#3 SO-Nytt: Information från SJ:s skydds / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#3 SO-Nytt: Information från SJ:s skydds- 2010-12/2011-01 ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_. Innehåll"

Transkript

1 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_ Sid. Innehåll Sid. Gemensamt & allmänt skyddsarbete 9 Ugnsvantar 2 Vinterproblematik en repris? 9 Nya tillval som info i handdator 2 Jobbsamtal till privat telefon? 9 Ny rullstolslift 2 Arbetstidsreglernas hälsoaspekt 10 Text TiM-biljetter 3 Stress på jobbet! 10 Evakueringsstegar X Skyddsombudsuppdragen 10 Korglutning / Dålig gång 5 Tillgång till tjänstetoalett? 11 Riskbedömning T11 SSB 5 Minimistandard överliggningar Koncept Regional 7 Skobidraget upphör! 11 Biljetter 7 Rapportera via e-post! 12 Den förhöjda ombordavgiften 7 Förstärkningsplagg till uniformen 12 Bygget i säcken 8 Arbetsskadeanmälan / LISA-rapportera 12 Klimatet ombord 8 Tillgång till arbetsmateriell 13 Personalläget 8 SMS om avhysning 13 Rapporter!! 8 SMS och E-biljett Koncept IC/Natt 8 Tåg ersatt av annan fordonstyp 14 BFS9 Koncept X Laddare för omborddator i tjk X2 14 Kontakta oss! (kontaktinfo)

2 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 2/14 _GEMENSAMT & ALLMÄNT SKYDDSARBETE_ Vinterproblematik en repris? Minns ni förra vintern och den problematik som uppstod då? Med den kaotiska vinterväderleken som då rådde och med underbemannade personalgrupper på strategiskt viktiga funktioner bestämde sig åkandepersonalens skyddsombud för att utforma en lokal psykosocial enkät. Ansvaret lades på Elias Cataño (X2), Tibor Dani (IC/Natt) och Steine Hammar (Reg). Nu upplever vi återigen en vinter och svarsutfallet från den genomförda lokala psykosociala enkäten verkar ännu idag vara lika aktuell som då. Enkätresultatet finns att ta del av på hemsidan (länken Skyddet informerar SO-info Juli 2010 ). Vi skyddsombud ser med förhoppning på de välbehövliga insatser som har påvisats i och med Kundgruppens uppstart och i synnerhet att produktionsledningen gör extra insatser och finns tillgängliga utöver kontorstid när trafikläget blir ansträngt. ECC Jobbsamtal till privat telefon? Vi skyddsombud har fått kännedom om att turändringar görs genom samtal till din hemtelefon eller till din privata mobiltelefon, att SJ ringer och skickar SMS för att söka upp andra kollegor den som innehar numret eller att man ringer andra samtal till din privata telefon som har uppfattas som inkräktande på din fritid. Du har all rätt och kan närsomhelst meddela din produktionsledare att dina privata telefonnummer INTE ska användas för jobbrelaterade ändamål. För att få en kvittens på detta föreslår vi skyddsombud att du skickar en sådan begäran med e-post till din produktionsledare (med kopia till dig själv). Detta tips gäller för dig som önskar avnjuta en oinskränkt fritid och vill vara säker på att jobbet inte följer med dig hem när det t.ex. uppstår ett plötsligt behov av SJ att ändra ditt schema med kort framförhållning. ECC Arbetstidsreglernas hälsoaspekt Detta ämne förtjänar en egen rubrik då vi skyddsombud, under de svåra trafiklägen som varit, har fått kännedom om att flera av er kollegor har känt er utmattade efter att ha tjänstgjort under långa arbetsperioder. Redan för ett år sedan när förra vinterproblematiken ägde rum lyfte skyddsombuden upp önskemålet om att vilja inrätta en speciell stödjande funktion ur hälsoaspekt. En funktion som vid förseningar även kan stötta

3 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 3/14 produktionen och arbeta proaktivt direkt kring personalens arbetstidsregler när både lagstadgade raster och avtalsenliga vilor riskerar att spricka. Tyvärr har detta inte resulterat i något konkret hittills. Vi har även fått rapporter om att osämja har börjat uppstå mellan kollegor när en del önskar slå vakt om arbetstidsreglerna och kanske ta den där välbehövliga rasten medan andra gör avkall på reglerna för att kunna avgå i tid och uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt. Både rätten till sin rast såväl som en bra arbetsmiljö är två självklara förutsättningar. Det ena ska inte stå i motsatsförhållande till det andra så fort en försening uppstår. Det är viktigt att vi slår vakt om de små, men väldigt betydelsefulla, återhämtningstillfällen som vi har inritade i turförteckningen. Detta för att vi inte ska tjänstgöra i regel mer än 5 timmar innan rast. Det är viktigt att du således tänker på din egen och dina arbetskollegors hälsa och att du konkret tar eller hjälper din kollega med att ta rasten så när någon ger tecken på att vilja detta. Är du osäker på dina arbetstidsregler kan du alltid ringa något av oss skyddsombud. Vi har även fått indikationer på att kollegor fått besked på att man kan beordras till övertidstjänst oaktat om man själv bedömer att man är för trött för tjänstgöring även när arbetsperiodens maxlängd är överskriden. Så är inte fallet! Det är i grunden alltid din och bara din egen bedömning som avgör oaktat om du har säkerhetstjänst eller ej. Du kan således aldrig beordras i övertidstjänst när arbetsperiodens maxlängd (vilken är 12 timmar från intid till uttid oavsett vad som ligger mellan dessa klockslag) är överskriden om du gör bedömningen att du inte orkar. Arbetsperiodens längd får däremot överstiga 12 timmar om passresa (där du inte tjänstgör) förläggs i slutet av turen. Uppstår det oklarheter är du välkommen att kontakta något av oss skyddsombud för hjälp. Vi ska inte behöva beordras till tjänstgöring i uppemot 16 timmar i sträck om vi inte orkar, såsom har varit fallet för vissa nu under jultrafikens kaos. Alla rapporter om detta kan med fördel skickas till oss per e-post till eller med lapp i vår brevlåda. Med anledning av ovanstående har skyddsombud därför bjudit in arbetsgivaren till att gemensamt i skrift uppmana alla er att tänka på arbetstidsreglerna utifrån en hälsoaspekt. Mottagandet av skyddsombudens inbjudan är bekräftad av arbetsgivaren, men vi kan bara beklaga att den tyvärr inte besvarad. Därför ber vi er som skyddsombud således att tänka på arbetstidsreglerna för din och dina arbetskollegors hälsa. Mer information om detta utkommer framöver om behov föreligger. ECC Stress på jobbet! Skyddsombuden har framfört under en längre tid till SJ AB att vi anser att alla olika typer av biljetter och viseringsreglerna för ombordpersonalen är en stor stressfaktor.

4 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 4/14 Redan när riskanalysen för personliga biljetter genomfördes framfördes det att det kommer att bli omöjligt för personalen att hinna med att kontrollera id-handlingar. Rapporter har senare också pekat på detta faktum. Efter detta har man infört ett stort antal nya biljetter e-biljetter och sms-biljetter, där man dessutom har stora leveransproblem till kund. Många kunder förstår inte vad dom har köpt och vad dom skall ha med sig till tåget: Jag tror jag har en mobiljett, har det hetat när det i själva verket är en e-biljett. Nu har skyddsombuden tjatat tillräckligt mycket för att SJ ska tillsätta en analysgrupp som skall se över alla biljettyper och regelverk för visering. Förhoppningsvis om inget annat kommer fram i detta arbete kommer gruppen ta fram ett förslag på ett tydligt regelverk och instruktioner för hur vi skall prioritera och hantera olika situationer. GH Skyddsombudsuppdragen I föregående utgåvor samt på separata anslag berättade vi att vi har haft vakanta skyddsombudsuppdrag om skulle tillsättas. Det som återstod var ett skyddsombudsuppdrag för koncept X2000. Nu har även detta vakanta uppdrag tillsatts och vi får lov att gratulera Claes Hälsing som ensamt nominerats och sedermera också valdes. Med Claes Hälsing är numera alla skyddsombudsuppdrag inom koncept X2000 i Stockholm tillsatta och består sedan tidigare av Elias Cataño, Maria Sjöström och Marina Sundqvist. På koncept IC/Natt har skyddsombudet Tibor Dani lämnat sitt uppdrag sedan han har gått över till att tillhöra koncept X2000. Hans uppdrag förblir vakant i väntan på utfallet av de kommande förändringarna på konceptet, bl.a. i och med Alfa-tågets införande. Återstående skyddsombud på konceptet är Gunnar Hammar, Maria Preosti och Magnus Karlsson. På koncept Regional har skyddsombuden Steine Hammar och nu även Viktoria Puzsér lämnat sina uppdrag sedan även Steine har gått över till att tillhöra koncept X2000 och Viktoria sedan hon tackat ja till en produktionsledartjänst i Linköping. Steines uppdrag förblir vakant i väntan på utfallet av de kommande förändringarna på koncepten efter bl.a. konceptomval. Huruvida Viktorias uppdrag blir föremål för val återstår att se inom kort. Information om detta kommer då att anslås. Återstående skyddsombud på konceptet i dagsläget är Charlotte Judkins och Marko Lipponen. Förtroendeuppdragens numerär fastställs av skyddskommittén och valen till dessa uppdrag äger rum efter både anslag och annonsering utifrån en arbetsplatsdemokratisk modell, som garanterar varje persons (inom den berörda yrkeskategorin) möjlighet att påverka med synpunkter och nomineringar. ECC

5 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 5/14 Tillgång till tjänstetoalett? HSO Lennart Jansson och Gunnar Hammar har under ett antal år försökt få SJ att förstå personalens behov av at ha tillgång till egen toalett ombord i tågen. Vad vi har försökt uppnå är ett regelverk där det alltid skall finnas en avdelad/låst toa när tåget är i drift. Enkelt vore att förarna eller tågsättsklargöraren låser av en toa vid klargöring så det är klart när tåget rullar fram till avgångsplattform. Att som ombordpersonal låsa av en toa som redan har använts av resenärerna mitt framför ögonen på dom, kommer att skapa problem mellan kunderna och oss. Tyvärr pratar vi för döva öron, vår arbetsgivare kan tänka sig ett regelverk där det framgår att personalen om dom anser att det finns ett behov kan låsa en toa under gång för sina behov. Som skyddsombud kan vi inte acceptera ett sådant upplägg p.g.a. det som står i stycket ovanför. Om SJ inte ändrar inställning i frågan kommer vi att vända oss till Arbetsmiljöverket för att få deras hjälp i denna fråga. Regeringen/Arbetsmiljöverket har redan bestämt att i alla Reginatåg skall det finnas tjänstetoalett, så förhoppningsvis anser dom som vi att det skall finnas i alla modeller av motorvagnar. Varför skall det vara någon skillnad beroende på vad tåget har för modellnamn? GH Minimistandard överliggningar Det råder för många oklarheter kring överliggningsrummens minimistandard. Vad det gäller hotellöverliggningar och tillsyn så finns det ett dokument som heter "SJF 375". Detta dokument reglerar minimistandarden på de hotell vars rum skall nyttjas av SJ:s åkandepersonal. Generell minimistandard för alla överliggningar: Överliggningsplatsen skall ha bra geografisk placering i förhållande till närmaste stationsbyggnad. På respektive överliggningsplats skall det finnas möjlighet att värma medhavd mat. Vid val av överliggningsplats bör man ta hänsyn till både den yttre och inre miljön. Man bör undvika områden med brist på säkerhet samt frekvent störande Avvikelser angående ljud såsom hotell med danslokal eller överliggningsrummens standard rapporteras genom e-post till som ligger i nöjeskvarter. eller med lapp i vår brevlåda!

6 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 6/14 För rum för överliggning på nattetid skall det: Vara enkelrum med wc och dusch. Vara rökfritt. Ha god ventilation. Vara ljudisolerade alt. ligga ostört. Ha fönster. Ha möjlighet till mörkläggning dagtid och vid nattetid skall det finas gardiner eller persienner. Ha minst en 90 cm bred säng som skall vara bäddad för nattöverliggning. Ha brandskydd samt brandvarnare (Skyddsombuden gör inspektion om att hotellet har brandskyddsbesiktning av brandkår). Ha hygienartiklar, handdukar och badlakan på rummet. Ha möjlighet att värma medhavd mat. Ha någon form av väckning, t.ex. via tv, telefon eller väckarklocka. För rum för dagöverliggning skall det: Vara enkelrum gärna med wc och dusch i rummet eller i nära anslutning. Vara rökfritt. Ha god ventilation. Vara ljudisolerade alt. ligga ostört. Gärna ha fönster i rummet, men är ej ett krav (OBS! Gäller endast dagrum). Ha möjlighet till mörkläggning dagtid och vid nattetid skall det finas gardiner eller persienner. Ha minst 90 cm bred säng som skall vara bäddad för nattöverliggning. Ha brandskydd samt brandvarnare (Skyddsombuden gör inspektion om att hotellet har brandskyddsbesiktning av brandkår). Ha hygienartiklar, handdukar och badlakan på rummet.

7 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 7/14 Ha möjlighet att värma medhavd mat. Ha någon form av väckning, t.ex. via tv, telefon eller väckarklocka. Skobidraget upphör! Fr.o.m. årsskiftet så upphör skobidraget. Dock finns det möjlighet för er som inte uttnyttjat del av eller helt skobidrag för 2010 att inkomma med kvitto under senast januari månad på inköpta arbetsskor som enligt gammal praxis även ska godkännas av din produktionsledare. Fr.o.m gäller endast skor från Procurator, där beställning görs av din produktionsledare på deras hemsida och fakturan går till SJ. Ett par skor per år från sortiment på hemsidan, vilket motsvarar skobidraget på 900 kronor. Önskas ytterligare skor beställer man via sin PL som sen meddelar lönekontoret via mail. namn, personnummer, belopp (som dras på nästa lön). Har du frågor, kontakta din produktionsledare. MS Rapportera via e-post! Skyddsorganisationen har som bekant fått låna en del av Klubb SJ Trafiks hemsideutrymme för att informera om vårt arbete. Med detta finns även möjlighet att maila in rapporter till Glöm inte att ange fordonslittera för fordonsrelaterade rapporter eller individnummer för rapporter om bristande arbetsmateriell! Naturligtvis går det bra att lämna skriftliga rapporter i vår brevlåda, där vi även tacksamt tar emot en bifogad SIFO-lista. Skyddsombudens arbete hittar du på under länken Skyddet informerar. Återigen varmt välkomna att hälsa på oss på nätet! ECC Förstärkningsplagg till uniformen Vintern och det kalla vädret är här. Efter att skyddsombuden på bl.a. koncept X2000 lyfte önskemålet om att få kvittera ut förstärkningsplagg kring benen, har vi ombordpersonal nu fått klartecken att kunna kvittera ut ett par personliga vinteröverdragsbyxor eller en personlig vinteröverdragskjol. Dessa ska finnas inne på Närservice att utkvittera. Om dessa är slut, kan du även ta kontakt med din produktionsledare som ombesörjer detta. MS

8 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 8/14 Arbetsskadeanmälan / LISA-rapportera SO ser en ökning i antal anmälda arbetsskador, vilket är positivt. Och med positivt menar vi naturligtvis att det är bra att fler och fler anmäler in arbetsskador, även dom till synes små och obetydliga. Det är även av betydelse att händelser som kunde ha blivit en olycka, ett s.k. tillbud (eller OJ-händelse ), rapporteras in. Detta för att bidra med underlag för att arbeta proaktivt och kunna undvika att det blir en olycka (eller AJ-händelse ). MS Tillgång till arbetsmateriell SO har påtalat den stundtals otillräckliga tillgången på utrustning såsom MegaDisk, handdator med skrivare. Speciellt på helger finns ibland ej tillräckligt antal inför tjänstgöring. MS SMS om avhysning SO önskar att SJ ska återinföra möjlighet för OP att få SMS utskickat till övrig tjänstgörande personal om resenärer har avhysts från ett tåg. I nuläget skickas endast SMS ut om personerna upplevs hotfulla. Även personer som inte agerat hotfullt på första tåget kan lätt bli det på nästa tåg, så det är bättre att vara förberedd. Frågan ej löst ännu. MS SMS och E-biljett Vid ett antal tillfällen har inte resenärers förköpta anslutningsresa synts vid avläsning SMSbiljett. Felet beror tydligen på ej korrekt nedladdad bokningslista, vilket försvårar arbetet då det är lätt att missa kundens slutdestination. På E-biljett för utskrift har vid flera tillfällen såväl streckkod samt sifferkod om 21 siffror saknats. Oklart vad detta beror på. Rapportera in till Helpdesk om dessa fel uppstår, gärna med bokningsnummer. MS Tåg ersatt av annan fordonstyp Ska du tjänstgöra på en fordonstyp, så ska du även ha utbildning på fordonet i fråga. Viktigt att tänka på när en tågtyp ersätts av annat fordon som t.ex. loktåg, Regina, X40, X31. Osäkrade carts får ej förekomma pga skaderisk vid inbromsningar, korglutningsfel mm. Viktigt att tänka på tex vid stödfuneringar eller gruppbeställningar. Rapportera till Cateringsamordningen när lösa carts förekommer på tåg och avlägsna cartset om du gör en bedömning av att det föreligger tillbudsrisk. Har du carts med dig på fordon som saknar cartsplatser (tex X40), så ska cartsen förankras med spännband vilka ska levereras från LSG i samband med furnering.

9 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 9/14 Är ditt tåg ersatt av annan tågtyp och du dessutom åläggs att erbjuda resenärer bjudning så finns det en lokal överenskommelse i skrift mellan skyddsombuden (Gunnar Hammar) och produktionsledningen (Leila Fogelholm och Fredrik Peedu) som du med stor fördel kan nyttja som reglerar minimikraven för bjudning utifrån förutsättningar med tågtyp och bemanning. Information om denna överenskommelse fås av ovan nämnda produktionledare eller så finns mer info om detta i din mailbox. ECC & MS Laddare för omborddator i tjk X2 _KONCEPT X2000_ Team X2 Fordon har tillsammans med SO tittat på plats för montering av en fast laddare för omborddator i tjk vilket blev ovanpå värdefacken under klädhyllan. De flesta laddarna är nu monterade. Kom ihåg att ansluta sladden som hänger under bordet till eluttaget, annars kommer ingen ström till laddaren! MS Ugnssvantar På följetongen Ugnsvantar (som vi skrivit om många gånger) har nu vi nu kommit till sista kapitlet, och dessa finns nu äntligen att hämta på Närservice. Se till att du alltid har ett par ugnsvantar med dig när du jobbar ute i 1a klass så du kan använda dom vid hantering av varmluftsugnen. MS Nya tillval som info i handdator Nya tillval har införts i 1a klass. SO har framfört önskemål om att man vid avläsning av SMSbiljett direkt ska kunna se vad kunden beställt för tillval på den första fliken som blir synlig efter visering. Detta ska bli verklighet efter uppdatering av mjukvaran i handdatorn. MS Ny rullstolslift En ny rullstolslift är på gång efter att vår gamla har varit ur drift i över ett år. Riskanalys är gjord och avsyning på förbättringar, där SO medverkat, är gjord. Handtaget som fälls upp i takt med att plattan fälls ner utgör en risk som har påtalats. SO har dessutom påpekat behovet av att utbildning på liften bör ske praktiskt för att säkerställa en driftsäker användning av personalen. Skyddsombuden har fått flera indikationer på att hantering av utbildningen är undermålig: Personalen upplever att utbildningen sker under stressade former på en redan kort

10 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 10/14 och befintlig förarbetstid som är avsedd för iordningställande av tåg på Norra Bantorget. Personal känner sig osäkra den stressade utbildningen och att produktionsledningen skickar e- post och berättar att det är frivilligt att dyka upp på jobbet för att få en utbildning. Vidare bekräftar instruktörerna den stressade utbildningen som inte schemaläggs som andra utbildningar eller att tågset inte finns tillgängliga. Text TiM-biljetter Skyddsombuden har därför riktat kritik mot detta förfarande och aviserat att skyddsstopp kan komma att bli aktuellt. Skyddsombuden utgår från att utbildning sker på ett sådant sätt att den senare kan användas utan onödiga risker för personskador. Rapportera in hur du, som har genomgått utbildningen, har upplevt densamma till eller med lapp i vår brevlåda! ECC & MS På TiM-enkelbiljetter saknas text att biljetterna inte gäller på X2000. Efter att en av våra kollegor var nära att utsättas för våld, då denne nekade resenär att åka på nämnd TiM-biljett ombord på X2000, lyfte skyddsombuden frågan till SJ. Texten på TiM-biljetterna kommer att utökas med tillägget Gäller på Regional- och InterCitytåg. Detta sker om några månader när kommande kvittoämnen levererats. MS Evakueringsstegar X2000 Skyddsombuden väckte frågan om evakueringsstegar i X2:orna då vi fick bekräftat, bl.a. efter flera incidenter, att en del tågset saknade helt evakueringsstegar. Nu är en genomgång gjord och evakueringsstegar ska nu finnas på alla fordon. Skyddet har påtalat att det bör finnas fler än en stege per tåg. MS Korglutning / Dålig gång Utifrån alla inkomna rapporter kan skyddsombuden bekräfta att fler lider men av när korlutningen brister helt eller delvis, men i synnerhet den dåliga gångegenskapen som våra vagnar rent generellt har. Vi skyddsombud vill rikta ett stort tack till alla er som har skrivit och rapporterat. Vi anser oss nu ha tillräckligt med underlag för att driva frågan, som tyvärr har tagit på tok för lång tid, med större kraft. Skyddsombuden har i möten krävt att SJ nu på ett seriöst sätt utkommer med skriftligt direktiv med åtgärder som personalen med fördel kan luta sig mot när man upplever korglutningsfel eller dåliga gångegenskaper av vagn. Detta för att kunna agera någorlunda likadant från personal till personal, vilket kan resultera i att kund inte upplever stora skillnader i service. Detta är ännu viktigare nu när vi bl.a. har personalbyte på flera sträckor. Under ett frukostmöte med Jan Forsberg i slutet av oktober inte bara lovade han utan garanterade han att en skrift skulle utkomma för stöd till personalen, precis som skyddsombuden har önskat sedan länge. Vår nya konceptchef, Yvonne Arentoft, har nu lovat

11 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 11/14 att en sådan skrift ska infogas i en kommande omarbetad arbetsbeskrivning med skyddsombudens deltagande. Frågan fortsätter alltså ECC Riskbedömning T11 SSB Inför åkningen T11 påkallades en riskbedömning för att identifiera risker med upplägget för avstegsfri turlistekonstruktion för SSB (Södra Stambanan). Denna riskbedömning beställdes av den tillfälliga konceptchefen Lotta Strandberg och den som ansvarade för den blev produktionsledare Fredrik Peedu. Personalorganisationerna (SEKO, TJ och ST) och skyddsorganisationen (huvudskyddsombuden) kallades till två möten (27 sept och 19 okt) för sitt arbete. Under riskbedömningen identifierade man bl.a. följande allvarliga risker: Risk för stress och trötthet p.g.a. långa turer, vilket riskerar leda till ökad sjukskrivning och sämre arbetsmiljö. [Problem med att ta sig till jobbet då] respektive åkstation får en majoritet av tidiga avgångar till skillnad från tidigare då bortastation har tagit de tidigaste tågavgångarna. Risk för [att skubbpersonal får] ett stort antal tunga turer i följd med både lång dag 1 och långa dag 2. [Negativ] psykosocial påverkan då ombordpersonal får ökad bortafrånvaro från hemmet p.g.a. långa dagsturer eller flera turer som börjar tidigt. SJ och huvudskyddsombudet skulle efter det andra mötet granska dessa risker närmare, men för stunden finns ingen information att ge. Den kommer dock att utkomma inom kort. Det finns naturligtvis fler allvarliga risker med den avstegsfria åkningen T11 på Södra Stambanan, som t.ex. försämrad möjlighet att kombinera med både föräldraskap och ett socialt liv utanför jobbet m.m. Situationen är väldigt oroväckande för oss ombordpersonal utifrån en hälsoaspekt. Jag lovar er att det inte är slutskrivit med anledning av den avstegsfria åkningen T11 på Södra Stambanan. Som skyddsombud vill jag påtala att det är prioriterande för oss att åkningen blir en sådan att den inte utgör en hälsorisk. Därför fortgår arbetet med att få SJ att inse allvar att denna typ av åkning redan är beprövad med allvarliga följder för många av oss. ECC Biljetter _KONCEPT REGIONAL_ Vi får allt mera olika biljettämnen att handskas med ombord på tågen. Även på regional åligger oss samma rutin med biljettvisering som på alla andra tåg. Vårat jobb har blivit mer och mer belastat, samtidigt som våra arbetsbeskrivningar kan uppfattas som luddiga och inte anpassade efter verkligheten. Vi får inte in många rapporten angående detta, så vi vill efterlysa det lite extra. Rapporten kan säga att fullständig visering hanns inte med, på ett eller

12 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 12/14 annat sätt. Antingen att bara en eller två vagnar hann viseras, eller att hela tåget viserades, men inte efter gällande rutiner. Då pratar vi om att kontrollera legitimation på att biljetter som kräver detta (årskort, månadsbiljetter etc.) samt rabattkort. Det börjar bli allt vanligare all kunderna dyker upp på vår tåg med felaktiga biljetter. Det är något vi räknar med kommer bli ett mera frekvent problem i och med att flera aktörer trafikerar våra Regional sträckor. I många fall är det även så att själva biljetten är såld genom SJ, vilket skapar förvirring för kunden. Det gäller även när kunden har köpt en riktigt biljett, men av olika anledningar inte fått den korrekta biljetten. Exempelvis ingen SMS eller avsaknad av streckkod. Skyddet efterlyser här rapporter om detta. Alla felaktig biljettämnen önskar vi rapport på, oavsett hur du löser situationen. Vi behöver det för att upplysa våran arbetsgivare om problemen. CJ Den förhöjda ombordavgiften. SJ gick ut med direktiv om en förhöjd ombordavgift. Inkörningstiden var kort och aningen förvirrande. I övergångsperioden var det billigare att köpa biljett utav oss ombord på tåget än var det var någon annanstans. Vi vet att det är många utav oss kollegor ute på tågen som tycker att det bär emot att ta fullt biljettpris ombord på tåget. Och att det också förekommer att kollegor väljer att sälja utan ombordavgift. Vi på skyddet ber alla att ta ut den förhöjda ombordavgiften. För varje ombordare som väljer att inte ta ut ombordavgiften blir situationen lite värre för nästa kollega som väljer att ta ut den. Resenärerna lär sig snabbt den enkla vägen in, och vi har redan ett pressat läge ombord på tågen som det är. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det är ett beslut som vi inte kan råda över. Det vi kan göra är att följa våra arbetsinstruktioner och sedermera rapportera om avvikelser. Åter igen vill vi trycka på vikten av att rapportera! En lite skrivelse till PL och en kopia till skyddet. CJ Bygget i säcken Det kan inte ha undgått många att det byggs en hel del på centralen, allra helst mellan spår 2 och 3, vilket påverkar Uppsalapendeln enormt. Skyddet har lagt som förslag och försökt jobba fram alternativa lösningar, exempelvis att flytta pendeln till spår 5. Utan resultat av olika orsaker. CJ Klimatet ombord I skrivande stund är vårat allra största arbetsmiljöproblem klimatet ombord på tågen. Förutom att förseningar påverkar oss privat på ett sätt som gör det svårt för oss att planera en fritid. Vi vill också komma hem i tid. Men pendlarnas tålamod tog slut redan förra vintern, och de verkar inte ha återhämtat sig från det än. Hela år 2010 har inte varit något bra år för SJ, det vet nog ingen bättre än oss som jobbar ombord. Det är vi som jobbar på golvet som befinner oss i frontlinjen och får ta skiten. Oavsett

13 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 13/14 vad vi själva tycker om SJ's hantering av olika situationer, och oavsett hur lite information resenärerna har om hur läget egentligen ligger till, så är vi vuxna människor allihopa och ska också bete oss på så vis. I dessa tider är det oerhört viktigt att känna till att vi är alla vårat eget skyddsombud. Resenärerna har fått stå ut med mycket. De är helt vansinniga, men vi ska inte behöva agera slagpåse för det. Det är du som ansvarar för säkerheten ombord, och om du inte känner att du inte kan säkerställa den, agera! Ta inget tåg själv och säg ifrån om du har blivit hotad eller känner en hotfull stämning. Ta kontakt med föraren, ett skyddsombud och PL. Vid hot samt hot om våld ska du även tas ur tjänst. Kom ihåg att du svarar för säkerheten! Vi vill från SJ's sida höra deras röst utåt, att de som arbetsgivare inte accepterar att deras personal blir utsatta på så sätt som vi blir. Vi har våra PL på vår sida, men hur mycket syns det utåt? Hjälper det när vi har arga resenärer som skriker åt oss och vägrar visa biljetter? En utav arbetsuppgifterna och ansvarsålägganden för en F58 på loktåg är att kontinuerligt kontrollera dörrarna under gång. Ett par gånger om dagen kan detta vara svårt att säkerställa när vi inte kommer genom tågen. Därför har skyddsombuden ställt frågan till SJ om hur vi ska lösa detta, om detta skulle kunna vara ett sätt att kringgå problemet med överfulla tåg. CJ Personalläget Har du under året ansökt om ledigt utan att få det beviljat? Om så, har du rapporterat det? Skriftligt till både PL och skyddet? Utav snacket som går bland oss kollegor uppfattas det lätt att många är slutkörda. Sjukstatistiken för regional har under hela året legat stadigt högt och högre än de andra koncepten. Varför är det så? Många utav oss är fortfarande slutkörda sedan förra vintern. Många känner nu ångest inför den nuvarande vintern och att gå till jobbet. Den rådande vintersituationen har bara varat i en liten tid. Men att under hela året haft vagnsbrist, dels till ombyggnationer och till vagnsskador. Vårat tålamod är lika litet som resenärernas. Till råga på detta är personalläget väldigt tight. Det finns inga marginaler och det är svårt att få ledigt. Sättet vi jobbar på gör att vi endast har ledigt två dagar i sträck varannan helg. Inte helt ovanligt är detta efter en sen kväll eller följt utav en tidig morgon. Återhämtningstiden för oss är knapp. De är inte de bästa utav förutsättningarna vi kan önska för att utföra ett bra jobb. Och inte ska våra personalplanerare glömmas heller, vi får inte tro att det är deras fel att vi inte får ledigt. De sliter och gör vad de kan man de kan trots allt inte trolla med knäna och även de har direktiv om hur de ska lösa situationer. Vi sitter alla i samma båt. CJ Rapporter!! Vi skyddsombud är ute i verkligheten varje dag. Våra PL ser oss varje dag. Vi vet hur läget är, men för att kunna påvisa om brister så måste vi ha något skrivet att visa upp. Om vi vill ha en förändring från SJ's sida räcker det inte med att vi säger att problem finns och att det inte funkar. Finns det inga, eller bara ett fåtal rapporter hävdar SJ att inget problem finns. Därför, med risk att låta väldigt tjatig; rapportera alla avvikelser!!! Utan dem kan vi inget göra. Och glöm inte att skriva övertid för det! CJ

Stockholm, 2010-03 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/14. SO-info. Innehåll

Stockholm, 2010-03 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/14. SO-info. Innehåll Stockholm, 2010-03 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/14 SO-info Sid. Innehåll Sid. Lokaler & allmänt skyddsarbete: 8 Fokus: Fordonsstatus & WC 2 Uppsökande dagar efter vinterkaoset 9 Utvärdering Din

Läs mer

Stockholm, 2009-11 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/8. SO-info. Innehåll

Stockholm, 2009-11 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/8. SO-info. Innehåll Stockholm, 2009-11 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/8 SO-info Sid. Innehåll Sid. Lokaler & Allmänt skyddsarbete: 7 I den mörkaste tågvrå 2 Ärendehantering 7 Banarbete K-Flen 18-19/7 2 Mistery Shoppers

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

Stockholm, 2010-07 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/14. SO-info. Innehåll

Stockholm, 2010-07 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/14. SO-info. Innehåll Stockholm, 2010-07 SO-info för ombordpersonal CST sid. 1/14 SO-info Sid. Innehåll Sid. Gemensamt & allmänt skyddsarbete 8 Serviceledare 2 Resultat av vinterkaos-enkät 8 Nya grillvantar till pentry 3 Vakanta

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2014 UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Strukturell ledarskapskris på SJ! Nummer 4 2011 December. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Strukturell ledarskapskris på SJ! Nummer 4 2011 December. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB Nummer 4 2011 December SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på elva klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att bevaka och

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v. 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Svenska Jaguarklubben Orgnr: 837001-1192 Adress: Box 42092, 12614 Stockholm

Svenska Jaguarklubben Orgnr: 837001-1192 Adress: Box 42092, 12614 Stockholm Denna skrivelse redogör för en viss utredning och fördjupning kring vad som gäller för identifieringsnummer och besiktning. En kortare version av denna text har publicerats i Jaguar Times nr 232. Informationen

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Skribahjälpisens tänka på!

Skribahjälpisens tänka på! Skribahjälpisens tänka på! Hjälpledare är ovärderlig personer på ett skribaläger. För att uttrycka det enklare: Vi skulle aldrig klara oss utan dig! En hjälpledare är en person som hjälper till med de

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Bosö Båtklubb Schemabokningar (2014-05-27)

Bosö Båtklubb Schemabokningar (2014-05-27) Bosö Båtklubb Schemabokningar (2014-05-27) Bosö Båtklubb har valt att börja använda systemet BAS-K som administrativt system för sin hantering av medlemmar, båtplatser, båtar, vaktbokningar etc. System

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingarna återupptagna. Nummer 5 oktober 2012. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingarna återupptagna. Nummer 5 oktober 2012. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB SEKO SJ NYTT Nummer 5 oktober 2012 SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet 2 Blickpunkten nr 1 APRIL 2011 Ordföranden har ordet En dag stod jag ute på spår 6 här i Göteborg. Då tittade jag till när DSBs tåg mot Malmö avgick. Efter det DSB-målade fordonet, hängde det med 2 st

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola

Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola Inledning Hot och våld skall alltid tas på allvar. Det är därför betydelsefullt att Malmö högskola, genom ett aktivt arbete och med förebyggande

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

TIME CARE POOL. Användarhandledning för vikarier

TIME CARE POOL. Användarhandledning för vikarier TIME CARE POOL Användarhandledning för vikarier Allmänt De moment som du som vikarie skall göra i Time Care Pool gör du via en websida som du når via Göteborg Stadens nätverk (www.personalingangen.goteborg.se)

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

NR 1 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg

NR 1 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg PÅ UPPSPÅRET NR 1 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg ORDFÖRANDE HAR ORDET Vill börja med att på hela styrelsens vägnar tacka för det förtroende ni gett oss i och med valen på klubbens årsmöte den 11 mars.

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015

KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015 KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015 UR INNEHÅLLET I DETTA NUMMER Områdesbyte, gå upp i tid, byta befattning - Ansök nu Sverigedemokraternas kampanj Säkerhetsmånaden

Läs mer