Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07."

Transkript

1 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna hjärtligt välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad. I HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stighs anförande till stämmodeltagarna redogör han för vissa större frågor och arbeten som förevarit på den nationella nivån, förutom presentation av sig själv. I ordförande Sture Blomgren anförande uppehåller han sig framförallt vid samarbetet med HSB ProjektPartner, byggkonjunkturen på kort och lång sikt samt priskonkurrensen inom bostadsproduktionssektorn. 2 Val av ordförande vid föreningsstämman till stämmoordförande utse Erik Lundberg. 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare Anmäls Anders Schütt för protokollet vid föreningsstämman. 4 Godkännande av röstlängd Anmäls förteckning över närvarande fullmäktige upprättats genom avprickning vid entrén. Femtio (50) fullmäktige har blivit avprickade, protokollsbilaga nr 1 och 2. godkänna sättet för upprättande av närvaroförteckning, fastställa förteckningen som upprättats över närvarande fullmäktige, samt godkänna förteckningen gälla som röstlängd vid föreningsstämman.

2 2 (7) 5 Val av två personer jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare Helena Lööf och Kjell Lundberg jämte stämmoordförande skall justera protokollet och tillika fungera som rösträknare. 6 Fråga om kallelse behörigen skett Enligt stadgarna skall kallelse utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Anmäls kallelse till föreningsstämman utsänts den 14 april 2009 till av bostadsrättsföreningarna och av bosparargruppen utsedda fullmäktige. kallelse skett i behörig ordning. 7 Styrelsens årsredovisning VD Hans Johansson gör en exposé över HSB-föreningens verksamhet under 2008 samt föredrar förvaltningsberättelsen. Ekonomichef Börje Persson redogör för styrelsens redovisningshandlingar, resultat- och balansräkningar, för räkenskapsåret lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Revisor Ulf Hedefalk föredrar revisorernas berättelse över granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderföreningen fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2008 och balansräkningen per för moderföreningen.

3 3 (7) 10 Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2008 och balansräkningen per för koncernen. 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt styrelsens förslag det redovisade resultatet och egna fria kapitalet i föreningen om kronor :90 disponeras så - till reservfonden avsätts kronor :00 - i ny räkning balanseras kronor :90 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören Revisorerna tillstyrker styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 13 Fastställande av medlemsavgift år 2010 Styrelsen föreslår medlemsavgiften för år 2010 skall utgöra oförändrat kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt medlem som vinner inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället. medlemsavgiften för år 2010 skall utgöra kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt medlem som vinner inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

4 4 (7) 14 Rapport om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument Styrelsens rapport om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument är intagen i HSB-föreningens årsredovisning. med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 15 Instruktion för HSB Uppsalas valberedning. HSB Uppsala ek för:s ordinarie föreningsstämma 16/2008 beslutade anta Instruktion för HSB Uppsala ek för:s valberedning enligt föreliggande instruktion. Styrelsen hemställer stämman må besluta bekräfta Instruktion för HSB Uppsala ek för:s valberedning enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma 2008 skall gälla till dess annat beslut fats av föreningsstämman. bekräfta Instruktion för HSB Uppsala ek för:s valberedning enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma 2008 skall gälla till dess annat beslut fats av föreningsstämman. 16 Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning Valberedningen föreslår beträffande styrelsen arvodena skall utgå med belopp i procent enligt samma procentsatser 2009 som gällde för 2008, och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter och suppleanter vid närvaro vid styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan. Vidare föreslås ersättning till revisorer utgår efter gängse normer och enligt särskild räkning. Styrelsen föreslår föreningsstämman må besluta arvoden för HSB Uppsala ek för:s valberedning skall utgå dels i form av ett fast arvode per verksamhetsår till ordförande med 20% av gällande prisbasbelopp, till ledamot med 15% av gällande prisbasbelopp respektive till suppleant med 10% av gällande prisbasbelopp samt dels ett sammanträdesarvode om 2% av gällande prisbasbelopp per bevistat sammanträde. arvodena till styrelsen och valberedning skall utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag, d v s Arvode per verksamhetsår Arvode per sammanträde Organ/funktion % av prisbas- % av prisbasbeloppet Kronor beloppet Kronor Styrelsen: -Ordförande 90, , Ledamöter 20, , Suppleanter 10, ,0 855

5 5 (7) Arvode per verksamhetsår Arvode per sammanträde Organ/funktion % av prisbas- % av prisbasbeloppet Kronor beloppet Kronor Valberedning: -Ordförande 20, , Ledamöter 15, , Suppleant 10, ,0 855 ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter och suppleanter vid närvaro vid styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan, samt ersättning till revisorer utgår efter gängse normer och enligt särskild räkning. 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter Samtliga stämmovalda styrelseledamöter och suppleanter är valda till dess ordinarie föreningsstämma 2009 hållits. Valberedningens sammankallande Agneta Kyller redogör för valberedningens arbete och förslag. Valberedningen föreslår styrelsen skall bestå av sju stämmovalda ledamöter, vartill tillkommer två styrelseledamöter och suppleanter för dessa som utses av de lokala arbetstagarorganisationerna. Till styrelseordförande föreslår valberedningen val av Sture Blomgren och till styrelseledamöter omval av Börje Wennberg, Gro Hansen och Stig Lenell till dess ordinarie föreningsstämma 2010 hållits respektive nyval av Göran Johansson, Lena Rönnberg och Snezana Oscarsson till dess ordinarie föreningsstämma 2011hållits. styrelsen skall bestå av sju stämmovalda ledamöter, till styrelseordförande välja Sture Blomgren till dess ordinarie föreningsstämma 2010 hållits, samt till styrelseledamöter omvälja Börje Wennberg, Gro Hansen och Stig Lenell till dess ordinarie föreningsstämma 2010 hållits respektive nyvälja Göran Johansson, Lena Rönnberg och Snezana Oscarsson till dess ordinarie föreningsstämma 2011 hållits. Till protokollet antecknas två styrelseledamöter och suppleanter för dessa utses av de lokala arbetstagarorganisationerna enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.

6 6 (7) Efter ovanstående val och tillsättningar har styrelsen följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Sture Blomgren Göran Johansson Gro Hansen Stig Lenell Snezana Oscarsson Lena Rönnberg Börje Wennberg Loring Sandberg (arbetstagarledamot) Sören Säfström (arbetstagarledamot) Suppleanter Bengt Axebäck (suppleant för arbetstagarledamot) Zandra Qvarnström (suppleant för arbetstagarledamot) 18 Val av revisor och suppleant till revisor välja auktoriserad revisor Ulf Hedefalk med auktoriserad revisor Helena Ragnarsson som suppleant till dess ordinarie föreningsstämma 2010 hållits. Vidare anmäls en revisor enligt föreningens stadgar skall utses av HSBs Riksförbund. 19 Val av valberedning Till ledamöter föreslås omval av Agneta Kyller, Monica Östman och Sven Åke Andersson samt till suppleant föreslås val av Christer Andersson. till ledamot i valberedning för tiden till dess ordinarie föreningsstämma 2010 hållits utse Agneta Kyller, Monica Östman och Sven Åke Andersson, till suppleant i valberedning för tiden till dess ordinarie föreningsstämma 2010 hållits utse Christer Andersson, samt till sammankallande i valberedningen utse Agneta Kyller. 20 Avslutning På den nyvalda styrelsens vägnar tackar ordförande Sture Blomgren för visat förtroende, vidare tackar han fullmäktigeombuden och stämmans presidium för en väl genomförd stämma. Till sist tackar han de avgående styrelseledamöterna för det utmärkta arbete de nedlagt under sina många år i styrelsen. Kerstin Ramdén tackar, genom en återblick av sina fantastiska år i styrelsen, såväl stämmodeltagarna som styrelsen och HSB-föreningens personal, samt önskar HSB Uppsala lycka till.

7 7 (7) Stämmoordförande förklarar stämman avslutad. Vid protokollet; Anders Schütt Justeras; Erik Lundberg Helena Lööf Kjell Lundberg