätt (skötselsymbol ). 18

19 Så här tvättar man Koppla in tvättmaskinen Lägg i tvätten Öppna luckan med hjälp av knappen Lucka. Lägg i tvätten ovikt och utan att pressa i trumman. Tvätt i olika storlekar höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugeringen. Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen som lägst i förhållande till den totala tvättmängden. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg. Välj program A. Att välja program via programväljaren Vrid programväljaren åt vänster eller höger för att välja önskat program. När kontrollampan bredvid programnamnet lyser är programmet valt. Under inställningen Ytterligare program finns fler program. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. Se till att inga textilier kläms fast mellan luckan och tätningsringen. 19

20 Så här tvättar man B. Att välja program via programväljarinställningen Ytterligare program och displayen Välj temperatur och/eller varvtal Du kan ändra den förprogrammerade temperaturen och/eller varvtalet. 1: Du kan ändra temperatur genom att trycka på knappen Temperatur och centrifugeringsvarvtal genom att trycka på knappen Varvtal. Välj tillval Vrid programväljaren åt höger tills kontrollampan bredvid Ytterligare program lyser. I displayen står: Med hjälp av knapparna Senare start ( ) och Varvtal ( ) bläddrar du i urvalslistan. När det önskade programmet står i displayen, bekräftar du det med knappen Temperatur (OK). Välj önskat tillval med motsvarande knapp. Om du väljer en tillvalsfunktion, lyser motsvarande kontrollampa. Alla tillval kan inte väljas till alla tvättprogram. Om ett tillval inte kan väljas är detta inte tillåtet för det aktuella tvättprogrammet. Mer information om de olika tillvalen finns i avsnittet "Tillvalsfunktioner". 20

21 Så här tvättar man Koppla in Senare start (om så önskas) Programstarten kan skjutas fram från 15 minuter och upp till 24 timmar. På så sätt kan du till exempel utnyttja billigare nattaxa för el. Ytterligare information finns i avsnittet "Senare start". Tillsätt tvättmedel Det är viktigt att dosera rätt..... underdosering av tvättmedel leder till: att tvätten inte blir ren och med tiden solkig och hård fettpartiklar på tvätten kalkavlagringar på värmeelementen.... överdosering av tvättmedel leder till: kraftig skumbildning och därigenom sämre tvättmekanik och ett dåligt tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång högre belastning på miljön. Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken. Tvättmedel för förtvätt (rekommenderad uppdelning av tvättmedelsmängden: Fyll på 1 / 3 i facket och 2 / 3 i facket ). Tvättmedel för huvudtvätt och blötläggning. Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Skjut in tvättmedelsbehållaren. Mer information om tvättmedel och dosering hittar du i avsnittet "Tvättmedel". 21

22 Så här tvättar man Starta programmet Tryck på den blinkande knappen Start/Stop. Om Senare start har valts visas tiden som räknas ned i displayen. När tiden för programstart är inne eller direkt efter start visas den beräknade programtiden i displayen. Under de första 8 minuterna känner tvättmaskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga. Detta kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid. Dessutom visas programförloppet i displayen. Tvättmaskinen informerar dig om aktuellt programavsnitt. Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd är inkopplat växlar visningen i displayen mellan: 0:00 Skrynkelskydd och 0:00 Programslut Öppna luckan med hjälp av knappen Lucka. Se till att inga plagg ligger kvar i trumman! Plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg. Kontrollera att inga föremål har fastnat under tätningsringen vid luckan. Stäng av tvättmaskinen med knappen. Stäng luckan. Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas av misstag och skada tvätten. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs tvättmaskinen av automatiskt. Tvättmaskinen kopplas in igen genom att du trycker på knappen. Ta ut tvätten. 22

23 Centrifugering Slutcentrifugeringsvarvtal Program v/min Bomull Strykfri tvätt Ylle Outdoor 800 Impregnering Express Maskinrengöring Duntäcken Syntet 600 Automatic plus Skjortor 600 Mörka textilier/jeans Hygien 1600 Centrifugering Extra sköljn./stärkning 1200 Du kan reducera varvtalet för slutcentrifugeringen om du vill. Det är inte möjligt att välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det som anges ovan. Mellancentrifugering Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen. I programmet Bomull tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 varv/minut. Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp) Välj inställningen Sköljstopp med hjälp av knappen Centrifugeringsvarvtal. Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljomgången. Textilierna blir på så vis mindre skrynkliga om det skulle vara så att de inte tas ut ur trumman direkt efter avslutat program. Starta slutcentrifugering Tvättmaskinen föreslår maximalt tillåtet varvtal för centrifugeringen. Du kan välja ett lägre varvtal. Med knappen Start/Stop startar du slutcentrifugeringen. Avsluta programmet Tryck på knappen Lucka. Tvättmaskinen töms på vatten. Tryck en gång till på knappen Lucka för att öppna luckan. Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering (Utan ) Välj inställningen Utan med hjälp av knappen Centrifugeringsvarvtal. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. För denna inställning tillkommer en extra sköljomgång i en del program. 23

24 Senare start Med Senare start kan du välja en senare tidpunkt för programstarten. Programstarten kan skjutas fram från 15 minuter upp till 24 timmar. På så sätt kan du till exempel utnyttja billigare nattaxa för el. Välja tid Tryck på knappen Senare start. I displayen visas följande: 0: Varje gång du trycker på knappen Senare start skjuter du fram programstarten med 15 minuter om starten flyttas fram mindre än en timme med 30 minuter om starten flyttas fram mindre än 10 timmar med en timme om starten flyttas fram mer än tio timmar. Om du håller knappen Senare start intryckt, räknas tiden automatiskt upp till 24 timmar. Ändra Senare start kan ändras när som helst genom att du trycker på knappen Senare start. Radera Senare start Tryck på knappen Senare start igen när det står 24 h. Om Senare start raderas efter det att du har tryckt på knappen Start/Stop, startar tvättprogrammet direkt. Starta Tryck på knappen Start/Stop för att aktivera Senare start. I displayen visas: 4:30 till start När tiden fram till programstarten har avlöpt, startar tvättprogrammet och i displayen visas den beräknade tvättiden 24

25 Programoversigt Bomull 90 C till kallt maximalt 8,0 kg Textilier T-shirtar, underkläder, bordsdukar och så vidare. Textilier av bomull, linne och blandmaterial. Tips Inställningarna 60 C och 40 C skiljer sig från / genom: kortare programtider längre temperaturhålltider högre energiåtgång. Välj 60 C eller högre temperatur för särskilda hygieniska krav. Bomull / maximalt 8,0 kg Textilier Normalt smutsad bomullstvätt. Tips Ur energi- och vattenförbrukningssynpunkt är denna inställning den effektivaste för bomullstvätt. I programmet uppnås inte 60 C men tvätteffekten motsvarar den för programmet Bomull 60 C. Anvisning för testinstitut: Testprogram enligt EN och energimärkning enligt direktiv 1061/2010. Strykfri tvätt 60 C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Ylle 40 C till kallt maximalt 2,0 kg Textilier Textilier av ylle och blandmaterial med ylle eller handtvättbara textilier. Tips Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. 25

26 Programoversigt Outdoor 40 C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier Funktionsplagg som jackor och byxor med membran som Gore- Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER och så vidare. Tips Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel. Vid behov kan kläder för utomhusbruk efterbehandlas i programmet Impregnering. Vi rekommenderar dock inte impregnering efter varje tvätt. Impregnering 40 C maximalt 2,5 kg Textilier För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller dukar av övervägande del syntetfiber, för att få en vatten- och smutsavvisande verkan. Tips Textilierna ska vara nytvättade och centrifugerade eller torra. Får att få optimal effekt ska även en termisk efterbehandling genomföras. Denna kan ske genom torkning i torktumlare eller genom att textilierna stryks. Express C till kallt maximalt 3,5 kg Textilier Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga. Tips Tillvalsfunktionen Kort kopplas automatiskt in. Maskinrengöring 75 C utan tvätt När man ofta tvättar i låga temperaturer kan det bildas bakterier i tvättmaskinen. Genom att rengöra tvättmaskinen reduceras antalet bakterier, svamp, beläggningar och lukt. Tips Ett optimalt resultat uppnår du genom att använda Mieles maskinrengöring. Alternativt kan du använda ett vittvättmedel i pulverform. Du doserar maskinrengöringsmedel eller vittvättmedel i tvättmedelsbehållaren. Lägg inte i tvätt. Rengöringen sker med tom tvättrumma. 26

27 Programoversigt Duntäcken 60 C till kallt max 2,5 kg 1 duntäcke 2,20 meter x 2,00 meter Textilier Täcken med fjädrar eller dun Tips Beakta textiliens/plaggets skötseletikett. Syntet 60 C till kallt maximalt 2,5 kg Textilier För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden samt maskintvättbara gardiner. Tips Välj bort centrifugeringsvarvtal för textilier som lätt blir skrynkliga. Det fina dammet som finns i gardiner kräver ofta ett program med förtvätt. Automatic plus 40 C till kallt maximalt 5,0 kg Textilier Textilier, sorterade efter färg, för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Tips För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (till exempel vattennivå, tvättrytm och centrifugeringsvarvtal). Skjortor 60 C till kallt maximalt 2,0 kg Tips Förbehandla kragar och manschetter allt efter hur smutsiga de är. Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet Syntet. Mörka textilier/jeans 60 C till kallt maximalt 3,0 kg Textilier Svarta och mörka textilier av bomull, blandmaterial och jeansmaterial. Tips Tvätta plaggen ut och in. Jeanskläder har ofta ett överskott av färg och färgar därför ofta av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat. 27

28 Programoversigt Hygien 90 C till 30 C maximalt 7,0 kg Textilier Textilier av bomull eller linne som har direkt hudkontakt eller textilier som har särskilda hygieniska krav, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder med mera. Tips För optimal hygien bör du välja en tvättemperatur från 60 C och uppåt. Beakta textiliens/plaggets skötseletikett. Centrifugering Tips Endast tömning: Ställ in varvtalet på Utan. Beakta det inställda varvtalet. Extra sköljn./stärkning maximalt 7,0 kg Textilier För ursköljning av handtvättade textilier. Bordsdukar, servetter och yrkeskläder som måste stärkas. Tips Beakta slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. Tvätt som ska stärkas bör vara nytvättad men utan användning av sköljmedel. Ett särskilt bra sköljresultat med två sköljomgångar får du genom att aktivera tillvalet Extra vatten. För inställningen Extra vatten måste alternativet extra sköljomgång vara aktiverat. 28

29 Tillval Att välja eller välja bort tillval gör du med hjälp av knapparna och displayen. Ytterligare tillval I displayen öppnas undermenyn Ytterligare tillval. De fläcktyper som finns för de olika programmen visas. Extra vatten Tryck på knappen Kort eller knappen Fläckar och/eller knappen Ytterligare tillval. Kort För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar. Programtiden förkortas. Fläckar Du kan välja olika typer av fläckar för att på så vis få ett optimalt tvättresultat. Tvättprogrammet anpassar sig till vilken typ av fläckar tvätten har. Du kan välja en fläcktyp per tvättprogram. Om du har valt tillvalet Kort, avaktiveras dessa automatiskt. Du lämnar undermenyn Fläckar genom att trycka på knappen Fläckar igen. Med knappen Senare start ( ) eller Varvtal ( ) bläddrar du bland tillvalen. Med knappen Temperatur (OK) väljer du det tillval som visas. Ett tillval bland de ytterligare tillvalen kan väljas. Trycker du på knappen Ytterligare tillval igen, så är det valda tillvalet bortvalt. Extra vatten Vattennivån för tvätt och sköljning höjs. Du kan programmera andra alternativ för knappen Extra vatten. Detta beskrivs i avsnittet "Inställningar". 29

30 Tillval Förtvätt För textilier med större mängder smuts som exempelvis damm och sand. Blötläggning För särskilt starkt smutsad tvätt med fläckar som innehåller äggvita. Du kan välja en blötläggningstid på mellan 30 minuter och 2 timmar och 30 minuter såsom beskrivs i avsnittet "Inställningar". Inställningen vid leverans är två timmar. Extra tyst Om du tvättar på till exempel kvällar och nätter kan du minska ljudet från tvättmaskinen. När du väljer Extra tyst centrifugerar inte tvättmaskinen och Sköljstopp aktiveras. Programtiden förlängs. Avaktivera sköljstopp Välj önskat centrifugeringsvarvtal med knappen Centrifugering. Använd funktionen Senare start för att inte starta slutcentrifugeringen på kvällar och nätter. 30

31 Tillval Följande tillval kan du välja till de olika programmen: Kort Extra vatten Blötläggning Fläckar Förtvätt Extra tyst Bomull Strykfri tvätt Ylle Outdoor Impregnering Express 20 1) Maskinrengöring Duntäcken Syntet Automatic plus Skjortor Mörka textilier/jeans Hygien Centrifugering Extra sköljn./stärkning 31

32 Programförlopp Huvudtvätt Sköljning Centrifugering Vattennivå Tvättrytm Vattennivå Sköljomgångar Mellancentrifugering Slutcentrifugering Bomull 2 4 1)2) Strykfri tvätt 2 3 3) Ylle 2 Outdoor 3 4) Impregnering Express ) Maskinrengöring 2 Duntäcken 5) 3 Strykfri tvätt 2 3 3) Automatic plus 2 3 3) Skjortor 2 Mörka textilier/jeans 3 Hygien 3 4 2) Centrifugering Extra sköljn./stärkning Förklaringarna till fotnoterna finns på nästa sida. 1 32

33 Programförlopp = låg vattennivå = medelhög vattennivå = hög vattennivå = intensivrytm = normalrytm = skonrytm = sensitivrytm = gungrytm = handtvättsrytm Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Detta innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera något. Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner är inte medräknade här. Kontrollamporna för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår. Särskilda funktioner i programförloppet: Skrynkelskydd: Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Undantag: I programmet Ylle ingår inte Skrynkelskydd. Du kan när som helst öppna luckan under skrynkelskyddsfasen. 1) Om du väljer en temperatur mellan 90 och 60 C genomförs 2 sköljomgångar. Om du väljer en temperatur under 60 C genomförs 3 sköljomgångar. 2) En tredje eller fjärde sköljomgång genomförs när: det är för mycket skum i trumman slutcentrifugeringsvarvtalet är lägre än 700 v/min Utan har valts. 3) En tredje sköljomgång genomförs när: Utan har valts. 4) Textilierna centrifugeras endast efter huvudtvätten. 5) Centrifugeringsomgång: Innan tvättprogrammet startar centrifugerar tvättmaskinen för att avlägsna luft som finns i dunfyllningen. Därefter rinner vattnet för huvudtvätten in via fack. 6) Förtvätt: För att avlägsna damm genomförs automatiskt en förtvätt utan tvättmedel. 33

34 Skötselsymboler Skötselsymboler Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilken du kan tvätta textilien. normal mekanisk påfrestning skonsam mekanisk påfrestning särskilt skonsam mekanisk påfrestning handtvätt ej tvättbar i vatten Exempel på programval Program Bomull Strykfri tvätt Syntet Ylle Express 20 Automatic plus Skötselsymbol Torkning Punkterna anger temperaturen normal temperatur reducerad temperatur ej lämpad för torkning i torktumlare Strykning och mangling Punkterna anger temperaturområdena cirka 200 C cirka 150 C cirka 110 C ej strykning/mangling Professionell rengöring Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel. våtrengöring ej kemtvätt Blekning alla oxidationsblekmedel tillåtna endast oxygenblekning tillåten ej blekning 34

35 Ändra programförlopp Avbryta programmet Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart. Tryck på knappen Start/Stop. Avbryt program Tryck igen på den blinkande knappen Start/Stop. Tvättmaskinen töms på vatten. Om du vill plocka ur tvätten: Tryck på knappen Lucka. Om du vill välja ett annat program: Stäng av tvättmaskinen med knappen. Koppla in tvättmaskinen igen. Kontrollera om det fortfarande finns tvättmedel kvar i tvättmedelsbehållaren. Om inte, fyll på tvättmedel igen. Välj ett nytt program. Avbryta program tillfälligt Stäng av tvättmaskinen med knappen. För att fortsätta: Koppla in tvättmaskinen igen med knappen. Ändra program Program Det är inte möjligt att ändra till ett annat program efter programstarten. Temperatur Det är möjligt att ändra temperatur inom de första fem minuterna av tvättprogrammet utom i programmet Bomull. Tryck på knappen Temperatur. Centrifugeringsvarvtal Det är möjligt att ändra centrifugeringsvarvtalet ändra fram till början av slutcentrifugeringen. Tryck på knappen Centrifugeringsvarvtal. Tillval Upp till fem minuter efter start kan tillvalsfunktionerna Kort, Extra vatten och Extra tyst väljas eller väljas bort. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad kan inga ändringar göras eller programmet avbrytas. 35

36 Ändra programförlopp Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart Tryck på knappen Lucka tills luckan öppnas. Lägg i eller plocka ur tvätt. Stäng luckan. Programmet fortsätter automatiskt. Tänk på följande: Tvättmaskinen kan inte känna av ändringen av tvättmängd efter programstarten. Därför utgår tvättmaskinen alltid från maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ur efter programstart. Den angivna programtiden kan förlängas. Luckan kan inte öppnas om: tvättvattnets temperatur överstiger 55 C vattennivån överstiger ett visst värde programmet har kommit till avsnittet Centrifugering. Om knappen Lucka trycks in i något av ovanstående fall visas följande i displayen: Barnsäkerhetsspärr Barnsäkerhetsspärren förhindrar att tvättmaskinen öppnas under pågående program och/eller att tvättprogrammet avbryts. Aktivera barnsäkerhetsspärren Tryck på knappen Start/Stop och håll den intryckt efter programstart. Stopp och om 3 s Tryck på knappen Start/Stop och håll den intryckt tills tiden har avlöpt och följande visas i displayen: Spärr aktiverad Barnsäkerhetsspärren är nu aktiverad. Efter programslut avaktiveras den automatiskt. Avaktivera barnsäkerhetsspärren Tryck på knappen Start/Stop och håll den intryckt efter programstart. Avaktiveras om 3 s Tryck på knappen Start/Stop och håll den intryckt tills tiden har avlöpt och följande visas i displayen: Spärr avaktiverad Luckan spärrad 36

37 Rätt tvättmedel Tvättmedel Du kan använda alla tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt. Användnings- och doseringsanvisningar står på tvättmedelsförpackningen. Vit- Kulör- Fin- Special-* Impregneringsmedel** tvättmedel Sköljmedel Bomull X X X Strykfri tvätt X X X Ylle X X Outdoor 1) X X Impregnering X Express 20 1) X X X Maskinrengöring X X Syntet X X X X Duntäcken 1) X X X Automatic plus X X X Skjortor X X X Mörka textilier/ X X X X Jeans 1) Hygien 2) X X Extra sköljn./stärkning X X 1) Använd flytande tvättmedel Om du väljer att tvätta med förtvätt rekommenderas att använda en behållare för flytande tvättmedel i facket. Denna behållare finns hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. 2) Använd pulvertvättmedel * Specialtvättmedel: Tvättmedel som har tagits fram speciellt för dessa tvättprogram eller artiklar (till exempel Miele CareCollection, se avsnittet "Extra tillbehör"). ** Använd endast impregneringsmedel med anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa är baserade på fluorkemiska bindningar. Använd inte medel som innehåller paraffin. Tillsätt impregneringsmedel i facket. 37

38 Tvättmedel Doseringsmängden beror på: hur smutsig tvätten är lätt smutsad tvätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Tvätten har till exempel tagit åt sig lukt. normalt smutsad tvätt Synlig smuts och/eller få fläckar. starkt smutsad tvätt Smuts och/eller fläckar syns tydligt. vattnets hårdhetsgrad Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad. tvättmängd. Vattenhårdhet Hårdhetsområde Vattnets egenskap Hårdhet i mmol/l Tyska hårdhetsgrader dh I mjukt 0 1,3 0 7 II medel 1,3-2, III hårt till mycket hårt över 2,5 över 14 Doseringshjälp Använd den doseringshjälp som tvättmedelstillverkaren tillhandahåller (till exempel doseringsmått eller tvättboll), särskilt när du doserar flytande tvättmedel. Avhärdningsmedel I hårdhetsområde II och III kan man tillsätta avhärdningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärdningsmedel. Tvättmedlet kan doseras som för hårdhetsområde I. Komponenter - tvättmedel Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i facket : 1. Tvättmedel 2. Avhärdningsmedel 3. Fläckborttagningsmedel På så vis spolas medlen in bättre. 38

39 Tvättmedel Stärkning och sköljning med sköljmedel Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fyllighet. Formsköljmedel innehåller syntetiska stärkmedel som gör att textilierna behåller sin form. Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning. Automatisk sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel Fyll på sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel i facket. Beakta den maximala fyllnadsnivån. Under den sista sköljomgången spolas medlet in. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i facket. Rengör tvättmedelsbehållaren, särskilt sughäverten, om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger. Separat sköljning med sköljmedel, formsköljmedel eller stärkmedel Dosera och förbered stärkmedlet enligt anvisningen på förpackningen. Fyll på flytande medel i fack och pulver- eller trögflytande medel i fack. Vrid programväljaren till Extra sköljning/stärkning. Välj ett centrifugeringsvarvtal. Tryck på knappen Start/Stop. Blekning och färgning Använd inga blekmedel i tvättmaskinen. Färgning i tvättmaskinen är endast tillåtet för normalt hushållsbruk. Saltet som används vid färgningen kan vid frekvent användning angripa de rostfria delarna. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noggrant. 39

40 Rengöring och skötsel Rengöra trumman (Info Hygien) När du tvättar med låga temperaturer och/eller använder flytande tvättmedel finns det risk för att det bildas bakterier och att lukt uppstår i tvättmaskinen. Rengör tvättmaskinen med programmet Maskinrengöring. Du bör senast göra det när Info Hygien visas i displayen. Rengöra tvättmedelsbehållaren Tvättmedelsbehållarens båda fack är självrengörande. Av hygieniska skäl bör hela tvättmedelsbehållaren rengöras regelbundet. Rengöra hölje och manöverpanel Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av tvättmaskinen. Spola på inga villkor av tvättmaskinen med vattenslang. Rengör höljet och manöverpanelen med ett milt rengöringsmedel eller såpvatten och eftertorka med en mjuk trasa. Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. Dra ut tvättmedelsbehållaren tills det tar stopp, tryck på frikopplingsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren helt. Rengör tvättmedelsbehållaren med varmt vatten. Använd inga rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna och andra delar av tvättmaskinen. 40

41 Rengöring och skötsel Rengör sughäverten. Rengöra utrymmet för tvättmedelsbehållaren 1. Dra ut sughäverten ur fack och rengör den under rinnande varmt vatten. Rengör även röret på vilket sughäverten sitter fast. 2. Sätt tillbaka sughäverten. Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i tvättmedelsbehållarens utrymme med hjälp av en flaskborste. Rengör sughäverten grundligt när du har använt flytande stärkmedel flera gånger. Flytande stärkmedel gör att sughäverten sätts igen. 41

42 Rengöring och skötsel Rengöra vattentilloppsfiltren Tvättmaskinen har ett filter som skydd i vattentilloppsventilen. Filtret i förskruvningen i tilloppsslangen bör kontrolleras varje halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan filtret kontrolleras oftare. Stäng vattenkranen. Skruva loss tilloppsslangen från kranen. Dra ut gummipackningen 1. Fatta tag i plastfiltret 2 med exempelvis en spetstång och dra ut det. Rengör filtret. Återmontera i omvänd ordning. Skruva fast förskruvningen ordentligt på vattenkranen och öppna kranen. Om det läcker vatten, dra åt förskruvningen. De båda smutsfiltren måste återmonteras efter rengöringen. 42

43 Vadgörmanom... Hur man klarar av mindre störningar själv Du kan själv åtgärda de flesta störningar och fel som eventuellt kan dyka upp under den dagliga användningen. Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det. Tänk dock på följande: Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Det går inte att starta något tvättprogram Problem Orsak Åtgärd Displayen förblir släckt och kontrollampan för knappen Start/Stop lyser inte. Du uppmanas i displayen att mata in en pinkod. Displayen är släckt. Tvättmaskinen har ingen strömförsörjning. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Pinkoden är aktiverad. Displayen släcks automatiskt för att spara energi (standby). Kontrollera om stickproppen sitter i eluttaget säkringen är hel. Koppla in tvättmaskinen igen med knappen. Mata in pinkoden och bekräfta den. Avaktivera pinkoden om frågan inte ska visas nästa gång tvättmaskinen kopplas in. Tryck på valfri knapp. Standby-läget avslutas. 43

44 Hur man klarar av mindre störningar själv I displayen visas följande felmeddelanden och programmet avbröts Felmeddelande Orsak Åtgärd Vattenavlopp Fel Vattentillopp Fel Waterproof Fel Tekniskt fel Vattenavloppet är blockerat. Avloppsslangen ligger för högt. Vattentilloppet är spärrat eller blockerat. Vattenskyddssystemet har kopplats in. Ett fel föreligger. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen. Maximal tillåten pumphöjd är 1 meter. Kontrollera om vattenkranen är tillräckligt öppen tilloppsslangen är böjd. vattentrycket är för lågt. Stäng vattenkranen. Kontakta Miele service. Starta programmet en gång till. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen. 44

45 Hur man klarar av mindre störningar själv I displayen visas följande Felmeddelande Orsak Åtgärd Värmefel Kontr. dosering Tvättmaskinen kunde inte värma. Det har bildats för mycket skum vid tvätt. Info Hygien Ett tvättprogram på 60 C har inte startats på länge. Starta programmet en gång till. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service. Dosera mindre tvättmedel vid nästa tvättomgång och följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Starta programmet Maskinrengöring med ett vittvättmedel i pulverform för att förhindra att bakterier bildas och lukt uppstår. Information och meddelanden visas vid programslut och när tvättmaskinen kopplas in. 45

46 Hur man klarar av mindre störningar själv Allmänna problem med tvättmaskinen Problem Orsak Åtgärd Tvättmaskinen står inte still under centrifugeringen. Tvättmaskinen har inte centrifugerat tvätten som vanligt och den är fortfarande blöt. Det hörs ovanliga ljud vid tömningen. Större rester tvättmedel är kvar i tvättmedelsbehållaren. Allt sköljmedel spolas inte in eller för mycket vatten stannar kvar i facket. I displayen visas ett främmande språk. Maskinfötterna står inte plant och är inte åtdragna. Vid slutcentrifugeringen blev obalansen för stor och varvtalet reducerades automatiskt. Rikta tvättmaskinen och dra åt maskinfötterna. Tvätta gärna stora och små textilier/plagg tillsammans för att få en bättre fördelning av tvätt i trumman. Det är inget fel! Sörplande ljud i början och i slutet av tömningen är normalt och beror på att pumpen "suger luft". Vattentrycket är otillräckligt. Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. Sughäverten sitter inte ordentligt eller är igensatt. Ett annat språk har valts i Inställningar Språk. Rengör filtret i vattentilloppet. Välj eventuellt tillvalsfunktionen Extra vatten. Rengör tvättmedelsbehållaren och tillsätt i fortsättningen tvättmedel först och sedan avhärdningsmedel i facket. Rengör sughäverten, se avsnittet "Rengöring av tvättmedelsbehållaren". Ställ in det språk som önskas. Flaggsymbolen fungerar som hjälp. 46

47 Hur man klarar av mindre störningar själv Otillfredsställande tvättresultat Problem Orsak Åtgärd Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel. Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen. Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de mörka, tvättade plaggen. Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alltid frukt-, kaffe- och tefläckar bort. Tvättmedelsdoseringen var för låg. Tvätten var starkt smutsad med fett (olja och salvor). Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeoliter) som inte är vattenlösliga. Dessa används för avhärdning av vattnet. Dessa har fastnat på plaggen. Använd pulvertvättmedel som innehåller blekmedel. Fyll på fläckborttagningsmedel i facket. Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren. Tillsätt antingen mer tvättmedel eller använd flytande tvättmedel. Starta programmet Maskinrengöring med Mieles maskinrengöringsmedel eller ett vittvättmedel i pulverform före nästa tvättomgång. Försök att ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. Tvätta fortsättningsvis mörka textilier med tvättmedel utan zeoliter. Flytande tvättmedel innehåller vanligtvis inte zeoliter. Tvätta textilierna i programmet Mörka textilier/jeans. 47

48 Hur man klarar av mindre störningar själv Luckan kan inte öppnas med knappen Lucka Orsak Tvättmaskinen är inte ansluten till elnätet och/eller är inkopplad. Barnsäkerhetsspärren är aktiverad. Pinkoden är aktiverad. Strömavbrott Luckan var inte riktigt stängd. Det finns fortfarande vatten i trumman och tvättmaskinen kan inte pumpa ut det. Åtgärd Sätt stickproppen i vägguttaget och/eller koppla in tvättmaskinen med knappen. Avaktivera barnsäkerhetsspärren enligt beskrivningen i avsnittet "Barnsäkerhetsspärr". Avaktivera pinkoden såsom beskrivs i avsnittet "Inställningar - Pinkod". Öppna luckan enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Tryck kraftigt på låssidan av luckan och tryck därefter på knappen Lucka. Rengör avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Som skydd mot skållning kan luckan inte öppnas om vattentemperaturen överstiger 55 C. 48

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 164 540 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. sv-se M.-Nr. 09 706

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 844 220 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5065 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Plus se-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3243 GalaGrande sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3375 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3375 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 518 910 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 835 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Miele skontrumma 10 år HomeCare XL - kampanjmodeller med nya specialprogram

Miele skontrumma 10 år HomeCare XL - kampanjmodeller med nya specialprogram Miele skontrumma 10 år HomeCare XL - kampanjmodeller med nya specialprogram Stort jubileum Miele skontrumma 10 år 2 En världsnyhet inom textilvården - för 10 år sedan utvecklade Miele den patenterade¹)

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv - NDS Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 10 086 030 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3164 WSS Edition 111 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning.

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning. Om tvättmaskinen Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsprodukt av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga energi- och vattenförbrukning. Innan maskinerna lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3132 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3132 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123

Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisning Tvättmaskin W 2123 Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr. 06 074 080

Läs mer

Avsedd användning. uteslutande för användning inom hemmet, för tvättning av maskintvättbara textilier och handtvättbar ylle i tvättlösning,

Avsedd användning. uteslutande för användning inom hemmet, för tvättning av maskintvättbara textilier och handtvättbar ylle i tvättlösning, Din tvättmaskin Grattis! Du har tagit rätt beslut när du har bestämt dig för en modern, högklassig hushållsmaskin av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sparsam vattenoch energiförbrukning.

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com Din nya tvättmaskin Du har valt att köpa en Premium tvättmaskin av märket Siemens. Tack vare innovativ teknologi utmärker

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Smeg. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Alla maskiner som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057

Instruction No. 537426.AA WA08. Användarmanual. Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 Instruction No. 537426.AA WA08 Användarmanual Tvättmaskin BaseLine TM 5056 & TM 5057 PODAB 2016 2 3 PODAB 2016 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt en BaseLine tvättmaskin från PODAB. Er nya tvättmaskin

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer