RVF Utveckling 2004:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RVF Utveckling 2004:12"

Transkript

1 Analys av värdet av hushållens materialåtervinning RVF Utveckling 24:12 ISSN

2 RVF Utveckling 24:12 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 24 Upplaga: 1 ex

3 FÖRORD RVF:s arbetsgrupp för återvinning har konstaterat stora skillnader i ersättning till kommunerna för olika typer av insamlat material för materialåtervinning. Arbetsgruppen initierade därför i början av 24 en översiktlig studie av hur ersättningsnivåerna ser ut i ett nationellt perspektiv. Arbetsgruppen ansökte om medel från RVF:s Utvecklingssatsning för att genomföra studien. Medel beviljades av Utvecklingskommitéen i mars 24. Syftet med studien är att ge medlemmarna en uppfattning om nivån på materialersättningarna för att ge en vägledning för framtida beslut om inriktningen i den egna verksamheten. Projektet har genomförts av Lars Johansson, Miljö och Logistikkonsult. Malmö i september 24 Håkan Rylander Ordf RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD, RVF 1

4 Innehållsförteckning sida nr Projektbeskrivning genomförande 3 4 Sammanfattning 5 Resultat. Kommuner mindre än 2 inv. Returpapper 6 Well 7 Pappersförpackningar 8 Hårda plastförpackningar 9 Mjukplast 1 Glas 11 Metallförpackningar 12 Metallskrot 13 Kommuner 2 7 inv. Returpapper 14 Well 15 Pappersförpackningar 16 Hårda plastförpackningar 17 Glas 18 Metallförpackningar 19 Metallskrot 2 Kommuner större än 7 inv. Returpapper 21 Well 22 Pappersförpackningar 23 Hårda plastförpackningar 24 Glas 25 Metallförpackningar 26 Metallskrot 27 Sammanställning, alla kommuner Returpapper 28 Well 29 Pappersförpackningar 29 Hårda plastförpackningar 3 Mjukplast 3 Glas 31 Metallförpackningar 31 Metallskrot 32 Ersättning, (kommentar) 32 Formulär till brev/fax som sänts före besök till kommunerna 32 2

5 RFV-Projekt. Analys av värdet av hushållens materialåtervinning Utvecklingsgruppen inom RVF beslutade under våren 24 att kommunernas engagemang, insamlingssätt, ersättningsnivåer, transportavstånd, sortering etc. för vissa material som omfattas av producentansvar skulle utredas. De materialslag som skulle ingå i undersökningen var: Tidningar, well, förpackningskartong, hårda plastförpackningar, mjukplast, metallförpackningar samt glasförpackningar. Dessutom skulle s.k. kommunskrot ingå i undersökningen. Genomförande Undersökningen utfördes under perioden april juni 24 och omfattade besök och intervjuer med ansvarig tjänsteman, och i vissa fall ansvarig politiker, i 44 av landets kommuner/kommunala bolag. Besöken hade förberetts genom telefonsamtal samt brev eller fax. Redovisning avser insamling som kommunerna är engagerade i och uppbär ersättning för. Insamlingen utförs antingen i egen regi eller via inhyrd entreprenör. Kommunen har avtal antingen direkt med resp. materialbolag eller med materialbolagets entreprenör. Ersättningen omfattar vanligtvis betalning för levererat material men också ren transportersättning utan hänsyn till materialvärdet kan förekomma. Marknad Utredningen omfattar i huvudsak material för vilka råder producentansvar. Marknaden för dessa regleras i producentansvarsförordningarna 1194:125 för returpapper med ändringar och 1997:185 för förpackningar med ändringar 24:558. Hur strikt producenterna hävdar det monopol som följer av förordningarna varierar för varje materialslag. Returpapper och wellpapp utgör de största fraktionerna där returpappret i första hand kommer från hushållen medan wellpapp i huvudsak kommer från handel och industri. Beträffande marknaden för returpapper har producenterna genom Pressretur AB valt IL Reycling och Stena Gotthard vara huvudaktörer. Lokalt finns på några platser andra mindre företag som tar emot returpapper. Glasåtervinningen är i de flesta fall knuten till Svensk Glasåtervinning. Övriga förpackningar organiseras också genom sina materialbolag men lokalt finns flera olika underentreprenörer som svarar för mottagning. Metallskrot (s.k. kommunskrot) omfattas inte av producentansvar. Störst på marknaden för avsättning är Stena AB. Exempel på andra större aktörer är Kuusakoski AB och Skrotfrag AB. Stena AB är sedan länge etablerade över hela landet medan Kuusakoski AB är i en uppbyggnadsfas, samma förhållande gäller Skrotfrag som tidigare haft sina största etableringar i västra Götaland. Vad ingår i ersättningarna? I normalfallet utför kommunen eller det kommunala bolaget hämtning hos kund när det gäller fastighetsnära hämtning. Fastighetsägaren betalar för den lokala insamlingen och hyra för behållarna. I övrigt sker insamling från återvinningscentraler och återvinningsstationer. Kommunen eller det kommunala bolaget håller med containers för de olika materialen. Kostnader för markupplåtelse, städning, snöröjning mm. ingår inte i de uppgivna ersättningarna. Ersättningarna avser i de flesta av material som hämtas hos kommunen eller det kommunala bolaget genom respektive materialbolags försorg medan det omvända förhållandet gäller i andra fall, dvs. kommunen eller det kommunala bolaget transporterar materialet till anvisad mottagningsplats. Två av de besökta kommunerna har anläggning för sortering och balning av returpapper, well och kartongförpackningar. Dessa kommuner får naturligt nog högre ersättning för levererat material. Beträffande kommunskrotet hämtas det i nästan samtliga fall i respektive kommun av det företag med vilket man har avtal. Kommunen hämtar skrotet på industrier eller återvinningscentraler och sorterar ut det på sin sorteringsanläggning. 3

6 Kvalitetskrav Undersökningen har omfattat frågan om materialen uppfyller materialbolagens uppställda kvalitetskrav. För hushållen finns kvalitetskraven angivna vid de publika återvinningsstationerna. Omfattning Befolkningsmässigt motsvarade besökta kommuner personer (2%) av Sveriges innevånare. Geografiskt är de besökta kommunerna belägna i 18 av landets 21 län. Kronoberg, Västmanland och Gotlands län besöktes inte. Kommunernas/kommunala bolagens storlek och geografiska läge fördelas enl. nedanstående sammanställning. I den fortsatta redovisningen används endast beteckningen kommuner. Kommunstorlek Antal besökta kommuner Antal innevånare och större Fördelning besökta kommuner per län Län Antal besökta kommuner Stockholm 1 Uppsala 1 Sörmland 1 Östergötland 2 Kronoberg Jönköping 4 Kalmar 4 Gotland Blekinge 1 Skåne 5 Halland 2 V. Götaland 4 Värmland 2 Örebro 2 Västmanland Dalarna 2 Gävleborg 4 Västernorrland 3 Jämtland 3 Västerbotten 1 Norrbotten 2 4

7 Sammanfattning Ersättningen för inlevererat material varierar kraftigt och är med undantag för glas inte på något vis kopplat till levererad mängd. T.ex. är ersättningen till en kommun som levererar 4 ton returpapper per år 485 medan en kommun som levererar 4 ton får nöja sig med 26 kr. Förutsättningarna är likartade, kommunen utför ingen sortering eller balning och bekostar inte heller transport till behandlingsanläggning. Samma förhållanden gäller för samtliga materialslag utom för glas där ersättningen med något undantag är kopplad till brytpunkter vid 5, 75 och 1% av de mål Svensk Glasåtervinning har angivit. Det har inte kunnat visas att ersättningen ha någon som helst koppling till det geografiska läget mer än i undantagsfall där glesbygdsstöd betalats av ett materialbolag. Generellt gäller att levererat material skall vara rent, alltså fritt från övriga materialslag. Vid fastighetsnära insamling är det ganska lätt att få rena fraktioner medan det är svårare vid återvinningsstationer där det fortfarande förekommer en del felsorteringar. De flesta av de besökta kommunerna får sina leveranser godkända. Det har dock i några fall förekommit att en viss mängd av inlevererat material bedömts som icke återvinningsbart vilket har medfört att den vikt som ersätts av materialbolaget har reducerats med vikten på ej användbart material. Utredningen har inte kunnat ge något generellt svar på vilket marknadspris de återvunna materialen har i förädlingsledet. Priset för vissa material, t ex metallskrot, visar en stark påverkan av konjunkturen, vid undersökningstillfället har väsentligt högre priser konstaterats än tidigare. Utredningen visar att ett par av de undersökta kommunerna sorterar och balar vissa av materialen och för det uppbär en högre ersättning. Ekonomin för denna aktivitet har inte bedömts då kostnadsbilden inte har kunnat överblickas. Ersättningsnivån är för samtliga materialslag helt klart en ren förhandlingsfråga! 5

8 Resultat - Kommuner mindre än 2 invånare Returpapper, (tidningar och journaler). i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling sker i 7 kommuner 8 st ton 47 kg 43 kg Returpapper. Kommuner mindre än 2 inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 1 35 Kommun nr 2 18 Kommun nr 3 4 Kommun nr 4 8 Kommun nr 6 3 Kommunerna 5,7 och 8 lämnar sitt papper på respektive centralort. Returpapper Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

9 Well i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling sker i 5 kommuner. 6 st ton 31 kg 32 kg 55 2 Well Kommuner mindre än 2 inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 1 35 Kommun nr 2 18 Kommun nr 3 4 Kommun nr 4 8 Kommun nr 6 3 Kommunerna 5,7 och 8 lämnar sitt papper på respektive centralort. Well Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 7

10 Pappersförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling sker i 5 kommuner 6 st 697 ton 8 kg 9 kg Pappersförpackningar Kommuner mindre än 2 inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 1 4 Kommun nr 2 8 Kommun nr 4 3 Pappersförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 8

11 Hårda plastförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling i 2 kommuner 4 st 18 ton 3,6 kg 1,8 kg Hårda plastförpackningar Kommuner under 2 inv kginv kg inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 1 4 Kommun nr 3 3 Hårda plastförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

12 Mjukplast Fastighetsnära insamling förekommer inte 3 st 24 ton 6,7 kg Mjukplast - kommuner mindre än 2 inv kommun. Inte någon kommun har mottagning/hämtning av insamlad mjukplast kommunen. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 1 4 Kommun nr 2 4 Kommun nr 3 3 Mjukplast Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

13 Glas 1 st ton 17 kg i kommuner där producenterna sköter insamlingen 14 kg Fastighetsnära insamling i 7 kommuner Kommentar: I ersättningen på 65 ingår 2 i glesbygdsstöd. Utbetalas till 2 kommuner. Glas Kommuner mindre än 2 inv kg inv kommun. Samtliga kommuner får glaset hämtat i kommunen. Glas. Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 11

14 Metallförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling i 4 kommuner 6 st 293 ton 3,6 kg 3,8 kg Metallförpackningar Kommuner mindre än 2 inv kg inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 1 4 Kommun nr 2 4 Kommun nr 4 3 Övriga kommuner har hämtning på sin centralort. Metallförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

15 Metallskrot Kommuner som har avtal med återvinningsföretag 11 st ton 9 35 Metallskrot Kommuner mindre än 2 inv kg inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Avstånd till mottagningsanläggning km Kommun nr 3 4 Kommun nr 2 8 Metallskrot Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 13

16 Resultat; Kommuner med 2 7 invånare Returpapper, (tidningar och journaler). i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling i 3 kommuner 4 st ton 48 kg 39 kg 25 2 Returpapper. Kommuner 2-7 inv kommun. Samtliga kommuner lämnar sitt papper till en anläggning i den egna kommunen. Returpapper Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

17 Well i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling sker i 3 kommuner 4 st 9 1 ton 46 kg 3 kg Well Kommuner 2-7 inv kommun. Samtliga kommuner lämnar wellpappen till en anläggning i den egna kommunen. Well Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton 23 15

18 Pappersförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling sker i 3 kommuner 3 st ton 8 kg 9 kg Pappersförpackningar Kommuner 2-7 inv kommun. Samtliga kommuner lämnar sitt papper till en anläggning i den egna kommunen. Pappersförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 16

19 Hårda plastförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling sker i 1 kommun 2 st 222 ton 2, kg 1,15 kg Hårda plastförpackningar Kommuner 2-7 inv ,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 kommun. Båda kommunerna lämnar hårdplasten till en anläggning i den egna kommunen. Hårda plastförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 Mjukplast Separat insamling av mjukplast förekommer inte. 17

20 Glas i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling i 2 kommuner 3 st ton 18 kg 16 kg Glas Kommuner 2-7 inv kg inv kommun. Samtliga kommuner lämnar glaset till en anläggning i den egna kommunen. Glas Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

21 Metallförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen Fastighetsnära insamling i 2 kommuner 3 st 645 ton 4, kg 3,8 kg Metallförpackningar Kommuner 2-7 inv kg inv kommun. Samtliga kommuner lämnar metallförpackningarna till en anläggning i den egna kommunen. Metallförpackningar Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton

22 Metallskrot Kommuner som har avtal med återvinningsföretag 8 st ton Metallskrot Kommuner 2-7 inv kg inv kommun. Samtliga kommuner lämnar metallskrotet till en anläggning i den egna kommunen eller får det hämtat. Metallskrot Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton

23 Resultat - Kommuner större än 7 invånare Returpapper, (tidningar och journaler). i kommuner där producenterna sköter insamlingen En kommun uppger ej ersättningsnivån Fastighetsnära insamling sker i 5 kommuner Kommentar: Ersättningen på 54 inkluderar sortering och balning men ej transport till pappersbruk. 5 st ton 52 kg 5 kg 54 2 Returpapper Kommuner över 7 inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Kommun nr 1 utför sortering och balning samt transport till järnväg vilket ingår i redovisad ersättning. Kostnaden för järnvägstransport betalas av mottagaren. Returpapper Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 21

24 Well i kommuner där producenterna sköter insamlingen En kommun som uppger ej ersättningsnivån Fastighetsnära insamling sker i 5 kommuner 5 st ton 45 kg 47 kg Well Kommuner större än 7 inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Kommun nr 1 utför sortering och balning samt transport till järnväg vilket ingår i redovisad ersättning. Kostnaden för järnvägstransport betalas av mottagaren. Well Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 22

25 Pappersförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen En kommun uppger ej ersättningsnivån Fastighetsnära insamling sker i 5 kommuner 5 st ton 11 kg 9 kg Pappersförpackningar Kommuner större än 7 inv kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Kommun nr 1 utför sortering och balning samt transport till järnväg vilket ingår i redovisad ersättning. Kostnaden för järnvägstransport betalas av mottagaren. Pappersförpackningar Kr ton - totalt lev ton 23 kr/tom lev ton 23 lev ton 23 23

26 Hårda plastförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen En kommun uppger ej ersättningsnivån Fastighetsnära insamling sker i 4 kommuner 4 st 871 ton 1,5 kg 1,2 kg Hårda plastförpackningar Kommuner större än 7 inv ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 kommun. Ersättning för transport till mottagningsanläggning är inräknat i det pris per ton som redovisas. Samtliga kommuner har mottagningsanläggning eller får insamlat material hämtat i kommunen. Hårda plastförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton Mjukplast Separat insamling förekommer inte 24

27 Glas i kommuner där producenterna sköter insamlingen En kommun uppger ej ersättningsnivån Fastighetsnära insamling i 4 kommuner 4 st 8 76 ton 15 kg 14 kg Glas Kommuner större än 7 inv kg inv kg inv kommun. Samtliga kommuner har mottagningsanläggning eller får insamlat material hämtat i kommunen. Glas Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 25

28 Metallförpackningar i kommuner där producenterna sköter insamlingen En kommun uppger ej ersättningsnivån Fastighetsnära insamling sker i 4 kommuner 4 st ton 3,3 kg 3,4 kg Metallförpackningar Kommuner större än 7 inv ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 kg inv kommun. Samtliga kommuner har mottagningsanläggning eller får insamlat material hämtat i kommunen. Metallförpackningar Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 26

29 Metallskrot En kommun uppger ej ersättningsnivå eller levererad mängd 4 st ton Metallskrot Kommuner större än 7 inv inv kommun. Samtliga kommuner har mottagningsanläggning eller får insamlat material hämtat i kommunen. Metallskrot Kr ton - totalt lev ton lev ton 23 lev ton 23 27

30 Sammanställning - alla kommuner. Tabellerna i sammanställningen visar ersättningar och mängder i de kommuner avtal förekommer. Staplarna i diagrammen börjar med kommuner med mindre än 2 invånare och avslutas med kommuner med mer än 7 invånare. Exempelvis avser de 8 första staplarna i det första diagrammet de minsta kommunerna medan de sista 4 staplarna avser kommuner med mer än 7 invånare. Returpapper, well och pappersförpackningar Två kommuner har anläggningar för sortering och balning. Ersättning för sortering och balning är ca 15. I kommuner med lägre invånarantal än 2 personer transporterar 5 av 8 kommuner själva insamlat material till en mottagnings-/behandlingsanläggning på annan ort. Insamlingsnivån för returpapper (.), är högre där kommunerna själva är engagerade än i kommuner där producenterna sköter insamlingen. (Procentavvikelsen i förhållande till materialbolagens insamling i kommuner under 2 inv. är + 9%, 2 7 inv. + 23% och över 7 inv. + 4%). Sammanställning för returpapper - 16 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton 23 Insamlingsresultatet för well varierar, kommuner under 2 inv. har färre kg per inv. där kommunerna själva sköter insamlingen, (- 3,2%) medan kommuner som har 2 7 inv. har väsentligt högre, (+ 53%) insamlingsresultat än materialbolagen. Kommuner över 7 inv. ligger något under, (- 4%). 28

31 Sammanställning för well - 14 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton När det gäller insamling av pappersförpackningar lyckas kommunerna sämre än materialbolagen i kommuner under 7 inv. Under 2 inv. 11% och i intervallet 2 7 inv. också 11%). I kommuner med mer än 7 inv. har kommunerna 22% bättre resultat än materialbolagen. Sammanställning för pappersförpackningar, 13 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton 23 Hårda plastförpackningar Även här har kommunerna bättre resultat än materialbolagen. Kommuner under 2 inv. samlar in dubbelt så mycket i egen regi som materialbolagen, (3,6 kg per person och år jämfört med materialbolagens 1,8 kg dvs. + 1 %). Kommuner med 2 7 inv % och kommuner över 7 inv %. 29

32 Hårda plastförpackningar Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton Mjukplast Mjukplast samlas in separat endast i 3 kommuner, samtliga i kommuner med mindre än 2 personer. Insamlingen sköts av kommunen eller kommunens entreprenör. Övriga kommuner låter mjukplasten gå till förbränning tillsammans med hushållsavfallet och har med något undantag ersättning enligt schablon, d.v.s. en viss andel av inlevererat avfall till förbränning sopor ersätts av materialbolaget (schablonberäkning enl. formel). Sammanställning för mjukplast, 3 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton 23 Glas Även här har kommunerna bättre insamlingsresultat än materialbolagen; Kommuner under 2 inv. + 21%, 2 7 inv. +12% och kommuner över 7 inv. + 7%. 3

33 Sammanställning för glas, 16 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton Metallförpackningar Här är insamlingsresultaten ganska lika oavsett om det är kommunen eller materialbolaget som sköter insamlingen. I kommuner med mindre än 2 inv. samlar kommunen in 5% mindre än materialbolaget, i kommuner som har mellan 2 och 7 invånare samlar kommunen in 5% mer än materialbolaget och i kommuner med mer än 7 inv. samlar kommunerna in 3% mindre än materialbolaget. Sammanställning för metallförpackningar, 12 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton Metallskrot Samtliga kommuner sorterar ut metall på ÅVC och deponi. Levererade mängder är osäkra liksom ersättningsnivåerna som varierar mellan 25 och 1 1 kr per ton. 31

34 Sammanställning för metallskrot, 22 kommuner Kr ton - lev ton lev ton 23 lev ton Ersättning Ersättningen är i de flesta fall baserad på osorterat material som hämtas hos kommunen av resp. materialbolag. De kommuner, 2 st av samtliga besökta, som har anläggningar för sortering och balning får extra ersättning för detta, ersättningen är inräknad i det angivna priset per ton. De kommuner som själva svarar för transporten av insamlat material till behandlingsanläggningar utanför kommunen får i vissa fall något högre pris per ton än kommuner som får materialet hämtat. I några fall har dock kommuner som levererar material, (företrädesvis returpapper, well och kartong) till behandlingsanläggning belägen inom kommunen, lägre ersättning än kommuner som får materialet hämtat och transporterat långa sträckor till behandlingsanläggning. Formulär till brev/fax som sänts före besök till kommunerna Besök 24 xx xx kl. xx xx Tack för att Du tar Dig tid att samtala om återvinning av producentansvarsmaterial i.kommun. RVF har konstaterat att det är stor spridning på såväl insamlingsmetoder som ersättningsnivåer för insamlat/levererat material. Därför har RVF:s utvecklingskommitté beslutat att genomföra en studie i 45 kommuner för att få fram en bild av insamlingsmetoder och ersättningsnivåer. Undertecknad har fått i uppdrag att genomföra denna undersökning. Styrgrupp för undersökningen är Bo Audelius RVF och Stellan Jacobsson Tekniska Verken i Linköping AB. Syftet med projektet är att: - ta fram och jämföra ersättningar till kommunerna när det gäller materialåtervinning från hushållsavfall i 45 kommuner som befolkningsmässigt ligger inom följande intervall: under 1, 1 25, 25 5, 5 75 och över jämföra sorterings- och kvalitetskrav - bedöma behovet av insatser för kvalitetsförbättring med åtföljande högre ersättningsnivå - ge kommunerna bättre överblick över marknaden och de förutsättningar som styr ersättningsnivåer för olika materialslag Resultatet av undersökningen kommer att sammanställas och publiceras som RVF-rapport under 24. Inga kommuner eller uppgiftslämnare kommer att namnges. Med vänlig hälsning Lars Johansson Tel ,

35

36 Rapporter från RVF 24 24:1 Tillämpning i Sverige av EU-direktivet om förbränning av avfall 24:2 Avfallsförbränning. Utbyggnadsplaner, behov och brist 24:3 Behandling av restavfall genom lakcellsteknik med rötning av processvattnet 24:4 System för kvalitetssäkringav uppgraderad biogas 24:5 Teknik för mätning av metan från avfallsupplag i Sverige 24:6 Utredning. Klassificering av farligt avfall 24:7 Vägledning. Klassificering av farligt avfall 24:8 Hantering av grovavfall, elektriskt och elektroniskt avfall samt farligt avfall i flerfamiljshus 24:9 Sluttäckning av avfallsupplag. Alternativa metoder att uppnå gällande krav avseende infiltration. Förstudie 24:1 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet 24:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall 24:12 Analys av värdet av hushållens materialåtervinning RVF Svenska Renhållningsverksföreningen Prostgatan Malmö Tel Fax

Samråd inom producentansvaret för förpackningar och returpapper 2005. RVF rapport 2006:05 ISSN 1103-4092

Samråd inom producentansvaret för förpackningar och returpapper 2005. RVF rapport 2006:05 ISSN 1103-4092 Samråd inom producentansvaret för förpackningar och returpapper 2005 RVF rapport 2006:05 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:05 ISSN 1103-4092 RVF Service AB FÖRORD RVF Svenska Renhållningsverksföreningen

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

EXAMENSARBETE. Återvinningsstationer. Förbättringsmöjligheter sett ur miljö- och samhällsperspektiv. Maria Eriksson Joel Hagberg 2016

EXAMENSARBETE. Återvinningsstationer. Förbättringsmöjligheter sett ur miljö- och samhällsperspektiv. Maria Eriksson Joel Hagberg 2016 EXAMENSARBETE sstationer Förbättringsmöjligheter sett ur miljö- och samhällsperspektiv Maria Eriksson Joel Hagberg 2016 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL A B Rhn 2004-11-03 Tjänsteutlåtande SID 1 (7) 2004-10-21 Ärende nr 15 C Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86 Renhållningsnämnden Rapport

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Östersunds Kommun 30/6-5/7 2010 Sammanfattning Hushållsavfallet i denna plockanalys bestod av två moderprov; flerfamiljshus samt villaområde. Plockanalysen utfördes 2010-06-30

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar MILJÖFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-05 Handläggare: Susanna Karlsson Telefon: 08-508 288 55 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-27 p. 13 Naturvårdsverkets rapport

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning

A. Fastighetsrenhållning A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2011-01-01 Alla priser är öresutjämnade till jämna kronor både exkl. och inkl. moms För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist 2007-03-26 Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist Sammanfattning Miljösamverkan Sverige - projektgrupp

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB Plockanalys en metod för karakterisering av avfall Sanita Vukicevic NSR AB NSR Avfallslaboratorium - fr 1997 Plockanalyser - utvärdering av hushållens och industrins källsortering Kvalitetskontroll av

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Reko Sundsvall 19-30/4 2010 Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av tre moderprov; Villor, Verksamheter samt Flerfamiljshus. Plockanalysen utfördes 2010-04-19

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 Bedömning av kompostjord Riktlinjer för jordtillverkning av kompost RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Förord Vid Sveriges kommunägda komposteringsanläggningar

Läs mer

Brändö kommun. Renhållningsplan 2015-2022

Brändö kommun. Renhållningsplan 2015-2022 Brändö kommun Renhållningsplan 2015-2022 Omfattad av Kommunstyrelsen 12.05.2015 Antagen av Kommunfullmäktige 24.06.2015 Fastställd av Ålands landskapsregering 2015 1 1.Inledning Denna renhållningsplan

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Ragn-Sells kloka system för källsortering i bostäder

Ragn-Sells kloka system för källsortering i bostäder Ragn-Sells kloka system för källsortering i bostäder Vårt mål är maximal återvinning Hur ser era mål ut? Vår kretsloppsfilosofi Återanvändning i största möjliga mån Återvinning av det som inte kan återanvändas

Läs mer

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Plockanalys grovavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Amanda Carlberg Rapport Datum Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller inkl. avfallsskatt för närvarande 435 kr/ton och moms för närvarande 25

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN -EHPSAV EH Hamnen Tullbacken, Öregrund Harvik Karl Kihlboms väg, Österbybruk ICA Tema Kommunparkeringen, Östhammar Sandika (Länsö), Östhammar Bilaga 5, TN 69/2011 Sidan 16 av 76 016 (26)

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

MILJÖPÄRM. 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

MILJÖPÄRM. 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL MILJÖPÄRM 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Innehållsförteckning Kontaktlista 3 Producentansvar 4 Materialslag Aluminiumburkar 5 Avfall, sorterbart 6 Brännbart avfall 2 sid 7 Glasförpackningar,

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006

Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006 Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006 MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Enheten för miljö- och hälsoskydd Anna Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Augusti 2006 MH 2006:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Grønt Punkt Norge. Raddison, Holbergs plass 20120315

Grønt Punkt Norge. Raddison, Holbergs plass 20120315 Grønt Punkt Norge Raddison, Holbergs plass 20120315 Ökad nöjdhet med insamlingssystemet hos svenska hushåll Allmänheten tycker dagens system fungerar bra med god ordning runt stationerna Hur tycker du

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M 2001/4953/Kn Remissvar på Resurs

Läs mer

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014.

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. 1 Innehåll 1. Hjärtstopp i Sverige... 3 2. En hjärtstartare... 3 3. Vad är hjärtstartarregistret?... 4 4. Totalt antal hjärtstartare som är registrerade i

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 2008-04-04!JusfeIQ{ 26 rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 68 Svar på motion av Tage Gripenstam, Kerstin Lundgren och Leif Holmberg, alla c. "Mobil miljöstation

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktdebiterad avfallstaxa. En studie om vad ett införande av vikttaxa skulle kunna innebära för Luleå kommun.

EXAMENSARBETE. Viktdebiterad avfallstaxa. En studie om vad ett införande av vikttaxa skulle kunna innebära för Luleå kommun. EXAMENSARBETE 2010:06 YTH Viktdebiterad avfallstaxa En studie om vad ett införande av vikttaxa skulle kunna innebära för Luleå kommun Maria Hörnfeldt Luleå tekniska universitet Yrkestekniska utbildningar

Läs mer

4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.

4)-(3&/4, ,%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF. 4 04 4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(*,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.JMKÚTUSBUFH Kontorspapper och tidningar Strimlat papper får inte ligga

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack.

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Ny insamling för villor i Norrköping Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Nu ökar vi servicen för dig, för miljön Senast det skedde en stor förändring som rörde hämtningen

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Lagrådsremiss. Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 mars 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Avfallsplan BERGS KOMMUN. för 2003-2006. Antagen av kommunfullmäktige 97 2002 11-19

Avfallsplan BERGS KOMMUN. för 2003-2006. Antagen av kommunfullmäktige 97 2002 11-19 Avfallsplan för BERGS KOMMUN 2003-2006 Antagen av kommunfullmäktige 97 2002 11-19 FÖRORD Restprodukter har alltid uppstått runt omkring oss människor. Mängden har dock under vår senaste tidsperiod ökat

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier

Avfallsanläggningar och avslutade deponier Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier Avfallsplan 2011-2015 för 2010-12-01 SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 Ystads kommun 90.300 Brännbart industri-

Läs mer