Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen"

Transkript

1 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med v/min istället för med 800 v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast i förhållande till den totala tvättmängden. Se till att ventilationen i rummet där torktumlaren står är tillräcklig under torkning. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Kontrollera värmeväxlaren då och då och rengör den vid behov. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....6 Använda torktumlaren Manöverpanel...14 Urvalsknappar...15 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Mielehome...19 Första gången du använder torktumlaren Tvättråd Skötselsymboler Torktips Förbereda tvätten och lägga in den i torktumlaren Välja program...25 Koppla in torktumlaren med knappen...25 Torrhetsgradsprogram Program med tidval...26 Övriga program...26 Välja tillval...27 Start kl./klar kl Starta programmet Starta Information om resttid...28 Ändra ett program...28 Avbryta program helt...29 Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Programslut - ta ut tvätten...30 Tillval Kort...31 Låg temperatur...31 Favoritprogram...32 Programöversikt...34 Rengöring och skötsel...39 Tömma kondensvattenbehållaren...39 Rengöra luddfiltren...40 Torrengöring...40 Våtrengöring...41 Rengöra torktumlaren

4 Innehållsförteckning Rengöra värmeväxlaren Ta ut värmeväxlaren...42 Kontrollera värmeväxlaren...43 Rengöra värmeväxlaren...43 Sätta tillbaka värmeväxlaren Hur man klarar av mindre störningar själv...45 Vadgörmanom...?...45 Kontroll- och felmeddelanden i displayen Ett otillräckligt torkresultat...47 Andra problem Byta glödlampa...50 Miele service Reparationer...51 Programuppgradering (Update) Garanti...51 Extra tillbehör...51 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...52 Uppställningsplats...53 Inbyggnad under bänkskiva Rikta torktumlaren...54 Vädra uppställningsrummet...54 Tvätt-torkpelare Före transport...54 Anpassning till omgivande lådor...55 Anpassning Demontera kit med adapterlister...55 Montera frontplatta Frontplattans mått...56 Montera frontplattan...56 Frontplatta från en annan tillverkare...57 Förbereda frontplattan...57 Fastställa punkter för fastskruvning...58 Montera sockel

5 Innehållsförteckning Avleda kondensvatten externt...60 Dra avloppsslangen...60 Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil...61 Elanslutning...63 Förbrukningsdata...64 Tekniska data...65 Menyn Inställningar...66 Öppna menyn Inställningar...66 Språk...66 Tid...67 Torrhetsgrad...67 Förlänga avkylningstid Felindikering luftkanaler Pinkod...69 Summer...71 Kvitteringssignal...71 Ljusstyrka Kontrast...71 Display och knappbelysning...71 Memory...72 Skrynkelskydd

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Läs ovillkorligen denna bruksanvisning. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan du tar torktumlaren i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig och förhindrar att det uppstår skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsområde Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus. Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en ansvarig person. Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år bör hållas borta från torktumlaren. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla torktumlaren utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt aldrig barn leka med torktumlaren. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter. Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast om ett av följande kriterier uppfylls: Att stickproppen är utdragen. Att huvudströmmen är avstängd. Att säkringen är urskruvad eller frånslagen. Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och fortfarande har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). För textilier som inte är tillräckligt rena finns risk att de självantänder, till och med efter avslutad torktumling och efter det att de har tagits ut ur torktumlaren. innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande. Tvätta starkt nedsmutsade textilier särskilt grundligt. Använd extra mycket tvättmedel och tvätta i hög temperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor). OBS! Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får endast göra detta om du tar ut all tvätt direkt och placerar den så att värmen kan avges. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Brandfara! Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder. På grund av brandrisken är det heller inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel kemtvätt). till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material som till exempel produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning. har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Sköljmedel och liknande produkter ska användas på det sätt som beskrivs i tillhörande anvisningar. Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den smådjur tar sig in i torktumlaren. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren får inte användas utan luddfilter eller med trasiga luddfilter. Luddfiltren måste rengöras regelbundet. Torktumlaren får inte användas utan värmeväxlare. Luddfiltren måste torkas efter rengöring med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står ska ligga mellan +2 och +35 C. Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 13

14 Använda torktumlaren Manöverpanel Mielehome Visar att det är en Mielehome hushållsmaskin. Touchknapp (Information) Om touchknappen lyser finns information till den meny som visas i displayen. Gränssnitt för Miele service Kontroll- och överföringspunkt för Miele service (bland annat för uppdatering). Urvalsknappar Om touchknappen lyser är den aktiverad. Närmare förklaringar finns på nästa sida. Display I displayen visas valda funktioner programförlopp infotexter felmeddelanden tiden var i en lista du befinner dig. Touchknapp (Clear) Gå tillbaka till föregående meny. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på den två gånger. Ta bort inställda värden. Avbryta program. Touchknapp Start Programmet startar du via startknappen när den lyser grönt. Knapp Med knappentill/från kopplar du torktumlaren till och från. Torktumlaren kopplar automatiskt från för att spara energi. Det gör den 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter inkoppling om den inte används. Knapp För att öppna luckan oberoende av strömförsörjning. 14

15 Urvalsknappar Urvalsknapparna finns både till höger och vänster om displayen. Urvalsknappen lyser när den är aktiverad. Du kan göra följande via urvalsknapparna: Välja menypunkt En valbar menypunkt markeras med en punkt (). Om vänster urvalsknapp är aktiverad står punkten () före ordet. Om höger urvalsknapp är aktiverad står punkten () bakom ordet eller symbolen. Bläddra i menysidorna Om en menysida innehåller mer text (en lista) än vad som syns i displayen, visas en rullningslist till höger som visar var du är i listan: Ändra värden Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Varje gång du trycker på en urvalsknapp flyttar du dig en rad i listan. I slutet av en lista visas en streckad linje. Tid Använda torktumlaren + OK Med knapparna + och till höger kan det markerade värdet ändras. Det ändrade värdet måste sedan bekräftas med den nedre knappen OK till höger. 15

16 Använda torktumlaren Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program under egna namn. Torktips Här får du hjälp att hitta rätt program. Torktipset leder dig steg för steg till det rätta valet för din tvätt. Menyn Inställningar I menyn Inställningar kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav. Mer information finns i avsnittet "Menyn Inställningar". Touchknapp Om det finns mer information till en menypunkt så tänds touchknappen. Tryck på knappen om du vill läsa informationen. Programförloppet Med hjälp av symboler i displayen visas vilket programavsnitt programmet är i. Symbol Programförlopp Start kl./klar kl. Torkning Varmmangeltorrt Stryktorrt Stryktorrt Skåptorrt Skåptorrt+ Kalluft Varmluft Avkylning/Avbrott Skrynkelskydd/Programslut 16

17 Menystrukturens uppbyggnad i huvudmenyn Använda torktumlaren Favoritprogram Favoritprogram (i bokstavsordning) skapa nytt ändra radera Bomull Strykfri tvätt Syntet... Torrhetsgrad (beroende på program)... Tid (beroende på program) Tillval (beroende på program) Start kl. Klar kl. Torktips Bomull* Syntet* Bomull + Syntet* Ylle Siden Mikrofibrer* Linne* * Här följer fler valmöjligheter 17

18 Använda torktumlaren Inställningar Språk Tid* Torrhetsgrad* Förlänga avkylningstid Felindikering luftkanaler Pinkod Summer Kvitteringssignal Ljusstyrka Kontrast Display och knappbelysning Memory Skrynkelskydd Mielehome** Fjärrstyrning** * Här följer fler undermenyer ** Visas om torktumlaren är utrustad med en kommunikationsmodul (extra tillbehör). 18

19 Mielehome Kommunicerbar hushållsmaskin Kommunikationsmodul SuperVision-hushållsmaskin Elnät Mielehome gateway (WLAN) Router Möjliga uppkopplingar PC och laptop ipod* eller iphone* Koppling till displayen till ett bussystem i hemmet Möjliga internetuppkopplingar * ipod och iphone är registrerade varumärken från Apple Inc. 19

20 Mielehome Denna torktumlare är kommunicerbar och kan anslutas till Mielehome-systemet via en kommunikationsmodul. I Mielehome-systemet skickar de kommunicerbara hushållsmaskinerna information om drifttillstånd och programförlopp via elnätet till en visningsmaskin. Visa information och styra hushållsmaskiner SuperVision-hushållsmaskin I displayen för en del kommunicerbara hushållsmaskiner kan statusen för andra hushållsmaskiner visas. Mobila enheter / Med en PC, laptop eller en ipod*/ iphone* kan statusinformation för hushållsmaskinerna visas och till viss del styras inom mottagningsområdet för hushållets WLAN. Hemnätverk Systemlösningen Mielehome möjliggör ett smart hem för dig. Med Mielehome gateway kan du integrera de kommunicerbara hushållsmaskinerna i andra bussystem. Extra tillbehör som behövs Kommunikationsmodul Mielehome gateway Separata installations- och bruksanvisningar medföljer tillbehören. Mer information Du hittar mer information om Mielehome, SuperVision och andra framtida möjligheter på Mieles hemsida och i bruksanvisningarna till de olika Mielehome-komponenterna som till exempel Mielehome gateway. * ipod och iphone är registrerade varumärken från Apple Inc. 20

21 Första gången du använder torktumlaren Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet Uppställning och anslutning. 1. Välkomstbild 2. Ställa in språk Den första idrifttagningen består av fem steg. Torktumlaren leder dig automatiskt genom stegen 1 till 5. Koppla in torktumlaren med knappen. Välkomstbilden visas i 3 sekunder. Sedan växlar displayen till inställning av språk. Språk 10:21 deutsch english español OK Välj önskat språk. Med urvalsknapparna till höger kan du flytta dig uppåt och neråt i listan. Bekräfta valt språk med OK. 21

22 Första gången du använder torktumlaren 3. Ställa in tid (i förekommande fall) Ställ in aktuell tid. Tid + OK Med + och - kan du ställa in timmarna. Bekräfta med OK. Du kan nu ställa in minuterna och sedan bekräfta med OK. 4. Anvisning till Mielehome Denna kommunicerbara torktumlare skickar programdata via elnätet till en Mielehome-produkt om den är utrustad med en kommunikationsmodul (extra tillbehör). Bekräfta anvisning med OK. 5. Genomför den första idrifttagningen enligt bruksanvisningen Den första idrifttagningen är avslutad först när ett program med tvätt startas (se avsnitt "2. Välja program") som är längre än en timme. Om ett program som är kortare än 1 timme körs, visas välkomstbilden och språkinställningen nästa gång du kopplar in torktumlaren. Bekräfta anvisningen med OK. 22

23 Tvättråd Skötselsymboler Torkning Normal/lhögre temperatur Reducerad temperatur: Låg temperatur (för ömtåliga textilier) Inte lämplig att torka i torktumlare. Strykning och mangling Mycket varm Varm Varm Ej strykning/mangling Torktips Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt". Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder. Öppna blixtlåsen på jackor så att de torkar jämnt. Blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt kan du torka i programmet Automatic plus. Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Finish ylle. Innermaterialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Skrynkelreducering. Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas i torktumlaren. Trikåplagg (till exempel T-shirtar och underkläder) krymper ofta i första tvätten beroende på kvalitet. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt. Risken för att strykfri tvätt blir skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Detta gäller speciellt för särskilt känsliga material (exempelvis skjortor och blusar). I tveksamma falla minskar du tvättmängden. Du kan torka stärktvätt i torktumlare. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare första gången. Torka inte dessa tillsammans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilier. 23

24 1. Förbereda tvätten och lägga in den i torktumlaren Förbered tvätten Sortera tvätten så långt som möjligt efter önskad torrhetsgrad... textilsort... liknande storlek... liknande restfukt efter centrifugering På så vis blir det ett jämnare torkresultat. Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut. Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Lägg i tvätt i torktumlaren Tryck på knappen. Lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överbelasta trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet. Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs. Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas. Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 24

25 Koppla in torktumlaren med knappen. Huvudmeny 10:21 Favoritprogram Bomull Strykfri tvätt Välj önskat program. Med knapparna till höger kan fler program visas. Beroende på programval visas olika menyer. Torrhetsgradsprogram Till exempel Bomull... : Du kan välja torrhetsgrad. Bomull 1 6 kg 1:19 h 10:21 Torrhetsgrad Tillval Start kl. Skåptorrt Tryck på touchknappen för menypunkten Torrhetsgrad. Torrhetsgrad 10:21 Skåptorrt Stryktorrt 2. Välja program Stryktorrt OK Du kan välja fler än 3 torrhetsgrader. Med knapparna till höger kan fler torrhetsgrader visas. Tryck på den vänstra touchknappen för önskad torrhetsgrad. Bekräfta med OK. 25

26 2. Välja program Program med tidval Till exempel Varmluft... : Du kan ställa in programtiden. Varmluft 1 6 kg 0:15 h 10:21 Tid 0:25 h:min + Tillval Start kl. OK Tryck på touchknappen för menypunkten Tid. Med knapparna + och till höger kan det markerade värdet ändras. Bekräfta det inställda värdet med OK. Kalluft: 20min-1h Varmluft: 15 min - 2 h Varmluft hygien: 1h -2h Övriga program Till exempel Skrynkelreducering... : Torrhetsgrad och tid är förinställt och kan inte ändras. Skrynkelreducering 1 kg 0:58 h 10:21 Start kl. Klar kl. 26

27 2. Välja program Välja tillval Start kl./klar kl. Tillval 10:21 Kort Låg temperatur Välj önskat tillval. Det valda tillvalet visas med en bock. Bekräfta med OK. OK Du kan bestämma önskad programstart (Start kl.) eller önskad tid för programslut (Klar kl.). Tiden ställer du in i steg om 15 minuter. Programstarten eller programslutet kan flyttas fram maximalt 24 timmar. Vid det föra 15-minuterssteget flyttas tiden sedan fram en kvart till. Välj Start kl. eller Klar kl.. Bomull 1 6 kg 1:19 h 10:21 Tillval + Start kl. 01:11 Klar kl. 02:30 OK Välj önskad tid med + och - för Start kl. eller Klar kl. Bekräfta den inställda tiden med OK. Obs! Om ett tillval väljs eller väljs bort eller en torrhetsgrad ändras i efterhand, kan tiden för programslutet skjutas fram. 27

28 3. Starta programmet Starta Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Du måste trycka precis i mitten på knappen Start för att programmet ska starta. Om det inte startar, vänta 4 sekunder och tryck mitt på knappen Start igen. Bomull 10:21 Skåptorrt - Tillval (se ) Resttid: 1:19 h ändra Resterande tid visas i displayen. Med hjälp av symboler i displayen visas vilket programavsnitt programmet är i. Information om resttid På grund av nedanstående faktorer kan resttidsprognosen variera i torrhetsgradsprogrammen: Restfuktighet efter centrifugering, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur, spänningsvariationer i elnätet eller programavbrott. Resttiden kontrolleras under torkningen och korrigeras i förekommande fall vilket i vissa fall kan leda till nya tider. Det är alltså inget fel utan en funktion. Likaså kan program vara färdiga tidigare, till exempel om tunna textilier torktumlas, om tvättmängden är liten eller om en torkomgång precis har körts i torktumlaren. Efter programstart är det möjligt att göra ändringar. Ändra ett program Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet. 28

29 3. Starta programmet Avbryta program helt Bekräfta med touchknappen. Bomull 10:21 fortsätt Välj avbryt. Avbryta program? avbryt Textilierna kyls av om en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts. Om du väljer och avbryt igen, visas Programslut. Tryck på knappen för att stänga av torktumlaren. Tryck på knappen igen för att koppla in torktumlaren. Välj och starta ett nytt program direkt. Alternativt avbrott Du kan också avbryta en program på följande sätt: Tryck på knappen. Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand Tryck på knappen. Öppna luckan. Risk för brännskada: Ta inte på trummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår höga temperaturer i trumman. Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten. Stäng luckan. Välj ett program. Tryck på knappen Start. 29

30 4. Programslut - ta ut tvätten Före programslut Kort innan programmet är slut följer avkylningsfasen: Avkylning visas i displayen. Först när avkylningen är klar är programmet avslutat. Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd och Programslut visas i displayen är programmet avslutat. Summern ljuder i intervaller. Den här torktumlaren har ett energispar-läge: Efter programslut släcks displayen och touchknappen Start blinkar långsamt (se avsnittet "Display och knappbelysning"). Under skrynkelskyddet roterar trumman i intervaller. Detta är inget fel. Öppna luckan med knappen. Ta ut tvätten. Töm kondensvattenbehållaren. Vi rekommenderar extern avledning av kondensvattnet. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre. Se även avsnittet "Rengöring och skötsel". Trumbelysning För att du inte ska missa någon tvätt, så är trumbelysningen tänd när luckan är öppen och torktumlaren inkopplad. Den släcks efter några minuter både vid öppen och stängd lucka (för att spara energi). Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång. 15 minuter efter avslutat skrynkelskydd stängs torktumlaren av automatiskt. Obs! Om torktumlaren är ansluten till Mielehome-systemet stängs torktumlaren inte av automatiskt. Tryck på knappen för att stänga av torktumlaren om den fortfarande är inkopplad. Stäng luckan. 30

31 Tillval Kort Mindre känsliga textilier (med skötselsymbolen ) kan torkas med högre temperatur. Förkortad torktid. Valbara tillvalsfunktioner Du kan välja tillval till följande program: Kort Låg temperatur Låg temperatur Ömtåliga textilier (med tvättsymbolen, exempelvis av akryl) torkas med lägre temperatur. Förlängd programtid. Tips Du kan dessutom anpassa torrhetsgrad och även avkylningstid individuellt för några av programmen (se avsnittet "Menyn Inställningar"). Denna torktumlare har också summer och skrynkelskydd efter avslutat program (se avsnittet "Menyn Inställningar") som kan du kan anpassa individuellt. Bomull Strykfri tvätt Varmluft Man väljer antingen Kort eller Låg temperatur. 31

32 Favoritprogram Du kan spara upp till tio egna program med valda inställningar under egna namn. Namnet kan bestå av maximalt 12 tecken. Favoritprogrammen sorteras i bokstavsordning. Spara favoritprogram Det finns två möjligheter att spara program som favoritprogram 1. Öppna menyn Favoritprogram och välj skapa nytt. Därefter ställer du in programmet som vanligt. 2. När du har ändrat torrhetsgrad eller valt ett tillval, välj spara under. Mata in favoritprogrammets namn Namn: 10:21 A BCDEFGHIJKLMNOPQRS Välj tecken Välj det första tecknet och bekräfta detta med Välj tecken. Fler tecken hittar du om du bläddrar till höger med pilknappen. När du har matat in den första stora bokstaven växlar displayen sedan automatiskt till små bokstäver. Efter mellanslag växlar displayen till stor bokstav igen. 32

33 Spara favoritprogrammets namn Välja favoritprogram Ändra favoritprogram Radera favoritprogram Namn: Dry 10:21 Mellanslag Radera tecken ghijklmnopqrstuvwx y Välj tecken Bekräfta namnet Välj Bekräfta namnet. Favoritprogram Öppna menyn Favoritprogram. Där står de sparade programmen i bokstavsordning. Välj önskat favoritprogram. Tryck på touchknappen Start när den lyser grönt. Programmet startar. Välj ändra. Välj ut det favoritprogram som du vill ändra. Ändra programmet och spara det under samma namn. Nästa gång du startar programmet är det ändrat. Om du har sparat tio favoritprogram måste du radera ett om du vill spara ett nytt. Välj radera. Välj ut det favoritprogram som du vill radera. Bekräfta raderandet. 33

34 Programöversikt Bomull maximalt 6 kg* Extratorrt, Skåptorrt+ och Skåptorrt** Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder. Obs! Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med Extratorrt eftersom de kan krympa. Stryktorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt. Textilier Textilier av bomull eller linne. Till exempel bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt. Obs! Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig. Strykfri tvätt maximalt 3 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt. Textilier Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. Till exempel tröjor, klänningar, byxor, städrockar och bordsdukar. Syntet maximalt 2 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt och Stryktorrt. Textilier Ömtåliga textilier av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer. * Vikt, torr tvätt Anvisningar för testinstitut: ** Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN (utan tillval). 34

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruks- och uppställningsanvisning

Bruks- och uppställningsanvisning Maxx 5 sv Bruks- och uppställningsanvisning Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvätt/tork-kombin och följ anvisningarna. Innehållsförteckning Användning

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP V.g. läs noggrant igenom denna manual innan du använder torktumlaren samt spara manualen för framtida referens.. RC8055AP3Z RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO.

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten 09 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer