SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson, tj. ersättare Övriga deltagande Eva Lundmark, avdelningschef Göran Brännström, sekreterare Göran Åström Jenny Hällgren Pär Hellgren Karin Lindmark 21 Utses att justera Ulrika Öberg Paragrafer Underskrifter.. /Valter Stenberg, ordförande/ /Göran Brännström, sekreterare/.. /Ulrika Öberg/ BEVIS OM ANSLAG Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Informations- och konsumentavd. Underskrift. Susanne Johansson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 21 Presentation av ny konsumentvägledare Karin Lindmark presenterar sig för nämnden. Karin Lindmark började sin anställning som konsumentvägledare den 5 maj. Konsumentnämnden hälsar henne välkommen.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 22 Dnr Budgetprognos för konsumentnämnden mars 2008 Konsumentnämndens beslut Konsumentnämnden beslutar att godkänna redovisad budgetprognos för konsumentnämnden mars Underlag till beslut Jenny Hällgren redovisar budgetprognos för konsumentnämnden mars Riktpunkt 25% VHT Benämning BUDGET REDOVISAT AVVIKELSE PROC FÖRBR 1000 Personalkostnad % 1000 Övriga kostnader % KONSUMENTNÄMNDEN % Konsumentnämndens utfall är något under riktvärdet 25 % för perioden. Förbrukningen på övriga kostnader är över budget vilket beror på att resekostnaderna för vårens konsumentvägledardagar är betalda. Prognosen på helår är budget i balans.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 23 Dnr Mål- och resultatstyrning 2009 Pär Hellgren går igenom konsumentnämndens förslag till styrkort Förslaget till styrkortet redovisas i bilaga. Förslaget togs fram på konsumentnämndens målstyrningsdag 11 april. Konsumentnämnden diskuterar förslaget och föreslår vissa ändringar. Beslut om konsumentnämndens styrkort 2009 tas på sammanträdet 10 juni.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 24 Dnr Delårsrapport april 2008 Konsumentnämndens beslut Konsumentnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april Bakgrund Göran Brännström och Jenny Hällgren går igenom delårsrapporten per april Bygg- och miljökontoret har gjort en delårsuppföljning av nämndernas styrkort och verksamheten för perioden januari-april Resultatet redovisas i särskild bilaga. Måluppfyllelsen beräknas bli god. En viss tveksamhet råder dock beträffande möjligheterna att klara samma höga nivå på det förebyggande arbetet som tidigare år. Detta är på grund av personalsituationen. Arbetet med förebyggande information inom budget- och skuldrådgivningen fortsätter.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 25 Dnr Motion om ungdomars ekonomiska grundkunskaper (6/08) Motionären pekar på riskerna för överskuldsättning genom att det på senare år blivit allt enklare att snabbt skaffa sig pengar genom telefon- och SMS-lån. Motionären lägger ett förslag till kommunfullmäktige att kommunen med hjälp av konsumentnämnden genom sin marknadsföring, bland annat via annonsering, då och då visar på dessa risker för alla kommuninnevånare. Konsumentnämndens beslut Konsumentnämnden beslutar att föreslå att motionen, med hänvisning till yttrandet nedan, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Konsumentnämndens yttrande Konsumentnämnden delar motionärens uppfattning om de svåra konsekvenser som olika typer av snabba lån kan få, framförallt för ungdomar. Ungdomar är dessutom ofta inte medvetna om vilka konsekvenser dessa lån kan få. I det utåtriktade arbete som görs av såväl konsumentvägledare som budget- och skuldrådgivare är detta ett aktuellt ämne som i stort sett tas upp vid varje tillfälle. Motionären föreslår även annonsering vilken kan komplettera övrig information. Då konsumentverksamhetens resurser är begränsade blir annonsering i regel en mindre del av vägledningens information. Med tanke på antalet ungdomar som konsumentvägledningen kan nå blir det tyvärr många som inte får denna viktiga information. Nämnden anser därför att det är ytterst angeläget att privatekonomiska frågor av detta slag tas upp i olika ämnen i skolan. Naturligtvis kommer konsumentvägledningen även i fortsättningen att prioritera den utåtriktade informationen, framförallt till ungdomar. Konsumentverksamheten arbetar sedan många år tillbaka aktivt med förebyggande information i bland annat skolor och föreningar. Under 2007 hölls 55 skolinformationer i grund- och gymnasieskola vilket innebär att ca skolungdomar fick konsumentinformation. Verksamheten skriver även pressmeddelanden och artiklar i tidningar, medverkar i radio och tv när tillfälle ges och använder sig av webben med riktad information till olika grupper. Verksamheten har använt sig av reklam i olika former till exempel i lokalpress och bioreklam för att öka kännedomen om verksamheten samt visa på problemen med överskuldsättning. Behovet av information i olika former är stort och konsumentnämnden avser att satsa på förebyggande information där annonsering ingår.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Beslutsunderlag Motion ställd av kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark dnr Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Bakgrund SMS-lån och andra snabba krediter har på kort tid blivit ett stort problem för många människor, inte minst ungdomar. Under 2007 kom det i Sverige totalt in stycken ansökningar om betalningsförelägganden till kronofogdemyndigheten på grund av obetalda sms-lån. Obetalda sms-lån är den typ av skulder som växer snabbast. Under 2007 står ungdomsgruppen (18-25 år) för 35,9 procent av alla obetalda sms-lån.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 26 Dnr Uppföljning av internkontrollplan Konsumentnämndens beslut Konsumentnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppföljning av internkontrollplan på bygg- och miljökontoret per april Administrativa kontroller Stickprovskontroller gjorda på hur delegationsordning följs visar inga avvikelser. Arbetsmiljö Skyddsronden är genomförd på bygg- och miljökontoret, åtgärdsplanen är upprättad och påbörjad. Ärendehantering Stickprovskontroller på hur reglementet följs visar inga avvikelser. Bygg och miljökontorets arkivplan kommer att revideras under 2009.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 27 Aktuellt från konsumentvägledningen Göran Brännström informerar om: Ungas ekonomi allt sämre Ungdomar mellan år har både sämre ekonomisk standard och en sämre ekonomisk utveckling än andra grupper i samhället. Det visar en färsk undersökning från Kronofogden och Konsumentverket. Nu varnar man för riskerna med ohållbar överskuldsättning bland ungdomar. Konsument Skellefteå, som både omfattar konsumentvägledning samt budgetoch skuldrådgivning, fortsätter att arbeta förebyggande bland ungdomar för att stötta och ge så många som möjligt bra kunskaper inför vuxenlivet. Nordisk satsning mot problemen med sms-lån Sms-lån skapar stora konsumentproblem i flera nordiska länder. Därför inleder nu de nordiska konsumentombudsmännen ett samarbete för att på ett effektivare sätt komma tillrätta med problemen. Ännu ett nyhetsbrev till handeln Årets första nyhetsbrev skickades ut till ca 150 butiker i mitten av mars. Nyhetsbrevet kommer under våren att uppdateras till en webbaserad modell. Det är en ny tjänst på kommunens hemsida och de tre nyhetsbrev som startar upp är Konsument Skellefteås, Tillväxtkontoret och ett övergripande för alla nyheter från Skellefteå kommun. Medborgarna kan själva via Skellefteå kommuns hemsida välja vilka nyhetsbrev de vill prenumerera på.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter Konsumentnämnden bedömer att det är viktigt att satsa på omvärldsbevakning och planerar därför att genomföra en studieresa till Bryssel. Där är det tänkt att nämnden ska besöka bland annat Kommissionen och Parlamentet. Nämndens ledamöter Valter Stenberg och Styrbjörn Lind har under våren haft ett antal kontakter med EU:s representation i Stockholm för att diskutera ett sådant besök. Kontakterna med EU:s representation har resulterat i att nämnden samt ett antal tjänstemän, minimum 15 personer, är välkomna till Bryssel oktober 2008.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över kommunrevisionens utlåtande över delårsrapport 2007 Konsumentnämndens beslut Konsumentnämnden noterar kommunfullmäktiges beslut att nämnderna får i uppdrag att fastställa ambitionsnivåer för sina mål. Nämnden anser att nämnden fastställt ambitionsnivåer för sina mål och att nämnden därmed uppfyller kommunfullmäktiges och revisionens krav på mätbara mål som visar på en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Beslutsunderlag Yttrande över kommunrevisionens utlåtande över delårsrapport 2007, KF 54

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

I stället för framtida skuldsanering

I stället för framtida skuldsanering I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna Konsumentverket 2013 Förord Konsumentverket ska stödja och ge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014 SIGNERAD 2014-03-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-03-25 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer