Väg 363 Hissjövägen. N Kullavägen. Västerslätt. E12 Vännäsvägen. Tvärvägen. Backenvägen. Kungsänget. Grustag/Sandtag. Travbanevägen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 363 Hissjövägen. N Kullavägen. Västerslätt. E12 Vännäsvägen. Tvärvägen. Backenvägen. Kungsänget. Grustag/Sandtag. Travbanevägen."

Transkript

1 2 Bakgrund och motiv Vägarnas funktion Transportsystemet är av väsentlig betydelse för näringslivet och för att förbättra människors livskvalitet. Transportsystemet har avgörande betydelse för människors tillgång till arbetsplatser, service samt kulturoch fritidsutbud. En god tillgänglighet och en hög transportkvalitet är också viktiga för näringslivets utveckling. Allt snabbare förändringar på arbetsmarknaden kräver större arbetsmarknadsregioner med snabba och säkra transporter. Vägtransportsystemet är och kommer under överskådlig tid att vara den dominerande delen av transportsystemet. Samtidigt som vägtransportsystemet har en mycket stor betydelse medför trafiken svåra problem bland annat för människors hälsa och säkerhet. Det är därför viktigt att åstadkomma ett effektivt och miljöanpassat transportsystem som också är ett viktigt led för att uppnå och efterleva de miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer som antagits av Sveriges riksdag. Transportsystemet är också avgörande i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling på nationell, regional och lokal nivå (sett ur social, ekonomisk som ekologisk synvinkel). transporter av skogsråvaror sker från inlandet till industrier vid kusten. I andra riktningen, från hamnen i Holmsund till Västerbottens inland kommer stora mängder av brandfarliga vätskor. Såväl E4 som E12 är, som huvudvägar för regionens gods- och persontransporter och huvudleder i stadens trafiknät, också mycket viktiga ur regional och lokal synvinkel. Väg 554 Klabböle N Kullavägen Västerslätt E12 Vännäsvägen Klockarbäcken Tvärvägen Kungsänget Travbanevägen Väg 363 Hissjövägen Backenvägen ind. omr. Böle Riksvägen Ny godsbangård E4/E12 Teg E4 Väg 364 Kolbäcksvägen Tillväxtorten Umeå har stor betydelse för utvecklingen i hela norra Sverige och för att möjliggöra fortsatt tillväxt i Umeå måste transportsystemet utformas så att en god funktion, säkerhet och miljö kan säkerställas. E4 kan beskrivas som ryggraden i det förgrenade nätverk av vägar som täcker landet. I sin nord-sydliga sträckning är den avgörande för utvecklingsmöjligheterna för stora delar av Norrland, norra Norge och norra Finland. E4:an kommer att få en förstärkt roll i ett allt mer integrerat Europa. E12 är på motsvarande sätt viktig för de öst-västliga förbindelserna mellan de norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt mellan Västerbottens kustregion och inlandet. Omfattande Väg 512 Väg 526 Skravelsjö Nuvarande vägsystem/nollalternativ. E4 Röbäcksslätten E12 E12 Väg 531 Bakgrund 5

2 Brister och problem Två tungt trafikerade Europavägar korsar varandra mitt i centrala stan i Umeå och har dessutom gemensam sträckning längs den så kallade centrumfyrkanten. Detta leder till ett antal brister och problem. De allvarligaste av dessa rör framför allt: Framkomligheten/Tillgängligheten Hälsan Säkerheten Framkomlighet/tillgänglighet På Västra Esplanaden, den centrala delen av nuvarande E 4 mellan älven och järnvägen och som även utgör genomfart för E12, varierade trafiken mellan och fordon per årsdygn år Trafiken på E12:an strax väster om anslutningen till E4:an uppgick till närmare fordon. Dessa trafikmängder förorsakar stora framkomlighetsproblem särskilt på Västra Esplanaden. Under rusningstrafik är de tre genomgående körfälten och flertalet av körfälten för svängande trafik helt belagda och väntetiderna i korsningarna är långa. För trafik norrifrån sträcker sig köerna ofta upp till Hagaskolan och ibland ända upp till Ersboda. Det senare innebär kölängder på cirka två kilometer. För trafik söderifrån sträcker sig dubbla köer vanligtvis ut över Tegsbron och ytterligare drygt hundra meter längre söderut. Redan med dagens trafikmängder uppstår således problem med framkomligheten i form av långa köer under de mest belastade timmarna. Problemen med framkomligheten hämmar tillgängligheten till centrum, resecentra, hamnen, flygplatsen etc. Den bristande framkomligheten drabbar även kollektivtrafiken. Till exempel utgör korsningen mellan E4:an och Skolgatan (som är det stora busstråket i öst-västlig riktning) ett stort problem för busstrafiken. Även transporterna till och från industrierna som exempelvis Volvo och Obbola påverkas av den bristande framkomligheten. Kolbäcksbron, som öppnades för trafik i september 2001, kommer att medföra en trafikavlastning av centrala stan. Det blir emellertid i första hand Kyrkbron som får en trafikavlastning och i andra hand Tegsbron samt Västra Esplanaden. Enligt prognoserna kommer trafiken i Umeå att öka med cirka 40 % fram till år Denna beräknade trafikökning beror till hälften på en förväntad befolkningstillväxt och hälften på socioekonomiska faktorer som exempelvis ökad biltillgänglighet för kvinnor samt äldre män. Trafiktillväxten medför att flödena på Västra Esplanaden förväntas öka till cirka fordon per årsdygn år 2015 (trots tillkomsten av Kolbäcksbron). Motsvarande trafikmängd på E 12:an blir nära Dessa kraftigt ökade trafikmängder kommer att förstärka framkomlighetsproblemen i centrum av Umeå. Hälsa Biltrafiken påverkar människors hälsa dels genom buller, vibrationer och luftföroreningar dels genom att trafiklederna och dess trafik skapar barriärer i samhället. I Umeå bedöms luftföroreningarna tillsammans med barriäreffekterna vara det största problemet. Längs Järnvägsallén har de senaste åren uppmätts halter av kvävedioxid som vida överskrider gällande gränsvärden och kommande miljökvalitetsnormer. De uppmätta värdena kan jämföras med de värden som uppmäts vid de mest belastade gatorna i landets storstäder (SCB, Statistiska meddelanden MI 24 SM 0001). För svenska tätorter som helhet kan konstateras att luften avseende kvävedioxid blivit bättre under senare år trots ökad trafik. Denna förbättring har uppnåtts tack vare att en allt större del av bilparken utrustats med katalytisk avgasrening. Även i Umeå kan en viss förbättring av luftkvalitén konstateras men förbättringen ligger här på en klart lägre nivå. Detta trots att man i Umeå även gjort andra satsningar för att förbättra luftmiljön t ex etanoldrift av lokalbussarna. Att förbättringen av luftmiljön i Umeå är så liten beror troligen på att Umeå har haft en kraftig befolkningstillväxt och därmed en större trafiktillväxt än flertalet andra städer. Förmodligen har även de lokala meteorologiska förhållandena med inversion e t c haft betydelse i sammanhanget. På senare tid har hälsoriskerna med andra luftföroreningar såsom bensen och partiklar uppmärksammats allt mer. Även för dessa ämnen visar mätningar i Umeå på höga värden. Enligt mätningar vid Västra Esplanaden uppgick partikelhalten 70 µg/m 3 (98-percentil med dygn som medelvärdestid ) under perioden 1 september augusti Enligt gällande miljökvalitetsmål får halten av partiklar inte överstiga 40 µg/m 3 (aritmetriskt medelvärde) från och med 1 januari En stor del av partiklarna kommer från slitage av vägbana, däck och bromsar samt från friktionsmaterial (sand och stenflis). En förbättring av fordonsparken (katalytisk avgasrening) påverkar därför inte föroreningshalterna av partiklar i lika stor utsträckning som för kvävedioxid. Den förväntade trafikökningen på 40 % kommer troligen att medföra att luftmiljön i de centrala delarna av Umeå totalt sett inte kommer att förbättras fram till år 2015 trots den kontinuerliga förbättringen av fordonsparken. Säkerhet Såväl E4 som E12 har på delarna genom centrala Umeå en utformning som medför stora brister i trafiksäkerhetsstandard. Faktorer som bidrar till detta är bland annat att det är tätt mellan korsningarna. Dessutom saknas planskilda passagemöjligheter för oskyddade trafikanter längs delar av vägavsnitten. En stor del av de redovisade trafikolyckorna utgörs av upphinnandeolyckor med i många fall wiplash - skador som följd. Sammanfattningsvis är E4/E12 på delarna genom Umeå mycket olycksbelastade. En bidragande orsak till detta kan vara blandningen mellan övergripande trafik med höga krav på framkomlighet och trafik med lokala mål samt det stora inslaget av tung trafik. De olyckor som inträffar här utgör en mycket stor del av de trafikolyckor med personskador som inträffar i Umeå tätort. Även i ett nationellt perspektiv är dessa vägar mycket olycksbelastade och ingår i den så kallade 100-listan över trafikfarliga vägavsnitt. (I kapitel 5 Förutsättningar redovisas fördjupade beskrivningar av bristerna och problemen). 6 Bakgrund

3 3 Ett stort antal alternativa lösningar med nya mer eller mindre avlastande trafikleder (E12, E4 m fl) har prövats (perioden ) med syfte att långsiktigt förbättra trafikmiljön i Centrum m fl områden. Systemlösningar med ny E12 söder alternativt norr om staden och med E4 öster alternativt väster om staden har prövats i Vägverkets lokaliseringsutredningar och kommunens trafikplanearbete under perioden Avlastningseffekten i Centrum har helt naturligt visat sig vara störst för vägsträckningar omedelbart utanför centrala stadsområdet och avtar ju mera perifert läge som väljs. Centrumnära sträckningar innebär genombrott i befintliga bostadsområden med stora intrång och höga byggnadskostnader som följd. Sträckningar längre ut från centrum ger mindre konflikter med bostadsområden och mindre intrång i jordbruksmark och välutnyttjade rekreationsområden. De mer externt lokaliserade sträckningarna skapar dock stora omvägar för den trafik som avses nyttja vägen, och avlastningseffekterna i centrala staden blir mindre. Dessa alternativ erfordrar utbyggnad av ny väg på längre sträckor. Efter ett omfattande utredningsarbete enades Vägverket och kommunen om en systemlösning för E4 och E12. Systemlösningen tillstyrktes också av Länsstyrelsen. En utbyggnad påbörjades. Hösten 2000 invigdes en ny E12 förbindelse till Obbola och Holmsund. En bro över Umeälven i Kolbäcksvägens förlängning invigdes under september Vägverket Region Norr upprättade en arbetsplan för ny E12 väster om nuvarande E4 som en del i ovannämnda systemlösning. Bedömningen var att detta alternativ var en rimlig avvägning mellan intrång och den trafikavlastning av centrum som eftersträvas. Arbetsplanen fastställdes av Vägverket i juni Fastställelsebeslutet överklagades till regeringen, som biföll besvären i sitt beslut den 4 mars Regeringen ansåg att det föreslagna vägbyggnadsprojektet inte på ett avgörande sätt förbättrar trafiksituationen i Umeå; vägbyggnadsprojektet skulle medföra omfattande intrång i - områden av stor betydelse för jordbruket, - miljöer med höga naturvärden. Som en följd av regeringens beslut inleddes därför 1999 en översyn av planeringsförutsättningarna och tidigare föreslagna lokaliseringar av ny E4 och E12 i Umeå. Översynen gjordes i form av en förstudie vars syfte var att klarlägga förutsättningarna för den fortsatta planeringen och de intressekonflikter som projektet kan orsaka. Samråd skedde med länsstyrelsen, kommunen och de ideella föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att ta tillvara naturskydds- eller miljöintressen samt med den allmänhet som kan antas bli särskilt berörd. Denna omstart som inleddes i september 1999 med en förstudie benämns Umeåprojektet 2. Umeåprojektet 1 är de nu avslutade utbyggnaderna av ny E12 till Holmsund respektive Kolbäcksbron. Vägverket överlämnade sommaren 2000 Förstudien/ Förslagshandlingen till Länsstyrelsen för beslut om projektets olika vägnätsalternativ kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. 4. Länsstyrelsen konstaterade i sitt beslut i september 2001 att de åtgärder som föreslås ger enligt utredningsmaterialet positiva effekter på miljösituationen i centrala Umeå men kan också komma att innebära betydande negativa effekter för andra miljöintressen. Vägverket Region Norr tog efter länsstyrelsens beslut att objektet kan medföra betydande miljöpåverkan beslut om att en vägutredning skall upprättas vägutredningen skall behandla de alternativa vägsystem som redovisas i förstudien. Arbetet med att upprätta en vägutredning inleddes hösten 2000 med den så kallade skissfasen. Skissfasen avslutades med en rapport benämnd Underlag för utökat samråd med miljökonsekvensbedömning (april 2001). I skisshandlingen, som remissbehandlades under maj 2001 föreslår Vägverket Region Norr att samtliga alternativ studeras vidare i förslagsfasen med särskilda fördjupningar på: Alternativ 1K Alternativ 2 Alternativ 5/6 Vägverket föreslår dessutom att en ombyggnad av Kolbäcksvägen samt av nuvarande E12 väster om E4:an även skall studeras för alternativen 2, 3, 4, 5 och 6 (detta skall ses i ett samhällsekonomiskt perspektiv och är således inget ställningstagande i finansieringsfrågan). Vägverket föreslår vidare att en mer rakt nord-sydlig sträckning av den västliga länken i alternativ 2 skall studeras. Under sommaren och hösten 2001 har vägutredningens miljökonsekvensbeskrivning upprättats och inlämnats till Länsstyrelsen för godkännande. Länsstyrelsen beslutade den 28 november år 2001 att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen. 7

4 De vägnätsalternativ som redovisades i förstudien och som låg till grund för vägutredningens skissfas är följande: Nollalternativet Nollalternativet är lika med det vägsystem som finns hösten 2001 då Kolbäcksbron tagits i bruk. Alternativ 1 Ombyggnad Vännäsvägen/E12 byggs om till mötesfri väg på delen Kullavägen E4 och förses med trafiksäkra korsningspunkter i form av trafikplatser eller cirkulationsplatser. E4:an blir fyrfältig på delen genom staden till och med anslutningen av Kolbäcksvägen. Under Västra Esplanaden byggs en tunnel för genomgående trafik. Alternativ 1K Ombyggnad Kolbäcksvägen breddas till mötesfri fyrfältsväg. Kolbäcksvägen nyttjas tillsammans med den nya Kolbäcksbron som ny E4. För den nuvarande E4-genomfarten genomförs åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt minska barriäreffekterna. Vännäsvägen E12 byggs om på samma sätt som i alternativ 1. Alternativ 2 Ny sträckning för E4 byggs från norra delen av Stöcksjö via Skravelsjö och en ny bro byggs över Ume älv strax nedströms Baggböle till Vännäsvägen/E12. På delen mellan älven och Vännäsvägen redovisas två alternativa sträckningar: Väster respektive öster om Prästsjön. Norr om Vännäsvägen fortsätter den nya leden väster om Västerslätt och passerar Hissjövägen med en planskild korsning. Därefter passeras SJ/järnvägen strax norr om den planerade nya godsbangården och vidare över gamla I 20:s övningsområde, för att sedan ansluta till nuvarande E4 i Ersboda. Den nuvarande E4:an byggs om till fyra körfält på delen mellan Ersboda och anslutningen av Kolbäcksvägen. Alternativ 3 Ny E4/E12-förbindelse byggs ut från nuvarande väg E4 på Röbäcksslätten. På delen mellan E4:an och Riksvägen ligger vägkorridoren sydväst om Degernäsbäcken. Därefter följer detta alternativ Riksvägen och Skravelsjövägen på en sträcka av cirka en km. Väster om Röbäck är korridoren lokaliserad till grustagen väster om Travbanevägen. Umeälven passeras nedströms Baggböle. Norr om älven är alternativ 3 identiskt med alternativ 2. Alternativ 4 Nybyggnad E4 lokaliseras till Kolbäcksvägen på samma sätt som i alternativ 1K. En ny förbindelse byggs mellan Vännäsvägen och nuvarande E4 i Ersboda. Nuvarande E4 byggs om fram till korsningen med Kolbäcksvägen på samma sätt som i alternativ 2. Alternativ 5 Ny E4/E12-förbindelse bygg ut från nuvarande väg E4 på Röbäcksslätten. Vägförslaget följer Degerbäckens västra sida, ända upp till Ume älv. Älven passeras strax nedströms travbanan. Efter passagen av älven går vägen in i en tunnel under Kungsängetområdet. Tunneln mynnar strax innan vägen ansluter till nuvarande Vännäsvägen/ E12. Från Vännäsvägen fortsätter den nya leden vidare norrut över Västerslätt. Därefter passeras Hissjövägen planskilt i ungefär samma läge som alternativ 2 och 3 och följer sedan alternativen 2 och 3 fram till korsningen med Kolbäcksvägen. Alternativ 6 Ny E4/E12-förbindelse byggs ut från nuvarande E4 vid SLU:s försöksanläggning på Röbäcksslätten. Vägförslaget går i en båge norr om SLU och ansluter till Riksvägen vid Degernäsbäcken. Alternativet följer sedan Riksvägen och Skravelsjövägen österut och vid Travbanevägen dras vägen intill grusgropen väster Travbanevägen. Älven passeras strax uppströms travbanan och fortsätter därefter i en tunnel under Kungsängetområdet. Från och med tunneln till korsningen av Kolbäcksvägen är detta alternativ lika med alternativ 5. På denna utredningsnivå (Vägutredning) studeras korridorer med en bredd på ca 0,5 till 1 km. I vidstående skisser representeras vägkorridorerna av linjer. Linjebredden motsvarar i verkligheten en bredd på ca 50 meter. Alternativ 1 Alternativ 3 8

5 Enligt Vägverkets beslut över skisshandlingen skall förslagshandlingen, utöver de nu presenterade sju systemalternativen, även innehålla variant av alternativ 2 med mer nord-sydlig sträckning. Denna variant, alternativ 2 C (tidigare benämnd Svansen av kommunen), kopplas till E4:an vid Ansmark, drygt 6 km söder om Stöcksjö. Under ett sent skede av förslagsfasen har Umeå kommun fört fram ytterligare en variant av alt 2, som här benämns alternativ 2 B (nedan). Alternativ 1K Alternativ 2 Alt 5 Alt 5 Alt 6 Alt 6 2B 2C Alternativ 4 Alternativ 5 och 6 Alternativ 2B och 2C 9

6 Enligt redovisningen på föregående sidor skall förslagshandlingen utöver nollalternativet behandla nio systemalternativ. Vidare skall ombyggnad av Kolbäcksvägen samt E12 väster om E4:an studeras även för alternativen 2, 3, 5 och 6. För Kolbäcksvägen (den Östra Länken) redovisas två ombyggnadsalternativ: Tillåten hastighet 70 respektive 90 mk/tim. Beaktas alla varianter blir därför antalet systemalternativ mycket stort. Därmed skulle beskrivningar av alternativ och dess konsekvenser bli mycket svåröverskådliga om redovisningen baseras på systemalternativ. Flertalet av systemalternativen innehåller en öslig, en nordlig, en västlig samt en central länk. Trafikprognoserna visar att det inte kommer att bli någon väsentlig skillnad i trafikmängd på respektive länk om dessa länkar ingår i alternativ 2, 3, 4, 5 eller 6. Konsekvenserna av en nordlig länk eller en västlig länk blir därför i huvudsak oberoende av i vilket systemalternativ respektive länk ingår. Sammanfattningsvis baseras därför redovisningen i denna handling (vägutredningens förslagshandling) på länkar. Handlingen behandlar följande länkar med varianter: Länk Östra Länken Variant Standard 90 km/tim Standard 70 km/tim Norra Länken Nybyggnad västlig variant Nybyggnad östlig variant Ombyggnad av E12 (Vännäsvägen) Västra Länken Enligt systemalternativ 2 Enligt systemalternativ 2B Enligt systemalternativ 2C Enligt systemalternativ 3 Enligt systemalternativ 5 Enligt systemalternativ 6 Centrala Länken 10

Innehåll: Sammanfattning Vägutredning Alternativa E4- och E12-förbindelser vid Umeå Januari Organisation Syfte... 2

Innehåll: Sammanfattning Vägutredning Alternativa E4- och E12-förbindelser vid Umeå Januari Organisation Syfte... 2 Innehåll: Organisation... 2 Syfte... 2 Vilka är problemen?... 3 Vilka är målsättningarna?... 4 Finns det alternativ till nybyggnad?... 5 Vilka alternativ har studerats... 6 Vägverkets ställningstagande

Läs mer

11 Ställningstaganden

11 Ställningstaganden 11 1. Ärendets gång 2. Målsättningar för projektet 3. Uppfyllande av målsättningar 4. Överväganden 5. 11.1 Ärendets gång De problem som de båda tungt trafikerade vägarna E4 och E12 förorsakar i Umeå, särskilt

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg Publikation 2004:63 VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg En utredning om utbyggnad av väg genom eller förbi Tullinge Underlag för dig som vill bidra med synpunkter på ovanstående vägutredning April

Läs mer

N Kullavägen. Västerslätt. E12 Vännäsvägen. Tvärvägen. Kungsänget. Klabböle Grustag/Sandtag. Travbanevägen. Grustag/Sandtag.

N Kullavägen. Västerslätt. E12 Vännäsvägen. Tvärvägen. Kungsänget. Klabböle Grustag/Sandtag. Travbanevägen. Grustag/Sandtag. 5 na behandlas under följande delrubriker:.1 Nuvarande vägsystem.2 Geotekniska förutsättningar.3 Miljö.4 Hälsa.5 Hushållning med naturresurser.6 Trafik och trafikanter.7 Markanvändning N Kullavägen Västerslätt

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

6 Alternativa åtgärder

6 Alternativa åtgärder 6 Alternativa åtgärder Sammanfattning När Vägverket identifierat ett problem i vägsystemet prövar Vägverket först alla möjligheter att lösa de konstaterade bristerna inom befintligt vägsystem. Inledningsvis

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

TRV 2010/21681 A. Umeåprojektet Beslutshandling Västra länken

TRV 2010/21681 A. Umeåprojektet Beslutshandling Västra länken TRV 2010/21681 A Umeåprojektet Beslutshandling Västra länken Förord I Umeåprojektet är Västra länken en etapp som innebär att ringleden färdigställs och den västliga kopplingen etableras främst mot E12

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

ALTERNATIVA PLACERINGAR AV BUSSTATION I BROBY

ALTERNATIVA PLACERINGAR AV BUSSTATION I BROBY PM ALTERNATIVA PLACERINGAR AV BUSSTATION I BROBY SLUTRAPPORT 2017-10-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIG BUSSTATION... 3 2.1 TÄNKBARA BUSSKÖRVÄGAR... 4 2.2 KOMMENTARER... 4 3 NY BUSSTATION

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg Ramböll Sverige AB PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun Koncept Göteborg 2009-04-07 Skövde kommun PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden. Datum 2009-04-07 Uppdragsnummer

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut 2 Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte Den planerade utbyggnaden av handelsområdet Marieberg bedöms försämra dagens redan ansträngda väginfrastruktur. Trafiken bedöms främst öka på väg 571, mellan området

Läs mer

1980-talet Umeåprojektet ska byggas för att:

1980-talet Umeåprojektet ska byggas för att: Umeåprojektet 2016 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att flytta ut trafik

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Trafikering

Trafikering Huddinge kommun planerar för en utbyggnad av Gräsvretens industriområde och en ny in-och utfart till området. Kommunen behöver stöd med att bedöma trafikmängder till och från det planerade området, få

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Hastighetsdämpande åtgärder vid Bergsgatan/Almbacksgatan samt Bergsgatan/Monbijougatan TN

Hastighetsdämpande åtgärder vid Bergsgatan/Almbacksgatan samt Bergsgatan/Monbijougatan TN Malmö stad Fastighets- och gatukontoret 1 (7) 2019-04-15 Tjänsteskrivelse Vår referens Marie Lindeberg Sekreterare marie.lindeberg@malmo.se Hastighetsdämpande åtgärder vid Bergsgatan/Almbacksgatan samt

Läs mer

Renare luft i Umeå. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Tillsammans tar vi stegen mot en renare luft!

Renare luft i Umeå. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Tillsammans tar vi stegen mot en renare luft! Renare luft i Umeå Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Tillsammans tar vi stegen mot en renare luft! Höga halter av luftföroreningar i Umeå Idag är luften

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Trafikutredning Hallerna, Stenungsund Utredning rörande övergripande trafikförsörjning på Hallerna

Trafikutredning Hallerna, Stenungsund Utredning rörande övergripande trafikförsörjning på Hallerna Trafikutredning Hallerna, Stenungsund Utredning rörande övergripande trafikförsörjning på Hallerna Beställare: Stenungsunds kommun 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Kristina Hellström Konsult:

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5.

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5. Inledning Denna beslutshandling innehåller en sammanfattning av den vägutredning och miljökonsekvensbeskrivning som finns redovisad i rapporten "Samrådshandling 2006-12". För mer detaljerade beskrivningar

Läs mer

Trafikutredning detaljplan Gärestad 1:13 m.fl.

Trafikutredning detaljplan Gärestad 1:13 m.fl. -14 UPPDRAG Detaljplan Gärestad 1:13 UPPDRAGSNUMMER 3840317000 UPPDRAGSLEDARE Anna Magnusson UPPRÄTTAD AV Daniel Henricson DATUM REVIDERAD 2018-02-13 Trafikutredning detaljplan Gärestad 1:13 m.fl. Bakgrund

Läs mer

Bilaga 5 Trafikanalys

Bilaga 5 Trafikanalys Bilaga 5 Trafikanalys Generellt Allmänna uppgifter återfinns i förstudiens huvudrapport. Studerade scenarion För att kunna bedöma föreslagets effekt på restiden, krävs en detaljerad förståelse av trafiksituationen

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Utökat samråd Maj 2005 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN INLEDNING Om uppdraget Tyréns AB utreder på uppdrag av Stora Enso Fors AB

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

En styrgrupp med representanter för Vägverket Region Norr, Länsstyrelsen samt Umeå kommun bevakar bland annat att avtal och direktiv följs.

En styrgrupp med representanter för Vägverket Region Norr, Länsstyrelsen samt Umeå kommun bevakar bland annat att avtal och direktiv följs. December 2000 Beslutshandling Innehållsförteckning Sid Organisation Medverkande Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Bakgrund och motiv 6 2.1 Tidigare utredningar och beslut 2.2 Vägarnas funktion 2.3 Brister

Läs mer

PM Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna

PM Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna Pernilla Troberg Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm PM 2017-12-13 Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna I följande PM redovisas beräknade halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen

FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen Handläggare: Peter Sartorius Dnr: FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen 1. Bakgrund Gatu- och parkavdelningen har av Mark och exploateringsenheten

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan rgs- gsbe en oväg Häls in Flemn lede Södertörnsleden VÄGFÖRSLAG 3 Flemingsberg stn Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan Flemingsbergsleden PLAN +40 +40 +30 +30 +20 +20 +10 +10 5/500 6/000 6/500 7/000 7/500 PROFIL

Läs mer

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1 Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 104 23 38 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl

Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl 1(111) Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl Aktuell trafikutredning redovisar trafikmiljön vid Karossen 5, dess påverkan av föreslagen detaljplan samt förslag på åtgärder. 2(11) Bakgrund...

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Projekt väg E 45, delen Agnesberg Älvängen Objektnummer: 85542760 Skede: Bygghandling/Produktion Datum: 2009-05-28 1(5) 1. Bakgrund Vägverket Region

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Beslut Datum

Beslut Datum Arkivbeteckning 1(6) Trafikverket Leif Strinnholm Storgatan 60 903 30 UMEÅ Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga Västra länken, del 1, väg E12, Röbäck - Röbäcksdalen inom Natura 2000-området Umeälvens

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2.

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Ekerö kommun

Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Ekerö kommun Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Beställare: Box 205 178 23 Ekerö Beställarens representant: Emelie Greiff Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Karl Grankvists väg 1A

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken. Indragning av väg 801 och 844. Samrådshandling

E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken. Indragning av väg 801 och 844. Samrådshandling E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken Indragning av väg 801 och 844 Samrådshandling 2016-11-28 Presentation Jonas Danielsson, Projektledare Trafikverket Gabriella Strand, Projektingenjör

Läs mer

Planerade investeringsåtgärder

Planerade investeringsåtgärder Planerade investeringsåtgärder Förbifart Yttermalung Dala-Järna Vansbro Cirkulationsplatser Falun Lönnemossa - Klingvägen Trafikplats Tuna Borlänge Djurås Cirkulationsplatser Borlänge Hofors genomfart

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten Samrådshandling 2017-05-05 Dnr: MK BN 2017/00186 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Plan: Detaljplan för genomfart Mora Läge för plan: se karta

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG

SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-16 SAMRÅDSUNDERLAG Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför upprättande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för planerad vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken samt omprövning

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Region Hallands synpunkter på rapporten Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Region Hallands synpunkter på rapporten Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Datum Diarienummer 2012-03-21 RS120115 Regionkontoret Josefin Selander Avdelningschef, infrastruktur 035-17 98 25 Trafikverket Region Hallands synpunkter på rapporten Transportsystemets behov av kapacitetshöjande

Läs mer

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ ra04s 2011-02-17 RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ Trafikverket Region Nord Umeå Västra länken Uppdragsnummer 2391971 Resultat av trafikprognoser och samhällsekonomiska

Läs mer

Planläggningsbeskrivning

Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2015-11-03 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

4 Tänkbara åtgärder. 4.1:1 Prognos för totalt trafikflöde år 2020, nollalternativ.

4 Tänkbara åtgärder. 4.1:1 Prognos för totalt trafikflöde år 2020, nollalternativ. 4 Tänkbara åtgärder Utifrån system- och bristanalysen och tidigare genomförd förstudie och vägutredning redovisas i detta kapitel förslag till åtgärder. Förslagen ställs mot ett nollalternativ som är referensram

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Arbetsplan Umeåprojektet - Västra Länken, entreprenad 9 Väg E12, delen Röbäcksdalen - Röbäck

Miljökonsekvensbeskrivning Arbetsplan Umeåprojektet - Västra Länken, entreprenad 9 Väg E12, delen Röbäcksdalen - Röbäck Miljökonsekvensbeskrivning Arbetsplan Umeåprojektet - Västra Länken, entreprenad 9 Väg E12, delen Röbäcksdalen - Röbäck Umeå kommun, Västerbottens län 2010-12-21 Kompletterad 2011-02-03 Objekt: 8211524-12

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen

Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen 4 PROJEKTMÅL 4.1 Övergripande mål Vägverket har regeringens uppdrag att sköta det statliga vägnätet och ta ett övergripande ansvar för vägtrafiken. Inriktningen har lagts fast i ett övergripande transportpolitiskt

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Trafik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Trafik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: M Young Dokumentdatum:

Läs mer

Östra Kyrkogatan Kyrkbron. Storgatan. Västra Esplanaden Tegsbron E4/E12

Östra Kyrkogatan Kyrkbron. Storgatan. Västra Esplanaden Tegsbron E4/E12 MILJÖKVALITETSNORMERNA OCH UMEÅPROJEKTET 2 Alternativa E4- och E12-förbindelser vid Umeå Juli 2004 Östra Kyrkogatan Kyrkbron E4 E12 Vännäsvägen Järnvägsallén Nygatan Storgatan Västra Esplanaden Tegsbron

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Vale 17 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Vale 17 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2016/01122 Datum: 2016-11-08 Handläggare: Nelli Nilsson för fastigheten Vale 17 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Beslut BESLUT (6) Region Väst, Anders Mikaelsson, VY Äb 2002-07-02

Beslut BESLUT (6) Region Väst, Anders Mikaelsson, VY Äb 2002-07-02 Region Väst, Anders Mikaelsson, VY Äb PP 20-.N 99:3051 (6) Objekt: Vägutredning rör väg 168, Marstrand -Kungälv, delen vid Tjuvkil Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Objekt nr: 4190 Beslut Bakgrund

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN: Västsvenska paketet

ETT SAMARBETE MELLAN: Västsvenska paketet ETT SAMARBETE MELLAN: Västsvenska paketet Västsvenska paketet framtidens transportsystem Trängselskatt i Göteborg minskad trängsel, bättre miljö och finansiering av Västsvenska paketet Innehåll: - Varför

Läs mer

PM Omledningsvägar för E22 Kalmar-Västervik, delen Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Projektnummer: V

PM Omledningsvägar för E22 Kalmar-Västervik, delen Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Projektnummer: V PM Omledningsvägar för E22 Kalmar-Västervik, delen Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län 2013-05-14 Projektnummer: V87 833 333 Dokumenttitel: PM Omledningsvägar Skapat av: Jens Thuresson Dokumentdatum:

Läs mer

SCENARIO VÄLSVIKEN. Karlstad trafikmodell

SCENARIO VÄLSVIKEN. Karlstad trafikmodell SCENARIO VÄLSVIKEN Karlstad trafikmodell 2017-05-16 SCENARIO VÄLSVIKEN Karlstad trafikmodell KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10

Läs mer

22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län,

22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län, 0 50 100 200 Meter Bild 5.3 Exempel på möjlig utformning av cirkulationsplats 22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län, 8211979 5.4

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30)

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30) Förutsättningar Trafik Väg och trafik Skyltad hastighet på de berörda vägarna är 70 km/tim. Trafiken beräknas öka med cirka 1 % per år fram till år 2020. Bro över Karösundet Bron är byggd 1966 och har

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING E12 Röbäck Norra länken Umeå kommun, Västerbottens län. Yta för bild eller mönster

SAMRÅDSHANDLING E12 Röbäck Norra länken Umeå kommun, Västerbottens län. Yta för bild eller mönster SAMRÅDSHANDLING E12 Röbäck Norra länken Umeå kommun, Västerbottens län Vägplan val av lokaliseringsalternativ 2015-06-03 Projektnummer: 135178 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Box 809,

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer