INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN"

Transkript

1 VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

2 INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl Plats: Hörsalen, Täby Park Hotell. Kemistvägen 30. Vi erbjuder även möjligheten att komma på öppet hus. Kom när ni vill följande tider: Tillfälle 1: Öppet hus Onsdag 14 maj, kom när ni vill mellan kl Plats: Föreningslokalen Marknadsvägen 139. Tillfälle 2: Informationsmöte Onsdag 7:e maj kl Plats: Hörsalen, Täby Park Hotell. Kemistvägen 30. Tillfälle 2: Öppet hus Torsdag 15 maj, kom när ni vill mellan kl Plats: Föreningslokalen Marknadsvägen 139. Beslut fattas på en extra föreningsstämma den 10 juni kl Lokal meddelas senare. HSB Brf Volten är en attraktiv förening men visst märks det att husen åldrats! De byggdes under det sena 60-talet och närmar sig en ålder av 50 år. Många brister har åtgärdats och just nu byter vi föreningens fönster. Som ett led i den fortsatta planeringen utfördes 2013 en noggrann genomgång av badrummen. Då kunde vi konstatera att de inte har åtgärdats i den takt som förväntats. Merparten är fortfarande i ursprungligt utförande och vi i styrelsen bedömer att badrummen inte kommer förnyas i den takt som behövs för att undvika omfattande vattenskador framöver. Vi har inte heller några större möjligheter att kräva renovering av de badrum som behöver byggas om. Därför föreslår en enig styrelse att vi genomför en gemensam badrumsrenovering och samtidigt byter ledningar för vatten och avlopp. På detta sätt får vi helt nya badrum och nya ledningar utan att ni som medlemmar själva behöver sköta och bekosta ombyggnaden. Styrelsen är medveten om att de av er som nyligen renoverat särskilt berörs av det här förslaget. Självklart ska vi göra vad regelverket medger för att minimera konsekvenserna för er och finna en rimlig möjlighet till kompensation, utan att missgynna övriga medlemmar. Denna information kommer följas av flera gemensamma möten och frågestunder. De ska ge er de insikter ni behöver för att ta ställning i frågan om stambyte. Vissa detaljfrågor kan vi svara på först när vi kommit längre i processen. BADRUMMENS STATUS Många av badrummen är slitna och måste renoveras inom en snar framtid. Med det här förslaget är vi ute i tid. Som vi nämnde inledningsvis förnyas inte badrummen i den takt som behövs, och även om vattenskador förekommer är det än så länge i begränsad omfattning. En av de svaga punkterna är tätskikten på väggar och golv. Därutöver är sex av tio

3 golvbrunnar i Volten för gamla för att vara en säker övergång mellan golv och avloppssystem. Här börjar ofta de vattenskador som kan drabba både lägenhetsinnehavaren och grannarna under. Om inte alla badrum renoveras innebär det att även nyrenoverade badrum riskerar att drabbas. En annan aspekt är att de gamla avloppsrören inte kommer hålla lika länge som det nyrenoverade badrummet. Samma sak gäller vattenledningarna (kall- och varmvatten). Därför byts de ut vid den planerade badrumsrenoveringen. Husens vattenledningar är utförda av koppar och har ännu inte orsakat omfattande vattenskador. Här är den svaga punkten att vattenledningarna bryter tätskikten inom duschområdet i de flesta badrummen, vilket innebär en stor risk för vattenskador. Om inte de byts ut är det nära nog omöjligt att göra en badrumsrenovering enligt branschens regler för säker vatteninstallation. VI VILL UPPNÅ En renovering med begränsad kapitalförstöring. Vattenskador upphör för lång tid framöver. Badrummen lever upp till branschens regler för säker vatteninstallation. Badrummen får en enhetlig standard. STYRELSENS BESLUT För att göra en samlad och professionell bedömning av de alternativ som finns har styrelsen kontaktat olika konsulter och slutligen valt att samarbeta med HSBs konsultgrupp. Styrelsen har tagit ställning till tre tänkbara alternativ. 1. Ett gemensamt åtgärdande med stambyte och badrumsombyggnad nu. 2. Att skjuta upp ombyggnaden genom relining, att medlemmarna successivt och i egen regi samt med egna medel fortsätter bygga om badrummen, och i ett senare skede byta vattenledningar. 3. Enbart avhjälpa fel och skador när de uppkommer. Efter en noggrann jämförelse föreslår styrelsen att föreningen utför en badrumsombyggnad i gemensam regi. I samband med detta byter vi även rören för vatten och avlopp. Det är det säkraste och mest ekonomiskt förmånliga alternativet för Voltens medlemmar. Fördelen med att genomföra allt vid ett tillfälle är först och främst att samtliga lägenheter får en standard som uppfyller branschens regler för säker vatteninstallation. Badrummen kommer även saneras från asbest under kontrollerade former. Ser vi till livslängden för nya stammar är den 50 år, vilket ger måttliga kostnadsökningar. Ett gemensamt omhändertagande av stammar

4 och badrum höjer värdet på våra hus och lägenheter! I samband med stambytet byter vi även elcentral i hallen. ANDRA ALTERNATIV Övriga alternativ har påtagliga nackdelar. Framförallt innebär de, som vi tidigare nämnt, att Volten under ett svårbedömt antal år har kvar många gamla badrum. Det medför en risk för vattenskador som kan sprida sig till grannarna. Att skjuta upp stambyte och byte av vattenledningar innebär också att ett stort antal renoverade badrum måste rivas upp. I praktiken är det omöjligt att kräva att alla medlemmar renoverar sina badrum VAD ÄR RELINING? Relining innebär att man renoverar de befintliga avloppsrören. Genom att först rengöra och sedan plastbelägga insidan förlängs rörens livslängd. på egen hand. Vid individuella ombyggnader är det även svårare att uppnå en badrumsrenovering enligt gällande branschregler. Relining är en bra metod för att förnya avloppsrör, men den lämpar sig inte med Voltens förutsättningar. Alternativet med relining kan inte heller motiveras utifrån ett kostnadsperspektiv. För relining rekommenderas en avskrivningstid på 10 till 15 år, men upp till 20 år kan sannolikt godtas. Även med den längre avskrivningstiden ger det årskostnader i nivå med stambyte och badrumsombyggnad. Sist men inte minst, vid ett individuellt åtgärdande kan inte föreningen erbjuda den utvecklade medlemsservice som vi vill ge våra medlemmar. MEDLEMSSERVICE Styrelsen är medveten om att medlemmar, oavsett metod, kommer drabbas av olägenheter när badrummen byggs om. När vi gör som vi nu planerar och bygger om i gemensam regi kan alla boende erbjudas omfattande medlemsservice. Under hela planerings- och ombyggnadstiden deltar en medlemskonsultent i projektet. Medlemskonsultenten arbetar självklart under sekretess, ni kan i förtroende vända er till henne med era funderingar och frågor. Renoveringen beräknas ta sex till sju veckor per lägenhet. Under den tiden ser föreningen till att de som väljer att bo kvar får vatten i trapphuset och att tillfälliga wc- samt duschutrymmen anordnas. För särskilt behövande kan en tillfällig torrtoalett lånas ut. Vid behov och önskemål kommer vi samarbeta med kommunens hemtjänst och hemsjukvård. DU BESLUTAR PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN Innan vi går vidare med projektet och efter de informationsmöten som planeras kallar styrelsen till en extra föreningsstämma. Då tar du ställning till: Att godkänna förändringarna som följer av stambytet och byte av elcentral. Att föreningen får bygga upp badrum, toaletter och kök efter rörbytet.

5 info INFO! SAMMANFATTNING AV STAMBYTET Ekonomi och finansiering Hela projektet kommer kosta cirka 245 miljoner kronor, den exakta kostnaden fastställs efter anbudsinfordran. Sammantaget bedöms månadsavgiften öka med cirka åtta procent. Denna höjning sker successivt under en treårsperiod. Ombyggnaden kommer att finansieras genom lån som upptas av föreningen. Styrelsen har undersökt andra modeller där respektive medlem bekostar sin andel med en kontantinsats i kombination med ROT-avdrag. Styrelsen bedömer att dessa möjligheter har stora nackdelar och vi har av den anledningen övergivit dem. ARBETEN SOM KOMMER UTFÖRAS I DIN LÄGENHET Här beskriver vi grundstandarden för de nya badrummen. Grundstandarden bekostas av månadsavgiften och du väljer själv mellan olika kostnadsfria alternativ. Den som vill kan göra tillval mot en tilläggskostnad. Vid önskemål kommer det vara möjligt att återmontera inredning och den avgående kostnaden kan i stället användas till andra tillval. Det här gör vi i badrum och WC: Alla installationer, kakel och klinker rivs ut. Rummet renoveras i sin helhet och saneras från asbest. Ett nytt rum byggs upp från grunden med nya rör för vatten, värme och avlopp. Stamledningar placeras i första hand i samma läge som de gamla ledningarna. Badrum: Tak målas. Väggar bekläds med 20x30 cm vitt kakel. På golvet läggs klinker som är 10x10 cm och finns i fyra olika kulörer. Badrummet byggs med badkar. Duschplats erbjuds som kostnadsfritt alternativ. WC-stol. Tvättställ med underskåp. Handdukskrokar. Pappershållare. Elektrisk handdukstork. Värmeelement. Badrumsskåp med spegeldörrar, belysningsramp. Eluttag. El- och vatteninstallation förbereds för tvättmaskin. Återmontering av tvättmaskin som redan finns installerad. WC-utrymme: Tak och väggar målas. På golvet läggs klinker som är 10x10 cm och finns i fyra olika kulörer. WC-stol. Tvättställ med underskåp. Kakel över tvättställ. Handdukskrokar. Pappershållare. Kök: Diskbänksblandare med hög pip och diskmaskinsavstängning. Nytt avloppsrör från diskbänk. Återinkoppling av redan installerade diskmaskiner Elsystem Ny gruppcentral (elcentral i hall) med automatsäkringar och jordfelsbrytare ersätter proppskåpet.

6 FRÅGOR TILL STYRELSEN KAN JAG VISTAS I LÄGENHETEN UNDER STAMBYTET? Ja, även om det förstås blir opraktiskt. Arbetet kommer pågå under dagtid och föreningen kommer se till att det finns vatten och avlopp i trapphusen. Provisoriska toaletter och duschar anordnas i anslutning till respektive hus, antingen i tillfälliga vagnar eller i källare. Det finns möjlighet att dagtid vistas i gårdsföreningslokalen Fölet på Marknadsvägen 125. OM JAG INTE KAN BO KVAR, OCH INTE HAR NÅGON ATT VÄNDA MIG TILL, VEM HJÄLPER MIG? Allmänt kan sägas att föreningen inte har något generellt ansvar att lösa dessa omständigheter för de boende. Kontakta vår medlemskonsulent som finns tillgänglig under hela renoveringstiden. Medlemskonsulenten är även med på informationsmötena. RELINING, ÄR INTE DET HÄLFTEN SÅ DYRT? Om det enbart handlade om våra avloppsstammar vore svaret ja, men nu är de bara en del av problematiken. Därför är relining inte en aktuell åtgärd. Relining har en kortare livslängd och årskostnaden blir därför ungefär densamma som vid ett komplett byte av rör och renovering av badrum. VARFÖR HAR STYRELSEN ÄNDRAT BESLUTET FRÅN 2008? Det finns ett flertal skäl. Främst beror det på att en omfattande inventering visat att badrummens skick är sämre och renoveringsbehoven mer omfattande än vad som bedömdes då. Styrelsen har inte heller möjlighet att påverka renoveringstakten i större utsträckning. Vår upplevelse är dessutom att de flesta av Voltens medlemmar uppskattar att de inte behöver genomföra och bekosta en renovering på egen hand. NÄR STARTAR STAMBYTET? Om drygt ett år. Byggtiden kommer pågå i över tre år. Detta betyder att många av er blir direkt berörda först om fyra år. HUR PÅVERKAS VÄRDET PÅ LÄGENHETERNA? Styrelsens bedömning, i likhet med de mäklare vi pratat med, är att värdet på lägenheterna ökar efter stambytet. Givetvis kan andra omständigheter i samhället påverka värdeutvecklingen. FÅR JAG KOMPENSATION FÖR EN RENOVERING JAG NYLIGEN UTFÖRT? Styrelsen är medveten om att ett flertal medlemmar nyligen renoverat sina badrum. De kan givetvis framföra önskemål om kompensation till styrelsen. I stort medger inte föreningens regelverk att enskilda medlemmar kompenseras på ett alltför generöst sätt. KAN JAG PÅVERKA UTSEENDET PÅ MITT BADRUM? Ja. Du kommer ha goda möjligheter att göra de tillval som du önskar. VAD HÄNDER OM DET BLIR INBROTT UNDER OMBYGGNADSTIDEN? Ombyggnationen måste utföras av företag som har dokumenterad erfarenhet av kvarboende medlemmar. Säkerheten sätts i främsta rummet och stölder är mycket ovanliga. Hantverkarna låser dörren när de inte har den under uppsikt. Om olyckan ändå är framme anmäls det som vanligt till ditt försäkringsbolag och till polis. På medlemsmötena ger vi tips på hur du kan reducera risken för inbrott. JAG HAR TVÄTT- OCH DISKMASKIN, BLIR DE ÅTERMONTERADE? Ja, de återmonteras utan särskild kostnad för den boende. VARFÖR SKA MAN RIVA DE NYBYGGDA BADRUMMEN? Det går inte att byta föreningens gemensamma vatten- och avloppstammar utan att göra åverkan på ytskikten.

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck Nummer 1 Jan-Feb 06 I N F O R M A T I O N & F A K T A För 17:on Extra! Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer