SÖDRA SVERIGE SJUKVÅRDSLAGER FUNKTIONSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDRA SVERIGE SJUKVÅRDSLAGER FUNKTIONSBESKRIVNING"

Transkript

1 Bilaga 1 Funktionsbeskrivning SÖDRA SVERIGE SJUKVÅRDSLAGER FUNKTIONSBESKRIVNING

2 2(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Försörjningsområde Lagerhantering Kvalitetssystem Viktiga frågor ARBETSGÅNG Administration Datasystem Avrop och beställning från leverantörer Inleverans till lager Kundreturer Order Plockning Utleverans Inventering Ekonomi/Redovisning Stödsystem Ankommande gods Plockning Planering av kundorder Plockområden, plockunderlag, plockhuvudflöde Hylldel Sterildel Palldel Uppställning av färdigpackade varuvagnar och pallar, utleverans Transitgods/anskaffningsvaror Returer till leverantörer Transportverksamheten TVÄRFUNKTIONERNAS INVERKAN LOKALISERING DIMENSIONERANDE BASFAKTA Lastgård och lastkaj Lossnings- och lastningsplatser Varumottagning och distribution (In- och utleverans) Pallartiklar Hyllartiklar (inkl sterilartiklar) Hyllförråd Sterilförråd Godsavsändning (utleverans) Truckladdning Transithantering Inköp, Marknad, Kundtjänst och Ekonomi Inköp/Avrop Marknad Kundtjänst Ekonomi ADB-drift Ledningsfunktion Kontorsutrymmen och omklädning UTRUSTNING... 18

3 3(18) 6.1 Sammanställning Godsmottagning Pallförråd Hyllförråd Godsavsändning Datautrustning Övrigt... 18

4 4(18) 1. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Sjukvårdshuvudmännen i Skåne och Halland planerar att skapa en effektiv försörjning av sjukvårds- och andra förbrukningsartiklar till sina kunder. Detta skall göras genom att ha endast ett sjukvårdslager, som via anbud skall skötas av någon lämplig privat entreprenör. Som en grund skall SkåneFörrådet övertagas. Vidare har man diskuterat frågan med huvudmännen i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Dessa landsting kommer att ha ett optionsavtal, som i ett sådant fall skall börja gälla årsskiftet 2010/2011. Nedanstående funktionsbeskrivning redovisar ett sjukvårdslager där samtliga huvudmän är med. I bilaga 9 Basdata finns uppgifter var för sig gällande de fem huvudmännen. Det går alltså att ur Basdata utläsa omfattningen av varje landsting individuellt. 1.1 Försörjningsområde Ett tänkt sjukvårdslager i Södra Sverige kommer att betjäna fem sjukvårdhuvudmän från Halland, Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar med sjukvårds- och förbrukningsartiklar, fabrikssteriliserade engångsartiklar, kontorsmateriel, blanketter, mm. Antalet kunder inom dessa sjukvårdshuvudmän är drygt Lagret kommer att försörja Södra Sveriges sjukhus på följande orter: Varberg Halmstad Malmö Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm Hässleholm Kristianstad Ystad Trelleborg Växjö Ljungby Karlskrona Karlshamn Kalmar Oskarshamn Västervik Vidare försörjs vårdcentraler samt övriga sjukvårdsenheter mm inom södra regionen samt ingår även ett antal externa kunder (ex Våd- och hälsovalskunder) i ovanstående kundantal. 1.2 Lagerhantering Vi bedömer att lagret kommer att inleverera, lagra och distribuera: Antal art Förbrukningsartiklar (papper, plast, kem tekn., sjukvård mm) 3000 Kontorsmateriel 400 Blanketter 600 Fabrikssteriliserade engångsartiklar 1000 Summa artiklar Transitartiklar (ej lagerhållna) Totalt sortiment Av artiklarna ovan finns ett hundratal artiklar som är brandfarliga eller farliga och därför fordrar speciellt utrymme.

5 5(18) Det totala sortimentet som kan tillhandahållas via förrådet och som bör finnas i en varukatalog på data kan vara mellan och olika artiklar, varav enligt ovan ca är lagerlagda. De lagerlagda artiklarna kan komma att minskas ex. vis kontorsmateriel och blanketter, men sannolikt kommer antalet lagerlagda artiklar för lagret att vara enligt ovan. För transitartiklar agerar lagret terminal och distribuerar varorna tillsammans med lagerlagda artiklar till respektive kund. Svensk Förening för vårdhygiensföreskrifter om lagerhållning av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård skall gälla i tillämpliga delar. Lagret innehåller förvarings- och hanteringsutrustning i form av pallställ, hyllställ, lagerautomater, varuvagnar, olika typer av truckar, materialhanteringsytor samt kontorsoch personalutrymmen. Distributionen av beställda varor till kunderna sker på varuvagnar. Dessa lastas på lastbilar för transport till kunderna. Varuvagnar används inom sjukhusen för interna transporter och på sjukhusens varumottagningar kopplas varuvagnarna ihop till trucktåg för transport till kunderna/avdelningarna. Antalet utdistribuerade vagnar per vecka är beräknat till mellan st, vilket gör ca vagnar per dag. 1.3 Kvalitetssystem Samtliga administrativa och fysiska rutiner för Skåneförrådet finns beskrivna i en handbok. Viktiga frågor - En gemensam varukatalog innehållande ca 5000 varor, både lagervaror och transitvaror finns på data och kan tillhandahållas på papper - Införande av en gemensam produktdatabas - Enheten skall ha en väl utvecklad marknadssida som arbetar ut mot kunderna med utökad kundtjänst och ta emot fax, telefon, papper och elektroniska beställningar. - Förändring av sortimentsstrukturen genom fler lagervaror, fler transitvaror - Produkt- och förpackningsfrågor måste utvecklas. - Datakommunikation mellan leverantör, depå och kunder, elektronisk handel, ger möjlighet till långtgående samverkan. 2. ARBETSGÅNG. Nedan följer en funktionsbeskrivning av arbetsuppgifterna och arbetsgången och till vissa delar kommande utvecklingar och krav.

6 6(18) 2.1 Administration Datasystem Verksamheten har sådan omfattning och komplexitet att den kräver ett avancerat ITstöd för att kunna verka effektivt. För närvarande finns ett affärssystem Jeeves samt ett lageradministrativt system som kallas Astro. Ett system bör bygga på client-server konceptet och arbetsstationer som har ett grafiskt användargränssnitt. Vidare skall det att ha kopplingar mot omgivande system, (flera stycken ekonomisystem) bl.a. genom EDI/XML kopplingar, men även genom en portal ( Web-butik / beställningssystem ) där kunderna skall kunna ställa avancerade frågor om sina beställningar, sin förbrukningsstatistik, etc. Det skall också framför allt möjliggöra en effektiv hantering och distribution av varor till kunderna och vara ett bra och kostnadseffektivt alternativ för kunderna Avrop och beställning från leverantörer Det finns avtal på allt material som är lagerhållet. I de fall avtal saknas måste huvudmännen först åtgärda beställningen innan den kan effektueras. Det normala arbetssättet är att man arbetar med avrop/beställningar som görs på det underlag som affärssystemets inköpsstyrning producerar. Underlaget består av beställningsförslag som grundas på beställningspunkter och ekonomiska orderkvantiteter för hela eller delar av sortimentet. Alternativt till detta kan även andra lösningar tänkas att lagerpåfyllnaden sköts av leverantören, som ansvarar för att servicegraden och det bundna kapitalet uppfyller givna mål. Till detta kommer det sortiment som inte lagerhålls, utan där kundordern eller delar därav direkt omvandlas till en sk transitorder. Denna order sänds sedan till respektive leverantör antingen via EDI eller via fax. Vidare tillkommer leveransbevakning, arbete med nya och utgående artiklar samt registervård huvudmännen hanterar registervården via sitt upphandlingssystem Inleverans till lager Inleveranssystemet omfattar arbetsrutinerna från varumottagning/lossning av bil, tills varan finns disponibel på lagerplatsen eller terminalplatsen. När godset är lossat inspekteras det för att hitta synliga transportskador. Om inga skador upptäcks kvitteras frakthandlingarna, varefter själva godsmottagningen kan starta. Från följesedeln får man fram leveransens beställningsnummer, vilket används för att beställa mottagningsunderlaget. Med detta underlag görs en kontroll av antal och kvalitet för det levererade godset. Upptäckta avvikelser registreras i en bildskärmstransaktion och om det inte finns några avvikelser registreras bara att beställningen är levere-

7 7(18) rad. Alternativt kan EDI-meddelande användas för leveransavisering av hela eller delar av sortimentet. Beroende på typ och omfattning på samarbetet med leverantörerna kan man ha olika typer av godsmottagning. Den enklaste varianten är att man bara beställer ett mottagningsunderlag genom att läsa av streckkoden på ett kolli. I ett mer avancerat alternativ har man ett sådant samarbete med leverantören att man bara registrerar vilka kollin som lossats genom att läsa av streckkoden på kollietiketterna så är själva godsmottagningen med ankomstrapporteringen klar. I ankomstregistreringen registreras i förekommande fall pallens höjd för att möjliggöra ett förval av buffertplats vid inlagringen. Efter ankomstregistreringen skrivs inläggningsetiketter ut för allt gods som skall inlagras antingen i buffert (pallar) eller på plockplats. Inläggaren kan välja antal etiketter som skall skrivas ut. Inläggningsetiketten både identifierar godset för inläggaren och styr det till buffert eller plockplats. Etiketten innehåller information i klartext men bör även innehålla en streckkod för att möjliggöra kontroll via streckkodsläsning av både etikett och buffert/plockplats att rätt vara kommer på rätt plats. För pallar väljer systemet en buffertplats i närheten av artikelns plockplats och styr dit pallen via inläggningsetiketten. Systemet redovisar saldo såväl per kolli/pall som per plockplats. Systemet övervakar också när det är lämpligt att fylla på en artikels plockplats så att en truck kan beordras att fylla från bufferten. Den äldsta pallen av samma artikel tas alltid först. Systemet skall kunna övervaka och beordra trucken via en truckterminal. Möjlighet till spårbarhet skall finnas via batchnummer för samtliga sjukvårdsprodukter Kundreturer Returer från kunder samlas för åtgärd i en avdelning för reklamationer. Här utreder man hur man skall hantera returen, vilken kan bero på flera olika saker såsom felbeställning, felleverans, kvalitetsbrister etc. Beroende på orsaken kan kunden krediteras, få en ny vara i stället, etc. Man kan ha möjlighet att ta ut en returavgift av kunden om returen beror på att kunden gjort fel. Innan en returnerad vara kan läggas in i lagret måste en kvalitetsbedömning göras för att se om det är rätt vara, att den kan levereras till annan kund etc Order Ordersystemet omfattar rutinerna från mottagning av order till avsändning av godset från lagret. Ordersystemet hanterar olika typer av order såsom Normalorder för kunder som har en eller flera fasta leveransdagar per vecka Order som skall levereras en viss dag eller viss tur

8 8(18) Order som skall levereras så snart som möjligt Expressorder / Akutorder som går vid sidan om normala plockrutiner och levereras omgående (ev med bud) Ordersystemet får sina order från kunderna genom: Elektronisk fil Internet-portal/ Web-butik Telefon Fax Epost Etc Ordersystemet är ett stort och komplext system och måste omfatta stöd för elektronisk handel. Order avseende lagerhållet gods skall inkomma till lagret senast 24 timmar före leverans, om godset skall hinna levereras enligt uppgjort transportschema. Andra regler gäller för expressorder /akutorder, etc. För de större avdelningarna på sjukhusen inom region Skåne pågår införande av ett nytt försörjningssätt, som kallas för Lundamodellen. Den innebär i korthet att en försörjningsperson (ej vårdpersonal) ansvarar för avdelningens lagernivåer samt gör beställning, inleverans och påfyllning av förbrukningsartiklar via ett s k tvåbingesystem. När ena bingen är tom görs en förutbestämd streckkodsbaserad beställning. Systemet innebär enklare försörjningssystem, mindre behov av förrådsutrymme på avdelningen, vårdpersonalen avlastas uppgifter, men ger troligen ökat antal orderrader på sjukvårdslagret. Utredningar har visat att Lundamodellen ger totalt minskad mantid i hela försörjningskedjan. Lundamodellen hanteras i förekommande fall av landstingen separat Plockning Systemet är flexibelt när det gäller hur plockningen planeras, styrs och återrapporteras. Man kan dela upp plockorderna/plockraderna på olika begrepp såsom: Plockområde som kan vara hyll- eller pallsortiment, sterilsortiment, beredskapssortiment, etc Ordertyper Kunder/kundkategorier Turbilar Etc Systemet skapar plockunderlag baserat på olika kriterier bl.a. ovanstående ordertyper, men även på samplockning och/eller plocka-packa för att man skall kunna höja effektiviteten i plockningen. Plockunderlaget som kan omfatta flera order, kan utformas som plocketiketter eller i form av en transaktion på plocktruckens dator (papperslös plockning). Hur plocklistan komponeras bör vara parameterstyrt så att man kan välja olika kriterier för hur ett plockunderlag skapas. Här finns det olika alternativ såsom antal rader, plockvolym, antal kundorder, vikt, etc. och vilket som skall väljas måste noga övervägas och dessutom vara möjligt att enkelt ändra om förutsättningarna förändras.

9 9(18) Det bör också vara möjligt att om så önskas, konfigurera systemet så att plockaren avläser streckkod på plockplatsen, alternativt EAN-koden på varans förpackning för att säkerställa att rätt vara alltid plockas. Återrapportering av plockningen sker direkt för varje plockrad om truckterminal användes annars sker det direkt när plockrundan är avslutad. Om plocketiketter används är det bara att rapportera de rader/etiketter som finns kvar på listan när rundan är avslutad. Saldon uppdateras direkt när återrapportering sker Utleverans Efter plockningen är avslutad klargörs godset för utleverans till kund. Detta innebär bl.a. att kundetiketter skrivs ut tillsammans med följesedel och fraktdokument. Fraktdokumentationen tas ut per leveransställe och redovisar antalet vagnar och kollin. På varubäraren placeras en etikett innehållande bland annat kundadress(er) samt en identitet som bör vara skriven med streckkod. Om man packar flera kunders varor på en varuvagn, har de enskilda kollina ha egna etiketter. Det leveransklara godset ställs upp i godsavsändningen i väntan på lastning. När godset lastas registreras varje sändning/kolli som lastas på distributionsbilen. Detta kan ske i form av avläsning av varuvagnens streckkod när godset tas ombord på bilen. När distributionsbilen sedan lossar godset hos de olika kunderna bör streckkoden avläsas och återrapporteras till systemet. Kunderna skall sedan själva kunna ställa frågor via ett internet-gränssnitt om leveransstatus för sina olika beställningar Inventering Inventeringsunderlag initieras på flera sätt genom dels en rullande inventeringsplan dels en begäran om inventering. Inventering sker normalt varje vecka. Olika inventeringsregler kan komma att gälla för olika delar av sortimentet beroende på dels olika varuägare dels sortimentstyp och omsättningshastighet. Dessutom finns nollpunktsinventering. Registrering, differensberäkning och godkännande av inventeringsresultatet utförs i en dialog med systemet. Inventeringssystemet skapar också transaktioner till ekonomisystemet samt sparar alla inventeringsresultat Ekonomi/Redovisning Det administrativa systemet skall kunna ha kopplingar mot gällande redovisningssystem så att kostnadstransaktioner kan sändas till dessa system. Det betyder att kopplingar skall kunna ske mot huvudmännens olika ekonomisystem.

10 10(18) Stödsystem För att driva verksamheten följer man upp, planerar och styr produktionen för att få önskad produktivitet och effektivitet. För detta finns ett antal stödfunktioner från systemet såsom: Kapacitetsplanering Planering och frisläppande av plockorder till körturer eller andra fasta tider som styr när godset skall vara klart för lastning. Detta för att få en jämnare arbetsbelastning samt kunna minska mängden lastningsfärdigt gods som väntar i godsavsändningen. Bestämning av när under dagen man skall lägga in varor, hantera kundreturer, etc för att balansera arbetstopparna i plockningen. Uppföljning av nyckeltal från produktionen såsom - servicegrad antal plockade rader antal inlagda rader antal felplock per 1000 rader ledtider för inläggning och plockning Statistik Om kunden kan beställa alla varor även de icke lagerlagda via ordersystemet, kan man bl.a. nå följande fördelar: - Förbrukningsstatistik på samtliga artiklar. - Förbättrad statistik över vilka varor som köps hos resp leverantör. Detta leder till ett bättre upphandlingsunderlag och bättre avtal. - Samordning med övrigt inköp till samma leverantör - Förenklat fakturaförfarande - Betydligt lägre antal fakturor - Mindre arbeten vid sjukhusens varumottagningar Systemet måste dessutom innehålla en rapportgenerator som gör det möjligt att enkelt ta fram den statistik och de rapporter som behövs för att driva en effektiv verksamhet. 2.2 Ankommande gods Gods ankommer med lastbil till varumottagningen, vilken ligger i ena ändan av lagret och är försedd med två portar och vädertätningar. Vidare finns en port för mindre lastbilar och skåpbilar. Allt gods kan således lossas inomhus i värme. Godset lossas via bakgaveln. Varorna anländer dels pallastade, dels som styckegods. Kajhöjden är 1,25-1,30 m och portöppningarna är försedda med kajbryggor (nivåutjämnare) som klarar bilar med lastflakshöjder mellan 1,10-1,50 m. Lossning sker av chaufför med hjälp av ledtruck samt pallyftare. Opallat gods som skall lagerhållas i palldelen, pallastas i godsmottagningen i samband med lossningen.

11 11(18) Gods till hylldelarna placeras också på pall eller vagn med hänsyn till adressen i olika plockområden. Mottagningskontrollen omfattar i första hand identifikation, kvantitetskontroll samt kontroll av att godset inte är skadat. Kvalitetskontroll kan i allmänhet inte göras annat än i samband med uppackning. På sterilgods kontrolleras att minst 2/3-delar är kvar av hållbarhetstiden. För lagerfört gods sker inrapportering i datasystemet på en bildskärmsterminal i godsmottagningen. Som underlag för identifiering av godset har godsmottagaren en beställningskopia (godsmottagningsbesked) på skärm. Via datasystemet framtas en etikett med lageradress. Artiklarna körs direkt på plats efter varumottagningens godkännande. Ej lagerfört gods, s k transitgods, samlas och placeras i hyllor inom ytorna för utleverans. Närmare rutiner för detta redovisas nedan. Med hjälp av skjutstativtruck eller pallyftare sker inläggning i pall- och hylldelarna kontinuerligt under hela dagen. Lagerplatsen är normalt alltid en i artikelregistret inlagd fast plockplats. Normalt sker inläggningen av pallartiklar till en av systemet anvisad buffertplats i närheten av plockplatsen. Undantaget är när det är brist på artikeln, då inläggningen sker direkt till plockplatsen. Detta är viktigt så att man inte får slattar stående i buffert, vilka riskerar att bli för gamla dvs det är viktigt att upprätthålla den s k FIFOprincipen. Systemet styr också påfyllningen av plockplatsen i palldelen. Här gäller att systemet övervakar saldon per plats och den plockning som kommer att ske under den närmaste perioden så att systemet kan skapa påfyllnadsorder för truckarna. Denna order går ut genom truckterminalsystemet. För artiklar som skall förvaras i hyllor gäller dessutom följande förutsättningar: På varumottagningen nedbryts vid behov transportförpackningarna till mindre förpackningar, som är lämpligare att förrådshålla och plocka i hyllställ och som även är lämpligare för slutförbrukaren. Skadat gods skall normalt returneras till leverantören. Tompallar lagras på speciell plats. Godkända godsreturer från kunderna behandlas på samma sätt som nya varor. 2.3 Plockning Planering av kundorder Som tidigare redovisats tas beställningar emot direkt via datasystemet, e-post eller via

12 12(18) telefax och telefon. I det förstnämnda fallet görs beställningen direkt om till plockunderlag. För närvarande får man in ca 80 % av orderna via elektronisk kommunikation via Web-butiken. För att åstadkomma en bra styrning av ordermottagningen i framtiden bör följande gälla: Kunder och/eller order skall kunna delas in i olika klasser så att man kan behandla dem olika efter deras önskemål. Vissa kunder vill t.ex. ha leveranser en gång per vecka för att passa deras rutiner för godsmottagning, medan andra kunder vill ha omgående leveranser Ordersystemet skall kunna ha specifika orderformulär, vilka är anpassade efter kundens behov och önskemål. Exempel på detta kan vara att när man startar orderregistreringen, skall man få upp ett beställningsförslag, som grundas på vad man brukar beställa både avseende artikelsortiment och antal. Den som beställer bör ha tillgång till en produktdatabas, så att man har möjlighet att söka efter önskade varor, som inte finns på beställningsförslaget. Kunden skall kunna söka på sina lagda order för att kunna få en alltid aktuell bild av leveransläget. Man skall kunna se vilka order man har etc Plockområden, plockunderlag, plockhuvudflöde På lagret finns ett antal olika plockområden. Det är palldel, hylldel, sterildel, kyldel, transitdel, mm. I transitdelen placeras ankommande "ej lagerfört gods" (transitgods). Varje dag finns en bryttidpunkt då plockunderlag skapas i systemet och frisläpps för plockning. Plockning kan ske till en eller flera kunder samtidigt med användande av handdator. Systemet kan föreslå vilka kunder som kan samplockas. Kriteriet kan vara antal orderrader till en kund eller ett volymbegrepp till en kund. Exempelvis om en kund har högst tre orderrader eller högst 10 dm 3 inom ett plockområde, skall samplockning med andra kunder ske. Det senare förutsätter att längd, bredd och höjd finns registrerat i systemet. Det skall också i framtiden gå att använda plocka-packa metodiken för hela eller delar av ordermassan baserat på orderklass, plockområde etc. Plocka-packa innebär att systemet gör en volymberäkning av varje order per plockområde och föreslår vilket emballage som plockaren skall använda för att kunna plocka ned varorna direkt i distributionsemballaget. Man vinner då både ledtid och arbete, då varorna är leveransklara när plockaren är klar utan mellanliggande packning vid ett packbord. Plockningens huvuddrag tillgår så att plockaren i palldel är slutansvarig för plockningen. Under sin plockrunda hämtar han gods från hylldel och sterildel samt klargör godset för avsändning. Nedan beskrivs plockområde för plockområde Hylldel Hylldelen består av tre lagerautomater samt några konventionella hyllställ. Artiklarna är frekvenslagda så att högfrekventa artiklar får hög plocktillgänglighet.

13 13(18) För hylldelen finns en separat plocklista som bör bestå av flera kunder. Man plockar i varubackar eller kartonger, en för varje kund. Kartongerna placeras i en vagn för färdigplockade kunder. Man arbetar med en körtur åt gången och placerar varje körturs kunder på en given plats i vagnarna. På varje kartong åsätts en kundetikett. Därefter är plockningen avslutad och plockaren får ytterligare ett nytt plockunderlag och börjar om igen enligt samma rutiner Sterildel Sterildelens förråd är en särskild enhet med ett eget plockunderlag. Den består av två lagerautomater samt några hyllställ. Man ligger i fas med plockningen i hylldelen. I förrådet plockas fabrikssteriliserat engångsgods. Man kan även här plocka till flera kunder samtidigt inom en körtur, men oberoende av plockningen i hylldelen. När plockningen är avslutad, packas varorna kundvis i speciella kartonger enligt hygieniska principer. Även på dessa kartonger sätter man kundetikett. Plockaren får ytterligare ett nytt plockunderlag och börjar om igen enligt samma rutiner Palldel Plockaren i palldelen är huvudplockare och ansvarar för att kunden erhåller samtliga kartonger och kollin från de olika plockområdena. Han plockar till en eller flera kunder samtidigt. På plockunderlaget står att det finns gods att hämta vid steril- och hylldel. Vidare bör anges antal kartonger eller kollin. Under plockrundan plockar expeditören aktuella artiklar enligt plockunderlaget och hämtar under rundan gods vid de andra plockområdena, som alltid måste ligga före med sin plockning. Plockningen avslutas med avbokning och eventuella ändringar registreras. Därefter sker framtagning av följesedel. Man tar fram en etikett innehållande kundens namn och adress, vilken sätts på kollit. Godset placeras på avsändningszon för aktuell destination. 2.4 Uppställning av färdigpackade varuvagnar och pallar, utleverans Före utleverans tas en fraktdokumentation per körtur ut. Fraktsedeln kan innehålla ett eller flera leveransställen. På fraktsedeln redovisas antal kollin till respektive kund och leveransställe. Varuvagnarna ställs upp på avsändningszonen i speciella rutor avsedda för olika destinationer. Distributionsbilarna ansluter till vädertätningsförsedda portar. Lastkajen är utrustad med nivåutjämnare. Man lossar först medföljande tomvagnar och lastar sedan fyllda varuvagnar enligt fastställda distributionsrutiner. I godsavsändningsdelen finns fyra vädertätningsförsedda portar.

14 14(18) 2.5 Transitgods/anskaffningsvaror Som redovisats ovan kommer depån att beställa och ta emot ett stort antal ej lagerförda förbrukningsartiklar, som beställts via förrådet av olika avdelningar. Dessa artiklar som finns på avtal benämnes här transitgods. Detta gods skall distribueras till kunderna vid nästa tur. På förrådet förvaras transitgodset i pall- och hyllställ samt på varuvagnar. 2.6 Returer till leverantörer För dessa finns en specialrutin i handboken 2.7 Transportverksamheten Skåneförrådet utnyttjar för närvarande Region Skånes transportverksamhet för utdistribution till samtliga kunder. Även Green Cargo används. 3. TVÄRFUNKTIONERNAS INVERKAN Till tvärfunktionerna hör Städning Telefonväxel Miljö- och avfallsfrågor Bevakning Brandtillsyn 4. LOKALISERING SkåneFörrådet är lokaliserat till Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund. 5. DIMENSIONERANDE BASFAKTA Nedan följer en redovisning av dimensioneringspåverkande faktorer för ett tänkt lager för Södra Sverige. Omsättningen netto för det lagerlagda sortimentet är under ett år värdemässigt beräknad till 500 m kr exkl moms samt volymmässigt till ca pallar. Denna årsvolym av antal pallar som genomströmmar lagret har beräknats på grundval av erfarenhetstal och statistik. Följande beräknade grundförutsättningar gäller: Artikelsortiment varav lagerhållna 5000 varav pall 1200

15 15(18) varav hylla 3800 Inlev Årspallar Utlev Varuvagnar Omsättning m kr (lagerhållna) 500 Omsättning m kr totalt 510 Orderrader Varav från pall Varav från hylla Varav från steril Varav från transit Lastgård och lastkaj Till lagret ankommer totalt ca 50 lastbilar per dag. Av dessa är hälften ankommande till godsmottagningen. 5.2 Lossnings- och lastningsplatser Lossning och lastning bör utföras genom portar försedda med vädertätningar och kajbryggor (nivåutjämnare). Det bör även finnas portar och lastplatser för skåpbilar. 5.3 Varumottagning och distribution (In- och utleverans) Det skall finnas yta för uppställning av pallar. Medelinflödet är ca 150 pallar per dag. För pallar och smågods bör finnas adekvata förvarings- och hanteringshjälpmedel. Vidare skall finnas utrymme för tompallar, tomma varuvagnar och sopbehållare. Arbetsuppgifter att hänföra till godsmottagningen är följande: Typ av arbete Lossning av lastbil Ankomstrapportering Uppackning Sortering för inläggning Hantering av returer Frekvensläggning lagerplatser mm Inläggning i palldel, nedflyttning buffert Transitgods Genomsnitt ant/dag 140 pallar 400 transaktioner 280 pallar 5.4 Pallartiklar I palldelen förvaras ca 1200 artiklar. Antalet pallar som genomströmmar palldelen per år är beräknade till Antalet orderrader har beräknats till ca rader. För plockning av frekventa varor kan användas en lågplocktruck, där man kopplar en eller flera vagnar bakom. Antalet orderrader som skall plockas i palldelen är dagligen beräknat till Plock-

16 16(18) arna i palldelen är slutansvariga för packningen till respektive kund och hämtar gods som är förplockat vid olika platser. Arbetet i palldelen innebär också inläggning av 140 pallar per dag, hämtning av pallar från buffert till plockplats, 140 pallar per dag samt ihopsamlande och bortkörning av tompallar, 140 per dag. 5.5 Hyllartiklar (inkl sterilartiklar) Hylldelen, inklusive sterilförråd, kan omfatta två plockområden. Sortimentsantalet är beräknat till artiklar varav ca i sterildelen. Antalet orderrader som skall plockas i hylldelen är beräknat till per år, vilket ger ca orderrader per dag. I sterildelen rader per år eller ca rader per dag Hyllförråd Artiklarna är placerade i en högfrekvent zon och i lagerautomater Sterilförråd Sterildelen är i golvplanet och är en sluten enhet. Plockat gods sammanställs med övrigt gods via en slussfunktion. Utöver sterildelens hylldel finns utrymme för sluss, avemballering, uppackning mm. Varje leverans (kolli) skall vara emballerade i tre steg inklusive ytterförpackning. 5.6 Godsavsändning (utleverans) Per dag skall färdiglastade vagnar lämna lagret. Vidare skall finnas yta för förvaring och avsändning av transitgods. 5.7 Truckladdning Utrymme skall finnas för truckladdning och truckservice. Truckladdningen förläggs till speciellt utrymme. 5.8 Transithantering Utrymmet ingår i godsmottagnings/godsavsändningsytan. Antal orderrader = per år = 200 per dag

17 17(18) 5.9 Inköp, Marknad, Kundtjänst och Ekonomi Inköp/Avrop Funktionen ansvarar för avrop/beställningar från leverantör, inklusive: Lagerstyrning M m Leveransbevakning Marknad Funktionen ansvarar för Kundkontakter Artikelregistrering Varukatalog Info-blad PA redovisning Mm Kundtjänst Funktionen ansvarar för Kundsamtal Kundvård Registrering av kundbeställningar Reklamationer Postsortering Telefonväxel Mm Ekonomi Funktionen ansvarar för Redovisning Kund- och leverantörsreskontra Kundregister Cash-hantering Mm 5.10 ADB-drift Underhåll och service på PC och nätverk Underhåll av installerade program Samla upp och driva IT-frågor internt och mot leverantörer Driva frågor som rör elektronisk handel med EDI-frågor Intern utbildning av användare 5.11 Ledningsfunktion 5.12 Kontorsutrymmen och omklädning Kontors- och omklädningsutrymmen skall finnas

18 18(18) 6. UTRUSTNING 6.1 Sammanställning Godsmottagning Ledtruckar Pallyftvagnar Pallförråd Elplockvagnar Skjutmasttruckar Pallställ, 2K, antal ppl Hyllförråd Hyllställ Lagerautomater Godsavsändning Datautrustning Server som hanterar databasen och själva systemet finns samt en server som hanterar kommunikation. Terminaler/arbetsstationer samt skrivare Licenser Nätverk, kablage, korskopplingsskåp etc. förutsätts tillhöra byggnaden Övrigt Pappkartonger Plocklådor Packbord, arbetsbord Verktyg, etiketter Skyltar Städmaskiner M m

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2010-12 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... 1 Ansvar för kundlager... 2 Utbildning för lageransvarig...

Läs mer

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09 Välkommen till SkåneFörrådet Version -06-09 Telefon 0770-11 11 00 menyval 1 Telefontider Måndag fredag kl. 08.00 15.30 Öppettider Vardagar kl. 08.00 15.30 Stängt helgdagar och helgaftnar Fax 046-30 42

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1 1(8) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Blekinge Kronoberg Bilaga 9 Orderrader; Uppdelat vad som avser Kronoberg och vad som avser Blekinge? Orderrader som plockas på

Läs mer

Teknisk förmåga och kapacitet

Teknisk förmåga och kapacitet Teknisk förmåga och kapacitet OneMed Sverige AB är ett av Sveriges ledande företag inom försäljning och distribution av sjukvårdsoch förbrukningsmateriel. Med vårt unika One-Stop koncept erbjuder vi marknadens

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik 2011-10-31 PBS Logistik Bakgrund Under 2010 tog Markslöjd kontakt med SYSteam för att presentera sitt behov av att får en avancerad hantering av sin logistik i Pyramid. Detta sköttes sedan några år av

Läs mer

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Kontorsmateriel Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Omfattning - 11 produktkategorier 1. Skrivbordsartiklar 2. Pennor 3. Block 4. Arkivering,

Läs mer

Snart dags att inventera!

Snart dags att inventera! Snart dags att inventera! Systemet för våra Returpallar växer, fler och fler ser fördelarna och ansluter sig. Som användare i systemet har man det fulla ansvaret för sitt pallsaldo, utökningen av antalet

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid 2007-10-11 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter

Läs mer

Memnon Apport Frakthantering

Memnon Apport Frakthantering Memnon Apport Frakthantering Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat

Läs mer

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län www.lul.se/inkontinensfragor

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB Ver:2 Sid: 1 Allmänna transportbestämmelser Inrikes AB 2015 (gällande från 2015-10-01) Ver:2 Sid: 2 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 1(5) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Reg Syd RH 23/6 RH / Reg Syd Siffror; De olika ingående förrådens innehåll uppdelat efter transitgods, lev, lev s art nr, volym,

Läs mer

Handledning Samordnad Varudistribution

Handledning Samordnad Varudistribution Handledning Samordnad Varudistribution Figur 1: Skiss Affärsscenario för Samordnad Varudistribution 3 Figur 2: Exempel kollietikett 6 Figur 3 Exempel Sändningsetikett 7 Ett flertal kommuner 1 har eller

Läs mer

Full kontroll över logistikprocessen

Full kontroll över logistikprocessen Full kontroll över logistikprocessen LeanLog nästa generations innovativa logistiksystem är mer än enbart ett WMS-system. LeanLog effektiviserar inte bara den fysiska lagerhanteringen utan också hela orderprocessen.

Läs mer

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken 1 Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB 2 Vårt uppdrag * Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Ert datum SE-571 29 Nässjö Version 3 Telefon: 0380-727 00 Telefax: 0380-727 19 www.banverket.se Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Handläggare: Jan Lidby Tel.

Läs mer

Distributionsmanual. för förlag som distribuerar tidningar via Tidsam. Gäller från 1 januari 2015.

Distributionsmanual. för förlag som distribuerar tidningar via Tidsam. Gäller från 1 januari 2015. Distributionsmanual för förlag som distribuerar tidningar via Tidsam. Gäller från 1 januari 2015. Välkommen till Tidsam! Tidningar är färskvaror. Precis som för sådana gäller det att transporten mellan

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION IT-SYSTEM FÖR LAGER, DISTRIBUTION OCH INKÖP TILL REGION SKÅNE, SKÅNETVÄTT

KRAVSPECIFIKATION IT-SYSTEM FÖR LAGER, DISTRIBUTION OCH INKÖP TILL REGION SKÅNE, SKÅNETVÄTT Skåne Tvätt och Transport Datum 2009-06-25 Dnr 0901359 KRAVSPECIFIKATION avseende UPPHANDLING IT-SYSTEM FÖR LAGER, DISTRIBUTION OCH INKÖP TILL REGION SKÅNE, SKÅNETVÄTT Adress: Blekedammsvägen 29133 Kristianstad.

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning Till berörd personal Inledning Som du säkert känner till har ledningen för din butik beslutat att ni ska sälja receptfria läkemedel i butiken. Även om mycket i arbetet liknar andra produktgrupper som hygien

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster AVTAL Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster Parter Mellan Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, 564 24 BANKERYD, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY,

Läs mer

Agenda. Övergripande syfte och mål. Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32. Erik Sandberg. Om kursen Om praktisk lagerlogistik

Agenda. Övergripande syfte och mål. Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32. Erik Sandberg. Om kursen Om praktisk lagerlogistik Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32 Erik Sandberg Agenda Om kursen Om praktisk lagerlogistik Arbetet i ett lager Design av ett lager 2012-03-12 Sid 2 Linköpings universitet Övergripande

Läs mer

Prislista - RAMAR - LUNDEBY &CO.as. 1878 Hærland Tel.: 019-16 90 50 - Fax: 019-16 90 51 - order@lundeby.no - www.fotolundeby.no

Prislista - RAMAR - LUNDEBY &CO.as. 1878 Hærland Tel.: 019-16 90 50 - Fax: 019-16 90 51 - order@lundeby.no - www.fotolundeby.no Prislista - RAMAR - 2008 LUNDEBY &CO.as 1878 Hærland Tel.: 019-16 90 50 - Fax: 019-16 90 51 - order@lundeby.no - www.fotolundeby.no LUNDEBY & CO.as - Försäljnings- och leverans villkor fr o m 1 maj 2007

Läs mer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer 1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09 Välkommen till SkåneFörrådet Version -06-09 Telefon 0770-11 11 00 menyval 1 Telefontider Måndag fredag kl. 08.00 15.30 Öppettider Vardagar kl. 08.00 15.30 Stängt helgdagar och helgaftnar Fax 046-30 42

Läs mer

FSD PÖS Villkor. Gällande fr o m 2007-02-01. Transportvillkor. Gällande f r o m 2005-02-01

FSD PÖS Villkor. Gällande fr o m 2007-02-01. Transportvillkor. Gällande f r o m 2005-02-01 FSD PÖS Villkor Transportvillkor Gällande f r o m 20050201 Landskronavägen 911, Box 912, SE251 09 Helsingborg Tel: +46 42 17 85 10 Fax: +46 42 17 85 70 Email: lms@frigoscandia.se Internet: www.frigoscandiadistribution.com

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

Handledning för ESAP 6

Handledning för ESAP 6 Avrop mot ramavtal 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

PRISLISTA ARBETSPLATSPRODUKTER. Prislista 2016

PRISLISTA ARBETSPLATSPRODUKTER. Prislista 2016 Ver. 16.0 2016-03-01 PRISLISTA ARBETSPLATSPRODUKTER Prislista 2016 www.eurimex.se Telefon 08-734 00 06 Ordermottagning order@eurimex.se Post och Besöksadress: Industrivägen 23 171 48 Solna Betalningsvillkor

Läs mer

Emballageinstruktioner. ditt emballage. allas säkerhet.

Emballageinstruktioner. ditt emballage. allas säkerhet. Emballageinstruktioner ditt emballage. allas säkerhet. Emballageinstruktioner VILKA GODSSLAG FÅR JAG SKICKA MED DHL? För den allmänna säkerheten i vår leveranskedja ställer vi vissa krav på hur godset

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version cuh Jan Pettersson 2012-11-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Att leverera vidareförädling till ProfilGruppen

Att leverera vidareförädling till ProfilGruppen Att leverera vidareförädling till ProfilGruppen e 1 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN Innehåll Förfrågningar och offerter... 3 Order och orderhantering... 3 Fritextsbeställning... 4 Ritningar

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Särnär och förskrivning

Särnär och förskrivning Särnär Barn och Vuxna Centrum Läkemedelsnära produkter Västra Götalandsregionen Särnär och förskrivning TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Vad är Särnär? Särnär står för livsmedel för särskilda näringsändamål.

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

Transportkontrollen (Stins) 080211

Transportkontrollen (Stins) 080211 1 Transportkontrollen (Stins) Rutinbeskrivning distribution Bakgrund En tydlig avlämning mellan terminal och åkeri har visat sig vara en framgångsfaktor, både vad gäller avgående fjärr och utlastning av

Läs mer

Regionservice Huvudkontor

Regionservice Huvudkontor Regionservice Huvudkontor Johanna Löthberg Upphandlingsstrateg 046-675 31 86 Johanna.lothberg@skane.se Rapport Datum 2015-05-13 Version 1 Dnr 1402146 1 (9) Rapport utredningsuppdrag från servicenämnden

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll 1 PRODUKTERNA... 2 2 FÖRPACKNING OCH STAPLING... 2 3 TRANSPORTSÄKRING... 4 4 ÅTERRAPPORTERING SMUTSIGA RETURENHETER... 5 5 OPTIMAL TRANSPORTKVANTITET...

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Processbeskrivning av dialysleveranser till PD-patienter

Processbeskrivning av dialysleveranser till PD-patienter Processbeskrivning av dialysleveranser till PD-patienter DokumentID 030 v1.0-1212 Den senaste versionen finns att ladda ner på: www.apoex.se/stockholm Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Jan mars 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö utvecklas betydligt bättre än rikssnittet under första kvartalet... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Storbritannien

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Surprisingly strong.

Surprisingly strong. Surprisingly strong. PRISLISTA NR 03 / GÄLLER FRÅN OCH MED 1 FEBRUARI 2014 / PRISER EXKL. MOMS Upptäck en ny prestanda med Westlake däck. West Lake är ett fabrikat på stark frammarsch. Med fokusering på

Läs mer

Tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien

Tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien 2 Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 120529, 6 PM DATUM: 2012-05-11 AVDELNING: ADM HANDLÄGGARE: Leif Jacobsson SÄKERHETSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus. Det första alternativet är att bara skriva

Läs mer

Inventering med NordicID - handdator

Inventering med NordicID - handdator Inventering med NordicID - handdator 1. Kontrollera kontakten till datorn. Nätverkskopplad: Detta kontrollerar du under Inställningar på handdatorn. IP-adressen står i fältet IP adress. Står det 127.0.0.1

Läs mer

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta. 1 (7) Datum 2017-03-16 Sak- och Diarienr (åberopas) 949-A398-713/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Ansvarig handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

2015 2015-01-01 21:41

2015 2015-01-01 21:41 2015 2015-01-01 21:41 VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG! Föreningstjänst i Vänersborg är ett företag som genom butik och internet säljer idrottspriser, namnskyltar, skyltar, och övrig gravyr

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER byggnadsplåt och ventilation ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

CV Dennis Börjesson Norra Klöverstigen 1 449 32 NÖDINGE Pnr:790603 Tel: 0738-185 784 E-post dennis.borjesson@gmail.com

CV Dennis Börjesson Norra Klöverstigen 1 449 32 NÖDINGE Pnr:790603 Tel: 0738-185 784 E-post dennis.borjesson@gmail.com CV Dennis Börjesson Norra Klöverstigen 1 449 32 NÖDINGE Pnr:790603 Tel: 0738-185 784 E-post dennis.borjesson@gmail.com Hej! Jag heter Dennis Börjesson och är 36 år gammal. Jag arbetade senast på en kombiterminal

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution. Instruktioner för postproducenter och reklambyråer

Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution. Instruktioner för postproducenter och reklambyråer Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution Instruktioner för postproducenter och reklambyråer BDR Brevlådeadresserad direktreklam. Med hjälp av BDR hjälper vi kunder att nå

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Fakta Upphandlingen av Öresundstågstrafiken

Fakta Upphandlingen av Öresundstågstrafiken Fakta Upphandlingen av Öresundstågstrafiken 1. Bakgrund till samarbetet På den svenska sidan löpte det ursprungliga avtalet om Öresundstågstrafiken, mellan Skånetrafiken och SJ ut i juni 2007. Detta avtal

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

INKÖPSHANDBOK PROCESS

INKÖPSHANDBOK PROCESS INKÖPSHANDBOK PROCESS I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka

Läs mer

Kapitel 7 Hantering av tillgångar

Kapitel 7 Hantering av tillgångar Kapitel 7 Hantering av tillgångar Information och data som skapas, inhämtas, distribueras, bearbetas och lagras i en organisation är en av dess viktigaste tillgångar. Graden av tillgänglighet, sekretess

Läs mer

Planering av upphandling 12.1

Planering av upphandling 12.1 12.1 Mål: Att bestämma vad som skal upphandlas och när Indata: Tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar Utdata: Inköps- och leveransplaner 1. Tillskottskostnader Inköp av material och underentreprenader

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

RVF Utveckling 2004:12

RVF Utveckling 2004:12 Analys av värdet av hushållens materialåtervinning RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 24 Upplaga: 1 ex FÖRORD RVF:s arbetsgrupp för

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

J Lundh. Kraven riktas mot linjechefer och datoranvändare. Linjechefer ansvarar för att reglerna är kända i organisationen.

J Lundh. Kraven riktas mot linjechefer och datoranvändare. Linjechefer ansvarar för att reglerna är kända i organisationen. Dokument typ Funktion Klassning Nr,16758.7,21 $6 Bilaga 4. 1 Gäller Utgivare Grupp System/Apparat 5 5' Giltig/Datum Utgåva Ersätter 1997-03-01 05 Utgåva 04 Titel 6lNHUKHWVUHJOHUYLGGDWRUDQYlQGQLQJ Text

Läs mer

3. Kravspecifikation, frukt och grönsaker

3. Kravspecifikation, frukt och grönsaker Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-06-27 Upphandlande organisation Upphandling Telge Inköp AB Livsmedel, för Södertälje, Nykvarns, Salems och Flens kommun. TI 2014-1075 Kristina Rosen 14/21

Läs mer

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid The Global Language of Business Spåra dina produkter i realtid 1 Spårbarhet handlar om att ha relevant information om en produkt eller råvara, samt att känna till dess historik Bakgrund Marknader har blivit

Läs mer

Ombudsinformation 2015

Ombudsinformation 2015 Ombudsinformation 2015 Miljonlotteriet Ombudssupport ombud@miljonlotteriet.se Metallvägen 4/435 83 Mölnlycke/Telefon: 031-338 28 30 Ombudsinformation 2015 (ATG-ombud) Art.nr 100468 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kontroll och kunskap ger säker mat

Kontroll och kunskap ger säker mat Kontroll och kunskap ger säker mat Matsäkerhet hör till Martin & Serveras viktigaste arbetsuppgifter. Rutiner, kontroller och uppföljningar är en del av vårt dagliga jobb. Du ska alltid känna dig trygg

Läs mer