Kallelse till sammanträde 1(1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde 1(1)"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Produktionsstyrelsen Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl Sammanträdeslokal: Djursholms slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl Lättare måltid serveras från kl Föreslagen justerare: Camilla Ferenius (M) Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1 Ekonomisk kvartalsuppföljning, PS 2013/0035 sid budgetprognos 2 2 Remissvar: Lokaler för Danderyd Montessori PS 2013/0079 sid Remissvar: Detaljplan för kvarteret PS 2014/0028 sid Kraftledningen m fl. 4 Gymnasiesärskolans ekonomiska PS 2014/0030 sid. 44 förutsättningar 5 Anmälningsärenden sid Avveckling av Pärlans förskola Informationsärende 7 Översyn av den egna produktionens politiska Informationsärende organisation utredningsdirektiv 8 Den kommunala produktionens visionsarbete Informationsärende 9 Övrigt Olle Reichenberg Ordförande 1

2 Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0035 1(2) Produktionsstyrelsen Budgetprognos , produktionsstyrelsen Ärendet Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 15 april lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med mars månad 2014 samt en prognos över årsutfallet. Utfall 31 mars 2014 (Mnkr) Bokslut Budget Avvitom mars. tom mars kelse Verksamhetens intäkter 199,8 202,0-2,2 Verksamheten kostnader 195,5 198,7 3,2 Nettokostnader 4,3 3,3 1,0 Utfallet januari tom mars månad ligger 1,0 miljoner kronor bättre än periodbudget, vilket är avvikelse på ca 0,5 %. Årsprognos 2014 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -5,2 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 7,1 mnkr för kostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare, och för avvecklingskostnader för en paviljong vid Danderyds gymnasium. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -12,3 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -4,4 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -1,0 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -8,6 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 7,1 mnkr från fondmedel. Överskridandet på 1,5 mnkr beror på att kostnaderna för hyror för vilande förskoleavdelningar enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs centralt för att förskolorna ska få rimligt likvärdiga villkor att klara sina budgetar. Produktionsstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att 2

3 Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0035 kommunen centralt ska betala hyror för vilande förskoleavdelningar i de kommundelar där befolkningsprognosen visar att det kommer att bli fler 1-5-åringar senare. 2(2) Produktionskontorets förslag till beslut Produktionsstyrelsen godkänner prognos 2, 2014, och överlämnar den till kommunstyrelsen Anders Boman Tf Produktionsdirektör Eva Edholm Ekonom/controller Bilagor: 1. Budgetprognos 2, 2014, produktionsstyrelsen 2. Utfall t o m 31 mars 2014 och årsprognos 2014 per resultatenhet Exp: Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor) 3

4 Bilaga 1 Kvartalsrapport mars med prognos Produktionsstyrelsen 4

5 Innehållsförteckning 1 Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift Prognos investeringar Uppdrag Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 5

6 1 Periodens resultat Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Investeringsbudget delår Bokslut investeringar delår Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 5,3 0,6 4,7 Nettokostnader -5,3-0,6 4,7 1.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 202,0 199,8-2,2 Verksamhetens kostnader 198,7 195,5 3,2 Nettokostnader 3,3 4,3 1, Avvikelse mot budget (tkr) 2014 Styrning och ledning Budget Utfall Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Förskola Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS Totalt Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Centralt 0,1 0 0,1 Förskola 0,2 0 0,2 Ungdom o skola 4,2 0,6 3,6 Äldreomsorg o LSS 0,8 0,1 0,7 Nettokostnader 5,3 0,7 4,6 2 Viktiga händelser i verksamheten Förskola och skola Samverkan med Högskolan i Gävle för stöd till nyexaminerade lärare och förskollärare I samverkan med Högskolan i Gävle genomförs under åren ett projekt kring nyexaminerade lärare, förskollärare och deras mentorer. Forskare intervjuar förskolechefer, rektorer, nyexaminerade förskollärare och lärare samt deras mentorer. Projektarbetet kommer att resultera i en forskningsrapport samt en populärvetenskaplig bok i ämnet med fallstudier från Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 6

7 fältet. Ytterligare en effekt av projektet är att det har startats ett nätverk för nyexaminerade lärare, från förskola till gymnasium, där en forskare från Högskolan i Gävle kommer att medverka. Förskola Modern teknik Införandet av modern teknik i förskolan behöver föras framåt både vad gäller pedagogernas kunskap och förmåga att använda tekniken som tillgången på digitala lärverktyg. Förskolecheferna har beslutat att ett första steg är att utrusta varje förskola med minst en lär-/läsplatta per avdelning. Dessa används för att dokumentera och synliggöra lärandet av såväl barn som pedagoger. Den moderna tekniken är idag som vilket annat material som helst i barns vardag och kan på ett mycket utvecklande sätt kombineras med andra uttrycksformer. För pedagogerna blir lär-/läsplattan en stor hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet med utvärdering, analys och planering gällande förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen syns i kommunen Utifrån studie- och inspirationsresan till Reggio Emilia i maj 2013 har de kommunala förskolorna arbetat med ett projekt "Barnen syns i kommunen" som kommer att synas under maj månad i hela kommunen. Förskolorna kommer att ha Öppet hus och visa upp sin verksamhet. Man anordnar utställningar på Information Danderyd i Mörby centrum, Kulturskolan och på alla biblioteken. Vidare anordnas aktiviteter och sångstunder på äldreboenden och på torgen i de olika kommundelarna. Utställningarna visar förskolornas arbetssätt och barnens reflektioner utifrån sitt eget lärande när det gäller språk, matematik, naturvetenskap, teknik och digital teknik. Beslut om nedläggning av förskolan Pärlan fr.o.m. augusti 2015 Produktionsstyrelsen har den 27 mars i år beslutat att förskolan Pärlan med 90 platser successivt ska avvecklas och vara helt nedlagd i augusti Beslutet fattades då antalet 1-5 åringar i kommundelen Djursholm minskat och fortsätter att minska enligt befolkningsprognosen. De ca 30 barn som finns kvar på förskolan vid stängningen sommaren 2015 får förtur till annan placering på förskola i kommunal regi eller hos en fristående förskola. Målsättningen är att nya placeringar fr.o.m. augusti 2015 ska göras klara redan under senvåren Förskolans pedagoger som har tillsvidare anställning kommer att kunna erbjudas byta till annan förskola i kommunal regi från augusti Samverkan förskola och förskoleklass Under våren har ett arbete påbörjats med att åstadkomma en helhetssyn för samverkan förskolaskola i Västra Danderyd. Samverkansformer och samverkansplan finns redan i Djursholm. Stocksund har påbörjat detta arbete under hösten 2013 och Enebyberg är nästa kommundel på tur. Ungdom och skola Danderyd har Sveriges bästa grundskolor enligt Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) senast presenterade rapport Resultatet av de öppna jämförelser som SKL presenterade nyligen visar att Danderyd har Sveriges bästa grundskolor I undersökningen jämförs parametrar som t.ex. betygssnitt, antal underkända elever, resultat på ämnesproven och andel elever med behörighet till gymnasiet. Fortsatt sambedömning vid rättning av nationella prov Produktionskontoret organiserar under våren 2014 fortsatta sambedömningsmöten mellan skolorna kring samtliga nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. Samtliga fristående skolor har bjudits in och Viktor Rydbergs Samskola, Ösbyskolan och Danderyds Montessori har valt att vara med. Antalet prov som sambedöms har utökats då också SO- och NO-ämnen ingår nu. Syftet är att fortsätta stärka den likvärdiga bedömningen samt att arbetet innebär kompetensutveckling för lärare. Rektorerna leder arbetet inom ramen för det pedagogiska ledarskapet. Beslut om utökning av antalet karriärtjänster för lärare Under 2013 tillsattes de första karriärtjänsterna, s.k. förstelärare, i grund- och gymnasieskolan. Totalt 14 lärare fick tvåårsförordnanden som förstelärare. Förstelärartjänsterna innebär ett Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 7

8 lönepåslag för läraren med kr/månad. Under 2014 utökas antalet tjänster och Danderyds kommunala skolor tilldelas nu totalt 60 tjänster. I dessa tjänster ingår två lektorat. En lektor får ett lönepåslag med kr/månad. Skolorna får statsbidrag som täcker kostnaden för löneökningen inkl. sociala avgifter. Totalt kommer de kommunala skolorna att få ca 5,1 mnkr/år i statsbidrag. Rekryteringen till de nya tjänsterna pågår via intern annonsering och tillsättning sker av respektive skolas rektor. Under läsåret 2013/2014 ingår grundskolans förstelärare i ett centralt nätverk med centrala uppdrag. Fortsatta bidrag från kulturrådet för Skapande skola Produktionskontoret har återigen sökt och beviljats medel av Kulturrådet för kulturprojekt inom Skapande skola i grundskolan. För läsåret 2014/2015 har kulturrådet beviljat 420 tkr för projekt som når elever fördelade över samtliga årskurser. De olika delprojekten leds av externa kulturaktörer och institutioner. Matematiklyftet fortsätter Under läsåret 2013/2014 har 55 matematiklärare i grund- och gymnasieskola deltagit i det statsbidragsfinansierade Matematiklyftet. Tre handledare har, inom ramen för 20 % utvecklartjänst vardera, ansvarat för den didaktiska ledningen av studiegrupperna. Under kommande läsår, 2014/2015, kommer ytterligare 62 lärare att genomgå utbildningen. Därmed har två tredjedelar av alla matematiklärare genomgått matematiklyftet. Den sista tredjedelen kommer att genomgå matematiklyftet läsåret 2015/16. Lärarlyftet Lärarlyftet pågår fram t.o.m och Danderyds kommun har fortsatt lärare som studerar och utökar sin behörighet inom ramen för denna satsning. Produktionskontoret har rekvirerat statsbidrag om 80 tkr för genomförda kurser under våren Att lärare uppmuntras att bredda sin ämnesbehörighet är en viktig del av Danderyds strategi för att utveckla och behålla skickliga lärare. Chefsutveckling i rektorsgruppen Som ett led i produktionens chefsutvecklingsprogram för rektorsgruppen har följande genomförts under 2014: 1-1-utbildning för rektorer under ledning av Lin Education. Deltagande i BETT-mässan (British Educational Technological Teaching) i London i ett ledarskapsspår med gemensamt program för rektorsgruppen. Mässan handlar om digitalt lärande. Deltagande i den Nordiska skolledarkongressen mars. Systemstöd införs för uppgifter om lärares legitimationer och ämnesbehörigheter Produktionskontoret fortsätter införandet av behörighetssystemet KOLL från Comaea som ett led i skolhuvudmannens uppdrag att inventera lärares legitimation och ämnesbehörighet. I samverkan med personal-, löne- och IT-avdelning görs en systemintegration mellan det nya behörighetssystemet och kommunens befintliga infrastruktur. I samband med läsårsstarten hösten 2014 kommer KOLL att kunna användas i skarpt läge. Entreprenörsprojekt Pågående statsbidragsfinansierade entreprenörsprojekt i grund- och gymnasieskola avslutades i april med en gemensam konferens i Barkarby där bl.a. årets rektor i England, Richard Gerver, föreläste. Totalt har åtta kommuner deltagit i projektet. Produktionen avser att söka fortsatt statsbidrag för entreprenörsprojekt även under läsåret 2014/2015. På företagsmässan i april i Mörby centrum medverkade Fribergaskolan och Mörbyskolan. Utställningar och mässor våren 2014 Under våren 2014 ansvarar produktionskontoret för att skolverksamheten ställs ut och presenteras på olika mässor enligt: Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 8

9 SETT-mässan i Kista: 7-8 maj är Danderyds kommun utställare på den nationella mässan kring digitalt lärande. Produktionens grund- och gymnasieskola, förskolor och fritidshem medverkar. I presentationen ingår att förstelärarna håller föredrag och presenterar pågående projekt för mässbesökarna. Fritidshemmens mässa: Den 24 april genomför produktionens fritidshem en mässa för att visa på processen kring digitalt lärande inom ramen för fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmen genomför nu denna utställning för andra gången. Sommarskola 2014 Produktionskontoret organiserar 2014 fortsatt sommarskola i matematik för elever i grundskolans åk 8 och i åk 1 på gymnasiet med syfte att samtliga elever ska uppnå lägst godkänt resultat. Det har åter blivit möjligt att söka statsbidrag för sommarskola för grundskoleelever och produktionskontoret avser att söka detta. Äldreomsorg och LSS Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete håller på att arbetas fram Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ett ledningssystem syftar till att fastslå och få en gemensam bild av vilka principer, processer och arbetssätt som ska styra arbetet och det ska se till att de mål och krav som finns i lagstiftningen uppfylls. Som exempel på vad som ska finnas med i ett ledningssystem kan nämnas rutiner för utredning av avvikelser, rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt rapporteringsskyldighet vad gäller lex Maria och lex Sarah. Ledningsgruppen för äldreomsorg och LSS arbetar just nu fram ett förslag till ledningssystem. Förslaget kommer att stämmas av med en representant för projektet Kvalitetssäkrad välfärd, som drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och sedan beslutas av produktionsstyrelsen. Värdegrundsarbetet Cheferna har gått steg 1 i socialstyrelsen utbildning. För att föra ut kunskapen i verksamheten har särskilda värdegrundsledare utsetts bland undersköterskor från varje enhet och dessa har utbildats. Utbildningen har utgått från den nationella värdegrunden. Ledningsgruppen har tagit fram en rutin för hur värdegrundsledarna ska arbeta med detta inom sina enheter. Som samtalsstöd har värdegrundsledarna utrustats med s.k. "etikboxar". Hemtjänst Danderyd Handlingsplanen för hemtjänsten följs upp varje månad av produktionskontoret med ansvarig resultatenhetschef. Dokumentation/ digitalisering Tf. verksamhetutvecklare/chef har startat en projektgrupp för att införa dokumentation digitalt enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (socialtjänstlagen). Gruppen kommer att ta fram en tids- och aktivitetsplan för införandet. Arbetet med att installera trådlösa nätverk på alla särskilda boenden fortsätter enligt plan. Ett studiebesök kommer att ske hos CGI, en ITtjänsteleverantör, för att se hur de använder läsplattor. Därefter kommer digitaliseringen att gå hand i hand med dokumentationen. Lyckovägens LSS boende Arbetet med att skapa struktur och utveckla dokumentationen på Lyckovägen fortskrider enligt plan. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 9

10 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.1 Prognos drift (tkr) 2014 Ledning o styrning Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Förskolor Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS Totalt Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -5,2 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 7,1 mnkr för kostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare, och för avvecklingskostnader för en paviljong vid Danderyds gymnasium. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -12,3 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -4,4 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -1,0 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -8,6 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 7,1 mnkr från fondmedel. Överskridandet på 1,5 mnkr beror på att kostnaderna för hyror för vilande förskoleavdelningar enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs centralt för att förskolorna ska få rimligt likvärdiga villkor att klara sina budgetar. Produktionstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att kommunen centralt ska betala hyror för vilande förskoleavdelningar i de kommundelar där befolkningsprognosen visar att det kommer att bli fler 1-5 åringar senare Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Nedan kommenteras både bedömd årsavvikelse och de åtgärder som planeras att vidtas inom respektive verksamhetsområde. Central ledning och styrning Prognosen för årsutfall för central ledning och styrning jämfört med budget 2014 är 1,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än det belopp på 3,4 mnkr som finns centralt budgeterat som ett positivt resultat och som är lika med resultatenheternas sammanlagda budgeterade buffert (0,5 % av omslutningen). Årsavvikelsen på minus 1,5 mnkr jämfört med budget kommer av kostnader för hyror för vilande förskoleavdelningar 2014 som enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs hos central ledning och styrning. Hyrorna för vilande avdelningar lyfts av förskolorna för att ge dem realistiska förutsättningar att klara budgetar i balans. Produktionsstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat "att föreslå kommunstyrelsen besluta att medel ska avsättas centralt i kommunen för att täcka kostnaderna för tillfälligt tomställda förskoleavdelningar i de geografiska områden där barn- och utbildningsnämndens beslutade lokalförsörjningsplan visar att den minskade efterfrågan på förskoleplatser är tillfällig". Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 10

11 Förskola - planerade och pågående åtgärder Ett sammanlagt underskott på 1,0 mnkr prognostiseras av förskolorna. Tre förskolor prognostiserar underskott på totalt 1,4 mnkr, tolv förskolor prognostiserar enligt resultatkravet, tot. 0,4 mnkr. Det pågår ett stort arbete på förskolorna med att sänka kostnaderna med anledning av färre inskrivna barn och därmed sjunkande intäkter från barnomsorgspeng. Det är i nuläget svårbedömt hur många barn som det faktiskt kommer att finnas inskrivna på våra förskolor efter sommaren eftersom det finns ett stort överskott på platser i alla kommundelar. Om antalet inskrivna barn blir lägre än nu prognostiserat blir det svårt för förskolorna att på kort sikt minska kostnaderna för personal motsvarande intäktsminskningen. Pärlans förskola Produktionsstyrelsen beslutade den 27 mars 2014 att Pärlans förskola ska vara avvecklad fr.o.m. sommaren Orsaken är det stora överskottet på platser I Djursholm och att det enligt befolkningsprognosen inte heller längre fram kommer någon ökning av antalet barn 1-5 år. Årsprognosen för Pärlans förskola är - 0,9 mnkr, vilket förklaras av minskade intäkterna med anledning av färre inskrivna barn successivt i och med avvecklingen. Antalet personal kommer att minskas successivt, men det är viktigt för barnen och föräldrarna att det blir en lugn och väl planerad avveckling, vilket innebär att minskningen av personal inte kommer att ske i samma takt som minskade intäkter från barnomsorgspeng. Kornvägens förskola Kornvägens förskola i Stocksund lämnar en prognos om ett underskott på 0,4 mnkr. Skälet är kraftigt minskad efterfrågan på platser efter sommaren. Kornvägen har med anledning av ett stort överskott av platser i Stocksund stängt ned två av fyra avdelningar fr.o.m. januari 2014 och Kornvägen har 47 barn inskrivna under våren. 19 stycken blivande 6-åringar lämnar förskolan efter sommaren och i nuläget finns bara 2 barn som söker till efter sommaren d.v.s. det blir i så fall endast 30 barn på två avdelningar efter sommaren. Det krävs en viss minimibemanning av personal för att klara öppethållande och säkerhet för barnen, vilket innebär att förskolechefen lägger en minusprognos. Framtida planering för Kornvägen behöver göras i samråd med utbildnings- och kulturkontoret. Enligt barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan behövs Kornvägens platser framöver eftersom bygglovet för den pråm som den fristående förskolan Tranbäret driver verksamhet på går ut sommaren Tranbäret har ca 40 barn inskrivna. Vitsippans förskola Vitsippans förskola i Mörby prognostiserar ett underskott på 0,1 mnkr. Orsaken är att den fristående småbarnsavdelningen Knattebo kommer att stamrenoveras och vara stängd under ca ett år. Antalet personal har minskats med anledning av detta, men däremot finns andra fasta kostnader som är svåra att påverka. Ungdom och skola - planerade och pågående åtgärder Resultatenheterna inom området ungdom och skola prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,7 mnkr. Samtliga resultatenheter utom Danderyds gymnasium prognostiserar i enlighet med resultatkravet (+ 0,5 %). Resultatenheten Danderyds gymnasium prognostiserar - 0,8 mnkr, vilket beror på att särgymnasiet nu prognostiserar ett underskott med ca -1,5 mnkr vilket är -0,8 mnkr högre än budgeterat. Orsaken är minskat antal elever och därmed intäkter samtidigt som det finns stora fasta kostnader. I nuläget finns det inga sökanden till särgymnasiet till höstterminen Hemtjänst och demensboende - planerade och pågående åtgärder Ett sammanlagt underskott på 4,4 mnkr prognostiseras inom området äldreomsorg och LSS. Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr och Klingsta demensboende ett underskott på 1,2 mnkr. De övriga tre resultatenheterna prognostiserar enligt resultatkravet dvs plus 0,3 mnkr. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 11

12 Hemtjänst Danderyd Prognostiserat underskott för året är 3,5 mnkr, varav 1,5 mnkr är ett strukturellt underskott inom "övriga kostnader" då schablonen 45 kr/timme i hemtjänstchecken inte innehåller ersättning för kostnader för central overhead. Hemtjänst Danderyd har en kostnad för central overhead till kommunledningskontoret och produktionsstyrelse/produktionskontor på ca 1,5 mnkr/år som Hemtjänst Danderyd inte kan påverka. 0,5 mnkr förklaras av "för hög" hyreskostnad då det ännu inte varit möjligt att genomföra den sänkning av kostnaderna med 500 tkr/år som handlingsplanen anger. Resterande 1,5 mnkr handlar huvudsakligen om att personalkostnaderna behöver sänkas. Stort fokus har lagts på att minska kostnaderna för sjuklöner och kvalificerad övertid. Hemtjänst Danderyd arbetar i enlighet med sin reviderade handlingsplan som produktionsstyrelsen beslutat om den 12 december Den största förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget för Hemtjänst Danderyd är att intäkterna för oförändrat antal kundtimmar beräknas till 52,9 mnkr 2014 jfr 45,4 mnkr i bokslut 2013, dvs plus 7,5 mnkr jämfört med föregående år. Skälen till en betydligt högre intäkt 2014 jämfört med 2013 är höjd verkningsgrad med anledning av mer registrerad tid hos kund jämfört med antal arbetade timmar. Vidare att ersättning fr.o.m ges för minimum 15 minuter per tillsynsbesök. Ersättningsbeloppet per timme har också höjts av kommunfullmäktige och inkluderar nu ersättning för sjuklöner, rätt ersättning för semesterlöner och ersättning för kringtid under OB-tid. Klingsta demensboende Prognostiserat underskott för året är 1,2 mnkr. Orsaken är att Klingsta förväntas få ca 0,7 mnkr lägre i intäkter än budgeterat med anledning av att Klingsta demensboende fortsatt endast får nivå 2 i ersättningsnivå i bedömning från biståndsbedömarna på socialkontoret. Budgeten är lagd på ca 38 % med den högre ersättningsnivån 3, vilket är fallet för Storkalmars demensboende. Klingstas brukare bedöms av produktionen ha minst lika stort behov av "högre" personaltäthet som Storkalmars demensboende. Orsaken till att Klingsta numera får ersättningsnivå 2 är att socialkontoret "snävat in" sina bedömningar av ersättningsnivåerna generellt. Ersättningsnivå 3 ges numera endast om brukaren kan anses vara en fara för sitt eget liv eller för annans liv. Kostnaderna för "övrigt" på Klingsta har kunnat minskas enligt plan, men budget för personalkostnader förväntas överskridas med 0,5 mnkr i år. Klingsta arbetar med att sänka sina personalkostnader, bl.a. med att sänka sjuklönekostnaderna. 3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Centralt Förskolor Ungdom och skola Äldreomsorg o LSS Totalt Kommunfullmäktige har anvisat produktionsstyrelsen 5,3 mnkr i investeringsanslag Medlen kommer att användas enligt plan till framförallt inventarier. 0,3 mnkr kommer att användas till trådlösa nätverk på samtliga äldreboenden. Prognosen är ett mindre överskott om 0,5 mnkr inom centralt, förskola och äldreomsorg. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 12

13 4 5 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar Inrättande av karriärtjänster KF uppdrar till PS att i budget 2013 redovisa förslag till inrättande av karriärtjänster inom ramen för 2013 års pengersättning. Pågående Inrättande av karriärstjänster Under 2014 utökas antalet karriärtjänster för lärare hos Danderyds kommunalt drivna grundskolor och Danderyds gymnasium. Totalt har skolorna beviljats statsbidrag för 60 tjänster varav 58 är förstelärartjänster och två lektorstjänster. Rekryteringen till de nya tjänsterna pågår via intern annonsering och tillsättning sker av respektive rektor. KS 2012/0082 Den kommunala hemtjänsten KS beslut den 20 maj 2013 ( 68) "Kommunstyrelsen förutsätter att produktionsstyrelsen fortsatt driver effektiviseringsarbetet inom hemtjänsten och styrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen till den 26 augusti med uppgifter om vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Pågående Uppföljning av handlingsplan Beslut fattat av produktionsstyrelsen den 12 december 2013 om revidering av handlingsplan för kommunal hemtjänst med syftet att uppnå en budget i balans. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos (10) 13

14 Bilaga 2 Utfall Jan-Mar 2014 Prognos 2014 per Mar Ansvar Belopp Budget Resultat Belopp Budget Resultat Produktionsledningen I Produktionsledningen K Produktionsledningen Re 02 Skogsgläntans förskola I Re 02 Skogsgläntans förskola K Re 02 Skogsgläntans förskola Re 04 Rosenvägens förskola I Re 04 Rosenvägens förskola K Re 04 Rosenvägens förskola Re 05 Borgens förskola I Re 05 Borgens förskola K Re 05 Borgens förskola Re 06 Kevinge förskola I Re 06 Kevinge förskola K Re 06 Kevinge förskola Re 07 Nora herrgårds förskola I Re 07 Nora herrgårds förskola K Re 07 Nora herrgårds förskola Re 09 Sätra ängs förskola I Re 09 Sätra ängs förskola K Re 09 Sätra ängs förskola Re 10 Altorps förskola I Re 10 Altorps förskola K Re 10 Altorps förskola Re 11 Baduhilds förskola I Re 11 Baduhilds förskola K Re 11 Baduhilds förskola Re 12 Hildingavägens förskola I Re 12 Hildingavägens förskola K Re 12 Hildingavägens förskola Re 13 Norra Åsgårds förskola I Re 13 Norra Åsgårds förskola K Re 13 Norra Åsgårds förskola Re 14 Pärlans förskola I Re 14 Pärlans förskola K Re 14 Pärlans förskola Re 18 Majstigens förskola I Re 18 Majstigens förskola K Re 18 Majstigens förskola Re 19 Vitsippans förskola I Re 19 Vitsippans förskola K Re 19 Vitsippans förskola Re 20 Trappgränds förskola I Re 20 Trappgränds förskola K Re 20 Trappgränds förskola Re 24 Kornvägen/Vasavägen försk I Re 24 Kornvägen/Vasavägen försk K Re 24 Kornvägen/Vasavägen förskolo I K Re 31 Enebybergs skolor I Re 31 Enebybergs skolor K Re 31 Enebybergs skolor Re 34 Ekebyskolan I Re 34 Ekebyskolan K Re 34 Ekebyskolan (2)

15 Bilaga 2 Utfall Jan-Mar 2014 Prognos 2014 per Mar Ansvar Belopp Budget Resultat Belopp Budget Resultat Re 35 Vasaskolan I Re 35 Vasaskolan K Re 35 Vasaskolan Re 36 Fribergaskolan I Re 36 Fribergaskolan K Re 36 Fribergaskolan Re 37 Kevingeskolan I Re 37 Kevingeskolan K Re 37 Kevingeskolan Re 38 Kyrskolan I Re 38 Kyrskolan K Re 38 Kyrskolan Re 39 Mörbyskolan I Re 39 Mörbyskolan K Re 39 Mörbyskolan Re 40 Stocksundsskolan I Re 40 Stocksundsskolan K Re 40 Stocksundsskolan Re 41 Danderyds gymnasium I Re 41 Danderyds gymnasium K Re 41 Danderyds gymnasium Re 42 Ungdomsmottagning I Re 42 Ungdomsmottagning K Re 42 Ungdomsmottagning Re 47 Kulturskolan I Re 47 Kulturskolan K Re 47 Kulturskolan TOT I TOT K Re 51 Hemtjänst I Re 51 Hemtjänst K Re 51 Hemtjänst Re 54 LSS personstöd I Re 54 LSS personstöd K Re 54 LSS personstöd Re 56 Stocksundgårdens äldreboe I Re 56 Stocksundgårdens äldreboe K Re 56 Stocksundgårdens äldreboend Re 57 Klingsta äldreboende I Re 57 Klingsta äldreboende K Re 57 Klingsta äldreboende Re 58 Annebergsgården/Storkalma I Re 58 Annebergsgården/Storkalma K Re 58 Annebergsgården/Storkalmars TOT I TOT K TOT I TOT K (2)

16 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 1(9) Produktionsstyrelsen Remissvar: Lokaler för Danderyd Montessori Ärendet Den fristående skolan Danderyds Montessori har sedan 1994 bedrivit sin verksamhet, med elever i årskurs F-6, i lokaler vid Fribergaskolan. I samband med det om- och tillbyggnadsprogram som för närvarande genomförs på Fribergaskolan har Danderyds Montessori tillfälligt evakuerats till lokaler vid Mörbyskolan. Om-/tillbyggnationen av lokalerna vid Fribergaskolan beräknas vara slutförd till läsåret 2016/2017. Enligt tidigare planering och överenskommelse ska Danderyds Montessori återvända till lokalerna vid Fribergaskolan så snart om-/tillbyggnaden är färdig. Nu har Danderyds Montessori emellertid framfört önskemål om att istället få ett permanent hyreskontrakt i lokalerna vid Mörbyskolan och därmed avsluta förhyrningen av lokalerna vid Fribergaskolan. Mot denna bakgrund har produktionskontoret respektive utbildnings- och kulturkontoret fått en remiss från tekniska kontoret som önskar förvaltningarnas synpunkter på följande frågeställningar: - Att produktionen avsäger sig besittningsrätten till de tillfälliga lokaler i Mörbyskolan som Danderyds Montessori använder för närvarande, så att tekniska kontoret kan erbjuda Danderyds Montessori att teckna ett permanent kontrakt - Att Fribergaskolans kontrakt utökas med de 338 kvm lokaler som Danderyds Montessori har kontrakt på för närvarande - Att en alternativ hyresmodell kan erbjudas Danderyds Montessori I svaret på remissen från tekniska kontoret belyser produktionskontoret olika konsekvenser som kan förväntas beroende på den framtida placeringen av Danderyds Montessori. Områden som belyses är t ex vårdnadshavares önskemål om vilken skola deras barn ska gå i, mottagande av elever från andra kommuner, fördelningen av skolplatser mellan Fribergaskolan och Mörbyskolan, skolornas möjligheter att ha en ekonomi i balans samt möjligheten att långsiktigt säkerställa att alla danderydselever i årskurs 7-9 kan beredas en skolplats. Produktionskontorets utredning mynnar ut i tre olika alternativ. Alternativ 1 är att ge Danderyds Montessori ett permanent kontrakt i lokaler vid Mörbyskolan. Detta alternativ ökar möjligheterna att tillgodose fler, men inte alla, danderydselevers förstahandsval av högstadieskola givet nuvarande sökmönster samt tillgodoser Danderyds Montessoris framförda lokalönskemål. 16

17 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 2(9) Alternativ 2 är att erbjuda Danderyds Montessori att återta de lokaler de tidigare haft vid Fribergaskolan. Fribergaskolan och Mörbyskolan blir då kapacitetsmässigt jämnstora. Detta alternativ ökar den organisatoriska flexibiliteten genom att ta hänsyn till att skolornas relativa popularitet varierar över åren. Dessutom ökar möjligheterna för Fribergaskolan och Mörbyskolan att bedriva undervisning av likvärdig och hög kvalitet med en ekonomi i balans. Alternativ 3 är att kommunen avstår från att erbjuda Danderyds Montessori ett permanent hyreskontrakt i lokaler vid Fribergaskolan eller Mörbyskolan. I detta alternativ ökar kommunens möjligheter att långsiktigt säkerställa att alla danderydselever i årskurs 7-9 kan beredas en skolplats. Kortsiktigt innebär dock detta alternativ en risk för att lokaler står tomma i avvaktan på kommande års förväntade ökning av antalet elever i årskurs 7-9. Produktionskontorets samlade bedömning efter utredning är att alternativ två, att erbjuda Danderyds Montessori att återta de lokaler de tidigare haft vid Fribergaskolan, är det bästa långsiktiga alternativet sett ur den kommunala produktionens, Fribergaskolans och Mörbyskolans perspektiv. Produktionskontorets förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen förordar att Fribergaskolan och Mörbyskolan ska dimensioneras så att de i normalläget är kapacitetsmässigt jämnstora och i princip erbjuder samma antal skolplatser. 2. Produktionsstyrelsen avvisar tekniska kontorets förslag med en permanent placering i Mörbyskolans lokaler för Danderyds Montessori och ett utökat hyreskontrakt för Fribergaskolan. 3. Produktionsstyrelsen förordar ytterligare utredning och ett konkretare förslag innan yttrande ges om eventuella förändringar av hela eller delar av hyresmodellen för skollokaler. 17

18 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 3(9) Produktionskontorets utredning/yttrande Bakgrund Den fristående skolan Danderyds Montessori har sedan 1994 bedrivit sin verksamhet, med elever i årskurs F-6, i lokaler vid Fribergaskolan. I samband med det om- och tillbyggnadsprogram som för närvarande genomförs på Fribergaskolan har Danderyds Montessori tillfälligt evakuerats till lokaler i Mörbyskolan. Om-/tillbyggnationen av lokalerna vid Fribergaskolan beräknas vara slutförd till läsåret 2016/2017. Enligt tidigare planering och överenskommelse ska Danderyds Montessori återvända till lokalerna vid Fribergaskolan så snart om-/tillbyggnaden är färdig. Nu har Danderyds Montessori emellertid framfört önskemål om att istället få ett permanent hyreskontrakt i lokalerna vid Mörbyskolan och därmed avsluta förhyrningen av lokalerna vid Fribergaskolan. Mot denna bakgrund har produktionskontoret respektive utbildnings- och kulturkontoret fått en remiss från tekniska kontoret som önskar förvaltningarnas synpunkter på följande frågeställningar: - Att produktionen avsäger sig besittningsrätten till de tillfälliga lokaler i Mörbyskolan som Danderyds Montessori använder för närvarande, så att tekniska kontoret kan erbjuda Danderyds Montessori att teckna ett permanent kontrakt - Att Fribergaskolans kontrakt utökas med de 338 kvm lokaler som Danderyds Montessori har kontrakt på för närvarande - Att en alternativ hyresmodell kan erbjudas Danderyds Montessori Inledning Produktionskontoret konstaterar att de frågeställningar tekniska kontoret önskar synpunkter på ytterst handlar om ett val mellan: - att beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt (så som efterfrågan såg ut vid det senaste skolvalet) samt att tillgodose den fristående skolan Danderyds Montessoris lokalönskemål, eller - att motverka att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen samt att ge Fribergaskolan och Mörbyskolan möjligheter att bedriva undervisning av likvärdig och hög kvalitet. Nedan belyses olika konsekvenser som kan förväntas beroende på den framtida placeringen av Danderyds Montessori. Områden som belyses är t ex vårdnadshavares önskemål om vilken skola deras barn ska gå i, mottagande av elever från andra kommuner, fördelningen av skolplatser mellan Fribergaskolan och Mörbyskolan, skolornas möjligheter att ha en ekonomi i 18

19 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 4(9) balans samt möjligheten att långsiktigt säkerställa att alla danderydselever i årskurs 7-9 kan beredas en skolplats. Det fria skolvalet Enligt Skollagen (2010:800) ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får emellertid inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Att försöka tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål om vilken skola deras barn ska gå i är ett viktigt mål i Danderyds kommun. Möjligheten att tillgodose alla elevers förstahandsval av skola är dock begränsad. Det finns exempelvis både pedagogiska och fysiska begränsningar i det maximala antal elever som en enskild skola kan ta emot. När det gäller högstadieskolorna i kommunal regi, Fribergaskolan och Mörbyskolan, kan nämnas att deras relativa popularitet har varierat historiskt. I skolvalen har detta ofta resulterat i en osymmetrisk fördelning av antalet förstahandssökande danderydselever till respektive skola. De senaste åren har det varit betydligt fler förstahandssökande danderydselever till Fribergaskolan än till Mörbyskolan. Stora ansträngningar har gjorts för att tillgodose så många elevers förstahandsval som möjligt. Exempelvis valde Fribergaskolan att etablera en klass mer i årskurs 7 än de initialt hade planerat inför läsåret 2013/2014. Härigenom kunde fler, om än inte alla, danderydselever beredas möjlighet att få sitt förstahandsval av Fribergaskolan tillgodosett. Mottagandet av fler elever i årskurs 7 i Fribergaskolan motsvarades av att Mörbyskolan tog emot färre danderydselever än de hade planerat för. Mörbyskolan gav istället fler elever än planerat från andra kommuner möjlighet att börja i årskurs 7 hos dem inför läsåret 2013/2014. Mörbyskolan har, inte minst på grund av detta, en stor andel elever från andra kommuner i sina klasser. Under flera års tid har elever i Enebyberg, framförallt i den norra delen, inte kunnat få sitt förstahandsval tillgodosett eftersom fler elever sökt till Fribergaskolan än vad Fribergaskolan har plats för. Att just elever från norra delen av Enebyberg inte fått sitt förstahandsval tillgodosett beror på att Danderyds kommun tillämpar en s k absolut närhetsprincip, enligt vilken de elever som bor närmast en skola ges företräde om det finns ett begränsat antal skolplatser. De elever som är folkbokförda i norra Enebyberg är de som bor 19

20 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 5(9) längst ifrån Fribergaskolan och Mörbyskolan, och de får då inte sitt förstahandsval tillgodosett om det är fler sökande än det finns platser. Barn- och utbildningsnämnden har uttalat en målsättning för att underlätta vidare skolgång för enebybergselever som inte fått sitt förstahandsval tillgodosett. Målsättningen (formulerad i de reviderade skolvalsreglerna, antagna i barn- och utbildningsnämnden ) gäller boende i Enebyberg som lämnar Brageskolan och som inte får sitt förstahandsval tillgodosett. Dessa elever bör enligt målsättningen erbjudas plats i en skola med andra elever från avlämnande skolklass. Elever från andra kommuner En kommunalt driven verksamhet förväntas, i likhet med verksamheter drivna av andra huvudmän, ha sin ekonomi i balans och använda de resurser som ställts till förfogande effektivt och rationellt. Om en skola inte får tillräckligt många elever riskerar den att inte nå upp till dessa krav. Om en skola inte fyller alla sina platser med elever från den egna kommunen finns således starka ekonomiska skäl för skolan att erbjuda plats till elever från andra kommuner. Fler elever genererar visserligen högre kostnader, t ex för pedagogisk personal, men i gengäld får skolan också högre intäkter som kan användas för att finansiera skolans hyres- och andra fasta kostnader. Mörbyskolan har de senaste åren kompenserat det bristande antalet danderydselever med att ta in ett stort antal elever från andra kommuner. Mörbyskolan har för närvarande därför en stor andel elever från andra kommuner i sina klasser. Mörbyskolan har även de senaste åren tagit in elever från andra kommuner för att kunna skapa hela klasser med tillräckligt många kvalificerade elever i den spetsmatematikutbildning skolan erbjuder. I dagsläget består klasserna till hälften av externa elever (45 elever av 90 fördelade på tre årskurser). En komplikation i sammanhanget är att elever från andra kommuner i genomsnitt har med sig en betydligt lägre ersättning ( skolpeng ) än den som ges för danderydseleverna. En kraftig ökning av elever i åk 7-9 enl. lokalförsörjningsprognosen I Danderyds kommun kan elever i årskurs 7-9 för närvarande välja mellan två grundskolor i kommunal regi, Fribergaskolan och Mörbyskolan. Eleverna kan därutöver välja att söka till Stiftelsen Viktor Rydbergs samskola, eller till någon skola med fristående eller kommunal huvudman utanför Danderyds kommun. Barn- och utbildningsnämnden utgår i sin senaste lokalförsörjningsprognos (BUN, ) från att Fribergskolan och Mörbyskolan är jämnstora och kan erbjuda 504 skolplatser vardera. Det motsvarar sex klasser per årskurs i årskurs 7, 8 och 9 vid respektive skola, d v s två sexparallelliga skolor. Tillsammans med Viktor Rydbergs Samskolas 540 skolplatser beräknar utbildnings- och kulturkontoret att det finns skolplatser i Danderyds kommun för sammanlagt elever i årskurs 7-9 år. 20

21 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 6(9) Viktigt att notera i detta sammanhang är att den friskolan Viktor Rydbergs Samskola valt att ha närhet som sin intagningsprincip och att de inte tar hänsyn till kommungränser i sitt urval av vilka elever som erbjuds en skolplats. Det innebär att alla deras skolplatser inte är tillgängliga för danderydselever. I dagsläget är ett sextiotal av eleverna som går i Viktor Rydbergs Samskola folkbokförda i en annan kommun än Danderyd. Givet att Viktor Rydbergs samskola även fortsättningsvis kommer att ha ett sextiotal elever från andra kommuner i sin verksamhet bör kommunens sammanlagda kapacitet för danderydselever därför justeras ned från till tillgängliga skolplatser. Enligt lokalförsörjningsprognosen beräknas antalet elever i årskurs 7-9 folkbokförda i Danderyds kommun öka från elever läsåret 2014/2015 till elever läsåret 2019/2020. Av dessa beräknas 150 elever (50 elever per årskurs) söka sig till vid högstadieskolor utanför kommunen. Givet lokalförsörjningsprognosens antagande att 150 danderydselever /år har plats i en högstadieskola utanför kommunen beräknas det finnas danderydselever som önskar/behöver en skolplats läsåret 2019/2020. Samtidigt beräknas det, med ovanstående justering, dock endast finnas tillgängliga skolplatser. Därutöver söker sig många elever från andra kommuner till skolorna i Danderyds kommun, men dessa har kommunen ingen skyldighet att ta emot. Prognossiffror kan givetvis skilja sig från det verkliga utfallet. Produktionskontoret vill dock peka på att det finns en risk för att kommunen framöver inte kommer att kunna erbjuda skolplats i årskurs 7-9 till alla de danderydselever som så önskar. Även barn- och utbildningsnämnden flaggar för denna risk i sin lokalförsörjningsprognos, där de skriver att antagning av elever från andra kommuner måste begränsas från och med Placeringen av Danderyds Montessori Produktionskontoret har identifierat tre huvudalternativ för placeringen av Danderyds Montessori. 1. Danderyds Montessori erbjuds hyreskontrakt för de lokaler de tillfälligtvis har vid Mörbyskolan. Fribergaskolans hyreskontrakt utökas med de lokaler Danderyds Montessori lämnar. 2. Danderyds Montessori erbjuds hyreskontrakt för de lokaler de tillfälligtvis har lämnat vid Fribergaskolan. 3. Kommunen avstår från att erbjuda Danderyds Montessori att permanent hyreskontrakt i lokaler vid Fribergaskolan eller Mörbyskolan. Var Danderyds Montessori placeras får betydelse för Fribergaskolans och Mörbyskolans långsiktiga maxkapacitet. I bilaga 1 beskrivs hur placeringen av Danderyds Montessori påverkar det möjliga antalet platser i Fribergaskolan respektive Mörbyskolan. Placeringen av Danderyds 21

22 Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0079 7(9) Montessori påverkar även möjligheterna för produktionens högstadieskolor att bedriva undervisning av likvärdig och hög kvalitet med en ekonomi i balans. För närvarande är Fribergaskolan och Mörbyskolan dimensionerade så att de vid full kapacitet rymmer sexparallelliga klasser i årskurserna 7-9. Ett beslut i enlighet med tekniska kontorets remissförslag får till följd att Fribergaskolan ökar sin maxkapacitet och blir sjuparallellig, medan Mörbyskolans minskar sin maxkapacitet och blir femparallellig. Genomförande av tekniska kontorets remissförslag skulle således innebära att det inte längre blir möjligt för produktionen att bedriva två jämnstora verksamheter i årskurs 7-9. Såväl Fribergaskolans som Mörbyskolans rektor anför argument för att långsiktigt behålla nuvarande jämna fördelning av antalet skolplatser mellan skolorna. De framhåller bland annat att en skolas förutsättningar att optimera undervisningsgrupper och därmed möjligheterna till en god ekonomi påverkas av antalet elever. Det anses t ex finnas ekonomiska och planeringsmässiga fördelar med att bedriva en högstadieskola med jämna paralleller (4, 6, 8 osv). Exempelvis underlättas indelningen i grupper om eleverna kan delas in i grupper om 20 i bland annat NO-ämnena och slöjd. Om Danderyds Montessori blir kvar permanent i Mörbyskolans lokaler så kommer Mörbyskolan att vara en femparallellig skola och Fribergaskolan en sjuparallellig skola, d v s ingen av skolorna får en optimal organisation. Mörbyskolans rektor framhåller därutöver flera andra skäl till att inte erbjuda Danderyds Montessori att permanent ta över lokaler i Mörbyskolan. Mörbyskolan vill växa och återgå till att vara en sexparallellig skola så snart ombyggnationen på Fribergaskolan är avslutad. Dessutom vill Mörbyskolan kunna fortsätta att erbjuda danderydselever spetsmatematikundervisning. Hittills har det krävts att elever tas in även från andra kommuner för att det ska vara möjligt att skapa hela klasser med kvalificerade elever. I dagsläget består klasserna till hälften av externa elever (45 elever av 90 fördelade på tre årskurser). Möjligheterna att ha spetsmatematikklasser minskar om antagningen av externa elever måste begränsas. Vidare menar Mörbyskolans rektor att en permanent minskning av antalet skolplatser riskerar att omkullkasta det pågående arbetet med att öka skolans attraktivitet. Rektor är orolig för att det sprider sig en känsla bland skolans ledning och medarbetare att det inte längre är värt att anstränga sig för att attrahera fler förstahandssökande danderydselever. Risken är att skolan istället uppfattas vara en reservskola för de elever som inte får sitt förstahandsval tillgodosett i en annan skola. Tekniska kontoret skriver i sin remiss att det krävs ytterligare bearbetning av hyresmodell (B). Produktionskontoret menar att det därför är för tidigt att lämna ett slutligt yttrande avseende denna. Det finns dock skäl att kommentera de tankar bakom alternativ (B) som säger att Danderyds Montessori utöver ett permanent hyreskontrakt vid Mörbyskolan även ska 22

Kallelse till sammanträde 1(1)

Kallelse till sammanträde 1(1) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Nämnd/Styrelse: Produktionsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 september 2013, kl. 18.30 Sammanträdeslokal: Djursholms Slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl. 18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Postlista för Barn- och utbildningsnämnden

Postlista för Barn- och utbildningsnämnden utskriftsdatum: 2012-02-03 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 2011-12-08 till 2012-02-03 Datum 2011-12-08 Diarienr. BUN 2011/0321 Diariebtkn. Ärendemening Anmälan till

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(14) Plats och tid Stocksundsskolan, tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.30-21.00 Paragrafer 19-31 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Christian Hoas, 1:e vice

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

Höjning av schabloner/peng 2014

Höjning av schabloner/peng 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämden 2008-02-05 1(12)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämden 2008-02-05 1(12) Bildningsnämden 2008-02-05 1(12) Plats och tid Kommunhuset Hällefors 13.00 15.20 Beslutande Ritha Sörling, (s) ordf Kenth W Johansson (m) v ordf Allan Myrtenkvist (s) Birger Antonsson (s) ersätter A Hult

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 E6 BESLUTSFÖRSLAG Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Information om skolplacering av grundskoleelever

Information om skolplacering av grundskoleelever 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-04-11 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Information om skolplacering av grundskoleelever Dnr: UN 15/106 Sammanfattning av ärendet Idag använder utbildningskontoret

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Uppsala. ÄTcJt. Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. ÄTcJt. Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut AouJ 20IM-+Z Uppsala KOMMUN ÄTcJt KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Al Handläggare Datum Sophie Boekhout 2014-09-08 Diarienummer BUN-2014-1418 Barn- och ungdomsnämnden Antagningsregler för förskoleklass

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(1)

Kallelse till sammanträde 1(1) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 13 juni 2013, kl 19:00 Sammanträdeslokal: Djursholms slott Föreslagen justerare: Nr Ärende

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00 Barn- och ungdomsnämnden 19 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00 Borgerliggrupp kl 18:00 Utbildning för nämnden

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer