#3 SO-Nytt: Information från SJ:s skydds / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#3 SO-Nytt: Information från SJ:s skydds- 2010-12/2011-01 ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_. Innehåll"

Transkript

1 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_ Sid. Innehåll Sid. Gemensamt & allmänt skyddsarbete 9 Ugnsvantar 2 Vinterproblematik en repris? 9 Nya tillval som info i handdator 2 Jobbsamtal till privat telefon? 9 Ny rullstolslift 2 Arbetstidsreglernas hälsoaspekt 10 Text TiM-biljetter 3 Stress på jobbet! 10 Evakueringsstegar X Skyddsombudsuppdragen 10 Korglutning / Dålig gång 5 Tillgång till tjänstetoalett? 11 Riskbedömning T11 SSB 5 Minimistandard överliggningar Koncept Regional 7 Skobidraget upphör! 11 Biljetter 7 Rapportera via e-post! 12 Den förhöjda ombordavgiften 7 Förstärkningsplagg till uniformen 12 Bygget i säcken 8 Arbetsskadeanmälan / LISA-rapportera 12 Klimatet ombord 8 Tillgång till arbetsmateriell 13 Personalläget 8 SMS om avhysning 13 Rapporter!! 8 SMS och E-biljett Koncept IC/Natt 8 Tåg ersatt av annan fordonstyp 14 BFS9 Koncept X Laddare för omborddator i tjk X2 14 Kontakta oss! (kontaktinfo)

2 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 2/14 _GEMENSAMT & ALLMÄNT SKYDDSARBETE_ Vinterproblematik en repris? Minns ni förra vintern och den problematik som uppstod då? Med den kaotiska vinterväderleken som då rådde och med underbemannade personalgrupper på strategiskt viktiga funktioner bestämde sig åkandepersonalens skyddsombud för att utforma en lokal psykosocial enkät. Ansvaret lades på Elias Cataño (X2), Tibor Dani (IC/Natt) och Steine Hammar (Reg). Nu upplever vi återigen en vinter och svarsutfallet från den genomförda lokala psykosociala enkäten verkar ännu idag vara lika aktuell som då. Enkätresultatet finns att ta del av på hemsidan (länken Skyddet informerar SO-info Juli 2010 ). Vi skyddsombud ser med förhoppning på de välbehövliga insatser som har påvisats i och med Kundgruppens uppstart och i synnerhet att produktionsledningen gör extra insatser och finns tillgängliga utöver kontorstid när trafikläget blir ansträngt. ECC Jobbsamtal till privat telefon? Vi skyddsombud har fått kännedom om att turändringar görs genom samtal till din hemtelefon eller till din privata mobiltelefon, att SJ ringer och skickar SMS för att söka upp andra kollegor den som innehar numret eller att man ringer andra samtal till din privata telefon som har uppfattas som inkräktande på din fritid. Du har all rätt och kan närsomhelst meddela din produktionsledare att dina privata telefonnummer INTE ska användas för jobbrelaterade ändamål. För att få en kvittens på detta föreslår vi skyddsombud att du skickar en sådan begäran med e-post till din produktionsledare (med kopia till dig själv). Detta tips gäller för dig som önskar avnjuta en oinskränkt fritid och vill vara säker på att jobbet inte följer med dig hem när det t.ex. uppstår ett plötsligt behov av SJ att ändra ditt schema med kort framförhållning. ECC Arbetstidsreglernas hälsoaspekt Detta ämne förtjänar en egen rubrik då vi skyddsombud, under de svåra trafiklägen som varit, har fått kännedom om att flera av er kollegor har känt er utmattade efter att ha tjänstgjort under långa arbetsperioder. Redan för ett år sedan när förra vinterproblematiken ägde rum lyfte skyddsombuden upp önskemålet om att vilja inrätta en speciell stödjande funktion ur hälsoaspekt. En funktion som vid förseningar även kan stötta

3 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 3/14 produktionen och arbeta proaktivt direkt kring personalens arbetstidsregler när både lagstadgade raster och avtalsenliga vilor riskerar att spricka. Tyvärr har detta inte resulterat i något konkret hittills. Vi har även fått rapporter om att osämja har börjat uppstå mellan kollegor när en del önskar slå vakt om arbetstidsreglerna och kanske ta den där välbehövliga rasten medan andra gör avkall på reglerna för att kunna avgå i tid och uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt. Både rätten till sin rast såväl som en bra arbetsmiljö är två självklara förutsättningar. Det ena ska inte stå i motsatsförhållande till det andra så fort en försening uppstår. Det är viktigt att vi slår vakt om de små, men väldigt betydelsefulla, återhämtningstillfällen som vi har inritade i turförteckningen. Detta för att vi inte ska tjänstgöra i regel mer än 5 timmar innan rast. Det är viktigt att du således tänker på din egen och dina arbetskollegors hälsa och att du konkret tar eller hjälper din kollega med att ta rasten så när någon ger tecken på att vilja detta. Är du osäker på dina arbetstidsregler kan du alltid ringa något av oss skyddsombud. Vi har även fått indikationer på att kollegor fått besked på att man kan beordras till övertidstjänst oaktat om man själv bedömer att man är för trött för tjänstgöring även när arbetsperiodens maxlängd är överskriden. Så är inte fallet! Det är i grunden alltid din och bara din egen bedömning som avgör oaktat om du har säkerhetstjänst eller ej. Du kan således aldrig beordras i övertidstjänst när arbetsperiodens maxlängd (vilken är 12 timmar från intid till uttid oavsett vad som ligger mellan dessa klockslag) är överskriden om du gör bedömningen att du inte orkar. Arbetsperiodens längd får däremot överstiga 12 timmar om passresa (där du inte tjänstgör) förläggs i slutet av turen. Uppstår det oklarheter är du välkommen att kontakta något av oss skyddsombud för hjälp. Vi ska inte behöva beordras till tjänstgöring i uppemot 16 timmar i sträck om vi inte orkar, såsom har varit fallet för vissa nu under jultrafikens kaos. Alla rapporter om detta kan med fördel skickas till oss per e-post till eller med lapp i vår brevlåda. Med anledning av ovanstående har skyddsombud därför bjudit in arbetsgivaren till att gemensamt i skrift uppmana alla er att tänka på arbetstidsreglerna utifrån en hälsoaspekt. Mottagandet av skyddsombudens inbjudan är bekräftad av arbetsgivaren, men vi kan bara beklaga att den tyvärr inte besvarad. Därför ber vi er som skyddsombud således att tänka på arbetstidsreglerna för din och dina arbetskollegors hälsa. Mer information om detta utkommer framöver om behov föreligger. ECC Stress på jobbet! Skyddsombuden har framfört under en längre tid till SJ AB att vi anser att alla olika typer av biljetter och viseringsreglerna för ombordpersonalen är en stor stressfaktor.

4 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 4/14 Redan när riskanalysen för personliga biljetter genomfördes framfördes det att det kommer att bli omöjligt för personalen att hinna med att kontrollera id-handlingar. Rapporter har senare också pekat på detta faktum. Efter detta har man infört ett stort antal nya biljetter e-biljetter och sms-biljetter, där man dessutom har stora leveransproblem till kund. Många kunder förstår inte vad dom har köpt och vad dom skall ha med sig till tåget: Jag tror jag har en mobiljett, har det hetat när det i själva verket är en e-biljett. Nu har skyddsombuden tjatat tillräckligt mycket för att SJ ska tillsätta en analysgrupp som skall se över alla biljettyper och regelverk för visering. Förhoppningsvis om inget annat kommer fram i detta arbete kommer gruppen ta fram ett förslag på ett tydligt regelverk och instruktioner för hur vi skall prioritera och hantera olika situationer. GH Skyddsombudsuppdragen I föregående utgåvor samt på separata anslag berättade vi att vi har haft vakanta skyddsombudsuppdrag om skulle tillsättas. Det som återstod var ett skyddsombudsuppdrag för koncept X2000. Nu har även detta vakanta uppdrag tillsatts och vi får lov att gratulera Claes Hälsing som ensamt nominerats och sedermera också valdes. Med Claes Hälsing är numera alla skyddsombudsuppdrag inom koncept X2000 i Stockholm tillsatta och består sedan tidigare av Elias Cataño, Maria Sjöström och Marina Sundqvist. På koncept IC/Natt har skyddsombudet Tibor Dani lämnat sitt uppdrag sedan han har gått över till att tillhöra koncept X2000. Hans uppdrag förblir vakant i väntan på utfallet av de kommande förändringarna på konceptet, bl.a. i och med Alfa-tågets införande. Återstående skyddsombud på konceptet är Gunnar Hammar, Maria Preosti och Magnus Karlsson. På koncept Regional har skyddsombuden Steine Hammar och nu även Viktoria Puzsér lämnat sina uppdrag sedan även Steine har gått över till att tillhöra koncept X2000 och Viktoria sedan hon tackat ja till en produktionsledartjänst i Linköping. Steines uppdrag förblir vakant i väntan på utfallet av de kommande förändringarna på koncepten efter bl.a. konceptomval. Huruvida Viktorias uppdrag blir föremål för val återstår att se inom kort. Information om detta kommer då att anslås. Återstående skyddsombud på konceptet i dagsläget är Charlotte Judkins och Marko Lipponen. Förtroendeuppdragens numerär fastställs av skyddskommittén och valen till dessa uppdrag äger rum efter både anslag och annonsering utifrån en arbetsplatsdemokratisk modell, som garanterar varje persons (inom den berörda yrkeskategorin) möjlighet att påverka med synpunkter och nomineringar. ECC

5 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 5/14 Tillgång till tjänstetoalett? HSO Lennart Jansson och Gunnar Hammar har under ett antal år försökt få SJ att förstå personalens behov av at ha tillgång till egen toalett ombord i tågen. Vad vi har försökt uppnå är ett regelverk där det alltid skall finnas en avdelad/låst toa när tåget är i drift. Enkelt vore att förarna eller tågsättsklargöraren låser av en toa vid klargöring så det är klart när tåget rullar fram till avgångsplattform. Att som ombordpersonal låsa av en toa som redan har använts av resenärerna mitt framför ögonen på dom, kommer att skapa problem mellan kunderna och oss. Tyvärr pratar vi för döva öron, vår arbetsgivare kan tänka sig ett regelverk där det framgår att personalen om dom anser att det finns ett behov kan låsa en toa under gång för sina behov. Som skyddsombud kan vi inte acceptera ett sådant upplägg p.g.a. det som står i stycket ovanför. Om SJ inte ändrar inställning i frågan kommer vi att vända oss till Arbetsmiljöverket för att få deras hjälp i denna fråga. Regeringen/Arbetsmiljöverket har redan bestämt att i alla Reginatåg skall det finnas tjänstetoalett, så förhoppningsvis anser dom som vi att det skall finnas i alla modeller av motorvagnar. Varför skall det vara någon skillnad beroende på vad tåget har för modellnamn? GH Minimistandard överliggningar Det råder för många oklarheter kring överliggningsrummens minimistandard. Vad det gäller hotellöverliggningar och tillsyn så finns det ett dokument som heter "SJF 375". Detta dokument reglerar minimistandarden på de hotell vars rum skall nyttjas av SJ:s åkandepersonal. Generell minimistandard för alla överliggningar: Överliggningsplatsen skall ha bra geografisk placering i förhållande till närmaste stationsbyggnad. På respektive överliggningsplats skall det finnas möjlighet att värma medhavd mat. Vid val av överliggningsplats bör man ta hänsyn till både den yttre och inre miljön. Man bör undvika områden med brist på säkerhet samt frekvent störande Avvikelser angående ljud såsom hotell med danslokal eller överliggningsrummens standard rapporteras genom e-post till som ligger i nöjeskvarter. eller med lapp i vår brevlåda!

6 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 6/14 För rum för överliggning på nattetid skall det: Vara enkelrum med wc och dusch. Vara rökfritt. Ha god ventilation. Vara ljudisolerade alt. ligga ostört. Ha fönster. Ha möjlighet till mörkläggning dagtid och vid nattetid skall det finas gardiner eller persienner. Ha minst en 90 cm bred säng som skall vara bäddad för nattöverliggning. Ha brandskydd samt brandvarnare (Skyddsombuden gör inspektion om att hotellet har brandskyddsbesiktning av brandkår). Ha hygienartiklar, handdukar och badlakan på rummet. Ha möjlighet att värma medhavd mat. Ha någon form av väckning, t.ex. via tv, telefon eller väckarklocka. För rum för dagöverliggning skall det: Vara enkelrum gärna med wc och dusch i rummet eller i nära anslutning. Vara rökfritt. Ha god ventilation. Vara ljudisolerade alt. ligga ostört. Gärna ha fönster i rummet, men är ej ett krav (OBS! Gäller endast dagrum). Ha möjlighet till mörkläggning dagtid och vid nattetid skall det finas gardiner eller persienner. Ha minst 90 cm bred säng som skall vara bäddad för nattöverliggning. Ha brandskydd samt brandvarnare (Skyddsombuden gör inspektion om att hotellet har brandskyddsbesiktning av brandkår). Ha hygienartiklar, handdukar och badlakan på rummet.

7 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 7/14 Ha möjlighet att värma medhavd mat. Ha någon form av väckning, t.ex. via tv, telefon eller väckarklocka. Skobidraget upphör! Fr.o.m. årsskiftet så upphör skobidraget. Dock finns det möjlighet för er som inte uttnyttjat del av eller helt skobidrag för 2010 att inkomma med kvitto under senast januari månad på inköpta arbetsskor som enligt gammal praxis även ska godkännas av din produktionsledare. Fr.o.m gäller endast skor från Procurator, där beställning görs av din produktionsledare på deras hemsida och fakturan går till SJ. Ett par skor per år från sortiment på hemsidan, vilket motsvarar skobidraget på 900 kronor. Önskas ytterligare skor beställer man via sin PL som sen meddelar lönekontoret via mail. namn, personnummer, belopp (som dras på nästa lön). Har du frågor, kontakta din produktionsledare. MS Rapportera via e-post! Skyddsorganisationen har som bekant fått låna en del av Klubb SJ Trafiks hemsideutrymme för att informera om vårt arbete. Med detta finns även möjlighet att maila in rapporter till Glöm inte att ange fordonslittera för fordonsrelaterade rapporter eller individnummer för rapporter om bristande arbetsmateriell! Naturligtvis går det bra att lämna skriftliga rapporter i vår brevlåda, där vi även tacksamt tar emot en bifogad SIFO-lista. Skyddsombudens arbete hittar du på under länken Skyddet informerar. Återigen varmt välkomna att hälsa på oss på nätet! ECC Förstärkningsplagg till uniformen Vintern och det kalla vädret är här. Efter att skyddsombuden på bl.a. koncept X2000 lyfte önskemålet om att få kvittera ut förstärkningsplagg kring benen, har vi ombordpersonal nu fått klartecken att kunna kvittera ut ett par personliga vinteröverdragsbyxor eller en personlig vinteröverdragskjol. Dessa ska finnas inne på Närservice att utkvittera. Om dessa är slut, kan du även ta kontakt med din produktionsledare som ombesörjer detta. MS

8 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 8/14 Arbetsskadeanmälan / LISA-rapportera SO ser en ökning i antal anmälda arbetsskador, vilket är positivt. Och med positivt menar vi naturligtvis att det är bra att fler och fler anmäler in arbetsskador, även dom till synes små och obetydliga. Det är även av betydelse att händelser som kunde ha blivit en olycka, ett s.k. tillbud (eller OJ-händelse ), rapporteras in. Detta för att bidra med underlag för att arbeta proaktivt och kunna undvika att det blir en olycka (eller AJ-händelse ). MS Tillgång till arbetsmateriell SO har påtalat den stundtals otillräckliga tillgången på utrustning såsom MegaDisk, handdator med skrivare. Speciellt på helger finns ibland ej tillräckligt antal inför tjänstgöring. MS SMS om avhysning SO önskar att SJ ska återinföra möjlighet för OP att få SMS utskickat till övrig tjänstgörande personal om resenärer har avhysts från ett tåg. I nuläget skickas endast SMS ut om personerna upplevs hotfulla. Även personer som inte agerat hotfullt på första tåget kan lätt bli det på nästa tåg, så det är bättre att vara förberedd. Frågan ej löst ännu. MS SMS och E-biljett Vid ett antal tillfällen har inte resenärers förköpta anslutningsresa synts vid avläsning SMSbiljett. Felet beror tydligen på ej korrekt nedladdad bokningslista, vilket försvårar arbetet då det är lätt att missa kundens slutdestination. På E-biljett för utskrift har vid flera tillfällen såväl streckkod samt sifferkod om 21 siffror saknats. Oklart vad detta beror på. Rapportera in till Helpdesk om dessa fel uppstår, gärna med bokningsnummer. MS Tåg ersatt av annan fordonstyp Ska du tjänstgöra på en fordonstyp, så ska du även ha utbildning på fordonet i fråga. Viktigt att tänka på när en tågtyp ersätts av annat fordon som t.ex. loktåg, Regina, X40, X31. Osäkrade carts får ej förekomma pga skaderisk vid inbromsningar, korglutningsfel mm. Viktigt att tänka på tex vid stödfuneringar eller gruppbeställningar. Rapportera till Cateringsamordningen när lösa carts förekommer på tåg och avlägsna cartset om du gör en bedömning av att det föreligger tillbudsrisk. Har du carts med dig på fordon som saknar cartsplatser (tex X40), så ska cartsen förankras med spännband vilka ska levereras från LSG i samband med furnering.

9 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 9/14 Är ditt tåg ersatt av annan tågtyp och du dessutom åläggs att erbjuda resenärer bjudning så finns det en lokal överenskommelse i skrift mellan skyddsombuden (Gunnar Hammar) och produktionsledningen (Leila Fogelholm och Fredrik Peedu) som du med stor fördel kan nyttja som reglerar minimikraven för bjudning utifrån förutsättningar med tågtyp och bemanning. Information om denna överenskommelse fås av ovan nämnda produktionledare eller så finns mer info om detta i din mailbox. ECC & MS Laddare för omborddator i tjk X2 _KONCEPT X2000_ Team X2 Fordon har tillsammans med SO tittat på plats för montering av en fast laddare för omborddator i tjk vilket blev ovanpå värdefacken under klädhyllan. De flesta laddarna är nu monterade. Kom ihåg att ansluta sladden som hänger under bordet till eluttaget, annars kommer ingen ström till laddaren! MS Ugnssvantar På följetongen Ugnsvantar (som vi skrivit om många gånger) har nu vi nu kommit till sista kapitlet, och dessa finns nu äntligen att hämta på Närservice. Se till att du alltid har ett par ugnsvantar med dig när du jobbar ute i 1a klass så du kan använda dom vid hantering av varmluftsugnen. MS Nya tillval som info i handdator Nya tillval har införts i 1a klass. SO har framfört önskemål om att man vid avläsning av SMSbiljett direkt ska kunna se vad kunden beställt för tillval på den första fliken som blir synlig efter visering. Detta ska bli verklighet efter uppdatering av mjukvaran i handdatorn. MS Ny rullstolslift En ny rullstolslift är på gång efter att vår gamla har varit ur drift i över ett år. Riskanalys är gjord och avsyning på förbättringar, där SO medverkat, är gjord. Handtaget som fälls upp i takt med att plattan fälls ner utgör en risk som har påtalats. SO har dessutom påpekat behovet av att utbildning på liften bör ske praktiskt för att säkerställa en driftsäker användning av personalen. Skyddsombuden har fått flera indikationer på att hantering av utbildningen är undermålig: Personalen upplever att utbildningen sker under stressade former på en redan kort

10 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 10/14 och befintlig förarbetstid som är avsedd för iordningställande av tåg på Norra Bantorget. Personal känner sig osäkra den stressade utbildningen och att produktionsledningen skickar e- post och berättar att det är frivilligt att dyka upp på jobbet för att få en utbildning. Vidare bekräftar instruktörerna den stressade utbildningen som inte schemaläggs som andra utbildningar eller att tågset inte finns tillgängliga. Text TiM-biljetter Skyddsombuden har därför riktat kritik mot detta förfarande och aviserat att skyddsstopp kan komma att bli aktuellt. Skyddsombuden utgår från att utbildning sker på ett sådant sätt att den senare kan användas utan onödiga risker för personskador. Rapportera in hur du, som har genomgått utbildningen, har upplevt densamma till eller med lapp i vår brevlåda! ECC & MS På TiM-enkelbiljetter saknas text att biljetterna inte gäller på X2000. Efter att en av våra kollegor var nära att utsättas för våld, då denne nekade resenär att åka på nämnd TiM-biljett ombord på X2000, lyfte skyddsombuden frågan till SJ. Texten på TiM-biljetterna kommer att utökas med tillägget Gäller på Regional- och InterCitytåg. Detta sker om några månader när kommande kvittoämnen levererats. MS Evakueringsstegar X2000 Skyddsombuden väckte frågan om evakueringsstegar i X2:orna då vi fick bekräftat, bl.a. efter flera incidenter, att en del tågset saknade helt evakueringsstegar. Nu är en genomgång gjord och evakueringsstegar ska nu finnas på alla fordon. Skyddet har påtalat att det bör finnas fler än en stege per tåg. MS Korglutning / Dålig gång Utifrån alla inkomna rapporter kan skyddsombuden bekräfta att fler lider men av när korlutningen brister helt eller delvis, men i synnerhet den dåliga gångegenskapen som våra vagnar rent generellt har. Vi skyddsombud vill rikta ett stort tack till alla er som har skrivit och rapporterat. Vi anser oss nu ha tillräckligt med underlag för att driva frågan, som tyvärr har tagit på tok för lång tid, med större kraft. Skyddsombuden har i möten krävt att SJ nu på ett seriöst sätt utkommer med skriftligt direktiv med åtgärder som personalen med fördel kan luta sig mot när man upplever korglutningsfel eller dåliga gångegenskaper av vagn. Detta för att kunna agera någorlunda likadant från personal till personal, vilket kan resultera i att kund inte upplever stora skillnader i service. Detta är ännu viktigare nu när vi bl.a. har personalbyte på flera sträckor. Under ett frukostmöte med Jan Forsberg i slutet av oktober inte bara lovade han utan garanterade han att en skrift skulle utkomma för stöd till personalen, precis som skyddsombuden har önskat sedan länge. Vår nya konceptchef, Yvonne Arentoft, har nu lovat

11 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 11/14 att en sådan skrift ska infogas i en kommande omarbetad arbetsbeskrivning med skyddsombudens deltagande. Frågan fortsätter alltså ECC Riskbedömning T11 SSB Inför åkningen T11 påkallades en riskbedömning för att identifiera risker med upplägget för avstegsfri turlistekonstruktion för SSB (Södra Stambanan). Denna riskbedömning beställdes av den tillfälliga konceptchefen Lotta Strandberg och den som ansvarade för den blev produktionsledare Fredrik Peedu. Personalorganisationerna (SEKO, TJ och ST) och skyddsorganisationen (huvudskyddsombuden) kallades till två möten (27 sept och 19 okt) för sitt arbete. Under riskbedömningen identifierade man bl.a. följande allvarliga risker: Risk för stress och trötthet p.g.a. långa turer, vilket riskerar leda till ökad sjukskrivning och sämre arbetsmiljö. [Problem med att ta sig till jobbet då] respektive åkstation får en majoritet av tidiga avgångar till skillnad från tidigare då bortastation har tagit de tidigaste tågavgångarna. Risk för [att skubbpersonal får] ett stort antal tunga turer i följd med både lång dag 1 och långa dag 2. [Negativ] psykosocial påverkan då ombordpersonal får ökad bortafrånvaro från hemmet p.g.a. långa dagsturer eller flera turer som börjar tidigt. SJ och huvudskyddsombudet skulle efter det andra mötet granska dessa risker närmare, men för stunden finns ingen information att ge. Den kommer dock att utkomma inom kort. Det finns naturligtvis fler allvarliga risker med den avstegsfria åkningen T11 på Södra Stambanan, som t.ex. försämrad möjlighet att kombinera med både föräldraskap och ett socialt liv utanför jobbet m.m. Situationen är väldigt oroväckande för oss ombordpersonal utifrån en hälsoaspekt. Jag lovar er att det inte är slutskrivit med anledning av den avstegsfria åkningen T11 på Södra Stambanan. Som skyddsombud vill jag påtala att det är prioriterande för oss att åkningen blir en sådan att den inte utgör en hälsorisk. Därför fortgår arbetet med att få SJ att inse allvar att denna typ av åkning redan är beprövad med allvarliga följder för många av oss. ECC Biljetter _KONCEPT REGIONAL_ Vi får allt mera olika biljettämnen att handskas med ombord på tågen. Även på regional åligger oss samma rutin med biljettvisering som på alla andra tåg. Vårat jobb har blivit mer och mer belastat, samtidigt som våra arbetsbeskrivningar kan uppfattas som luddiga och inte anpassade efter verkligheten. Vi får inte in många rapporten angående detta, så vi vill efterlysa det lite extra. Rapporten kan säga att fullständig visering hanns inte med, på ett eller

12 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 12/14 annat sätt. Antingen att bara en eller två vagnar hann viseras, eller att hela tåget viserades, men inte efter gällande rutiner. Då pratar vi om att kontrollera legitimation på att biljetter som kräver detta (årskort, månadsbiljetter etc.) samt rabattkort. Det börjar bli allt vanligare all kunderna dyker upp på vår tåg med felaktiga biljetter. Det är något vi räknar med kommer bli ett mera frekvent problem i och med att flera aktörer trafikerar våra Regional sträckor. I många fall är det även så att själva biljetten är såld genom SJ, vilket skapar förvirring för kunden. Det gäller även när kunden har köpt en riktigt biljett, men av olika anledningar inte fått den korrekta biljetten. Exempelvis ingen SMS eller avsaknad av streckkod. Skyddet efterlyser här rapporter om detta. Alla felaktig biljettämnen önskar vi rapport på, oavsett hur du löser situationen. Vi behöver det för att upplysa våran arbetsgivare om problemen. CJ Den förhöjda ombordavgiften. SJ gick ut med direktiv om en förhöjd ombordavgift. Inkörningstiden var kort och aningen förvirrande. I övergångsperioden var det billigare att köpa biljett utav oss ombord på tåget än var det var någon annanstans. Vi vet att det är många utav oss kollegor ute på tågen som tycker att det bär emot att ta fullt biljettpris ombord på tåget. Och att det också förekommer att kollegor väljer att sälja utan ombordavgift. Vi på skyddet ber alla att ta ut den förhöjda ombordavgiften. För varje ombordare som väljer att inte ta ut ombordavgiften blir situationen lite värre för nästa kollega som väljer att ta ut den. Resenärerna lär sig snabbt den enkla vägen in, och vi har redan ett pressat läge ombord på tågen som det är. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det är ett beslut som vi inte kan råda över. Det vi kan göra är att följa våra arbetsinstruktioner och sedermera rapportera om avvikelser. Åter igen vill vi trycka på vikten av att rapportera! En lite skrivelse till PL och en kopia till skyddet. CJ Bygget i säcken Det kan inte ha undgått många att det byggs en hel del på centralen, allra helst mellan spår 2 och 3, vilket påverkar Uppsalapendeln enormt. Skyddet har lagt som förslag och försökt jobba fram alternativa lösningar, exempelvis att flytta pendeln till spår 5. Utan resultat av olika orsaker. CJ Klimatet ombord I skrivande stund är vårat allra största arbetsmiljöproblem klimatet ombord på tågen. Förutom att förseningar påverkar oss privat på ett sätt som gör det svårt för oss att planera en fritid. Vi vill också komma hem i tid. Men pendlarnas tålamod tog slut redan förra vintern, och de verkar inte ha återhämtat sig från det än. Hela år 2010 har inte varit något bra år för SJ, det vet nog ingen bättre än oss som jobbar ombord. Det är vi som jobbar på golvet som befinner oss i frontlinjen och får ta skiten. Oavsett

13 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 13/14 vad vi själva tycker om SJ's hantering av olika situationer, och oavsett hur lite information resenärerna har om hur läget egentligen ligger till, så är vi vuxna människor allihopa och ska också bete oss på så vis. I dessa tider är det oerhört viktigt att känna till att vi är alla vårat eget skyddsombud. Resenärerna har fått stå ut med mycket. De är helt vansinniga, men vi ska inte behöva agera slagpåse för det. Det är du som ansvarar för säkerheten ombord, och om du inte känner att du inte kan säkerställa den, agera! Ta inget tåg själv och säg ifrån om du har blivit hotad eller känner en hotfull stämning. Ta kontakt med föraren, ett skyddsombud och PL. Vid hot samt hot om våld ska du även tas ur tjänst. Kom ihåg att du svarar för säkerheten! Vi vill från SJ's sida höra deras röst utåt, att de som arbetsgivare inte accepterar att deras personal blir utsatta på så sätt som vi blir. Vi har våra PL på vår sida, men hur mycket syns det utåt? Hjälper det när vi har arga resenärer som skriker åt oss och vägrar visa biljetter? En utav arbetsuppgifterna och ansvarsålägganden för en F58 på loktåg är att kontinuerligt kontrollera dörrarna under gång. Ett par gånger om dagen kan detta vara svårt att säkerställa när vi inte kommer genom tågen. Därför har skyddsombuden ställt frågan till SJ om hur vi ska lösa detta, om detta skulle kunna vara ett sätt att kringgå problemet med överfulla tåg. CJ Personalläget Har du under året ansökt om ledigt utan att få det beviljat? Om så, har du rapporterat det? Skriftligt till både PL och skyddet? Utav snacket som går bland oss kollegor uppfattas det lätt att många är slutkörda. Sjukstatistiken för regional har under hela året legat stadigt högt och högre än de andra koncepten. Varför är det så? Många utav oss är fortfarande slutkörda sedan förra vintern. Många känner nu ångest inför den nuvarande vintern och att gå till jobbet. Den rådande vintersituationen har bara varat i en liten tid. Men att under hela året haft vagnsbrist, dels till ombyggnationer och till vagnsskador. Vårat tålamod är lika litet som resenärernas. Till råga på detta är personalläget väldigt tight. Det finns inga marginaler och det är svårt att få ledigt. Sättet vi jobbar på gör att vi endast har ledigt två dagar i sträck varannan helg. Inte helt ovanligt är detta efter en sen kväll eller följt utav en tidig morgon. Återhämtningstiden för oss är knapp. De är inte de bästa utav förutsättningarna vi kan önska för att utföra ett bra jobb. Och inte ska våra personalplanerare glömmas heller, vi får inte tro att det är deras fel att vi inte får ledigt. De sliter och gör vad de kan man de kan trots allt inte trolla med knäna och även de har direktiv om hur de ska lösa situationer. Vi sitter alla i samma båt. CJ Rapporter!! Vi skyddsombud är ute i verkligheten varje dag. Våra PL ser oss varje dag. Vi vet hur läget är, men för att kunna påvisa om brister så måste vi ha något skrivet att visa upp. Om vi vill ha en förändring från SJ's sida räcker det inte med att vi säger att problem finns och att det inte funkar. Finns det inga, eller bara ett fåtal rapporter hävdar SJ att inget problem finns. Därför, med risk att låta väldigt tjatig; rapportera alla avvikelser!!! Utan dem kan vi inget göra. Och glöm inte att skriva övertid för det! CJ

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

På Uppspåret Nr 2 2014

På Uppspåret Nr 2 2014 På Uppspåret Nr 2 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg Ordförande har ordet Hösten har i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för den verksamhet som vi är verksamma i. Vi har från Seko vid flera

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Skribahjälpisens tänka på!

Skribahjälpisens tänka på! Skribahjälpisens tänka på! Hjälpledare är ovärderlig personer på ett skribaläger. För att uttrycka det enklare: Vi skulle aldrig klara oss utan dig! En hjälpledare är en person som hjälper till med de

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media NOVEMBER 2008 Tystade lärare Om att kunna framföra kritik i media Innehåll Sammanfattning... 4 Bakrund och metod... 5 Ett aktuellt fall... 6 Redovisning av enkätundersökning... 7 Analys... 11 2 Förord

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

EN RUSKIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR

EN RUSKIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR *Lokförarbladet* Nr 29, december 2011, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg EN RUSKIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR X62. Så var Gruppvalet klart. Studier. Bättre

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett SJ Elektronisk 10-biljett Med SJs Elektroniska 10-biljett (E10-biljett) resor du tio gånger i valfri riktning mellan två orter med SJ-tåg. Här kan du köpa din

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014 OBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Medarbetarenkäten Genom att svara på frågorna i medarbetarenkäten ger ni oss konkret statistik som vi kan använda

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden.

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Yvonne Hjelte tar gärna fram gitarren när det finns tid. Här spelar hon för Ann-Marie Hanning i hennes lägenhet i äldreboendet. Trivsamt för boende farligt för anställd Ljusa, fräscha lokaler. Breda dörrar,

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer