VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING"

Transkript

1 VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Utökat samråd Maj 2005

2 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN INLEDNING Om uppdraget Tyréns AB utreder på uppdrag av Stora Enso Fors AB ny sträckning för väg 68, ny sträckning för länsväg 736 samt nytt läge för järnvägen förbi Fors. Den nya vägen avses få vägnummer 735. Arbetet syftar till att tillskapa ny industrimark för Fors kartongbruk. Att tillskapa mark för brukets fortsatta utbyggnad är nödvändigt för att företaget ska kunna moderniseras och utvecklas. Kartongbruket ligger idag inklämt mellan väg 68 och Forssjön i öster och stambanan/fors samhälle i väster. För att få tillgång till ny mark behöver nuvarande trafiksystem ses över och omprövas. I uppdraget ingår att förbättra vägarnas och järnvägarnas funktion, samt ordna en god trafikförsörjning av kartongbruket och samhället. En förstudie har tagits fram, ( Förstudie Väg 68 samt järnväg vid Fors, Avesta kommun, slutversion 29 april 2005 ). Under arbetet med förstudien har samrådsmöte hållits med Länsstyrelsen och Avesta kommun. Samråds- och informationsmöte har även hållits i Bruksrestaurangen, Fors den 3 maj Efter att alternativa järnvägssträckningar börjat diskuteras hölls ytterligare ett samråds- och informationsmöte i Bruksrestaurangen den 18 oktober Aktuell projektstatus Länsstyrelsen har fattat beslut om att ombyggnaden av väg 68 samt järnvägen kan antas innebära betydande miljöpåverkan, vilket föranleder ett utökat samråd. Det utökade samrådet ska ske med allmänheten, berörda organisationer och statliga myndigheter. Syftet med samrådet är att parterna ska få ge synpunkter på vägförslagets lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Dessutom ska innehållet och utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen kunna påverkas av samrådsparterna. Detta dokument är tänkt att fungera som underlag till det utökade samrådet. Dokumentet beskriver översiktligt projektets alla delar, även om samrådet formellt enbart avser vägutredningen. Övriga delar som beskrivs är arbetet med ny länsväg 735, den strategiska utvecklingsplanen samt tillståndsansökan för vattenverksamhet i Forssjön Den fortsatta processen Utbyggnaden av väg- och järnvägsanläggningar är helt beroende av om industrin kan få möjlighet att göra utfyllnad i Forssjön för en framtida kartongmaskin. Om inte detta är möjligt finns heller inte motivet att flytta väg 68. En process för att söka tillstånd för vattenverksamhet har därför påbörjats som syftar till att pröva förutsättningarna och möjligheterna för utfyllnad i Forssjön. Nedan visas processens olika moment och uppskattad tidsåtgång. Tidplanen redovisar när det kan vara möjligt att få fram handlingar, samt när det tidigast kan bli fråga om utbyggnad. För järnväg inkl bangårdar finns angivet utredning samtidigt med väg 68. Läge för järnvägen kommer att utredas antingen som eget ärende eller som inledande utredning i systemhandling/järnvägsplanen. Inom ramen för utredningen studeras var stambanan förläggs inom förstudiens västra korridor. Någon formell järnvägsutredning kommer inte att genomföras. Synpunkter kan lämnas skriftligen till Bo Bävertoft på Vägverket, t.o.m (23)

3 Aktivitet Produktionsökning Koncession Väg 68 Utredning Arbetsplan Järnväg inkl bangårdar Förstudie Systemhandling/järnvägsplan Byggnation Väg 735 Arbetsplan Byggnation Cykelväg Östanfors - Fors Anläggningsförrättning Byggnation Planarbeten för ny industrimark och väg Strategisk ÖPL Detaljplaner/bygghandlingar Utfyllnad Forssjön Vattendom Utfyllnadsarbeten... Kraftledningar Forssjön Vattendom Transformatorstation Förstudie Koncession/bygglov 3 (23)

4 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SAMMANFATTNING FÖRSTUDIENS KORRIDORER Alternativa sträckningar för väg Alternativa sträckningar för väg MILJÖ Förutsättningar Geografisk och tidsmässig avgränsning Väsentliga miljöaspekter som beskrivs i MKB Frågor KONSEKVENSER AV OLIKA TRAFIKSYSTEM STRATEGISKA UTVECKLINGSPLANEN Dagens brister och hinder för fortsatt utveckling Framtida förändringar BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR Riksväg Länsväg Järnväg ALTERNATIVA TRAFIKSYSTEM Alternativ C Genom Fors Alternativ D Bro i Forssjön Alternativ F Öst om Sjön ETAPPUTBYGGNAD Etapp Etapp (23)

5 SAMMANFATTNING Brukets utvecklingsbehov Stora Ensos kartongfabrik i Fors står inför stora investeringar, då man i framtiden avser att öka produktionskapaciteten samt att fortsätta utveckla nya produkter. Dagens bedömning är att det finns utrymme för en årlig produktionsökning på 4 % fram till Därefter förväntas produktionen öka med 2 % per år fram till Detta medför att produktionsvolymen skulle kunna öka från dagens ton till ton till år För att säkerställa att en långsiktig planering av Fors Bruk görs på ett optimalt sätt, vilket innebär att mark, lokaler och infrastruktur utnyttjas på bästa sätt, har en strategisk utvecklingsplan för området tagits fram.( Strategisk utvecklingsplan för Fors Bruk, februari 2005) Fram till 2007 sker investeringar i befintliga maskiner. Efter 2007 behöver verksamheten utökade ytor och nya byggnader. Behov av förändrad infrastruktur Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors (C), Bro i Forssjön (D-korridoren men med borttagen kulvert) samt Öst om sjön (F) anses bäst uppfylla projektmålen: - Att tillskapa markresurser för en god utveckling av kartongbruket - Att ordna en god trafikförsörjning av bruket och samhället - Att tillse en god trafikteknisk funktion och standard - Att planskilja väg och järnväg - Att minimera trafikens och vägens negativa inverkan på miljön. Länsväg 735 Dagens läge på länsväg 736 medför en begränsning för brukets planerade utbyggnad i ett första steg. Två alternativa vägsträckningar av länsvägen studeras inom förstudiens norra korridor. Väglinjerna skiljer sig åt i den östra delen av länsvägen där de passerar norr respektive söder om Bäckafors, (se bild 3.1). Den södra sträckningen är att föredra då den ger bättre kontakt mellan Östanfors och Fors jämfört med norra sträckningen samtidigt som den ger tillräckligt med ny mark för kartongfabriken under en överskådlig framtid. Den nya sträckningen på länsvägen avses få vägnummer 735. Järnväg Dagens läge på stambanan medför en begränsning av brukets expansion åt nordväst. En flytt av järnvägen är därför nödvändig för brukets fortsatta utveckling. Två alternativa sträckningar för järnvägen studeras inom förstudiens västra korridor. Idag sker inga av brukets inkommande godstransporter på järnväg, men detta planeras för i framtiden. Därför är det viktigt att ett nytt läge på stambanan även medger bra anslutningsmöjligheter till planerade industrispår. Planskildheter vid korsningar med väg föreslås i båda järnvägsalternativen för att höja säkerheten. Stambanans hållplats för regionaltåg vid brukets huvudentré föreslås flytta söderut. Övriga alternativ är inte förkastade, men anses för närvarande mindre troliga. 5 (23)

6 Alternativa trafiksystem Ett systemförslag med flyttad järnväg och länsväg har tagits fram för varje riksvägsalternativ för att illustrera möjlig expansion av bruket, möjliga tillfarter till bruket, tillgänglighet till Fors samhälle mm. De slutliga systemförslagen illustreras och beskrivs i kapitel 4. Se bilder Trafiksystemen kan byggas ut etappvis. I en första etapp flyttas länsväg 736 för att möjliggöra brukets första expansionsfas med större vedupplag och massalager mm. Även en första del av utfyllnaden i Forssjön görs för att ge plats åt utökat färdiglager samt ytterligare yta för uppställning av lastbilar, (se bild 5.1). En ny gång- och cykelförbindelse mellan Östanfors och Fors samhälle byggs, med planskild korsning med väg 68. I andra etappen flyttas järnvägen och bruket kan växa norrut. Nya industrispår byggs. Hållplatsen för regionaltåg flyttas längre söderut, med bättre kontakt till Fors samhälle. Miljöaspekter Utifrån de utpekade intressena har nedanstående aspekter bedömts som speciellt viktiga att beskriva i de olika alternativen. Väsentliga aspekter Genom Fors Buller för bostäder Påverkan på stadsbild Kulturmiljön vid Stora och Lilla Dicka Naturmiljön vid Forsån Bro i Påverkan på Forssjön, (speciellt Forssjön under byggtid) Kulturmiljön vid Stora och Lilla Dicka Buller vid Forssjön Öst om sjön Påverkan på rekreation Bullerspridningens påverkan på rekreation Vägens påverkan på viltstråk Buller vid enstaka bostadshus Kulturmiljön vid Stora och Lilla Dicka Övriga viktiga aspekter Forsån under byggtid Risker med farligt gods. Risker med farligt gods Påverkan på stadsbild Buller i Östanfors Påverkan på skogsbruk Viktiga frågor som kvarstår är bl.a. följande: Vilka områden är speciellt viktiga för rekreation? Hur rör sig viltet i området öster om Forssjön? 6 (23)

7 1 FÖRSTUDIENS KORRIDORER 1.1 Alternativa sträckningar för väg 68 A. Alternativ Västanfors Väg 68 lokaliseras väster om Fors samhälle. Vägen korsar stambanan planskilt i den norra och södra delen av den nya sträckningen. Alternativet valdes bort redan under förstudiearbetet. F. Alternativ Öst om sjön Vägen placeras öster om Forssjön och öster om Stora Halsjön. B. Alternativ genom Fors 1 Söder om bruket korsar vägen under stambanan. Norr om passagen med järnväg kommer vägen upp via ramp, för att nå markplanet i höjd med nuvarande plankorsning med väg 736 vid kartongbrukets huvudentré. Vägen förläggs till nuvarande växlingsspår, när dessa flyttas över till östra sidan av stambanan. (Alternativet konsekvensanalyserades med stambanan i nuvarande sträckning.) C. Alternativ genom Fors 2 Järnvägen parallellförflyttas i passagen mellan byn och bruket och förläggs till nuvarande växlingsspår. Norrut förläggs sedan stambanan i nytt västligt läge. Söderifrån följer väg 68 stambanan. Strax söder om bruket passerar vägen under de planerade industrispåren mot utlastningen, för att sedan nå markplanet i höjd med nuvarande plankorsning med väg 736. Vägen följer sedan järnvägens nya sträckning. (Alternativet konsekvensbeskrivs med stambanan i nytt västligt läge). D. Alternativ väg 68 i kulvert Väg 68 förläggs på bank i Forssjön. Söder om och fram till väg 736 (vid Östanfors) förläggs vägen i betongtunnel under markplanet, varefter den ansluter till sin nuvarande sträckning. Vägen lokaliseras så att den ger plats för ny kartongmaskin. Genom kulverteringen kan mark för brukets behov tas i anspråk österut. E. Alternativ Östanfors Vägen går delvis på bro delvis på bank genom Forssjön och öster om Östanfors och Stora Halsjön. Bild 1.1: Redovisning förstudiens alternativ. 7 (23)

8 1.2 Alternativa sträckningar för väg 736 För att tillskapa ny industrimark har i förstudien föreslagits två alternativa korridorer, en sydligt och en nordligt. Se bild 1.2. Södra korridoren Alternativet går i princip från nuvarande korsning med väg 68 över till väg 735, Garpenbergsvägen strax norr om Fors samhälle. I kombination med alternativ Östanfors förlängs alternativet till en tänkt trafikplats sydost om bebyggelsen i Östanfors. (Såsom pilen visar). Norra korridoren Alternativet förläggs till mark med relativt goda geotekniska förhållanden norr om Forsån och dess sankmarker. Bild 1.2: Alternativ för ny sträckning av länsväg (23)

9 2 STRATEGISKA UTVECKLINGSPLANEN Stora Ensos kartongfabrik i Fors står inför stora investeringar, då man i framtiden avser att öka produktionskapaciteten samt att fortsätta utveckla nya produkter. Dagens bedömning är att det finns utrymme för en årlig produktionsökning på 4 % fram till Därefter förväntas produktionen öka med 2 % per år fram till Detta medför att produktionsvolymen skulle kunna öka från dagens ton till ton till år För att säkerställa att en långsiktig planering av Fors Bruk görs på ett optimalt sätt, vilket innebär att mark, lokaler och infrastruktur utnyttjas på bästa sätt, har en strategisk utvecklingsplan för området tagits fram.( Strategisk utvecklingsplan för Fors Bruk, februari 2005) 2.1 Dagens brister och hinder för fortsatt utveckling Kartongbruket ligger idag inklämt mellan järnvägen/samhället och väg 68/Forssjön. Situationen har medfört att företaget hittills inte kunnat utvecklas på ett optimalt sätt. Tillkommande verksamheter har fått lokaliseras till den begränsade yta som finns tillgänglig mellan spår och väg. Idag bygger man huvudsakligen på höjden. Bristen på utrymme är mycket besvärande. Ett exempel på detta är att företaget har lager i Avesta på grund av platsbrist på industriområdet. Detta medför onödiga transporter till och från lagret med negativ påverkan på miljö, effektivitet och ekonomi. Ett problem är även att nuvarande växlingsspår för kartongbruket ligger på fel sida av stambanan, vilket gör att växlings- och rangeringsrörelser sker över stambanan. Kartongbruket är den enda intressenten som använder växlingsspåren på västra sidan av stambanan, förutom att tågtrafiken på stambanan använder extraspår för möten. Utrymmet för lastning av färdig produkt är mycket begränsat och ytterligare utrymme måste tillskapas för att säkerställa möjligheten för fortsatta produktionsökningar. 2.2 Framtida förändringar Fram till 2007 sker investeringar i befintliga maskiner. Efter 2007 behöver verksamheten utökade ytor och nya byggnader. Exempel på planerad tillkommande verksamhet är: - Utökat massalager - Större vedupplag - Utökat färdiglager - Ny Massafabrik - Utökat reningsverk - Mer plats för avfallshantering - Bättre utrymme för lossning av råvaruleveranser som pigmentkemikalier etc. - Förbättrat internt vägnät för ökad trafiksäkerhet inom området. På sikt planeras även för ny fastbränslepanna och utökat fastbränslelager, ny ångcentral samt en ny kartongmaskin. Lokaliseringen av kartongmaskinen kan komma att hamna parallellt med de befintliga maskinerna för att ligga i produktionslinjen. En utfyllnad i Forssjön är därför nödvändig och en viktig förutsättning för planläggningen i och runt bruket. För brukets del är finansieringen av trafikanläggningarna helt beroende av om en utfyllnad i Forssjön är möjlig och får utföras. 9 (23)

10 Bild 2.1: Tidplan för investeringar och utbyggnad av kartongfabriken. 10 (23)

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Bild 2.4: Karta över jordbruksmark

Bild 2.4: Karta över jordbruksmark 21 Näringsliv och sysselsättning Största arbetsplatsen i Fors är Stora Enso Fors Kartongbruk AB med ca 710 anställda. I övrigt finns Fors Bryggerier, barnomsorg, skola och äldrevård som arbetsplatser.

Läs mer

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg Publikation 2004:63 VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg En utredning om utbyggnad av väg genom eller förbi Tullinge Underlag för dig som vill bidra med synpunkter på ovanstående vägutredning April

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

1 BAKGRUND. På sikt planeras även för ny massafabrik, ny ångcentral samt i en framtid en ny kartongmaskin.

1 BAKGRUND. På sikt planeras även för ny massafabrik, ny ångcentral samt i en framtid en ny kartongmaskin. 11 1 BAKGRUND Brister och problem Stora Enso Fors kartongbruk ligger inklämt mellan järnvägen/samhället och väg 68/Forssjön. Situationen har medfört att företaget hittills inte kunnat utvecklas på ett

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan rgs- gsbe en oväg Häls in Flemn lede Södertörnsleden VÄGFÖRSLAG 3 Flemingsberg stn Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan Flemingsbergsleden PLAN +40 +40 +30 +30 +20 +20 +10 +10 5/500 6/000 6/500 7/000 7/500 PROFIL

Läs mer

Figur 12. Principskiss, södra korridoren

Figur 12. Principskiss, södra korridoren Södra korridoren innebär: Att det nya spåret läggs ihop med det befintliga spåret, för övrigt samma som norra. Västra stambanan kan behöva flyttas i sidled för att skapa utrymme. Utöver detta anordnas

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

9 Banverkets ställningstagande

9 Banverkets ställningstagande Regeringen har givit Banverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny järnväg på sträckan Umeå- Luleå, Norrbotniabanan. I Framtidsplanen finns tre miljarder anvisade för en första etapp av Norrbotniabanan

Läs mer

Planläggningsbeskrivning

Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2015-11-03 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Bild 5.8.5 Kulturhistoriska värden i Fors med omnejd 31 (105) Bebyggelsen inom vägutredningens påverkansområde Området runt Fors samhälle har under lång tid präglats av både jordbruk och bergsbruk. Fors

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Öppet hus/samråd E4 Kongberget- Gnarp /09

Öppet hus/samråd E4 Kongberget- Gnarp /09 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Öppet hus/samråd E4 Kongberget- Gnarp 2017-05-08/09 Agenda Inledning/presentation Historik kring projektet Projektmål Tidplan och samrådsprocess Studerade korridorer Samrådstid

Läs mer

Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8

Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8 Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8 Projektbeställare Projektledare Fredrik Nestor Camilla Bennet Datum 2016-11-23 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2016/0360 Innehållsförteckning

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) Sammanträdesdatum 2009-06-25 71 TE06-00271/31 Gång-, cykel- och ridväg utmed Höglandavägen Beslut Nämnden för Teknik godkänner ny sträckningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Sträckan Huvudsta Duvbo genom Solna, Sundbyberg och Stockholm Välkommen! Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för

Läs mer

Projekt Göteborg Borås

Projekt Göteborg Borås TMALL 0141 Presentation v 1.0 Projekt Göteborg Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 6 december 2016 Inledning Åsa Lindell, moderator Göteborg Borås, en

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station MinBaS Område 3 Rapport nr 3:2 Mineral Ballast Sten OBS! Konfidentiell begränsad distribution MinBaS projekt nr 3,7 Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Bilaga 1. VÄG 68 Förbi Fors, Avesta kommun VÄGUTREDNING Fördjupade studier av ny sträckning. 19 juni 2008 Objektnr: 856 181

Bilaga 1. VÄG 68 Förbi Fors, Avesta kommun VÄGUTREDNING Fördjupade studier av ny sträckning. 19 juni 2008 Objektnr: 856 181 Bilaga 1 VÄG 68 Förbi Fors, Avesta kommun VÄGUTREDNING Fördjupade studier av ny sträckning 19 juni 2008 Objektnr: 856 181 Titel: Väg 68 förbi Fors, Avesta kommun, VÄGUTREDNING Fördjupade studier av ny

Läs mer

Väg E65 Svedala-Börringe

Väg E65 Svedala-Börringe SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E65 Svedala-Börringe Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-01-27 Projektnummer: 148277, Samrådshandling Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

Incheckning/Truckcenter Trelleborgs hamn

Incheckning/Truckcenter Trelleborgs hamn Beställare: Trelleborgs kommun 231 83 Trelleborg Beställarens representant: Hans Lilja, Trelleborgs kommun Konsult: Uppdragsledare/ handläggare Norconsult AB Hjälmaregatan 3 211 18 Malmö Stefan Krii Uppdragsnr:

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren. Komplettering till ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken

PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren. Komplettering till ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren Komplettering till ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket Postadress: Adress, Post

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Viggbyholm 43:14 och 74:1, Viggbyholm

Detaljplan för del av fastigheterna Viggbyholm 43:14 och 74:1, Viggbyholm Detaljplan för del av fastigheterna Viggbyholm 43:14 och 74:1, Viggbyholm START-PM Uppdrag Författare Dnr Datum Sida Viggbyholm 43:14 och 74:1 Annelie Mellin SBN 2017/134-20 2018-05-21 Sida 1 av 8 Innehåll

Läs mer

Samrådsredogörelse. Skånebanan, (Hässleholm) (Kristianstad) Attarp Förlängning av mötesspår

Samrådsredogörelse. Skånebanan, (Hässleholm) (Kristianstad) Attarp Förlängning av mötesspår Skånebanan, (Hässleholm) (Kristianstad) Attarp Förlängning av mötesspår Samrådsredogörelse Järnvägsplan-Samrådshandling utformning av planförslag 2018-06-01 Projektnummer: 149066 Handlingsnummer: 2012721-00-013

Läs mer

Planuppdrag och beslut om ny inriktning för bostäder och hotell vid Bäverbäcken

Planuppdrag och beslut om ny inriktning för bostäder och hotell vid Bäverbäcken Tyresö kommun 2017-03-23 1 (4) Ida Olén enhetschef, detaljplanering Diarienummer 2014KSM0520 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Planuppdrag och beslut om ny inriktning för bostäder och hotell vid Bäverbäcken

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag 2016-12-09 2 (21) Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering Spårväg/projektering Norconsult AB

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ PM Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000 Påverkan av olika alternativ TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Järnvägssträckning

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Elanslutning av Markbygden Etapp 3B till Dubblabergen i Piteå kommun, Norrbottens län Avgränsningssamråd enligt 2 kap. 8 a ellagen och 6 kap.

Elanslutning av Markbygden Etapp 3B till Dubblabergen i Piteå kommun, Norrbottens län Avgränsningssamråd enligt 2 kap. 8 a ellagen och 6 kap. Elanslutning av Markbygden Etapp 3B till Dubblabergen i Piteå kommun, Norrbottens län Avgränsningssamråd enligt 2 kap. 8 a ellagen och 6 kap. 29 miljöbalken Samrådsmötet - Samrådets syfte - Lokalisering,

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Vägutredning samt fortsatt planeringsarbete för en södra infart till Västervik

Vägutredning samt fortsatt planeringsarbete för en södra infart till Västervik Planarkitekt Daniel Niklasson 0490-254063 daniel.niklasson@vastervik.se 2015-06-22 Kommunstyrelsen Vägutredning samt fortsatt planeringsarbete för en södra infart till Västervik Bakgrund År 2010 träffades

Läs mer

Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kv luftledning 3450Ao Leringsforsen-Torpshammar. Samrådsunderlag

Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kv luftledning 3450Ao Leringsforsen-Torpshammar. Samrådsunderlag BILAGA A3 Samrådsunderlag Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kv luftledning 3450Ao Leringsforsen-Torpshammar Ånge kommun, Västernorrlands län 2016-09-15 Samråd för 40 kv luftledning

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid januari 8 februari 00 Öppet hus 6, 7 och 8 januari 00 Kallhäll

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Samråd Cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla

Samråd Cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Samråd 2014-06-18 Cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Bakgrund Cykelväg mellan Brösarp och Vitemölla saknas idag. Idag används främst väg 9 som är smal, krokig och med ett tidvis högt trafikflöde även

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

Kalkyl PM. E18 delen Trafikplats Skutberget-Bergvik. Objekt nr: Skede: vägutredning

Kalkyl PM. E18 delen Trafikplats Skutberget-Bergvik. Objekt nr: Skede: vägutredning 1(6) Kalkyl PM E18 delen Trafikplats Skutberget-Bergvik Objekt nr: 85 729 730 Skede: vägutredning 2008-10-0 2(6) 1. Bakgrund E18 ingår i det nationella stamvägnätet samt utgör en del av den Nordiska triangeln,

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fallområdet, söder om järnvägen, Mantorp

Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fallområdet, söder om järnvägen, Mantorp Bedömning av för Planprogram, del av Fallområdet, söder om järnvägen, Mantorp Beslut om Samråd: 2017-04-24 Godkännande: 2018-03-20 www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

DEL AV ÖSTER-SKÄSTRA 24:5 M.FL. JÄRNVÄGSSTATIONEN I JÄRVSÖ

DEL AV ÖSTER-SKÄSTRA 24:5 M.FL. JÄRNVÄGSSTATIONEN I JÄRVSÖ Datum 2009-05-26 Dnr SN 66/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR DEL AV ÖSTER-SKÄSTRA 24:5 M.FL. JÄRNVÄGSSTATIONEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Järnvägsstationen

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut 2 Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte Den planerade utbyggnaden av handelsområdet Marieberg bedöms försämra dagens redan ansträngda väginfrastruktur. Trafiken bedöms främst öka på väg 571, mellan området

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

5.4 Ombyggnadsalternativet. Alternativstudier 33. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser.

5.4 Ombyggnadsalternativet. Alternativstudier 33. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser. 5.4 Ombyggnadsalternativet Teknisk standard Akzo obels industriområde försörjs via en trafikplats. Här bör E4 höjas för att

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen Energi Skyttsgatan Trelleborg. Miljökonsekvensbeskrivning

PROJEKTORGANISATION. Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen Energi Skyttsgatan Trelleborg. Miljökonsekvensbeskrivning PROJEKTORGANISATION Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen Energi Skyttsgatan 16 231 83 Trelleborg Miljökonsekvensbeskrivning MKB-handläggare:, Rejlers Sverige AB Foton, illustrationer och kartor har,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun Bedömning av för Planprogram, del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en

Läs mer

Banverket har tillsammans med kommunen under flera år utrett utbyggnaden genom Varberg. Den första banutredningen var klar redan 1992.

Banverket har tillsammans med kommunen under flera år utrett utbyggnaden genom Varberg. Den första banutredningen var klar redan 1992. Historik Regering och riksdag har beslutat att Västkustbanan skall byggas ut till dubbelspår. Stora delar är redan utbyggda och på vissa håll pågår byggnadsarbeten. Det huvudsakliga motivet för utbyggnaden

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen

FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen Handläggare: Peter Sartorius Dnr: FÖRSTUDIERAPPORT Bålbroskogen i Rimbo tillfartsväg för motorfordon Gatu- och parkavdelningen 1. Bakgrund Gatu- och parkavdelningen har av Mark och exploateringsenheten

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg Ramböll Sverige AB PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun Koncept Göteborg 2009-04-07 Skövde kommun PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden. Datum 2009-04-07 Uppdragsnummer

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-05-16 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av befintlig Högdalsdepå

Läs mer

E45 Rengsjön-Älvros. Planläggningsbeskrivning

E45 Rengsjön-Älvros. Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2018-12-19 E45 Rengsjön-Älvros Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Behovsbedömning - checklista

Behovsbedömning - checklista 2018-06-19 DNR 2018-055 Behovsbedömning - checklista Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer, program eller ändringar, om dess genomförande kan antas medföra en betydande

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Perry Ohlsson

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Perry Ohlsson -14 UPPDRAG DP Tingshuset utredningar komplettering UPPDRAGSNUMMER 13007455 UPPDRAGSLEDARE Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV Perry Ohlsson DATUM Kompletterande beskrivning buller för detaljplan Tingshuset 13,

Läs mer