PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012"

Transkript

1 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl i Gångsätra gymnasiums aula. Renovering av rörstammar och badrum Vårt område fyller 50 i år. En attraktiv bostadsrättsförening. Men visst märks det att husen åldrats! Tydligast märks det i behovet av renovering av rörstammar och badrum. Ett ökande antal vattenskador och synliga rostskador på rörstammar har gjort behovet av åtgärder akut. Byggnaderna kan därför inte längre försäkras mot vattenskador. Styrelsen har under flera år utrett vad som är bäst för just våra hus. Under hösten och vintern har styrelsen arbetat tillammans med HSB-konsult och nu kommit fram till ett beslut om hur vi ska gå vidare med den nödvändiga renoveringen av rörstammar och våtrum. I det här extranumret av Pyrolabladet kompletterar vi den muntliga information som lämnats vid två informationsmöten, inför den extra föreningsstämman den 3 maj. Varför behöver vi göra något? Den grundliga genomgång styrelsen gjort har visat på att det finns en rad problem som behöver åtgärdas. Det handlar således inte bara om avloppsstammarna. Problem som kommit fram i inventeringen är Uppskattningsvis fyra femtedelar av badrummen har gamla golvbrunnar och risk för dåliga tätskikt, vilket också varit orsaken till flera av vattenskadorna under senaste året. Badrummen är byggda för försiktigt badande. Avloppsrören har uppnått sin maximala livslängd. Avloppsrören spricker av rostangrepp. Kallvattenledningarna har en begränsad kvarvarande livstid. Varmvatten ledningarna är av koppar, men kopplade på ett sätt som inte är lika hållbart som om de varit svetsade. Låghusen saknar varmvattencirkulation, vilket innebär för låga vattentemperaturer med hälsorisker (legionella) och vatten- och energislöseri. Vattenledningarna kommer in i badrummen så att de bryter tätskikt, vilket innebär att vid en badrumsrenovering kan gällande regler om säker vatteninstallation inte uppnås. Vad vill vi uppnå? De åtgärder som vidtas bör leda till att badrummen i bostadsrättsföreningen uppfyller branschens regler för säker vatteninstallation, att hälsorisker minimeras, att möjligheter till energibesparingar tas till vara, att tillgängligheten ökar för personer med funktionsnedsättningar. Vidare ska arbetet genomföras så att den enskilde bostadsrättshavaren så långt möjligt kan påverka standarden i sitt badrum, toalett och kök, att metoder väljs som ger minsta möjliga störningar under byggtiden, att ingrepp i lägenheterna begränsas.

2 Pyrolabladet är ett informationsblad för medlemmarna i HSB Skärsätra. Redaktör: Malin Olsson Alla medlemmar är välkomna att lämna tips och insändare till HSB:s expedition, Pyrolavägen 9. Manusstopp för nästa nummer: HSB:s expedition Pyrolavägen 9 org. nr hemsida:www.hsb.se/stockholm/skarsatra Vi träffas säkrast måndag - fredag & tisdag Telefon: Fastighetsskötare: Kalle Àrsaelsson: Stefan Norén: Emir Memisevic: Styrelsen: Ordförande: Roland Gröndal Grubbensringen 5 Tel: Stockholm Vice ordförande: Berith Westman Tel: Pyrolav. 44, 2tr Sekreterare: Sven-Erik Wånell Pyrolavägen 22, 8tr Tel: Ledamöter: Birger Eneroth Tel: Torsten Sverenius Tel: Pyrolav. 54, 2tr Pyrolav. 23, 2 tr Christer Ramstedt Pyrolavägen 26, 3tr Tel: Beslutsunderlag För att få ett underlag för beslut om lämpliga åtgärder, tidplan och finansiering uppdrogs i september 2011 åt HSB konsult att kartlägga befintlig situation, redovisa olika alternativ och dess konsekvenser tekniskt, för medlemmarna och för finansieringen. Konsulten har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar med utredningar och även av att stödja föreningarna i genomförande av relining alternativt stambyten. Konsulten har inventerat golvbrunnar i ett slumpmässigt urval lägenheter, besiktigat badrum, inventerat standard på avloppsstammar, vattenledningar och hur installationerna är gjorda i olika lägenhetstyper. Dessa inventeringar har kompletterats med en enkät till alla medlemmarna. Den fick en god svarsfrekvens (72 %) och bekräftar i huvudsak den gjorda inventeringen av urval lägenheter. Med ledning av denna kartläggning har konsulten som underlag för föreningens beslut gjort bedömningar av olika alternativa lösningar för att åtgärda de problem som finns, och de ekonomiska konsekvenserna. De ekonomiska bedömningarna bygger på erfarenheter från en lång rad liknande projekt i andra bostadsrättsföreningar. Vad är problemen? Badrummen Badrummens svaga punkter är ofta osynliga för blotta ögat, även för fackmannen: tätskikten bakom kakel i golv och väggar. Grodan, dvs. golvbrunnen och röret fram till avloppsstammen är en känslig punkt i systemet. Det är ofta dessa badrummens svaga länkar som leder till vattenskador, som kan drabba grannarna under. Åtta av tio golvbrunnar är för gamla. Badrummens livslängd är över, renoveringsbehovet får ses som akut. När kaklet tas bort måste asbetssanering ske. Denna sanering sker säkrast om det görs gemensamt för hela området av en erfaren entreprenör. Camilla Öhman Tel: Pyrolav. 31, nb Suppleanter: Carin Lewandrowski Pyrolav. 51, 3tr Tel: Ann Kjellberg Tel: Pyrolavägen 28, 8tr Revisorer: Gunnar Jonsson Pyrolav. 26, 5tr Tel: Ingemar Svensson Pyrolav. 13, 3tr Tel: Revisorssuppleant Jan-Erik Swan Pyrolavägen 22, 9tr Tel: Valberedning ordförande: Magnus Brandel Pyrolav. 13, 1tr Tel: Avloppsstammarna Att föreningens avloppsstammar uppnått sin livslängd har styrelsen varit väl medveten om, och under flera års tid aktivt arbetat med att finna den för medlemmarna minst ingripande och mest ekonomiskt försvarbara formen för att renovera dem. I ett höghus (Pyrolavägen 20) och ett låghus (Pyrolavägen 17-25) har försök gjorts med så kallad relining, dvs. att rörstammarna invändigt beläggs med plast. Den valda metoden visade sig dock inte bra, rören var i för dåligt skick och åtgärden löser inte de problem som finns. Styrelsen har studerat andra former av relining och jämfört med att byta ut stammarna.

3 Vattenledningarna Också kall- och varmvattenledningarna behöver åtgärdas för att undvika risker för vattenskador. Under 2008 genomfördes relining av vattenledningar för 44 lägenheter Pyrolavägen på 20. Denna åtgärd genomfördes problemfritt. I dagsläget saknas dock konsensus kring om relining av vattenledningar är tillrådligt ur hälsosynpunkt eftersom hälsorisker pga. bisfenol inte kan uteslutas. Styrelsen anser att försiktighetsprincipen bör gälla. Låghusen saknar varmvattencirkulation vilket innebär problem med låga vattentemperaturer med hälsorisker (legionella) och vatten- och energislöseri när vatten måste tappas under upp till ett par minuter för att få varmt vatten. Vattenledningarna bryter idag tätskikten vilket omöjligör badrumsrenovering enligt gällande regler för säker vatteninstallation. Drygt en tredjedel av lägenheterna har en ovanlig lösning där vattenledningen passerar en lägenhet för att försörja grannlägenheten. Åtgärd i den ena lägenheten påverkar den andra, vilket är opraktiskt. Detta kan endast åtgärdas genom att de befintliga vattenledningarna byts och ersätts med separata ledningssystem för respektive lägenhet. Sammanvägd bedömning av lämpliga åtgärder Styrelsen har diskuterat olika alternativ, med två huvudalternativ, omfattande och totala åtgärder nu eller åtgärda det mest nödvändiga nu och sedan göra succesiva åtgärder när behoven uppstår. Alternativet att enbart avhjälpa fel när vattenskador uppstått har uteslutits eftersom det skulle innebära för stora risker för vattenskador och därmed påfrestningar för föreningens medlemmar. Att göra åtgärderna successivt, med relining av avloppsrören nu och avvakta med byte av vattenledningar, har påtagliga nackdelar. Under ett svårbedömt antal år kommer det då att finnas kvar badrum med otäta golvbrunnar och tätskikt med fortsatt risk för vattenskador som kan innebära att grannar som gjort om sina badrum måste göra om dem igen. Riskerna för omfattande vattenskador pga. åldrande vattenledningar ökar. Badrumsrenoveringar kan inte göras enligt branschregler för Säker vatteninstallation. Det blir svårt att klara varmvattencirkulation i låghusen vilket som vi redan nämnt inte bara leder till vatten- och energislöseri utan också kan ge hälsorisker (legionella). Problemen med att två grannlägenheter försörjs från samma vattenledningsstam består. Elförsörjning Elförsörjningen är säker, men omodern. För att t.ex. kunna få eluttag i badrummen krävs ny gruppcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar. Det är klokt att genomföra detta samtidigt med övriga åtgärder. Vad kommer det att kosta? Den totala kostnaden för badrumsrenovering inkluderande stambyte har beräknats till 170 Mkr. Det är mycket pengar, men ska ses mot bakgrund att det är en investering som skrivs av på 50 år. Styrelsen har jämfört med vad det skulle kosta om avloppsrör och vattenledningar i stället skulle relinas och konstaterat att det totalt sett är en dyrare lösning.

4 Finansiering Styrelsen har beslutat att finansiera renoveringen med lån. Styrelsen har övervägt möjligheten att låta varje bostadsrättshavare svara för åtgärder i den egna lägenheten, detta för att möjliggöra ROT-avdrag. Detta ger dock merarbete såväl för den enskilde, entreprenören som föreningen, och alla kan inte få ROT-avdrag. Påverkan på avgiften För att finansiera renoveringen av badrum och stammar behöver avgifterna höjas med cirka åtta procent per år åren 2013, 2014, 2015 och Det innebär för en genomsnittlig lägenhet om 72 kvm en årlig höjning av avgiften med cirka kr under dessa år, totalt cirka kr per månad. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran i vårt område höjs från nuvarande 526 kr per kvm och år till 704 kr per kvm och år. Detta givet en räntenivå kring fyra procent och 50 års avskrivning. Om räntan skulle stiga påverkar det avgiften uppåt. Om den skulle bli sex procent blir den sammantagna höjningen cirka kr för snittlägenheten om 72 kvm. Styrelsens beslut Stambyte och badrumsrenovering ger den för medlemmarna säkraste lösningen, och är dessutom ekonomiskt förmånligare än alternativet med relining. Fördelarna med att genomföra allt nu är främst att alla fastigheter och lägenheter får en standard som uppfyller branschens regler för Säker vatteninstallation. Riskerna för vattenskador minimeras, och försiktighetsprincipen tilllämpas vad gäller vattenledningar. Låghusen får varmvattencirkulation. Alla badrum saneras från asbest. Avloppsrör och vattenledningar läggs i nytt läge, för att göra arbetet mer rationellt och inte så störande för de som väljer att bo kvar under renoveringstiden. Det ger också fördelarna att dagens krav på installationer uppfylls och underlättar framtida underhåll. Styrelsens ansvar är att besluta om löpande förvaltning och underhåll, som t.ex. husets avlopp och vattenledningar. Beslut om vad som kan göras inne i lägenheterna fattas av medlemmarna, tillsammans och individuellt. Styrelsen har beslutat att avloppsstammar och vattenledningar ska bytas. Styrelsen föreslår att rören sätts i nytt läge i lägenheterna, och att föreningen får återställa badrum, toaletter och i förekommande fall köken så att det får en modern och funktionell standard. Det föreningsstämman ska ta ställning till är att godkänna de förändringar att rörstammarna sätts i nytt läge, toalettstol hängs på vägg och att tak och golv i badrum sänks (se redovisningen nedan och bifogad ritning!) Det krävs tvåtredjedels majoritet när det handlar om att godkänna förändringarna. Alla ändringar i lägenheten förutsätter dessutom respektive bostadsrättshavares samtycke. En blankett för medgivande är bifogad detta Pyrolablad. att föreningen får överta medlems underhållsansvar under entreprenadtiden för de åtgärder som redovisas nedan, Dvs. i huvudsak att återställa badrum, toaletter, eventuellt kök och installera nytt proppskåp. Stöd under genomförandet Medlemmarna kommer under hela renoveringstiden att ha tillgång till en medlemskonsulent som hjälper till med personliga angelägenheter under renoveringstiden och utifrån dessa hittar individuella lösningar. Arbeten inom lägenheterna bedöms till cirka 6-8 veckor. Under den tiden kommer det att finnas vatten i trapphuset och alla får möjlighet att låna en så kallad porta potti ( husvagnstoalett ). Om man av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till de tillfälliga toaletterna och duschrummen skall man kontakta medlemskonsulenten. Efter ett möte med henne kan det då bli aktuellt att få tillgång till en speciell torrtoalett (tillfällig toa) som sköts av en separat entreprenör. Så här blir det i din lägenhet Det utförande vi presenterar här bedömer vi att de allra flesta kommer bli nöjda med. Redovisningen visar det utförande som ingår i månadsavgiften, men det står var och en fritt att anpassa utförandet till sina önskemål! Vår ambition har varit att våra våtrum ska få en modern och funktionell standard med god tillgänglighet. Som exempel kan nämnas att wc-stolen hängs på vägg i stället för att ställas på golv för att t.ex. underlätta städning. Våtrummen utrustas med moderna keramiska plattor och utrustningen i övrigt håller hög standard.

5 De angivna utförandena redovisar grundstandard och utgör utförande om medlem inte gör egna val. Grundutförande och tillvalsmöjligheter kommer att redovisas i detalj vad gäller fabrikat och färg då medlemmar skall välja utförande. Kostnadsfria val kommer att erbjudas mellan badkar och duschhörna och för kulör på golvklinker. Tillval kan ske för annat utförande och eventuell merkostnad erläggs till entreprenören. Frånval kan ske om medlem önskar enklare utförande, exempelvis för att återanvända nuvarande inredning. Gemensamt för badrum och wc-utrymmen Alla våtrum renoveras i sin helhet. Installationer för vatten, avlopp och el, kakel, klinker och fyllning i golv rivs ut. Golvet sänks där så är möjligt för att reducera höjdskillnad mellan rum och våtrum. Rummet saneras från eventuell fukt och asbest. Ett nytt våtrum byggs upp från grunden med nya rör för tappvatten, värme och avlopp. Väggar får nya tätskikt och väggbeklädnader. Toalettstolar hängs på vägg. Sitthöjden är cirka fem centimeter högre än ursprungligt utförande. Rören inom utrymmet dras på så vis att de minimerar risk för framtida vattenskador, och läggs i nytt läge (se den bifogade ritningen). Alla åtgärder följer byggbranschens krav på vattenskadesäkert byggande. För de som har ett badrum utan wc-stol är det möjligt att få en vägghängd wc-stol som tillval (mot extra ersättning). Vidare blir det nya tvättställ med ettgreppsblandare, handdukskrokar samt pappershållare. Dörr, karm, foder och tak målas. Alla elledningar, strömbrytare och eluttag byts ut mot nya i jordat utförande. Badrum Ljudisolerande tak monteras för att dölja rören från våningen över. Taksänkningen varierar men ligger ofta mellan cm. Golv sänks upp till cirka 10 cm. Väggar bekläds med ett vitt kakel, 20*20 cm, upp till tak och på golvet läggs klinker som är 10*10 cm. Badrum förses efter medlems val med badkar och draperiskena eller duschhörna med svängda glasväggar som sluter tätt mot golvet vid duschning. Blandaren för dusch eller badkar är av termostattyp. Ett badrumsskåp med spegeldörrar, belysningsramp, eluttag och ett nytt värmeelement installeras. I taket monteras en ny belysning, en s.k. takplafond Badrummen förbereds för installation av tvättmaskin. Separata wc-utrymmen Tak, väggar och dörr, karm och foder målas. Vägg bakom wcstol bekläds med kakel, ett nytt stänkskydd i kakel sätts över tvättställ. Kök Ett nytt avloppsrör dras från diskbänk och diskbänkskåp förses med ny botten. Hall Ett nytt proppskåp (gruppcentral) med jordfelsbrytare och automatsäkringar monteras. Storleken anpassas i möjligaste mån till nuvarande proppskåp. Nya elledningar dras från proppskåpet till våtrummet i befinliga elrör. Övriga utrymmen i huset Vatten- och avloppsstammar byts och sätts i nytt läge. Merparten av ledningar för vatten och avlopp i källare byts ut.

6 På den här sidan ska det finnas en ritning över badrummet och toaletten i respektive lägenhet. Varje bostadsrättshavare har fått sin ritning.

7 Vanliga frågor styrelsen fått När startar byggnationen? Styrelsen räknar med att starta arbetet med att utarbeta ett anbudsunderlag före sommaren, så att anbudsförfrågan kan gå ut i början av hösten, med sikte på att arbetena ska kunna starta före (vid) årsskiftet. En mer detaljerad tidplan kommer att tas fram tillsammans med den entreprenör som väljs. Besked om när just ditt hus kommer att åtgärdas räknar vi med att kunna ge under fjärde kvartalet i år. Hur länge blir jag av med vatten och avlopp? Beror delvis på hur höga husen är, räkna med sex till åtta veckor. Jag har nyligen renoverat mitt badrum, kan jag få ersättning för det? Det finns tyvärr ingen legal möjlighet för en bostadsrättsförening att lämna ersättning till en enskild medlem. Måste man verkligen göra om ett nyrenoverat badrum? I de allra flesta fall ja, eftersom tätskiktet påverkas när vattenledningar och avlopp ändras. Då måste tätskiktet i hela badrummet göras om. Så långt möjligt ska ny utrustning tas tillvara och sättas tillbaka. Är det bilningar i betong hela dagarna? Med den metod styrelsen valt blir det bilning i betong i mindre utsträckning än vid traditionellt stambyte. Räkna på bilning under en till två dagar i din egen lägenhet. Störningar blir det alltså periodvis, och för dem som väljer att bo kvar kommer styrelsen att erbjuda möjligheten att vara i Lokalen dagtid Kan jag bo kvar under renoveringstiden? Ja, renoveringen sker utifrån kvarboendeprincipen. Det blir förstås en tuff period för dig som boende Föreningen kommer att se till att det finns vatten i trapphusen och det kommer att erbjudas lån av portabla toaletter (husvagnstoaletter) till de som skulle känna sig behjälpa av detta. Provisoriska wc- och duschar kommer finnas i källare eller i vagn utanför entré. Om jag känner mig väldigt orolig inför renoveringstiden, finns det någon jag kan vända mig till? Då ska du kontakta medlemskonsulenten. Hon kommer att delta på informationsmötena och kommer att finnas tillgänglig under hela renoveringstiden. Hon gör gärna hembesök och sätter sig i lugn och ro och pratar om situationen utifrån just ditt perspektiv. Asbest?! Farligt för mig? Asbetssaneringen sker enligt mycket strikta säkerhetsregler, och innebär ingen hälsorisk. Genom att göra detta gemensamt med certifierad entreprenör minimeras olägenheter och risker. Relining, är det inte hälften så dyrt? Om det bara handlade om våra avloppsstammar vore svaret ja, men nu är avloppsstammarna en mindre del av det som behöver åtgärdas, då blir en lösning med relining faktiskt dyrare än att byta rörstammarna. Hur kommer värdet på lägenheten påverkas? Enligt mäklare är det numera känt att vårt område inte är stamrenoverat, vilket påverkar lägenheternas värde, och omvänt att när åtgärder vidtagits så påverkar det värdet positivt. Jag vill att mitt badrum renoveras efter mina önskemål. Är det möjligt? Styrelsen kommer anlita entreprenör som kan hantera en stor mängd individuella önskemål när det gäller utförande. Vad händer om ägodelar försvinner under byggtiden? De entreprenörer som anlitas skall vara experter inom detta område och vara dokumenterat att lita på. Alla kan hjälpa till att minska risken genom att inte låta värdesaker ligga framme. Konsultens erfarenhet är att det är mycket ovanligt att saker kommer bort i samband med stambyte. Välkommen till extra stämman! Styrelsen

8 SAMTYCKE/GODKÄNNANDE Avser ombyggnadsåtgärder i min lägenhet presenterade i Pyrolabladet nr 73 NOTERA NEDAN GENOM ATT KRYSSA FÖR OM NI SAMTYCKER TILL REDOVISADE FÖRÄNDRINGAR I MIN/VÅR LÄGENHET JA, jag/vi samtycker till redovisade förändringar NEJ, jag/vi samtycker inte till redovisade förändringar Sker byte/överlåtelse innan godkända åtgärder påbörjats skall jag/vi medverka till att den nya medlemmen bekräftar samtycket. Lägenhetsinnehavare Adress Lägenhetsnummer Lidingö Undertecknande/Namnteckning FULLMAKT Varje lägenhet har en röst. Medlem får endast utöva sin rösträtt genom ombud, om ombudet är äkta make(a) eller person, som är närstående och varaktigt sammanboende med medlemmen eller annan medlem i föreningen. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och gäller högst ett år efter utfärdandet. Juridisk person har rätt att genom fullmakt företrädas av fysisk person. Ort Datum. Fullmakt för att företräda. (bostadsrättshavarens namnteckning). (namnförtydligande) lägenhetsnummer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Leporiden 1 Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför extra föreningsstämma 2/12 i Frälsningsarmens lokaler på Hornsgatan 96. Våra hus är 50 år gamla, byggda

Läs mer

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA 1 (14) HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER R PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Torsdagen den 13 november kl 19.00

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Fjällnäset Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför medlems möte 4/12 och extra föreningsstämma 5/2 2015 i Lilla Alby skola. Båda mötena har starttid 18:30.

Läs mer

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2012-04-19 HSB Brf Skärsätra Agenda Bakgrund Målsättning Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ Styrelsens beslut och beslut

Läs mer

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA 1 (13) HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Onsdag den 6 maj kl 19.00 Plats: SMU-gården,

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM 1 (13) HSB BRF TANTO INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Tisdag den 1 december kl

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP.

INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP. BRF VIMPELN 20 Huvudsta, Solna INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP. INFORMATIONSMÖTE TID: TORSDAGEN 1 DECEMBER KL

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

Extra föreningsstämma OBS! Stämman gäller endast medlemmar, ej hyresgäster

Extra föreningsstämma OBS! Stämman gäller endast medlemmar, ej hyresgäster Sollentuna 2016-03-24 Information om förslag på åtgärder inom Brf Takten Information inför extra föreningsstämma om styrelsens förslag till åtgärder på ledningar för vatten, avlopp samt våtrum. Ett antal

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Extra föreningsstämma

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Informationsskrift. Välkomna till Informationsmöte. Öppet hus. Extra stämma

Informationsskrift. Välkomna till Informationsmöte. Öppet hus. Extra stämma Informationsskrift Styrelsens förslag till åtgärder i våtrum och på ledningar för vatten och avlopp. Välkomna till Informationsmöte HSB konsult presenterar och informerar Tisdagen den 16 maj, kl 1900-2130

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2017-05-16 Brf Räven Bakgrund Agenda Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader och finansiering

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

PYROLABLADET. Rapport från årsstämman. Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 58 november 09

PYROLABLADET. Rapport från årsstämman. Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 58 november 09 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 58 november 09 Rapport från årsstämman Föreningens årsstämma ägde rum den 22 oktober och samlade 65 medlemmar och 12 övriga deltagare. Stämman beslutade

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

PYROLABLADET. Stambyte och våtrumsrenovering. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 77 november 2012

PYROLABLADET. Stambyte och våtrumsrenovering. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 77 november 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 77 november 2012 Stambyte och våtrumsrenovering Projekteringen av arbetet påbörjad Nu har arbetet med renoveringen

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM 1 (13) HSB BRF DRAGONEN INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Extra föreningssstämma Tid:

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum Nytt och fräscht badrum Vi planerar badrumsrenovering och stambyte för Valhallavägen 41, 43 samt Torsvägen 6. Vi kommer då att göra en totalrenovering

Läs mer

BRF GURKAN 1-3 OBS! DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA KOMMER TILL DEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN OCH MEDVERKAR TILL BESLUTET.

BRF GURKAN 1-3 OBS! DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA KOMMER TILL DEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN OCH MEDVERKAR TILL BESLUTET. BRF GURKAN 1-3 INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM MM. Extra föreningsstämma 2016-11-30,

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch HSB DAGERMAN 50 2012-10-05 Uppsala 1(5) Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch elrenovering 1 Ordförande Jan Fors hälsade alla mötesdeltagare, ca 200 personer,

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Stambyte och Badrumsrenovering i Brf Blåsut. Blåsutgatan 1-7 och 2-12 Kabelgatan 15 A-C Gröna Gatan samt 41-71

Stambyte och Badrumsrenovering i Brf Blåsut. Blåsutgatan 1-7 och 2-12 Kabelgatan 15 A-C Gröna Gatan samt 41-71 Stambyte och Badrumsrenovering i Brf Blåsut Blåsutgatan 1-7 och 2-12 Kabelgatan 15 A-C Gröna Gatan 30-36 samt 41-71 Obs! Bilden är konstruerad och är avsedd att förmedla ett intryck av hur ett badrum kan

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Hyrespåverkan Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP

BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016-12-01 AGENDA Bakgrund. Vägledning och målsättning. Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ. Styrelsens

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Dessförinnan välkomnas till informationsträffar. OBS Samma information vid två tillfällen - välkommen valfri dag och tid:

Dessförinnan välkomnas till informationsträffar. OBS Samma information vid två tillfällen - välkommen valfri dag och tid: 2016-05-03 1 (15) HSB BRF KASERNBERGET INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM MM. Extra föreningsstämma

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen:

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen: VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen: Byggnads AB Gunnar Lindell och FR Byggmästargruppen var två företag med starka byggmästartraditioner som 2008 slogs samman

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN DET HÄR KAN DU VÄLJA! Nu är det dags för stamrenovering och ombyggnation av din lägenhet. Inför ombyggnationen behöver du göra några val. Först och främst ska du välja mellan

Läs mer

BERGSHAMRA Mars 2016

BERGSHAMRA Mars 2016 Informationr HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Mars 2016 Information inför extra föreningsstämma den 5 april 2016 Varför hålls en extra föreningsstämma? Efter Föreningsstämman i november

Läs mer

1. Bakgrund... 2. 2. Förslag att ta ställning till på extrastämman...2. 3. Processgång... 3. 4. Ekonomi... 3. 5. Kontaktuppgifter...

1. Bakgrund... 2. 2. Förslag att ta ställning till på extrastämman...2. 3. Processgång... 3. 4. Ekonomi... 3. 5. Kontaktuppgifter... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 2 2. Förslag att ta ställning till på extrastämman...2 3. Processgång... 3 4. Ekonomi... 3 5. Kontaktuppgifter... 4 6. Kallelse till informationsmöte samt extra föreningsstämma...5

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1

Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1 Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1 1. Bakgrund I början av 2011 visade en enkät att intresset av att bygga balkonger var stort bland bostadsrättsföreningens medlemmar. Därefter bilades

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013.

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. DELTAGARE/FÖREDRAGANDE Ann-Christin, ordförande Jolanta, vice ordförande Enis, stamprojekt, ledamot Rainer, sekreterare, ledamot Einar samt

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-26

Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-26 Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-6 Innehåll När du ser denna symbol i texten så innebär det något som du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att utföra.. Företaget BTH

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE Plats: Norra Reals Gymnasium Datum: 2012-02-08, kl. 18:30 Närvarande: från styrelsen Redtzer Sahlin Lundstedt Konsulten Weman från BKG Konsulten Lindqvist

Läs mer

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 Det kan vara både trevligt och ibland även nödvändigt att bygga om den egna lägenheten, öppna en vägg eller dela av ett av de större rummen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt. Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel.

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. Upprustning av Vikingavägen 26 Lunds Kommuns Fastighets AB www.lkf.se Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. 046-35 85 00 Februari 2015 Vi har nu tagit nästa steg i upprustningen av

Läs mer

GÖTGATAN 14-18. Frågor & svar om renoveringen. Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN. Beatrice Graalheim

GÖTGATAN 14-18. Frågor & svar om renoveringen. Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN. Beatrice Graalheim GÖTGATAN 14-18 Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN Frågor & svar om renoveringen Beatrice Graalheim Christer Carlson Exempelbilder från renoverad lägenhet. Snart dags

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma

Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma Brf Körveln Kallelse till extra föreningsstämma Bäste Medlem Som styrelsen informerade vid 2014 års föreningsstämma så har vi undersökt möjligheten att genomföra ett projekt att både öka storleken på våra

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112.

Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112. ingång Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112. Öppettider för Ditt hus och tidpunkt när valet skall vara inlämnat finns

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

Program. Introduktion och bakgrund Stambyte, så här brukar det gå till

Program. Introduktion och bakgrund Stambyte, så här brukar det gå till Program Introduktion och bakgrund Stambyte, så här brukar det gå till Mikael - brf Lars-Erik- HSB Organisation Huvudtidplan Entreprenad- och upphandlingsform Föreslagna åtgärder i sammanfattning Kvarboende-

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376 Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg MILJÖMÄRKT TRYCKSAK www.diligentia.se 341 376 Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Renovering och modernisering dat 2013-09-12 Helkaklat badrum med möjlighet

Läs mer

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat Modexa AB FÖRSTUDIE - SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 1. Kvantitativ hyresgästundersökning enkät 2. Kvalitativ hyresgästundersökning

Läs mer

Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf

Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf Rudboda 5 april 2016 Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf I detta utskick finner ni: Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 21 april 2016 Styrelsens förslag till nya stadgar (separat

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Extra föreningsstämma Måndag 14 november kl i föreningslokalen, 1 tr ned i nr 74.

Extra föreningsstämma Måndag 14 november kl i föreningslokalen, 1 tr ned i nr 74. Extra föreningsstämma Måndag 14 november kl 19.00 i föreningslokalen, 1 tr ned i nr 74. Alla boende är välkomna på den extra föreningsstämman, men det är endast bostadsrättshavarna som har rösträtt (en

Läs mer

Schlytersvägen 35 39 Aspudden

Schlytersvägen 35 39 Aspudden Foto: Patrik Engström Schlytersvägen 35 39 Aspudden MI www.diligentia.se L JÖ MÄRKT TR YCKSAK 341 376 Renovering och modernisering dat 2013-02-05 Spis med häll och inbyggd ugn. Integrerad kyl och frys.

Läs mer

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen St Göran 3. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Dokumentation informationsmöte

Dokumentation informationsmöte Dokumentation informationsmöte 2017-05-02 Den kulvert som löper under låghusen, Knutsgatan 4-10, har föreningen haft problem med under några år. Ett flertal stopp med spolningar som följd, samt också rörbrott

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare

Information till bostadsrättsinnehavare Information till bostadsrättsinnehavare Stambytesprojekt och badrumsrenovering BRF. VENDELSÖ SKOLVÄG Vendelsö Skolväg 2 24, Vendelsö Begäran om tillträde till lägenheten Vendelsö 2014-02-10 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 17-27

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 17-27 STARTMÖTE WIBOMS VÄG 17-27 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för Titania i kontakten med Medlemmarna. Holken 6 maj

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Informationsmöte 25 maj 2015

Informationsmöte 25 maj 2015 Informationsmöte 25 maj 2015 Disposition Inledning Bakgrunden till varför vi byter rör Alternativ för genomförandet Varför vi behöver göra en förändring Slutsatser Konsekvenser av ändringen Tidplaner Nycklar

Läs mer