Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008"

Transkript

1 Beredning Konsumentnämnden Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket KO drar Internetleverantör inför domstol Två alkoholföretag fällda för vinannonser KO vann i Marknadsdomstolen mot researrangör Farliga produkter återkallade från stora butikskedjor Omöjligt att jämföra privata pensionsförsäkringar Extra försäkring ger inte alltid extra skydd Ny webbplats ska stärka alla boende Pressurklipp från Sändaren nr 21 EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Budget och skuldrådgivarnas förening (BUS) Inbjudan till 2008 års utbildningsdagar Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

2 Beredning Konsumentnämnden Ärendestatistik för 2008 Bilaga: Statistikblad Ärendebeskrivning Ärendemängden för 2008 har ökat till ärenden. Det är 574 fler ärenden än föregående år. En förklaring till ökningen är att verksamheten handlagt konsumentärenden från Bodens kommun under stor del av året. När det gäller uppdelning på ämnesområden så är boende samt fordon och transporter det största området när det gäller klagomål. Hem och hushållsprodukter är störst när det gäller informationsfrågor. Det vanligaste sättet att kontakta verksamheten är per telefon. 81 % kontaktar på detta sätt medan 16 % väljer att besöka verksamheten som första kontakt. Beredningens föreslår nämnden att besluta att godkänna redovisningen av ärendestatistiken för Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av ärendestatistiken för 2008 och att lägga den till handlingarna.

3 Beredning Konsumentnämnden Ekonomisk rapport Bilaga: Ekonomisk rapport Den ekonomiska rapporten för januari visar att ekonomin är i balans. Beredningen föreslår nämnden att godkänna den ekonomiska rapporten. Nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten och att lägga den till handlingarna.

4 Beredning Konsumentnämnden Årsredovisning och årsbokslut 2008 Bilaga: Årsredovisning Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har gett konsumentnämnden i uppdrag att upprätta årsredovisning och årsbokslut för år Verksamheten visar på ett stort positivt resultat. Det beror på att verksamheten har sålt konsumentvägledartjänster till Bodens kommun under större delen av året samt ett litet överskott på hemsändningsbudgeten. Direktkontakterna med konsumenterna har ökat och det förebyggande arbetet är på en konstant hög och bra nivå. Verksamheten har ett omfattande föreläsningsprogram inriktat på skolor, föreningar och organisationer. Regelbunden medverkan sker i lokalradion, de regionala tv kanalerna och länets tidningar. Det sker en tydlig förskjutning mot reklamationsrelaterade frågor och förköpsfrågorna fortsätter att minska. Reklamationsärendenas ökande andel av rådgivningen innebär att kompetensen inom dessa områden måste vara fortsatt stark. Verksamheten strävar efter att öka det förebyggande arbetet för konsumenterna och näringslivet. Minskningen av förköpsrådgivning beror på konsumenternas stora användning av internetbaserad information. Genom att erbjuda en fullständig konsumentverksamhet stärks konsumentens ställning i samhället. Beredningen föreslår nämnden att godkänna årsredovisningen för Nämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2008 och att lägga den till handlingarna.

5 Beredning Konsumentnämnden Övergripande granskning av konsumentnämnden 2008 Bilaga: Granskningsrapport Ärendebeskrivning Kommunrevisionen har genomfört övergripande granskning av konsumentnämnden för år 2008 och i arbetet biträtts av KPMG. Slutsatserna från granskningen återfinns i bilagd granskningsrapport. Beredningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Nämnden beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.

6 Beredning Konsumentnämnden Kommunstyrelsens internkontrollplan Bilaga: Kommunstyrelsens internkontrollplan Ärendebeskrivning Genom att årligen besluta om en kontrollplan för kommunstyrelsen formuleras obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Förutom de obligatoriska momenten från kommunstyrelsen kompletterar nämnderna sina kontrollplaner med egna valda kontrollområden. Det är tre olika områden som kommunledningsförvaltningens kontor anser som viktiga för alla nämnder att själv internkontrollera. Av dem är det punkten säkerställa kvaliteten på kunddialog där telefonen är kanalvalet som nämnden har en möjlighet att kontrollera. De andra två områdena ligger utanför nämndens kontrollansvar. Nämnden gör inga egna upphandlingar utan följer kommunens ramavtal. Detsamma gäller anställningsuppgifter i personalsystemet som registreras på kansliet. Beredningen föreslår nämnden att besluta att beakta kommunstyrelsens kontrollmoment i internkontrollplanen för De områden nämnden bör kontrollera är ekonomi, ärendemängd och kvaliteten på kunddialogen som redovisas vid varje nämndssammanträde. Nämnden beslutar att internkontrollen skall omfatta ekonomi, ärendemängd och kvaliteten på kunddialogen samt att det redovisas vid varje nämndssammanträde.

7 Beredning Konsumentnämnden Personuppgiftsombud Kansliet begär att konsumentnämnden utser ett ombud som ska vara ansvarig för de personuppgifter som på olika sätt kan finnas sparade i register och dokument. Nämnden har utsett kommunjuristen Eva Beselin som sitt ombud. Då Beselin har slutat sin anställning som kommunjurist i Luleå kommun, måste nämnden utse ett nytt ombud. Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen i kraft. Lagen syftar till att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter och bygger på ett EU direktiv. Detta innebär att det finns en anmälningsskyldighet för alla databehandling av personuppgifter. Anmälan skall göras till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Denna anmälningsskyldighet kan ersättas med att den personuppgiftsansvarige (den kommunala nämnden) utser ett personuppgiftsombud som anmäls till Datainspektionen. Personuppgiftsombudet skall bland annat se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. För kommunledningsförvaltningen har kommunjuristen utsetts att vara personuppgiftsombud med ett samlat ansvar för behandling av personuppgifter inom förvaltningen. Efter samråd har framkommit att kommunjuristen även kan vara personuppgiftsombud för konsumentnämnden. Beredningen föreslår nämnden besluta att utse kommunjuristen till nämndens personuppgiftsombud. Nämnden beslutar att utse kommunjuristen till nämndens personuppgiftsombud.

8 Beredning Konsumentnämnden Avgift vid betalning med kort Bilaga: Brev till bankerna i Luleå kommun Butikens rätt att ta en avgift vid betalning med kort styrs av det avtal butiken har med sin inlösande bank och kortföretagens regelverk. Orsaken till att butiken tar en avgift är att vid varje köp med kort tar inlösande bank en avgift av butiken. VISA:s regelverk förbjuder butiken att ta en kortavgift. MasterCard tillåter, men avgiften får inte vara högre än den avgift butiken betalar till kortinlösande bank. Eftersom konsumenten saknar insyn i avtalet mellan banken och butiken kan avgiftsnivån inte kontrolleras. Konsumenter som betalat med VISA kort och fått betala avgift till butiken, kan framföra klagomål om avgiften till sin bank. Sveriges Konsumentråd har uttalat sig i media och uppmanat konsumenter att ifrågasätta avgiften och avstå från köp för att visa sin konsumentmakt. Beredningen föreslår nämnden att ta upp frågan om kortavgifter till diskussion. Nämnden beslutar att tillskriva Luleås banker, då nämnden blivit uppmärksammad på de avgifter som tas ut vid betalning med kort. Det finns företag som tar ut en kortavgift på två kronor och uppåt och det finns företag som inte alls accepterar kort vid betalning på grund av bankernas avgifter. Nämnden anser att det är bra om bankerna informerar sina kunder om gällande regler.

9 Beredning Konsumentnämnden Konsumentvägledarföreningens utbildningsdagar 2009 Bilaga: Inbjudan Årets konsumentdagar hålls i Uppsala den 5 till 7 maj. Eftersom verksamheten säljer konsumentvägledartjänster till Bodens kommun, finns det i år ekonomi så att fler ledamöter kan deltaga i utbildningsdagarna. Beredningen föreslår nämnden att besluta att fem ledamöter åker på utbildningen, tre från Socialdemokraterna och två från Alliansen. Nämnden beslutar att tre ledamöter från Socialdemokraterna och två från Alliansen åker på utbildningsdagarna.

10 Beredning Konsumentnämnden Genetiskt Modifierade Organismer GMO Bilaga: Konsumentverkets remissyttrande , skrivelse till Miljönämnden Konsumentverket anser att frågorna kring genmodifierade grödor är av tydligt konsumentintresse. En GMO fri zon i Sverige skulle kunna medföra vissa fördelar för konsumenterna. Beredningen föreslår nämnden att ta upp en diskussion om GMO inför tankarna om ett GMO fritt Luleå. Marie Anne Björn (c) föreslår nämnden att tillskriva Miljönämnden att undersöka förekomsten av produkter som innehåller GMO samt hur dessa är märkta. Marie Anne Björn föreslår också att tjänstemän från Miljökontoret skall närvara vid ett konsumentnämndssammanträde för att informera om GMO. Nämnden beslutar att tillskriva Miljönämnden om undersökning av GMOprodukter i handeln samt att inbjuda tjänstemän till nämnden för information om GMO.

11 Beredning Konsumentnämnden Konsumentvägledningsstöd till Bodens kommun Tjänstemännen redovisar att man även i år kommer att stödja Bodens kommuns konsumentvägledning. Stödet kommer att pågå till och med den 31 augusti Nämnden beslutar att lägga informationen om konsumentvägledningsstöd till handlingarna.

12 Beredning Konsumentnämnden Verksamhetsredovisning Nämnden önskade en diskussion och redovisning av verksamhetens omfattning. Detta med anledning av att tjänster säljs till Bodens kommun och eventuellt önskemål kan finnas från andra närliggande kommuner. Tjänstemännen redogjorde för den aktuella situationen och nämnden konstaterade att något ytterligare samarbete inte är möjligt med dagens resurser. Nämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna och konstaterar att något ytterligare samarbete med närliggande kommuner inte är möjligt.

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Beredning 2007 11 28 48 49 Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Meddelanden (bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Sverige kräver förbud mot farliga magneter 2007 10 09 Ungas sms lån kartläggs i

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013 Kodrapport Upprättad den 27 juni 2013 Insamlingsstiftelsen Naturarvet Fösabacken 12 K 132 37 Saltsjö-Boo Telefon: 0706-484 789 info@naturarvet.se www.naturarvet.se Inledning Detta dokument innehåller den

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer