Effectiveness Consultants kursprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effectiveness Consultants kursprogram"

Transkript

1 Effectiveness Consultants kursprogram

2

3 vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade insikter. Det är den förmågan vi använder när vi lär oss hur vi ska förhålla oss till andra för att fungera i ett sammanhang; socialt och yrkesmässigt. I våra kurser som alla bygger på upplevelsebaserad inlärning kan du som deltagare återupptäcka glädjen i den viktiga förmågan till eget lärande. De nya kunskaper och insikter som kurserna ger kommer genom din egen vilja och eget hårt arbete. De blir därför varaktiga och till verklig nytta för dig och din organisation. I förändringsuppdrag inom organisationer uppmärksammar vi generella behov av effektivare beteende för organisation som individ. Tillsammans med vedertagna beteendevetenskapliga teorier och metoder utgör detta bakgrund till utveckling av våra kurser. En strävan är att deltagarna kommer från olika organisationer, inte känner varandra sedan tidigare och inte heller ska fortsätta arbeta med varandra efter kursens slut. Med den förutsättningen och med professionella och erfarna handledare kan du tillåta dig själv att experimentera och pröva nya vägar. Kurserna vänder sig till dig som är intresserad av egen utveckling, att bli en bättre ledare, utveckling av grupper, organisationsutveckling och förändringsarbete. När du anmäler dig är det viktigt att du är medveten om att kurserna är krävande. Bäst beskrivet med ett citat från en av våra tidigare EGOL-deltagare: det bästa och jobbigaste jag gått

4 ugl egol oca utveckling av grupper och ledare effektivare grupper och ledare organizational change agent målgrupp: Chefer och medarbetare som vill utveckla sin kompetens och förmåga att leda och arbeta i grupper. mål: Att bli effektivare och tryggare i sin roll som chef och medarbetare genom ökad insikt om eget och andras sätt att agera. metod: Deltagarna genomför kursen i nära samarbete med varandra där gruppen med dess individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna styr gruppen och tillför kunskap under kursens gång. innehåll: Kursen bygger på FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation), som genom sin systematik ger möjlighet att följa individens, gruppens och ledarens utveckling. Genom praktisk träning lär man sig att se en grupps olika mognadsnivåer och utvecklingsfaser. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta- och teoriavsnitt som berör ledarskap och grupputveckling. Under träningspassen möjliggörs övning i ledarskap, kommunikation samt i att ge och ta kritik. UGL ger förutsättning att dra lärdomar av egna och andras upplevelser i den dynamik och de händelser som skapas i grupprocessen. omfattning: Fem dagar på internat målgrupp: Chefer/ledare/medarbetare som vill utveckla sin kompetens och förmåga att leda och arbeta i grupp. mål: Att bli effektivare och säkrare i sin roll som chef/ledare/medarbetare samt att få djupare förståelse och insikt i gruppbeteende, sitt eget beteende och gruppteorier. metod: Deltagarna genomför kursen i nära samarbete med varandra. Gruppens individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna vägleder gruppen genom struktur, dialog och nya perspektiv, bland annat med hjälp av beteendetestet IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). innehåll: Att genom personliga och gruppdynamiska upplevelser: - träna på att upprätta mål och spelregler för en grupp - se och förstå sina egna och gruppens värderingar - lära sig ge och ta effektiv feedback - inse relationers betydelse och instabilitet - skapa ökad insikt om sin egen roll och dess påverkan på omgivningen - förstå gruppens utvecklingsfaser - förstå när egenskaper blir styrkor respektive svagheter - träna på medvetet och effektivt ledarskap Samt personlig handlingsplan och uppföljning. omfattning: dagar på internat målgrupp: Personer som vill utveckla sin förmåga att leda eller delta i utvecklings- och förändringsarbete. mål: Att behärska grundläggande teorier och ha färdigheter i att kunna starta ett uppdrag till att bygga och genomföra åtgärder på gruppnivå. metod: Upplevelsebaserad inlärning i form av fördjupad självinsikt och gruppdynamik samt tillämpningsövningar med tillhörande teori. innehåll: Utbildningen är uppdelad i tre moment. OCA-1 lägger stor vikt vid konsulten som person och hur organisationen påverkas av individen i konsultrollen samt på att leda grupper, konsultfilosofi och metodik. OCA-2 omfattar ett antal fall som tränar datainsamlingsmetodik, analys av data och dataåterföring samt upplägg av mindre konsultinsatser. Bärande i moment 1 och 2 är diskussioner om konsultetik samt processhantering, problemlösning, målplanering och konflikthantering. OCA-3 utvecklar deltagarnas förmåga att återföra data till en kundorganisation och att efter analys bygga och genomföra en resultatorienterad och kostnadseffektiv konsultinsats, som hanterar orsaken och inte symptom till problemet. Mellan OCA-1 och OCA-2 genomförs litteraturstudier med tillämpning i ordinarie arbete. Mellan OCA-2 och OCA-3 inleder deltagarna ett praktikuppdrag. omfattning: Fem separata veckor varav den första på internat behörighetskrav: EGOL (eller motsvarande)

5 ocd Organizational Change and Development cse consultant skills for experts målgrupp: Personer som vill kunna hantera och förändra hela organisationssystem. mål: Att utveckla färdigheter i genomförande av långsiktiga och komplexa förändringsarbeten som omfattar en hel organisation. målgrupp: Experter, specialister och fackkonsulter som vill utveckla förmågan att med sin egen speciella kompetens påverka och hjälpa andra. mål: Att utveckla ett konsultativt förhållningssätt som förenklar kommunikation och överföring av kunskap. metod: Upplevelsebaserad inlärning i form av ett praktikfall på makronivå, som följs genom hela utbildningen i kombination med utvald teori. Varje moment i insatsen tränas genom tillämpningsövningar. Reflektioner om självinsikt kring förändringsarbete bearbetas under hela utbildningen. innehåll: Utbildningen är uppdelad i tre moment. OCD-1 innehåller dels en fördjupning i områdena organisationsteori, förändringsteori och modeller för insatser i komplexa system, dels en vidareutveckling av kartläggnings- och diagnosmetoder. OCD-2 omfattar en fördjupning av OCD-1 med fokus på de konsultfärdigheter som krävs för att hantera förändringar på makronivå. OCD-3 fokuserar på interventioner på makronivå för att nå önskade förändringar i organisationer. Deltagarna medför egna projekt som är underlag för praktiken mellan OCD-1 och OCD-2. Dessa inleds i samband med litteraturstudier. Praktiken fortsätter mellan OCD-2 och OCD-3 och förväntas avslutas efter OCD-3. OCD genomförs på engelska. metod: Upplevelsebaserad inlärning, dvs att lära från upplevelser och erfarenheter genom att tillsammans arbeta med var och ens egen utveckling i den för gruppen gemensamma verkligheten. innehåll: Första veckan genomförs som EGOL anpassad för specialister. Därefter lär sig deltagarna att hantera den speciella situation som uppstår mellan en konsultativ specialist och en kund/ klientorganisation samt fördjupar färdigheterna från EGOL. Mellan vecka 2 och vecka 3 genomförs en praktikuppgift som följs upp under vecka 3. Den sista veckan innehåller även en fördjupad träning i förmågan att möta kundens behov och att föra ut sitt budskap samt grundläggande teori om organisationskultur och förändringsprocesser. omfattning: veckor varav två på internat omfattning: Fem separata veckor varav den första på internat behörighetskrav: EGOL och OCA

6 förändringsledaren projektledarutbildning målgrupp: Chefer på högre nivå som vill vidareutvecklas i sin chefsroll. mål: Öka chefers förmåga att ur ett systemteoretiskt perspektiv, med sig själva som utgångspunkt, möta framtida organisationers krav på chefskap och ledarskap. metod: Upplevelsebaserad inlärning, såväl under studiedagarna i gruppen som vid tillämpning på egen arbetsplats. Detta varvas med föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och möten med inbjudna företagsledare/nyckelpersoner. målgrupp: Personer med projektledaransvar som vill utveckla sin kompetens i att leda och slutföra projekt. mål: Att lära sig hantera såväl samarbete inom projektgrupper som projektstruktur för att framgångsrikt kunna starta, genomföra och utvärdera arbete i projektform. metod: Huvudsakligen upplevelsebaserat och utgår från faktiska och pågående projekt från deltagarnas vardag. Vid behov går handledarna in med teoriinslag eller visar på lämpliga verktyg. innehåll: - Att se och förstå effekten av och bli medveten om eget beteende, egen personlighet och egna överlevnadsstrategier i olika sammanhang - Den egna rollen och hela dess rörlighet i ett systemiskt sammanhang - Relationen mellan individ, grupp, organisation och den yttre miljön - Tänka i, bygga egna och använda modeller - Den pedagogiska förmågan - Gruppsykologi och organisationsteori - Förstå den kvalitativa och produktiva kraften i att som chef se, sätta ord på och kunna hantera det dynamiska spelet mellan organisationens mål, dess inre arbete och utbytet med omvärlden innehåll: - Vad är ett projekt - Mål och delmål för ett projekt - Roller och arbetsfördelning i ett projekt - Projektplanens betydelse för ett projekts framgång - Betydelsen av det mänskliga samspelet, processen, under pågående projektarbete - Hur olika projektorganisationer kan byggas - Faktorer som hindrar en projektgrupps möjligheter att lösa projektets uppgift på ett effektivt sätt omfattning: dagar på internat omfattning: 6 x 3 dagar på internat under nio månader

7

8 AVS: Effectiveness Consultants Gribbylundsvägen 3, Täby. Tel , Fax , Effectiveness Consultants är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag med kontor i Sverige, Storbritannien, USA och Zimbabwe Effectiveness Consultants nätverket Hos Effectiveness Consultants i Sverige arbetar idag ett tiotal konsulter, sammanhållna av en tydlig etik, levande värderingar och ett nära samarbete. Vi arbetar med: - Förändring och utveckling av organisationer - Lednings- och chefsutveckling/utbildning - Konsult- och handledarutbildning Vår grundsyn är att människor och organisationer vill och kan utvecklas mot ett ständigt effektivare arbetssätt. Förutsättningen är att man har kunskap om användbara metoder samt att det råder ett klimat som främjar förändring och utveckling. Målet för oss är att tillsammans med våra kunder utveckla åtgärder som höjer effektiviteten samt skapa lärande människor och organisationer. Effectiveness Consultants är ett internationellt nätverk av konsult- och utbildningsbolag som täcker Skandinavien, Storbritannien, USA och södra Afrika. Företaget grundades i början av 1980-talet av fil.dr. Richard E. Zackrison.

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå Rapport 2014vt00984 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C, 15hp Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå En

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION

INSPIRATION KOMMUNIKATION INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer