Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation"

Transkript

1 Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla!

2 Innehåll Arbetsmiljö... 1 Bättre arbetsmiljö... 1 CNC... 2 Form och läge, grund... 2 Mätteknik, grund... 3 Ritningsläsning, grund... 4 Ekonomi, Inköp och Avtal:... 5 Allmän ekonomi, Ekonomi för icke-ekonomer... 5 El:... 6 Elkompetens A (BB1)... 6 IT... 8 InDesign grund... 8 Officepaketet... 8 Excel, grund... 9 Excel, fördjupning... 9 Excel, eget case Excel för ekonomer Juridik Arbetsrätt Avtalsrätt Entreprenadjuridik Kvalitet Kvalitetsledning Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Påbyggnad till grundläggande Ledarskap Ledarskap, UGL Mötesteknik Grupputveckling Teamutveckling för befintliga team Så hanterar du besvärliga personer Projektledning grund Projektledning fördjupning... 20

3 Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) Språk: Engelska grund och fortsättning Presentation på engelska Skriftlig kommunikation på engelska Diskussion på engelska... 25

4 Arbetsmiljö Bättre arbetsmiljö Målgrupp Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder, kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Utbildningens innehåll - Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön - Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka. - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön. - Att kunna göra riskbedömningar. - Att kunna upprätta en handlingsplan. - Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete. - Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation. 1

5 CNC Form och läge, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i form och läge. Innehåll: - Måttsättning och måttsättningsmetoder - Toleransangivelser - Fördelar med form- och lägestoleranser - Olika form- och lägestoleranser - Skrivsätt - Innebörden av de olika toleranserna med exempel: Rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform, parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, lägesriktighet, koncentricitet, koaxilitet, symmetri, cirkulärt kast, samt totalkast. - Begränsat toleransområde - Lokal referens - Måttjämkning - Individuella toleransområden - Gemensamt toleransområde - Olika toleranser samtidigt 2

6 Mätteknik, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Mål Att ge kursdeltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i mätteknik. Innehåll - En introduktion till mekanisk mätning - Handhavande och avläsning av: o stålskala o skjutmått o mikrometer o vinkelmätare - - Handhavande av fasta mätdon o gängmallar o radiemallar o passbitar o håltolkar o haktolkar o Utrustning för ytjämnhetsmätning-handhavande och avläsning 3

7 Ritningsläsning, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ritningsläsning samt praktiska färdigheter i att rita och måttsätta en enklare ritning. Exempel på kursinnehåll Inledning - Orientering om ritningar, avbildning och måttsättning, standard, skalor, och ritningsblanketter. Avbildning - Vyer - Snitt - Linjetyper Måttssättning - Basmått - Toleranser - Ytjämnhet Ritningstyper - Detaljritningar - Gruppritning - Sammanställningsritning - Operations- och ämnesritningar Förenklat ritsätt - Vid avbildning - Vid måttsättning - Vid perspektivisk avbildning 4

8 Ekonomi, Inköp och Avtal: Allmän ekonomi, Ekonomi för ickeekonomer Innehåll - Grundläggande begrepp och termer - Olika tolkningar av begreppet ekonomi - Olika företagsformer - Hur man använder och förstår ekonomiska rapporter - Balansräkningar - Intäkter och utgifter - Fasta och rörliga kostnader - Olika typer av tillgångar och skulder - Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut - Budgetering - Bokslut - Momshantering - Betalningar - Bokföring - Fakturering - Nyckeltal - Grunder i företagande - Produktkalkyl - Teori varvat med praktiska exempel Mål Efter utbildningen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper inom allmän ekonomi. 5

9 El: Elkompetens A (BB1) Efter utbildningen skall kursdeltagaren: - Kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. - Kunna montera, koppla, funktionsprova enklare utrustning med hjälp av ritnings- schemaunderlag, förstå och kunna förklara funktioner hos en jordfelsbrytare. - Kunna utföra enklare felsökning och felavhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till nätet. - Kunna bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd. - Kunskap om personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål. - Känna till och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintlig anläggning som nyinstallation. - Kunna säkerhetsbestämmelser som gäller vid obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer. Innehåll: Ellära A (modul 1) - Likström - Resistorn - Seriekoppling - Parallellkoppling - Effekt - Växelström - Elektriska maskiner Ellära 3-fas (modul 2) - Enfas och trefas - Fasförskjutning - Elektriska maskiner - Distribution El-kompetens A (BB2) (modul 3) - Att hantera el - Säker El - El distribution - Säkringar, grupper 6

10 - Elsäkerhet i Sverige - Säkerhetsanordningar - Installationsmiljöer - Belysningsinstallationer - Ritningar och scheman - Asynkronmotorn El-kompetens (BB1) - El-brandrisker personalsäkerhet - Det svenska elsäkerhetssystemet - Mätning vid service och underhåll - Starkströmsföreskrifter - Elmaskiner - Ritningar, Schema och märkning Elinstallation - Elkvalité och störningar - Kopplingsutrustning, skåpbyggnad 7

11 IT InDesign grund Innehåll: - Arbetsytan - Verktyg och paletter - Menyer och kommandon - Objekthantering - Figurverktygen - Arbeta med texter - Övertoningsverktyget - Montera bilder och Adobe Bridge - Arbeta med bildramar - Import av Photoshop-bilder med lager och genomskinlighet - Introduktion till formatmallar - Färghantering - Genomskinlighet - Skuggor och andra effekter - Lagerhantering - Importer från Word och Excel - Sidlayout med mallar - Skapa PDF-fil Mål: Efter kursen ska deltagarna behärska grunderna i InDesign för trycksaks- och medieproduktion, samt förstå programmets möjligheter och begränsningar, veta hur flersidig layout är uppbyggd och hur man skapar och anpassar skräddarsydda sidor. Officepaketet Innehåll: Microsoft Office-paketet, generell till avancerad, Windows 2003, Windows 2007 och XP. Utbildning i Excel, Word, Powerpoint och Outlook på olika nivåer, beroende på förkunskap. Deltagaren bedömer sin egen kunskapsnivå alternativt gör ett nivåbedömningstest. 8

12 Excel, grund Excel grundkurs är en utbildning som ger dig en praktisk grund med ett brett perspektiv och insikt i de viktigaste och mest grundläggande funktionerna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Redigera kalkylblad - Formateringar - Skapa och redigera diagram - Skriva formler - Relativa och absoluta referenser - Vanliga funktioner - Länkar - Utskrifter - Sortering - Praktiska tips Excel, fördjupning Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Formler och Datatyper - Avancerade funktioner - Villkorsstyrd formatering - Pivottabeller och Pivotdiagram - Målsökning - Felsökning - Hantera listor - Importera data - Hantera namn - Utskrifter och sidlayout - Skydda - Tips och trix 9

13 Excel, eget case Ta med din egen dator och utveckla ditt arbetssätt i dina egna program. Målgrupp För dig som vill effektivisera och hitta nya funktioner i egna program. Syftet med utbildningen är att du ska möjlighet att förenkla och effektivisera dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Önskemål om innehåll skickas till utbildaren i förväg Excel för ekonomer Excel för ekonomer är för dig som vill/behöver använda Excel i ditt analys- och dokumentationsarbete. Målgrupp För dig som har grundläggande kunskaper i Excel och som vill effektivisera och hitta nya funktioner för dina ekonomiskt relaterade arbetsmetoder i Excel. Syftet med utbildningen är att du ska få lära dig avancerade och arbetsbesparande möjligheter som snabbar upp ditt arbete och gör att du enklare och effektivare löser dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Import/export av ekonomisk data - Hämta/lämna data från t.ex. affärssystem - Databashantering i Excel - Skapa rapporter/diagram med Pivottabell - Anläggningsregister - Simulera resultat - Kalkyler - Uppföljningsverktyg - Budgetmodeller 10

14 Juridik Arbetsrätt Innehåll: - Definitioner arbetsrätt - Rättigheter och skyldigheter - Chefskap och ledarskap - Chefens skyldigheter - Arbetstagarens skyldigheter - Medbestämmande och andra frågor ur MBL - Otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen - Förtroendemannalagen FML - Arbetstids- och ledighetsprinciper - Lagen om anställningsskydd Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om hur lagarna inom arbetsrätten samverkar, dess tillkomst och upphörande samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare har i förhållande till varandra. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom kärnområdet i arbetsrätten som utgörs av arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagarna, anställningsskyddslagstiftning (LAS eller LOA), avtalslagen, medbestämmandelagen (MBL), förtroendemannalagen (FML) m fl. 11

15 Avtalsrätt Innehåll: - Internationell privat- och processrätt - Avtalsrätt - olika former av avtal, förhandlingsmodeller, avtalstolkning etc. - Lagvalsregler och forumregler - Den internationella köplagen - Kontraktsprincipen vid avtals ingående - Försenade leveranser och felaktiga varor - Reklamation och skadestånd - Incoterms risker och kostnader vid transporter - Upphandling av tjänster och funktioner Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för avtalsrättens olika delar och kunna berörda lagar och principer. Deltagarna ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med nationella och internationella affärer. Entreprenadjuridik Innehåll: - Handelsrättslig lagstiftning - Avtalsrättens grunder; anbud, accept och avtal - Köp av varor (ABM) - Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening - Riskövergång - Entreprenader; upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer, (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc.) fast pris och löpande räkning - Standardavtalen AB04, ABT 06 för byggnadsanläggning - och installationsentreprenader - Orientering om standardavtal - AFF - avtal för fastighetsförvaltning Mål: Deltagarna ska ha fått en grundläggande och översiktlig kunskap i juridik. 12

16 Kvalitet Kvalitetsledning Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna till grunderna för kvalitetsledning, hur man skapar kvalitetsledningssystem som lätt kan integreras med andra ledningssystem för t ex miljö och arbetsmiljö samt grunderna för intern revision och inte minst dess roll som ett verktyg för ständig förbättring. Om man genomför utbildningen som en företagsanpassad utbildning kan fokus läggas vid att skapa ett ledningssystem som fungerar i det dagliga arbetet vid det aktuella företaget. Kursinnehåll Grunderna i kvalitetsledning - Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? - Fördelarna med att använda ISO De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem - Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem - Att arbeta med flera olika fokusområden inom ett och samma ledningssystem - Hur projektet för införandet av ett ledningssystem bör läggas upp - Fallgropar vid införandet - Dokumentstyrning - Introduktion till processinriktning Skapa ett kvalitetsledningssystem - Införandeprojektet - uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem - Kartläggning av verksamheten - Processinriktning och processer - Utformning av policy och mål som stöttar affärsidén/verksamhetsidén - Praktiska övningar i att utforma fungerande arbetssätt som uppfyller kraven i ISO Metoder och verktyg för förbättringsarbete Intern revision En introduktion - Intern revision och ständig förbättring - Olika typer av revision - Områden för revision, kvalitets- och miljöledningssystem - Organisera och initiera revisioner - Förbereda och genomföra revision - Rapportera och följa upp - Avvikelser och korrigerande åtgärder. De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem Kartläggning av verksamheten 13

17 Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Efter utbildningen känner du en ökad säkerhet i hur du ska agera i din ledarroll. Du har fått en djupare förståelse för hur du kan hantera olika medarbetare genom att du lärt dig mer om både dig själv och ditt ledarskap. Målgrupp Både vana och nya arbetsledare, chefer och projektledare som vill utveckla ledarskapet och förmågan att bidra till medarbetarnas utveckling. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Gruppdynamik, hur jag bygger och utvecklar team - Att leda och utveckla medarbetare - Hur man som ledare skapar motivation och engagemang - Konflikthantering - Personlig utveckling (beskrivning av olika personlighetstyper) - Kommunikation, verbal och icke-verbal, störningar - Presentationsteknik - Feedback 14

18 Påbyggnad till grundläggande Ledarskap En tvådagars påbyggnad till vår grundläggande Ledarskapsutbildning. Målgrupp För deltagare som tidigare gått utbildningen Grundläggande Ledarskap. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Förändring - Olikheter - Utveckling av konflikthantering, inklusive ett SDI-test (tar fram styrkor och överanvända styrkor som kan leda till konflikt). Ledarskap, UGL Bakgrund Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap. I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet. Målgrupp UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning. Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande. Kursen ger dig möjlighet att utveckla: - Förmågan att kommunicera - Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback - Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling - Förståelse för behovet av olika ledarstilar - Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling - Självinsikten som ger ökad självkänsla - Förmågan att hantera stress - Kunskaper kring grupprocesser UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande. 15

19 Mötesteknik Att tydliggöra vad som är viktigt vid effektiv mötesledning. Att få insikt i hur du påverkar andra och andra påverkar dig Att ge dig användbara metoder och arbetssätt som skapar effektivitet i ditt dagliga arbete. Innehåll: Vad kan och gör en bra mötesledare? Principer kring effektivitet Hur jag påverkar andra och andra påverkar mig Förberedelser går budskapet el. deltagarna hem? Skapa gynnsamt mötesklimat Roligare och engagerande genomföranden Sammanfattning och utveckling framåt Förtroendekontot Commitment Grupputveckling Innehåll: - Förändringsbenägenhet - Gruppdynamik, att arbeta i lag - Gruppens syfte - Min roll i gruppen - Att ha en gemensam uppgift - Att förstå den energi som styr en grupp - Att bli ett fungerande team - Hur fattas beslut i gruppen - Var är fokus i gruppen - Hur fungerar ömsesidigheten i gruppen Mål: Att utveckla gruppen till att bli ett effektivt team. 16

20 Teamutveckling för befintliga team Utveckla och stärka oss som team. Att ge grundläggande kunskaper om gruppdynamik. Ge tid till att bättre lära känna varandra i teamet för att mer kunna nyttja gruppens styrkor bättre. Reflektera över mig själv som individ och oss som lag. Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp. Bli en effektivare lagmedlem. Kursinnehåll - Gruppdynamik - Delaktighet - Feedback - Kommunikation - Våra styrkor - Olika personlighetstyper Genomförande Teorigenomgångar blandas med uppgifter, träning, grupparbeten och reflektioner. Innehållet kommer i största möjliga mån att anpassas efter gruppens behov inom givna ramar. Teorierna bygger på material från Susann Wheelan, Robert Kelly, Joseph Luft och Harry Ingham, Richard Zackrisson mfl. 17

21 Så hanterar du besvärliga personer En lärorik utbildningsdag där du lär dig hur du tacklar svåra personer och situationer. Öka din styrka i besvärliga situationer Våra arbetsplatser är fulla av Gnällspikar, Velpellar och Besserwissrar. Det är svårt att slippa ifrån de jobbiga typerna helt - men med rätt inställning (och några smart knep) går det att minimera den tid och energi de tar från dig. Kamp eller samarbete - hur ser din vardag ut? Det här är kursen för dig som samarbetar, kommunicerar och träffar många människor i ditt jobb. Även om vi alla är människor så har vi olika sätt att prata och agera på. Missförstånd och slitningar uppstår nästan dagligen i arbetsgruppen eller i relation till kunder och externa kontakter. Genom att lära dig nya förhållningssätt och strategier så kan du tackla dem på ett bättre sätt. Och undvika onödig huvudvärk. 7 goda skäl att anmäla dig till kursen idag: Du får insikter i varför människor agerar och reagerar som de gör. Du lär dig hur du påverkar samspelet så att du enklare kan nå dina mål i arbetet. Du får verktyg för att hantera motstånd och konflikter utan att bli överkörd. Du ökar förståelsen för olika personlighetstyper och hur du bäst bemöter dem. Lär dig om kommunikationsstilar och hur du pratar rätt med olika personer. Du fyller på med nya impulser, tankar och inspiration! Väl tillbaka på jobbet får du bättre relationer med kollegor och kunder - du sparar tid och energi! 18

22 Projektledning grund - Deltagarna har baskunskap i hur projekt organiseras och drivs på ett effektivt sätt. - Deltagarna har grundläggande kunskap i att hantera verktygslådan i projekt. - Organisationen & deltagarna har fått inspiration och självförtroende att utveckla sitt sätt att arbeta i och driva projekt. Genomförande Kursen är uppdelad i 3 block med ca 1 månads mellanrum där deltagarna har möjlighet att praktisera och utvärdera. Upplägget bygger på en mix av teori och praktisk tillämpning (både under träningstillfällena och i mellanperioder) och baseras på det skarpa läget i organisationen. Efter avslutad träning utvärderas resultatet och en analys avseende ytterligare behov fastställs. Kursinnehåll Dag1 - Teori/Diskussion om Effektivitet & Målsättning - Behovsanalys - Att leda i förändring - Att leda resultatorienterat - Organisationsformer Dag 2 - Projekt som organisationsform - Projektkutur - Projektverktyg Dag 3 - Projektets tidigare faser (hur hantera dessa effektivt) - Projektets sena faser (hur hantera dessa effektivt) - Kommunikation i projekt Dag 4 - Att arbeta med styrgrupp - Hur går vi vidare - Avslut 19

23 Projektledning fördjupning - Deltagarna har en klar uppfattning avseende sina egna och respektive organisations styrkor och svagheter, samt en planerad angreppssätt för att förbättra ledarskapet och effektiviteten i projekt. - Deltagarna/Teamet har större insikt och förbättrad förmåga att på kort tid skapa en högpresterande projektgrupp. - Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga hur hantera förändringar, stress och yttre störningar i projekt. - Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga avseende hur använda kommunikation som ett effektivt verktyg i hanterandet av interna och externa projektkontakter. - Större insikt avseende kopplingen situationsanpassat ledarskap och en modern projektmiljö. - Träningen har gett deltagarna/teamet positiv energi och en tydlig vilja att delta i effektiviseringen av sitt eget och respektive verksamhets sätt att leda och bedriva projekt. Genomförande Röda tråden i upplägget är tillämpning och erfarenhetsbaserad inlärning utifrån ett projektledarperspektiv. Upplägget bygger på att deltagarna får tillfälle att praktiskt tillämpa de genomgånga teorierna mellan träningstillfällena. Deltagarna får även tillgång till individuell telefon-coachning under träningsperioden. Parallellt med utbildningen driver gruppen analys och ev. förbättringar avseende den egna organisationens effektivitet i att driva projekt. Kursinnehåll - Introduktion samla gruppen - Teamet & Energin - Projektets grunder - Projektplanering & uppföljning - Jag som projektledare och coach - Kommunikation - Fortvarighet 20

24 Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) De som lär sig att behärska WBS får ett verktyg att strukturera sina projekt med avseende på - Ekonomi - Tidsplanering - Krav/Kvalitet/funktionalitet Målgrupp/förkunskapskrav Kursen vänder sig till projektledare samt projektmedarbetare som vill bidra till sin egen och sin organisations utveckling. De verkar troligtvis inom små till medelstora tillverkande företag vars projekt består av leveranser, produktutveckling, organisationsutveckling, mm. Organisationens projektlängd varierar typiskt mellan 3-12 månader. Kursinnehåll - Föreläsning med WBS-exempel - Gemensamma grupparbeten med övningar - Eget arbete med eget projekt samt presentation Genomförande Deltagarna har med sig en uppgift. Uppgiften bör bottna i en stark önskan om någon form av utveckling, som är angelägen, men absolut inte kritiskt för företaget. En viktig del i inlärning är att diskutera och se andras lösningar. Skriftlig/muntlig presentation är dessutom viktig projektkompetens. 21

25 Språk: Engelska grund och fortsättning Att utöka förmågan att använda språket i engelsktalande länder i såväl skrift som tal. Att kunna tolka och anpassa sig till interkulturella skillnader. Att deltagare skall uppnå språkfärdighet på nivå B1 till B1+ på Europarådets bedömningsskala. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur Genomförande Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med engelsktalande medborgare och kollegor. Rent språklig träning ges i att tala, förstå, läsa och skriva. Uttal med språkmelodi tränas under utbildningen. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. 22

26 Presentation på engelska Att utöka förmågan att använda språket i affärssammanhang i engelsk talande länder i såväl skrift som tal. Diskutera, presentera information och ge feedback. Öka det aktiva ordförrådet i affärsengelska t.ex. i försäljning och finans. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Genomförande Kursen startar med ett inplaceringstest, detta för att mäta deltagarens språkliga färdighet/kunskapsnivå. Vi använder Europarådets nivåskala. Utifrån behovsinventering och nivåbedömning formuleras målet med språkutbildningen. Deltagarnas framsteg utvärderas kontinuerligt under kursens gång och tillsammans med lärare diskuteras gemensamt framstegen mot de uppsatta målen. Detta kan ske via självbedömning, test, arbetsprover, diskussion i grupp eller enskilt. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med engelsktalande medborgare och kollegor. Rent språklig träning ges i att presentera dig själv, ditt företag och dina ansvarsområden. Vi tränar på presentation om företagets verksamhet och näringslivet. Här ingår även att beskriva, jämföra, uttrycka resultat och slutsatser. Hur formulerar du dig vid möten och förhandlingar och hur lägger man upp en Pitch på engelska. Deltagaren får utveckla den skriftliga kommunikationen, skriva offerter, genomföra säljande presentationer, skriva projektbeskrivningar, informera och rapportera utländska projekt. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur 23

27 Skriftlig kommunikation på engelska Förbättra den skriftliga kommunikationen. Att utöka och utveckla förmågan att använda det engelska språket. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Genomförande Kursen startar med ett inplaceringstest, detta för att mäta deltagarens språkliga färdighet/kunskapsnivå. Folkuniversitetet använder Europarådets nivåskala. Utifrån behovsinventering och nivåbedömning formuleras målet med språkutbildningen. Deltagarnas framsteg utvärderas kontinuerligt under kursens gång och tillsammans med lärare diskuteras gemensamt framstegen mot de uppsatta målen. Detta kan ske via självbedömning, test, arbetsprover, diskussion i grupp eller enskilt. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs med en huvudsaklig inriktning på den skriftliga kommunikationen. Hur du ska formulera dig för att nå fram med dina budskap, formellt och informell stil. Deltagaren får utveckla en kommunikativ förmåga där vi arbetar med fraser, ord och uttryck för att få en tydlighet med koncist och sammanhängande skriftlig kommunikation. Inslag av specialterminologi samt grammatik förekommer. Vi tittar på skillnader mellan amerikansk och engelsk språkstil och hur vi undviker swenglish. Kursinnehåll - skriftlig språkfärdighet - ordförråd - grammatik - skriftlig affärskommunikation fax, e-post och brev - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur 24

28 Diskussion på engelska Förbättra den muntliga konversationen samt hörförståelsen. Tala och agera säkert och tydligt för att bygga goda internationella affärsrelationer. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur - telefonengelska 25

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt IDC-utbildningarna: Susanne Koponen

Kurskatalog. Kontakt IDC-utbildningarna: Susanne Koponen Kurskatalog Kontakt IDC-utbildningarna: Susanne Koponen 0500-50 25 07 susanne.koponen@idcab.se Kontakt HIS-utbildningarna: Hanna Lindström 0500-50 25 16 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Inspirationsbanken

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 (onsdagen den 4/12 kl 13:00-16:00) Tid: ca 3 timmar Pris: 495:- inklusive fika Innehåll: Föreläsning på engelska om kommunikation med fokus på interkulturell

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 SKÖVDE Välkommen till Lichron Lichron Teknikgymnasium Skövde Vi har en anpassad utbildning med hjälp av den senaste tekniken. Med modern utrustning skapar vi förutsättningar

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag

Nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag Nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Projektledarutbildning för kommunanställda

Projektledarutbildning för kommunanställda 1(5) 2013-10-07 Inbjudan till Projektledarutbildning för kommunanställda 6 dagar: 3-5 mars samt 24-26 mars 2014 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av Canea Consulting

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för industrirörmontörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svetsteknik 2 Industrirör 3 Miljö 4 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 5 Energi 6 Handlingar 6 Lagar,

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3 Sid av 8 Orsakerna till förändringar i verksamheten kan vara många. Oftast är det en strävan till högre effektivitet som för privata företag ska resultera i bättre lönsamhet. Lönsamhet är för alla företag

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram Diplomerat sprogram Grupp och Ledare - Kursen vänder sig till dig som vill följa hur en grupp utvecklas över tiden och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på HASTs moduler för utveckling av chefer och ledare HAST Utveckling AB www.hastutveckling.se Att vara ledare och chef är ett privilegium. Ett privilegium som kan kännas kul, utmanande, givande och intressant

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

MÄNNISKAN I INDUSTRIN

MÄNNISKAN I INDUSTRIN MÄNNISKAN I INDUSTRIN Ämnet människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets produktion. Det är också en introduktion till

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer