Kommentarer Förslag till stambyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer Förslag till stambyte"

Transkript

1 Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort varsel ([3]). Lagt förslag är mycket omfattande och beräknas kosta 205 Mkr vilket helt föreslås lånefinansierat varför dels föreningens skulder skulle öka från 115 Mkr till 320 Mkr ( %) och dels medlemsavgifterna kraftigt höjs (20 %). Då lagt förslag innebär en betydande förändring av bostadsrättslägenheten krävs ett godkännande av berörda medlemmar ([4] 22 ; [5] 9 kap 16). För att medlemmarna, på ett sakligt och välgrundat sätt, ska ta ställning till ett förslag krävs bl a att adekvat och väl styrkt information som visar att föreslagen åtgärd är lämplig och kostnadseffektiv och att livslängden (teknisk/ekonomisk) för befintligt system med rimlig säkerhet löpt ut. Behovet av att denna information skall vara skriftlig förstärks av dels den korta tiden till såväl informationsmöte ([3]) som extra föreningsstämma ( ). Det är inte orimligt att många föreningsmedlemmar ej har möjlighet att med så här kort varsel kunna närvara vid föreslagna informationsmöte. De har då att förlita sig på den skriftliga informationen. Nedan följer dels några generella kommentarer och dels kommentarer med anledning av utdelad föreningsinformation. Underlaget gör ej anspråk på att vara heltäckande eller komplett. Syftet är att bidra till att komplettera befintlig föreningsinformation för att på detta sätt söka förbättra beslutsunderlaget för föreningsmedlemmarna. B Generella kommentarer B.1 Ett förtida stambyte innebär många miljoner i merkostnad Detta är den ojämförligast viktigaste frågan. Att föreningens stammar har en begränsad livslängd och behöver bytas ut då denna löpt ut är odiskutabelt. De föreslagna åtgärderna tycks inte i sig vara orimliga även om en närmare bedömning kräver tillgång till en stor mängd kompletterande information. Föreningens hus uppfördes etappvis under åren Detta innebär att vissa hus i Brf Porkala endast är 36 år gamla i år. Stammar har en normal livslängd på år och styrelsen anger livslängden 50 år för nu föreslagen renovering. Det är viktigt att ej stambyte görs innan livslängden för befintligt system säkert kunnat visas ha löpt ut (tekniskt/ekonomiskt). I utdelat underlag finns ingen information som säkerställer att så skett. En del direkt missvisande information har även delgetts föreningsmedlemmarna. I ett tidigare nummer av Porkalen ([8]) angavs t.ex.: Husen i föreningen byggdes i början på 70-talet och de börjar nu närma sig 45 årsstrecket, vilket är den beräknade livslängden på vattenstammar i dessa hus. En del av husen var då endast 34 år gamla och långt ifrån att närma sig 45 årsstrecket. Om ett stambyte, enligt lagt förslag, görs fem (5) år för tidigt medför detta en ungefärlig merkostnad (*) Mkr (linjär avskrivning år 1-5) + 20 Mkr (lån 205 Mkr, 2 % låneränta under 5 år) = Mkr. Alltså även med en så låg kalkylerad ränta som 2% motsvarar merkostnaden, vid ett stambyte som görs fem år för tidigt, föreningens samlade intäkter för ett helt år! (*) : Detta eftersom vid tidpunkten då stambytet kostnadsoptimalt skulle utförts de nya stammarna redan *) på: Kommentarer - Förslag till stambyte (rev E ) 1 (5)

2 åldrats 5 år. Dessutom tillkommer kostnaderna för lånen under denna period. Denna mycket stora merkostnad är lika reell som alla andra kostnader om ändock svårare att observera. Information som väl styrker att livslängden för föreningens stammar har löpt saknas dock helt. Då det är de boende som skall fatta det slutgiltiga beslutet, ej styrelsen som endast lägger fram ett förslag, bör kompletterande underlag göras tillgängligt för föreningens medlemmar snarast möjligt. B.2 Vattenskador kan ha många orsaker som på intet sätt påverkas av ett stambyte I utdelat underlag görs ett antal lösa påståenden gällande vattenskador med svag koppling till ett stambyte (ex. byte av golvbrunnar kan göras utan något stambyte och finns t o m inskrivet i föreningens stadgar ([5] 36 not 1). Många vattenskador beror dessutom på orsaker som inte påverkas av ett stambyte. Att utmåla stambytet som en lisa för vattenskador på det sätt som gjorts ger inte en rättvisande bild. B.3 Kompletterande information om utvecklingen av vattenskadorna erfordras För att ge medlemmarna möjlighet att fatta ett välgrundat beslut krävs bl a kompletterande information om utvecklingen av vattenskadorna i föreningen under de senaste 5 10 åren. Av intresse är då uppgift om skadetillfälle, skadeorsak, omfattning och kostnad. Kostnadsutvecklingen totalt för vattenskador är även av vikt att redovisa. Dessa uppgifter är en del av det underlag som krävs för att kunna styrka att föreslagen åtgärd är kostnadsoptimal och ej görs i förtid. Några sådan uppgifter har ej delgetts föreningens medlemmar. B.4 Vissa lägenheter har de olika stammarna på direkt motsatta sidor av lägenheten Vissa lägenheter har de olika stammarna placerade på direkt motsatta sidor av lägenheten. Den vanligaste lägenhetstypen (2 rokv, 45,4 / 45,6 kvm i föreningens fem punkthus) har t ex en stam i kokvrån och en i badrummet. Båda stammarna har ledningar för kallvatten (kv), varmvatten (vv), varmvattencirkulation (vvc) och avlopp. Någon information om hur stammen i kokvrån skall handläggas ges ej. Det slutliga arbetet i dessa lägenheter bör rimligen bli betydligt mer omfattande än vad som anges i nu distribuerat underlag. B.5 Varför denna forcerade handläggning? Detta är en fråga som säkert många medlemmar ställer sig. Föreslagen åtgärd är den ojämförligt största i föreningens historia och kommer att påverka såväl föreningen gemensamt som föreningsmedlemmarna under mycket lång tid. Någon medlemssamverkan, innan styrelsen nu lämnar sitt förslag, har ej förevarit. Detta trots att styrelsen som svar till motion 22 Förslag till medlemssamverkan inför större beslut ([7] s.36) anger: Motionären lyfter fram en mycket viktig fråga som gäller hur vi medlemmar kan hjälpas åt för vår bostadsrättsförening, och därmed vårt eget bästa som boende och medlemmar. Alla vi medlemmar är ju fastighetsägare och det är en sak att vi inom föreningen utser en styrelse som för oss andra ska leda och organisera verksamheten i HSB Brf Porkala. Om det finns medlemmar som är intresserade att på andra sätt bidra med sin tid och sina kunskaper, men kanske inte är beredda att gå in och ta ansvar som styrelse, så är det naturligtvis oerhört värdefullt. Styrelsen föreslår stämman att uppdra till styrelsen att jobba enligt föreslagen beskrivning i motionen och tycker att medlemssamverkan och utnyttjande av medlemmarnas resurser är ett utmärkt sätt att jobba för föreningens bästa. Mot bakgrund av styrelsens uttalande ovan är den totala avsaknaden av medlemssamverkan, så här långt, svårförklarlig. Kommentarer - Förslag till stambyte (rev E ) 2 (5)

3 B.6 Individuell mätning av vattenförbrukningen. En allmän trend är att nyttjanden av våtrum ökar vilket dels medför att vattenförbrukningen ökar (kan ses av bl a årsredovisningen) och dels att andelen av fjärrvärmen som går till uppvärmning av varmvatten ökar. För att värna dels om föreningens ekonomi och dels miljön kan individuell mätning av vattenförbrukningen övervägas. Ett stambyte kan vara ett tillfälle att åtminstone förbereda för en sådan kommande mätning. Fråga: Har undersökningar rörande detta genomförts och om så vilka är resultaten? B.7 - Energibesparande åtgärder avloppsvatten. Svenska Bostäder genomför renovering av ett antal punkthus i Akalla och i samband med denna görs ett antal energibesparande åtgärder. Bl a installeras värmeväxlare för avloppsvattnet. Ett stambyte kan vara ett tillfälle att åtminstone förbereda för en sådan energibesparande åtgärd. Fråga: Har undersökningar rörande detta genomförts och om så vilka är resultaten? B.8 Samma badrumsrenovering flera olika kostnader I utdelat underlag ([1] avsnitt Vad innebär stambytet för dig ) anges att den totala kostnaden föreslås tas ut genom en procentuell höjning av medlemsavgifterna. Ett möjligt problem med att följa den s.k. likhetsprincipen ([5] 9 kap 14, [6] 7 kap 16) kan då uppstå. Detta då aktuell lagtext lyder: Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. En olovlig särbehandling kan möjligen uppstå eftersom: Under renoveringen övertar föreningen underhålls- och reparationsansvar för objekt och utrymme som direkt påverkas av renoveringen. Periodiskt underhåll görs av sådant som före och efter slutförd renovering faller under det s k inre underhållet och åvilar den enskilde att bekosta. Badrummen i föreningen är mycket snarlika och kostnaden för ovan periodiskt underhåll som utföres i samband med stambytet torde vara tämligen lika. Insatsen varierar dock starkt. Insatsen för en trerumslägenhet (ex. 80,9 kvm, insats = kr ) har en insats som är 77 % högre än den minsta lägenheten (ex. 42,7 kvm, insats= kr). Alla boende föreslås få nyrenoverade badrum men de som bor i en 3:a får betala 77 % mer, för samma underhållsinsats. Frågor: Har kostnaden för periodiska underhållet enligt ovan brutits ut från den totala renoveringskostnaden och om så är fallet vilka är då kostnaderna för de olika lägenhetstyperna? Har undersökning av mer rättvisande avgiftsmodell för den del av renoveringen som normalt omfattas av det inre underhållet gjorts? B.9 Kommande renoveringar av badrummen Den genomsnittliga innehavstiden för bostadsrätter i Brf Porkala är tio (10) år. Det är därför inte orimligt att anta att många badrum kommer att renoveras ett antal gånger innan det är dags för ytterligare ett stambyte. Fråga: Vad har gjorts för att dels underlätta vid kommande renoveringar och dels minska risken för vattenskador? Två exempel på ovan skulle kunna vara avstängningsventiler som, vid felgrepp, ej direkt kan påverka stamledningar och shuntventiler till radiatorn i badrummet för att underlätta bort- resp återmontage utan att nedtappning av radiatorsystemet krävs. Kommentarer - Förslag till stambyte (rev E ) 3 (5)

4 B.10 Minimering av konsekvenserna av kommande vattenskador. Fråga: Vad har gjorts för att minimera konsekvenserna vid framtida vattenskador? B.11 Entreprenadform Fråga: Vilken entreprenadform, generalentreprenad eller totalentreprenad, planeras nyttjas? Om totalentreprenad Hur motiveras den högre kostnaden för en entreprenad som denna som bör vara tämligen detaljerat projekterad? C Kommentarer till distribuerad föreningsinformation ([1]-[3]) Nr Avsnitt 1 ([1] s.3) Inledning: Vår förhoppning är att informationen du får här skall ge dig en bakgrund och de insikter du behöver för att ta ställning i fråga om stambyte. 2.1 ([1] s.3) Bakgrund: Porkala är en attraktiv förening som byggdes med början I dag märks husens renoveringsbehov i badrummen och de slitna stammarna. 3.1 ([1] s 3) Badrummens status: Idag är det nästintill omöjligt att renovera sitt badrum enligt de regler som gäller för säker vatteninstallation. 3.2 Många av badrummen är slitna och behöver renoveras inom en snar framtid. 3.3 Därutöver är åtta av tio golvbrunnar för gamla för att vara en säker övergång mellan golv och avloppssystem. 3.4 Idag är inte alla badrum fackmässigt renoverade och många av den lever inte upp till gällande branschregler. 3.5 Läckage på tappvattencirkulationen är den enskilt största orsaken till vattenskador i Porkalas hus. 4 ([1] s 4) Vi vill uppnå: Vattenskador upphör för lång tid framöver. 5.1 ([1] s 4) Styrelsens beslut För att göra en samlad och professionell bedömning av de alternativ som finns har styrelsen tagit hjälp av HSBs konsultgrupp. De har bl a inventerat drygt 130 av föreningens lägenheter. 5.2 Efter noggrann jämförelse jämförelse föreslår styrelsen att i föreningens regi utföra stambyte och badrumsombyggnad. Kommentarer Informationen är genomgående starkt förenklad och många uppgifter är av typen lösa påståenden och styrks ej på något sätt. Uttalat behov av kompletteringar för att uppfylla styrelsens förhoppning föreligger. Missvisande. Föreningens hus uppfördes under perioden Detta framgår väl av föreningens ekonomiska plan ([9]). Missvisande. Renoveringen av våtrummen åligger den enskilde boende ([4] 36) och kan ej rimligen utgöra skäl till en renovering i gemensam regi. Missvisande. De flesta ledningar och genomföringar (efter första avstängningsventilen) är dels synliga och dels betjänar endast den egna lägenheten. De faller därmed inom det s.k. inre underhållet ([4] 36). Behövs nya ledningar inkl. annan dragning skall detta bekostas av den boende. Ovidkommande. Är i sig inget skäl att genomföra renoveringen i gemensam regi. Särskilt inte om risk för orättvist uttag av kostnaden (se avsnitt B.8 ovan) föreligger. Ovidkommande. Ett byte av golvbrunn kräver inte ett stambyte och är t o m reglerat i föreningens stadgar ([4] 36 not 1). Detta är alltså varken ett nödvändig eller tillräckligt villkor för ett stambyte. Ovidkommande. Att boende ej fullföljer sitt underhållsansvar är inget skäl i sig till en gemensam åtgärd. Missvisande. Byggnormer och branschregler kan förändras mellan renoveringstillfällena varför en avvikelse kan ha helt naturliga orsaker. Ostyrkt påstående. Komplettering behövs. Uppgifter som styrker aktuellt påstående bör presenteras liksom övriga uppgifter om vattenskadorna för de senaste 5-10 åren (se avsnitt B.3 ovan) Missvisande. Många vattenskador påverkas på intet sätt av ett stambyte (se avsnitt B.2 ovan). Komplettering behövs. Ingen information finns om den tekniska kompetensen finns. Har någon/några konsulter med tekniskt specialkompetens, och alltså inte generalister, nyttjats? Information som väcker frågor är t ex att lägenheter tycks ha aviserats utan att information om att dusch/bad ej skulle nyttjas innan besök då detta omöjliggör fuktmätningar. Komplettering behövs. Fyra (4) alternativ anges men ingen information om beslutsunderlaget för dessa finns. Då det är de boende som skall ta beslutet ej styrelsen bör Kommentarer - Förslag till stambyte (rev E ) 4 (5)

5 5.3 Det är det säkraste och mest ekonomiskt förmånliga alternativet för våra medlemmar! 5.4 Ser vi till att livslängden för nya stammar är den 50 år, vilket ger måttliga kostnadsökningar. 5.5 Ett gemensamt omhändertagande av stammar och badrum höjer värdet på våra hus och lägenheter. 6.1 ([1] s.5) Vad innebär stambytet för dig? Här ser du exempel på kostnadsökningarna för olika lägenhetstyper. 6.2 Styrelsen har undersökt andra modeller där respektive medlem bekostar sin andel med en kontantinsats i kombination med ROT-avdrag.. Styrelsens bedömning är att dessa möjligheter har stora nackdelar och vi har av den anledningen övergivit. detta underlag göras tillgängligt för föreningens medlemmar. Ostyrkt påstående. Komplettering behövs. Ostyrkt påstående. Kompletteringar behövs. I tidigare information har nyttjats att livslängden för stammarna är 40 år alt. 45 år. Vad som stöder en utökad livslängd har ej angetts. Missvisande. Ostyrkt påstående. Kompletteringar behövs. Stambyte torde alltid göras gemensamt. Några faktorer som torde vara negativa är dels den starkt ökade lånesättningen (från 115 Mkr till 320 Mkr) och dels den kraftiga ökningen av månadsavgiften (+20 %). Ofullständigt. Skillnaden i insatser mellan den minsta lägenheten och den största är mer än 100 %. Dessutom finns möjlig risk för rättviseproblem (se avsnitt B.8). Komplettering behövs. Endast mycket vag information lämnas. Avses t ex att hela kostnaden för entreprenaden skulle delats upp eller endast det som normalt ligger inom det s k inre underhållet? Då det är de boende som skall ta beslutet ej styrelsen bör detta underlag göras tillgängligt för föreningens medlemmar. 7.1 ([1] s.6) Arbeten som kommer att utföras... Kompletteringar behövs. Vilka garantier gäller för de renoveringar som görs på det som normalt åligger den boende? Vilka begränsningar (ex. montering egen utrustning i efterhand) finns? 7 Taken sänks för att dölja avloppsrören från våningen över. Kompletteringar behövs. Vilken minskning av takhöjden blir följden? Vilket material utgöres taket av (hållfasthet etc)? 8 ([1] s.6) Kök Kompletteringar behövs. Vissa lägenheter har de olika stammarna på direkt motsatta sidor av lägenheten (se avsnitt B.4 ovan). 9 ([]1] s.7) Hur påverkas värdet... Styrelsens bedömning, i likhet med de mäklare vi pratat med, är att värdet på lägenheterna ökar efter stambytet. Ostyrkt påstående. Starkt spekulativt. Det bör särskilt understrykas att hela stambytet, från första till sista kronan, är lånefinansierat. Se även punkt 5.5 ovan. Kommentarer till infoblad ([2]) och kallelse ([3]) utelämnas då informationen i dessa i huvudsak återfinns i ovan kommenterat informationshäfte ([1]). D Referenser [1]: Informationshäfte: Information om stambyte i Brf Porkala ; Utdelad /27 [2]: Informationsblad: Information om nya badrum / Info about new bathrooms ; Utdelad /27 [3]: Kallelse: Inbjudan till informationsmöte ; Utdelad /27 [4]: Brf Porkalas föreningsstadgar; Reg. datum [5]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] [6]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667] [7]: Motionsbilaga inför föreningsstämman ; Brf Porkala [8]: Porkalen 2012 nr3 s.4 Vattenskador i föreningen [9]: Ekonomisk plan för Brf Porkala; Reg. datum Kommentarer - Förslag till stambyte (rev E ) 5 (5)

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Vad påverkar priset på en bostadsrätt?

Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Författare: Niclas Roll Handledare: Claes Hägg Sammanfattning Fastighetsmarknaden

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer