b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE"

Transkript

1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS- och EL-RENOVERING a BAKGRUND OCH BESLUT HSB Brf 40 TIUNDA beslutade vid en extra föreningsstämma den 3 september 2013 att genomföra stam-, ytskikts- och el-renovering i föreningens fastigheter. Beslutet fattades med 77 röster för och 24 röster mot. Styrelsen fattade under hösten 2013 beslut om att avbryta samarbetet med tidigare anlitad konsult och anlitade en ny konsult för att bistå med det fortsatta arbetet. Då den nya konsulten har rekommenderat ett delvis nytt upplägg för de redan beslutade renoveringarna, vilket styrelsen funnit bör underställas en extra förenings-stämma för beslut, har styrelsen beslutat att kalla till en extra föreningsstämma den 25 mars Styrelsen föreslår att stämman tar ett nytt beslut om stambyte, el-renovering, återställande av ytskikt i våtrum samt om tillfälligt övertagande av bostadsrättshavarens underhållsansvar för ytskikt och inredning i badrum samt för elledningar i lägenheterna. b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE I februari 2013 informerades föreningens medlemmar om att styrelsen hade påbörjat ett arbete med att utreda vilken el-, avlopps- och tappvattenstammarnas funktionsstatus. Detta skedde mot bakgrund av att föreningen under de senaste åren haft ökade kostnader för reparationer av vattenskador, tappvattenledningar och avloppsstammar. Medlemmarna informerades vidare om att ett första möte för information om styrelsens slutsatser av utredningen skulle hållas så snart denna var färdigställd. Den 6 maj hölls ett första informationsmöte i Tiundaskolans matsal. Vidare hölls ytterligare informationsmöten den 21 maj samt 11 juni Inför det andra informationsmötet bereddes medlemmarna möjlighet till att inkomma med kompletterande frågor som besvarades under mötet. Vid det tredje informationsmötet avhandlades huvudsakligen finansieringsfrågor. Information har löpande även delgetts medlemmarna via föreningens hemsida samt via informationsblad i respektive lägenhets brevlåda. Efter den extra föreningsstämman i september 2013 beslutade styrelsen att anlita en ny projektledare. Den 15 januari 2014 hölls ett fjärde informationsmöte tillsammans med den nya projektledaren där föreningens medlemmar informerades om det delvis nya HSB RIKSFÖRBUND Postadress: Box 8310, Stockholm, Besöksadress: Fleminggatan 41, Vxl: , BankGiro: , Orgnr: , Styrelsens säte: Stockholm

2 2 (5) upplägget och fick ställa frågor. Efter föreningens ordinarie föreningsstämma den 11 februari 2014 gavs ytterligare möjlighet att ställa frågor kring renoveringarna. c UNDERLAG FÖR BESLUT Styrelsen har som underlag för sitt beslut att föreslå stam-, ytskikts- och el-renoveringen haft den utredning som gjords av Bjerking Ingenjörsbyrå AB, avseende byggnadernas el-och VVS-installationer, utredning samt filmning av byggnadernas avloppssystem utfört av Ocab AB, föreningens löpande kostnader för vattenskador och kommande kostnads-ökningar för försäkringspremier. Sammantaget har dessa föranlett att styrelsen gör bedömningen att stam-, ytskikts- och el-renoveringen bör genomföras. Bjerking Ingenjörsbyrå AB:s utredning avseende elanläggningen visade att denna till största delen härrör från husens byggnadsår (cirka 50 år gammal). För att minimera risken för elolyckor och driftsstörningar rekommenderade Bjerking att anläggningen inom de närmaste åren byts ut. Viss minskning av drift- och underhållskostnader kan samtidigt göras med ny belysning och belysningsstyrning i de allmänna utrymmena. Bjerking Ingenjörsbyrå AB:s utredning avseende VVS visade att situationen avseende tappvatten är kritisk på Norrlands- och Sibyllegatan. Galvaniserade stålrör för tappvatten påvisar ett flertal åtgärdade läckage av provisorisk art. Generellt har rörledningar en teknisk livslängd på 50 år. För Norrlandsgatan och Sibyllegatan rekommenderades helt utbyte av tappvatteninstallationer. Avloppsrör och brunnar bör också bytas. På Tiundagatan är installationen från 1980-talet och således cirka 30 år gammal. Inledningsvis rekommenderades att avloppsrören på Tiundagatan delvis kunde återanvändas genom att beklädas med glasfiberförstärkt polyesterplast samt att tappvattenledningarna kunde behållas. Livslängden för avloppssystem som åtgärdats på detta sätt motsvarar dock inte samma nivå som nya rör. Kostnaden skiljer sig däremot inte väsentligt. Eftersom badrummens tätskikt oavsett måste återställas vid byte av golvbrunn är det lämpligt att samtidigt byta tappvattenledningarna även på Tiundagatan. I annat fall blir stamrenovering åter aktuell igenom så snart som inom 20 år. Tema Projektledning rekommenderar därför att avlopps- och tappvattenledningarna byts även i husen på Tiundagatan. d OMFATTNING Förslaget innebär att en helt ny elinstallation utförs, från inkommande ledning till lägenheters uttag och strömbrytare. Lägenheterna förses med 3-fas till skillnad från dagens 1-fas och kompletteras med fler el-uttag enligt modern standard. Balkong och badrum förses också med el-uttag. Ny belysning monteras i allmänna utrymmen och utomhus. I mörka trapphus förses belysningsarmatur med nödljus. Komplettering med belysning utförs mellan Tiundagatan 43 och 45 samt upp mot Stabby backe. Ny porttelefonanläggning installeras då den gamla har stora brister.

3 3 (5) Avseende värme och sanitet innebär förslaget att alla vattenledningar efter inkommande kallvattenmätare byts. Avloppsledningar byts även de i hela sin längd. Eftersom renoveringarna kräver rivning i badrum och WC återställer föreningen dessa till en god standard. Badrum och WC förses med nya tät- och ytskikt. Ytskikten i badrummet återställs till kakel på väggar och klinkers på golv. Det kommer att vara möjligt att välja mellan 8 kulörer på kakel och 8 kulörer på klinkers. I viss mån ändras placering av avloppsbrunn och ledningar. Standardutrustning blir tvättställ med kommod, spegel ovanför, toalettstol, ett eluttag, duschhörna med vikbara väggar, duschblandare samt radiator i form av en vattenburen handdukstork. Detaljer som krokar och toalettpappershållare ingår också. Lampa i tak och på vägg vid spegeln likaså. I WC blir ytskikten kakel på väggar bakom tvättställ och toalettstol upp till 1,5 meter och övriga väggar målade. Golven blir klinker. Även i WC finns de olika kulörerna att välja mellan. I köket installeras en ny blandare med möjlighet att ansluta både bänk- och golvdiskmaskin. För att så långt som möjligt undvika onödiga förändringar i lägenheterna har styrelsen varit mån om att entreprenören när det är möjligt använder befintliga slitsar för rörledningarna. Det kommer att vara möjligt att lägga till tillval mot ersättning. Exempel på sådana tillval är elgolvvärme, kombinerad handdukstork för el/vatten, förhöjd toalettstol, badkar och förberedelse för tvättmaskin. Det kommer även att finnas olika val för blandare m.m. för det fall att man vill ha något annat än föreslaget material. Bland medlemmarna har det framförts önskemål om möjlighet att undanta vissa våtrum som nyligen har genomgått en renovering från förändring. Styrelsen har tagit del av samtliga synpunkter och föreslår att vissa våtrum inte rivs och återställs förutsatt att entreprenören bedömer att det är möjligt att genomföra stamrenoveringen i enlighet med rekommenderad metod utan att våtrummen behöver rivas samt om våtrummen uppfyller följande kriterier: Våtrummet har renoverats inom 5 år före stambytet. Branschintyg från anlitade ackrediterade entreprenörer måste finnas som säkert vatten, BKR/GVK för ytskikt. Besiktning utförs av Projektledare och entreprenör för att kontrollera skick på utrymmet och inredningen. Entreprenör måste kunna godkänna säkert vatten där han ska ansluta till de ledningar han drar. Entreprenaden kan utföras i övriga delar utan att vägg eller golv behöver rivas i det renoverade våtrummet. Föreningen undantar genom avtal med bostadsrättshavaren sitt ansvar för det våtrum som inte behöver rivas. Detta innebär att bostadsrättshavaren är ansvarig för reparation och underhåll av de ledningar för värme, avlopp och vatten som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren är även ansvarig för åtgärdande av eventuella skador som orsakas av fel på de installationer och ledningar som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Vid en överlåtelse av bostadsrätten ankommer det på bostadsrättshavaren att tillse att

4 4 (5) den nya bostadsrättshavaren ingår motsvarande avtal med föreningen för att den ursprungliga bostadsrättshavaren ska kunna befrias sitt ansvar enligt avtalet. Bytet av avlopps- och tappvattenledningar är enligt styrelsens uppfattning nödvändigt och det är inte möjligt att genomföra det utan att göra ingrepp i badrummens tät- och ytskikt samt ytskikten i WC. Eftersom detta innebär att bostadsrättsinnehavare som har låtit renovera sina badrum till en högre standard än den som nu föreslås ändå får sina badrum renoverade har styrelsen beslutat att föreslå att sådan höjd standard i möjlig mån återställs, så länge det är möjligt inom ramen för de avtalade tillvalen. Detta innebär att den som har låtit installera elgolvvärme tidigare även kommer att ha det efter renoveringen. Detsamma gäller kombinerad handdukstork för el/vatten och förberedelse för tvättmaskin. Givetvis är en förutsättning för detta att arbetet går att utföra enligt idag gällande normer. Styrelsen föreslås få mandat att tillsammans med entreprenören avgöra omfattningen i de fall där detta blir aktuellt. Även i allmänna utrymmen innebär förslaget nytt porslin och kranar lika dagens omfattning. Värmesystem byts inte men lägenheternas badrumsradiatorer byts och ny styrutrustning för produktion av värme och tappvarmvatten ingår i renoveringen. Målning av golv och tak i källarkorridorer samt i de utrymmen där man gör ingrepp. Skyddsrum rörs i princip inte. Styrelsens uppfattning är att omfattningen av renoveringen ska ge husen ytterligare 50 år med bra installationer. Vid en så kallad totalentreprenad så har entreprenörer även möjlighet att komma med egna förslag och i viss mån ändrad omfattning. Det kan ske att styrelsen ser att det finns stora vinster att göra på att förändra viss del av genomförandet vid genomgång av inkomna anbud. Styrelsen föreslår därför att stämman ger styrelsen mandat att göra avsteg från omfattningen ovan till de delar avsteget inte berör beslut om förändring av lägenheten i bostadsrättslagens mening. e. MAJORITETSKRAV För beslut som innebär förändring av lägenhet i 9 kap 16 2 p. bostadsrättslagen måste beslutet tas på stämma med två tredjedelars majoritet. Beslutet måste vidare godkännas av hyresnämnden om någon bostadsrättshavare motsätter sig förändring av sin lägenhet. Styrelsen gör bedömningen att förslaget till stam-, ytskikts- och el-renovering innebär att lägenheter kan komma att förändras i och med beslutet om återställande av ytskikt och badrumsinredning vilket innebär att detta lagrum blir aktuellt. De bostadsrättshavare som inte lämnar sitt tillstånd till förändring av sin lägenhet eller väljer att inte närvara vid den extra föreningsstämman kommer kallas till hyresnämnden om stämman tar beslut om förändring av lägenhet. e EKONOMI KOSTNAD FÖR ENTREPRENAD

5 5 (5) Budgeterade kostnader enligt punkt 3, kronor inklusive gällande mervärdesskatt. Entreprenörens anbud Evakueringsboende Projektledning Oförutsett (ca 15%) FINANSIERING Styrelsen har beslutat att ta upp nya lån om kronor till att finansiera stam-, ytskikts- och el-renoveringen. NYA MÅNADSAVGIFTER För att kunna finansiera de nya lånen om kronor, som skall handlas upp i konkurrens mellan olika banker, har styrelsen beslutat att månads- avgifterna behöver höjas med 35 %. Styrelsen har vidare beslutat att 15 % höjs fr.o.m. 1 oktober 2013, 10 % 1 juli 2014 samt resterande 10 % 1 januari 2015, specifikation se nedan. Månad ÅR % 2:a 3:a 4:a 5:a Oktober X Juli X Januari X Summa vid fullfinansiering

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning INNEHÅLL Hur skulle du döma? Rätt vägledning för nytt badrum När får skräpet slängas? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Nummer 8 September 2011 Illustration:

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Fönsterbyte Balkongrenovering Inglasningar Fasadrenovering Entréer HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Styrelsen för HSB Brf Runan presenterar i denna skrift

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Förord. Strategi för boendetrygghet

Förord. Strategi för boendetrygghet Boendekostnader och stambyte Stambytesrapporten En utredning från NHB, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet med stöd från Konsumentverket Stockholm maj 2006 Förord Den här rapporten sammanfattar

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer