Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8007 WP SUPERTRONIC Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Din återförsäljare kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska produkter som har tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för deras funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 20 % energi och också tid om tvätten centrifugeras med v/min istället för med v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Se till att det inte är alltför varmt i rummet där torktumlaren står. Om det finns andra värmealstrande apparater i rummet, lufta rummet och/eller stäng av dessa. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda torktumlaren Manöverpanel...14 Urvalsknappar...15 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Mielehome (ej i Sverige) Första gången du använder torktumlaren Tvättråd Skötselsymboler Torktips Förbereda tvätten och lägga in den i torktumlaren Välja program...25 Koppla in torktumlaren med knappen...25 Torrhetsgradsprogram Program med tidval...26 Övriga program...26 Välja tillval...27 Start kl./klar kl Starta ett program...28 Starta Information om resttid...28 Ändra ett program...28 Start kl./klar kl.: Ändra tid...28 Avbryta program helt...29 Lägg i eller plocka ur tvätt i efterhand Programslut - ta ut tvätten

4 Innehållsförteckning Tillval Refresh Skongång plus Favoritprogram...32 Programöversikt...34 Rengöring och skötsel...39 Tömma kondensvattenbehållaren...39 Beakta rengöringsintervall...40 När ska luddfiltren rengöras? När ska finfiltret rengöras? Luddfilter...41 Torrengöring...41 Våtrengöring...42 Sätta in luddfiltren...42 Finfilter...43 Ta ut finfiltret...43 Rengöra finfiltret...43 Rengöra luckan för finfiltret Rengöra utrymmet för värmeväxlaren...44 Återmontering...45 Rengöra torktumlaren...45 Åtgärda mindre fel själv...46 Hjälp vid störningar...46 Kontroll- och felmeddelanden i displayen Ett otillräckligt torkresultat...49 Andra problem Rengöra kylelementen (galler nere till höger) Byta glödlampa...53 Miele service Reparationer...54 Programuppgradering (Update) Garanti...54 Extra tillbehör

5 Innehållsförteckning Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...55 Översiktsbild baksida...56 Transportera torktumlaren...56 Uppställningsplats...57 Bygga in torktumlaren under en bänkskiva eller bygga in den i ett skåp...57 Rikta torktumlaren...58 Tvätt-torkpelare Avleda kondensvatten externt...59 Dra avloppsslangen...59 Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil...60 Elanslutning...62 Förbrukningsdata...63 Tekniska data...64 Menyn Inställningar...65 Öppna menyn Inställningar...65 Språk...65 Tid...66 Torrhetsgrad...66 Pinkod...67 Summer...69 Kvitteringssignal...69 Ljusstyrka Kontrast...69 Display och knappbelysning...69 Memory...70 Skrynkelskydd...70 Extra tillbehör

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Läs ovillkorligen denna bruksanvisning. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan du tar torktumlaren i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig och förhindrar att det uppstår skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsområde Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus. Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en ansvarig person. Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år bör hållas borta från torktumlaren. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla torktumlaren utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt aldrig barn leka med torktumlaren. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast om ett av följande kriterier uppfylls: Att stickproppen är utdragen. Att huvudströmmen är avstängd. Att säkringen är urskruvad eller frånslagen. Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. Information om värmepumpen och kylmedium Värmepumpstekniken i torktumlaren använder sig av ett gasformigt kylmedel som komprimeras av en kompressor. Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum. Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Det påverkar inte torktumlarens funktion. Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt. Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning"). Beakta i annat fall hur länge torktumlaren måste stå still så att inte värmepumpen skadas. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och fortfarande har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). För textilier som inte är tillräckligt rena finns risk att de självantänder, till och med efter avslutad torktumling och efter det att de har tagits ut ur torktumlaren. innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande. Tvätta starkt nedsmutsade textilier särskilt grundligt. Använd extra mycket tvättmedel och tvätta i hög temperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor). OBS! Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får endast göra detta om du tar ut all tvätt direkt och placerar den så att värmen kan avges. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Brandfara! Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder. På grund av brandrisken är det heller inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel kemtvätt). till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material som till exempel produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning. har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Sköljmedel och liknande produkter ska användas på det sätt som beskrivs i tillhörande anvisningar. Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den smådjur tar sig in i torktumlaren. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren får inte användas utan luddfilter eller med skadade luddfilter. utan finfilter eller med skadade finfilter. Torktumlaren skulle annars sättas igen av ludd vilket i sin tur leder till fel. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Luddfiltren och finfiltret måste torkas efter våtrengöring. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvattnet är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 13

14 Använda torktumlaren Manöverpanel Mielehome Visar att det är en Mielehome hushållsmaskin. Touchknapp (Information) Om touchknappen lyser finns information till den meny som visas i displayen. Gränssnitt för Miele service Kontroll- och överföringspunkt för Miele service (bland annat för uppdatering). Urvalsknappar Om touchknappen lyser är den aktiverad. Närmare förklaringar finns på nästa sida. Display I displayen visas valda funktioner programförlopp infotexter felmeddelanden tiden var i en lista du befinner dig. Touchknapp (Clear) Gå tillbaka till föregående meny. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på den två gånger. Ta bort inställda värden. Avbryta program. Touchknapp Start Programmet startar du via startknappen när den lyser grönt. Knapp Med knappentill/från kopplar du torktumlaren till och från. Torktumlaren kopplar automatiskt från för att spara energi. Det gör den 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om den inte används. Knapp För att öppna luckan oberoende av strömförsörjning. 14

15 Urvalsknappar Urvalsknapparna finns både till höger och vänster om displayen. Urvalsknappen lyser när den är aktiverad. Du kan göra följande via urvalsknapparna: Välja menypunkt En valbar menypunkt markeras med en punkt (). Om vänster urvalsknapp är aktiverad står punkten () före ordet. Om höger urvalsknapp är aktiverad står punkten () bakom ordet eller symbolen. Bläddra i menysidorna Om en menysida innehåller mer text (en lista) än vad som syns i displayen, visas en rullningslist till höger som visar var du är i listan: Ändra värden Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Varje gång du trycker på en urvalsknapp flyttar du dig en rad i listan. I slutet av en lista visas en streckad linje. Tid Använda torktumlaren + OK Med knapparna + och till höger kan det markerade värdet ändras. Det ändrade värdet måste sedan bekräftas med den nedre knappen OK till höger. 15

16 Använda torktumlaren Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program under egna namn. Programförloppet Med hjälp av symboler i displayen visas vilket programavsnitt programmet är i. Torktips Här får du hjälp att hitta rätt program. Torktipset leder dig steg för steg till det rätta valet för din tvätt. Menyn Inställningar I menyn Inställningar kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav. Mer information finns i avsnittet "Menyn Inställningar". Touchknapp Om det finns mer information till en menypunkt så tänds touchknappen. Tryck på knappen om du vill läsa informationen. Symbol Programförlopp Start kl./klar kl. Torkning Varmmangeltorrt Stryktorrt Stryktorrt Skåptorrt Skåptorrt+ Avkylning/Avbrott Kalluft Varmluft Skrynkelskydd/Programslut 16

17 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Använda torktumlaren Favoritprogram Favoritprogram (i bokstavsordning) skapa nytt ändra radera Bomull Strykfri tvätt Syntet... Torrhetsgrad (beroende på program)... Tid (beroende på program) Tillval (beroende på program) Start kl. Klar kl. Torktips Bomull* Syntet* Bomull + Syntet* Ylle Siden Mikrofibrer* Linne* * Här följer fler valmöjligheter 17

18 Använda torktumlaren Inställningar Språk Tid* Summer Torrhetsgrad* Pinkod Kvitteringssignal Ljusstyrka Kontrast Display/Knappbelysning Memory Skrynkelskydd Mielehome** Fjärrstyrning** * Här följer fler undermenyer. ** Visas bara om torktumlaren är utrustad med en kommunikationsmodul (extra tillbehör). 18

19 Mielehome (ej i Sverige) Kommunicerbar hushållsmaskin Kommunikationsmodul SuperVision-hushållsmaskin Elnät Mielehome gateway (WLAN) Router Möjliga uppkopplingar PC och laptop ipod* eller iphone* Koppling till displayen till ett bussystem i hemmet Möjliga internetuppkopplingar * ipod och iphone är registrerade varumärken från Apple Inc. 19

20 Mielehome (ej i Sverige) Denna torktumlare är kommunicerbar och kan anslutas till Mielehome-systemet via en kommunikationsmodul. I Mielehome-systemet skickar de kommunicerbara hushållsmaskinerna information om drifttillstånd och programförlopp via elnätet till en visningsmaskin. Visa information och styra hushållsmaskiner SuperVision-hushållsmaskin I displayen för en del kommunicerbara hushållsmaskiner kan statusen för andra hushållsmaskiner visas. Mobila enheter / Med en PC, laptop eller en ipod*/ iphone* kan statusinformation för hushållsmaskinerna visas och till viss del styras inom mottagningsområdet för hushållets WLAN. Hemnätverk Systemlösningen Mielehome möjliggör ett smart hem för dig. Med Mielehome gateway kan du integrera de kommunicerbara hushållsmaskinerna i andra bussystem. Extra tillbehör som behövs Kommunikationsmodul Denna får bara monteras av Miele service. Mielehome gateway Separata installations- och bruksanvisningar medföljer tillbehören. Mer information Du hittar mer information om Mielehome, SuperVision och andra framtida möjligheter på Mieles hemsida och i bruksanvisningarna till de olika Mielehome-komponenterna som till exempel Mielehome gateway. * ipod och iphone är registrerade varumärken från Apple Inc. 20

21 Första gången du använder torktumlaren Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet Uppställning och anslutning. Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet i avsnittet "Uppställning och installation", måste den stå stilla i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. Annars kan värmepumpen gå sönder! 1. Välkomstbild 2. Ställa in språk Den första idrifttagningen består av fem steg. Torktumlaren leder dig automatiskt genom stegen 1 till 5. Koppla in torktumlaren med knappen. Välkomstbilden visas i 3 sekunder. Sedan växlar displayen till inställning av språk. Språk 10:21 deutsch english español OK Välj önskat språk. Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Bekräfta valt språk med OK. 21

22 Första gången du använder torktumlaren 3. Ställa in tid (i förekommande fall) Ställ in aktuell tid. Tid + OK Med + och - kan du ställa in timmarna. Bekräfta med OK. Du kan nu ställa in minuterna och sedan bekräfta med OK. 4. Anvisning till Mielehome Denna kommunicerbara torktumlare skickar programdata via elnätet till en Mielehome-produkt om den är utrustad med en kommunikationsmodul (extra tillbehör). Bekräfta anvisning med OK. 5. Genomför den första idrifttagningen enligt bruksanvisningen Den första idrifttagningen är avslutad först när ett program med tvätt startas (se avsnitt "2. Välja program") som är längre än en timme. Om ett program som är kortare än 1 timme körs, visas välkomstbilden och språkinställningen nästa gång du kopplar in torktumlaren. Bekräfta anvisningen med OK. 22

23 Tvättråd Skötselsymboler Att torka / normal/låg temperatur Torkningen sker skonsamt i alla program. Därför är det onödigt att dela upp textilierna /. inte lämplig att torka i torktumlare Strykning och mangling mycket varmt varmt varmt ej strykning/mangling Torktips Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt". Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder. Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet Automatic plus. Öppna blixtlåsen på jackor så att de torkar jämnt. Rent linne tenderar att ruggas. Torka endast i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Trikåplagg (till exempel T-shirtar och underkläder) krymper ofta i första tvätten, beroende på kvalitet. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt. Risken för att strykfri tvätt blir skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Detta gäller särskilt för mycket ömtålig tvätt (exempelvis skjortor och blusar). Välj ett lämpligt program. I tveksamma fall minskar du tvättmängden och väljer tillvalet Skongång +. Du kan torka stärktvätt i torktumlare. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare första gången. Torka inte dessa tillsammans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilier. Artiklar som inte tål mekanisk bearbetning kan du vädra/torka med Program för torkningskorg samtidigt som använder torkningskorgen (extra tillbehör). 23

24 1. Förbereda tvätten och lägga in den i torktumlaren Förbered tvätten Sortera tvätten så långt som möjligt efter önskad torrhetsgrad... textilsort... liknande storlek... liknande restfukt efter centrifugering På så vis blir det ett jämnare torkresultat. Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Lägg i tvätt i torktumlaren Tryck på knappen. Lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överbelasta trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet. Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs. Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 24

25 Koppla in torktumlaren med knappen. Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Välj önskat program. Med knapparna till höger kan fler program visas. Beroende på programval visas olika menyer Torrhetsgradsprogram Till exempel Bomull... : Du kan välja torrhetsgrad. Bomull 1-8 kg 2:03 h 10:21 Torrhetsgrad Tillval Start kl. Skåptorrt Tryck på touchknappen för menypunkten Torrhetsgrad. Torrhetsgrad 10:21 Skåptorrt Stryktorrt 2. Välja program Stryktorrt OK Du kan välja fler än 3 torrhetsgrader: Med knapparna till höger kan fler torrhetsgrader visas. Tryck på den vänstra touchknappen för önskad torrhetsgrad. Bekräfta med OK. 25

26 2. Välja program Program med tidval Till exempel Varmluft... : Du kan ställa in programtiden. Varmluft 1-7 kg 0:20 h 10:21 Tid 0:25 h:min + Tillval Start kl. OK Tryck på touchknappen för menypunkten Tid. Med knapparna + och till höger kan det markerade värdet ändras. Bekräfta det inställda värdet med OK. för Kalluft: 20min-1h Varmluft: 20 min - 2 h Program för torkningskorg*: 40 min - 2:30 h *Endast med Mieles torkningskorg (extra tillbehör). Övriga program Till exempel Skrynkelreducering... : Torrhetsgrad/Tid är förinställt och kan inte ändras. Skrynkelreducering 1 kg 1:06 h 10:21 Start kl. Klar kl. 26

27 2. Välja program Välja tillval Tillval 10:21 Refresh Låg temperatur plus OK Välj önskat tillval. När du väljer Refresh luftas textilierna igenom med programmet Skåptorrt. Skongång plus blir den mekaniska bearbetningen på textilierna mindre. Det valda tillvalet visas med en bock. Bekräfta med OK. Start kl./klar kl. Du kan bestämma önskad programstart (Start kl.) eller önskad tid för programslut (Klar kl.). Tiden ställer du in i steg om 15 minuter. Programstarten eller programslutet kan flyttas fram maximalt 24 timmar. Efter det första 15-minuterssteget flyttas tiden sedan fram en kvart. Välj Start kl. eller Klar kl.. Bomull 1-8 kg 2:03 h 10:21 Tillval + Start kl. 01:27 Klar kl. 03:30 OK Välj önskad tid med + och - för Start kl. eller Klar kl. Bekräfta den inställda tiden med OK. Obs! Om ett tillval väljs eller väljs bort eller en torrhetsgrad ändras i efterhand, kan tiden för programslutet skjutas fram. 27

28 3. Starta ett program Starta Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Bomull 10:21 Skåptorrt - Tillval (se ) Resttid: 2:03 h ändra Resterande tid visas i displayen. Med hjälp av symboler i displayen visas vilket programavsnitt programmet är i. Information om resttid Resttidsprognosen i torrhetsgradsprogrammen kan variera beroende på: restfuktighet efter centrifugering, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur, spänningsvariationer i elnätet eller programavbrott. Resttiden kontrolleras under torkningen och korrigeras i förekommande fall vilket i vissa fall kan leda till nya tider. Det är alltså inget fel utan en funktion. Likaså kan program vara färdiga tidigare, till exempel om tunna textilier torktumlas, om tvättmängden är liten eller om en torkomgång precis har körts i torktumlaren. Det är möjligt att göra vissa ändringar efter programstart. Ändra ett program Det är inte möjligt att ändra program (skydd mot oavsiktliga ändringar). För att kunna välja ett nytt program, måste du avbryta det pågående programmet. Start kl./klar kl.: Ändra tid Bekräfta med touchknappen ändra. Välj Start kl. eller Klar kl.. Ändra tiden med + och -. Bekräfta den inställda tiden med touchknappen OK. 28

29 3. Starta ett program Avbryta program helt Bekräfta med touchknappen. Bomull 10:21 fortsätt Välj avbryt. Avbryta program? avbryt Textilierna kyls av när en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts. Om du väljer och avbryt igen, visas Programslut. Tryck på knappen. Tryck på knappen för att koppla in torktumlaren. Välj och starta ett nytt program direkt. Alternativt avbrott Du kan också avbryta ett program på följande sätt: Tryck på knappen. Lägg i eller plocka ur tvätt i efterhand Tryck på knappen. Öppna luckan. Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten. Stäng luckan. Välj ett program. Tryck på touchknappen Start. 29

30 4. Programslut - ta ut tvätten Före programslut Kort innan programmet är slut följer avkylningsfasen: Avkylning visas i displayen. Först när avkylningen är avslutad är programmet klart. Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd och Programslut visas i displayen är programmet avslutat. Summern ljuder i intervaller. Den här torktumlaren har ett energisparläge: Efter programslut släcks displayen och touchknappen Start blinkar långsamt (se avsnittet "Display och knappbelysning"). Under skrynkelskyddsfasen roterar trumman i intervaller. Detta är inget fel. Öppna luckan med knappen. Ta ut tvätten. inte tömma kondensvattenbehållaren längre. Trumbelysning För att du inte ska missa någon tvätt, lyser trumbelysningen när luckan är öppen och torktumlaren inkopplad. Den släcks efter några minuter både vid öppen och stängd lucka (för att spara energi). Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs torktumlaren av automatiskt. Obs! Om torktumlaren är ansluten till Mielehome-systemet stängs torktumlaren inte av automatiskt. Tryck på knappen för att stänga av torktumlaren om den fortfarande är inkopplad. En signal ljuder. Stäng luckan. Töm kondensvattenbehållaren. Vi rekommenderar extern avledning av kondensvattnet. Du behöver då 30

31 Tillval Refresh Torkningsluften tempereras under en begränsad tid. Därefter vädras textilierna utan fortsatt tillförsel av värme på Skåptorrt. Använd Refresh för att reducera lukt för annars rena (torra eller fuktiga) plagg. Uppfräschningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reduceringen av lukt lika bra som för bomullstextilier. Skongång plus Särskilt skynkelkänsliga textilier torkas med reducerad mekanisk bearbetning (färre trumrotationer). Programtiden förlängs. Valbara tillvalsfunktioner Du kan välja tillval till följande program: Refresh Skongång plus Bomull Strykfri tvätt Skjortor Jeans Träningskläder Varmluft Du kan bara välja ett av tillvalen. Tips Du kan även anpassa torrhetsgrad individuellt för några av programmen (se avsnittet "Menyn Inställningar"). Denna torktumlare har också summer och skrynkelskydd efter avslutat program (se avsnittet "Menyn Inställningar") som du kan anpassa individuellt. 31

32 Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program med valda inställningar under egna namn. Namnet kan bestå av maximalt 12 tecken. Favoritprogrammen sorteras i bokstavsordning. Spara favoritprogram Det finns två möjligheter att spara program som favoritprogram 1. Öppna menyn Favoritprogram och välj skapa nytt. Därefter ställer du in programmet som vanligt. 2. När du har ändrat torrhetsgrad eller valt ett tillval, välj spara under. Mata in favoritprogrammets namn Namn: 10:21 A BCDEFGHIJKLMNOPQRS Välj tecken Välj det första tecknet och bekräfta detta med Välj tecken. Fler tecken hittar du om du bläddrar till höger med pilknappen. När du har matat in den första stora bokstaven växlar displayen sedan automatiskt till små bokstäver. Efter mellanslag växlar displayen till stor bokstav igen. 32

33 Spara favoritprogrammets namn Välja favoritprogram Ändra favoritprogram Radera favoritprogram Namn: Dry 10:21 Mellanslag Radera tecken ghijklmnopqrstuvwx y Välj tecken Bekräfta namnet Välj Bekräfta namnet. Favoritprogram Öppna menyn Favoritprogram. Där står de sparade programmen i bokstavsordning. Välj önskat favoritprogram. Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Programmet startar. Välj ändra. Välj ut det favoritprogram som du vill ändra. Ändra programmet och spara det under samma namn. Nästa gång du startar programmet är det ändrat. Om du har sparat tio favoritprogram måste du radera ett om du vill spara ett nytt. Välj radera. Välj ut det favoritprogram som du vill radera. Bekräfta raderandet. 33

34 Programöversikt Bomull maximalt 8 kg* Extratorrt, Skåptorrt+ och Skåptorrt** Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. Obs! Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager och för tjocka textilier. Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med Extratorrt eftersom de kan krympa. Stryktorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt Textilier Textilier av bomull eller linne. Till exempel bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt. Obs! Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig. Strykfri tvätt maximalt 3,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. Till exempel tröjor, klänningar, byxor, städrockar och dukar. Syntet maximalt 2,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt och Stryktorrt Textilier Ömtåliga textilier av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer. * Vikt, torr tvätt Anvisningar för testinstitut: ** Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN (utan tillval). Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet Bomull. 34

35 Programöversikt Automatic plus maximalt 5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt. Skjortor maximalt 2 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Skjortor och skjortblusar. Jeans maximalt 3 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor. Express maximalt 3,5 kg* Extratorrt, Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt Textilier Mindre känsliga textilier för programmet Bomull. Obs! Förkortad programtid. Ylle maximalt 2 kg* Textilier Ylletextilier. Textilier av ylleblandningar. Obs! Ylletextilier luckras och "fluffas" upp. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Siden maximalt 1 kg* Textilier Textilier av siden (som tål att torkas i torktumlare), till exempel blusar och skjortor. Obs! Program för att reducera skrynklor. Ta ut textilierna direkt efter programslut. * Vikt, torr tvätt 35

36 Programöversikt Träningskläder maximalt 3 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Träningskläder av material som är lämpligt att torkas i torktumlare. Outdoor maximalt 2,5 kg* Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare. Bomull hygien maximalt 3,5 kg* Skåptorrt Textilier Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar. Obs! Kläderna torkas något längre tid med samma temperatur (längre temperaturhålltid). På så vis dör mikroorganismer som exempelvis bakterier och kvalster. Allergener i tvätten reduceras. Programmet får inte avbrytas eftersom mikroorganismerna då inte dör. Impregnering maximalt 2 kg* Skåptorrt Textilier För att torka textilier som är lämpliga för torktumling som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och bordsdukar. Obs! Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa medel är baserade på fluorkemiska föreningar. Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! Brandrisk! * Vikt, torr tvätt 36

37 Programöversikt Kudde normal 1 2 huvudkuddar upp till 80 x 40 cm. Huvudkudde stor 1 huvudkudde upp till 80 x 80 cm. Skåptorrt Textilier Huvudkuddar lämpade för torkning i torktumlare med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Obs! Särskilt huvudkuddar som fortfarande kan kännas fuktiga efter torkning. Torka huvudkudden i detta program så många gånger tills du tycker att den känns torr. Skrynkelreducering maximalt 1 kg* Textilier Bomulls- eller linnetextilier. Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet, exempelvis bomullsbyxor, anoraker och skjortor. Obs! Lämpligt för torra och fuktiga plagg/textilier. Torra textilier skrynkelreduceras tidsstyrt och fuktiga textilier skrynkelreduceras stryktorrt. Program för att reducera skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter programslut för att kunna stryka dem lättare. * Vikt, torr tvätt 37

38 Programöversikt Kalluft Textilier Varmluft Textilier Alla typer av textilier som ska vädras. maximalt 7 kg* maximalt 7 kg* Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, till exempel jackor, kuddar och textilier med volym. Torkning av enskilda plagg/textilier, till exempel badlakan, badkläder och disktrasor. Obs! Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Program för torkningskorg maximal tvättmängd för torkningskorgen: 3 kg Obs! Textilier/ produkter * Vikt, torr tvätt I detta program roterar inte trumman. Därför torkas/vädras endast textilierna tillsammans med torkningskorgen (extra tillbehör). Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning. Utan torkningskorg är det inte möjligt att uppnå ett tillräckligt torkresultat. Beakta torkningskorgens bruksanvisning. Se bruksanvisningen för torkningskorgen. 38

39 Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren. Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning. Om den maximala fyllnadsnivån i kondensvattenbehållaren är uppnådd avbryts programmet visas Töm behållare i displayen. För att radera meddelandet stänger du av och kopplar in torktumlaren. Töm behållaren. Skjut in behållaren i torktumlaren. Kondensvattnet får inte användas som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor och djur. Du kan använda kondensvattnet till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för att göra detta bör kondensvattnet först hällas genom ett fint filter eller ett kaffefilter. Fint ludd i vattnet som kan ställa till skador filtreras på så vis bort. Dra ut kondensvattenbehållaren. Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll både i handtaget och i den bakre änden av behållaren. 39

40 Rengöring och skötsel Beakta rengöringsintervall Denna torktumlare har ett flerlagrigt filtersystem som består av luddfilter och ett finfilter. Detta system behöver underhållas. Torktumlaren får aldrig användas utan luddfilter och aldrig utan finfilter. Dessutom måste gallret nere till höger alltid vara isatt. Se till att varken luddfilter eller finfilter är skadade. Om så skulle vara fallet byt filter direkt (finns att köpa som extra tillbehör)! Om anvisningarna inte följs kan torktumlaren sättas igen av för mycket ludd vilket kan leda till olika slags fel och störningar. När ska finfiltret rengöras? Rengör finfiltret endast när meddelandet Rengör filtret i sockeln framför värmeväxlaren visas i displayen. Filtret finns nere till vänster, bakom luckan. Detta filter samlar upp finare ludd, hår och tvättmedelsrester som luddfiltret kan släppa igenom. Se avsnittet "Finfilter". För att radera meddelandet bekräftar du med touchknappen OK. När ska luddfiltren rengöras? Rengör dem efter varje program! Luddfiltren sitter i luckan och i lucköppningen. Dessa samlar effektivt upp ludd från textilierna. Se avsnittet "Luddfilter". 40

41 Rengöring och skötsel Luddfilter Rengöringsintervall Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång! Torrengöring Tips: Du kan använda en dammsugare för att dammsuga bort luddet. Dra eller dammsug bort luddet från filtret. 1 Luddfilter 2 Tätning Dra ut luddfiltret (1) ur luckan. Ta bort luddet ur facket i luckan, där luddfiltret sitter, med en flaskborste eller dammsugare. Rengör tätningen (2) runt lucköppningen med en fuktig trasa. Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen. Sätt in det rengjorda luddfiltret rätt och skjut in det i luckan tills det sitter fast. Stäng luckan. 41

42 Rengöring och skötsel Våtrengöring Du måste våtrengöra luddfiltren om de är mycket smutsiga eller igensatta. Dra ut luddfiltret ur luckan. Du kan även ta ut de båda filtren i lucköppningen: Sätta in luddfiltren Luddfiltren måste vara torra när de sätts tillbaka. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast. Sätt in luddfiltren, som ska sitta i lucköppningen, nerifrån och tryck sedan fast dem upptill. Vrid fast de båda vreden (tills du hör att det snäpper till). Vrid vredet på vänster och höger luddfilter (tills du hör att det snäpper till). Dra ut luddfiltren (med hjälp av vredet) mot mitten. Rengör filtren under rinnande hett vatten. Torka luddfiltren försiktigt men noggrant. Rengör även luftkanalen under luddfiltren med exempelvis en dammsugare. 42

43 Rengöring och skötsel Finfilter Rengöringsintervall Rengör finfiltret endast när meddelandet Rengör filtret i sockeln framför värmeväxlaren visas i displayen. För att radera meddelandet bekräftar du med touchknappen OK. Ta ut finfiltret Stäng av torktumlaren. På torktumlarens framsida till vänster Dra ut filtret i handtaget. Dra ut handtaget ur filtret. trycker du på luckan för finfiltret (pil) för att öppna den. Luckan öppnas. Rengöra finfiltret Rengör finfiltret ordentligt under rinnande vatten. Tryck ut finfiltret ordentligt. Finfiltret får inte vara blött när du sätter tillbaka det. Det kan då uppstå fel! Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa. 43

44 Rengöring och skötsel Rengöra luckan för finfiltret Rengöra utrymmet för värmeväxlaren Skaderisk! Rör inte vid kylelementens baksida med händerna. Du kan skära dig. Obs! Var försiktig när du dammsuger. För dammsugarmunstycket lätt och utan tryck över kylelementen. Annars kan kylelementen och hållarna som finns framför gå sönder. Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att du inte skadar tätningen när du gör det! Kontrollera om kylelementen är igensatta av ludd. Om du ser att det har samlats ludd dammsug försiktigt bort synligt ludd med hjälp av passade dammsugarmunstycke. Använd sugpensel eller ett smalt fogmunstycke. 44

45 Rengöring och skötsel Återmontering Filtret måste sättas i korrekt och luckan måste vara stängd för att kondenssystemet ska vara helt tätt och för att torktumlaren ska fungera felfritt. Rengöra torktumlaren Bryt strömmen till torktumlaren. Sätt filtret åt rätt håll på handtaget. För att filtret ska sitta ordenligt framför värmeväxlaren Rengör höljet, manöverpanelen och luckans tätning endast med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel eller såpvatten. Rostfritt stål (till exempel trumman) kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd inga skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumlaren. Torka av hela torktumlaren med en mjuk trasa. sätter du i handtaget med filtret på de båda stiften. Se till att den gula punkten på handtaget är till höger. Skjut in filtret helt. Stäng luckan. 45

46 Åtgärda mindre fel själv Hjälp vid störningar De flesta störningar kan du åtgärda själv. Nedanstående tabell är till hjälp för att hitta och åtgärda en störning. Obs! Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Kontroll- och felmeddelanden i displayen Problem Orsak Åtgärd Du uppmanas att mata in en pinkod. Korrigera tvättmängden Programmet avbryts, summern ljuder. Töm behållaren för kondensvatten Töm behållaren för kondensvatten eller kontrollera avloppet. Programmet avbryts, summern ljuder. Pinkoden är aktiverad. Det är inget fel. En del program avbryts om tvättmängden är väldigt liten eller om trumman är tom. Likaså kan det ske när tvätten redan är torr. Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen veckad. Mata in pinkoden (menyn Inställningar). Torka enstaka textilier/plagg i programmet Varmluft. Öppna och stäng luckan. Kontrollera och åtgärda problemet. För att radera meddelandet stänger du av och kopplar in torktumlaren. 46

47 Åtgärda mindre fel själv Problem Orsak Åtgärd Rengör filtret i sockeln framför värmeväxlaren visas vid programslut. Sätta in sockelfilter Sätt in sockelfiltret Det är inte möjligt att starta ett program. Tekniskt fel F1 Komfortkylning Uppmaning att våtrengöra finfiltret framför värmeväxlaren. Finfiltret är inte isatt eller är isatt på fel sätt. Om finfiltret tas ut under pågående program kommer programmet att avbrytas. Så länge felmeddelandet visas i displayen kan inget nytt program startas. Programmet är avslutat men tvätten kyls ner ytterligare. För att rengöra, se avsnittet "Rengöring och skötsel". För att radera meddelandet Bekräfta med touchknappen OK. Sätt in finfiltret. Se avsnittet "Rengöring och skötsel". Stäng av och koppla in torktumlaren. Följ anvisningarna i displayen. Stäng av och koppla in torktumlaren. Om inget torkprogram kan startas, kontakta Miele service Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta att kylas av. 47

48 Åtgärda mindre fel själv Problem Orsak Åtgärd * Rensa luftkanalerna visas efter programavbrott. Tvätten är inte färdigtorkad. En annan uppmaning än vad som tidigare beskrivits visas. Luftintaget för kalluft är igensatt. Rumstemperaturen har stigt kraftigt. För att förhindra att värmepumpen blir överhettad så avbryts torkningsförloppet med en avkylningsfas. Det har bildats för mycket ludd. Så länge felmeddelandet visas i displayen kan inget nytt program startas. Flytta på tvättkorg och andra föremål. Öppna en dörr eller ett fönster så att temperaturen i rummet inte stiger för mycket. Starta ett program först när temperaturen har sjunkit. Kontrollera och rengör alla luddfilter. Dammsug försiktigt bort ludd med hjälp av lämpligt munstycke (sugpensel eller fogmunstycke) i utrymmet för värmeväxlaren nere till vänster (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Följ anvisningarna i displayen. Om inget torkprogram kan startas, kontakta Miele service * För att radera felmeddelandet stänger du av och kopplar in torktumlaren. 48

49 Åtgärda mindre fel själv Ett otillräckligt torkresultat Problem Orsak Åtgärd Tvätten är inte tillräckligt torr. Kuddar som är fyllda med fjädrar börja lukta vid torktumling. Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen. Det har bildats ludd. Tvätten består av textilier i olika material. Fjädrar är en naturprodukt. De har egenskapen att mer eller mindre starkt framhäva egna eller främmande lukter när de blir varma. Syntetiska material tenderar att laddas statiskt. Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom nötning redan när plaggen användes och även till viss del vid tvättning. Själva torktumlingen däremot innebär väldigt liten påfrestning på textilierna och har därmed ingen nämnvärd inverkan på deras livslängd. Eftertorka med Varmluft. Välj ett lämpligt program vid nästa torkning*. Lukten försvinner efter torkning när kuddarna vädras. Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen. Ludd fångas upp av luddfiltren och kan lätt avlägsnas (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). * Du kan anpassa torrhetsgrad individuellt för några av programmen, se slutet av bruksanvisningen. 49

50 Åtgärda mindre fel själv Andra problem Problem Orsak Åtgärd * Torkningen tar för lång tid eller avbryts. Ventilationen är otillräcklig. Eventuellt är rummet där torktumlaren står mycket litet. Det gör att rumstemperaturen stiger kraftigt. Tvättmedelsrester, hår och fint ludd kan sätta igen luddfiltren och finfiltret. Kylelementen (nere till höger) kan vara igensatta. Luftintaget för kalluft (galler nere till höger) är igensatt. Luddfiltren och finfiltret var blöta när de sattes in. Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt. Torktumlaren är överfylld. På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. Öppna dörren eller ett fönster i rummet så att temperaturen i rummet inte stiger för mycket. Rengör luddfiltren och finfiltret. Avlägsna synligt ludd... nere till vänster, bakom luckan i utrymmet för värmeväxlaren (se avsnittet "Rengöring och skötsel").... från kylelementet bakom gallret nere till höger (se detta avsnitt). Flytta på tvättkorg och andra föremål. Luddfiltren och finfiltret måste vara torra. Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen. Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika torkprogrammen. Öppna blixtlåsen i fortsättningen. Om problemet kommer tillbaka, torka textilier med långa blixtlås endast i programmet Varmluft. * Stäng av torktumlaren och koppla in den igen innan du startar programmet. 50

51 Åtgärda mindre fel själv Problem Orsak Åtgärd Brummande ljud hörs. Brummandet kommer av kompressorn som är i drift. Ingen. Det är normala driftljud. Displayen och touchknapparna är släckta och touchknappen Start blinkar långsamt. Inget program kan startas. Strömavbrott. I displayen visas ett främmande språk. Trumbelysningen lyser inte. Display- och touchknappsbelysningen släcks automatiskt för att spara energi. Orsaken kan inte fastställas direkt. Bekräfta kort med touchknappen Start. Belysningen tänds igen. Se avsnittet "Display och knappbelysning". Är torktumlaren inkopplad? Sitter stickproppen i vägguttaget? Är luckan stängd? Är säkringen hel? Om du inte kan åtgärda problemet, kan det vara så att ett fel har uppstått. Kontakta Miele service. När strömmen kommer tillbaka startar det program som hade valts före strömavbrottet automatiskt. Språkinställningen är ändrad. Trumbelysningen släcks automatiskt (för att spara energi). Pinkoden är aktiverad. Ändra språkinställningen. Flaggsymbolen hjälper dig. Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. För att byta trasig glödlampa, se slutet av detta avsnitt. När du har matat in koden så lyser den igen. 51

52 Åtgärda mindre fel själv Rengöra kylelementen (galler nere till höger) Kylelementen måste i regel aldrig rengöras. Rengör dem endast om torktiderna skulle bli oproportionerligt långa av väldigt mycket damm eller ludd i rummet där torktumlaren står. Undvik att skada kylelementen! För dammsugarmunstycket lätt och utan tryck över kylelementen. Öppna gallret nere till höger med den medföljande gula spateln. Dammsug försiktigt bort ludd med hjälp av passande munstycke (sugpensel eller ett smalt fogmunstycke). Sätt in spateln i mitten av mellanrummet på ovansidan och lyft den något (se pilen) tills gallret öppnas på ovansidan. Lyft gallret snett uppåt. Kontrollera om kylelementen är igensatta. Obs! Rör inte kylelementen med händerna. Du kan skära dig. Sätt tillbaka gallret nertill. Tryck fast gallret ordentligt på ovansidan. 52

53 Åtgärda mindre fel själv Byta glödlampa Bryt strömmen till torktumlaren. Öppna luckan. Upptill i lucköppningen finns ett nerfällbart lampskydd för lampan. Använd inte starkare glödlampa än vad som är angivet på typskylten och lampskyddet. Byt glödlampa. Fäll tillbaka lampskyddet och tryck fast det på vänster och höger sida så att det snäpper fast. Det är viktigt att lampskyddet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför lampskyddet kan det orsaka kortslutning. Stick in exempelvis en bred spårskruvmejsel under ena kanten på glödlampans lampskydd och tryck lätt. Lampskyddet kan öppnas genom att du vrider handen en aning. Lampskyddet fälls ner. Använd endast Mieles temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. 53

54 Miele service Reparationer Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se också Mieles hemsida: Service behöver torktumlarens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter framgår av typskylten som du ser när luckan är öppen. Programuppgradering (Update) På torktumlarens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av torkprogram. Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av nya textilier och torkningsförfaranden. Garanti Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser. Extra tillbehör Till denna torktumlare finns det extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning. 54

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 7950 WP. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 7950 WP Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på torktumlaren. sv-se M.-Nr. 09 751 320 Bidra

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PT 7135 C Vario sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7944 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7944 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 450 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 7644 C. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7644 C Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 022 330 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 263 680 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 210 090 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 7136 Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136

Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruks- och installationsanvisning Frånluftstorktumlare PT 5136 Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 5135 C Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus

Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruks- och installationsanvisning Kondenstorktumlare PT 7135 C Plus Bruksanvisningen skall ovillkorligen sv-se läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination

Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisning Tvätt/Tork-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvätt/tork-kombinationen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvätt/tork-kombinationen.

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM

Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC W 2859 WPM sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Bosch. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111. sv-se. Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan sv-se du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario

Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Första idrifttagning, programöversikt och inställningar PW 6065 Vario Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

Din manual BOSCH WTW84360SN

Din manual BOSCH WTW84360SN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WTW84360SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8827 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Bruksanvisning Torktumlare T5190LE Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter... 5 1.1 Symboler... 6 2 Programbeskrivning... 7 2.1 Allmänt... 7

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF23 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning T / 03 SE

Bruksanvisning T / 03 SE Bruksanvisning T3190 487 19 36 20 / 03 SE Torktumlare 3 Säkerhetsföreskrifter Maskinen är endast avsedd för att torka vattentvättat gods. Om plaggen rengjorts med kemikalier eller brandfarlig vätska får

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*555851* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Bosch. Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK INNEHÅLL SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET VAL AV PROGRAM OH TILLVALSFUNKTIONER STARTA OH AVSLUTA ETT PROGRAM ÄNDRA PROGRAM AVBRYTA ETT PROGRAM DAGLIGT UNDERHÅLL OH RENGÖRING BRUKSANVISNING

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer