Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation"

Transkript

1 Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla!

2 Innehåll Arbetsmiljö... 1 Bättre arbetsmiljö... 1 CNC... 2 Form och läge, grund... 2 Mätteknik, grund... 3 Ritningsläsning, grund... 4 Ekonomi, Inköp och Avtal:... 5 Allmän ekonomi, Ekonomi för icke-ekonomer... 5 El:... 6 Elkompetens A (BB1)... 6 IT... 8 InDesign grund... 8 Officepaketet... 8 Excel, grund... 9 Excel, fördjupning... 9 Excel, eget case Excel för ekonomer Juridik Arbetsrätt Avtalsrätt Entreprenadjuridik Kvalitet Kvalitetsledning Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Påbyggnad till grundläggande Ledarskap Ledarskap, UGL Mötesteknik Grupputveckling Teamutveckling för befintliga team Så hanterar du besvärliga personer Projektledning grund Projektledning fördjupning... 20

3 Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) Språk: Engelska grund och fortsättning Presentation på engelska Skriftlig kommunikation på engelska Diskussion på engelska... 25

4 Arbetsmiljö Bättre arbetsmiljö Målgrupp Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder, kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Utbildningens innehåll - Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön - Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka. - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön. - Att kunna göra riskbedömningar. - Att kunna upprätta en handlingsplan. - Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete. - Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation. 1

5 CNC Form och läge, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i form och läge. Innehåll: - Måttsättning och måttsättningsmetoder - Toleransangivelser - Fördelar med form- och lägestoleranser - Olika form- och lägestoleranser - Skrivsätt - Innebörden av de olika toleranserna med exempel: Rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform, parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, lägesriktighet, koncentricitet, koaxilitet, symmetri, cirkulärt kast, samt totalkast. - Begränsat toleransområde - Lokal referens - Måttjämkning - Individuella toleransområden - Gemensamt toleransområde - Olika toleranser samtidigt 2

6 Mätteknik, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Mål Att ge kursdeltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i mätteknik. Innehåll - En introduktion till mekanisk mätning - Handhavande och avläsning av: o stålskala o skjutmått o mikrometer o vinkelmätare - - Handhavande av fasta mätdon o gängmallar o radiemallar o passbitar o håltolkar o haktolkar o Utrustning för ytjämnhetsmätning-handhavande och avläsning 3

7 Ritningsläsning, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ritningsläsning samt praktiska färdigheter i att rita och måttsätta en enklare ritning. Exempel på kursinnehåll Inledning - Orientering om ritningar, avbildning och måttsättning, standard, skalor, och ritningsblanketter. Avbildning - Vyer - Snitt - Linjetyper Måttssättning - Basmått - Toleranser - Ytjämnhet Ritningstyper - Detaljritningar - Gruppritning - Sammanställningsritning - Operations- och ämnesritningar Förenklat ritsätt - Vid avbildning - Vid måttsättning - Vid perspektivisk avbildning 4

8 Ekonomi, Inköp och Avtal: Allmän ekonomi, Ekonomi för ickeekonomer Innehåll - Grundläggande begrepp och termer - Olika tolkningar av begreppet ekonomi - Olika företagsformer - Hur man använder och förstår ekonomiska rapporter - Balansräkningar - Intäkter och utgifter - Fasta och rörliga kostnader - Olika typer av tillgångar och skulder - Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut - Budgetering - Bokslut - Momshantering - Betalningar - Bokföring - Fakturering - Nyckeltal - Grunder i företagande - Produktkalkyl - Teori varvat med praktiska exempel Mål Efter utbildningen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper inom allmän ekonomi. 5

9 El: Elkompetens A (BB1) Efter utbildningen skall kursdeltagaren: - Kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. - Kunna montera, koppla, funktionsprova enklare utrustning med hjälp av ritnings- schemaunderlag, förstå och kunna förklara funktioner hos en jordfelsbrytare. - Kunna utföra enklare felsökning och felavhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till nätet. - Kunna bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd. - Kunskap om personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål. - Känna till och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintlig anläggning som nyinstallation. - Kunna säkerhetsbestämmelser som gäller vid obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer. Innehåll: Ellära A (modul 1) - Likström - Resistorn - Seriekoppling - Parallellkoppling - Effekt - Växelström - Elektriska maskiner Ellära 3-fas (modul 2) - Enfas och trefas - Fasförskjutning - Elektriska maskiner - Distribution El-kompetens A (BB2) (modul 3) - Att hantera el - Säker El - El distribution - Säkringar, grupper 6

10 - Elsäkerhet i Sverige - Säkerhetsanordningar - Installationsmiljöer - Belysningsinstallationer - Ritningar och scheman - Asynkronmotorn El-kompetens (BB1) - El-brandrisker personalsäkerhet - Det svenska elsäkerhetssystemet - Mätning vid service och underhåll - Starkströmsföreskrifter - Elmaskiner - Ritningar, Schema och märkning Elinstallation - Elkvalité och störningar - Kopplingsutrustning, skåpbyggnad 7

11 IT InDesign grund Innehåll: - Arbetsytan - Verktyg och paletter - Menyer och kommandon - Objekthantering - Figurverktygen - Arbeta med texter - Övertoningsverktyget - Montera bilder och Adobe Bridge - Arbeta med bildramar - Import av Photoshop-bilder med lager och genomskinlighet - Introduktion till formatmallar - Färghantering - Genomskinlighet - Skuggor och andra effekter - Lagerhantering - Importer från Word och Excel - Sidlayout med mallar - Skapa PDF-fil Mål: Efter kursen ska deltagarna behärska grunderna i InDesign för trycksaks- och medieproduktion, samt förstå programmets möjligheter och begränsningar, veta hur flersidig layout är uppbyggd och hur man skapar och anpassar skräddarsydda sidor. Officepaketet Innehåll: Microsoft Office-paketet, generell till avancerad, Windows 2003, Windows 2007 och XP. Utbildning i Excel, Word, Powerpoint och Outlook på olika nivåer, beroende på förkunskap. Deltagaren bedömer sin egen kunskapsnivå alternativt gör ett nivåbedömningstest. 8

12 Excel, grund Excel grundkurs är en utbildning som ger dig en praktisk grund med ett brett perspektiv och insikt i de viktigaste och mest grundläggande funktionerna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Redigera kalkylblad - Formateringar - Skapa och redigera diagram - Skriva formler - Relativa och absoluta referenser - Vanliga funktioner - Länkar - Utskrifter - Sortering - Praktiska tips Excel, fördjupning Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Formler och Datatyper - Avancerade funktioner - Villkorsstyrd formatering - Pivottabeller och Pivotdiagram - Målsökning - Felsökning - Hantera listor - Importera data - Hantera namn - Utskrifter och sidlayout - Skydda - Tips och trix 9

13 Excel, eget case Ta med din egen dator och utveckla ditt arbetssätt i dina egna program. Målgrupp För dig som vill effektivisera och hitta nya funktioner i egna program. Syftet med utbildningen är att du ska möjlighet att förenkla och effektivisera dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Önskemål om innehåll skickas till utbildaren i förväg Excel för ekonomer Excel för ekonomer är för dig som vill/behöver använda Excel i ditt analys- och dokumentationsarbete. Målgrupp För dig som har grundläggande kunskaper i Excel och som vill effektivisera och hitta nya funktioner för dina ekonomiskt relaterade arbetsmetoder i Excel. Syftet med utbildningen är att du ska få lära dig avancerade och arbetsbesparande möjligheter som snabbar upp ditt arbete och gör att du enklare och effektivare löser dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Import/export av ekonomisk data - Hämta/lämna data från t.ex. affärssystem - Databashantering i Excel - Skapa rapporter/diagram med Pivottabell - Anläggningsregister - Simulera resultat - Kalkyler - Uppföljningsverktyg - Budgetmodeller 10

14 Juridik Arbetsrätt Innehåll: - Definitioner arbetsrätt - Rättigheter och skyldigheter - Chefskap och ledarskap - Chefens skyldigheter - Arbetstagarens skyldigheter - Medbestämmande och andra frågor ur MBL - Otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen - Förtroendemannalagen FML - Arbetstids- och ledighetsprinciper - Lagen om anställningsskydd Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om hur lagarna inom arbetsrätten samverkar, dess tillkomst och upphörande samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare har i förhållande till varandra. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom kärnområdet i arbetsrätten som utgörs av arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagarna, anställningsskyddslagstiftning (LAS eller LOA), avtalslagen, medbestämmandelagen (MBL), förtroendemannalagen (FML) m fl. 11

15 Avtalsrätt Innehåll: - Internationell privat- och processrätt - Avtalsrätt - olika former av avtal, förhandlingsmodeller, avtalstolkning etc. - Lagvalsregler och forumregler - Den internationella köplagen - Kontraktsprincipen vid avtals ingående - Försenade leveranser och felaktiga varor - Reklamation och skadestånd - Incoterms risker och kostnader vid transporter - Upphandling av tjänster och funktioner Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för avtalsrättens olika delar och kunna berörda lagar och principer. Deltagarna ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med nationella och internationella affärer. Entreprenadjuridik Innehåll: - Handelsrättslig lagstiftning - Avtalsrättens grunder; anbud, accept och avtal - Köp av varor (ABM) - Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening - Riskövergång - Entreprenader; upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer, (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc.) fast pris och löpande räkning - Standardavtalen AB04, ABT 06 för byggnadsanläggning - och installationsentreprenader - Orientering om standardavtal - AFF - avtal för fastighetsförvaltning Mål: Deltagarna ska ha fått en grundläggande och översiktlig kunskap i juridik. 12

16 Kvalitet Kvalitetsledning Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna till grunderna för kvalitetsledning, hur man skapar kvalitetsledningssystem som lätt kan integreras med andra ledningssystem för t ex miljö och arbetsmiljö samt grunderna för intern revision och inte minst dess roll som ett verktyg för ständig förbättring. Om man genomför utbildningen som en företagsanpassad utbildning kan fokus läggas vid att skapa ett ledningssystem som fungerar i det dagliga arbetet vid det aktuella företaget. Kursinnehåll Grunderna i kvalitetsledning - Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? - Fördelarna med att använda ISO De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem - Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem - Att arbeta med flera olika fokusområden inom ett och samma ledningssystem - Hur projektet för införandet av ett ledningssystem bör läggas upp - Fallgropar vid införandet - Dokumentstyrning - Introduktion till processinriktning Skapa ett kvalitetsledningssystem - Införandeprojektet - uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem - Kartläggning av verksamheten - Processinriktning och processer - Utformning av policy och mål som stöttar affärsidén/verksamhetsidén - Praktiska övningar i att utforma fungerande arbetssätt som uppfyller kraven i ISO Metoder och verktyg för förbättringsarbete Intern revision En introduktion - Intern revision och ständig förbättring - Olika typer av revision - Områden för revision, kvalitets- och miljöledningssystem - Organisera och initiera revisioner - Förbereda och genomföra revision - Rapportera och följa upp - Avvikelser och korrigerande åtgärder. De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem Kartläggning av verksamheten 13

17 Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Efter utbildningen känner du en ökad säkerhet i hur du ska agera i din ledarroll. Du har fått en djupare förståelse för hur du kan hantera olika medarbetare genom att du lärt dig mer om både dig själv och ditt ledarskap. Målgrupp Både vana och nya arbetsledare, chefer och projektledare som vill utveckla ledarskapet och förmågan att bidra till medarbetarnas utveckling. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Gruppdynamik, hur jag bygger och utvecklar team - Att leda och utveckla medarbetare - Hur man som ledare skapar motivation och engagemang - Konflikthantering - Personlig utveckling (beskrivning av olika personlighetstyper) - Kommunikation, verbal och icke-verbal, störningar - Presentationsteknik - Feedback 14

18 Påbyggnad till grundläggande Ledarskap En tvådagars påbyggnad till vår grundläggande Ledarskapsutbildning. Målgrupp För deltagare som tidigare gått utbildningen Grundläggande Ledarskap. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Förändring - Olikheter - Utveckling av konflikthantering, inklusive ett SDI-test (tar fram styrkor och överanvända styrkor som kan leda till konflikt). Ledarskap, UGL Bakgrund Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap. I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet. Målgrupp UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning. Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande. Kursen ger dig möjlighet att utveckla: - Förmågan att kommunicera - Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback - Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling - Förståelse för behovet av olika ledarstilar - Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling - Självinsikten som ger ökad självkänsla - Förmågan att hantera stress - Kunskaper kring grupprocesser UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande. 15

19 Mötesteknik Att tydliggöra vad som är viktigt vid effektiv mötesledning. Att få insikt i hur du påverkar andra och andra påverkar dig Att ge dig användbara metoder och arbetssätt som skapar effektivitet i ditt dagliga arbete. Innehåll: Vad kan och gör en bra mötesledare? Principer kring effektivitet Hur jag påverkar andra och andra påverkar mig Förberedelser går budskapet el. deltagarna hem? Skapa gynnsamt mötesklimat Roligare och engagerande genomföranden Sammanfattning och utveckling framåt Förtroendekontot Commitment Grupputveckling Innehåll: - Förändringsbenägenhet - Gruppdynamik, att arbeta i lag - Gruppens syfte - Min roll i gruppen - Att ha en gemensam uppgift - Att förstå den energi som styr en grupp - Att bli ett fungerande team - Hur fattas beslut i gruppen - Var är fokus i gruppen - Hur fungerar ömsesidigheten i gruppen Mål: Att utveckla gruppen till att bli ett effektivt team. 16

20 Teamutveckling för befintliga team Utveckla och stärka oss som team. Att ge grundläggande kunskaper om gruppdynamik. Ge tid till att bättre lära känna varandra i teamet för att mer kunna nyttja gruppens styrkor bättre. Reflektera över mig själv som individ och oss som lag. Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp. Bli en effektivare lagmedlem. Kursinnehåll - Gruppdynamik - Delaktighet - Feedback - Kommunikation - Våra styrkor - Olika personlighetstyper Genomförande Teorigenomgångar blandas med uppgifter, träning, grupparbeten och reflektioner. Innehållet kommer i största möjliga mån att anpassas efter gruppens behov inom givna ramar. Teorierna bygger på material från Susann Wheelan, Robert Kelly, Joseph Luft och Harry Ingham, Richard Zackrisson mfl. 17

21 Så hanterar du besvärliga personer En lärorik utbildningsdag där du lär dig hur du tacklar svåra personer och situationer. Öka din styrka i besvärliga situationer Våra arbetsplatser är fulla av Gnällspikar, Velpellar och Besserwissrar. Det är svårt att slippa ifrån de jobbiga typerna helt - men med rätt inställning (och några smart knep) går det att minimera den tid och energi de tar från dig. Kamp eller samarbete - hur ser din vardag ut? Det här är kursen för dig som samarbetar, kommunicerar och träffar många människor i ditt jobb. Även om vi alla är människor så har vi olika sätt att prata och agera på. Missförstånd och slitningar uppstår nästan dagligen i arbetsgruppen eller i relation till kunder och externa kontakter. Genom att lära dig nya förhållningssätt och strategier så kan du tackla dem på ett bättre sätt. Och undvika onödig huvudvärk. 7 goda skäl att anmäla dig till kursen idag: Du får insikter i varför människor agerar och reagerar som de gör. Du lär dig hur du påverkar samspelet så att du enklare kan nå dina mål i arbetet. Du får verktyg för att hantera motstånd och konflikter utan att bli överkörd. Du ökar förståelsen för olika personlighetstyper och hur du bäst bemöter dem. Lär dig om kommunikationsstilar och hur du pratar rätt med olika personer. Du fyller på med nya impulser, tankar och inspiration! Väl tillbaka på jobbet får du bättre relationer med kollegor och kunder - du sparar tid och energi! 18

22 Projektledning grund - Deltagarna har baskunskap i hur projekt organiseras och drivs på ett effektivt sätt. - Deltagarna har grundläggande kunskap i att hantera verktygslådan i projekt. - Organisationen & deltagarna har fått inspiration och självförtroende att utveckla sitt sätt att arbeta i och driva projekt. Genomförande Kursen är uppdelad i 3 block med ca 1 månads mellanrum där deltagarna har möjlighet att praktisera och utvärdera. Upplägget bygger på en mix av teori och praktisk tillämpning (både under träningstillfällena och i mellanperioder) och baseras på det skarpa läget i organisationen. Efter avslutad träning utvärderas resultatet och en analys avseende ytterligare behov fastställs. Kursinnehåll Dag1 - Teori/Diskussion om Effektivitet & Målsättning - Behovsanalys - Att leda i förändring - Att leda resultatorienterat - Organisationsformer Dag 2 - Projekt som organisationsform - Projektkutur - Projektverktyg Dag 3 - Projektets tidigare faser (hur hantera dessa effektivt) - Projektets sena faser (hur hantera dessa effektivt) - Kommunikation i projekt Dag 4 - Att arbeta med styrgrupp - Hur går vi vidare - Avslut 19

23 Projektledning fördjupning - Deltagarna har en klar uppfattning avseende sina egna och respektive organisations styrkor och svagheter, samt en planerad angreppssätt för att förbättra ledarskapet och effektiviteten i projekt. - Deltagarna/Teamet har större insikt och förbättrad förmåga att på kort tid skapa en högpresterande projektgrupp. - Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga hur hantera förändringar, stress och yttre störningar i projekt. - Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga avseende hur använda kommunikation som ett effektivt verktyg i hanterandet av interna och externa projektkontakter. - Större insikt avseende kopplingen situationsanpassat ledarskap och en modern projektmiljö. - Träningen har gett deltagarna/teamet positiv energi och en tydlig vilja att delta i effektiviseringen av sitt eget och respektive verksamhets sätt att leda och bedriva projekt. Genomförande Röda tråden i upplägget är tillämpning och erfarenhetsbaserad inlärning utifrån ett projektledarperspektiv. Upplägget bygger på att deltagarna får tillfälle att praktiskt tillämpa de genomgånga teorierna mellan träningstillfällena. Deltagarna får även tillgång till individuell telefon-coachning under träningsperioden. Parallellt med utbildningen driver gruppen analys och ev. förbättringar avseende den egna organisationens effektivitet i att driva projekt. Kursinnehåll - Introduktion samla gruppen - Teamet & Energin - Projektets grunder - Projektplanering & uppföljning - Jag som projektledare och coach - Kommunikation - Fortvarighet 20

24 Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) De som lär sig att behärska WBS får ett verktyg att strukturera sina projekt med avseende på - Ekonomi - Tidsplanering - Krav/Kvalitet/funktionalitet Målgrupp/förkunskapskrav Kursen vänder sig till projektledare samt projektmedarbetare som vill bidra till sin egen och sin organisations utveckling. De verkar troligtvis inom små till medelstora tillverkande företag vars projekt består av leveranser, produktutveckling, organisationsutveckling, mm. Organisationens projektlängd varierar typiskt mellan 3-12 månader. Kursinnehåll - Föreläsning med WBS-exempel - Gemensamma grupparbeten med övningar - Eget arbete med eget projekt samt presentation Genomförande Deltagarna har med sig en uppgift. Uppgiften bör bottna i en stark önskan om någon form av utveckling, som är angelägen, men absolut inte kritiskt för företaget. En viktig del i inlärning är att diskutera och se andras lösningar. Skriftlig/muntlig presentation är dessutom viktig projektkompetens. 21

25 Språk: Engelska grund och fortsättning Att utöka förmågan att använda språket i engelsktalande länder i såväl skrift som tal. Att kunna tolka och anpassa sig till interkulturella skillnader. Att deltagare skall uppnå språkfärdighet på nivå B1 till B1+ på Europarådets bedömningsskala. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur Genomförande Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med engelsktalande medborgare och kollegor. Rent språklig träning ges i att tala, förstå, läsa och skriva. Uttal med språkmelodi tränas under utbildningen. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. 22

26 Presentation på engelska Att utöka förmågan att använda språket i affärssammanhang i engelsk talande länder i såväl skrift som tal. Diskutera, presentera information och ge feedback. Öka det aktiva ordförrådet i affärsengelska t.ex. i försäljning och finans. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Genomförande Kursen startar med ett inplaceringstest, detta för att mäta deltagarens språkliga färdighet/kunskapsnivå. Vi använder Europarådets nivåskala. Utifrån behovsinventering och nivåbedömning formuleras målet med språkutbildningen. Deltagarnas framsteg utvärderas kontinuerligt under kursens gång och tillsammans med lärare diskuteras gemensamt framstegen mot de uppsatta målen. Detta kan ske via självbedömning, test, arbetsprover, diskussion i grupp eller enskilt. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med engelsktalande medborgare och kollegor. Rent språklig träning ges i att presentera dig själv, ditt företag och dina ansvarsområden. Vi tränar på presentation om företagets verksamhet och näringslivet. Här ingår även att beskriva, jämföra, uttrycka resultat och slutsatser. Hur formulerar du dig vid möten och förhandlingar och hur lägger man upp en Pitch på engelska. Deltagaren får utveckla den skriftliga kommunikationen, skriva offerter, genomföra säljande presentationer, skriva projektbeskrivningar, informera och rapportera utländska projekt. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur 23

27 Skriftlig kommunikation på engelska Förbättra den skriftliga kommunikationen. Att utöka och utveckla förmågan att använda det engelska språket. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Genomförande Kursen startar med ett inplaceringstest, detta för att mäta deltagarens språkliga färdighet/kunskapsnivå. Folkuniversitetet använder Europarådets nivåskala. Utifrån behovsinventering och nivåbedömning formuleras målet med språkutbildningen. Deltagarnas framsteg utvärderas kontinuerligt under kursens gång och tillsammans med lärare diskuteras gemensamt framstegen mot de uppsatta målen. Detta kan ske via självbedömning, test, arbetsprover, diskussion i grupp eller enskilt. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs med en huvudsaklig inriktning på den skriftliga kommunikationen. Hur du ska formulera dig för att nå fram med dina budskap, formellt och informell stil. Deltagaren får utveckla en kommunikativ förmåga där vi arbetar med fraser, ord och uttryck för att få en tydlighet med koncist och sammanhängande skriftlig kommunikation. Inslag av specialterminologi samt grammatik förekommer. Vi tittar på skillnader mellan amerikansk och engelsk språkstil och hur vi undviker swenglish. Kursinnehåll - skriftlig språkfärdighet - ordförråd - grammatik - skriftlig affärskommunikation fax, e-post och brev - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur 24

28 Diskussion på engelska Förbättra den muntliga konversationen samt hörförståelsen. Tala och agera säkert och tydligt för att bygga goda internationella affärsrelationer. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur - telefonengelska 25

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt.

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Fritid Jobb En grundkurs i Excel kan ta dig längre än du tror. Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer