#3 SO-Nytt: Information från SJ:s skydds / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#3 SO-Nytt: Information från SJ:s skydds- 2010-12/2011-01 ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_. Innehåll"

Transkript

1 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 1/14 _SO-NYTT_ Sid. Innehåll Sid. Gemensamt & allmänt skyddsarbete 9 Ugnsvantar 2 Vinterproblematik en repris? 9 Nya tillval som info i handdator 2 Jobbsamtal till privat telefon? 9 Ny rullstolslift 2 Arbetstidsreglernas hälsoaspekt 10 Text TiM-biljetter 3 Stress på jobbet! 10 Evakueringsstegar X Skyddsombudsuppdragen 10 Korglutning / Dålig gång 5 Tillgång till tjänstetoalett? 11 Riskbedömning T11 SSB 5 Minimistandard överliggningar Koncept Regional 7 Skobidraget upphör! 11 Biljetter 7 Rapportera via e-post! 12 Den förhöjda ombordavgiften 7 Förstärkningsplagg till uniformen 12 Bygget i säcken 8 Arbetsskadeanmälan / LISA-rapportera 12 Klimatet ombord 8 Tillgång till arbetsmateriell 13 Personalläget 8 SMS om avhysning 13 Rapporter!! 8 SMS och E-biljett Koncept IC/Natt 8 Tåg ersatt av annan fordonstyp 14 BFS9 Koncept X Laddare för omborddator i tjk X2 14 Kontakta oss! (kontaktinfo)

2 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 2/14 _GEMENSAMT & ALLMÄNT SKYDDSARBETE_ Vinterproblematik en repris? Minns ni förra vintern och den problematik som uppstod då? Med den kaotiska vinterväderleken som då rådde och med underbemannade personalgrupper på strategiskt viktiga funktioner bestämde sig åkandepersonalens skyddsombud för att utforma en lokal psykosocial enkät. Ansvaret lades på Elias Cataño (X2), Tibor Dani (IC/Natt) och Steine Hammar (Reg). Nu upplever vi återigen en vinter och svarsutfallet från den genomförda lokala psykosociala enkäten verkar ännu idag vara lika aktuell som då. Enkätresultatet finns att ta del av på hemsidan (länken Skyddet informerar SO-info Juli 2010 ). Vi skyddsombud ser med förhoppning på de välbehövliga insatser som har påvisats i och med Kundgruppens uppstart och i synnerhet att produktionsledningen gör extra insatser och finns tillgängliga utöver kontorstid när trafikläget blir ansträngt. ECC Jobbsamtal till privat telefon? Vi skyddsombud har fått kännedom om att turändringar görs genom samtal till din hemtelefon eller till din privata mobiltelefon, att SJ ringer och skickar SMS för att söka upp andra kollegor den som innehar numret eller att man ringer andra samtal till din privata telefon som har uppfattas som inkräktande på din fritid. Du har all rätt och kan närsomhelst meddela din produktionsledare att dina privata telefonnummer INTE ska användas för jobbrelaterade ändamål. För att få en kvittens på detta föreslår vi skyddsombud att du skickar en sådan begäran med e-post till din produktionsledare (med kopia till dig själv). Detta tips gäller för dig som önskar avnjuta en oinskränkt fritid och vill vara säker på att jobbet inte följer med dig hem när det t.ex. uppstår ett plötsligt behov av SJ att ändra ditt schema med kort framförhållning. ECC Arbetstidsreglernas hälsoaspekt Detta ämne förtjänar en egen rubrik då vi skyddsombud, under de svåra trafiklägen som varit, har fått kännedom om att flera av er kollegor har känt er utmattade efter att ha tjänstgjort under långa arbetsperioder. Redan för ett år sedan när förra vinterproblematiken ägde rum lyfte skyddsombuden upp önskemålet om att vilja inrätta en speciell stödjande funktion ur hälsoaspekt. En funktion som vid förseningar även kan stötta

3 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 3/14 produktionen och arbeta proaktivt direkt kring personalens arbetstidsregler när både lagstadgade raster och avtalsenliga vilor riskerar att spricka. Tyvärr har detta inte resulterat i något konkret hittills. Vi har även fått rapporter om att osämja har börjat uppstå mellan kollegor när en del önskar slå vakt om arbetstidsreglerna och kanske ta den där välbehövliga rasten medan andra gör avkall på reglerna för att kunna avgå i tid och uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt. Både rätten till sin rast såväl som en bra arbetsmiljö är två självklara förutsättningar. Det ena ska inte stå i motsatsförhållande till det andra så fort en försening uppstår. Det är viktigt att vi slår vakt om de små, men väldigt betydelsefulla, återhämtningstillfällen som vi har inritade i turförteckningen. Detta för att vi inte ska tjänstgöra i regel mer än 5 timmar innan rast. Det är viktigt att du således tänker på din egen och dina arbetskollegors hälsa och att du konkret tar eller hjälper din kollega med att ta rasten så när någon ger tecken på att vilja detta. Är du osäker på dina arbetstidsregler kan du alltid ringa något av oss skyddsombud. Vi har även fått indikationer på att kollegor fått besked på att man kan beordras till övertidstjänst oaktat om man själv bedömer att man är för trött för tjänstgöring även när arbetsperiodens maxlängd är överskriden. Så är inte fallet! Det är i grunden alltid din och bara din egen bedömning som avgör oaktat om du har säkerhetstjänst eller ej. Du kan således aldrig beordras i övertidstjänst när arbetsperiodens maxlängd (vilken är 12 timmar från intid till uttid oavsett vad som ligger mellan dessa klockslag) är överskriden om du gör bedömningen att du inte orkar. Arbetsperiodens längd får däremot överstiga 12 timmar om passresa (där du inte tjänstgör) förläggs i slutet av turen. Uppstår det oklarheter är du välkommen att kontakta något av oss skyddsombud för hjälp. Vi ska inte behöva beordras till tjänstgöring i uppemot 16 timmar i sträck om vi inte orkar, såsom har varit fallet för vissa nu under jultrafikens kaos. Alla rapporter om detta kan med fördel skickas till oss per e-post till eller med lapp i vår brevlåda. Med anledning av ovanstående har skyddsombud därför bjudit in arbetsgivaren till att gemensamt i skrift uppmana alla er att tänka på arbetstidsreglerna utifrån en hälsoaspekt. Mottagandet av skyddsombudens inbjudan är bekräftad av arbetsgivaren, men vi kan bara beklaga att den tyvärr inte besvarad. Därför ber vi er som skyddsombud således att tänka på arbetstidsreglerna för din och dina arbetskollegors hälsa. Mer information om detta utkommer framöver om behov föreligger. ECC Stress på jobbet! Skyddsombuden har framfört under en längre tid till SJ AB att vi anser att alla olika typer av biljetter och viseringsreglerna för ombordpersonalen är en stor stressfaktor.

4 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 4/14 Redan när riskanalysen för personliga biljetter genomfördes framfördes det att det kommer att bli omöjligt för personalen att hinna med att kontrollera id-handlingar. Rapporter har senare också pekat på detta faktum. Efter detta har man infört ett stort antal nya biljetter e-biljetter och sms-biljetter, där man dessutom har stora leveransproblem till kund. Många kunder förstår inte vad dom har köpt och vad dom skall ha med sig till tåget: Jag tror jag har en mobiljett, har det hetat när det i själva verket är en e-biljett. Nu har skyddsombuden tjatat tillräckligt mycket för att SJ ska tillsätta en analysgrupp som skall se över alla biljettyper och regelverk för visering. Förhoppningsvis om inget annat kommer fram i detta arbete kommer gruppen ta fram ett förslag på ett tydligt regelverk och instruktioner för hur vi skall prioritera och hantera olika situationer. GH Skyddsombudsuppdragen I föregående utgåvor samt på separata anslag berättade vi att vi har haft vakanta skyddsombudsuppdrag om skulle tillsättas. Det som återstod var ett skyddsombudsuppdrag för koncept X2000. Nu har även detta vakanta uppdrag tillsatts och vi får lov att gratulera Claes Hälsing som ensamt nominerats och sedermera också valdes. Med Claes Hälsing är numera alla skyddsombudsuppdrag inom koncept X2000 i Stockholm tillsatta och består sedan tidigare av Elias Cataño, Maria Sjöström och Marina Sundqvist. På koncept IC/Natt har skyddsombudet Tibor Dani lämnat sitt uppdrag sedan han har gått över till att tillhöra koncept X2000. Hans uppdrag förblir vakant i väntan på utfallet av de kommande förändringarna på konceptet, bl.a. i och med Alfa-tågets införande. Återstående skyddsombud på konceptet är Gunnar Hammar, Maria Preosti och Magnus Karlsson. På koncept Regional har skyddsombuden Steine Hammar och nu även Viktoria Puzsér lämnat sina uppdrag sedan även Steine har gått över till att tillhöra koncept X2000 och Viktoria sedan hon tackat ja till en produktionsledartjänst i Linköping. Steines uppdrag förblir vakant i väntan på utfallet av de kommande förändringarna på koncepten efter bl.a. konceptomval. Huruvida Viktorias uppdrag blir föremål för val återstår att se inom kort. Information om detta kommer då att anslås. Återstående skyddsombud på konceptet i dagsläget är Charlotte Judkins och Marko Lipponen. Förtroendeuppdragens numerär fastställs av skyddskommittén och valen till dessa uppdrag äger rum efter både anslag och annonsering utifrån en arbetsplatsdemokratisk modell, som garanterar varje persons (inom den berörda yrkeskategorin) möjlighet att påverka med synpunkter och nomineringar. ECC

5 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 5/14 Tillgång till tjänstetoalett? HSO Lennart Jansson och Gunnar Hammar har under ett antal år försökt få SJ att förstå personalens behov av at ha tillgång till egen toalett ombord i tågen. Vad vi har försökt uppnå är ett regelverk där det alltid skall finnas en avdelad/låst toa när tåget är i drift. Enkelt vore att förarna eller tågsättsklargöraren låser av en toa vid klargöring så det är klart när tåget rullar fram till avgångsplattform. Att som ombordpersonal låsa av en toa som redan har använts av resenärerna mitt framför ögonen på dom, kommer att skapa problem mellan kunderna och oss. Tyvärr pratar vi för döva öron, vår arbetsgivare kan tänka sig ett regelverk där det framgår att personalen om dom anser att det finns ett behov kan låsa en toa under gång för sina behov. Som skyddsombud kan vi inte acceptera ett sådant upplägg p.g.a. det som står i stycket ovanför. Om SJ inte ändrar inställning i frågan kommer vi att vända oss till Arbetsmiljöverket för att få deras hjälp i denna fråga. Regeringen/Arbetsmiljöverket har redan bestämt att i alla Reginatåg skall det finnas tjänstetoalett, så förhoppningsvis anser dom som vi att det skall finnas i alla modeller av motorvagnar. Varför skall det vara någon skillnad beroende på vad tåget har för modellnamn? GH Minimistandard överliggningar Det råder för många oklarheter kring överliggningsrummens minimistandard. Vad det gäller hotellöverliggningar och tillsyn så finns det ett dokument som heter "SJF 375". Detta dokument reglerar minimistandarden på de hotell vars rum skall nyttjas av SJ:s åkandepersonal. Generell minimistandard för alla överliggningar: Överliggningsplatsen skall ha bra geografisk placering i förhållande till närmaste stationsbyggnad. På respektive överliggningsplats skall det finnas möjlighet att värma medhavd mat. Vid val av överliggningsplats bör man ta hänsyn till både den yttre och inre miljön. Man bör undvika områden med brist på säkerhet samt frekvent störande Avvikelser angående ljud såsom hotell med danslokal eller överliggningsrummens standard rapporteras genom e-post till som ligger i nöjeskvarter. eller med lapp i vår brevlåda!

6 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 6/14 För rum för överliggning på nattetid skall det: Vara enkelrum med wc och dusch. Vara rökfritt. Ha god ventilation. Vara ljudisolerade alt. ligga ostört. Ha fönster. Ha möjlighet till mörkläggning dagtid och vid nattetid skall det finas gardiner eller persienner. Ha minst en 90 cm bred säng som skall vara bäddad för nattöverliggning. Ha brandskydd samt brandvarnare (Skyddsombuden gör inspektion om att hotellet har brandskyddsbesiktning av brandkår). Ha hygienartiklar, handdukar och badlakan på rummet. Ha möjlighet att värma medhavd mat. Ha någon form av väckning, t.ex. via tv, telefon eller väckarklocka. För rum för dagöverliggning skall det: Vara enkelrum gärna med wc och dusch i rummet eller i nära anslutning. Vara rökfritt. Ha god ventilation. Vara ljudisolerade alt. ligga ostört. Gärna ha fönster i rummet, men är ej ett krav (OBS! Gäller endast dagrum). Ha möjlighet till mörkläggning dagtid och vid nattetid skall det finas gardiner eller persienner. Ha minst 90 cm bred säng som skall vara bäddad för nattöverliggning. Ha brandskydd samt brandvarnare (Skyddsombuden gör inspektion om att hotellet har brandskyddsbesiktning av brandkår). Ha hygienartiklar, handdukar och badlakan på rummet.

7 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 7/14 Ha möjlighet att värma medhavd mat. Ha någon form av väckning, t.ex. via tv, telefon eller väckarklocka. Skobidraget upphör! Fr.o.m. årsskiftet så upphör skobidraget. Dock finns det möjlighet för er som inte uttnyttjat del av eller helt skobidrag för 2010 att inkomma med kvitto under senast januari månad på inköpta arbetsskor som enligt gammal praxis även ska godkännas av din produktionsledare. Fr.o.m gäller endast skor från Procurator, där beställning görs av din produktionsledare på deras hemsida och fakturan går till SJ. Ett par skor per år från sortiment på hemsidan, vilket motsvarar skobidraget på 900 kronor. Önskas ytterligare skor beställer man via sin PL som sen meddelar lönekontoret via mail. namn, personnummer, belopp (som dras på nästa lön). Har du frågor, kontakta din produktionsledare. MS Rapportera via e-post! Skyddsorganisationen har som bekant fått låna en del av Klubb SJ Trafiks hemsideutrymme för att informera om vårt arbete. Med detta finns även möjlighet att maila in rapporter till Glöm inte att ange fordonslittera för fordonsrelaterade rapporter eller individnummer för rapporter om bristande arbetsmateriell! Naturligtvis går det bra att lämna skriftliga rapporter i vår brevlåda, där vi även tacksamt tar emot en bifogad SIFO-lista. Skyddsombudens arbete hittar du på under länken Skyddet informerar. Återigen varmt välkomna att hälsa på oss på nätet! ECC Förstärkningsplagg till uniformen Vintern och det kalla vädret är här. Efter att skyddsombuden på bl.a. koncept X2000 lyfte önskemålet om att få kvittera ut förstärkningsplagg kring benen, har vi ombordpersonal nu fått klartecken att kunna kvittera ut ett par personliga vinteröverdragsbyxor eller en personlig vinteröverdragskjol. Dessa ska finnas inne på Närservice att utkvittera. Om dessa är slut, kan du även ta kontakt med din produktionsledare som ombesörjer detta. MS

8 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 8/14 Arbetsskadeanmälan / LISA-rapportera SO ser en ökning i antal anmälda arbetsskador, vilket är positivt. Och med positivt menar vi naturligtvis att det är bra att fler och fler anmäler in arbetsskador, även dom till synes små och obetydliga. Det är även av betydelse att händelser som kunde ha blivit en olycka, ett s.k. tillbud (eller OJ-händelse ), rapporteras in. Detta för att bidra med underlag för att arbeta proaktivt och kunna undvika att det blir en olycka (eller AJ-händelse ). MS Tillgång till arbetsmateriell SO har påtalat den stundtals otillräckliga tillgången på utrustning såsom MegaDisk, handdator med skrivare. Speciellt på helger finns ibland ej tillräckligt antal inför tjänstgöring. MS SMS om avhysning SO önskar att SJ ska återinföra möjlighet för OP att få SMS utskickat till övrig tjänstgörande personal om resenärer har avhysts från ett tåg. I nuläget skickas endast SMS ut om personerna upplevs hotfulla. Även personer som inte agerat hotfullt på första tåget kan lätt bli det på nästa tåg, så det är bättre att vara förberedd. Frågan ej löst ännu. MS SMS och E-biljett Vid ett antal tillfällen har inte resenärers förköpta anslutningsresa synts vid avläsning SMSbiljett. Felet beror tydligen på ej korrekt nedladdad bokningslista, vilket försvårar arbetet då det är lätt att missa kundens slutdestination. På E-biljett för utskrift har vid flera tillfällen såväl streckkod samt sifferkod om 21 siffror saknats. Oklart vad detta beror på. Rapportera in till Helpdesk om dessa fel uppstår, gärna med bokningsnummer. MS Tåg ersatt av annan fordonstyp Ska du tjänstgöra på en fordonstyp, så ska du även ha utbildning på fordonet i fråga. Viktigt att tänka på när en tågtyp ersätts av annat fordon som t.ex. loktåg, Regina, X40, X31. Osäkrade carts får ej förekomma pga skaderisk vid inbromsningar, korglutningsfel mm. Viktigt att tänka på tex vid stödfuneringar eller gruppbeställningar. Rapportera till Cateringsamordningen när lösa carts förekommer på tåg och avlägsna cartset om du gör en bedömning av att det föreligger tillbudsrisk. Har du carts med dig på fordon som saknar cartsplatser (tex X40), så ska cartsen förankras med spännband vilka ska levereras från LSG i samband med furnering.

9 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 9/14 Är ditt tåg ersatt av annan tågtyp och du dessutom åläggs att erbjuda resenärer bjudning så finns det en lokal överenskommelse i skrift mellan skyddsombuden (Gunnar Hammar) och produktionsledningen (Leila Fogelholm och Fredrik Peedu) som du med stor fördel kan nyttja som reglerar minimikraven för bjudning utifrån förutsättningar med tågtyp och bemanning. Information om denna överenskommelse fås av ovan nämnda produktionledare eller så finns mer info om detta i din mailbox. ECC & MS Laddare för omborddator i tjk X2 _KONCEPT X2000_ Team X2 Fordon har tillsammans med SO tittat på plats för montering av en fast laddare för omborddator i tjk vilket blev ovanpå värdefacken under klädhyllan. De flesta laddarna är nu monterade. Kom ihåg att ansluta sladden som hänger under bordet till eluttaget, annars kommer ingen ström till laddaren! MS Ugnssvantar På följetongen Ugnsvantar (som vi skrivit om många gånger) har nu vi nu kommit till sista kapitlet, och dessa finns nu äntligen att hämta på Närservice. Se till att du alltid har ett par ugnsvantar med dig när du jobbar ute i 1a klass så du kan använda dom vid hantering av varmluftsugnen. MS Nya tillval som info i handdator Nya tillval har införts i 1a klass. SO har framfört önskemål om att man vid avläsning av SMSbiljett direkt ska kunna se vad kunden beställt för tillval på den första fliken som blir synlig efter visering. Detta ska bli verklighet efter uppdatering av mjukvaran i handdatorn. MS Ny rullstolslift En ny rullstolslift är på gång efter att vår gamla har varit ur drift i över ett år. Riskanalys är gjord och avsyning på förbättringar, där SO medverkat, är gjord. Handtaget som fälls upp i takt med att plattan fälls ner utgör en risk som har påtalats. SO har dessutom påpekat behovet av att utbildning på liften bör ske praktiskt för att säkerställa en driftsäker användning av personalen. Skyddsombuden har fått flera indikationer på att hantering av utbildningen är undermålig: Personalen upplever att utbildningen sker under stressade former på en redan kort

10 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 10/14 och befintlig förarbetstid som är avsedd för iordningställande av tåg på Norra Bantorget. Personal känner sig osäkra den stressade utbildningen och att produktionsledningen skickar e- post och berättar att det är frivilligt att dyka upp på jobbet för att få en utbildning. Vidare bekräftar instruktörerna den stressade utbildningen som inte schemaläggs som andra utbildningar eller att tågset inte finns tillgängliga. Text TiM-biljetter Skyddsombuden har därför riktat kritik mot detta förfarande och aviserat att skyddsstopp kan komma att bli aktuellt. Skyddsombuden utgår från att utbildning sker på ett sådant sätt att den senare kan användas utan onödiga risker för personskador. Rapportera in hur du, som har genomgått utbildningen, har upplevt densamma till eller med lapp i vår brevlåda! ECC & MS På TiM-enkelbiljetter saknas text att biljetterna inte gäller på X2000. Efter att en av våra kollegor var nära att utsättas för våld, då denne nekade resenär att åka på nämnd TiM-biljett ombord på X2000, lyfte skyddsombuden frågan till SJ. Texten på TiM-biljetterna kommer att utökas med tillägget Gäller på Regional- och InterCitytåg. Detta sker om några månader när kommande kvittoämnen levererats. MS Evakueringsstegar X2000 Skyddsombuden väckte frågan om evakueringsstegar i X2:orna då vi fick bekräftat, bl.a. efter flera incidenter, att en del tågset saknade helt evakueringsstegar. Nu är en genomgång gjord och evakueringsstegar ska nu finnas på alla fordon. Skyddet har påtalat att det bör finnas fler än en stege per tåg. MS Korglutning / Dålig gång Utifrån alla inkomna rapporter kan skyddsombuden bekräfta att fler lider men av när korlutningen brister helt eller delvis, men i synnerhet den dåliga gångegenskapen som våra vagnar rent generellt har. Vi skyddsombud vill rikta ett stort tack till alla er som har skrivit och rapporterat. Vi anser oss nu ha tillräckligt med underlag för att driva frågan, som tyvärr har tagit på tok för lång tid, med större kraft. Skyddsombuden har i möten krävt att SJ nu på ett seriöst sätt utkommer med skriftligt direktiv med åtgärder som personalen med fördel kan luta sig mot när man upplever korglutningsfel eller dåliga gångegenskaper av vagn. Detta för att kunna agera någorlunda likadant från personal till personal, vilket kan resultera i att kund inte upplever stora skillnader i service. Detta är ännu viktigare nu när vi bl.a. har personalbyte på flera sträckor. Under ett frukostmöte med Jan Forsberg i slutet av oktober inte bara lovade han utan garanterade han att en skrift skulle utkomma för stöd till personalen, precis som skyddsombuden har önskat sedan länge. Vår nya konceptchef, Yvonne Arentoft, har nu lovat

11 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 11/14 att en sådan skrift ska infogas i en kommande omarbetad arbetsbeskrivning med skyddsombudens deltagande. Frågan fortsätter alltså ECC Riskbedömning T11 SSB Inför åkningen T11 påkallades en riskbedömning för att identifiera risker med upplägget för avstegsfri turlistekonstruktion för SSB (Södra Stambanan). Denna riskbedömning beställdes av den tillfälliga konceptchefen Lotta Strandberg och den som ansvarade för den blev produktionsledare Fredrik Peedu. Personalorganisationerna (SEKO, TJ och ST) och skyddsorganisationen (huvudskyddsombuden) kallades till två möten (27 sept och 19 okt) för sitt arbete. Under riskbedömningen identifierade man bl.a. följande allvarliga risker: Risk för stress och trötthet p.g.a. långa turer, vilket riskerar leda till ökad sjukskrivning och sämre arbetsmiljö. [Problem med att ta sig till jobbet då] respektive åkstation får en majoritet av tidiga avgångar till skillnad från tidigare då bortastation har tagit de tidigaste tågavgångarna. Risk för [att skubbpersonal får] ett stort antal tunga turer i följd med både lång dag 1 och långa dag 2. [Negativ] psykosocial påverkan då ombordpersonal får ökad bortafrånvaro från hemmet p.g.a. långa dagsturer eller flera turer som börjar tidigt. SJ och huvudskyddsombudet skulle efter det andra mötet granska dessa risker närmare, men för stunden finns ingen information att ge. Den kommer dock att utkomma inom kort. Det finns naturligtvis fler allvarliga risker med den avstegsfria åkningen T11 på Södra Stambanan, som t.ex. försämrad möjlighet att kombinera med både föräldraskap och ett socialt liv utanför jobbet m.m. Situationen är väldigt oroväckande för oss ombordpersonal utifrån en hälsoaspekt. Jag lovar er att det inte är slutskrivit med anledning av den avstegsfria åkningen T11 på Södra Stambanan. Som skyddsombud vill jag påtala att det är prioriterande för oss att åkningen blir en sådan att den inte utgör en hälsorisk. Därför fortgår arbetet med att få SJ att inse allvar att denna typ av åkning redan är beprövad med allvarliga följder för många av oss. ECC Biljetter _KONCEPT REGIONAL_ Vi får allt mera olika biljettämnen att handskas med ombord på tågen. Även på regional åligger oss samma rutin med biljettvisering som på alla andra tåg. Vårat jobb har blivit mer och mer belastat, samtidigt som våra arbetsbeskrivningar kan uppfattas som luddiga och inte anpassade efter verkligheten. Vi får inte in många rapporten angående detta, så vi vill efterlysa det lite extra. Rapporten kan säga att fullständig visering hanns inte med, på ett eller

12 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 12/14 annat sätt. Antingen att bara en eller två vagnar hann viseras, eller att hela tåget viserades, men inte efter gällande rutiner. Då pratar vi om att kontrollera legitimation på att biljetter som kräver detta (årskort, månadsbiljetter etc.) samt rabattkort. Det börjar bli allt vanligare all kunderna dyker upp på vår tåg med felaktiga biljetter. Det är något vi räknar med kommer bli ett mera frekvent problem i och med att flera aktörer trafikerar våra Regional sträckor. I många fall är det även så att själva biljetten är såld genom SJ, vilket skapar förvirring för kunden. Det gäller även när kunden har köpt en riktigt biljett, men av olika anledningar inte fått den korrekta biljetten. Exempelvis ingen SMS eller avsaknad av streckkod. Skyddet efterlyser här rapporter om detta. Alla felaktig biljettämnen önskar vi rapport på, oavsett hur du löser situationen. Vi behöver det för att upplysa våran arbetsgivare om problemen. CJ Den förhöjda ombordavgiften. SJ gick ut med direktiv om en förhöjd ombordavgift. Inkörningstiden var kort och aningen förvirrande. I övergångsperioden var det billigare att köpa biljett utav oss ombord på tåget än var det var någon annanstans. Vi vet att det är många utav oss kollegor ute på tågen som tycker att det bär emot att ta fullt biljettpris ombord på tåget. Och att det också förekommer att kollegor väljer att sälja utan ombordavgift. Vi på skyddet ber alla att ta ut den förhöjda ombordavgiften. För varje ombordare som väljer att inte ta ut ombordavgiften blir situationen lite värre för nästa kollega som väljer att ta ut den. Resenärerna lär sig snabbt den enkla vägen in, och vi har redan ett pressat läge ombord på tågen som det är. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det är ett beslut som vi inte kan råda över. Det vi kan göra är att följa våra arbetsinstruktioner och sedermera rapportera om avvikelser. Åter igen vill vi trycka på vikten av att rapportera! En lite skrivelse till PL och en kopia till skyddet. CJ Bygget i säcken Det kan inte ha undgått många att det byggs en hel del på centralen, allra helst mellan spår 2 och 3, vilket påverkar Uppsalapendeln enormt. Skyddet har lagt som förslag och försökt jobba fram alternativa lösningar, exempelvis att flytta pendeln till spår 5. Utan resultat av olika orsaker. CJ Klimatet ombord I skrivande stund är vårat allra största arbetsmiljöproblem klimatet ombord på tågen. Förutom att förseningar påverkar oss privat på ett sätt som gör det svårt för oss att planera en fritid. Vi vill också komma hem i tid. Men pendlarnas tålamod tog slut redan förra vintern, och de verkar inte ha återhämtat sig från det än. Hela år 2010 har inte varit något bra år för SJ, det vet nog ingen bättre än oss som jobbar ombord. Det är vi som jobbar på golvet som befinner oss i frontlinjen och får ta skiten. Oavsett

13 / ombud för ombordpersonal i Stockholm sid. 13/14 vad vi själva tycker om SJ's hantering av olika situationer, och oavsett hur lite information resenärerna har om hur läget egentligen ligger till, så är vi vuxna människor allihopa och ska också bete oss på så vis. I dessa tider är det oerhört viktigt att känna till att vi är alla vårat eget skyddsombud. Resenärerna har fått stå ut med mycket. De är helt vansinniga, men vi ska inte behöva agera slagpåse för det. Det är du som ansvarar för säkerheten ombord, och om du inte känner att du inte kan säkerställa den, agera! Ta inget tåg själv och säg ifrån om du har blivit hotad eller känner en hotfull stämning. Ta kontakt med föraren, ett skyddsombud och PL. Vid hot samt hot om våld ska du även tas ur tjänst. Kom ihåg att du svarar för säkerheten! Vi vill från SJ's sida höra deras röst utåt, att de som arbetsgivare inte accepterar att deras personal blir utsatta på så sätt som vi blir. Vi har våra PL på vår sida, men hur mycket syns det utåt? Hjälper det när vi har arga resenärer som skriker åt oss och vägrar visa biljetter? En utav arbetsuppgifterna och ansvarsålägganden för en F58 på loktåg är att kontinuerligt kontrollera dörrarna under gång. Ett par gånger om dagen kan detta vara svårt att säkerställa när vi inte kommer genom tågen. Därför har skyddsombuden ställt frågan till SJ om hur vi ska lösa detta, om detta skulle kunna vara ett sätt att kringgå problemet med överfulla tåg. CJ Personalläget Har du under året ansökt om ledigt utan att få det beviljat? Om så, har du rapporterat det? Skriftligt till både PL och skyddet? Utav snacket som går bland oss kollegor uppfattas det lätt att många är slutkörda. Sjukstatistiken för regional har under hela året legat stadigt högt och högre än de andra koncepten. Varför är det så? Många utav oss är fortfarande slutkörda sedan förra vintern. Många känner nu ångest inför den nuvarande vintern och att gå till jobbet. Den rådande vintersituationen har bara varat i en liten tid. Men att under hela året haft vagnsbrist, dels till ombyggnationer och till vagnsskador. Vårat tålamod är lika litet som resenärernas. Till råga på detta är personalläget väldigt tight. Det finns inga marginaler och det är svårt att få ledigt. Sättet vi jobbar på gör att vi endast har ledigt två dagar i sträck varannan helg. Inte helt ovanligt är detta efter en sen kväll eller följt utav en tidig morgon. Återhämtningstiden för oss är knapp. De är inte de bästa utav förutsättningarna vi kan önska för att utföra ett bra jobb. Och inte ska våra personalplanerare glömmas heller, vi får inte tro att det är deras fel att vi inte får ledigt. De sliter och gör vad de kan man de kan trots allt inte trolla med knäna och även de har direktiv om hur de ska lösa situationer. Vi sitter alla i samma båt. CJ Rapporter!! Vi skyddsombud är ute i verkligheten varje dag. Våra PL ser oss varje dag. Vi vet hur läget är, men för att kunna påvisa om brister så måste vi ha något skrivet att visa upp. Om vi vill ha en förändring från SJ's sida räcker det inte med att vi säger att problem finns och att det inte funkar. Finns det inga, eller bara ett fåtal rapporter hävdar SJ att inget problem finns. Därför, med risk att låta väldigt tjatig; rapportera alla avvikelser!!! Utan dem kan vi inget göra. Och glöm inte att skriva övertid för det! CJ

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 2013 På spaning efter Obama UTBILDNING för fackliga förtroendemän OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen VILKA BILAR har Polisen råd med?

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer