KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014"

Transkript

1 KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av staden och stadskoncernen genom att ansluta den till en del av planeringen av ekonomin och verksamheten samt även till ledningssystemet. Nödvändiga åtgärder bör vidtas enligt det som lyfts fram i utvärderingsberättelsen.

2 2 INNEHÅLL 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 3 2. REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens sammansättning och utvärderingsarbete Revision och revisionsväsendet 4 3. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR STADENS STRATEGI OCH UTVÄRDERING AV MÅL 6 5. UPPNÅENDET AV MÅLEN SEKTORVIS Koncernförvaltningen och centralförvaltningstjänster Social- och hälsovårdsväsendet Bildningsväsendet Tekniska väsendet Övriga sektorer Affärsverken STADENS EKONOMI Ekonomins starbilitet Ekomonins hållbarhet Nyckeltal för stadskoncernen Jämförelse med gränsvärden för nyckeltal för kriskommuner STADSKONCERNEN Koncernens mål De centrala bolagens mål Koncerstyrning och ägarpolitiska riktlinjer INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING SAMMANFATTNING 23 Pärmbild: Elina Paavola, 2012

3 3 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Utvärderingsberättelsen för 2014 har färdigställts. Fokusområden i enlighet med nämndens arbetsplan för fjolåret var uppgiftsområden som är underställda stadsstyrelsen, räddningsnämnden, landsbygdsnämnden samt affärsverken Työplus och Karleby Hamn. Under beredningen av berättelsen intervjuades ledande tjänsteinnehavare, ordföranden i nämnder och direktioner samt sakkunniga. Nämnden bekantade sig med verksamhetsplatserna och intervjuade även personal. Dessutom följde nämndens ledamöter i arbetspar med verksamheten i olika sektorer. Beredningen av utvärderingsberättelsen inleddes på basis av det hörda och sedda. Stadens ekonomiska läge oroar revisionsnämnden. Bolagiseringen av affärsverken Karleby Hamn och Karleby Energi inverkade positivt på stadens resultat och nyckeltal. Detta var dock till stor del en företeelse av engångsnatur och förbättrar i och för sig inte stadens finansieringssituation. Resultatet förbättrades av extraordinära försäljningsvinster av engångsnatur på 9,5 M. Farten på skuldsättningen ökade ytterligare och på stadens nivå ökade lånebeloppet jämfört med året innan med 40 procent och uppgick till euro per invånare. På koncernnivå är skulden euro per invånare. Av sex gränsvärden för en kriskommun överskreds fyra, och det kan konstateras att framtiden ter sig mycket utmanande. Under utvärderingsåret genomfördes personalens permitteringar/frivilliga oavlönade ledigheter. Det uppställda sparmålet nåddes inte. Man kan fråga sig om samma slutresultat hade nåtts genom åtgärder på frivillig basis. Problem med inomhusluften i stadens fastigheter har föranlett personalen symtom och sjukdomar. På grund av detta har man varit tvungen att göra omfattande investeringar i totalrenoveringar och t.o.m. bygga nytt för att ersätta utrymmen. Utvecklingen har varit positiv bl.a. vad gäller befolkningsökningen och arbetslöshetsgraden, som ligger under riksnivå, för att inte glömma storindustrin som skapar nya arbetsplatser. I denna svåra ekonomiska situation är det skäl att uppmuntra såväl personalen som förtroendevalda att fortsätta med stabiliseringen av ekonomin. Erkki Mustasaari Revisionsnämndens ordförande

4 4 2. REVISIONSNÄMNDEN 2.1 Revisionsnämndens sammansättning och utvärderingsarbete Enligt 71 i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit. Revisionsnämnden ska enligt 75 i kommunallagen inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Förutom kommunallagen regleras revisionsnämndens verksamhet också av revisionsstadgan som godkänts av fullmäktige. Stadens balansräkning visar inget underskott som saknar täckning. Inga anmärkningar görs i revisionsberättelsen för 2014, därmed förutsätts inga åtgärder till denna del av revisionsnämnden. Revisionsnämndens ledamöter och personliga ersättare under stadsfullmäktiges mandattid : Ledamot Erkki Mustasaari, ordförande Aimo Maijala, vice ordförande Pirkko Häli Pirkko Kultalahti Teemu Niemelä Kari Ollikainen Anita Salmela Hannele Zitting Ersättare Esa Kant Maija Ekman Timo Keskinen Anton Meriläinen Veijo Hukari Leena Oikarinen Niina Karttunen Alexandra Biaudet För genomförandet av granskningen har revisionsnämnden delats upp i arbetspar som följer med verksamheten i de olika sektorerna. Revisionsnämnden sammanträdde sju gånger under hösten 2014 och 10 gånger under våren Revisionsnämndens arbete har genomförts enligt revisionsplanen för verksamhetsperioden samt enligt det årliga arbetsprogrammet som utarbetas för att precisera planen. Fokusområden 2014 i enlighet med revisionsplanen var uppgiftsområden som är underställda stadsstyrelsen, räddningsnämnden, landsbygdsnämnden samt affärsverken Työplus och Karleby Hamn. Revisionsnämndens bedömning av verksamheten och ekonomin utgår mest från den av stadsstyrelsen givna verksamhetsberättelsen, personalberättelsen och sektorernas protokoll. Dessutom gör nämnden enligt arbetsprogrammet utvärderings-/studiebesök i olika enheter samt intervjuar förtroende- och tjänstemannaledningen och sakkunniga i förvaltningarna och affärsverken samt ansvariga revisorn. I utvärderingsarbetet har man därtill använt som hjälp en utvärderingsblankett som sänts på förhand till de personer som intervjuats. 2.2 Revision och revisionsväsendet KPMG Offentliga Tjänster Ab har fungerat som stadens revisionssamfund. OFR- och CGRrevisor Elina Pesonen som ansvarig revisor samt OFR-revisorerna Aatos Mäkelä, Miia Löytölä och Kati Mäntylä har arbetat i revisionsteamet. Revisionssamfundet har för revisionsnämnden utarbetat en revisionsplan som täcker hela avtalsperioden samt en arbetsplan skilt för varje räkenskapsperiod. Revisorn har tillställt revisionsnämnden fyra rapporter om revisioner under räkenskapsperioden Revisorn har också deltagit i revisionsnämndens sammanträden och utvärderingsbesök. Revisor Eija Kattilakoski har fungerat som beredare och sekreterare vid revisionsnämndens sammanträden samt biträtt i den externa revisionen.

5 5 3. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR 2013 Stadsfullmäktige har behandlat utvärderingsberättelsen för 2013 på sitt sammanträde De utredningar och redogörelser för vidtagna åtgärder som lämnats in med anledning av utvärderingsberättelsen behandlades på fullmäktiges sammanträde Anpassningsprogram I anvisningarna för verkställigheten av budgeten 2014 förutsattes att anpassningsåtgärderna som ingår i budgeten och beaktats i anslagen ska genomföras. Sektorerna ombads att i sina delårsrapporter lägga fram anpassningens konsekvenser för verksamheten och ekonomin. I 2014 års delårsrapporter har anpassningsprogrammet behandlats i mycket liten grad. Av nämnderna har stadsstrukturnämnden regelbundet behandlat anpassningsprogrammet. I samband med behandlingen av dispositionsplanen för 2014 har sektorns gemensamma och stadsstrukturnämnden underställda ansvarsområdens åtgärder på lång sikt behandlats. Målorganisationen har uppdaterats på stadsstrukturnämndens sammanträde I oktober behandlades anpassningsprogrammets lägesrapport. Som en del av anpassningsprogrammet godkändes lokalitetsstrategin, dvs. en målinriktad lokalitetsplan, på stadsstyrelsens sammanträde En bedömning av anpassningsåtgärdernas nettoeffekt på verksamhetskostnaderna har behandlats som en del av dispositionsplanen i social- och hälsovårdsnämnden Verksamhetsplanen för social- och hälsovårdstjänster i Karleby för åren har godkänts I verksamhetsplanen ingår verkställigheten av anpassningsprogrammet som en indikator för hållbar kommunekonomi. Enligt planen tas bedömningen av hur anpassningsprogrammets åtgärder har verkställts upp i nämnden två gånger per år. Utarbetandet av bildningsväsendets målorganisation har behandlats i nämnden för utbildning och fostran Enligt beslutet gäller nuvarande organisationsmodell åtminstone Förnyandet av serviceprocessorganisationen blir aktuell i slutet av fullmäktiges mandattid. I delårsrapporten nämns att anpassningsåtgärderna följs regelbundet. Bildningsväsendets ledningsgrupp koordinerar anpassningsprogrammet inom sektorn. Av anpassningsprogrammets arbetsgrupper har styrgruppen och arbetsutskottet sammanträtt senast i februari 2014, då behandlades lokalitetsstrategin. Anpassningsprogrammets ledningsgrupp har våren 2014 behandlat lokalitetsstrategin samt minskandet av personalantalet i enlighet med budgeten för I samband med detta har man behandlat beredningen av centralförvaltningens målorganisation samt godkänt åtgärderna för anpassningen av koncernförvaltningens ekonomi. Arbetet med målorganisationen pågår fortfarande. Stadsstyrelsen beslöt att sektorerna i beredningen av budgeten utreder vilka verksamheter eller tjänster kan minskas eller externaliseras (flyttas bort från stadens egen produktion). Målet var att nå en helhetsminskning av personalen i enlighet med fullmäktiges beslut. Av sektorerna presenterade social- och hälsovårdsväsendet, tekniska väsendet och bildningsväsendet sina utredningar för anpassningsprogrammets ledningsgrupp Enligt tekniska väsendets utredning kommer de föreslagna åtgärderna för att minska personalen med ca 17 personer. Social- och hälsovårdsväsendet uppskattade att åtgärderna under samma tidsavsnitt leder till en minskning av personalen med ca årsverken. Inom bildningsväsendet var uppskattningen för en besparing på ca 7 8 årsverken, dessutom uppnås en besparing på ca 5 årsverken tack vare aktiv projektfinansiering. De närmaste åren uppskattas ca 100 personer per år gå i pension från staden. Uppföljningen av anpassningsprogrammet övergick i början av 2015 att lyda direkt under stadsstyrelsen. I vår har stadsstyrelsen inte behandlat anpassningsprogrammet och ingen sammanställning av programmet har ännu heller framlagts fullmäktige. Revisionsnämnden är oroad över att uppföljningen av verkställandet av åtgärder på

6 6 kort och lång sikt, vilka utarbetats i och med anpassningsprogrammet, inte är tillräcklig. Tillsynsinspektioner/miljöhälsovårdsnämnden Miljöhälsovårdsnämnden behandlade på sitt sammanträde utredningen om det ringa antalet tillsynsinspektioner i förhållande till uppställda mål. I sin utredning redogjorde miljöhälsovårdsnämnden både för orsakerna till antalet inspektioner och för åtgärder med vilka situationen kan förbättras. För inspektion av gårdar med mjölkproduktion har en projektarbetare för viss tid anställts fr.o.m Den kontinuerliga provtagningen av hushållsvattnet och provtagningen av vattnet i simhallar och vid badstränder har konkurrensutsatts och avtalet trädde i kraft från början av Resurser som frigörs från provtagningen inriktas på planenliga inspektioner. Enligt delårsrapporten hade ca 38 procent av tillsynerna enligt tillsynsplanen genomförts före och 58 procent före utgången av året. Produktifiering inom äldreomsorgen Boendetjänster för äldre har produktifierats för ca fem år sedan med hjälp av ett program för prestationsberäkning. I beräkningen av resultat konstaterades definieringsproblem och faktorer som försämrar jämförbarheten såsom bedömningen av fastighetsutgifter samt skillnaderna i vårdberoendet bland klienterna i de olika äldreomsorgsenheterna. Boende- och vårddygnets medelpris är inte en tillräckligt jämförbar indikator, utan det varierande behovet av vård borde kunna beaktas. På grund av detta har utnyttjandet av resultaten varit dåligt. Medelpriset på egna tjänster och köpta tjänster beräknas årligen enligt det teoretiska antalet platser och utfallet av antalet vårddagar. Inte heller i dessa beräkningar har man kunnat beakta skillnaderna i vårdberoendet. Även inom hemvården och verksamheten på vårdavdelningarna beräknas årligen utfallna och budgetenliga enhetskostnader. Dessa uppgifter utnyttjas då olika serviceformers tyngd bedöms. Förenhetligande av beräkningar, precisering av beräkningsgrunderna samt regelmässig beräkning bör fortfarande utvecklas. 4. STADENS STRATEGI OCH UTVÄRDERING AV MÅL Stadens strategi omfattar hela stadskoncernen och styr verksamheten i förhållande till centrala samarbetspartner. Den beskriver stadens vision för kommuninvånarna och olika organisationer. Bild 1. Karleby stads strategiska perspektiv

7 7 Ovan finns Karleby stads vision samt strategiska perspektiv för åren För varje perspektiv fastställs 2-4 strategiska mål inklusive kritiska framgångsfaktorer och indikatorer. Även mål som uppställts för sektorerna och kommunkoncernen bygger på dessa. Kritiska framgångsfaktorer beskriver omständigheter som måste förverkligas för att nå önskade mål. Indikatorerna har delats in i tre olika klasser. Resultatindikatorn visar om målet har nåtts. Styrindikatorn visar om man går åt rätt håll och om har man valt rätt. Startindikatorn visar om man har kunnat reagera eller kommit igång. Rapporteringen av hur uppställda mål har nåtts är ofta bara konstaterande. I verksamhetsberättelsen ska man kunna ge tydlig information ur perspektivet för olika indikatorer, dvs. om man har kunnat reagera, går man åt rätt håll, har det uppställda målet nåtts. Utvärderingen underlättas om man framför orsakerna till varför målet inte nåtts. Då ett mål inte nåtts ska det redogöras för vad man ämnar göra för att nå det. Revisionsnämnden har redan i sina tidigare utvärderingsberättelser fäst uppmärksamhet vid hur mål kan mätas och verifieras. Kännetecken för goda uppsatta mål: 1. målet härleds ur strategin och är centralt för sektorn/enheten 2. målet är realistiskt i förhållande till tillgängliga resurser 3. det kan mätas/utvärderas hur målet har nåtts 4. sektorn/enheten/personalen kan inverka på uppnåendet av målet 5. målet är förståeligt, tydligt och kan godkännas av sektorn/enheten/personalen 6. målet har också en tidsbestämning Då mål och indikatorer diskuteras ska uppmärksamhet också fästas vid vilka resultat kommunens verksamhet uppnår och hur de mäts. Kommunens verksamhet är resultatrik då kommuninvånarnas behov möts på ett högklassigt, verkningsfullt och ekonomiskt sätt. Effektiviteten består av fyra dimensioner: produktivitet, genomslagskraft, kvalitet och arbetslivskvalitet. I samband med granskning av kvaliteten är det bra att beakta vilken effekt verksamheten har, inte bara produkten. Med effekt avses de eftersträvade förändringar som uppnåtts i klienternas situation genom tjänster som producerats. Produktiviteten mäter förhållandet mellan använda resurser och åstadkomna prestationer. Vid förbättring av resultat är centrala perspektiv bl.a. ändamålsenliga servicestrukturer och -nät, fungerande tjänsteprocesser, rätt inriktning av resurser samt utveckling av arbetslivets kvalitet och kompetensen. 5. UPPNÅENDET AV MÅLEN SEKTORVIS 5.1 Koncernförvaltningen och centralförvaltningstjänster Koncernförvaltningen och centralförvaltningstjänster var revisionsnämndens fokusområden år Under året intervjuade revisionsnämnden flera tjänsteinnehavare och förtroendevalda. På basis av intervjuerna framträdde några omständigheter som nämnden speciellt fäste uppmärksamhet vid. Brister förekom bl.a. i måluppsättningen. Matserviceenheten hade inga uppställda verksamhetsmål i budgeten, i budgeten för 2014 har 7,6 M reserverats för enhetens verksamhetskostnader. Man har inte heller förutsatt anpassningsåtgärder av nämnda enhet. Nämnden upptäckte också brister i att ledningen / chefsnivån saknade resultatmål. Även målens mätbarhet och genomförandet av uppföljningen ansågs bristfälliga. Organisationen är inte särskilt flexibel och arbetsbeskrivningarna är ofta stela, vilket i värsta fall är ett hinder för utveckling. Revisionsnämnden tog redan i föregående berättelse upp obundenheten till anpassningsprogrammet. Det förefaller som om det kan finnas skuggområden för vilka ansvar för uppföljningen och utvecklingen av verksamheten inte har utdelats i tillräcklig omfattning. Dessutom kräver produktifieringen fortfarande koordinering och förenhetligande. Positivt är t.ex. att förverkligandet av breddat upphandlingssamarbete framskrider i praktiken och samarbetet fördjupas. I upphandlingssamarbetet deltar för närvarande förutom Karleby även Perho, Vetil, Kaustby, MÖCS, Mellersta Österbottens förbund, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Karleby kyrkliga samfällighet. Upphandlingssamarbetet

8 8 samt anslutning för en del produkters del i KL Kuntahankinnat OY:s avtal har inverkat sänkande på de årliga kostnaderna. I nuläget, då upphandlingen är splittrad, är det en utmaning att bl.a. övervaka köpdisciplinen samt att verkställa och förankra enhetliga anvisningar och förfaringssätt i stadsorganisationen. Upphandlingsväsendets viktigaste mål är att bereda grundandet av en centraliserad upphandlingsavdelning. Utarbetandet av ett personalprogram inleddes i slutet av En modell för ersättande arbete bereddes i personaltjänster under år Ett effektiverat projekt inom modellen för tidigt ingripande pågick i fjol i social- och hälsovårdsväsendet. Sjukfrånvaron minskade med 6,2 procent från året innan. På nivån för hela organisationen uppgick sjukfrånvarodagarna i fjol till 14,4 kalenderdagar per person, medan motsvarande siffra för 2013 var 15,02 kalenderdagar per person. I direkta personalkostnader sparades ca 1,8 M, även om man inte nådde det uppställda målet vad gäller permitteringarna. Det uppställda målet i euro för permitteringar/frivillig oavlönad ledighet nåddes till 79,2 procent. Denna siffra anger emellertid inte riktigt hela sanningen. Oavlönade ledigheter som togs ut i januari-mars 2014 ingår inte i detta utfall, alltså nådde man i verkligheten ett lite bättre slutresultat. Åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten, bl.a. utredningen av alternativa organiserings- och produktionssätt och förnyandet av tjänsteprocesser, har bara börjat. Ibruktagandet av ekonomistyrningssystemet torde effektivera ekonomiförvaltningens processer efter att problemen i starten har lösts. Omorganiseringen av koncernövervakningen och -styrningen samt koncernförvaltningen har framskridit långsamt och tidsfristen för detta arbete har förlängts till hösten På praktisk nivå är målet att bl.a. utveckla och förenhetliga koncernbolagens upphandlingar, serviceproduktion och förvaltningsdokumentation. Man har satsat på koncernsamfundens styrelsearbete genom Godkänd styrelsemedlem-utbildning. Ledningen för näringar sammanträder regelbundet. På hösten 2014 inleddes beredningen av bolagens och näringstjänsters näringsprogram. Första fasen av kommunstrukturutredningen inleddes och slutfördes PD Timo Aro gjorde på basis av sex variabler en utredning om stadsregionernas företagsdynamik åren Företagsdynamiken är en faktor som anknyter till regionens konkurrenskraft och externa livskraft och utgående från den kan man göra tolkningar om regionens potential. Karleby placerade sig i jämförelsen bland den näst bästa femtedelen. Även stora och medelstora städers absoluta och proportionella livskraft undersöktes I nämnda undersökning placerade sig Karleby på 15:e plats enligt den absoluta livskraften och på tredje plats enligt den proportionella livskraften. Karleby har lyckats återhämta sig, förnya sig och göra sin branschstruktur mångsidig tack vare en strukturändring under en lång tid. Slutledning: Revisionsnämnden önskar att måluppställningen skärps, att man förbinder sig till uppställda mål och att bl.a. resultatmål definieras av ledningen/på chefsnivå. Resurser ska inriktas rätt i rätt tid. Speciellt av centralförvaltningen önskas förbundenhet till förverkligandet av anpassningsprogrammet. Borde ansvar och uppföljningen av utfallet fastställas tydligare? Finns det sektorvis uppgifter om hur anpassningsåtgärderna hittills har förverkligats? Det är också mycket viktigt att kostnaderna av eventuell externalisering av tjänster bedöms/jämförs och att också kvaliteten beaktas. Utvecklingen har varit positiv bl.a. vad gäller upphandling. Beredningen av koncernstyrningens utveckling har börjat. Grunderna för den interna kontrollen och anvisningarna har utarbetats. På vilket sätt och inom vilket tid kommer de att förankras till en del av ledningen och det dagliga arbetet? Revisionsnämnden rekommenderar att en befattning som intern controller grundas. Den interna kontrollen är en fast del av ledningssystemet och svarar självständigt för stadsstyrelsens och den operativa ledningens kontrollskyldighet och är förvaltningsmässigt underställd dem. Stadens nuvarande revisionsväsende betjänar (med en persons arbetsinsats) mest den externa revisionen oberoende av den operativa ledningen.

9 9 5.2 Social- och hälsovårdsväsendet Social- och hälsovårdsväsendet har inte hållit budgeten utan har varit tvungen att anhålla om 5,7 M i tilläggsanslag. Utfallet var 99,6 procent, vilket innebär att tilläggsanslaget inte har använts i sin helhet. Nettokostnaderna ökade med 3,7 procent jämfört med året innan, alltså har tillväxtfarten tilltagit från tidigare tillväxtfarten på 3,2-3,3 procent. Av den ändrade utvecklingsriktningen kan man dra slutsatsen att anpassningsåtgärderna inte har varit tillräckliga. Vid jämförelse av hela sektorns bokslutssiffror för 2013 med anslag i budgeten för 2014, har man i verksamhetskostnader beviljat euro mera år 2014 än vad utfallet för 2013 visar. Visserligen har även de uppskattade inkomsterna på motsvarande sätt höjts med euro. De beviljade nettoanslagen ökade år 2014 med euro jämfört med bokslutet för Således eftersträvades nästan nolltillväxt. För förbättring av servicens produktivitet lät man hösten 2014 göra en konsultutredning för att utreda servicestrukturerna och förbättra produktiviteten. Konsultens utredningsarbete kommer att utnyttjas i utarbetandet av serviceplanen år I utredningsarbetet är målet för de granskade social- och hälsovårdstjänsterna en effektiveringspotential på 1-4 procent av de årliga kostnaderna under I utredningen ansåg man att det huvudsakliga effektiveringssättet var att centralisera tjänsterna. Genom att centralisera tjänsterna i större enheter uppnås bl.a. ökat branschövergripande samarbete och kompetens samt besparing av bl.a. hyres-, städ-, transport- och vikariekostnader. Även mobila och elektroniska tjänster ansågs ha en växande roll i tryggandet av tillgången på tjänster, utjämningen av arbetsbördan och optimeringen av verksamhetskostnaderna. Centraliseringen av tjänster och funktionella ändringar bereddes inom sektorn år Ett centralt mål var att utveckla servicestrukturerna och att bredda samarbetsmöjligheterna tillsammans med Kronoby, Jyta och MÖCS. Hälsocentralens och MÖSC:s materialtjänster slogs samman i början av 2015, likaså tekniska tjänster. Hälsocentralens dagjour flyttade till samjourens utrymmen i MÖCS i början av Social- och hälsovårdsnämnden beslöt om startandet av verksamheten med en regional åtgärdsenhet för endoskopi från och med Till en början centraliseras Karlebys och Kronobys endoskopiåtgärder till enheten, och på sommaren 2015 även JYTA:s. Ett principbeslut har fattats om att centralisera rådgivningsnätet. Verksamheten i rådgivningen i Halkokari har slagits samman med verksamheten i Mariegatans rådgivning, men till övriga delar väntar det praktiska förverkligandet på beslut om byggandet av ett nytt hälsocentralsjukhus och om totalrenoveringen av det gamla sjukhuset till en centraliserad välfärdsrådgivning. Karleby stad anslöt sig på hösten 2014 till projektet HyväPotku. I projektet utreds med hjälp av balansräkning förhållandet mellan mottagningstjänsternas efterfrågan och utbud, utnyttjandet av arbetstiden och personalens arbetstillfredsställelse. Projektmål är bl.a. utvecklandet av konsultläkarverksamheten, förbättrad kompetens i anknytning till bedömningen av vårdbehovet, utarbetandet av en vårdplan för långtidssjuka och för dem som använder tjänsterna mycket, avpassning av tidsbokningen och mottagningstiderna så att de bättre motsvarar efterfrågan, beredskap inför förändrade situationer samt utvecklandet av samarbetet med fysioterapeuter. Tack vare projektet torde mottagningsverksamheten bli smidigare och tjänsteprocesserna effektivare. Kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka förbättrades genom att ta i bruk ett elektroniskt klientresponssystem. Man anslöt sig till det riksomfattande patientdataarkivet (earkiv) i november Äldreomsorgens servicestruktur nådde nivån för den riksomfattande rekommendationen. I och med optimeringen av hemvården och mobilarbete har tjänster kunnat inriktas allt noggrannare. Sjukfrånvaron inom sektorn minskade enligt uppställda mål uppgick sjukfrånvaron till 14,97 kalenderdagar/person, medan motsvarande siffra för 2013 var 16,17 kalenderdagar/person. Ibruktagandet av ledningens rapporteringssystem flyttades till I bokslutsuppgifterna ingår inga uppgifter om hur sektorns interna kontroll och riskhantering har utvecklats. I fjol hade social- och hälsovårdsväsendet inga funktionella eller ekonomiska möjligheter att genomföra försöket med servicesedeln. Social- och hälsovårdsnämnden lade fram för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att användningen av servicesedeln inte läggs till

10 10 nya tjänster fr.o.m i enlighet med det uppställda målet. Stadsstyrelsen beslöt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet fördes emellertid inte vidare till fullmäktige, även om saken gällde ett mål som fullmäktige godkänt och som man inte förverkligade. I bokslutsuppgifterna nämns inget om målutfallet. Permitteringarna genomfördes i hälsovårdstjänster närmast på sommaren i samband med stängningar. Permitteringarna inverkade marginellt på äldreomsorgen. Bl.a. periodarbetstiden, skötardimensioneringarna och bindande vård- och rehabiliteringsplaner försvårade genomförandet av permitteringarna. Regionförvaltningsverket krävde en utredning om hur permitteringarna inverkade på skol- och studerandehälsovården och rådgivningstjänster. Slutledning: Anpassningsprogrammets åtgärder ser ut att inte vara tillräckliga för att kunna hålla budgeten. I samband med delårsrapporten 2/2014 har det varit känt att budgeten inte kommer att hålla och att nettoöverskridningen kommer att vara ca 5,8 miljoner euro. I detta sammanhang borde man ha gett förslag på åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten. I stället har man bara konstaterat att en förutsättning för att kunna nå anpassningsprogrammets mål och hålla budgeten är att servicekostnaderna skärs ner i hög grad under det återstående året. Har uppföljningen av anpassningsprogrammet behandlats tillräckligt i social- och hälsovårdsnämnden? Utvärderar man hur programmet genomförts och eventuella avvikelser i förhållande till mål och reagerar man på avvikelser? Utredningen av servicestrukturen och genomförandet av de strukturella förändringarna framskrider inom sektorn. Genom konsultutredningsarbetet har man fått information på basis av vilken man börjar arbeta vidare på förändringarna. Vid centraliseringen av tjänster borde man fästa speciell uppmärksamhet vid att resurserna inom de centraliserade tjänsterna motsvarar det ökade servicebehovet. I bokslutsuppgifterna ingår inga uppgifter om hur sektorns interna kontroll och riskhantering har förverkligats. 5.3 Bildningsväsendet Nämnderna inom bildningsväsendet godkände utvecklingsplanerna för för sektorn och dess ansvarsområden. De senaste åren har kommuninvånar- och kundrespons samlats in bl.a. som nätenkät om utvecklingen av språkundervisningen. Barnkonsekvensanalyser har gjorts i samband med skolbyggprojekt, och bedömning av ungdomskonsekvenser har gjorts i utvecklingen av det finskspråkiga gymnasiet. Stadsfullmäktige fattade på basis av utvecklingsrapporten för gymnasier ett beslut om att förnya den finskspråkiga gymnasieutbildningens servicenät. Bildningsväsendets interna samarbete har i enlighet med uppställda mål ökat, bl.a. de centraliserade tjänsterna i Vinges fastighet stärker samarbetet mellan utbildnings- och ungdomstjänster. Erhållen projektfinansiering överskred uppställda mål. I fjol pågick 17 projekt inom bildningsväsendet, av vilka staten gav mest understöd till projektet för att göra undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen mindre, projektet för främjande av utbildningsmässig jämställdhet och projektet för utveckling av klubbverksamheten. Inom ansvarsområdet för ungdomstjänster har man med hjälp av projekt utvecklat bl.a. informations- och rådgivningstjänster för unga, uppsökande ungdomsarbete samt skolungdomsarbetet. I likhet med i fjol var idrottsväsendets projektverksamhet aktivt, som exempel kan nämnas bl.a. projekten Kraft i åren, Kom med! och Profy 65 med hjälp av vilket man främjar över 65-åringars konditionsgranskningar. Investeringsbesluten inom sektorn har framskridit långsammare än planerat. Antalet brådskande byggprojekt och utrymningslokaler har ökat det senaste året. Byggandet av gemensamma verksamhetsställen anses medföra betydande förmåner med tanke på utvecklandet av tjänster och produktiviteten. Man har för avsikt att ytterligare intensifiera samarbetet inom småbarnsfostran, förskole- och nybörjarundervisningen och placera förskoleundervisningsgrupper i skolfastigheter för grundläggande utbildning om det finns plats för dem.

11 11 Inom småbarnsfostran var tillgången till dagvårdstjänster i enlighet med lagstiftning. Tjänster ordnades enligt behov för båda språkgrupperna. Skyldigheten att ordna fortbildning uppfylldes planenligt inom ansvarsområdet. För kultur- och ungdomsnämndens samt idrottsnämndens mål finns det gott om indikatorer såsom utvecklingen av antalet samarbetsprojekt, antalet projekt som främjar delaktighet och antalet kommuninvånare som deltar i dem osv. I bokslutsuppgifterna finns inte tillräcklig information om hur de utfallit. Indikatorerna fungerar inte till alla delar. För en del av dem (t.ex. antalet kommuninvånare som deltagit i utvecklingsprojekt) finns inte tillräckliga uppgifter att tillgå. Uppföljningen är inte heller så systematisk att man utgående från den kan bedöma hur målet uppnåtts i sin helhet. Idrottsanläggningarna användes och besöktes flitigt i likhet med tidigare år. Användningen av handledda idrottstjänster och specialmotionskortet ökade. Mål enligt cykelstadsprogrammet nåddes. Som ett exempel på vilka konkreta konsekvenser permitteringarna hade för uppnåendet av uppställda mål var t.ex. minskningen av fba-utbildningsdagarna med tre dagar inom undervisningstjänster. Permitteringarna ökade även belastningen på förvaltnings- och chefsarbetet och minskade på detta sätt delvis t.ex. resurser för pedagogisk ledning. Inom småbarnsfostran skulle det ha varit så gott som omöjligt att genomföra permitteringarna om avgiftsfria avbrott i dagvården inte hade införts. Detta minskade också behovet av semestervikarier. Slutledning: Faktorer som stöder en sund och stark kommunekonomi var inom bildningsväsendet att man höll budgeten samt projektverksamhetens och -finansieringens gynnsamma utveckling. I bokslutsuppgifterna redogörs inte för hur förnyandet av tjänsteprocesserna har genomförts. Beredningen inleds först i slutet av fullmäktiges mandattid. Realiseras eventuella utvecklings- och sparåtgärder genom förnyandet först under följande fullmäktiges mandattid? Revisionsnämnden är intresserad av bedömningen av konsekvenserna av utvecklingsprojekten. Hurdan återrapportering har fåtts av projekten och hur har uppgifterna utnyttjats? Framgår resultaten och på vilket sätt direkt eller indirekt t.ex. av elevernas inlärningsresultat? Det finns rikligt med indikatorer för hur de strategiska målen ska uppnås speciellt vad gäller ansvarsområden som är underställda kultur- och ungdomsnämnden samt idrottsnämnden. I bokslutsuppgifterna ingår inte tillräcklig information om hur indikatorerna utfallit. Inom kultur- och ungdomstjänster får man inte tillräckligt med jämförbar data med nuvarande uppföljning. Idrottsnämnden ger årligen ut en skild verksamhetsberättelse som ger information om utfallet. Denna information borde dock också ges i bokslutsuppgifterna. För år 2014 finns ingen översikt över hur ungdomsgarantin har utfallit. Den växande ungdomsarbetslösheten och hur allmänt det är med s.k. mellanår tas fram i indikatoruppgifterna. Får eleverna i Karleby tillräcklig yrkesvalshandledning? 5.4 Tekniska väsendet Stadsstrukturnämnden underskred de budgeterade verksamhetskostnaderna och överskred verksamhetsintäkterna, likaså byggnads- och miljönämnden. Revisionsnämnden önskar mera mätbarhet av uppställda mål i båda nämnderna. Indikatorer såsom förhåller sig positivt, koncentreras, utvecklas, upprätthålls, främjas och beaktas är svåra att utvärdera. Utvärderingsarbetet försvåras också av att det i berättelsen i hög grad bara konstateras hur mål uppnåtts. Revisionsnämnden fäste redan i utvärderingsberättelsen för år 2013 uppmärksamhet vid utredningen av den egna verksamhetens kostnadsmässiga konkurrenskraft jämfört med köpta tjänster. För nämnda indikator, som stöder det strategiska målet fungerande sätt att anordna

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer