PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012"

Transkript

1 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl i Gångsätra gymnasiums aula. Renovering av rörstammar och badrum Vårt område fyller 50 i år. En attraktiv bostadsrättsförening. Men visst märks det att husen åldrats! Tydligast märks det i behovet av renovering av rörstammar och badrum. Ett ökande antal vattenskador och synliga rostskador på rörstammar har gjort behovet av åtgärder akut. Byggnaderna kan därför inte längre försäkras mot vattenskador. Styrelsen har under flera år utrett vad som är bäst för just våra hus. Under hösten och vintern har styrelsen arbetat tillammans med HSB-konsult och nu kommit fram till ett beslut om hur vi ska gå vidare med den nödvändiga renoveringen av rörstammar och våtrum. I det här extranumret av Pyrolabladet kompletterar vi den muntliga information som lämnats vid två informationsmöten, inför den extra föreningsstämman den 3 maj. Varför behöver vi göra något? Den grundliga genomgång styrelsen gjort har visat på att det finns en rad problem som behöver åtgärdas. Det handlar således inte bara om avloppsstammarna. Problem som kommit fram i inventeringen är Uppskattningsvis fyra femtedelar av badrummen har gamla golvbrunnar och risk för dåliga tätskikt, vilket också varit orsaken till flera av vattenskadorna under senaste året. Badrummen är byggda för försiktigt badande. Avloppsrören har uppnått sin maximala livslängd. Avloppsrören spricker av rostangrepp. Kallvattenledningarna har en begränsad kvarvarande livstid. Varmvatten ledningarna är av koppar, men kopplade på ett sätt som inte är lika hållbart som om de varit svetsade. Låghusen saknar varmvattencirkulation, vilket innebär för låga vattentemperaturer med hälsorisker (legionella) och vatten- och energislöseri. Vattenledningarna kommer in i badrummen så att de bryter tätskikt, vilket innebär att vid en badrumsrenovering kan gällande regler om säker vatteninstallation inte uppnås. Vad vill vi uppnå? De åtgärder som vidtas bör leda till att badrummen i bostadsrättsföreningen uppfyller branschens regler för säker vatteninstallation, att hälsorisker minimeras, att möjligheter till energibesparingar tas till vara, att tillgängligheten ökar för personer med funktionsnedsättningar. Vidare ska arbetet genomföras så att den enskilde bostadsrättshavaren så långt möjligt kan påverka standarden i sitt badrum, toalett och kök, att metoder väljs som ger minsta möjliga störningar under byggtiden, att ingrepp i lägenheterna begränsas.

2 Pyrolabladet är ett informationsblad för medlemmarna i HSB Skärsätra. Redaktör: Malin Olsson Alla medlemmar är välkomna att lämna tips och insändare till HSB:s expedition, Pyrolavägen 9. Manusstopp för nästa nummer: HSB:s expedition Pyrolavägen 9 org. nr hemsida:www.hsb.se/stockholm/skarsatra Vi träffas säkrast måndag - fredag & tisdag Telefon: Fastighetsskötare: Kalle Àrsaelsson: Stefan Norén: Emir Memisevic: Styrelsen: Ordförande: Roland Gröndal Grubbensringen 5 Tel: Stockholm Vice ordförande: Berith Westman Tel: Pyrolav. 44, 2tr Sekreterare: Sven-Erik Wånell Pyrolavägen 22, 8tr Tel: Ledamöter: Birger Eneroth Tel: Torsten Sverenius Tel: Pyrolav. 54, 2tr Pyrolav. 23, 2 tr Christer Ramstedt Pyrolavägen 26, 3tr Tel: Beslutsunderlag För att få ett underlag för beslut om lämpliga åtgärder, tidplan och finansiering uppdrogs i september 2011 åt HSB konsult att kartlägga befintlig situation, redovisa olika alternativ och dess konsekvenser tekniskt, för medlemmarna och för finansieringen. Konsulten har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar med utredningar och även av att stödja föreningarna i genomförande av relining alternativt stambyten. Konsulten har inventerat golvbrunnar i ett slumpmässigt urval lägenheter, besiktigat badrum, inventerat standard på avloppsstammar, vattenledningar och hur installationerna är gjorda i olika lägenhetstyper. Dessa inventeringar har kompletterats med en enkät till alla medlemmarna. Den fick en god svarsfrekvens (72 %) och bekräftar i huvudsak den gjorda inventeringen av urval lägenheter. Med ledning av denna kartläggning har konsulten som underlag för föreningens beslut gjort bedömningar av olika alternativa lösningar för att åtgärda de problem som finns, och de ekonomiska konsekvenserna. De ekonomiska bedömningarna bygger på erfarenheter från en lång rad liknande projekt i andra bostadsrättsföreningar. Vad är problemen? Badrummen Badrummens svaga punkter är ofta osynliga för blotta ögat, även för fackmannen: tätskikten bakom kakel i golv och väggar. Grodan, dvs. golvbrunnen och röret fram till avloppsstammen är en känslig punkt i systemet. Det är ofta dessa badrummens svaga länkar som leder till vattenskador, som kan drabba grannarna under. Åtta av tio golvbrunnar är för gamla. Badrummens livslängd är över, renoveringsbehovet får ses som akut. När kaklet tas bort måste asbetssanering ske. Denna sanering sker säkrast om det görs gemensamt för hela området av en erfaren entreprenör. Camilla Öhman Tel: Pyrolav. 31, nb Suppleanter: Carin Lewandrowski Pyrolav. 51, 3tr Tel: Ann Kjellberg Tel: Pyrolavägen 28, 8tr Revisorer: Gunnar Jonsson Pyrolav. 26, 5tr Tel: Ingemar Svensson Pyrolav. 13, 3tr Tel: Revisorssuppleant Jan-Erik Swan Pyrolavägen 22, 9tr Tel: Valberedning ordförande: Magnus Brandel Pyrolav. 13, 1tr Tel: Avloppsstammarna Att föreningens avloppsstammar uppnått sin livslängd har styrelsen varit väl medveten om, och under flera års tid aktivt arbetat med att finna den för medlemmarna minst ingripande och mest ekonomiskt försvarbara formen för att renovera dem. I ett höghus (Pyrolavägen 20) och ett låghus (Pyrolavägen 17-25) har försök gjorts med så kallad relining, dvs. att rörstammarna invändigt beläggs med plast. Den valda metoden visade sig dock inte bra, rören var i för dåligt skick och åtgärden löser inte de problem som finns. Styrelsen har studerat andra former av relining och jämfört med att byta ut stammarna.

3 Vattenledningarna Också kall- och varmvattenledningarna behöver åtgärdas för att undvika risker för vattenskador. Under 2008 genomfördes relining av vattenledningar för 44 lägenheter Pyrolavägen på 20. Denna åtgärd genomfördes problemfritt. I dagsläget saknas dock konsensus kring om relining av vattenledningar är tillrådligt ur hälsosynpunkt eftersom hälsorisker pga. bisfenol inte kan uteslutas. Styrelsen anser att försiktighetsprincipen bör gälla. Låghusen saknar varmvattencirkulation vilket innebär problem med låga vattentemperaturer med hälsorisker (legionella) och vatten- och energislöseri när vatten måste tappas under upp till ett par minuter för att få varmt vatten. Vattenledningarna bryter idag tätskikten vilket omöjligör badrumsrenovering enligt gällande regler för säker vatteninstallation. Drygt en tredjedel av lägenheterna har en ovanlig lösning där vattenledningen passerar en lägenhet för att försörja grannlägenheten. Åtgärd i den ena lägenheten påverkar den andra, vilket är opraktiskt. Detta kan endast åtgärdas genom att de befintliga vattenledningarna byts och ersätts med separata ledningssystem för respektive lägenhet. Sammanvägd bedömning av lämpliga åtgärder Styrelsen har diskuterat olika alternativ, med två huvudalternativ, omfattande och totala åtgärder nu eller åtgärda det mest nödvändiga nu och sedan göra succesiva åtgärder när behoven uppstår. Alternativet att enbart avhjälpa fel när vattenskador uppstått har uteslutits eftersom det skulle innebära för stora risker för vattenskador och därmed påfrestningar för föreningens medlemmar. Att göra åtgärderna successivt, med relining av avloppsrören nu och avvakta med byte av vattenledningar, har påtagliga nackdelar. Under ett svårbedömt antal år kommer det då att finnas kvar badrum med otäta golvbrunnar och tätskikt med fortsatt risk för vattenskador som kan innebära att grannar som gjort om sina badrum måste göra om dem igen. Riskerna för omfattande vattenskador pga. åldrande vattenledningar ökar. Badrumsrenoveringar kan inte göras enligt branschregler för Säker vatteninstallation. Det blir svårt att klara varmvattencirkulation i låghusen vilket som vi redan nämnt inte bara leder till vatten- och energislöseri utan också kan ge hälsorisker (legionella). Problemen med att två grannlägenheter försörjs från samma vattenledningsstam består. Elförsörjning Elförsörjningen är säker, men omodern. För att t.ex. kunna få eluttag i badrummen krävs ny gruppcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar. Det är klokt att genomföra detta samtidigt med övriga åtgärder. Vad kommer det att kosta? Den totala kostnaden för badrumsrenovering inkluderande stambyte har beräknats till 170 Mkr. Det är mycket pengar, men ska ses mot bakgrund att det är en investering som skrivs av på 50 år. Styrelsen har jämfört med vad det skulle kosta om avloppsrör och vattenledningar i stället skulle relinas och konstaterat att det totalt sett är en dyrare lösning.

4 Finansiering Styrelsen har beslutat att finansiera renoveringen med lån. Styrelsen har övervägt möjligheten att låta varje bostadsrättshavare svara för åtgärder i den egna lägenheten, detta för att möjliggöra ROT-avdrag. Detta ger dock merarbete såväl för den enskilde, entreprenören som föreningen, och alla kan inte få ROT-avdrag. Påverkan på avgiften För att finansiera renoveringen av badrum och stammar behöver avgifterna höjas med cirka åtta procent per år åren 2013, 2014, 2015 och Det innebär för en genomsnittlig lägenhet om 72 kvm en årlig höjning av avgiften med cirka kr under dessa år, totalt cirka kr per månad. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran i vårt område höjs från nuvarande 526 kr per kvm och år till 704 kr per kvm och år. Detta givet en räntenivå kring fyra procent och 50 års avskrivning. Om räntan skulle stiga påverkar det avgiften uppåt. Om den skulle bli sex procent blir den sammantagna höjningen cirka kr för snittlägenheten om 72 kvm. Styrelsens beslut Stambyte och badrumsrenovering ger den för medlemmarna säkraste lösningen, och är dessutom ekonomiskt förmånligare än alternativet med relining. Fördelarna med att genomföra allt nu är främst att alla fastigheter och lägenheter får en standard som uppfyller branschens regler för Säker vatteninstallation. Riskerna för vattenskador minimeras, och försiktighetsprincipen tilllämpas vad gäller vattenledningar. Låghusen får varmvattencirkulation. Alla badrum saneras från asbest. Avloppsrör och vattenledningar läggs i nytt läge, för att göra arbetet mer rationellt och inte så störande för de som väljer att bo kvar under renoveringstiden. Det ger också fördelarna att dagens krav på installationer uppfylls och underlättar framtida underhåll. Styrelsens ansvar är att besluta om löpande förvaltning och underhåll, som t.ex. husets avlopp och vattenledningar. Beslut om vad som kan göras inne i lägenheterna fattas av medlemmarna, tillsammans och individuellt. Styrelsen har beslutat att avloppsstammar och vattenledningar ska bytas. Styrelsen föreslår att rören sätts i nytt läge i lägenheterna, och att föreningen får återställa badrum, toaletter och i förekommande fall köken så att det får en modern och funktionell standard. Det föreningsstämman ska ta ställning till är att godkänna de förändringar att rörstammarna sätts i nytt läge, toalettstol hängs på vägg och att tak och golv i badrum sänks (se redovisningen nedan och bifogad ritning!) Det krävs tvåtredjedels majoritet när det handlar om att godkänna förändringarna. Alla ändringar i lägenheten förutsätter dessutom respektive bostadsrättshavares samtycke. En blankett för medgivande är bifogad detta Pyrolablad. att föreningen får överta medlems underhållsansvar under entreprenadtiden för de åtgärder som redovisas nedan, Dvs. i huvudsak att återställa badrum, toaletter, eventuellt kök och installera nytt proppskåp. Stöd under genomförandet Medlemmarna kommer under hela renoveringstiden att ha tillgång till en medlemskonsulent som hjälper till med personliga angelägenheter under renoveringstiden och utifrån dessa hittar individuella lösningar. Arbeten inom lägenheterna bedöms till cirka 6-8 veckor. Under den tiden kommer det att finnas vatten i trapphuset och alla får möjlighet att låna en så kallad porta potti ( husvagnstoalett ). Om man av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till de tillfälliga toaletterna och duschrummen skall man kontakta medlemskonsulenten. Efter ett möte med henne kan det då bli aktuellt att få tillgång till en speciell torrtoalett (tillfällig toa) som sköts av en separat entreprenör. Så här blir det i din lägenhet Det utförande vi presenterar här bedömer vi att de allra flesta kommer bli nöjda med. Redovisningen visar det utförande som ingår i månadsavgiften, men det står var och en fritt att anpassa utförandet till sina önskemål! Vår ambition har varit att våra våtrum ska få en modern och funktionell standard med god tillgänglighet. Som exempel kan nämnas att wc-stolen hängs på vägg i stället för att ställas på golv för att t.ex. underlätta städning. Våtrummen utrustas med moderna keramiska plattor och utrustningen i övrigt håller hög standard.

5 De angivna utförandena redovisar grundstandard och utgör utförande om medlem inte gör egna val. Grundutförande och tillvalsmöjligheter kommer att redovisas i detalj vad gäller fabrikat och färg då medlemmar skall välja utförande. Kostnadsfria val kommer att erbjudas mellan badkar och duschhörna och för kulör på golvklinker. Tillval kan ske för annat utförande och eventuell merkostnad erläggs till entreprenören. Frånval kan ske om medlem önskar enklare utförande, exempelvis för att återanvända nuvarande inredning. Gemensamt för badrum och wc-utrymmen Alla våtrum renoveras i sin helhet. Installationer för vatten, avlopp och el, kakel, klinker och fyllning i golv rivs ut. Golvet sänks där så är möjligt för att reducera höjdskillnad mellan rum och våtrum. Rummet saneras från eventuell fukt och asbest. Ett nytt våtrum byggs upp från grunden med nya rör för tappvatten, värme och avlopp. Väggar får nya tätskikt och väggbeklädnader. Toalettstolar hängs på vägg. Sitthöjden är cirka fem centimeter högre än ursprungligt utförande. Rören inom utrymmet dras på så vis att de minimerar risk för framtida vattenskador, och läggs i nytt läge (se den bifogade ritningen). Alla åtgärder följer byggbranschens krav på vattenskadesäkert byggande. För de som har ett badrum utan wc-stol är det möjligt att få en vägghängd wc-stol som tillval (mot extra ersättning). Vidare blir det nya tvättställ med ettgreppsblandare, handdukskrokar samt pappershållare. Dörr, karm, foder och tak målas. Alla elledningar, strömbrytare och eluttag byts ut mot nya i jordat utförande. Badrum Ljudisolerande tak monteras för att dölja rören från våningen över. Taksänkningen varierar men ligger ofta mellan cm. Golv sänks upp till cirka 10 cm. Väggar bekläds med ett vitt kakel, 20*20 cm, upp till tak och på golvet läggs klinker som är 10*10 cm. Badrum förses efter medlems val med badkar och draperiskena eller duschhörna med svängda glasväggar som sluter tätt mot golvet vid duschning. Blandaren för dusch eller badkar är av termostattyp. Ett badrumsskåp med spegeldörrar, belysningsramp, eluttag och ett nytt värmeelement installeras. I taket monteras en ny belysning, en s.k. takplafond Badrummen förbereds för installation av tvättmaskin. Separata wc-utrymmen Tak, väggar och dörr, karm och foder målas. Vägg bakom wcstol bekläds med kakel, ett nytt stänkskydd i kakel sätts över tvättställ. Kök Ett nytt avloppsrör dras från diskbänk och diskbänkskåp förses med ny botten. Hall Ett nytt proppskåp (gruppcentral) med jordfelsbrytare och automatsäkringar monteras. Storleken anpassas i möjligaste mån till nuvarande proppskåp. Nya elledningar dras från proppskåpet till våtrummet i befinliga elrör. Övriga utrymmen i huset Vatten- och avloppsstammar byts och sätts i nytt läge. Merparten av ledningar för vatten och avlopp i källare byts ut.

6 På den här sidan ska det finnas en ritning över badrummet och toaletten i respektive lägenhet. Varje bostadsrättshavare har fått sin ritning.

7 Vanliga frågor styrelsen fått När startar byggnationen? Styrelsen räknar med att starta arbetet med att utarbeta ett anbudsunderlag före sommaren, så att anbudsförfrågan kan gå ut i början av hösten, med sikte på att arbetena ska kunna starta före (vid) årsskiftet. En mer detaljerad tidplan kommer att tas fram tillsammans med den entreprenör som väljs. Besked om när just ditt hus kommer att åtgärdas räknar vi med att kunna ge under fjärde kvartalet i år. Hur länge blir jag av med vatten och avlopp? Beror delvis på hur höga husen är, räkna med sex till åtta veckor. Jag har nyligen renoverat mitt badrum, kan jag få ersättning för det? Det finns tyvärr ingen legal möjlighet för en bostadsrättsförening att lämna ersättning till en enskild medlem. Måste man verkligen göra om ett nyrenoverat badrum? I de allra flesta fall ja, eftersom tätskiktet påverkas när vattenledningar och avlopp ändras. Då måste tätskiktet i hela badrummet göras om. Så långt möjligt ska ny utrustning tas tillvara och sättas tillbaka. Är det bilningar i betong hela dagarna? Med den metod styrelsen valt blir det bilning i betong i mindre utsträckning än vid traditionellt stambyte. Räkna på bilning under en till två dagar i din egen lägenhet. Störningar blir det alltså periodvis, och för dem som väljer att bo kvar kommer styrelsen att erbjuda möjligheten att vara i Lokalen dagtid Kan jag bo kvar under renoveringstiden? Ja, renoveringen sker utifrån kvarboendeprincipen. Det blir förstås en tuff period för dig som boende Föreningen kommer att se till att det finns vatten i trapphusen och det kommer att erbjudas lån av portabla toaletter (husvagnstoaletter) till de som skulle känna sig behjälpa av detta. Provisoriska wc- och duschar kommer finnas i källare eller i vagn utanför entré. Om jag känner mig väldigt orolig inför renoveringstiden, finns det någon jag kan vända mig till? Då ska du kontakta medlemskonsulenten. Hon kommer att delta på informationsmötena och kommer att finnas tillgänglig under hela renoveringstiden. Hon gör gärna hembesök och sätter sig i lugn och ro och pratar om situationen utifrån just ditt perspektiv. Asbest?! Farligt för mig? Asbetssaneringen sker enligt mycket strikta säkerhetsregler, och innebär ingen hälsorisk. Genom att göra detta gemensamt med certifierad entreprenör minimeras olägenheter och risker. Relining, är det inte hälften så dyrt? Om det bara handlade om våra avloppsstammar vore svaret ja, men nu är avloppsstammarna en mindre del av det som behöver åtgärdas, då blir en lösning med relining faktiskt dyrare än att byta rörstammarna. Hur kommer värdet på lägenheten påverkas? Enligt mäklare är det numera känt att vårt område inte är stamrenoverat, vilket påverkar lägenheternas värde, och omvänt att när åtgärder vidtagits så påverkar det värdet positivt. Jag vill att mitt badrum renoveras efter mina önskemål. Är det möjligt? Styrelsen kommer anlita entreprenör som kan hantera en stor mängd individuella önskemål när det gäller utförande. Vad händer om ägodelar försvinner under byggtiden? De entreprenörer som anlitas skall vara experter inom detta område och vara dokumenterat att lita på. Alla kan hjälpa till att minska risken genom att inte låta värdesaker ligga framme. Konsultens erfarenhet är att det är mycket ovanligt att saker kommer bort i samband med stambyte. Välkommen till extra stämman! Styrelsen

8 SAMTYCKE/GODKÄNNANDE Avser ombyggnadsåtgärder i min lägenhet presenterade i Pyrolabladet nr 73 NOTERA NEDAN GENOM ATT KRYSSA FÖR OM NI SAMTYCKER TILL REDOVISADE FÖRÄNDRINGAR I MIN/VÅR LÄGENHET JA, jag/vi samtycker till redovisade förändringar NEJ, jag/vi samtycker inte till redovisade förändringar Sker byte/överlåtelse innan godkända åtgärder påbörjats skall jag/vi medverka till att den nya medlemmen bekräftar samtycket. Lägenhetsinnehavare Adress Lägenhetsnummer Lidingö Undertecknande/Namnteckning FULLMAKT Varje lägenhet har en röst. Medlem får endast utöva sin rösträtt genom ombud, om ombudet är äkta make(a) eller person, som är närstående och varaktigt sammanboende med medlemmen eller annan medlem i föreningen. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och gäller högst ett år efter utfärdandet. Juridisk person har rätt att genom fullmakt företrädas av fysisk person. Ort Datum. Fullmakt för att företräda. (bostadsrättshavarens namnteckning). (namnförtydligande) lägenhetsnummer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Fjällnäset Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför medlems möte 4/12 och extra föreningsstämma 5/2 2015 i Lilla Alby skola. Båda mötena har starttid 18:30.

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA 1 (13) HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Onsdag den 6 maj kl 19.00 Plats: SMU-gården,

Läs mer

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2012-04-19 HSB Brf Skärsätra Agenda Bakgrund Målsättning Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ Styrelsens beslut och beslut

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt. Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013.

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. DELTAGARE/FÖREDRAGANDE Ann-Christin, ordförande Jolanta, vice ordförande Enis, stamprojekt, ledamot Rainer, sekreterare, ledamot Einar samt

Läs mer

PYROLABLADET. Möten om stamrenovering

PYROLABLADET. Möten om stamrenovering PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 71 februari 2012 Möten om stamrenovering I år är det 50 år sedan de första bostadsrättshavarna flyttade in i det nya

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1

Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1 Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1 1. Bakgrund I början av 2011 visade en enkät att intresset av att bygga balkonger var stort bland bostadsrättsföreningens medlemmar. Därefter bilades

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare

Information till bostadsrättsinnehavare Information till bostadsrättsinnehavare Stambytesprojekt och badrumsrenovering BRF. VENDELSÖ SKOLVÄG Vendelsö Skolväg 2 24, Vendelsö Begäran om tillträde till lägenheten Vendelsö 2014-02-10 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112.

Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112. ingång Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112. Öppettider för Ditt hus och tidpunkt när valet skall vara inlämnat finns

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Offertförfrågan avseende badrumsrenovering

Offertförfrågan avseende badrumsrenovering Offertförfrågan avseende badrumsrenovering Innehåll Offertförfrågan avseende badrumsrenovering...1 Ort och datum:...2 Beställare:...2 Kontaktuppgifter...2 Lägenheten...2 Bostadsrättsföreningen...2 Övrig

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Dags för stambyte. Ågatan 8-14

Dags för stambyte. Ågatan 8-14 Dags för stambyte Ågatan 8-14 Nu ska ditt hus få en rejäl standardhöjning. Nya stammar, nytt badrum och nytt kök. För ett tryggt och trivsamt boende långt in i framtiden. Stambytet steg för steg 1. Informationsmöte

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga

Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga Hej! vi, Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdrag av er bostadsrättsförening att utföra utbyte av vatten- och avloppsstammar i er fastighet. I samband

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Informationsmöte 25 maj 2015

Informationsmöte 25 maj 2015 Informationsmöte 25 maj 2015 Disposition Inledning Bakgrunden till varför vi byter rör Alternativ för genomförandet Varför vi behöver göra en förändring Slutsatser Konsekvenser av ändringen Tidplaner Nycklar

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval Stambyte BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER Standard & Tillval!1 DITT NYA BADRUM Era badrum byggdes i en tid när våra vanor kring personlig hygien såg annorlunda ut än idag. Framförallt duschar

Läs mer

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Innehåll: 1. Kallelsen och dagordning 2. Blankett för fullmakt 3. Årsredovisningen 4. Revisionsberättelsen 5. Motion till stämma 6. Styrelsens

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BESTÄLLNINGSFORMULÄR. Standard & tillval för Hyresgäster. Beställning standard & tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken BESTÄLLNINGSFORMULÄR. Standard & tillval för Hyresgäster. Beställning standard & tillval tambyte BBrf Kälkbacken BETÄLLNINGFORMULÄR tandard & tillval för!1 INTRUKTIONER För att underlätta för entreprenören så behöver du fylla i dina önskemål om standard eller tillval. OB! Det är viktigt att

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET

INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET BRF Roslagsskutan 1. INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET Allmänt Entreprenör är nu upphandlad av föreningen. Det är FIMA Bygg och Plattsättning AB som kommer att utföra arbetet. Detta kommer att bedrivas

Läs mer

Val och tillval till Golvläggaren

Val och tillval till Golvläggaren Val och tillval till Golvläggaren När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra inredningen lite

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

1 Årsredovisning 2014 Brf Imatra 1

1 Årsredovisning 2014 Brf Imatra 1 1 Årsredovisning 2014 Brf Imatra 1 2 Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR

HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR HÄR BOR DU GRANNE MED SKIDSPÅR OCH LUGNETS NATURRESERVAT HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över

Läs mer

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NU ÄR DET DAGS FÖR NYA RÖR OCH STAMMAR I BRF VÄKTAREN Avloppsrören som betjänar kök och extra WC inom Brf Väktaren börjar nu vara

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer